of 4 /4
UBND TINH HA (HANG CQNG HOA Xi% HQI CHiJ NGH1A VIET NAM SO TA! CHiNH Dc Ip - Tv do - Hunh pinic S6: A Soi. /QD-STC Ha Giang, ngay,43 thcing 10 neim 2020 QUYET DINH viec phê duyet gin khol diem ban du gift 42 xe ô to thanh GIAM DOC SO TAI CHINH HA GIANG Can czi• Luat Qucinijimi dyng tai san ctingngay 21 thang 6 nam 2017; Can mit Nghi clinh sd 151/2017/ND-CP ngay 26/12/2017 cita Chinh pha quy clinh chi tilt met se dieu czia Luat Quanoi, th dyng tai san cong; Can ca Thong az 144/2017/TT-BTC nsay 29/12/2017 czia Ba Tea chinh huimg dein met se nen dung dm Nghi clinh so 151/2017/ND-GP ngay 26/12/2017 cita Chinh phzi quy clinh chi del met so dieu czia Luat Qucin dyng tai scin tong; Can mi. Quyet clinh sa 2507/Q-D-UBND ngay 26/10/2016 mitt UBND tinh Ha Giang ve viec quy dinh chac nang, nhiem vy, quyen han va ca can, to chzi-c cna SO Tai chinh Ha Giang; Cánth Quyet dinh se 1353/Q-D-UBND ngay 05/8/2020 elm UBND tinh v 4 vic thu h6i, ban thanh 15 42 xe 6 to phyc vy cong tac chung elm mic ca quan, to chzi-c, dan vi tren dia ban tinh Ha Giang; Can. ozi Quyet clink so' 1490/Q-D-UBND ngay 24/8/2020 dm UBND tinh v viac thu h6i, ban thanh 15 03 xe 0 to phyc vy aOng tác chung elm cac ca quan, to chit' c, don vi tren dia ban tinh Ha Giang; Can mi• Chang thu- thcim dinh giá sa 8620742/CT-BTCVALUE ngety 14/9/2020 Oa COng ty c' d phdn thcim dinh gici BTC VALUE va bien ban xac clinh gla khati diem bcin richt gici 42 xe 6 to phyc vy cOng tac chung thyc hiE:n thanh 112 ngay 16/9/2020; Theo cle' nghj elm phOng Qucin1)5GM - COng QUYET DINH: Dieu 1. PhE duyEt gia khoi dim di ban Mu gia xe 8 to theo guy& dinh cüa UBND tinh, cu the thu sau: - s6 lucyng xe 8 to ban Mu gia: 42 xe. - Gia khoi dim: 3.610.000.000 ding (Ba tSr, sau tram muoi triEu ding chan). (Gia 'chat dim cüa timg xe o to chi tiEt theo phi,' lye dinh kern) 1

UBND TINH HA (HANG CQNG HOA Xi% HQI CHiJ NGH1A VIET …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UBND TINH HA (HANG CQNG HOA Xi% HQI CHiJ NGH1A VIET …

QD 152UBND TINH HA (HANG
CQNG HOA Xi% HQI CHiJ NGH1A VIET NAM SO TA! CHiNH
Dc Ip - Tv do - Hunh pinic
S6: A Soi. /QD-STC
Ha Giang, ngay,43 thcing 10 neim 2020
QUYET DINH viec phê duyet gin khol diem ban du gift 42 xe ô to thanh
GIAM DOC SO TAI CHINH HA GIANG
Can czi• Luat Qucinijimi dyng tai san ctingngay 21 thang 6 nam 2017;
Can mit Nghi clinh sd 151/2017/ND-CP ngay 26/12/2017 cita Chinh pha quy clinh chi tilt met se dieu czia Luat Quanoi, th dyng tai san cong;
Can ca Thong az 144/2017/TT-BTC nsay 29/12/2017 czia Ba Tea chinh huimg dein met se nen dung dm Nghi clinh so 151/2017/ND-GP ngay 26/12/2017 cita Chinh phzi quy clinh chi del met so dieu czia Luat Qucin dyng tai scin tong;
Can mi. Quyet clinh sa 2507/Q-D-UBND ngay 26/10/2016 mitt UBND tinh Ha Giang ve viec quy dinh chac nang, nhiem vy, quyen han va ca can, to chzi-c cna SO Tai chinh Ha Giang;
Cánth Quyet dinh se 1353/Q-D-UBND ngay 05/8/2020 elm UBND tinh v 4 vic thu h6i, ban thanh 15 42 xe 6 to phyc vy cong tac chung elm mic ca quan, to chzi-c, dan vi tren dia ban tinh Ha Giang;
Can.ozi Quyet clink so' 1490/Q-D-UBND ngay 24/8/2020 dm UBND tinh v viac thu h6i, ban thanh 15 03 xe 0 to phyc vy aOng tác chung elm cac ca quan, to chit' c, don vi tren dia ban tinh Ha Giang;
Can mi• Chang thu- thcim dinh giá sa 8620742/CT-BTCVALUE ngety 14/9/2020 Oa COng ty c'd phdn thcim dinh gici BTC VALUE va bien ban xac clinh gla khati diem bcin richt gici 42 xe 6 to phyc vy cOng tac chung thyc hiE:n thanh 112 ngay 16/9/2020;
Theo cle' nghj elm phOng Qucin1)5GM - COng
QUYET DINH:
Dieu 1. PhE duyEt gia khoi dim di ban Mu gia xe 8 to theo guy& dinh cüa UBND tinh, cu the thu sau:
- s6 lucyng xe 8 to ban Mu gia: 42 xe.
- Gia khoi dim: 3.610.000.000 ding (Ba tSr, sau tram muoi triEu ding chan).
(Gia 'chat dim cüa timg xe o to chi tiEt theo phi,' lye dinh kern)
1
A #ng Quoc Tofin
Mire gia teen kheing bao gem thu 6 VAT.
Dieu 2. Phong Quan 1y' Gia - Cong san, , Ser Tai chinh tinh Ha Giang c6 trach nhiam Ira chon to eh& c6 chirc nang ban dau giá tái san de ban dau gia tai san theo quy dinh
Khi ban giao tai san cho nguan trang dau gia, Phong Quin 1' Gia - Cong san, Ser Tai chinh tinh Ha Giang co trach nhiem thu hal 42 bian kiem soat xe o to va nOp tai PhOng Canh sat giao thong - Cong an tinh Ha Giang.
Toan b0 so tin thu &roc tit ban tai san &roc nOp vao tai khoan tam gift dm Ses Tai chinh so. 3941.0.1040736.00000 tai Kho bac nha nu& tinh Ha Giang. So tin thu duce sau khi tit di cac chi phi c6 lien quan den viec ban tai sin, so con ii nap vao ngan sach nha nu& theo quy dinh.•
Dieu 3. Tnrang phOng Quan 1 Gia - Cong sari va cac co quan, to chirc, don vi ed than c6 lien quan can cir quyet dinh thi hanh./.
Nei nhfin: - UBND tinh; - Nhtr dieu 3; - LDso sec - Phong TH-TK (Mug tai teen Website STC); - Ltru VT, GCS (2).41-^
2
PHI) GM kited diem bin din giá 42 xe ô to thanh 157 theo quyet dinh edit LEND tinh Hi Giang
(Kern rhea quyit clinh sa: /QD-STC ngery /10/2020 cira SO Tai chinh)
Bien kiem seat
Nude san net
Nam Hui xiiAt
Mm sir dung
56 66 ngei
I 23A-003.69 Toyota Landcruiser Nhat 1996 1996 7 1 100.000.000
2 23C-0315 Toyota Landcruiser Nhet 1997 1997 5 1 131000.000
3 23A-002.99 Toyota Landcruiser Nhet 2003 2005 7 1 390.000.000
4 23C-0298 Toyota Landcruiser Nhet 1991 1992 7 I 105.000.000
5 23A-003.18 Toyota Landcruiser Viet Nam 1998 1999 6 1 100.000.000
6 23A-000.31 GV6
2002 7 1 110.000.000
7 23A-003.45 Mitsubishi Pajero
8 23A-000.33 Mitsubishi Pajero
9 23C-0413 Mitsubishi Pajero
GLV6 Viet Nam 2002 2002 7 1 90.000.000
10 23C-0757 Mitsubishi Pajero Viet Nam 1999 2000 7 I 90.000.000
II 23A-004.36 Mitsubishi Pajero
GLV6 Viet Nam 2001 2001 7 I 95.000.000
12 23A-002.52 Mftubishi Pajero Viet Nam 1998 1999 7 1 100.000.000
13 23A-003.15 Mitsubishi Pajero
14 23C-0566 Mitsubishi Pajero
15 23M-001.40 Mitsubishi Pajero VN 1999 1999 7 1 80.000.000
16 23A-003.06 Mitsubishi PajeroGL
Viet Nam 2000 2000 7 1 70.000.000
17 23C-0418 Mitsibishi PajeroGL Viet Nam 2000 2000 7 1 100.000.000
18 23M-00l.42 Mitsibishi Pajero Viet Nam 2000 2000 7 1 100.000.000
19 23A-002.42 Mftubishi Pajero
20 23C-1728 Mitsubishi pajero
GL V6 Viet Nam 2003 2003 7 1 110.000.000
21 23A-002.48 Mitsubishi Pajero Viet Nam 1998 1998 7 1 70.000.000
22 23C-0370 Mitsubishi PajeroGL
23 23A-003.27 Mitsubishi Pajero
24 23A-002.51 Mitsubishi PajeroGL
9( tAr c
TT Win !dim
Nara sin xuat
Nam sail unit
Nam sir dung
S6 ch8 ng6i
GMehti
25 23C-0390 Mitsubishi Pajero Viet Nam 1999 1999 7 1 100.000.000
26 23C-1314 ISUZU TROOPER Viet Nam 2003 2003 7 1 40.000.000
27 23C-1457 ISUZU TROOPER Viet Nam 2003 2003 7 I 40.000.000
28 23C-I828 ISUZU TROOPER
3.2 Viet Nam 2003 2003 7 1 50.000.000
29 23A-003.08 Toyota Camry 2.2 Viet Nam 1999 1999 5 I 85.000.000
30 23C-0575 Toyota Camry XLI Viet Nam 1999 2000 5 1 80.000.000
31 23C-0577 Toyota Camrry Viet Nam 1999 2000 5 1 85.000.000
32 23A-037.I6 Toyota Camry Viet Nam 1999 2001 5 1 85.000.000
33 23C-1458 Toyota Canny Viet Nam 2002 2002 5 1 90.000.000
34 23C-0289 Toyota Camry Via Nam 1998 1999 5 I 80.000.000 '4 -
35 23C-2458 Daewoo MAGNUS Viet Nam 2004 2004 5 1 50.000.000 ,411‘1H
36 23A-002.46 Ford Ranger Viet Nam 2005 2005 5 1 80.000.000
37 23C-0747 Toyota Zace Viet Nam 2000 2000 8 I 60.000.000
38 23C-0026 Toyota Lens Nha 1995 1995 4 1 50.000.000
H Xe kheng du Su hien hru hinh, Mr hang ban ph6 lieu
85.000.000
1 23C-0108 Toyota landcruiser Nhat 1995 1995 10 1 35.000.000 Xe het nien han sir dung
2 23C-0188 Toyota Landcruiser Nhat 1993 1994 4 1 20.000.000 Xe het nien han ir clang
3 23C-0024 Toyota Landcruiser Nha Ban 1992 1993 7 1 15.000.000 khong khac phim sim chita dirge
4 23C-0412 Toyota Hiace Viet Nam 2000 2000 16 I 15.000.000 Xe het nien ban sir dang
2
00000001
00000002
00000003
00000004