of 4 /4
Ui( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM THANH PHO UONG BI Hqc 1;ap — Tv do — Ilwth phtic S& 2262/UBND-TC-NV (long Bi, ngay 07 thong 11 nam 2018 V/v giai the Trung tam tu van thiet ke kien true thanh ph6 Kinh giri: - Co quan T6 chdc - Nei vi thanh ph& - Phong Tai chinh - Ke hoach thanh ph6; - Van phong HDND va UBND thanh ph& - Trung tam tu van thiet ke kien trim thanh ph6; - Trung tam Truyen thong va Van hoa thanh ph6. Thuc hi6n Quyet dinh s6 4465/QD-UBND ngay 31/10/2018 dm UBND tinh Quang Ninh ye viec giai the Trung tam tu van thiet ke kien true thanh ph& De trien khai Quyet dinh cua UBND tinh, f.Jy ban nhan dan thinh phi) chi dao nhu sau: 1. Trung tam ttr van thiet ke Ian true thanh pht) 1.1. Chu tri, phoi hgp v(!ri PhOng Tai chinh - Ke hoach thanh ph6 va cac dun vi có lien quan thuc hien viec ldem ke, ra soat, tong h9p, xac dinh gia tri tai san con lai; thuc hien trinh tu, thu tic thanh 15/ hoc dieu chuyen tai san. Viec thuc hien dam bao hoan thanh truerc ngay 01/12/2018. 1.2. Chi) tri, ph& hgp vai Phong Tai chinh - Ke hoach thanh pho va cac dan vi co lien quan theo doi, don dac thuc hien cac khoan ng phai thu, no phai tra cua Trung tam theo quy dinh cua phap luat hien hanh. 1.3. Thuc hien thank 1y h9p d6ng lao Ong d6i yen cac trueng hgp hop d6ng do Trung tam kS , va thuc hien cac the d6 khi thanh ly h9p d6ng lao &Ong d6i v6i cac hgp d6ng lao deng theo quy dinh tai Dieu 14 Nghi dinh so 55/2012/ND-CP ngay 28/6/2012 dm Chinh va cac van ban khac có lien quan. Tnrong hgp do cac chi) du tu chua thanh town het kinh phi nen chua du kinh phi de thanh town day, du the de chinh sach del ngtrei lao Ong, Trung tam de xuat phucrng an xu 15 , de dam bao quyen 19i cho nguoi lao deng. !3ao cao ket qua viec thanh ly h9p ding lao Ong kern theo ban thanh ly hgp dong lao dOngtimg truorng hop) ve UBND thanh pho (qua Ca quan To chirc - N6i vu) cham nhat ngay 15/11/2018 de theo 1.4. Ph& hgp vori Cor quan T6 chat - Nei vu thanh ph6 de b6 tri, sip xep d6i ngu can b6, vien chdc tai Trung tam theo chi dao cua UBND thanh pho. 1.5. Ban giao phong lam viec cho Van phong HDND va UBND thanh ph& Thai gian hoan thanh truck ngay 01/12/2018. 1.6. Ban giao con dau, ho so, tai lieu cho Cu quan T6 chi c - N6i vi theo quy dinh. Thai gian hoati thanh truarc ngay 01/12/2018. 1

Ui( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM S ...uongbi.gov.vn/ckfinder/userfiles/files/2262cv.pdf · CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM DOc lap - Ttr do - Hanh phtic Quang

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ui( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM S...

 • Ui( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM THANH PHO UONG BI Hqc 1;ap — Tv do — Ilwth phtic

  S& 2262/UBND-TC-NV (long Bi, ngay 07 thong 11 nam 2018

  V/v giai the Trung tam tu van thiet ke kien true thanh ph6

  Kinh giri: - Co quan T6 chdc - Nei vi thanh ph& - Phong Tai chinh - Ke hoach thanh ph6; - Van phong HDND va UBND thanh ph& - Trung tam tu van thiet ke kien trim thanh ph6; - Trung tam Truyen thong va Van hoa thanh ph6.

  Thuc hi6n Quyet dinh s6 4465/QD-UBND ngay 31/10/2018 dm UBND tinh Quang Ninh ye viec giai the Trung tam tu van thiet ke kien true thanh ph& De trien khai Quyet dinh cua UBND tinh, f.Jy ban nhan dan thinh phi) chi dao nhu sau:

  1. Trung tam ttr van thiet ke Ian true thanh pht) 1.1. Chu tri, phoi hgp v(!ri PhOng Tai chinh - Ke hoach thanh ph6 va cac dun

  vi có lien quan thuc hien viec ldem ke, ra soat, tong h9p, xac dinh gia tri tai san con lai; thuc hien trinh tu, thu tic thanh 15/ hoc dieu chuyen tai san. Viec thuc hien dam bao hoan thanh truerc ngay 01/12/2018.

  1.2. Chi) tri, ph& hgp vai Phong Tai chinh - Ke hoach thanh pho va cac dan vi co lien quan theo doi, don dac thuc hien cac khoan ng phai thu, no phai tra cua Trung tam theo quy dinh cua phap luat hien hanh.

  1.3. Thuc hien thank 1y h9p d6ng lao Ong d6i yen cac trueng hgp hop d6ng do Trung tam kS, va thuc hien cac the d6 khi thanh ly h9p d6ng lao &Ong d6i v6i cac hgp d6ng lao deng theo quy dinh tai Dieu 14 Nghi dinh so 55/2012/ND-CP ngay 28/6/2012 dm Chinh va cac van ban khac có lien quan.

  Tnrong hgp do cac chi) du tu chua thanh town het kinh phi nen chua du kinh phi de thanh town day,du the de chinh sach del ngtrei lao Ong, Trung tam de xuat phucrng an xu 15, de dam bao quyen 19i cho nguoi lao deng.

  !3ao cao ket qua viec thanh ly h9p ding lao Ong kern theo ban thanh ly hgp dong lao dOngtimg truorng hop) ve UBND thanh pho (qua Ca quan To chirc - N6i vu) cham nhat ngay 15/11/2018 de theo

  1.4. Ph& hgp vori Cor quan T6 chat - Nei vu thanh ph6 de b6 tri, sip xep d6i ngu can b6, vien chdc tai Trung tam theo chi dao cua UBND thanh pho.

  1.5. Ban giao phong lam viec cho Van phong HDND va UBND thanh ph& Thai gian hoan thanh truck ngay 01/12/2018.

  1.6. Ban giao con dau, ho so, tai lieu cho Cu quan T6 chi c - N6i vi theo quy dinh. Thai gian hoati thanh truarc ngay 01/12/2018.

  1

 • 2. Phong Tai chinh - Ke hooch thanh phO 2.1. Huang an Trung tam tu Van thiet ke thanh ph6 thvc hien viec lciem ke,

  ra soat, tong hop, xac dinh 4id tri tai san con lai; thkrc hien trinh tir, thu tucthanhl hoac dieu chuyen tai san. Tong hgp, bao cao ket qua trien khai thvc hien ye UBND thanh ph6 truck ngay 01/12/2018.

  2.2. Theo doi, don d6c Trung tam tu Van thiet ke kien true thanh ph6 thvc hien cac khoan no phai thu, no phai tra cua Trung tarn theo quy dinh cua phap 1u4t hien hanh. Dinh kS, hang thing bao cao ket qua ye UBND thanh pho.

  2.3. Tham muu cho UBND thanh ph6 phpng an chuyen s6 tai Ichoan,hien tai cua Trung tarn tu van thiet ke kien true thanh pho ve don vi dtr toan khac tiep hoan tra cac ding ng Trung tam den khi hoan thanh cac nghia vu ve tai chinh khi Trung tarn to van thiet ke kien true giai the (01/12/2018).

  3. Van phong HDND va UBND thinh phO - Tiep nh4n phong lam viec tir Trung tam tu yin thiet ke kien true, tham

  muu cho UBND thanh ph8 sir dung cac phong lam viec dam bao hieu qua. Thad gian hoan thanh truck ngay 01/12/2018.

  - Tham muu thong bao quyet dinh giai the Trung tam tu yin thiet ke kien true thanh ph6.

  4. Co* quan TO chtic - NOi vu thanh phi') - Tham muu cho UBND thanh ph6 thanh lap T6 ding tic thtrc hien nhiem

  vu giai the Trung tam gom cac thanh phan: Lanh dao UBND thanh pho, lanh dao cac phong, ban chuyen mon, Trung tam tu van thiet ke kien true thanh pho va don vi co lien quan.

  - Tham muu cho UBND thanh ph6 phuong an b6 tri, sap xep d'Oi net can bO, vien chirc cua Trung tam tu van thiet ke kien trite thanh pho dam bao phi' hop giira trinh dO chuyen mon vii vi tri viec lam se sap xep, thed gian hoan thanh ch4m nhat ngay 30/11/2018.

  - T6 chirc thu h6i con da'su, tiep nkan cac ho so, tiep nhen tai lieu cila Trung tam tu van thiet Ice kien true thuOc dien n8p km trir theo quy dinh. Thad gian hoan thanh truck ngay 01/12/2018.

  5. Trung tam Truyen thong va Van Wm thanh phO Dan tai teen trang thong tin dien tir, C6ng thong tin dien tir thanh ph6 va

  tuyen truyen teen he thong truyen thanh cua thanh pho, xa, phtrang Quyet dinh cua UBND tinh ve viec giai the Trung tam to van thiet ke kien true thanh ph&

  US, ban nhan dan thanh ph6 yeu cau cac phong, ban, don vi khan truing trien khai thkrc hien./4.

  Noi nh#n: BAN NHAN DAN - TT Thinh ay, HDND thinh pho (b/c); - CT, dm PCT UBND thinh ph& - Nhu ten (t/h); - Ltru: VT, NV.

  2

 • -P.witmtrytpiimplips.PIPPRIPPAupwimprffir7-

  Ml BAN NHAN DAN TINH QUANG NINH

  S6: /QD-UBND

  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM DOc lap - Ttr do - Hanh phtic

  Quang Ninh. !way 31 timing 10 nam 2018

  QUVi:T DINH Ye vice giai the Trung tam ttr van thiet ke kien true

  trtyc thine Uy ban nhan dan thanh phO [Ring Bi

  0;7 BAN NHAN DAN TiNH QUANG NINH

  Can cir Luat to chirc chinh quyen dia phwmg naay 19 thang 6 nam 2015;

  Can cir Nghi dinh s6 55/2012/ND-CP ngay 28/6/2012 cila Chinh phu "Quy dinh ve thanh lap, , chirc lai, giai the don vi sU nghiep cong lap";

  Can cir Nghl dinh s6 29/2012/ND-CP ngay 12/4/2012 ctaa Chinh phu ve tuyen dung, sir dung va quan ly vien chirc;

  Can cir Quyet dinh so 388/2017/QD-UBND ngay 08/02/2017 dm UBND tinh ve viec ban hanh quy dinh quan IS, to chirc b6 may, bien che, can b6, cong chirc, vien chirc, lao Ong hop &Ong trong co quan hanh chinh, don vi su nghiep cong lap va ngtroi dai dien theo uy quyen doi vai phan von nha ntrot tai doanh nghiep thu6c UBND tinh Quang Ninh;

  Xet de nghi cua Chu tich Uy ban nhan dan thanh phi; U6ng Bi tai Ta trinh so 246/TTr-UBND ngay 04/9/2018, van ban so 1909/UBND-NV ngay 27/9/2018 va de nghl cua Giam dac So. NOi vu tai Toy trinh s6 I43/TTr-SNV ngay 11/10/2018,

  QUYET DINH:

  Dieu 1. Giai the Trung tam tu van thiet ke kien true trkrc thu6c t.'1), ban nhan dan thanh pho Uong Bi (sau day g9i tat la Trung tam) dtroc thanh lap theo Quyet dinh so 4277/QD-UB ngay 25/11/2002 cua Uy ban nhan dan tinh Quang Ninh.

  Dieu 2. Uy ban nhan dan tinh giao:

  1. Uy ban nhan dan thanh ph6 Uong Bi:

  a) Chit tri, phoi hop voi cac so, nganh cc') lien quan thgc hien Quyet dinh nay; giai quyet cac van de lien quan, Oat sinh (neu co) trong qua trinh thgc hien giai the.

  b) Chlu trach nhiem dieu chuyen, b6 tri cong viec cho, vien chirc cCia Trung tam ye cac dun vi true thu6c Uy ban nhan dan thanh pho, dam bao phu hop yeti yeu cau nhiem vu, trinh d6 chuyen m6n, kinh nghiem cong tac, vi tri v* lam. Doi vOi nhang vier' chirc ce, nguyen v9ng thai viec ho4c khong the bo tri cong viec, (neu co) thi thtrc theo quy dinh hien hanh ve chinh sach tinh gian che, giai quyet che d6 thoi viec.

  NgUai kjr: Uy ban Nhan dan tinh Chiang Ninh Email: [email protected] nh.gov.vn Co quan: Tinh Quang Ninh Thai glanq: 02.11.2018 11:14:01 +07:00

  Ur &AN NIIAN DAN TINH QUANG NINH

 • TM. UY BAN NHAN DAN CHU TICH

  guyen Due Long

  Tie)) tic ra sofit, thuc hien cac the dO chinh sach dOi voi cac vien chirc, lao dOng hqp dOng (da chAm dirt hap dong lao &Ong) ctia Trung tam theo dimg quy dinh.

  c) Chi dao Giam dOc Trung tam chit, trach nhiem giii quyet cac van de lien quan, phat sink (neu co) trong qua trinh thuc hien giai the Trung tam theo quy dinh Lai Dieu 14 Nghi (filth so 55/2012/ND-CP ngay 28/6/2012 ctia Chinh phis va cac van ban khac c6 lien quan.

  d) Chit tri, phi h9p yeti Sa Tai chinh va cac ca quan, don vi lien quan thuc hien viec kiem ke, ra soat, tong h•:7p, xic dinh gia trj tai san can lai; thuc hien trinh tu, thit tuc thanh Iy hoac dieu chuyen tai san; theo doi, don doc thuc hien cac khoin no phai thu, nq phai tra cua Trung tam theo quy dinh cua phap luat hien hanh.

  2. SO NOi vu: Phi hop veil Uy ban nhan dan thanh phei Uong Bi, cac, co quan, dan vi c6 lien quan trong viec,huiing quan 15,, sir dung, thuc hien the dO chinh sach doi yeti vien chirc, hop &mg lao dOng cua Trung tam theo quy dinh.

  ‘3. SO Tel chinh: HuOng dAn Uy ban nhan dan thanh phO Uong Bi xir IS/ cac van de ye tai chinh, tai san cua Trung tam trong qua trinh giai the theo quy dinh.

  Dieu 3. Quy6t dinh co hieu Ivy ke to ngay 01 thing 12 nam 2018.

  Dieu 4. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh; Giam dOc cac So: NOi vu, Tai chinh; Chit tich Uy ban nhan dan thanh phO Uong Bi; Thu tracing cac soy, nganh, don vi c6 lien quan va Giam doc Trung tam tu van thiet ke kien true thanh phi!) Uong Bi chju trfich nhim thi hanh Quyet dinh nay./.1_

  Novi nItOn: - TT. Tinh TT. HDND tinh; - Chu tich, cac PCT UBND tinh; - Nhu Dieu 4 (T/hiOn): - V0,1,2,3; DL2, TH6; - Wu: VT, TH5.

  Q0714

  2

  Page 1Page 2Page 3Page 4

  2018-11-09T08:28:53+0700Việt NamỦy ban Nhân dân đã ký lên văn bản này!