18
UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc S& q/QD-STNMT Lam Dng, ngày fttháng 12 nàm 2018 QUYET BNH Phé duyt kê hotch thanh tra nãm 2019 cüa Thanh tra s& GIAM BOC sO TA! NGUYEN vA MO! TR!JONG T!NH LAM BONG Can cir Lutt Thanh tra ngày 15 tháng 11 näm 2010; Can ci.r Thông tu s 01/2014/TT-TTr ngày 23/4/2014 cüa Thanh tra ChInh phü quy djnh vic xây dimg, phê duyt djnh huOng chuang trInh thanh tra, ké hoach thanh tra; Can cü Quyt djnh s 52 /2 015/QD-UBND ngày 20/7/2015 cüa UBND tinh Lam Dng Ban hành quy djnh chirc näng, nhim vi, quyn hn và Ca câu to chüc cüa Si Tài nguyen và Môi trumg tinh Lam Dng; Xét d nghj cüa Chánh Thanh tra S Tài nguyen và Môi trithng ti Th trInh sôOngày7'/-12/2018, QUYET IMNH: Biu 1. Phê duyt K hoach thanh tra näm 2019 cüa Sâ Tài nguyen và Môi truèng (co danh m%Jc các cuc thanh tra kern theo). Biu 2: Giao Chánh thanh tra s chü trI, phi hçp vfii Trithng các phông chuyên mon và Thu truâng các don v thuc S& tO chirc thirc hin Kê hoch nay. Biu 3. Quyt djnh nay có hiu içrc tir ngày k. Chánh Thanh tra sà, Chánh Van phông s0, Trithng các phông chuyên môn, Thu trithng các don vj thuc S& và các don vj, doanh nghip có ten trong Danh mi1c các cuc thanh , tra, kiêm tra và các to chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. - Noinhân: -Nhu Diêu 3; -UBND tinh (b/cáo); -Thanh tra Bô TNMT (b/cáo); -Thanh tra tinh (b/cáo); -Các dan vj, doanh nghip duçic thanh tra (t/hin); -GD, các PGD s&; -Lan: VT, TTr.

UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt

UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc

S& q/QD-STNMT Lam Dng, ngày fttháng 12 nàm 2018

QUYET BNH Phé duyt kê hotch thanh tra nãm 2019 cüa Thanh tra s&

GIAM BOC sO TA! NGUYEN vA MO! TR!JONG T!NH LAM BONG Can cir Lutt Thanh tra ngày 15 tháng 11 näm 2010;

Can ci.r Thông tu s 01/2014/TT-TTr ngày 23/4/2014 cüa Thanh tra ChInh phü quy djnh vic xây dimg, phê duyt djnh huOng chuang trInh thanh tra, ké hoach thanh tra;

Can cü Quyt djnh s 52/2015/QD-UBND ngày 20/7/2015 cüa UBND tinh Lam Dng Ban hành quy djnh chirc näng, nhim vi, quyn hn và Ca câu to chüc cüa Si Tài nguyen và Môi trumg tinh Lam Dng;

Xét d nghj cüa Chánh Thanh tra S Tài nguyen và Môi trithng ti Th trInh sôOngày7'/-12/2018,

QUYET IMNH:

Biu 1. Phê duyt K hoach thanh tra näm 2019 cüa Sâ Tài nguyen và Môi truèng (co danh m%Jc các cuc thanh tra kern theo).

Biu 2: Giao Chánh thanh tra s chü trI, phi hçp vfii Trithng các phông chuyên mon và Thu truâng các don v thuc S& tO chirc thirc hin Kê hoch nay.

Biu 3. Quyt djnh nay có hiu içrc tir ngày k.

Chánh Thanh tra sà, Chánh Van phông s0, Trithng các phông chuyên môn, Thu trithng các don vj thuc S& và các don vj, doanh nghip có ten trong Danh mi1c các cuc thanh,tra, kiêm tra và các to chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. -

Noinhân: -Nhu Diêu 3; -UBND tinh (b/cáo); -Thanh tra Bô TNMT (b/cáo); -Thanh tra tinh (b/cáo); -Các dan vj, doanh nghip duçic thanh tra (t/hin); -GD, các PGD s&; -Lan: VT, TTr.

Page 2: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt
Page 3: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt

PHU LUC: DANH MVC CAC CUQC THANH TRA, KIEM TRA NAM 2019 (Ban hành kern theo Quyet djnh s V /QD-STNMT ngày I 7712/2018 cüa Giárn dó'c Sà Ta! nguyen và Mo! tru'àng)

ST T

Dôi tuQng thanh tra Ni dung thanh tra, kiêm tra Thô'i hn thanh tra, kiêm tra

Pham vi thanh tra, kiém tra

Thôi gian tiên hành

Don v chü trI Don vi phi h9'p Ghi chü

I Thanh tra theo d an 1675 cüa ChInh phü

Thanh tra 20 Doanh nghip theo danh sách Uy ban nhân dan tinh phê duyt th%rc hin d an 1675.

LI Thanh tra hành chInh

1 Chi nhánh Van phông DKDD TP.Bão Lc

Thanh tra chip hành các quy djnh pháp 1ut v dt dai và phOng chng tham nhung

30ngày1àm .

viec Tir01/01/2017dn 31/12/2018

Qu 1/2019

Thanh tra sâ Van phOng DKDD, Phông QLDD

2 Chi nhánh Van phOng DKDD huyn Dirc Tr9ng

Thanh tra chip hành các quy djnh pháp 1ut v dAt dai và phông chng tham nhüng

3ongaylam .,.

viec .

Ti'r01/01/2017dn 31/12/2018

Qu' 11/2019

Thanh tra s Van phOng DKDD, PhOng QLDD

Van phOng Dang k dAt dai Tinh

Cong tác tip dan, xü 1 don thu và giãi quyêt khiu nti, to cáo

20 ngày lam vic

Tr 01/01/2018 dn 31/3/2019

Qu 111/2019

Thanh tra sâ

III Thanh tra, kiêm tra chuyên ngãnh

1 Phông Tài nguyen và Môi truàng TP.Báo Lôc

Thanh tra chAp hành các quy djnh pháp 1ut v dAt dai (Chuyn miic dIch sr diing dAt, cAp GiAy chirng nhn quyn sir ding dAt lAn dAu, giao dAt, cho thuê dAt)

30 ngày lam vic

Tir 01/01/2017 dn 31/12/2018

Qu 112019

Thanh tra sO' Van phOng DKDD, PhOng QLDD

2 PhOng Tâi nguyen và Môi truO'ng huyn Diirc Tr9ng

Thanh tra chAp hành các quy djnh pháp lutt v dAt dai (Chuyn miic dIch sCr diing dAt, cAp GiAy chi'rng nhn quyn si:r ding dAt IAn dAu, giao dAt, cho thuê dAt)

30 ngày lam vic

Tir 01/01/2017 dn 3 1/12/2018

Qu' 1112019

Thanh tra sO' Van phOng DKDD, PhOng QLDD

Cong ty TNI-IH phân bón Phôn Thjnh

ChAp hành quy dnh pháp lust v báo v mOi trirO'ng

05 ngày lam vic

tr 2013 dn 2018 Qu

11/2019 Thanh tra

Chi ciic Bão v mOi truO'ng

Page 4: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt
Page 5: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt

ST T

. Doi ttrQrng thanh tra Ni dung thanh tra, kiem tra

Thôi han thanh tra, kiém tra

Phm vi thanh tra, kiêm tra

Thoi gian tin hành

Don v chü trI Don vl phoi hop Ghi chü

Cong ty CP Dja c Da Lat

Vic chp hành quy djIIh pháp 1ut v khoáng sãn,và các quy djnh trong hott dng khai thác cat lông sui ti huyn Lac Duxxng

05 ngày lam vic -

2017 2018 Qu

11/2019 Thanhtrasâ

Phong Khoáng san

Cong ty CP Du Ljch Lam Dông

Vic chp hành quy djnh pháp lutt Ve dt dai, báo v môi trir&ng dôi vói vj trI ti s 05 Nguyn Thai H9c

05 ngày lam viec

Tr khi dmyc thuê d.t dn thi dim thanh tra

Qu 11/2019

Thanh tra s Phông Quãn l dt dai, Chi cic Môi tru&ng

IV Cong tác tiêp cong dan, giãi quyt khiu ni, t cáo Djnh kSr hang tháng tiêp cOng dan vào ngày 20, thành phn gm: 01 Länh do Sâ và 01 Thanh tra viên NhU'ng ngày lam vic trong tun, Thanh tra S tip cong dan

V Thanh tra dOt xuât Thirc hin thanh tra d& xut khi có du hiu vi phm pháp 1ut, phãn ánh cüa cong dan hoc báo dài; theo chi dao cüa UBND tinh, Lãnh dao sâ. Các cuc thanh tra nay du xin kin chi ctao cüa UBND tinh truâc khi ban hành quyt dinh thanh tra, kim tra.

VI Cong tác tuyên truyn phô biêt pháp Iut

- Tp hun cac quy djnh cüa pháp 1ut trong cong tác hôa giãi tranh ch.p dt dai tai cp xã. Thirc hin trong qu 1/20 19, Thanh tra s chü trI. Thành phn tham dir là các cong chüc dja chInh cp x.

VII Cong tác giám sat, kiém tra và xir 1 sau thanh tra

- Theo dOi, don dc, kim tra các t chüc, dan vj, cá nhân dã cO kt luãn thanh tra và bi xr 1' vi phim hành chInh.

Page 6: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt
Page 7: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt

sO TAT NGUYEN VA MOI CONG HOA xA HO! CHU NHiA VIT NAM TRIJONG Dôc lap - Tir do - Hnh phéc

THANH TRA

S& O /TT-TTr Lam Dng, ngày 1 tháng 12 nám 2018

T1 TRINH A •A A A Ye vice phe duyçt ke hoch thanh tra nam 2019

KInh glri: Giám dc Si Tài nguyen và Môi trueing tinh Lam Dng

Can cir Lut Thanh tra s 56/20 1 0/QH12 ban hành ngày 15/11/2010; Can cir Thông tu s 01/2014/TT-TTCp ngày 23/4/2014 cüa Thanh tra

ChInh phü quy djnh vic xây dimg, phé duyt djnh hurng chucmg trInh thanh tra, kê hoch thanh tra;

Can cir VAn bàn s 4994/B TNMT-TTr ngày 14/9/2018 cüa B Tài nguyen và Môi tru&ng ye vic xây dmg ké hoch thanh tra, kiêm tra nAm 2019;

CAn c1r phucrng hixóng, nhim vii, k hoch nAm 2019 cüa Si Tài nguyen và Môi tr1xng tinh Lam Dông.

Thanh tra Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng tinh Lam Dng kInh trmnh Giám dc S Tài nguyen và Môi trithng tinh Lam Dông xem xét, phé duyt kê hoch thanh tra nAm 2019.,

(Ni dung k hoach thanh tra chi ti& tti K hoach s /KH-TTr ngày /12/2018 cüa Thanh tra Si Tài nguyen và Môi tru?ing kern theo)./.

NEil nhân: -Nhu trén;

-Lru: VT,Ur.

CHANH THANH TRA

Hoãng Loi

Page 8: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt
Page 9: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt

sO TAI NGUYEN VA MÔT TRIJONG CQNG HOA xA HQI CHU NH!A VIT NAM THANH TRA Dc lap - Tir do - Hnh philc

St: O!-IKH-TTr Lam Dng, ngày 17-tháng 12 nàm 2018

KE HOACH Thanh tra näm 2019

Can cü Lut Thanh tra s 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/1 1/20 10;

Can cir Thông tu s 01/201 4/TT-TTCP ngày 23/4/2014 cü Thanh tra ChInh phU quy djnh vic xây dicng, phê duyt djnh huàng chuang trInh thanh tra, kê hoch thanh tra;

Can ci Van bàn so 4994/BTNMT-TTr ngày 14/9/2018 cüa B Tài nguyen và Môi trung ye vic xây dmg kê hoch thanh tra, kiêm tra näm 2019;

Can cir phuang huàng, nhim v, k hoach näm 2019 cUa Sâ Tài nguyen và Môi trung tinh Lam Dông.

I. MUC DICH, YEU CAU:

1. Miuc dIch: Xây drng k hotch nhäm xác djnh miic tiêu cho hoat dng cüa Thanh tra sâ hoàn thành nhim vi trong nãm 2019.

2. Yêu cu: K hoach thanh tra phâi barn sat yêu cu cong tác quân l cüa ngành, cüa dja phuong và kê hoch thanh tra, kiêm tra cüa cap trên, kê hoach thanh tra phãi toàn din và khOng chông chéo trüng lap vâi don vj khác.

II. NOI DUNG KE HOACH THANH TRA: A 9 r 9

1. Thanh tra theo de an 1675 cua Chinh phu:

Thanh tra theo D an ChInh phU v tang cumg x1r 1 vi phtm v quân 1, sir diing dt dai giai doan den näm 2020 dôi vi 20 Doanh nghip ngoài khu cong nghip (trong do có Doanh nghip sü dung dat rmg khu virc Nam Ban, huyn Lam Ha và khu virc Phi Liêng, huyn Dam Rông).

2. Thanh tra hành chinh:

a) Thanh tra 02 Chi nhánh Van phông Däng k dt dai v phOng, chng tham nhüng, chp hành quy djnh pháp lut ye dat dai và vic giài quyêt các ho so thu mc hành chInh ye dat dai.

b) Thanh tra trách nhim Giám dc Van phOng Dang k d.t dai v cOng tác tip cong dan, xir l don thu, giãi quyêt khiêu ni, to cáo.

3. Thanh tra, kim tra chuyên ngành:

Thanh tra 02 Phông Tâi nguyen và Môi trumg ye chap hành quy djnh cüa pháp lu.t v dat dai (cii the: Chuyên mvc dIch sà dung dat, cap giây chirng nhn quyn si'r dung dt lan dâu, giao dat, cho thuê dat), 01 doanh nghip chap hánh pháp lu.t v báo v môi tru?mg, 01 Doanh nghip chap hành quy djnh cUa pháp

Page 10: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt
Page 11: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt

!ut v hot dng khai thác khoáng san, 01 Doanh nghip v chip hành quy djnh pháp 1ut ye dat dai và bâo v môi tru&ng.

4. Cong tác tip cong dan; giãi quyh don thu khiu ni, t6 cáo:

- Djnh kS', ngây 20 cüa tháng, Lânh do si và thanh tra sâ tip dan. Các ngày lam vic con 1i Thanh tra s trirc tiêp dan;

- Giái quyt dan thu khiu ni, t cáo, tranh chip thuc thm quyn cüa Uy ban nhân dan tinh giao và thuc thâm quyên cüa Giám doe s giao, không d ton dçng qua h?n dam bào dñng quy djnh;

5. Cong tác phông chng tham nhüng: Thirc hin diing, dy dü quy djnh ye phOng chông tham nhUng; thanh tra 02 dan vj trirc thuc Van phông däng k dat dai tinh.

6. Cong tác giám sat, kim tra và xtr I sau thanh tra:

Giám sat, kim tra xir 1 sau thanh tra dM vâi các dan vj, t chrc, Ca nhan dã có kêt 1u.n thanh tra, kiêm tra và bj xü pht vi pham hành chInh theo quy djnh cUa pháp luQtt thanh tra.

7. Thrc hin các nhim vii khác:

a) Thanh tra, kim tra dt xut:

Các cuôc thanh tra, kim tra dt xut do UBND tinh chi dto, Sâ Tài nguyen và MOi TruO'ng hoc do phát hin có dâu hiu vi phm pháp 1u.t; cO kiên nghj phán ánh cüa chInh quyên dja phuong, nguii dan, co quan báo chI.

Si Tài nguyen và Môi Trithng chju trách nhim báo cáo UBND tinh trtrâc khi thanh tra, kiêm tra.

b) Cong tác tuyên truyn, ph bin pháp 1uQt:

- Tp hun, ph bin các quy djnh cUa pháp 1ut ye bOa giái tranh chip dt dai cho cOng chirc dja chInh cap xa.

III. TO CH15C THçC HIIN:

1. Các bin pháp to chtrc thiyc hin:

- Hang qu Thanh tra s& thc hin k hoach thanh tra, kim tra dy dü, kjp thii, diing quy djnh.

- Phi hqp vâi các Sâ lien quan, các phOng chuyên mon và các dan vj thuc Sâ, UBND cap huyn de to chüc thanh tra, kiêm tra cho chat ch, dung ê chuyên mOn, nghip vi và khách quan trong cOng vic. Tránh tInh trng mt don vj nhiu doàn thanh tra, kiêm tra trong cüng mt nàm.

- Giám d& si là nguäi ban hánh quyt djnh thanh tra, kim tra và giám sat chi dao diu hành mi hoat dng trong cong tác thanh tra, kiem tra. Nhüng cuQc thanh tra lien quan dn nhiêu th, U' ban nhân dan cap huyn cüng tiên hành thanh tra thI Sâ Tài nguyen và Môi trung se trInh UBND tinh ban hành quyêt djnh thanh tra.

2

Page 12: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt
Page 13: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt

- Kinh phi boat dng cho doàn thanh tra, kim tra theo quy djnh cia pháp 1ut và quy chê cUa S.

2. Trách nhiêm thuc hiên:

Thanh tra th, Phông Quân 1 dt dai, Phông Quân 1 khoáng san và Chi ciic bão v môi trtthng chju trách nhim chInh vã chü dng phôi hçip th%rc hiên toàn bO kê hoach thanh tra, kiêm tra dã duçc phé duyt. Trong qua trInh thixc hin nêu có vixó'ng mac hoc can phâi diêu chinh ké hoach thanh tra, kim tra thI Thanh tra sâ sê trInh Giám dôc sâ quyêt djnh.

(Kern theo Danh miic các cuc thanh tra, kim tra näm 2019)./.jc9-

No'inhân: - Thanh tra Bô TNMT (Báo cáo); - Thanh tra tinh (Báo cáo); - GD, các PhO GD s (Báo cáo); - CCBVMT; Phông: QLKS, Dat dai (t/hin); - VP STNMT (p/hop); - Luu: VT,TTr.

CHANH THANH TRA

3

Page 14: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt
Page 15: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt

PHU LUC: DANH MUC CAC CUOC THANH TRA, KIEM TRA NAM 2019 (Ban hành kern theo K hoach thanh tra s /KH-TTr ngày 1c'12/2O18 cza Thanh tra Sà Tài nguyen và Môi trw&ng)

Di tuqng thanh tra Ni dung thanh tra, kim tra Thôi han thanh tra kim tra

Pham vi thanh tra, kim tra

Thoi gian tin hành

Don vi chü trl Don v phi hçip Ghi chñ

I Thanh tra theo d an 1675 cüa Chinh phü

Thanh tra 20 Doanh nghip theo danh sách Uy ban nhân dan tinh phé duyt th1rc hin d an 1675.

II Thanh tra hành chInh

1 Chi nhãnh Van phOng DKDD TP.Báo LOc

Thanh tra chip hành các quy djnh pháp 1ut v dAt dai và phOng chng tham nhüng

30 ngày lam viêc

Tü 01/01/2017 dn 31/12/2018

Qu 1/2019 Thanh tra sà

Van phOng DKDD, PhOng QLDD

2 Chi nhánh Van phOng DKDD huyn Dirc Trong

Thanh tra chAp hành các quy djnh pháp 1ut v dAt dai và phOng chng tham nhüng

30 ngày lam .,. viec

Tr 01/01/2017 dn 31/12/2018

Qu 11/2019 Thanh tra s

Van phOng DKDD, PhOng QLDD

Van phong Dang k dAt dai Tinh

Cong tác tiêp dan, xr 1 dan thu và giái

quyét khiu ni, t6 cáo 20 ngày lam

vic Tü 01/01/2018 dn

31/3/2019

Qu

11112019 Thanh tra s

III Thanh tra, kiêm tra chuyên ngành

I

Phông Tài nguyen và

Môi trung TP.Báo

Lôc

Thanh tra chAp hành các quy djnh pháp

luat v dAt dai (Chuyn miic dIch sir

diing dAt, cAp GiAy chmg nhan quyn sü

diing dAt lAn dAu, giao dAt, cho thué dAt)

30 ngày lam

vic Tir 01/01/2017 den

31/12/2018 Qu

1/2019 Thanh tra sâ

Van phOng

DKDD, PhOng

QLDD

2

PhOng Tài nguyen và

Môi trlx&ng huyn

Dirc Trng

Thanh tra chAp hành các quy djnh pháp

1ut v dAt dai (Chuyn miic dIch sir

dung dAt, cAp GiAy chirng nhn quyn sü

duing dAt lAn dAu, giao dAt, cho thuê dAt)

30 ngày lam

vic Tir 01/01/2017 dn

31/12/2018

Qu'

11/2019 Thanh tra sâ

Van phOng

DKDD, PhOng

QLDD

Cong ty TNT-IH phân

bón Phôn Thjnh ChAp hành quy djnh pháp lust v báo v

môi tnthng 05 ngày lam

vic tir 2013 dAn 2018

Qu

11/20 19 Thanh tra O.

Chi cuc Báo ye

môi tru&ng

Page 16: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt
Page 17: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt

Cong ty CP Dja 6c Da Lat

4

Ni dung thanh tra, kim tra

Vic chip hânh quy djnh pháp 1ut v khoáng sãn,và các quy djnh trong hot dng khai thác cat lông sui tai huyn Lc Duong

V

Ghi chü

ST . T

Doi tirçrng thanh tra Thoi han thanh tra, kiêm tra

05 ngày lam vic

Don vj ph1i hçrp

Phông Khoáng san

Phm vi thanh tra, kim tra

2017- 2018

Thoi gian tin hành

Qu 11/2019

Doii vi chü trI

Thanh tra si

Vic chip hành quy djnh pháp lust v dt dai, bão v môi trung di vài vi trI tai s 05 Nguyn Thai Hc

Phông Quân l dat dai, Chi ciic Môi tnxxng

Tir khi duoc thuê dat den th&i dim thanh tra

Cong ty CP Du Ljch Lam Dng

05 ngày lam vic Thanh tra sâ

Qu5' 11/2019

Cong tác tip cong dan, giãi quyt khiêu ni, t6 cáo Dinh k hang tháng tiêp cong dan vào ngày 20, thành phn gm: 01 Lnh do Si và 01 Thanh tra viên Nhtng ngày lam vic trong tun, Thanh tra Si tip cong dan Thanh tra dt xut

Thuc hin thanh tra dt xut khi có du hiu vi pham pháp lust, phán ánh cüa cong dan hoc báo dài; theo chi dao cUa UBND tinh, Lành dao sâ. Các cuôc thanh tra nay du xin kin chi dao cüa UBND tinh truâc khi ban hành quyt djnh thanh tra, kim tra. Cong tác tuyên truyn phô bit pháp 1ut

Tp hun các quy djnh cüa pháp 1ut trong cOng tác hôa giâi tranh chAp dAt dai tai cAp xà. Thirc hin trong qu L/2019, Thanh tra sâ chU tn. Thành phAn tham dir là các cOng chirc dja chInh cAp xä.

Cong tác giám sat, kim tra và xur 1 san thanh tra

- Theo dOi, don dc, kim tra các t chirc, don vj, cá nhân dã cO kt luân thanh tra và bi xr l vi phm hành chInh.

5

IV

V

VI

VII

Page 18: UBND TfNH LAM DONG CONG HOA CHU NGHA VIT NAM SO TAL … · UBND TfNH LAM DONG CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM SO TAL NGUYEN VA MOI TRIJNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc ... phê duyt