UD Sistema Immunitari 2n Batxillerat

 • Published on
  12-Jul-2016

 • View
  32

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Unitat didctica pensada per treballar el sistema immunitari a segon de batxillerat a travs de l'artritis reumatoide

Transcript

 • Convivint amb lartritis reumatoide

  Autores: Maria Berruezo Llacuna, Sara Lpez Ruiz

  Tutor: Marcel Costa

  Mentor: Xavier Muoz de lEscola Pia Sant Antoni

  Aprenentatge i Ensenyament de les Cincies Naturals III

  Mster en formaci de professorat de secundria,

  especialitat de Cincies Naturals.

  Universitat Pompeu Fabra, curs 2015-1016

 • 2

  NDEX

  Presentaci 3

  Programaci:

  1. Introducci 5

  2. Contexts d'aprenentatge i d'aplicaci 5

  3. Treball per competncies 5

  4. Objectius d'aprenentatge 7

  5. Continguts 8

  6. Consideracions al voltant dels continguts 9

  7. Seqncia d'activitats 10

  8. Criteris generals d'atenci a la diversitat 16

  9. Criteris generals d'avaluaci 16

  10. Connexi amb altres matries 17

  Material per a l'alumnat

  Sessi 1:

  a) Presentaci del context i qestionari inicial 18

  Sesso 2:

  a) Rbrica avaluaci de la infografia 20

  Sessi 3:

  a) Rbrica de coavaluaci del treball en grup 22

  b) Graella d'ampliaci de conceptes 23

  Sessi 4:

  a) Activitat d'aplicaci 25

  Sessi 5:

  a) Examen contextualitzat 27

 • 3

  Presentaci

  La segent seqncia didctica est encarada per a treballar-la a una classe de segon de

  Batxillerat de Biologia a lEscola Pia Sant Antoni de Barcelona.

  A travs de les diferents sessions es pretenen abordar conceptes dimmunologia, tractant-los

  amb els alumnes mitjanant el cas duna noia a la que se li diagnostica artritis reumatoide

  (malaltia autoimmune), i com aix li canvia la vida. Tamb es passar un vdeo duna notcia en

  la que apareix aquesta noia parlant de la seva malaltia (aix es dna ms realisme al context).

  Aix, servir de fil conductor al llarg de les sessions plantejades, on l'alumnat anir fent-se

  preguntes i recerca dinformaci, alhora que va integrant els diferents conceptes a la seva

  prpia xarxa d'idees.

  Aix, un cop finalitzada la seqncia didctica, els alumnes hauran assolit els conceptes bsics

  de la immunologia, sobre els quals, podran ampliar el seu coneixement, posteriorment a les 5

  sessions plantejades. Aquesta seqncia didctica, els permetr tractar els tipus d'immunitat,

  els rgans que formen part del sistema immunitari, el concepte d'antigen i d'antics, les

  cllules que participen de la resposta immune i l'autoimmunitat.

  El fet de plantejar les diferents sessions de manera contextualitzada a travs del cas de la noia

  que pateix l'artritis reumatoide, permet als alumnes, els quals en un futur molt proper hauran

  de presentar-se a la selectivitat, trobar l'aplicabilitat al nou coneixement adquirit. D'aquesta

  manera, aprenent amb un exemple de malaltia coneguda, es captar l'atenci de l'alumne,

  fixant el seu inters en les preguntes que es faci i la posterior recerca dinformaci en grups.

  Aix doncs, s'utilitzar com a recurs didctic, l'aprenentatge basat en problemes (ABP). Aquest

  recurs consisteix en presentar un problema a lalumnat, en el cas daquesta seqncia

  didctica, la noia que pateix dartritis reumatoide, i promoure que els propis alumnes es facin

  preguntes que puguin resoldre. A partir daquestes preguntes, de la recerca bibliogrfica en

  petits grups posterior, i de la final posada en com amb tot el grup classe, es treballaran els

  diferents conceptes dimmunologia que volen introduir-se.

  Un dels possibles perills de treballar amb un context s que els alumnes perdin el fil i deixin de

  veure la connexi entre els conceptes treballats i el context proposat. Per tal que aix no passi,

  a part de la posada en com de la informaci buscada en petits grups, es demanar que cada

  grup dissenyi una infografia i elabori un text amb tota la informaci recollita. Totes aquestes

  infografies i texts es repartiran a cadascun dels alumnes, aix tindran tots els conceptes

  treballats explicats de forma esquematitzada i connectats entre si.

  A la primera sessi de la unitat didctica, desprs de repartir el cas i veure el vdeo, i contestar

  un qestionari sobre idees prvies, farem una "pluja de preguntes" amb els alumnes, per tal de

  que siguin ells mateixos els que guin cap on vulguin la recerca, sempre acompanyats del

  docent. Es definiran uns grups dalumnes segons la temtica que els toqui aprofundir, i a travs

  daquests grups saniran tractant els conceptes ms importants. Finalment dissenyaran la

  infografia la qual ser repartida a tota la classe i avaluada per part del docent. Aix el gran gruix

  de treball de la seqncia didctica recau en aquests grups dalumnes, centrant latenci en el

  treball cooperatiu.

 • 4

  Els conceptes treballats en la seqncia didctica savaluaran sobretot a travs duna activitat

  final daplicaci que sinclou en el mateix context de treball plantejat, desprs de la posada en

  com de la informaci buscada per tots els petits grups, i del visionat dun vdeo explicatiu

  sobre la malaltia de lartritis reumatoide. Aquesta activitat, ser avaluada de forma conjunta

  amb tot el grup classe. A ms a ms, per tancar la seqncia, farem un examen basat en

  diferents casos sobre els quals els alumnes podran demostrar els conceptes adquirits.

 • 5

  Programaci de la Seqncia Didctica

  1. Introducci

  La segent seqncia didctica ha estat dissenyada per tractar conceptes del temari

  dimmunologia amb els alumnes de segon de Batxillerat de lEscola Pia Sant Antoni de

  Barcelona. Aquesta seqncia es desenvolupa al llarg de cinc sessions, seguint el cicle

  daprenentatge basat en quatre fases, de manera que es destina un espai a lexploraci didees

  prvies, desprs sintrodueixen els diferents conceptes a travs dactivitats diverses, destinant

  moments dins aquesta fase a lestructuraci dels nous coneixements adquirits a travs de

  lelaboraci duna infografia, i finalment es realitza una activitat final daplicaci dels conceptes

  tractats.

  2. Context

  Daprenentatge: el context es basa en lanlisi de la problemtica que suposa lartritis

  reumatoide per una noia que la pateix des dels 26 anys. A partir de la pluja de

  preguntes relacionades amb el cas, es definiran les qestions a tractar durant les cinc

  sessions que dura la seqncia didctica. Aquestes preguntes seran resoltes a partir de

  la recerca dinformaci per part dels alumnes, distributs en cinc grups.

  Daplicaci: hi hauran varis contextos d'aplicaci. Primerament, es resoldr una

  activitat final de tancament de context sobre l'artritis reumatoide i finalment, es far

  un examen contextualitzat amb diferents casos sobre els quals shauran daplicar els

  conceptes treballats.

  3. Treball per competncies

  De les sis competncies bsiques generals per letapa de batxillerat, durant aquesta seqncia

  didctica es treballen les segents:

  Competncia comunicativa: Aquesta competncia suposa mobilitzar els recursos

  lingstics orals i escrits per poder-los aplicar a les diverses circumstncies

  acadmiques i socials.

  Durant la seqncia didctica aquesta competncia es treballar sobretot a lhora que els

  grups dalumnes realitzin les infografies i exposin la informaci recollida a la resta de la classe.

  Competncia en gesti i tractament de la informaci: s el conjunt de capacitats i

  destreses que permeten mobilitzar recursos per trobar, reunir, seleccionar i analitzar

  informacions procedents de fonts diverses i en diferents suports, tant en l'mbit

  acadmic com en la vida quotidiana.

 • 6

  Aquesta competncia es treballar sobretot a la segona sessi, on es deixa estona als alumnes

  per tal que busquin informaci per grups amb lobjectiu de contestar les preguntes plantejades

  a travs del context.

  Competncia en recerca: facultat de mobilitzar els coneixements i els recursos adients

  per aplicar un mtode lgic i raonable per tal de trobar respostes a preguntes o per

  resoldre problemes rellevants que encara no s'han solucionat en el nivell i en l'mbit

  adequat als coneixements, destreses i actituds que es posseeixen.

  Aquesta competncia sobretot semmarca amb les activitats que es realitzaran a partir de la

  sessi de recerca dinformaci. Els alumnes per tal de preparar lexposici i la infografia que

  sels demana hauran de cercar la informaci, destriar-la de manera crtica i organitzar-la per tal

  que els seus companys puguin entendre-la. Daquesta manera es respondran les preguntes

  plantejades durant la sessi dinici de la seqncia didctica. A ms a ms, amb aquesta

  informaci, els alumnes hauran de ser capaos de respondre a l'activitat de tancament del

  context i a les activitats de la selectivitat, per acabar sent capaos daplicar tot el nou

  coneixement en qualsevol context de treball o de la vida quotidiana.

  Competncia personal i interpersonal: facultat de mobilitzar el conjunt de capacitats i

  destreses que permeten, d'una banda, l'autoconeixement i el coneixement dels altres

  i, d'una altra, treballar en entorns collaboratius.

  Aquesta competncia es treballa al llarg de les sessions 2, 3 i 5, ja que s en aquestes sessions

  on els alumnes han de treballar en grups/parelles i organitzar-se i repartir-se la feina. A ms a

  ms, el producte final que es demana daquest treball en grup, la infografia i lexposici oral

  davant de tota la classe, tamb lhauran de realitzar de manera collaborativa. Per tal davaluar

  aquest treball en grup es passar, a ms a ms, una rbrica als alumnes que permetr reflectir

  si la feina realitzada ha estat ben repartida.

  De les tres competncies bsiques especfiques de la matria de biologia al batxillerat, durant

  aquesta seqncia didctica es treballen les segents:

  Competncia en indagaci i experimentaci: implica la capacitat de portar a terme

  una investigaci en el context de la cincia escolar, tot adquirint les habilitats

  necessries, com ara: identificar problemes; generar qestions susceptibles de ser

  investigades; dissenyar i realitzar investigacions; enregistrar i analitzar dades; treure

  conclusions; elaborar, comunicar i defensar hiptesis, models i explicacions; fer

  prediccions a partir dels models; examinar les limitacions de les explicacions

  cientfiques; i argumentar la validesa dexplicacions alternatives en relaci amb les

  evidncies experimentals.

  Aquesta competncia es treballar sobretot a l'iniciar la seqncia didctica, on es demana als

  alumnes que es facin preguntes sobre el context plantejat. Daquesta manera les preguntes

  saniran resolent a partir de la prpia cerca dinformaci per part dels diferents grups de

  treball, i aix amb tot el grup dalumnes de la classe sarribar a unes conclusions conjuntes i a

  ser capa de resoldre diferents problemes plantejats.

 • 7

  Competncia en la comprensi i capacitat dactuar sobre el mn fsic: implica apropiar-

  se dels conceptes fonamentals, dels models i dels principis de la cincia no noms per

  utilitzar-los en explicacions argumentades, en prediccions o per donar compte dels fets

  observats, sin per prendre decisions informades de com fer un s responsable dels

  recursos naturals, tenir cura del medi, hbits de vida saludables i un consum racional i

  responsable i comprendre el paper que la cincia pot tenir en el desenvolupament

  ms equilibrat de les diferents regions del mn.

  Aquesta competncia es treballa al llarg de la seqncia didctica mentre tractem les malalties

  immunitries, a la vegada que introdum els conceptes bsics dimmunologia, per arribar a

  donar resposta als dubtes que els han sorgit als alumnes a linici de la seqncia, al tractar la

  malaltia que est patint la Marieta, lartritis reumatoide. A ms a ms, sadonaran de la

  importncia que t la cincia, i en aquest cas la investigaci, en la millora de la qualitat de vida

  de la societat.

  4. Objectius daprenentatge

  Els objectius que es treballaran al llarg de la unitat didctica sn els segents:

  Objectius de continguts:

  1. Conixer la funci del sistema immunitari.

  2. Identificar els rgans que formen part del sistema immunitari, i saber quina s la seva

  funci.

  3. Diferenciar els diversos tipus dimmunitat i entendre quines sn les seves

  caracterstiques ms rellevants.

  4. Explicar de manera correcta el fonament cientfic del funcionament de les vacunes.

  5. Saber qu s un antigen i quin efecte t sobre lorgansime.

  6. Saber qu s un antics, i quina funci t dins el context del sistema immunitari.

  7. Reconixer les caracterstiques essencials de la uni antigen-antics.

  8. Conixer els diferents tipus de cllules que formen part del sistema immunitari i les

  funcions que realitzen.

  9. Identificar alteracions de la funci del sistema immune treballant lautoimmunitat,

  exemplificant-la amb lartritis reumatoide.

  Objectius procedimentals:

  1. Identificar a partir dun problema preguntes interessants a respondre.

 • 8

  2. Ser capa de fer una recerca dinformaci, seleccionant les fonts utilitzades amb

  esperit crtic i contrastant la informaci recollida.

  3. Ser capa de fer una sntesi exhaustiva de la informaci recollida, seleccionant de

  manera adequada els conceptes bsics.

  4. Comunicar coneixements a travs de ls de diferents suports (powerpoint o

  infografies).

  5. Aplicar els conceptes treballats en diferentes contextos de la vida quotidiana,en els

  quals es tracten: VIH i Vitiligo.

  6. Fer s del raonament cientfic durant la resoluci de problemes que tracten

  malalties presents en diferents societats com sn: xarrampi, VIH, dengue,

  malria, malaltia de Bruton i la febre tifoidea.

  Objectius actitudinals:

  1. Respectar els companys a lhora de treballar, escoltar-los, i participar activament en les

  tasques.

  2. Reconixer la importncia de compartir coneixement amb els companys a lhora de

  construir el coneixement propi.

  3. Fomentar la collaboraci en la planificaci i realitzaci d'activitats en grup,

  lacceptaci de les normes i regles que democrticament s'estableixin i larticulaci

  dels interessos propis amb els altres membres del grup, respectant punts de vista

  diferents.

  4. Conscienciar i sensibilitzar als alumnes en front les adversitats que suposa patir una

  malaltia de les tractades durant la seqncia didctica.

  5. Empatitzar amb la situaci viscuda per la persona que pateix lartritis reumatoide i la

  gent que lenvolta.

 • 9

  5. Continguts

  La unitat didctica es desenvolupa dins els conceptes dimmunologia treballats a 2n de

  Batxillerat. Els alumnes han destar mnimament familiaritzats amb els conceptes que es

  treballaran al llarg de la seqncia degut a que aquests shan anat treballant al llarg de la

  secundria. Tot i aix es partir de les inquietuds i dubtes que sorgeixin dels alumnes,

  assegurant aix tractar tots els conceptes que encara no tinguin assolits.

  Partint daqu els continguts que es treballaran, seran els segents:

  El sistema immunitari

  Quins continguts? Quan es treballen?

  Quina funci t el sistema immune en el nostre organisme. Com

  aquest participa en la funci de relaci desenvolupada per tots els

  ssers vius.

  Quins tipus de resposta immune existeixen i quines funcions realitzen:

  Immunitat innata

  Immunitat adquirida

  Quins rgans i com participen en les funcions del sistema immune.

  Qu s un antigen i quins efectes t sobre lorganisme.

  Qu s un antics i les funcions que realitza dins el context del

  sistema immunitari.

  Qui...