of 10 /10
AT GIAM D,,C GIAM DOC ._ Nfr ritpw, - UBND TiN1-1 BONG NM SO TUPHAP ONG HOA YCA liQI CH NGHTA VItT NAM Dc 14p - Ttr do - 11#nh phtic Dang Nat, ngay Mang 11 nom 2018 SO:001° 2 "/STP-VP V/v than khai thire hiOn cac giai phap trgng tam trong ding tác bao dam trat tv ATGT 3 thang cuOi nam 2018 Kinh giri: Cac ph6ng chuyan mon va tucmg duong; Cac don vi str nghiep tnrc thuoc So; SO Tu phap nhan duoc Cong van se!, 11634/UBND-NC ngay 31/10/2018 elm Chia tich UBND tinh ye vice khan trucmg than lchai cac giai phap trgng tarn trong cling tac bao dam tat tu an toan giao thong 3 thang cuOi Mm 2018. Va vi0c nay, Gam doe Sei Tu phap you eau: Tnremg cac Phong chuyen mon va tuang duang, cac don vi str nghiOp tnic thuOc Ser trap tvc quan triet, nghiem the dive hiOn nOi dung "nghiem cam vie sir dung nrgu, bia, tithe uong c6 con trong giei lam vie, gier nghi trim cüa ngay lam vi0c, ngay trvc" nau tai Chi 61 s8 23/CT-UBND ngay 28/9/2016 dm Chit tich UBND tinh ve viOc tang cueing k5r luat, IcSr cuang hanh chirth trong cac co quan hanh chinh nha nuot tan dia ban tinh Van dOng can b0, &Ong chic, vion chat, hOi vion, doan vion Ichong lai xe sau !chi uong rugu, bia; img xi' van Me !chi tham gia giao th8ng; van dOng nguai than tuan thil day da cac quy dinh an toan Ichi di teen clueing, kheng lan, chiem hanh lang an toan giao thong duemg b0 duemg sat, duemg thity. COng van s8 11634/UBND-NC ngay 31/10/2018 dm UBND firth va vilec khAn truong trian lchai cac giai ,phap tr9ng tam trong cong the bao darn tat tv an toan giao thong 3 thang cuoi Mm 2018 dugc dang tâi ten mang thOng tin din tir elm Sex Ttr phap tai dia chi: http://stp.dongnai.gov.vn , mvc van ban dieu hanh./. Noi nkin: Nhu teen; Chit tich UBND tinh (b/c); - Giant doe, cac Pho Giinn d6c STP; - Trang Ti'DT STP; Ltru: VT, VP. Vo Thi Xuan Dao

UBND TiN1-1 BONG NM ONG HOA YCA liQI CH NGHTA VItT …stp.dongnai.gov.vn/Lists/VanBan/Attachments/2052/2912.signed.pdfcau di lai va bao dam an toan cho nhan dan trong dip cao diem

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UBND TiN1-1 BONG NM ONG HOA YCA liQI CH NGHTA VItT...

 • AT GIAM D,,C GIAM DOC

  ._ Nfr ritpw, -

  UBND TiN1-1 BONG NM SO TUPHAP

  ONG HOA YCA liQI CH NGHTA VItT NAM Dc 14p - Ttr do - 11#nh phtic

  Dang Nat, ngay Mang 11 nom 2018 SO:001°2"/STP-VP V/v than khai thire hiOn cac giai phap trgng tam trong ding tác bao dam trat

  tv ATGT 3 thang cuOi nam 2018

  Kinh giri: Cac ph6ng chuyan mon va tucmg duong; Cac don vi str nghiep tnrc thuoc So;

  SO Tu phap nhan duoc Cong van se!, 11634/UBND-NC ngay 31/10/2018 elm Chia tich UBND tinh ye vice khan trucmg than lchai cac giai phap trgng tarn trong cling tac bao dam tat tu an toan giao thong 3 thang cuOi Mm 2018. Va vi0c nay, Gam doe Sei Tu phap you eau:

  Tnremg cac Phong chuyen mon va tuang duang, cac don vi str nghiOp tnic thuOc Ser trap tvc quan triet, nghiem the dive hiOn nOi dung "nghiem cam vie sir dung nrgu, bia, tithe uong c6 con trong giei lam vie, gier nghi trim cüa ngay lam vi0c, ngay trvc" nau tai Chi 61 s8 23/CT-UBND ngay 28/9/2016 dm Chit tich UBND tinh ve viOc tang cueing k5r luat, IcSr cuang hanh chirth trong cac co quan hanh chinh nha nuot tan dia ban tinh Van dOng can b0, &Ong chic, vion chat, hOi vion, doan vion Ichong lai xe sau !chi uong rugu, bia; img xi' van Me !chi tham gia giao th8ng; van dOng nguai than tuan thil day da cac quy dinh an toan Ichi di teen clueing, kheng lan, chiem hanh lang an toan giao thong duemg b0 duemg sat, duemg thity.

  COng van s8 11634/UBND-NC ngay 31/10/2018 dm UBND firth va vilec khAn truong trian lchai cac giai ,phap tr9ng tam trong cong the bao darn tat tv an toan giao thong 3 thang cuoi Mm 2018 dugc dang tâi ten mang thOng tin din tir elm Sex Ttr phap tai dia chi: http://stp.dongnai.gov.vn, mvc van ban dieu hanh./.

  Noi nkin: Nhu teen; Chit tich UBND tinh (b/c);

  - Giant doe, cac Pho Giinn d6c STP; - Trang Ti'DT STP;

  Ltru: VT, VP.

  Vo Thi Xuan Dao

 • I

 • ngay31 thcing 10 nam 2018

  SO Ti1 PHAP SONG NM GONG S6:_eaGI___ VAN NGAY: DEN DN CHUY6N:

  IJY BAN NIIIN DAN CONG DOA xx DOI CHU NGHIA VIET NAM TINH BONG NA! DOe Ip - Tv do - Hanh phéc

  S6:4(49 /UBND-NC Thing Nai,

  V/v khan throng trien khai cac giai phap tong tam trong Gong tac barn dim teat ttr ATGT 3 thang cued Mm 2018.

  Kinh gfri:

  COng an tinh; SO Giao thong van tai; Cac so., ban, nganh, thanh vien Ban ATGT tinh;

  - UBND cac huyen, thi la Long Khanh va thanh pho Bien I-16a; Cat don vi doanh nghiep BOT tren dia ban tinh; Cong ty CP Dich vn Ky thuat duemg cao tac Viet Nam (VECE).

  Trong thang d'au nam 2018, toan tinh xay ra 272 Ai, lam chat 203 bi thuang 166 ngued. So voi ding kY nam 2017, tang 09 vu (+3,4%),

  giam 05 ngueri chat (-2,4%) va giam 10 ngued bi thtrcmg (-5,7%), qua do cho thay firth hinh trat tv an toan giao thong (ATGT), tai nn giao thOng (TNGT) tren dia ban tinh trong thin gian qua my co chuyen bien tich eve nhuns chtm'On dinh, chi tieu de ra chin dat yeu cau, chi mai giam se, nguea chat, ,s8 ngued bi thucmg, so vist tang. TNGT xay ra tren cac tuyen quon 10 van chiem ti l cao (45,7% so ngued chat), nguy co tiecp tic xay ra TNGT van can tiem an.

  Thtrc hien Thong bao se) 403/TB-VPCP ngay 18/10/2018 dm Van ,phong Chinh phiye ket luan Phe Tha Wong Truong Hoa Binh - Chu tich Uy ban ATGT Quoc gia tai HOi nghi so kat c8ng tac bao dam teat tv ATGT 9 thing dau narn, nhiem vii tr9ng tam Qu57 IV nam 2018; Bao cao so 464/BC-UBATGTQG ngay 17/10/2018 ell a 1:iy ban ATGT Odic gia v ket qua cong the bao dam trait tv ATGT 9 thing dau nam \TA nhiem vii tong tam Qu5r 4 nam 2018; xem xet nOi dung bao cao so la tinh hinh, ket qua c8ng tac bao dam trat tv ATGT 9 thang dau nam 2018 dm Ban ATGT tinh.

  chu Ong cac giai phap nham pheng ngira, dap tic keo giam TNGT, han cite' an tic giao thOng tren dia ban tinh thing thing Tap theo, phtic vçi nhu cau di lai va bao dam an toan cho nhan dan trong dip cao diem Le Noel, Tel Ducmg lich, Tet Nguyen din va cac Le hOi Xuan nam 2019, Clui tich UBND tinh chi dao:

  1. Sit Giao thông van tai, Cang an tinh flap Inc ph6i hop,thuc hien cac Chi thi s6 12/CT-TTg ngay 02/6/2015 cila

  Thii Wong Chinh phfi ye tang ctremg cac giai phap cap bach nham bao dam trat tv ATGT trong hoat Ong kinh doanh von tai hanh Ichach bang oto va ding tac

 • bao dam trot tv ATGT throng sat; CM thi st) 23/CT-TTg ngay 05/7/2016 caa. Thu Meng Chinh pha ve tang cueng cac giai phap cap bach bao dam tat tv ATGT duang thay nOi dia trong tinh ,hinh meri; CM thi s6 29/CT-TTg ngay 05/10/2016 Gila. Tha tuong Chinh phü ye xir 15/ phuang tien giao thong duerng bt) hest then han sir dong, qua han hem dinh; Chi thi so 32/CT-TTg ngay 25/11/2016 dm Thu Wong Chinh phi) ve tang cuerng ding tac kiem soat tai trong phuang tien giao thOng; Chi thi so 33/CT-TTg ngay 21/7/2017 dm Thu Wong Chinh pha ve fang cuang ding ,tac quan 15r, lap lai tat to hanh lang ATGT &rang bt), duerng sat; Chi thi so 24/CT-,TTg ngay 23/8/2018 cila Tha tuOng Chith pha ye tang cueing cac giai phap cap bach bao dam trat tv, an toan trong hoat Ong van tai duemg b0; Chi thi so 07/CT-UBND ngay 19/3/2015 dm Chit tich UBND tinh v chart chinh va xir 15/ triet de firth trang phuang tien van tai duemg bo vi pham cher hang qua tai tong cho phop; Ke hoach so 3378/KRPH-SG1'VT-CAT ngay 12/6/2017 gicra Cong an tinh va Ser Giao thong van tai ve viec ph& hop lien nganh lciem soat tâi trong xe tren dia ban tinh.

  Bao cao lc& qua thicc hien az CM thi, K hoach ph6i kip ve Van phong Ban ATGT firth trate ngly 16/12/2018 de teing hop, bao cao UBND tinh (trong bao cao phai neu ro so lieu tang, giam so veri ding kjr).

  2. SO. Giao thong van tai Tham muu UBND tinh k6,hogh bao dam tat to ATGT, phoc vi van

  chuyen ngueri clan di loi trong dip Tat Ducmg lich, TM Nguyen din KS, Hgi na'm 2019; sOm xay thing, ding bo cac vi tri don tra lchach cho hoat Ong lcinh doanh In tai theo ding quy dinh phap luat hien hanh trong Nghi dinh se) 86/2014/ND-CP ngay 10/9/2014 cila Chinh phut nham bao dam ATGT va dap iing nhu cau di lai caa. ngueri dan.

  Chit' dung phucmg an ba tri da phucmg tien chuyen char phoc vi viec di lai dm than dan dip truac, ,trong va sau Tot Ducmg lich, Tot Nguyen dan nam 2019; quart 1ST chat che' diet) ,hen an toan ben de ngang, cac diem du lich, phucmg tien va ngtred dieu lchien phuang tien tinily, dam bao day do dieu hen an toan mai cho phep hog Ong; tuyen truyen ngu clan khong duce sir dkuig phuang tien danh, bat thay san eh& ngued trai phep.

  Chi So Khu Quan 157 duerng b0, dt.,rong thay ip k'e hoach lciem tra, duy tu, sita chira ck hu hong, lchac phoc,ck bat cap ha tang giao theing; scm,Ice ck vach son bi mar, thay doi he thong bien bao hieu giao thong theo quy chuan hien hanh, phat quang tam thin, cai tao during cong bao dam an toan, thuan lgi cho cac phucmg tien tong qua trinh luu thong dip truerc Tat Duang lich va Tot Nguyen dan 2019.

  - Chi So cac don vi chuyen mOn dive hien chat che nang cao cong tic quan1S., lcinh doanh hog Ong In tai; cong tac clang 14/, (tang Iciem phucmg tien co giai duemg be), dui:mg thily phai hOi du dieu kin kith doanh theo quy dinh, dap ang diet) hen ve art toan va phoc vo tot nhu eau di lai elk nhan clan. Nang cao chat luong dao tan, sat hach, cap giay phép lai xe theo huong gioi chuyen mon, ky thuat va chuan mot ve So due. Nang cao chat luong quart 15r an toin ky thuat, phucmg tien,„ kip theri thong tin va xir 157 hen quyet xe het nien han sir dong, het han tang hem.

  2

 • - Chi dao Thanh tra giao theng; Trung tam Dang kiem xe ea gith va cac ben xe c6 bin phap hieu qua nham theo d'Oi, phat hien va xir nghiem cac dan vi van tai vi pham cac quy clinh ve hoat deng cüa thiet bi giam sat hanh trinh (ngat ket noi this& bi,..,.); lciem tra chat che cac dien kien ye an toan icy thuat phucmg tin; kien quyet khong cho tham gia giao thong dei yeti phucmg tin Ichong dü dieu kin, lai xe Ichong c6 giay phep lai xe theo quy dinh, kh8ng dii dieu kin sire Ich6e; thuong xuyen theo dot hem tra va xii ly tinh trang phuang tin lchong dam bao dieu kin quy dinh dua ruck hoc sinh.

  - Chit tri, phei hap Cong an tinh, UBND thanh ph e Bien Hoa, UBND huyen Trang Born chi dao Thanh tra giao thong, Canh sat giao thong hem tra, xir b'T nghiem tinh trang phtrong tin luu thong a vat ,li'eu rai xuong duimg gay mat ATGT, mat ye sinh moi truer/1g, dac bit tuyen Quoc 10 51, &Ong Vo Nguyen Giap va cac vi tri duong nhanh ra Qu8c 10 (nga ba duOng chuyen ding va Quoc 10 51, nga ba clueing Ve Nguyen Giap vá duong Chu Math Trinh, Thanh Thai, Tan Cang,...); tinh trang neo, dan tai cac vi tri lap dat bin bao cam, lchai thec cat trai phep, Mn chiem hang lang ATGT dtrimg be; thueing xuyen phei hop yeti cac don vi quan ly tuyen kiem tra cling tic bao dam an toan ket cau ha tang giao thong tai cac ding trinh, dp an dang trien lchai thi cOng; quan 15, chat che viec cap phop cac ben, bait kinh doanh vat lieu xay dtmg, dieu Icien an toan ben do ngang, cac‘ diem du lich, phuang tin va ngtrai dieu Ichien phucmg tin, dam bao day du dien kin an toan mei cho phep hoat deng. .

  3. tong an tinh Lap k'e hoach bao dam tat ttr ATGT, cheng in tac giao thOng cac dip

  Le Noel, Tet Ducmg lich, Tet Nguyen dan KS+ Hai va cac a hei xuan n'am 2019; Bao cao cp the so lieu ding tic tub tra, xir 15, vi pham, tien thu phat cia toan firth va cia timg dia phucmg, don vi trong nam,2016, 2017 va 9 thang clan nam 2018, phan tich ro nguyen than tang, giarn, teng hcrp gin ve Van phong Ban ATGT tinh truot ngly 05/11/2018 de bao cao UBND tinh.

  Chi dao Pheng Canh sat giao thong duemg be, diremg sat, Cong an ck dia phucmg: Tiep tic thuc hien cao diem xir 15, theo ck chuyen de: Di sai lan throng phan clueing, vugt xe sai quy dinh; chay qua tec de quy dinh, trong do tap trung xirlY vi pham ck phucmgtien la xe ben, xe tai, xe Ichach va xe container; xir 15, voi hinh thirc cao nhat deli cac vi pham quy dinh ve n8ng dO &on; tranh \vat Ichong ding quy dinh, di nguov chien; xir lY vi pham doi yeti xe the' so, xe ca gied 2, 3 banh xep hang tren xe &Ong kenh say mat an toan giao thong; xir 15, vi pham ve viec sir dung phucmg tin san xuat riling, lam nghiep de cher nguari tham gia giao th8ng.

  Chi dao Ivy luring chic nang tang cuemg kiem tra, hen guy& xii ly cac truemg hop vi pliant quy tac giao thong khi qua cac diem giao ca't gitta dueng be va throng sat; theo dai, xir 15/ nghiem cac cá nhan, t8 chirc pha hoai cong trinh clueing sat, pha da ck len di dan sinh da rao xem b6 hoac ma them lei di clan sinh mai; chit d'Ong bó tri lye lugng tai nit giao c6 tinh hinh giao theng phirc tap, cac diem to chic Le hei xuan nam 2019; tang cuemg huomg dan, dien tiet giao thong nham han che thap nhat im ta.c giao th8ng duang be, thong va trOi phucmg tin

  3

 • thity; chit dOng ke hooch img phi) str co vã tai non xay ra ten ck tuyen giao thong sat, thily, b0, giai tea ngay ün the giao th8ng.

  4. Cyc Quin It dirirng bO IV, SO. Giao thong vin tii, Cling an tinh va Ban ATGT tinh

  - Coe Quin 15r clueing No' IV chit tri, phói Illy Ban ATGT tirth ,va cac don vi quan thuc hien khac phwc the "diem den" TNGT tren cac tuyen Qu6c 10, thuOng xuyen to chirc kiem tra, yeu cau 9ac Nha diu tu BOT thuc hien nghiem viec khac phuc cfic hu hong, bat cap ho tang giao th8ng, dong thin dfinh gia ket qua thut hien dm Nha dau tu. Bio cao, de xuat BO Giao thong van tai, T6ng Cue clueing be Viet Nam phucmg,in xir 15, theo quy dinh d6i veri cfic Nha dau tu chain tee ' hoc khOng thuc hien day dit cac Gong tic bao dam ATGT, duy tu, sira chfra ho tang giao thong.

  - Cong an tinh, SO Giao thong In tai chi doo ck lye luyng chirc Wang thuerng xuyen kiem tra, xir l nghi'e:m, dinh chi thi cong d'Oi yeti cfic don Ai tin cong tren cac tuyen quoc 10 khong bao dam ATGT, gay mat ye sinh moi truemg.

  5. Sr Tilling tin va Truyen tilting; Dai Phat thanh - Truyen hinh Deng Nai; Bao Bong Nat; Bao Lao dOng Deng Nai; Gong Thong tin Olen tinh; thanh vien Ban An tom n giao thong tinh và UBND the dist phirerng: CO giai phap hien qua nham tiep can de c6 cac hinh thirc tuyen truyen phit hoip? yea ck d& tugng lattre em; cac bin phip phOng tranh TNGT, tap thing vao doi Prang la thanh, thieu then va ngueri dieu khien ck phuong tien xe tãi, xe container, xe mO tO, On may; lái xe, lai de cher khach; khOng sir dung phucmg tin san xuat n8ng, lam nghiep de cher ngueri tham gia giao th8ng; van dOng del mu bao him bao dam chat lugng, dung quy dinh, dOi mil bao hiem cho tre em tir 06 then ter len; khong lai xe khi da sir dung nrcru, bia; phong tranh tai non tai ncri giao cat duiyng b va duemg sat; dimg loi quan sit tnrac khi qua throng ngang, throng phu ra duerng chinh; mac áo phao dung quy dinh khi di do; quy the giao thong duimg thity; khuyen lchich ngueri dan sir dung phtrong tin giao thong cling cong; Ichong sir dung phucmg tin Ichong dit dieu kin ky thuat theo quy dirth dé dua, don hoc sinh.

  6. Cfic thanh vien Ban ATGT tinh ,a) Sà Giao duc va Dio too, Tinh doart, Dai Ph& thanh - Truyen hinh Wong

  Nai, Uy ban Mat tan To qu8c Viet Nam tinh, HOi Ctru Chien binh, HOi Ming dan tinh, Lien Doan Lao &Ong tinh theo chirc nang nhiem vu:

  - Trien lchai co hieu qua De an "Doan TNCS I-16 Chi Minh tinh D6ng Nai tham gia gift gin trat tu ATGT giai don 2018,- 2022" da dirge UBND tinh phe duyet; phat dOng dcrt cao diem "Thanh then Deng Nai gucmg mau thirc hien van h6a giao thong" nam 2018 (thang 9 - thing 12).

  - Tang cuing trien khai ck cuOc thi dai veri Ida Si hoc sinh, tre em, Chuang trinh phOi hop s6 392/CTPH-SGDDT-TDTN ngay 17/02/2017 giera Ser GAL) due N/A Dao too va Tinh Doan ye viec phoi hop day monh cong tk giao due phap luat giao thong trong thanh thieu nhi giai door! 2017 - 2020; Ka hooch dm Tinh Doan ye viec tuyen truyen va to chirc cac hoot &Ong bao dam trat to ATGT na'rn 2018 veri chit d "ATGT cho tre' em".

  4

 • Duy tri va phat huy Cau lac bei "Hiti trg va dam bao ATGT" (goi tit la CLB SOS-117); duy tri 13 dOi ,hinh thanh then tith nguyen sa frng ciru nhanh TNGT teen cac tuyan quoc 15; dung chat dieu hem giao thOng, dam bao trat tu ATGT.

  Khan truang bao cao kat qua thue hien ck me hinh ATGT et cac dan vi, trong 46 dinh gia ci the ve ck tru, nhugc diam cüa m8 hinh va girl ve Van phang Ban ATGT tinh trate ngay 05/11/2018, thing thin tiap tiic phat huy c6 hieu qua ck mo hinh ATGT clang thuc hien nhu: Phong trao "Toan dan tham gia bao dam tat tu ATGT" voi cuOc van dOng "Toan dan doan ket xay dung nông thon med, do thi van minh", "Thu clan cu van hoa giao thong"; "Van boa giao thong duemg thily"; "Tu6i tre Bong Nai gucmg mau thuc hien Van hoe giao th8ng"; "TO cOng nhan tu quan ve an than giao thong"; "Ming clan yeti an toan giao thOng"; "Cult chian binh tham gia bao dam ATGT",...

  b) Tang cuang then lugng phat song, cac cha d v ATGT cho tre em teen song trilyen hinh; tang cuang thgc hien clang tic tuyen truyan, bac) dam an toan chay, no dad voi ci than, to chi's; doanh nghiep quanlY,phuang tin giao th8ng va hoat,dOng van tai; lang ghep tuyen truyen phong, chOng \TA bao dam an toan chay, no va ATGT dan el& tugng la thanh, thieu nien, hoc sinh; thuemg xuyen tt chfrc ck 16p tap huan, huong clan k nang 1ii xe an toan, ck cu.& thi tim hieu va ATGT cho cac 4th tugng la doan vien, thanh nien c8ng nhan cling the trO chai dan gian.

  7. Dan vi cao Pic thanh phO HO Chi Minh - Long Thanh - Dau Gifiy, - cie dun vi BT, BOT tren the tuyen quac 11), Ban Quin 157 dy in vl dau fir tinh Bang Nai theo chat ding quin 1ST, nhim vy

  Day nhanh tin dO thi ding du in clang trien lchai teen dia ban tinh (du an cau vtrgt nga tu Dau Giay, du an cài tao nut giao Quoc 1) 1 va &rang Himg Vucmg, hang mix xir l hu hong cau Ba KY (di) tren tuyen clueing 25B), chit don Ica hoach bao dam ATGT dip trues; trong va sau Tet Nguyen dan 2019 nhu: Kiem tra va trian Ichai thuc hien bin phap Ichac phuc cac bat cap ye ha tang giao thong, phong, chang ngappng duirr,tg trong mita mua; thuc hien day dit Fac ding tic duy tu, bao duong; kiem tra, dieu chin' h phuong an to chirc, phan luting giao thong tai cac mat giao ,c6 tinh hinh giao thong phirc tap, hoac thuOng xuyen xay ra ün ü giao thong nharn bao dam cho ngtrai va cic phuong tin luu thong dugc an toan va thuan lgi.

  Tang cuOng than sir, thi tian phuong phap thu phi nham han ch'a thap nhat tinh tang On tk tai tram, chuan bi cac phuong an phOi hgp voi ck ca quan, dan vi khi ce tinh hung im tichgiao thong xay ra. I3,ao dam an than, phong ngira im tac giao thong tai the tuyen ra, vao duOng cao toe.

  Ngoai cOng tac thuang xuyen tuin tra, theo dog tinh hinh tat tkr ATGT, phai tang cueing giai phap cons nghe giim sat tir xa de c6 phuong in )(fry kip thei Ichi co sr c6 xay ra nhu lap dat N thong camera giao thOng tren tuyen cao Mc, talc biet t3i cac vi tri c6 tinh hinh giao th6ng phirc tap, thuemg wen co va chain giao thong; chit dOng ph0i hgp cac ,dia phuong c6 dueing cao tile 4i qua to chtic tuyen truyen tic hai viec "dot (long" tao khOi, bui, anh huemg tam thin

  xe, lam mat ATGT, dé gay TNGT. 5

 • d) Day nhanh Wen do lap at, van hanh cac tram Iciem tra tái trong xe ca dinh vi h tilting thiet bi thu phi khong ding tai cac tram thu phi tren cac tuy6n quoc 10 theo 10 trinh dm BO Giao thong van tai.

  8. UBND cac huyen, thi xi Long Khanh vi thimh phO Bien Heat TO chnt trian khai hiau qua ck hoat dOng huemg üng "Nkay the gieri

  tuerng niam ck nn nhan tir vong do tai non giao thong" tai KO hoach s6 200/KH-BATGT ngay 10/10/2018 cila Ban ATGT tinh.

  Tuyen truyan, van Ong nguiyi din sinh song doe 02 ben dtrimg sat va nguiyi dan dia phuong nghiem tic chap hanh ck quy dinh khi km th6ng qua cac diem giao cat giera duemg b0 va duems sat, luu thong qua cac vjtrI throng gom da dugc xay dung; to chirc tuyen truyen thuemg xuyen, bang nhieu hinh thirc cu the, sinh Ong, de hieu, có tinh tut quan, sink Ong den cac tang lop nhan clan, quan tam tuyen truyan den di tuang thanh, tin& nien, ngueri din Ring 0 dia ban nong them, dc bi'et the di tuang la tre em ck k9 nang than gia giao thong duimg b0, thrimg sat an tom; cac bian phap phong tranh TNGT mO to, xe may; tai nn tai dueng ngang qua duerng sat; tai nn d'Am do; chi dao cap ca ser tiep We tuyen truyen v the hai cUa vie "dot tong" dOi vOi ATGT, dOng thin thong bac cho ngued clan va s6 din thoai duemg ming do don vi quan 151 dueng cao t6c de lap at d9c hanh lang duemg b0 tren tuyen cao toe.

  Theo din, thong ke cac "dim den" TNGT teen caz tuyen dtrimg tinh, dui:mg huyan trong 9 thing dau nam 2018, tong h9p, bao cao ye Van phong Ban ATGT tinh truerc ngay 15/11/2018; chi dao tip tuc ra soat, bO sung cac thiet bi bao hiau tren cac tuyen duimg dia phucmg quan 15, nhu: bian bao, vach son, giy giant the, den canh bao,...; vuot noi cac diem dau nai vai thremg chinh nharn bao dam cho ngueri din km thong an toan, thuan 19i vao dip Tet Nguyen din 2019. Tiep we time hien cong tac duy tu, sfra chera khac phvc ngay thing doan dulyng hu hang; diau chinh tin hiau den diau khian giao thong hop 15r; trien khai cac giai phap bao dam an tom n tai cac lin di tv mix, phong ngira khong de xay ra tai nan giao thong.

  Day nhanh tin di?' thi ding cac cong trinh nham bao dam ATGT vi han theün tac giao thong (cong trinh cai to nut giao guile 10 1 vi duerng Hung Wang, huyan Xuan L'Oc); chi dao cac lye lucmg chirc nth-1g thuerng xuyen kiem tra ding the bao dam ATGT, va sinh min trtremg tai ck ding trinh, dtr an dang trian khai thuOc dia ban quan 15/, xir 1)2 nghiem cac truerng hop thi cOng khong day dU h thOng bien bao canh bao, phucmg tin thi cOng ltru th8ng trong gier cam, dung, do kh8ng dting quy dinh, de &At di, vat liau, nu& rai vai, tan ra mat throng.

  - Tiep ,toc trian khai quyet lit cac giai phap nharn xir 15r dirt diem tinh trang lan chiem hanh lang, via he, king le,duemg, cac phucmg tin ding, do sai quy dinh; Fan chiem kenh, rach vi h thOng thoat nut; Ian chiem hanh lang ATGT duemg sat, (tieing thily, thing thai 'thong de xay ra tai lan chiem.

  ,d) Chi dao cac don vi, lye Itrang chirc nang khan trucmg thuc hian phuang an chong ngap ting ten dia ban, tap trung uu tien xir 12 truck ck vi tri ngap fing nang; ck phuemg, xa tang cueing cling tac tuyen,truyen, kiem tra, xü 15, nghiem hanh vi xi rac tai cac cüa thu ntrot, nham han che tinh tang ngap

  6

 • i) Ngoai viec, phan cong lye lugng Cong an phtremg, xa, thi trAn, thanh nion tinh nguyen dieu hba.giao thOng tnri6c ding truemg h9c de ho try h9c sinh qua (it:Ong an toan, che Un the giao thong vao gib tan hgc, phai xir 15, nghiem cac truepg hop phucmg tin dimg do de dtra, don hoc sinh khong dung quy dinh gay in the giao thong.

  f) Ck dia phucmg co tuy6n throng sat di qua Khan trucmg bao cao ket qua xir ly cac trubng hyp !An chiem,hanh lang

  ATGT dtremg sat theo chi dao cim UBND tinh tai Thong bao ket Juan s6 6964/TB-UBND ngay 05/7/2018 va Van ban se 186/BATGT ngay 13/9/2018 cim Ban ATGT tinh, giri ye Van phong Ban ATGT tinh tru6c ngay 05/11/2018.

  Tiep tic trien khai quy6t Wet, hien qua Chi thi s6 15/CT-UBND ngay 20/9/2017 dm UBND tinh ve vie tang cuemg ck bin phap bao darn tat kr ATGT &rang sat teen dia ban tinh Ding Nai; phoi hgp vOl cac don vi du&ng sat thubng xuyen theo dOi, ra scat va trien khai thyc hien cac bin phap hieu qua nharn bao. darn an toan tai 52 loi di dan sinh dA duyc x6a be va 11 vi tri dang th chic canh gi6i. Trong khi chin rao x6a b6 duvc 03 loi di dan sinh eOn lai, phai c6 giai phap bao dam an toan, hieu qua tai 03 loi di nay (Xuan LOc tai Km1623+970, Long Khanh tai Km1654+930 va Trang Born tai Km1668+550).

  - Xir 15, kip thed nhing hanh vi xam pham hanh lang duemg sat, pha hoai ding trinh &thing sat,- dong thed xir,132, k luat doi vOi ngtred dung dau, cac cá nhan va to chirc co lien quan nett de xay ra truemg hyp lan, chiem, sir ding trai phop hoc cap phep xay dung cong trinh, cap phep lcinh doanh trong hanh lang clueing sat, pha hoai cling trinh throng sat, .de nguiri dan pha de cac loi di clan sinh dA rao x6a be hoe de phat sinh them 161 di tv me mei.

  Cfic so., ban, ngfinh, thanh vien Ban ATGT tinh, UBND cfic huy?n, th xa Long Khanh, thanh phi') Bien Him

  Chi So, van triet can be, ding chirc, vien chirc thyc hien nghiem tic nei dung "nghiem cam viec sir ding rucm, bia, thirc wing co con trong gib lam viec, gib nghi trim cUa ngay lam vi'ec, ngay tryc" neu tai Chi thi s8 23/CT-UBND ngay 28/9/2016 dm Chu tich UBND tinh ye viec tang cuemg 1c5r luat, kST cuang hanh chinh trong cat ca quan hanh chinh nha mr6c tren dia‘ban tinh theo Chi thi se 26/CT-TTg ngay 05/9/2016 dm Thit Wong Chinh phir, tong thed xir 15, can be vi pham cac quy dinh ye uong nrgu, bia de neu guang cho toan xa hi. Van dung can b0, cong chirc, vien chdc, hei vien, doan vien Ichong lai xe sau khi uong rtrqu, bia; Ung xir van h6a khi tham gia giao thong; van dung ngueri than than thil day dU cac quy dinh an than khi di lai tren duemg, Ichong lan, chiem hanh lang ATGT dtremg bQ, &rang sat, (bang thity.

  Van phong Ban ATGT tinh Theo del, kiem tra va don dee viec thtrc hien nhiem vy elm cac co

  quan, don vi theo thin gian da yeu can, ding thei tong hyp tinh hinh, ket qua bao cao ye UBND tinh.

  Chit tri trien khai the boat di:mg luremg ung "Ngay the giOi Wong niem cac nan than tir vong do tai nan giao thOng". Tham muu UBND tinh k hoach bao dam teat ty ATGT dip Lg Noel, Tet throng lich, Tot Nguyen dan Ky flgi va

  7

 • KT. CHt TICH PHO CHI). ITCH

  cac a HOi Xuan nam 2019; phi h9p yeti cac ca quan co lien quan tO cluk kiem tra cac dia phuong c6 tinh hinh giao thong phirc tap, TNGT tang cao va cac du an dang thi cling; ti6p tic kiem tra, xir 1)? cac "diem den", cac vi tri mat ATGT, fin tac giao theng con Mn tai va mei phat sinh; phOi hop win cac don vi c6 lien quan ra soat, tiep tvc bo tri nguOn kinh phi thvc hien cong tac bao dam trat Ut ATGT duano sat (rao x6a bo loi dictv me, bac) 4 hanh lang an toan giao th8ng &rang sal, lap dat papa tuyen truyen, xay chmg dueng gom, lam ger giam Mc, den canh bao tai cac 101 di flan an TNGT,...).

  c) Tham muu trinh UBND tinh ban hanh Quy ch ph& h9p quan 1Y/, van hanh he thong giam sat tai tr9ng phucmg tin gala cac Ca quan Nha nuerc va cac don vi lcinh doanh van tai de c6 giai phap hieu qua, d8ns b0 trong ding tac kiem soat tâi tr9ng; day nhanh tien d trien khai dv an he thong camera giam sat giao thong theng minh tren dia ban tinh.

  You CU cac se, ban, nganh, thanh vien Ban ATGT tinh, cac co quan lien quan, UBND cac huyen, thi xa Long Khanh va thanh pho Bien Wm nghiem tac trien khei thvc hien. Qua trinh thvc hien c6 lch6 khan, vueng mac kip then bao cao UBND tinh (qua Van phang Ban ATGT tinh) de chi dao xff

  Nol nhOs: - Nhtr tit; - Oy ban ATGT QuiSc gia; - TT.Tinh fly; TT. HDND tinh; - Chu tich vâ the PCT. UBND tinh; - Chanh, PCVP. UBND tinh; - VP Ban ATGT tinh; - Luu: VT, CNN, NC.

  8

  00000001000000020000000300000004000000050000000600000007000000080000000900000010

  2018-11-06T15:43:45+0700Việt NamSở Tư pháp đã ký lên văn bản này!