of 18 /18
UBND TINH YEN BAI Sei Net VI) . SO: 41 /TB-SNV CONG DOA XA . DOI CHIJ NGHIA VItT NAM Dig 14 - Ty do - Hunh phtic Yen Bat, ngeiyc23 thcing 8 neim 2021 THONG BAO Tuyen dung vier: chic vat: lam viec trong cfic don v sty nghiep y te cling 41p tryc thu0c S& Y te tinh Yen Sal nam 2021 Can eir Nghj dinh s 1 15/2020ND-CP ngay 25/9/2020 tha Chinh phn quy dinh ve viee tuyen dung, sir dung va quan lY vien chirc; Thtre hien Ka hoach sO 195/KH-UBND ngay 18 thang 8 nam 2021 dm Uy ban nhan dan tinh Yen Bai ve viee tuyen dung vien chile vao lam viec trong cac don vi su nghiep y t cling lap true thuec S& Y te tinh Yen Bat nam 2021. So Nen vu th6ng bao tuyen dung tuyen dung vien chire vac) lam via trong cac don vi su nghiep y t cong lap true thuee Se, Y te tinh Yen Bai narn 2021 nhu saw I. CH1 T1EU, V1 Till VIEC LAM TUYEN DUNG SO ruing tuyen dung: 170 chi tieu, trong do: - Tuyon dung vao lam viee tai Ca ser Dieu tri thay the nghien the chat clang thutc phien bang thuoc Methadone va cac khoa Tu van va diu tri nghien chat thtbac the don vj sir nghiep y te tnic thu6c SoY tá: 16 chi lieu. - Tuyen dung vao lam viee tai cac don vi sr nghiep y t trtic thu6c SO Y le: 154 chi tieu. Chuyen nglinh, vi tri tuyen dung: Theo Phu lye 01, Phu luc 02 dinh ken'. IL TIEU CHUAN, DIEU lUEN BANG KY DU TUYEN 1. Ngued c6 dii cetc dieu kin sau day kheng phan bit dan tOe, nam, thanh phan xa hi, tin ngtrong, ton giao duce clang kY du tuyen vien chfre: CO quec tich Viet Nam va cu fie tai Via Nam; 18 Mei tret len; CO phieu 'Tang ky du tuy6n; CO ly lich to rang; d) CO van bang, chang chi dao to phii hop veri v tri via lam; Dü sere khoe de thyt hien cOng viec hoc nhiem vu; g) Dap img the dieu kien theo you eau ciia vi tri viec Doi vol thi sinh clang ky tuyen dung vao lam viec tai Cu s& Dieu tri thay S nghien cac chat clang thuec phien bang thuoc Methadone vá cac khoa Tu van

UBND TINH YEN BAI CONG DOA XA. DOI CHIJ NGHIA VItT NAM …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UBND TINH YEN BAI CONG DOA XA. DOI CHIJ NGHIA VItT NAM …

71SO: 41 /TB-SNV
CONG DOA XA. DOI CHIJ NGHIA VItT NAM Dig 14 - Ty do - Hunh phtic
Yen Bat, ngeiyc23 thcing 8 neim 2021
THONG BAO Tuyen dung vier: chic vat: lam viec trong cfic don v sty nghiep
y te cling 41p tryc thu0c S& Y te tinh Yen Sal nam 2021
Can eir Nghj dinh s 1 15/2020ND-CP ngay 25/9/2020 tha Chinh phn quy dinh ve viee tuyen dung, sir dung va quan lY vien chirc;
Thtre hien Ka hoach sO 195/KH-UBND ngay 18 thang 8 nam 2021 dm Uy ban nhan dan tinh Yen Bai ve viee tuyen dung vien chile vao lam viec trong cac don vi su nghiep y t cling lap true thuec S& Y te tinh Yen Bat nam 2021.
So Nen vu th6ng bao tuyen dung tuyen dung vien chire vac) lam via trong cac don vi su nghiep y t cong lap true thuee Se, Y te tinh Yen Bai narn 2021
nhu saw I. CH1 T1EU, V1 Till VIEC LAM TUYEN DUNG
SO ruing tuyen dung: 170 chi tieu, trong do: - Tuyon dung vao lam viee tai Ca ser Dieu tri thay the nghien the chat
clang thutc phien bang thuoc Methadone va cac khoa Tu van va diu tri nghien chat thtbac the don vj sir nghiep y te tnic thu6c SoY tá: 16 chi lieu.
- Tuyen dung vao lam viee tai cac don vi sr nghiep y t trtic thu6c SO Y
le: 154 chi tieu. Chuyen nglinh, vi tri tuyen dung: Theo Phu lye 01, Phu luc 02 dinh
ken'. IL TIEU CHUAN, DIEU lUEN BANG KY DU TUYEN 1. Ngued c6 dii cetc dieu kin sau day kheng phan bit dan tOe, nam,
thanh phan xa hi, tin ngtrong, ton giao duce clang kY du tuyen vien chfre: CO quec tich Viet Nam va cu fie tai Via Nam;
18 Mei tret len; CO phieu 'Tang ky du tuy6n; CO ly lich to rang;
d) CO van bang, chang chi dao to phii hop veri v tri via lam; Dü sere khoe de thyt hien cOng viec hoc nhiem vu;
g) Dap img the dieu kien theo you eau ciia vi tri viec Doi vol thi sinh clang ky tuyen dung vao lam viec tai Cu s& Dieu tri thay
S nghien cac chat clang thuec phien bang thuoc Methadone vá cac khoa Tu van
2
va dieu tri nghien chat thuec cac clan vj sr nghiep y ta trirc thu'ec SO' Y t can dap ung them cac dieu kin sau:
- Co giay chimg ratan dã dugc tap huan ve dieu tri nghien eác chat clang thuec phien bang thuac Methadone.
Da eel kinh nghiem va theri gian lam viec tai cac Ca so• Dieu tri thay the nghien cac chat dung thuec phien bang thutic Methadone thuec cac dun vj sr nghiep y tá trgc thuec Set Y ta tinh Yen Bai theo ca cau dã dirge fly ban than dan tinh phe duyet.
CO cam het neu ninr qua trinh thay dei sap xlep cham dirt me birth hoat dOng caa cac ca dieu tri nghien cac chat clang thuec phien bang Methadone thi se chtun dirt hgp clang lam viec theo quy dinh.
2. Nliling ngtred sau day khong dirge (tang lcY dr tuyen vien chirc: Mat nang lye hanh vi din str hot bit hart che nang lye hanh vi clan sr; Dang hi truy thu trach nhiem hinh str; dang chap hanh ban an, quyet
dinh v hinh sr ctia Um an; clang bi ap dung bit phap xir ly hanh chinh dua vao ca ser cht benh, ca ser giao due, truemg Oen throng.
3. Liu tit trong tuyen dung vien chirc Anh hung Lye lugng vu trang, Anh hung Lao dOng, thucmg birth, ngubi
huemg chinh sach nhu thucmg binh, thuang binh loai B: Dirge Ong 7,5 diem
vao ket qua diem yang 2; Ngueri dan tee thieu se, si quan quart deg, Si quan eking an, qutm nhan
chuyen nghiep ph9c vien, ngued lam ming S ca ye'u chuyen nganh, hge vien tot
nghiep dao to si quan dtr bj, tet nghiep dao to chi huy twang Ban chi huy quan str cep xã nganh quan sy ca ser dugc phong quan ham si quan d9 bj dä
dens k ngach si quan du bj, con liet si, con thucmg binh, con b'enh binh, con et ngubi hu&ng chinh sach ntar thucmg binh, con et thucmg binh loai B, con
de et ngueri hot deng lchang chien bi nhigm chat d'Oc Ma h9c, con Anh himg
Lye lugng vii trang, con Anh hung Lao dOng: Dirge cOng 5 diem vao ket qua
diem yang 2; Ngued hoan thath nghia vi gut sir, nghia vu tham gia ming an than
den, dei vien thanh nien xung phong: Dugc cOng 2,5 diem vao ket qua diem
yang 2. Truing hgp ngtrai dtr xet tuyen thuec nhieu dien uu tien thi chi dugc &Ong
diem tru tit cao nhat vao kat qua diem yang 2.
PHUONG THTYC TUYEN DING:
3
Xet tuyen did ved 16 chi tiou vao lam viOc tai Ca sa Dieu tri thay tha nghiOn cac chat clang thufic phiOn bang thuac Methadone vá cac khoa Tu van va dieu tri nghiOn chfit thuOc cac dan vi sr ng,hiOp y ta 'Mac thuOc So Y it.
TM tuyan d6i yeti 154 chi tiOu vao lam viec tai cac don vi ski nghiOp y ta true thuoc Sa Y t6.
IV. BINH TH(iC vA Nei DUNG THI TUYEN, XET TUYEN 1. TM tuyen: Duqc thqc hiOn theo 2 yang nhu sau: 1.1. Yong 1: Thi kiatn tra kiOn thac chung
Dinh thire thi: TM trAc nglilOm teen giay. Ni dung thi gam 3 phan, thoi gian thi nhu sau:
Phan I: KiOn thfic chung, 60 cau hoi hiOu biat va phap luat vien chic; chil tracing, dtremg loi cua Dang, chinh sach, phap va nganh, filth vac tuyan dung. Thai gian thi 60 phut;
Phan II: Ngoai ngu, 30 cau h6i tiOng Anh theo you °Au cUa vi tri viOc lam. Thai gian thi 30 phut;
Phan DI: Tin h9c, 30 cau hôi theo you cAu cUa vj tri viec lam. Thai gian thi 30 phia.
MIL phan thi ngoai net dOi voi cac throng hop sau: Co bang t6t nghiOp chuyen nganh ngoai ngir ding trinh dO dao Lao hoc
trinh do dio tao cao hen so yeti trinh dO dao tan chuyen mon, nghiOp vu theo yOu cau cüa v in viOc lam dkr tuyen;
Co bang tAt nghiOp cimg trinh do dao tao hoc 6 trinh do dao tao cao hen so v6i trinh dO dao tao chuyen mon, nghiOp vii theo you cau cüa vi in viOc lam du tuyOn h9c tap 6 nuoc ngoai hoc h9c bang tiang nuot ngoai 6 ViOt Nam, dugc ca quan Co tharn guy& ding nllan;
CO chi:mg chi tiAng dan tOc thieu só hoc la nguai dan tOc thiau s6 cla tuyan vao vien chIrc c6ng tac 6 vimg dan tern thiOu so.
Mign phan thi tin h9c dOi yen cac truang hçip c6 bang tot nghiep tr trung cap tr618n cac chuyen ngthth lien quan den tin hoc, c6ng nghO thong tin.
Kat qua thi wing 1 duqc xac dinh theo se' cau tra lbi dung cho tang phan thi, nett tra lai dung ta 50% sá eau hoi tra ten cho ding phlin thi thi nguai thy tuyan dugc thi flap wing 2.
1.2. Yong 2: TM mon nghiOp vu chuyOn nganh ITtnh thac thi: Thi vitt. NOi dung thi: Kitm Ira ki6'n fit, Icy nang hoat dung ngha nghiOp ngmai
di/ tuyan theo yet au cna vj tri viOc lam can tuyan. Thai gian thi: 180 phut (khOng ka thai gian chép a hoac phat c16);
4
d) Thang diem: 100 diem. 1.3. Xac dinh ngued tiling tuyen trong kSr thi tuyen vien chit° - Nosed trCmg tuyen trong kSr thi tuyen vien chic phai c6 dit cac drat kin
sau: Co ket qua diem thi tai yang 2 dat tir 50 diem fret 18n. CO se diem yang 2 cOng voi diem uu ken quy dimh tai Dieu 6 Nghi diph
se 115/2020/ND-CP ngay 25/9/2020 ctia Chinh phti (neu c6) cao hon ley theo gni kr diem tir cao xutmg thap trong chi tit duo° tuyen dung dm timg vi tri viec lam.
- Tnreng hop c6 tir 02 ngtrai tre len c6 t6ng s6 diem yang 2 c'Ong veri diem uu tion quy dinh ui Dieu 6 Nghl dinh s 115/2020/ND-CP ngay 25/9/2020 dm Chinh phi" (nu co) bang nhau a chi ti6u cuei cling Min vi tri viec Um can tuyen thi nguiri c6 ket qua diem thi yang 2 cao hen la nguoi: Mang tuyen; n6u van kheng xac dinh duce thi bio cao Chn tich 1:1y ban nha'n Man tinh xem xet, quyet dinh nguiri trang tuyen.
- Ngueri khong thing tuyen trong thi tuyen vien cite killing duct° bao km ket qua thi tuy'en cho cac thi tuy6n Ian sau.
2. Xet tuyen: Xet tuyen vitt chirc duqc thut hien theo 2 yang nhu sau: 2.1. Yong 1: Ki'em tra dieu kin du tuy6n tai Phi'eu ding 14, du tuyen theo you cu cüa
vj tri viec lam can tuyen, neu dap ung dü thi ngued du tuyen duce tham du vong 2.
2.2. VOng 2: Thi men nghiep vi chuyen nganh Eftnh tithe thi: Thi viet. Nei dung thi: Kiem tra kik thirc, ky Mang hoat &Ong nghe nghiep ngued
du tuyen theo y8u cau cüa vi tri viec Um can tuyen. Thed gian thi: 180 phut Gehring ke thed gian chep de hoc phat de); Thang diem: 100 diem.
2.3. Xic dinh ngued trUng tuyen trong xet tuy'en vien chIrc - Vic xac dinh ngued tiling tuyen trong kST xet tuy6n vien chirc duce thut
hien nhu sau: + CO ket qui diem thi ti wing 2 dat kr 50 diem this l'en.
Co se diem vemg 2 Meng yen diem uu ken quy dinh tai Dieu 6 Ngin dinh se 115/2020/ND-CP ngay 25/9/2020 elm Chinh phil (neu c6) cao hem My theo thir kr diem tir cao xueng then trong chi den duce tuyen dung cia timg v tri viec Um.
5
- Truang hop c6 tir 02 nguai trer Len c6 tong s6 diem yang 2 cOng veri diem tru tien quy dinh tai Diau 6 Nghi dinh sc5 115/2020/ND-CP ngay 25/9/2020 cira Chinh phü (nau c6) bang nhau a chi Tau curAi cling Qua vi tri viac lam cAn tuy'an thi nguin eel ket qua diem thi yang 2 cao hon la ngued trimg tuyan; n'au vAn 'thong xac dinh &cc thi bao cao CM tich fly ban nhan dan tinh xem xet, quy'at dinh nguai tiling tayan.
- Ngueri khong trting tuyan trong IcY xet tuyan lcherng duqc bao ltru kat qua xet tuyen cho cac Ick xet tuyen lan sau.
V. PHI ;U DANG Kt DT/ TUYEN: Theo ink dinh kern. Ltru t:
TM sinh clang Ic51 chr tuyen nap kern theo phiáu ding 14 du tuyan van bang, chang chi, bang diem; dad \Teri nlaing thi sinh thuec dian tra flan ngutai din tec thien s6 nelp kern them gift)/ lchai sinh; ck twang hop dugc au lien 'chic nap kern them giay ter chimg nhan dái tugng uu tien cla dei chi'au thong tin.
- Doi \Teri thi sinh clang 14 tuyan clung vao lam viac tai Co ser Dian tri thay tha nghian ck chat clang thutic phian bang thutic Methadone va cac khoa Tu van va dieu trj nghian chat thuOc cac don vi sir nghiap y 4 MK thuOc Ser Y 4 nap kam them do giay ter sau:
Giay chimg nhan da dugc tap huan va diau tri nghian ck chat clang thutic phian bang thuac Methadone.
Hap clang lao d'Ong tai do Ca ser Dieu tri thay tha nghian cac chat clang thuric phian bang thuac Methadone thuac ck don vi str nghiap y ta truc thuac SO Y te tinh Yen Bai theo cc cau da dugc fly ban than dan tinh phe duyat.
Ban cam kat nau nhu qua trinh thay den sap xap chain dirt mo hinh hot d'eng cria caz co so dieu tri nghian cac chat dang thuac phian bang Methadone thi se' chant dirt hgp ding lam viac theo quy dirt.
MOi thi sinh nap 01 Phiau clang IcY dtr tuyan va cac van bang, chimg chi, bang diem va cac Way ter khk neu ten (cho vao mat tiil drmg he so, ghi day dir h9 ten, ngay, thang, narn sinh, dia chi, than thoal lien ha va kern theo 03 phong bi có dan tern va ghi re dra chi ngueri nhan & girl thong bao).
isA61 thi sinh chi dugc clang 14 du tuyan vao 01 A tri viac lam. Trueng hgp ngueri dang kY du tuy'an c6 hanh vi gian lan trong Ice lchai
Phieu clang IcY du tuyan hoac bi phat hien sir dung van bang, chimg chi, chting nhan Ichong thing quy dinh da tham gia du tuyen thi ngueri dung d'au co quan c6 tham quy6'n tuye'n dung ra quyat clinh hay be) kat qua thing tuyn'n va ngued citr tuyan phai chlu trach nhiam tnrac phap luAt.
Phiu clang IcY chr tuyan có the' vitt tay hoc danh may
6
- Van bang, chling chi, bang diem h9c tap, cac giay t& khac: ban photo (thong yen cau chimg thvc/cong chfing/sao y). Tnreeng hyp van bang, bang
diem la tieng nu& ngoai thi phai nap kern theo ban dich sang tieng Viet Nam.
VI. THEIT HAN, DIA CHI vA IRA DIEM TIEP NHAN PHIEU BANG Kt DI/ TUYEN.
Theri han tiep nhan phieu dang ky (Iv tuyen: Tr ngly 23/8/2021 den het ngay 21/9/2021.
Dia chi va dia diem flop nhan phiau dang kY dv tuyen: Trung tam phtic vii ha'nh chinh ding tinh Yen Bai (T6 14, during Dien Bien, Phuimg Deng tam,
Thanh pha Yen Bai, tinh Yen Bai); Se din thoai lien he 0917.467588 hoc 0216.3852415 (Tbueng trirc So Nei v9).
VII. THOT GUN VA DIA DIEM THI TUYEN, XET TUYEN. ThM gian thi tuyen, xet tuyen: Trong qu9 W/2021 (then gian cu the co
thing bao sau) Dia diem thi tuyen, xat tuyan: 1)v kian to chirc tai Traong Cao clang Y
ta Yen Bai (cy the c6 thong bao sau). VDT. PHI BANG Kt D TUYEN. Mirc phi: 400.000 deng/thi sixth khi nep he sa (theo quy dinh tai Thong tir
s6 228/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016 dm Be Tai chinh quy dinh mac thu, de thu, nep, quan 19 va Su dung phi tuy'an dung, du thi nang ngach, thang hang ding chit°, vien chirc).
Than day la thong bao tuyan dtmg vian chirc vao lam viec trong cac don vi sr nghiep y ta cling lap tryc thuec Ser Y te tinh Yen Bat nam 2021, tat ca cac thong tin lien quan den kSr tuyan dung durgc niam yet &Ong lchai ti SO Nei vu va teen trang thong tin din tir cUa SO Nei vii (dia chi: http://sonoivu.yenbalgov.vn). Da nghi cac thi sinh dang k9 du tuyen thuang xuyen theo doi de kip theri cap that cac thong tin lien quan dem tuy6n dying.
SO Nei vii Thong bao dan cac ca quan, don vi va nguai c6 thu cau dv tuy'an &roc biatly,
Nei nhOn: - UBND tinh (b/c); - S6. Y th; - UBND huyen, tht xa, thanh pha; - Dai Phat thanh - Truyen hinh tinh; - Cang Thong tin din tà tinh; - Thing tam Phgc vg harth chinh cong tinh; - Lull: VT, CCVC.
GIAM DOC
Phu Inc 01
6 LuVNG, co CAU ICET EUYEN VIEN anic HANG IV STY NGITIEP Y TE TINH YEN BAI NAM 2021
(Kern theo Thong brio se; +I /TB SNV ngay 23 thring 8 nicim 2021 &to So NCO vy tinh Yen Bcii)
TT
ri-C , f U IS(JN VI n‘z‘ *0' n v.,
4 CO I i , DON VI tri viec lam 1 x
can tuyen
SO luvng .,
tuyen dung
nganh tuyen dung
TONG SO 16
A Tuyen tinh
Trung tam Kim soat bOh tAt
Cu so Dieu tri thaythe nghien cac chat dang thuoc phien bang thu6c Methadone
Mtge sy I Dirge (hang IV) V.08.08.23 Cao (tang Dirge sy
B Thy& huyen
1 TTYT Van Yen
Khoa Tu van va dieu tri nghien chat Y sy 2 Y s9 (hang IV) V.08.03.07 Trung cap Y sy da khoa
Dirge s9 I Dirge (hang IV) V.08.08.23 Cao dang Due sy
2 TTYT Van Chan
Khoa Tu van va dieu tri nghien chat
Y s9 2 Y sy (hang IV) V.08.03.07 Trung cAp Y sy da khoa
Dirge sy I Dirge (hang IV) V 08 08 23 Cao dang Dirge scr
3 TTYT Luc Yen
Khoa Tu van va dial tri [email protected] chat Y sj, 2 Y sy (hang IV) V.08.03.07 Trung cap Y WS% da khoa
2
X A can tuyen
ngenh tuyen dking
4 TTYT Mil Cang Chid
Khoa Tit van vã dieu tri nghien chat thi Man ma Cang Chai
Y sy 2 Y sy (hang IV) V.08.03.07 Trung ch Y sy da khoa
Khoa Tu van vã dieu tri nghien chat Nga Ba Kim
Y sy 2 Y sy (hang IV) V.08.03.07 Trung cap Y sy da khoa
5 TTYT TX Nghla Le
Khoa Di yin va dieu tri nghien chat Ysy 2 Y sy (hang IV) V.08.03.07 Trung cap Y sy da Ichoa
Ky thuat Y I icy thuat Y (hang IV) V.08.07.19 Cao ding xy thuat via
' . xot nghtem
Thy lye 02
G, CO CAU THI TUYEN VIEN CHIC HANG III, HANG IV SI,Y NGHEEP Y TE TINT! YEN BAT NAM 2021
(Kern theo Thong tufo so /TB-SNV ngery cm aging 8 nam 2021 cia Sb Nat vy tinh Yen BO
TT
s8 Moog tuyen dvng
Nganh, chuyen nganh tuyen dung
Ghi chit
TONG S6 154
A Tuyen tinh
nen dieu tri
Kg six 1 K9 sir (hang III) V.05.02.07 Doi Mc Ky sir xay clang
Ky mi. 2 Ky sir (bwig III) V.05.02.07 Dai Mc Cling nghe Icy thuat man
khien va yr Ong Ma
K9 sir 1 Ky sir (hang III) V.05.02.07 DO hue Kg thuat din, din tir
K9 thuat Y 2 Ky thuat Y (hang III) V.08.07.18 Di hoc K9 thuat hinh anh Y linc
T6 chat nhan sy 1 Chuyan vien 01.003 Dal Mc BO hiem
Dieu throng 9 Dieu throng (hang IV) V.08.05.13 Cao dug Dieu throng da khoa
Kg that vien 2 Ky thuat vien (hang IV) V.05.02.08 Cao Clang C8ng nghe kg thuat then,
dien tir
Kg thuat vien I Kg thuat vien (hang IV) V.05.02.08 Cao clang Dien ding nghiep
K9 thuat Y I Ky that Y (hang IV) V.08.07.19 Cao clang K9 thual hinh anh Y hoc
2
TT
sei kremg tuyen thing
rVi ma so• T inh de thi thieu
Nginh, chuyen nginh tuyen (long
Ghi chi)
ri tit* renh v in thAn
Kg thuth Y I Kg thuth Y (hang III) V.08.07.18 DO Iiiic Xet nghiem Y h9c
Dieu throng 3 Dieu throng (hang IV) V.08.05.13 Cao ding Dieu throng da lchoa
3 BAnh vin Sin Nhi
Kg thuth Y 1 Ky thuit Y (hang III) V.08.07.18 Dai h9c Xet nghiem Y h9c
Kg so I sir (hang HI) V.05.02.07 DO hoc Kg [Inlet Y sinh
Dieu chrOng 2 Dieu dyeing (hang IV) V.08.05.13 Cao ding Dieu throng da khoa
HO sinh 1 HO sinh (htmg IV) V.08.06.16 Cao ding HO sinh
H KhOi dn. phong
1 TT Kiem soar benh tat
Ky thuAt Y I Ky thuet Y (hang HD V.08.07.18 Dai hen Kg sir hem
Kg thuet Y 2 Kg thuit Y (hang III) V.08.07.18 Dai h9c X& nghiem Y h9c
Y 4 05ng cOng 1 Y 4 cong Ong (hang III) V.08.04.10 Than sg Y 4 c8ng cOng
B Tuyen huyen, xä
Kh6i dieu tri
Ging nghe th8ng tin I Quan tri c fien he thAng
(hang III) V11.06.14 Doi h9c COng nghe thong tin
Dieu throng 16 Dieu dent& (hang IV) V.08.05.13 Cao ding Dieu throng da khoa
HO sinh 2 HO shill (hang IV) V.08.06.16 Cao ding HO sinh
Gong nghe thong tin I Quart tri
fir 1Y1 vien he thong
VII.06.15 Cao ding C6ng nghe thong tin
a
3
TT
So Mang tuyen eking
riVi • Ma s6
Nganh, chuyen nganh x tuyen dung
Ghi chi) '9 t 4
el
2 Tru I, n r It Tran Yen
KhAi diau t4 Ging nghe thong tin 2 Quart tri vien he thong
(hang III) V11.06.14 DS hoc
Cana nghe thang tin, Toan - Tin fing ding
KV& da phang icy tit* Y 1 xy thuat Y (hang DI) V.08.07.18 Dal h9c Xet nghiam Y hoc
Tram Y te thmac Tran Yen
Y sji 1 Y sy (hang IV) V.08.03.07 Trung cAp Y sy da khoa
Duce sg• 2 Dirge (hang IV) V.08.08.23 Cao ding Dupc sy
Dieu chremg 2 Dieu dyeing (hang IV) V.08.05.13 Cao ding Dieu 'hang da khoa
3 Trung dm YT huyAn Van Yen
Khad dp idling Ky thuat Y 1 icy thuat Y (hang III) V.08.07.18 D$ h9c Xet nghiem Y h9c
Dan sA Y th cong tang I Y te cong cOng (hang IH) V.08.04.10 Dui h9c Y te cang cOng
Tram Y te thuOc Van Yen
Y sy 7 Y sy (hang IV) V.08.03.07 Trung cap Y sy da khoa
Y sy 2 Y sy (hang IV) V.08.03.07 Trung cap Y sy San Nhi
Ysy 2 Y sy (hang IV) V.08.03.07 Trung cAp Y sy YHCT
Dirac sy 2 Dirac (hang IV) V.08.08.23 Cao ding Dirac sy
4 Trung tam YT huyen Van Chan
KhOi dieu tri
Dieu throng 17 Dieu dtremg (hang IV) V.08.05.13 Cao ding Dieu duang da khoa
xy thulat Y 1 icy thu4t Y (hong IV) V.08.07.19 Cao dang icy thua:t vial xet nghiem
HO sinh 3 HO sinh (hang IV) V.08.06.16 Cao dang HO sinh
4
tuyen 86,11remg
nghe nghiep Mns6
(lieu
Chan
Y sy 3 Y sy (hang IV) V.08.03.07 Trung cap Y sy da khoa
Dieu dying 3 Dieu (Mang (hang IV) V.08.05.13 Cao ding Dieu &Mug da khoa Trom Y te thufec Van
Dirge s5' 3 Dirge (hang IV) V.08.08.23 Cao ding Dirgc sy
HO sinh 2 HO sinh (hang IV) V.08.06.16 Cao ding HO sinh
5 Trung tam YT huytn Yen Binh
IChii dieu tri Cong nghe thong tin 1
i t Quan tr vien h thing V11.06.14
(hong III) Dal hoc Cring nghe thong tin
Dieu diremg 4 Dieu difeng (hong IV) V.08.05.13 Cao ding Dieu clueing da khoa
Tram Y Te thuOc Yen Binh
Y sy 3 Y sy (hang IV) V.08.03.07 Trung gap Y sy da khoa
Dieu throng 3 Dieu dining (hang IV) V.08.05.13 Cao ding Dieu dying da khoa
HO sinb 1 HO sinh (hang IV) V.08.06.16 Cao ding HO sinh
6 Trung tam YT huytn Lye
Yen
Ithei dieu tri Dieu daring 2 Dieu throng (hang IV) V.08.05.13 Cao ding Dieu &rang da khoa
'Choi dp ph6ng HO sinh 1 HO sinh (hang IV) V.08.06.16 Cao ding HO sinh
Trom Y te thuOc Lc Yen
Dieu direng 3 Dieu throng (hang IV) V.08.05.13 Cao ding Dieu duffing da khoa
Dirge sy I Dirge (hang IV) V.08.08.23 Cao ding Dirge sy
HO sinh 1 HO sinh (hong IV) V.08.06.16 Cao ding HO sinh
5 ,
Tr
Si krong tuyen dung
Nganh, chuyan nganh tuyan dung
Ghi chit
7 T i i , ,Cyan Tram Tau
Kit& dieu In Dieu dtrarng 2 Dieu chramg (hang IV) V.08.05.13 Cao ding Dieu throng da khoa
Khei dtr phong
Cong nghe thong tin 1 Quan tri vier' he thong
(hang III) V11.06.14 DO hoc Cong nghe thong tin
ang nghe thOng tin 1 Quart tri viten he thOng
(hang IV) V11.06.15 Cao ding Tin hoc cmg dung
Tram Y Te thuec Tram Tau HO sinh 2 HO sinh (hang IV) V.08.06.16 Cao ding HO sinh
8 Trung tam YT huy8n Mfi Cang Chat
KhOi thin tri Cong nghe thong tin 1
Quint tri vials ha thing (hang III)
V11.06.14 Dai hoc Cong ngha thang tin
Dieu throng 3 Dieu dtrong (hang IV) V.08.05.13 Cao ding Dieu &rang da khoa
Khei chs phOng Ky thuet Y I Icy thuat Y (hang IV) V.08.07.19 Cao ding Kyr thuit vial xat nghiem
Tram Y g thutic Ma Cang ChM
Y sy 7 Y sy (hang IV) V.08.03.07 flung cap Y sy da khoa
Dieu throng 1 Dieu throng (hang IV) V.08.05.13 Cao ding Dieu throng da khoa
HO sinh 4 HO sinh (htmg IV) V.08.06.16 Cao ding HO sinh
9 Trung tam YE TX Nghia La
Tram Y Te thuac TX Nghlk 14
Dirge s5' 1 Dirge (hang IV) V.08.08.23 Cao ding awe sy
Dieu duang 2 Diu chrerng (hang IV) V.08.05.13 Cao ding Dieu throng da khoa
coNG lloA xA Hot CHU NUITA ngT NAM Die lip - Tv do - Hunh phtic
ngety . dying. Mm
(Dan cinh 4x6)
Vj tri dv tuyin(I). Dun vi dv tuyen(2).
I. THONG TIN CA NHAN
Hp vi ten:
Dan tan: Ton giao:
So CMND hoc The can cute c8ng dan: Ngay cap: Ncri cap:
So diOn thoai di clang de bar) tin: Email
Que quãn
Tinh trang sac Ichoe: , Chieu cao: Can nang: kg
Thanh phin ban than Men nay:
Trinh dO van hoa.•
Tritdi cla chuyen mac,
nam sinh
Qui quail, nghe nghiip, chat danh, chat vv, don sr( ding tic, hue tip, tri ir (trong, ngoid nude); thinh it cfic to chore chinh
tri - xi hii )
1
lit ngay, thing, am den ngity, thing, nam Co quan, to chirc, dot vi thug tit
III. THONG TIN VE QUA TRINH MO TAO
Ngity, thing, i nem cap van bang, chting
chi
Trinh $16 van bang, , chtrng chi
S6 hien cu' a van bin, chtrn' g chi
Chuyen
Ngitnh deo tso
IV. THONG TIN VE QUA 'TRINH CONG TAC (neu c6)
V. MIEN THI NGOAI NGt, TIN HQC
(Thi sinh thubc din mien thi ngoai nga, tin hsc can ghi rd ly do mien thi mix thy)
Mien thi ngosi net do.
2
VI. DANG Kt DV TM MON NGOAI Nar
sinh hra ch9n va ghi re &mg ky thi met trong nem thfr tieng: Anh, Nga, Phap, Dire, Trung Quec hoc ngoai ngirl Ichac theo yeu cau eüa vj tri viec lam tai Thong bac, tuyen dung. TM sinh duce mien thi mon ngoai ner Ichong phai dien thong tin mac nay).
Deng ky dr thi ngoai ngt•
VII. DO! Tifc/NG Ut TIEN (neu co)
TOi xin cam doan nheng 16i khai tren eta tei a Ming su that. Sau Ichi TIMM duce thong NW tong tuyen till se hoan thien he so then quy anh Neu sal sir that thi ket qua tuyen dung eta ted se bi co quan, don vi co them quyen tuyen dung huy be), t8i se chiu tech nhiem truck phap Mat Ira cam ket khong Clang Icy tham gia k3t tuyen dung ke tiep ti ca quart tuyen dung./.
NOVOI WET PRIED
GM chti:
Ghi Ming vi tri viec lam clang ky dv tuyen;
GM dung ten ca quan, t6 chtic, don vi có chi tieu tuyen clang;
Ngubi viet phieu tich deu X vao 6 tuang üng 6 Nam, Nil.
3
00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006
00000007
00000008
00000009
00000010
00000011
00000012
00000013
00000014
00000015
00000016
00000017
00000018