68
ÜGYVÉDI IRATKEZELÉS 1 2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14. Dr. Fenyér Éva

Ügyvédi Iratkezelés

 • Upload
  chogan

 • View
  91

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ügyvédi Iratkezelés. Tartalom. A piros színnel kiemelt részek (piros fejléccel rendelkező dia) a kötelező tananyag. I. rész: Iratkezelési alapismeretek I.a ) Jogszabályi környezet I.b ) Iratkezelési alapfogalmak I.c ) Iratkezelési alapfolyamatok - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Ügyvédi Iratkezelés

ÜGYVÉDI IRATKEZELÉS

12012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 2: Ügyvédi Iratkezelés

TartalomA piros színnel kiemelt részek

(piros fejléccel rendelkező dia) a kötelező tananyag.

I. rész: Iratkezelési alapismeretek

I.a) Jogszabályi környezet

I.b) Iratkezelési alapfogalmak

I.c) Iratkezelési alapfolyamatok

II. rész: Az ügyvédi iratkezelés speciális szabályai

II.a) Jogszabályok

II.b) Kamarai szabályzatok

III. rész: Az ügyvédi iroda ügyvitele

III.a) Iratkezelési szoftverek

III.b) Iratkezelési szabályzat

IV. rész: A vizsgán számonkérésre kerülő tananyag

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 2

Page 3: Ügyvédi Iratkezelés

I. Iratkezelési alapismeretekI.a) Jogszabályi környezet

Közigazgatás: A közfeladatot ellátó szervekre vonatkozó

legfőbb iratkezelési jogszabályok

• A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

• A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

• A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14. 3Dr. Fenyér Éva

Page 4: Ügyvédi Iratkezelés

I.b) Iratkezelési alapfogalmak Miért fontos ismerni az alapfogalmakat?

irat,iratkezelés

nem azonos

dokumentum, dokumentumkezelés

iratkezelő rendszer

nem azonos

iktatórendszer

nem azonos

ügyviteli rendszer

nyilvántartásba vétel

nem azonos

iktatás

elektronikus iratkezelés

nem azonos

papír alapú iratok megsemmisítése és csak elektronikus megőrzése

nem azonos

nyilvántartásokelektronikus vezetése

42012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 5: Ügyvédi Iratkezelés

I.b) Iratkezelési alapfogalmak Miért fontos ismerni az alapfogalmakat?

Ügyintéző nem azonos Ügykezelő

Átadás nem azonos Továbbítás

Melléklet nem azonos Mellékelt irat

Szignálás nem azonos Aláírás

Expediálás nem azonos Kézbesítés

Megőrzés nem azonos Archiválás

Selejtezés nem azonos Megsemmisítés

és még sok más fogalom …

52012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 6: Ügyvédi Iratkezelés

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 6

I.b) Iratkezelési alapfogalmak

kapcsolatos fogalmak

Page 7: Ügyvédi Iratkezelés

Irattal kapcsolatos fogalmak:• Küldemény: az irat vagy tárgy - kivéve a reklámanyag, sajtótermék,

elektronikus szemét -, amelyet kézbesítés céljából burkolatán vagy a hozzá tartozó listán címzéssel láttak el; (A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, Értelmező rendelkezések)

• Dokumentum: egyedi egységként kezelhető rögzített információ vagy objektum; (A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet, Melléklet)

• Irat: valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy bármely más

formában lévő információ vagy ezek kombinációja; (A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló1995. évi LXVI. Törvény, Értelmező rendelkezések)

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 7

I.b) Iratkezelési alapfogalmak

Page 8: Ügyvédi Iratkezelés

Irattal kapcsolatos fogalmak:• Magánirat: a nem közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába

tartozó, valamint a természetes személyek tulajdonában lévő irat;

• Közirat: a keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozik vagy tartozott;

(A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló1995. évi LXVI. törvény, Értelmező rendelkezések)

• Magánokirat - közokirat: a definícióra lásdA polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195.§ - 197.§- át

• Ügyirat: egy ügyben keletkezett valamennyi irat; (A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, Értelmező rendelkezések)

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 8

I.b) Iratkezelési alapfogalmak

Page 9: Ügyvédi Iratkezelés

Irat nyilvántartásba vételével kapcsolatos fogalmak:• Érkeztetőszám: a közfeladatot ellátó szerv által képzett,

folyamatos sorszámot és az évszámot tartalmazó érkeztetési azonosító vagy nyilvántartott zárt számmezőből kiosztott érkeztetési azonosító

(A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § 2. bekezdés e))

• Iktatószám: olyan egyedi azonosító, amellyel a közfeladatot ellátó szerv látja el az iktatandó iratot;

• Irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és iratfajtába sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását meghatározó kód;

(A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, Értelmező rendelkezések)

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 9

I.b) Iratkezelési alapfogalmak

Page 10: Ügyvédi Iratkezelés

Iratkezelést végző személyekkel kapcsolatos fogalmak:

• Ügykezelő: iratkezelési feladatokat végző személy

• Ügyintéző: az ügy intézésére kijelölt személy, az ügy előadója, aki az ügyet döntésre előkészíti;

(A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, Értelmező rendelkezések)

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 10

I.b) Iratkezelési alapfogalmak

Page 11: Ügyvédi Iratkezelés

Iratkezelési segédeszközökkel kapcsolatos fogalmak:• Érkeztetési nyilvántartás: Az érkeztetési nyilvántartás tartalmazza minimálisan

az alábbi adatokat:a) a küldő neve, b) a beérkezés időpontja,

c) könyvelt postai küldeménynél a küldemény postai azonosítója (különösen kód, ragszám),

d) központi rendszeren keresztül érkező elektronikus küldemény esetén a központi rendszer által a küldeményhez rendelt érkeztető szám, továbbá

e) a közfeladatot ellátó szerv által képzett, folyamatos sorszámot és az évszámot tartalmazó érkeztetési azonosító vagy nyilvántartott zárt számmezőből kiosztott érkeztetési azonosító.

[A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.

(XII. 29.) Korm. rendelet 34. § 2. bekezdés a)-e)] • Iktatókönyv: olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz,

amelyben az iratok iktatása történik; (A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, Értelmező rendelkezések)

• Iratkezelési szoftver: az iratkezelési rendszer működését támogató, iktatási funkcióval rendelkező számítástechnikai program vagy programok egymást funkcionálisan kiegészítő rendszere; (A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet, Melléklet)

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 11

I.b) Iratkezelési alapfogalmak

Page 12: Ügyvédi Iratkezelés

Irattárral kapcsolatos fogalmak:• Irattári anyag: rendeltetésszerűen a szervnél maradó, tartalmuk miatt

átmeneti vagy végleges megőrzést igénylő, szervesen összetartozó iratok összessége;

• Irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésében sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét; (A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló1995. évi LXVI. törvény, Értelmező rendelkezések)

• Irattár: a közfeladatot ellátó szerv több szervezeti egysége irattári anyagának selejtezés vagy levéltárba adás előtti őrzésére szolgáló irattár;

• Irattári tétel: az iratképző szerv vagy személy ügykörének és szervezetének megfelelően kialakított legkisebb - egyéni irattári őrzési idővel rendelkező - irattári egység, amelybe több egyedi ügy iratai tartozhatnak; (A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, Értelmező rendelkezések)

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 12

I.b) Iratkezelési alapfogalmak

Page 13: Ügyvédi Iratkezelés

Levéltárral kapcsolatos fogalmak:• Maradandó értékű irat: a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi,

honvédelmi, nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki vagy egyéb szempontból jelentős, a történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez, megértéséhez, illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat;

• Közlevéltár: a nem selejtezhető köziratokkal kapcsolatos levéltári feladatokat - ideértve a tudományos és igazgatási feladatokat is - végző, közfeladatot ellátó szerv által fenntartott levéltár;

• Levéltári anyag: az irattári anyagnak, továbbá a természetes személyek iratainak levéltárban őrzött maradandó értékű része, valamint a védetté nyilvánított maradandó értékű magánirat;

(A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló1995. évi LXVI. törvény, Értelmező rendelkezések)

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 13

I.b) Iratkezelési alapfogalmak

Page 14: Ügyvédi Iratkezelés

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 14

I.b) Iratkezelési alapfogalmak

Page 15: Ügyvédi Iratkezelés

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 15

I.c) Az iratkezelés folyamata (egyszerűsített)

Kimenő irat

Bejövő irat

Page 16: Ügyvédi Iratkezelés

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 16

I.c) Az iratkezelés folyamata

Iratkezelési cselekményekkel kapcsolatos fogalmak:

Küldemények átvételeKüldemény felbontása: az érkezett küldemény biztonsági ellenőrzése, felnyitása, olvashatóvá tétele;Küldemény érkeztetése: az érkezett küldemény azonosítóval történő ellátása és adatainak nyilvántartásba vétele;Irattá nyilvánításElőzményezésIktatás: az irat iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az érkeztetést vagy a keletkezést követően;SzignálásKiadmányozásExpediálás

Page 17: Ügyvédi Iratkezelés

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 17

I.c) Az iratkezelés folyamata (vázlat)

Az irattári őrzés

szakasza

Az irattári őrzési idő

lejártát követően

vagy vagy

KölcsönzésBetekintésMásolatkészítés

Page 18: Ügyvédi Iratkezelés

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 18

I.c) Irattári terv - Általános rész (részlet) példa

Page 19: Ügyvédi Iratkezelés

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 19

I.c) Az iratkezelés folyamata

Iratkezelési cselekményekkel kapcsolatos fogalmak:Irattárba helyezés: az irattári tételszámmal ellátott ügyirat irattárban történő dokumentált elhelyezése, illetve kezelési jogának átadása az irattárnak az ügyintézés befejezését követő időre;Archiválás: elektronikus iktatókönyvek és adatállományaik, valamint elektronikus dokumentumok hosszú távú biztonságos megőrzése elektronikus adathordozón; Selejtezés: a lejárt megőrzési határidejű iratok kiemelése az irattári anyagból és megsemmisítésre történő előkészítése;MegsemmisítésLevéltárba adás: a lejárt irattári őrzési idejű, maradandó értékű iratok teljes és lezárt évfolyamainak átadása az illetékes közlevéltárnak;További irattári őrzés

(A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, Értelmező rendelkezések)

Page 20: Ügyvédi Iratkezelés

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 20

II. Az ügyvédi iratkezelés speciális szabályaiII.a) Az ügyvédi iratkezelést érintő szabályok

Page 21: Ügyvédi Iratkezelés

II. Az ügyvédi iratkezelés speciális szabályaiII.a) Az ügyvédi iratkezelést érintő főbb jogszabályok

Az ügyvédi tevékenységre vonatkozó iratkezelési előírásokat tartalmazó főbb jogszabályok:

• az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény• a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény • a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében az ügyvéd által

végzendő személyazonosság- és igazolványellenőrzéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól és az ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek nyilvántartásáról szóló 54/2007. (XII. 21.) IRM rendelet

• a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet

• a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet

212012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 22: Ügyvédi Iratkezelés

II. Az ügyvédi iratkezelés speciális szabályaiII.a) Az ügyvédi iratkezelést érintő főbb jogszabályok

A digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet •Megőrzés zárt rendszer alkalmazásával•Megőrzés elektronikus adatcsere rendszer igénybevételével•Megőrzés archiválási szolgáltató útján2/2008. MÜK Eln. - Ha törvény iratnak vagy okiratnak a megőrzését, illetve eredeti példány megőrzését írja elő, a megőrzési kötelezettséget elektronikus úton - amennyiben a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum megőrzését a megőrzésre kötelezett nem az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben meghatározott archiválási szolgáltató útján biztosítja - úgy kell megoldani, hogy az elektronikus dokumentumok megőrzésének módja kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, valamint védje az elektronikus dokumentumokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen. A megőrzésre kötelezett köteles biztosítani, hogy az őrzött elektronikus dokumentumok értelmezhetősége (olvashatósága) - a dokumentumok megjeleníthetőségét lehetővé tevő szoftver- és hardverkörnyezet biztosításával - a megőrzési kötelezettség időtartama alatt megmaradjon. Az archiválás tehát az elektronikus dokumentum biztonsági mentésétől eltérő, attól nagyobb garanciát biztosító többlet tevékenység.

222012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 23: Ügyvédi Iratkezelés

+ legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás

Elektronikus másolatok digitális archiválása

+ legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás ésminősített időbélyegző

Papír alapúirat

magániratközirat

magánokiratKözokirat

Elektronikusmásolat

(papír alapú irattal azonos joghatású) másolat

+minősített időbélyegző

+érvényességi lánc beszerzése

+időbélyegzés ismétlése

Digitálisan archiváltmásolat

A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet A digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14. 23Dr. Fenyér Éva

Page 24: Ügyvédi Iratkezelés

II. Az ügyvédi iratkezelés speciális szabályaiII.a) Az ügyvédi iratkezelést érintő egyéb jogszabályok

Egyéb, az ügyvédi iroda gazdálkodásával, működésével kapcsolatos jogszabályok egyes iratkezelési előírásai:

• pl. elektronikus úton kibocsátott számla fogalma (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény)

• pl. a számla, készpénzfizetési számla, nyugta, pénzügyi nyilvántartások megőrzési ideje (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény)

Az ügyvédi iroda gazdálkodásával, működésével kapcsolatos egyéb iratkezelés:

• alkalmazottak munkaszerződései• megbízási szerződések• kamarai tagsággal kapcsolatos iratok, stb.

242012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 25: Ügyvédi Iratkezelés

A kamarai szerveknél keletkezett iratok kezeléséről, selejtezéséről, levéltárba helyezéséről és védelméről szóló 2/2008. (X.27.) MÜK szabályzat határozza meg az ügyvédi irat fogalmát és az ügyvédi irattári anyag körét:

•ügyvédi irat: az ügyvédi tevékenység végzése során keletkezett valamennyi irat (3. § 40. pont)

•irattári anyag: az ügyvédi kamara, ügyvéd/ügyvédi iroda működése során keletkezett vagy hozzá érkezett, tartalmuk miatt átmeneti vagy végleges megőrzést igénylő, szervesen összetartozó iratok összessége; (3. § 13. pont)

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 25

II. b) Ügyvédi irat, ügyvédi irattári anyag fogalma

Page 26: Ügyvédi Iratkezelés

II. b) Az ügyvédi iratkezelésre vonatkozó kamarai szabályzat(Iratkezelési Szabályzat)

262012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 27: Ügyvédi Iratkezelés

II. b) Az ügyvédi iratkezelésre vonatkozó kamarai szabályzat(Iratkezelési Szabályzat)

272012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 28: Ügyvédi Iratkezelés

II. b) Az ügyvédi iratkezelésre vonatkozó kamarai szabályzat(Iratkezelési Szabályzat)

282012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 29: Ügyvédi Iratkezelés

II. b) Az ügyvédi iratkezelést érintő egyéb kamarai szabályzatok

• A jogügyletek biztonságának elősegítésével valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007. (XI.19.) MÜK szabályzat (JÜB szabályzat)

• A pénzmosás megelőzésével kapcsolatos Egységes Szabályzat és Mintaszabályzat

• 1/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenőrzésének részletes szabályairól

• A kamarai szerveknél keletkezett iratok kezeléséről, selejtezéséről, levéltárba helyezéséről és védelméről szóló 2/2008. (X.27.) MÜK szabályzat

• A MÜK Országos Levéltáráról szóló 4/2005. (VI.25.) MÜK szabályzat• Az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket

tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról szóló 3/2006. (X.16.) MÜK szabályzat

• Az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 2/2009. (IV. 27.) sz. MÜK szabályzat

• A székhely-szolgáltatásról szóló 1/2007. (XI.19.) MÜK szabályzat

292012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 30: Ügyvédi Iratkezelés

A JÜB szabályzatnak való megfelelés iratkezelési szempontból

302012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 31: Ügyvédi Iratkezelés

A JÜB szabályzatban előírt nyilvántartások vezetése

312012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 32: Ügyvédi Iratkezelés

322012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

• Az 54/2007. (XII. 21.) IRM rendelet (JÜB rendelet) 9. §-ának (1) bekezdés b) pontja szerint: „ Az ügyvéd köteles … a nyilvántartást az ügyvédi tevékenységének folytatása alatt vezetni és megőrizni.”

A JÜB-ös nyilvántartások az ügyvédi tevékenység folytatása alatt nem selejtezhetők!

• 5/2008. MÜK Eln. - II. A JÜB szabályzatban írt nyilvántartási kötelezettség teljesítéseként elfogadható, ha az ügyvéd, ügyvédi iroda a nyilvántartást elektronikus úton vezeti, amennyiben a nyilvántartási rendszer kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, valamint védi az adatokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen.

• Emlékeztető 2009. július 20. Tárgy: Munkamegbeszélés a kötelező nyilvántartási ügyszámokkal kapcsolatos jogalkalmazási eltérések tárgyában (www.bpbar.hu)

• Áttekintés az ún. jogügyleti biztonsági ellenőrzési („JÜB”) kötelezettségek teljesítésének gyakorlatáról (2012. július 1-jei állapot)

• Kérdések és válaszok Összefoglaló a gyakorlatban felmerült tipikus JÜB-ölési problémákról (2012. július 1-jeli állapot) (www.bpbar.hu)

• 1/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenőrzésének részletes szabályairól

A JÜB szabályzatban előírt nyilvántartások vezetése és kamarai ellenőrzése

Page 33: Ügyvédi Iratkezelés

Az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról szóló 3/2006. (X.16.) MÜK szabályzat (módosítja a 1/2010. (IX.17.) MÜK Szabályzat)

•A Központi Végrendeleti Nyilvántartást a Magyar Ügyvédi Kamara Irattára vezeti. A végrendeletet a MÜK Irattára őrzi. A nyilvántartásba vétel ténye a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába bejegyeztethető.

A kamarai szerveknél keletkezett iratok kezeléséről, selejtezéséről, levéltárba helyezéséről és védelméről szóló 2/2008. (X.27.) MÜK szabályzat

•E Szabályzat célja annak biztosítása, hogy bármely ügyvéd, ügyvéd iroda irattári anyagának, továbbá irathagyatékának maradandó értékű része − a Magyar Ügyvédi Kamara Levéltárának anyagaként − épségben és használható állapotban fennmaradjon (1. § b)). Levéltárba adás: a lejárt irattári őrzési idejű, maradandó értékű iratok teljes és lezárt évfolyamainak átadása az illetékes közlevéltárnak(3. § 20.)

A MÜK Országos Levéltáráról szóló 4/2005. (VI.25.) MÜK szabályzat 1. pont•A Magyar Ügyvédi Kamara Országos Levéltárában kell elhelyezni az elektronikus eljárásban bejelentett, de a törvény rendelkezése folytan papír alapon kinyomtatott iratanyagot, minden olyan esetben, amikor az iratanyagot addig őrző egyéni ügyvéd, egyszemélyes ügyvédi iroda vagy ügyvédi iroda ügyvédi tevékenysége bármilyen okból megszűnik vagy az egyéni ügyvéd, egyéni ügyvédi iroda tevékenységét szünetelteti.

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 33

További, iratkezelési előírásokat tartalmazó kamarai szabályzatok (MÜK irattári és levéltári anyagai)

Page 34: Ügyvédi Iratkezelés

A székhely-szolgáltatásról szóló 1/2007. (XI.19.) MÜK szabályzat(kiegészíti a 3/2012. (XI.05.) számú MÜK szabályzat)• a cég üzleti és hivatalos iratainak, ingóságainak elkülönített őrzése (2. §)• a cég iratainak azonosítható jelölése az iraton és az elkülönített tárolási helyen • tételes és naprakész iratjegyzék és ingóságjegyzék (3. §)

6/2008. MÜK Eln. A székhelyszolgáltatás keretében átvett és érkeztetett, illetve a megbízási szerződés szerint az ügyvédi irodában elkülönítetten kezelt iratokról valamint ingóságokról a jegyzék elektronikus nyilvántartás keretében is vezethető, amennyiben a nyilvántartási rendszer kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, valamint védi az adatokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen.

A Budapesti Ügyvédi Kamara 2008. Eln. 470/2/31. számú határozata a az ügyvédi székhelyszolgáltatásról és az ügyvédi irodahelyiségnek azon kívüli társasági székhelykénti használata tárgyában

2. Biztosítani kell a székhelyhasználattal és az egyéb ügyvédi tevékenység végzésével kapcsolatos iratok, iratok, eszközök leltár és/vagy iktatás szerint elkülönült nyilvántartását és biztonságos őrzését. (www.bpbar.hu)

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 34

A székhelyszolgáltatással kapcsolatos kamarai szabályzat és elnökségi állásfoglalások

Page 35: Ügyvédi Iratkezelés

Papír alapú és elektronikus iratok

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14. 35Dr. Fenyér Éva

Iratok Megőrzési idő Előírás

1. selejtezhető iratok általános őrzési idő 5 év, ennek lejárta után selejtezés

1994. (VI.1.) MÜK szabályzat 9. § (2)

2. nem selejtezhető iratok

őrzés alatt az ügyvédi tevékenység megszűnéséig, ezt követően átadás az illetékes ügyvédi kamarának

1994. (VI.1.) MÜK szabályzat 11. § (1)

3. maradandó értékű iratok

nem selejtezhető, őrzési idő lejárta után átadás a MÜK Levéltárának

2/2008. (X.27.) MÜK szabályzat 3. § 20.

Page 36: Ügyvédi Iratkezelés

Papír alapú és elektronikus iratok

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14. 36Dr. Fenyér Éva

Iratok Megőrzési idő Előírás

az elektronikus eljárásban bejelentett, de papír alapon kinyomtatott iratanyag

nem selejtezhető, őrzés alatt az ügyvédi tevékenység megszűnéséig/szüneteltetéséig, ezt követően átadás a MÜK Levéltárának

4/2005. (VI.25.) MÜK szabályzat 1. pont

elektronikus formába átalakított okiratok eredeti papír alapú okiratai

nem selejtezhető, őrzés alatt a kamarai tagság megszűnéséig, ezt követően átadás a MÜK Levéltárának

2/2007. (XI.19.) MÜK szabályzat 9.

elektronikus formába átalakított, elektronikus okiratok

nem selejtezhető, digitálisan archiválni kell (el. aláírás, időbélyegző, tanúsítvány érvényességének vélelme, ha minősített archiválási szolgáltató végzi)

2/2007. (XI.19.) MÜK szabályzat 9.2., 9.2.2.

megkeresésre adott, elektronikus válasz és papír alapú másolata

5 év, őrzési idő leteltének hónapjában megsemmisítés

2/2007. (XI.19.) MÜK szabályzat 14.3.

ügyfél-átvilágítás során az ügyvéd birtokába jutott iratok

8 év, ennek lejártát követően megsemmisítés

Egységes és Mintaszabályzat 44.

Page 37: Ügyvédi Iratkezelés

Papír alapú és elektronikus iratok

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14. 37Dr. Fenyér Éva

Iratok Megőrzési idő Előírás

székhelyszolgáltatás keretében átvett, a cég üzleti és hivatalos iratai

őrzés a megbízási szerződés megszűnéséig, ezt követően átadás a cégnek/MÜK Levéltárának

1/2007. (XI.19.) MÜK szabályzat 7. § (2)

ügyvéd által szerkesztett okirat egy eredeti példánya

őrzés alatt az ügyvédi tevékenység megszűnéséig, ezt követően átadás az illetékes ügyvédi kamarának az irattári anyaggal együtt

5/2008. (XI. 27.) MÜK szabályzattal módosított 8/1999. (III.22.) MÜK szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól 7/4.

ingatlannal kapcsolatban hiteles tulajdoni lap vagy arról készített másolat

őrzés alatt az ügyvédi tevékenység megszűnéséig, ezt követően átadás az illetékes ügyvédi kamarának az irattári anyaggal együtt

5/2008. (XI. 27.) MÜK szabályzattal módosított 8/1999. (III.22.) MÜK szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól 7/7.,2/2006. (X.16.) állásfoglalás

kamarai nyilvántartásból törölt ügyvéd irattári anyaga

iroda-felszámoló őrzi 5 évig 2/2009. (IV. 27.) sz. MÜK szabályzat 3. § (3)

elhunyt ügyvéd irattári anyaga

iroda-végelszámoló átadja a MÜK Levéltárának

2/2009. (IV. 27.) sz. MÜK szabályzat 3. § (4)

Page 38: Ügyvédi Iratkezelés

a közfeladatot ellátó szervek pl. ügyvédi

kamarák irattári anyagai (MÜK levéltári átadásra)

a nem selejtezhető iratok ügyvédi irattári őrzés alatt (papír alapú őrzésre és digitális archiválásra)

Papír alapú és elektronikus iratok

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14. 38Dr. Fenyér Éva

MagánokiratokKözokiratok

MagániratokKöziratok

ügyvédi irodák maradandó értékű iratai(MÜK levéltári átadásra)

Page 39: Ügyvédi Iratkezelés

Az ügyvédi iroda iratkezelésének és ügyvitelének összefoglaló táblázata

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14. 39Dr. Fenyér Éva

Page 40: Ügyvédi Iratkezelés

Az ügyvédi iroda iratkezelésének és ügyvitelének összefoglaló táblázata

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14. 40Dr. Fenyér Éva

Page 41: Ügyvédi Iratkezelés

III. Az ügyvédi iroda ügyviteleAz ügyvédi iratkezelés célja

412012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 42: Ügyvédi Iratkezelés

III. Az ügyvédi iroda ügyvitele

422012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Az ügyvédi irodák iratkezelése napjainkban vegyes, azaz papír alapú iratkezelés és elektronikus iratkezelés párhuzamosan (arányuk irodánként eltérő).

és

Page 43: Ügyvédi Iratkezelés

III. a) Iratkezelési szoftverek Elektronikus iratkezelő szoftver választásának céljai

432012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 44: Ügyvédi Iratkezelés

Az iratkezelési cselekmények közül az iratkezelési szoftverek legalább az alábbiakat végezzék:

• érkeztetés (min. a dátum és a küldő megjelölésével)• ügyiratképzés• előzményezés• iktatás (főszámos-alszámos) és JÜB iktatás• stornózás, átiktatás• mappatípusok, irattípusok, személyi adatlapok kezelése• ügyek és iratok metaadatainak, státuszainak kezelése• verziókövetés• irattári tételszámmal való ellátás és őrzési határidők nyilvántartása• selejtezés és megsemmisítés

Az ügyvédi irodában használt iratkezelési szoftverek legalább az alábbi elvárásoknak tegyenek eleget:

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14. 44Dr. Fenyér Éva

Page 45: Ügyvédi Iratkezelés

Az ügyvédi irattár felépítése igény szerint alakítható

(de érkeztetéssel és iktatással!)

452012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 46: Ügyvédi Iratkezelés

Ügyvédi irodai adminisztráció(érkeztetéssel, az iktatás nem szükséges)

462012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 47: Ügyvédi Iratkezelés

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 47

Eltérő iratkezelési igények, eltérő iratkezelési szoftverek

Pl. Böngészés a könyvtárban:

Az ügyek és iratok

a könyvtár felépítése szerint, fa-struktúrában áttekinthetők,

de a keresést követően kiadott listából is elérhetőek.

Nincs áttekinthető könyvtár:

Az ügyek és iratok

megtekintése csak a keresést követően, a kiadott listából érhetők el.

Az iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről:

• 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

• Model Requirements 2010 (http://www.eleveltar.gov.hu/banner/irattarosoknak/elkeszult_a_moreq2010_nem_hivatalos_magyar_forditasa „alkalmazás- és platformfüggetlen, szabvány-mintakövetelmények, iratkezelési szoftver fejlesztésekor a funkciók meghatározására és az alkalmazás minőségének biztosítására ”)

Page 48: Ügyvédi Iratkezelés

16/2006. (IV. 6.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

FelügyeletKözigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Kormányiroda és

Iratkezelési Felügyelet

AkkreditálásNemzeti Akkreditáló

Testület

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14. 48Dr. Fenyér Éva

Iratkezelő szoftverek tanúsítása a közigazgatásban

Page 49: Ügyvédi Iratkezelés

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14. 49Dr. Fenyér Éva

Az ügyvédi irodai ügyvitel során használható irodai szoftverek

Jogtárak

Döntvénytárak

Tudás

(téma)

térképek

Page 50: Ügyvédi Iratkezelés

Tudástérképek jogi területeken

50

pl: egyes jogi szakterületek feltérképezése

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 51: Ügyvédi Iratkezelés

Az iratkezelési szabályzat legalább az alábbi elvárásoknak tegyen eleget:• lehet egyedi vagy egységes • kötelező melléklete az irattári terv• része lehet az iratkezelő szoftver használatának szabályozása• része lehet iratkezelési fogalomgyűjtemény• az ügyvédi irodának a korábbi évek alatt kialakult ügyintézési és iratkezelési

gyakorlatán alapuljon• tartalmazza részletesen az ügyintézési folyamatok leírását és azok

iratkezeléssel való kapcsolatát• kísérje végig mind az elektronikus, mind a papír alapú irat teljes életútját,

teljes körűen szabályozza az iratkezelés, iratmegőrzés, selejtezés rendjét• összhangban legyen más, belső irodai szabályzatokkal• a jogszabályokhoz hasonló felépítése, szerkesztése és terminológiája miatt

jogász írja meg a szabályzatot• nem lehet ellentétes a jogszabályokkal és a kamarai szabályozással, emiatt

jogász írja meg a szabályzatot

III. b) Az ügyvédi iroda iratkezelési szabályzataa belső, irodai iratkezelési és ügyintézési gyakorlatot és

előírásokat rögzíti

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14. 51Dr. Fenyér Éva

Page 52: Ügyvédi Iratkezelés

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. §, 12/B. §, 26. §, 27. §, 27/A. §, 27/B. §, 27/C .§, 27/D. §, 29. §

A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében az ügyvéd által végzendő személyazonosság- és igazolványellenőrzéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól és az ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek nyilvántartásáról szóló 54/2007. (XII. 21.) IRM rendelet

teljes

A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet

teljes

A digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet

teljes

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 52

IV. A vizsgán számonkérésre kerülő tananyag(a szabályzatok megtalálhatók a www.magyarugyvedikamara.hu weboldalon)

Page 53: Ügyvédi Iratkezelés

Az ügyvédi szervek iratai és az ügyvédi iratok irattári kezeléséről és selejtezéséről szóló 1994. (VI.1.) szabályzat (Iratkezelési szabályzat)

teljes

A kamarai szerveknél keletkezett iratok kezeléséről, selejtezéséről, levéltárba helyezéséről és védelméről szóló 2/2008. (X.27.) MÜK szabályzat

3. § 13., 25., 40. pontok

A jogügyletek biztonságának elősegítésével valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007. (XI.19.) MÜK szabályzat (JÜB szabályzat)

(2., 3.2., 3.8., 3.9.,5.1.- 5.3., 6.1.-6.3., 8., 8.1.- 8.6., 9., 9.1. – 9.2.2.,12.5., 13.1.-13.5.,14.1.-14.5., 15., 15.1., 17., 18., 20., 20.1.- 20.6., 25., 28. pontok

A MÜK Országos Levéltáráról szóló 4/2005. (VI.25.) MÜK szabályzat

1. pont

Az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról szóló 3/2006. (X.16.) MÜK szabályzat

I., II. fejezet

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 53

IV. A vizsgán számonkérésre kerülő tananyag(a szabályzatok megtalálhatók a www.magyarugyvedikamara.hu weboldalon)

Page 54: Ügyvédi Iratkezelés

Az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 2/2009. (IV. 27.) sz. MÜK szabályzat

3. § (1), 6. §, 7.§, 9. §, 12. § (4)-(5), 13. § (1), 14. §

A székhely-szolgáltatásról szóló 1/2007. (XI.19.) MÜK szabályzat

2. §, 3. §

Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008. (XI. 27.) MÜK szabályzattal módosított 8/1999. (III.22.) MÜK szabályzat

6/7. (1)-(3), 7/4., 7/7.

1/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenőrzésének részletes szabályairól

6. § (1), 7. § (1)

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 54

IV. A vizsgán számonkérésre kerülő tananyag(a szabályzatok megtalálhatók a www.magyarugyvedikamara.hu weboldalon)

Page 55: Ügyvédi Iratkezelés

ÜGYVÉDI LETÉTKEZELÉS

552012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 56: Ügyvédi Iratkezelés

Tartalom

A piros színnel kiemelt részek

(piros fejléccel rendelkező dia) a kötelező tananyag.

I. rész: Az ügyvédi letét- és pénzkezelés szabályai:

jogszabályok, MÜK szabályzatok

II. rész: Az ügyvédi letét- és pénzkezelés iratkezelési vonatkozásai

III. rész: A vizsgán számonkérésre kerülő tananyag

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 56

Page 57: Ügyvédi Iratkezelés

I. rész: Ügyvédi letét- és pénzkezeléssel kapcsolatos jogszabályok és MÜK szabályzatok• (A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 287. §,

Ptké. 51. §, 462. § - 473. §)

• Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény• Korábbi szabályzat: 4/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat az ügyvédek letét- és

pénzkezeléséről• Teljes ülés által elfogadott, kihirdetésre váró szabályzat: 4/2012. (XI.05.)

MÜK szabályzat az ügyvédi letét- és pénzkezelésről • 1/2011. (VI. 17.) MÜK szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló

többször módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat kiegészítéséről• A jogügyletek biztonságának elősegítésével valamint az elektronikus aláírás

használatával kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007. (XI.19.) MÜK szabályzat (JÜB szabályzat)

• Az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 2/2009. (IV. 27.) sz. MÜK szabályzat

572012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva

Page 58: Ügyvédi Iratkezelés

5. § (1) Az ügyvéd• a) képviseli az ügyfelét,• b) büntetőügyben védelmet lát el,• c) jogi tanácsot ad,• d) szerződést, beadványt, más iratot készít,• e) az a) -d) pontban felsoroltakkal összefüggésben pénz és értéktárgy letéti kezelését

végzi (ügyvédi tevékenységgel összefüggő letétkezelés).

30. § (1) Az ügyvéd az 5. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott ügyvédi letétet• a) a megbízás teljesítéseként (ügyleti letét),• b) a megbízáshoz kapcsolódó eljárási cselekmények költségének fedezeteként és azok

teljesítésére (elszámolási letét),• c) a megbízáshoz kapcsolódóan megőrzésre fogadhat el (őrzési letét).• (2) Készpénz és értéktárgy letétként való átvételét az ügyvéd írásban, letéti

szerződésben köteles rögzíteni (írásbeli letéti szerződés).• (3) Az ügyvéd az átvett készpénzt és értéktárgyat kizárólag letétként kezelheti, azt nem

hasznosíthatja, és nem fogadhat el olyan megbízást, amely a letét felhasználására hatalmazza fel (letét hasznosításának, felhasználásának tilalma).

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 58

I. rész: Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény

Page 59: Ügyvédi Iratkezelés

Általános szabályok 1. § (1) – (7)

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 59

I. rész: 4/2012. (XI.05.) MÜK szabályzat az ügyvédi letét- és pénzkezelésről

Letét tárgyai Letét fajtái

pénz ügyleti letét

értéktárgy: közforgalomban lévő, (forgalomképes) átruházható értékpapír

elszámolási letét

értéktárgy: bármely értéket képviselő dolog

őrzési letét

fogalmak: • értéktárgy • értékpapír• átruházható értékpapír• fenntartásos betétkönyv• váltó

fogalmak:• ügyvédi letét• ügyleti letét• elszámolási letét• őrzési letét

Page 60: Ügyvédi Iratkezelés

TILALMAK [1. § (7)–(8), 2. §, 3. §, 10. § (1)] • Ügyleti letét tárgya nem lehet: fenntartásos betétkönyv.• Nem helyezhető letétbe: birtokban nem tartható dolog / olyan dolog,

amelynek birtokban tartása engedélyhez kötött.• Ügyvédi letét nem kapcsolódhat: ügyvéd által végzett pénzügyi

szolgáltatáshoz, kiegészítő pénzügyi szolgáltatáshoz, befektetési szolgáltatáshoz, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatáshoz.

• Ügyvéd üzletszerűen letétkezeléssel nem foglalkozhat, azt még a letevő hozzájárulásával sem hasznosíthatja.

• Tilos minden olyan megállapodás, amely az ügyvédet a letét hasznosítására vagy egyéb gazdasági felhasználásra hatalmazza fel [kivétel: 3. § (2)].

• Ügyvéd az átvett dolgot nem használhatja és más őrizetébe ne adhatja [kivétel: 10. § (1)].

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 60

I. rész: 4/2012. (XI.05.) MÜK szabályzat az ügyvédi letét- és pénzkezelésről

Page 61: Ügyvédi Iratkezelés

Általános szabályok

Ügyvéd letétet- csak ügyvédi tevékenysége során vállalt megbízáshoz

kapcsolódóan és azzal összefüggésben kezelhet [2. § (2)],- csak a letét céljának megfelelő rendeltetéssel vehet át [3. § (1)],- csak írásbeli, letéti szerződés alapján vehet át (4. §)Az ügyvéd az alábbi tevékenységeket - a 27.3. pontban írt kivétellel - csak akkor

végezheti, ha rendelkezik a 21. pontban körülírt elektronikus aláírással és a 25. pontban írt technikai feltételekkel, és a területi kamara az ügyvédnek az ügyvédi tevékenység végzése érdekében beszerzett elektronikus aláírás tanúsítványa érvényességének kezdetét és lejártát, valamint a hitelesítés-szolgáltató megnevezését nyilvántartásba vette:

a) okirat jogszabály által előírt ellenjegyzése, b) cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban képviselet ellátása, ba) aláírás-hitelesités, bb) székhelyellenőrzés, bc) a cég - ügyvéd által készített - létesítő okiratának és e cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelme további mellékleteinek elektronikus okirati formába alakítása, c) az a) es b) pontokkal összefüggésben pénz és értéktárgy letéti kezelése.

(2/2007. (XI.19.) MÜK szabályzat (JÜB szabályzat) 2., 10., 10.1.-3. pontok)

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 61

I. rész: 4/2012. (XI.05.) MÜK szabályzat az ügyvédi letét- és pénzkezelésről

Page 62: Ügyvédi Iratkezelés

Az egyes letéti fajtákra vonatkozó külön szabályok• Az ügyleti letét szabályai (az elszámolási letétre is alkalmazandó)

(11. § - 13. §, 14. §)

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 62

I. rész: 4/2012. (XI.05.) MÜK szabályzat az ügyvédi letét- és pénzkezelésről

Ügyvédi megbízás felmondása

(letevő / jogosult egyoldalú felmondás esetén)

Ügyleti letéti szerződésből eredő jogok és

kötelezettségek nem módosulnak és

nem szűnnek meg

12. §

A letéthez kapcsolódó, alapul fekvő ügyvédi

megbízás nem szűnik meg

Ügyleti letét megszűnik (visszavétellel, kifizetéssel, bírói letétbe helyezéssel)

13. § (1)

Page 63: Ügyvédi Iratkezelés

Az ügyvédi pénzkezelés szabályai (19. § - 25. §)

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 63

I. rész: 4/2012. (XI.05.) MÜK szabályzat az ügyvédi letét- és pénzkezelésről

Pénz letéti kezelése Pénzkezelés

tárgya: pénzletét tárgya: letétnek nem minősülő pénz

átvétele - az ügyvédi megbízási szerződéstől külön - írásbeli letéti szerződés alapján (letevő, letéteményes, jogosult megjelölése)

átvételre jogosultak körére az ügyvédi megbízási szerződés tartalmazhat rendelkezéseket

csak az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódóan és azzal összefüggésben

csak az ügyvédi megbízással összefüggésben

az azonosított ügyféltől (letevőtől) az ügyféltől vagy az ügyfél javára mástól

ügyvédi letéti bankszámlára házipénztárba (vagyonbiztosítási összeg erejéig, e felett ügyvédi letéti bankszámlára)

a letéteményesnek díj jár visszterhes megbízás esetén, (a letétkezelési költségeket a letevő viseli)

az ügyvéd a Ptk. szerint követelheti az ügyfél javára átvett pénz kezelési költségeit

letétnyilvántartás vezetésével bizonylati fegyelem megtartásával

Page 64: Ügyvédi Iratkezelés

6. § (3), 7. § (1), 9. § (1)

irodagondnok nyitó jegyzőkönyv mellékleteként külön kimutatást készíta) azokról az ügyekről, amelyekben ügyvédi letétben pénz és értékpapír van,b) a kimutatásban feltünteti a letét feltételeit, jogcímét,c) a pénz és értékpapír helyét, hozzáférésének módját

jogosult a gondnokolt iroda számítógépes nyilvántartásába betekintetni, onnan adatokat lekérni

jogosult tájékoztatást kérni az ügyvédi számlát vezető banktól a letétek állásáról

az eljárása befejezésével záró jegyzőkönyvet készít, melyben a kamara elnöke felé ügyenként tájékoztatást ad az ügy lezárásának módjáról, a letétkifizetésekről

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 64

I. rész: Az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 2/2009. (IV. 27.) sz. MÜK szabályzat

Page 65: Ügyvédi Iratkezelés

12. § (5), 13. § (1), 15. § (1)

irodafelszámoló a megbízók részére kiadott iratokról, kifizetett letétekről részletes jegyzéket, bizonylatot köteles készíteni

iroda-végelszámoló

az elhunyt ügyvéd iratainak megőrzése és az értékek leltározása iránt haladéktalanul köteles intézkedni,köteles az egyes ügyekben az ügyfelekkel elszámolni

4/2012. (XI.05.) MÜK szabályzat 9. § (2)

Az ügyvéd, illetve egyszemélyes ügyvédi iroda a letéti számla feletti rendelkezésre, illetőleg a széf feletti rendelkezésre köteles a fogadó bankkal olyan megállapodást kötni, hogy a területi ügyvédi kamara által kijelölt gondnok rendelkezését a bank elfogadja. A bankkal történő megállapodást az ügyvédi kamarának haladéktalanul be kell jelenteni, kivéve, ha a letéti számláját kezelő pénzintézet belső rendelkezései a kamara által kijelölt gondnok elfogadását írják elő, és ezt a tényt az Ügyvédek Lapjában a Magyar Ügyvédi Kamara közzétette.

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 65

I. rész: Az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 2/2009. (IV. 27.) sz. MÜK szabályzat

Page 66: Ügyvédi Iratkezelés

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 66

II. rész: Az ügyvédi letét- és pénzkezelés iratkezelési vonatkozásai

4/2012. (XI.05.) MÜK szabályzat az ügyvédi letét- és pénzkezelésről

Iratkezelési előírások

1. § (9) irat átvétele letétként nem tartozik a szabályzat hatálya alá

3. § (3), 5. §, 17. § (3) az ügyvédet ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség terheli

12. § (3) letét kiadását igazoló okiratok, elismervények átvétele

16. § (1) letétnyilvántartás vezetése (MÜK iránymutatása szerint)

25. § bizonylati fegyelem

4. §, 27. § (1)-(2) írásbeli letéti szerződés, írásbeli ügyvédi értesítés, írásbeli letevői és jogosulti jognyilatkozatok

16. § (3) 8 éves őrzési idő (letétnyilvántartás, megbízás iratai, ügyfél azonosítással kapcsolatos adatok, okiratok)

Page 67: Ügyvédi Iratkezelés

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) a)-e), 30. § (1)-(3)

Az ügyvédek letét- és pénzkezeléséről szóló 4/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat

teljes

Az ügyvédi letét- és pénzkezelésről szóló 4/2012. (XI.05.) MÜK szabályzat

teljes

1/2011. (VI. 17.) MÜK szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló többször módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat kiegészítéséről

3.8. Az ügyvéd által kezelt pénzeszközök

A jogügyletek biztonságának elősegítésével valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007. (XI.19.) MÜK szabályzat (JÜB szabályzat)

2., 10., 10.1.-3. pontok

Az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 2/2009. (IV. 27.) sz. MÜK szabályzat

6. § (3), 7. § (1), 9. § (1), 12. § (5), 12. § (5), 13. § (1), 15. § (1)

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 67

III. A vizsgán számonkérésre kerülő tananyag(a szabályzatok megtalálhatók a www.magyarugyvedikamara.hu weboldalon)

Page 68: Ügyvédi Iratkezelés

Köszönöm a figyelmüket!

2012.01.31. / 2012.02.07. / 2012.02.14.

Dr. Fenyér Éva 68