of 25 /25
TM. UY BAN NHA N DA N CHU TICH -r .C: de i 4 .0 * H ac Thanh Luan Ui( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM HUYtN VAN DON DOc 14p - Tv do - 1-1#nh phtic S6: 131/QD - UBND Van Dan, ngay 08 thong 01 nam 2019 QUYET DINH Ve viec cong bt, cong khai du town nen sach nam 2019 ciia huy0 Van Diin LA" ' BAN NHAN DAN HUYVN VAN DON Can cur Lust to chirc Chinh quyen dia phucmg ngay 19/6/2015; Can cir Nghi dinh s6 163/2016/ND-CP ngay 21 thong 12 nam 2016 cila Chinh phu quy dinh chi tit thi hanh mkt se; dieu cua Lu4t Ngan sach nha nuac; Can dr Thong to so 343/2016/TT-BTC ngay 30/12/2016 dm BO Tai chinh huerng dan thgc hien cong khai ngan sach nha nuot d6i vai cac cap ngan sach; Can dr Nghi guy& sty 68/NQ-HDND ngay 28/12/2018 cim Hoi d6ng nhan dan huyen Van D'On khod XIX, kSi h9p thu 9 "Ve du toan thu ngan sach nha nuerc, chi ngan sach dia phucmg, phuong an phan b6 chi ngan sach cap huyen va co che, bien phap dieu hanh ngan sach cap huyen nam 2019"; Xet de nghi cua Truong phong Tai chinh Ke hooch, QUYET DINH: Dieu 1. Cong b6 cong khai s6 lieu du toan ngan sach nam 2019 cna huyen Van 136n (theo cac bieu kern theo Quye't dinh nay). Dieu 2. Quy6t dinh nay có hi'eu luc ke tir ngay Dieu 3. Cac Ong (Ba): Chanh Van phong HDND va UBND huyen, Truong phong Tai chinh K6' hooch, Chu tich UBND cac xa, thi tear', Thu tnrang cac don vi, phOng ban va cac don vi có lien quan to chirc thuc hien Quy& dinh nay./. Nei nhfin: - UBND tinh (B/c); - S6 Tai chinh (B/c); - TTHU, HDND huyen (b/c); - CT, cac PCT UBND huyen; - Cac ph6ng, ban thuOc UBND huyen; - Vien Kiem sat nhan dan huyen Van Don; - T6a an nhan dan huyen Van Don; - Co quan MTTQ va cac Doan the huyen Van Don; - UBND cac xa, thi trap thuOc huyen; - C6ng TTDT huyen Van D6n; - Nhir dieu 3 (T/h); - Ltru VP.

Ui( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM … · TM. UY BAN NHAN DAN CHU TICH • -r .C:de i4.0 * H ac Thanh Luan Ui( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM HUYtN

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ui( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM … · TM. UY BAN NHAN DAN CHU TICH • -r...

 • TM. UY BAN NHAN DAN CHU TICH

  -r .C:de i4.0

  * H ac Thanh Luan

  Ui( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM HUYtN VAN DON DOc 14p - Tv do - 1-1#nh phtic

  S6: 131/QD - UBND

  Van Dan, ngay 08 thong 01 nam 2019

  QUYET DINH Ve viec cong bt, cong khai du town nen sach nam 2019 ciia huy0 Van Diin

  LA"' BAN NHAN DAN HUYVN VAN DON

  Can cur Lust to chirc Chinh quyen dia phucmg ngay 19/6/2015; Can cir Nghi dinh s6 163/2016/ND-CP ngay 21 thong 12 nam 2016 cila

  Chinh phu quy dinh chi tit thi hanh mkt se; dieu cua Lu4t Ngan sach nha nuac; Can dr Thong to so 343/2016/TT-BTC ngay 30/12/2016 dm BO Tai

  chinh huerng dan thgc hien cong khai ngan sach nha nuot d6i vai cac cap ngan sach;

  Can dr Nghi guy& sty 68/NQ-HDND ngay 28/12/2018 cim Hoi d6ng nhan dan huyen Van D'On khod XIX, kSi h9p thu 9 "Ve du toan thu ngan sach nha nuerc, chi ngan sach dia phucmg, phuong an phan b6 chi ngan sach cap huyen va co che, bien phap dieu hanh ngan sach cap huyen nam 2019";

  Xet de nghi cua Truong phong Tai chinh Ke hooch,

  QUYET DINH:

  Dieu 1. Cong b6 cong khai s6 lieu du toan ngan sach nam 2019 cna huyen Van 136n (theo cac bieu kern theo Quye't dinh nay).

  Dieu 2. Quy6t dinh nay có hi'eu luc ke tir ngay Dieu 3. Cac Ong (Ba): Chanh Van phong HDND va UBND huyen,

  Truong phong Tai chinh K6' hooch, Chu tich UBND cac xa, thi tear', Thu tnrang cac don vi, phOng ban va cac don vi có lien quan to chirc thuc hien Quy& dinh nay./.

  Nei nhfin: - UBND tinh (B/c); - S6 Tai chinh (B/c); - TTHU, HDND huyen (b/c); - CT, cac PCT UBND huyen; - Cac ph6ng, ban thuOc UBND huyen; - Vien Kiem sat nhan dan huyen Van Don; - T6a an nhan dan huyen Van Don; - Co quan MTTQ va cac Doan the huyen Van

  Don; - UBND cac xa, thi trap thuOc huyen; - C6ng TTDT huyen Van D6n; - Nhir dieu 3 (T/h); - Ltru VP.

 • (Kem theo

  Bieu s6 81/CK-NSNN

  CAN N SACH DIA PHVONG NAM 2019

  c HOi eldng nhan dan quyit clinh)

  D-UBND ngay 08 thong 01 nom 2019 au n dein huyen Van Don)

  Dan vi: Trieu long

  STT s ' 1‘44ittot-tte'''

  NOi dung Dir town nom 2019

  A TONG NGUON THU NSDP 594.301

  I

  -

  -

  II

  1

  Thu NSDP dirge htrong theo pilau cap 285.346

  Thu NSDP hiking 100% 181.111

  Thu NSDP huong tir cac khoan thu phan chia 104.235

  Thu b1 sung tir ngan sach clip teen 288.955

  Thu be) sung can diii ngan sach 288.955

  2

  III

  B

  I

  Thu be) sung có invc tieu

  Dam boo tir nguiln cai cach tan ltrang 20.000

  TONG CHI NSDP 594.301

  Tting chi can d6i NSDP 594.301

  1 Chi du to phat trie'n 184.000

  2

  3

  Chi thuang xuyen 392.472

  Dv phong ngan sach 17.829

 • Bi6u s6 82/CK-NSNN CAN DOI NGUO ► HU, CHI DV TOAN NGAN SACH CAP HUYEN

  AN SACH XA NAM 2019

  • 4. f:: (2- qc Hpi ctdng nhcin dan quyEt clinh)

  (Kem thec Qur' • I •

  am QD-UBND ngay 08 thong 01 nom 2019 cua an dan huyen Van Dew)

  Dan vi: Trieu deing

  STT

  .N.„ ..,:i.L....0,4 .

  N6i dung Du town nom 2019

  A B

  A

  I

  1

  2

  -

  NGAN SACH CAP HUYtN

  557.568

  268.613

  Ngutin thu ngfin sach

  Thu ngan sach ducic htrang theo phan cap

  Thu be) sung tir ngan sach cap ten 288.955

  Thu b6 sung can deii ngan sach 288.955

  II

  1

  2

  -

  B

  I

  Chi ngfin sach 577.568

  Chi thu6c nhie'm vu ciia ngan sach cap huy0 504.409

  Chi bii sung cho ngan sach cap dtroi 73.159

  Chi 1)6 sung can doi ngan sach 73.159

  NGAN SACH XA

  Nguiin thu ngfin sach 89.892

  1

  2

  -

  II

  1

  Thu ngan sach dtrot htrang theo phan cap 16.733

  Thu b6 sung tit ngan sach cap teen 73.159

  Thu be) sung can diii ngan sach 73.159

  Chi ngfin sach 89.892

  89.892 Chi thuOc [email protected] vu dm ngan sach cap xa

 • Biau 83/CK-NSNN

  SACH NHA NifeiC THEO LINH VT) C NAM 2019

  chivy I-10i clang nhan dcin guy& dinh)

  1/QD-UBND ngay 08 timing 01 nom 2019 act nhan dan huyen Van Dan)

  Dan vi: Tri u d6n

  STT Nil„..;

  NOi dung Dty toil' nom 2019

  Tling thu NSNN

  Thu NSEIP

  A B 1 2 TONG THU NGAN SACH NHA NUI5C 341.700 285.347

  I Thu nOi dia 341.700 285.347

  1

  2

  3

  4

  Thu tir khu vvc DNNN do Trung uung quart 1y 1.400

  - Thue thu nhap doanh nghidp 10

  - Thue tai nguyen

  - Thud gia trj gia tang 1.390

  - Thu tien phat + tjch thu

  Thu tir khu vtrc DNNN do Huy0 quan 151 450 399

  - Thud thu nhap doanh nghidp 91 59

  - Thue tai nguyen 305 305

  - Thud gia tri gia tang 54 35

  Thu tir khu vvc doanh nghie.p c6 von du to mac ngoai

  - Thud thu nhap doanh nghidp

  - Thud tai nguyen

  - Thud gia tri gia tang

  - Thud mat dot

  Thu tir khu vkrc kinh td ngoai quOc doanh 77.500 53.425

  Thu TNDN 4.330 2.815

  Thud tai nguyen 8.715 8.715

  Thud gia tri gia tang 63.677 41.390

  Thud tieu thy dc biet 778 506

  Thu khic ngoai quoc doanh

  5

  6

  7

  8

  Thud thu nh'dp ca nhan 11.500 7.475

  Thu boo q mei truerng Le phi trtr6c ba 29.000 29.000

  Thu phi, le phi 7.600 7.441

  Page 1

 • STT NOi dung Dv town nAm 2019

  Tiing thu NSNN

  Thu NSDP

  9

  10

  11

  Thu6 sir clung at phi king nghiep 200 200

  Tien cho thud at, thud mot ntrac 6.000 6.000

  Thu tien sir dung at 200.000 180.000

  12 Thu tien cap quyen khai thdc khodng san 300

  13

  II

  Thu khac ngan sach 7.750 1.406

  Thu vien &Q.

  Page 2

 • Bleu s6 84/CK-NSNN TOAN CHI NGAN SACH HUYtN, CHI NGAN SACH CAP HUYtN VA CHI

  NGA THEO CO CAU CHI NAM 2019

  c H¢i ddng nhdn dan guy -At djnh)

  D-UBND ngay 08 thong 01 nam 2019 cfia dein huyen Van Don)

  Dan vi: TriO4 Bong

  STT s'...3‘ . 1 ..' $;4:1;$' . N(ii dung

  Du' town nam 2019

  A

  I

  1

  TONG CHI NGAN SACH HUYVN 639.226

  CHI CAN DOI NGAN SACH HUIIN 594.301

  Chi dAu to ph& trien 184.000

  Chi dAu to cho cac dir an 184.000

  -

  Trong do chia theo filth Arc:

  Chi giao duc - ciao too va dgy ngh'd

  Chi khoa hoc va cong nghe

  Trong do chia theo ngutin von:

  -

  2

  II

  1

  2

  III

  IV

  B

  1

  11

  C

  Chi ciciu to dr nguan thu tan sir dung d i& 184.000

  Chi ciciu to tir nguijn thu xa so kiln that

  Chi dAu to phat trier' kit&

  Chi thtron xuyen 392.472

  Trong do:

  Chi gicio dyc - ciao too va dgy ngla 161.911

  Chi khoa hoc va cong nghe

  Chi du, phong ngfin sach 17.829

  Chi too ngutn, ditu chinh den Itrang

  CHI CAC CHIYONG TRiN11 MIX TIEU 44.925

  Chi cac chuung trinh myc lieu guile gia

  Chi cac chuong trinh myc deli, nhi§m vy 44.925 Ngulin von tinh ho trg theo Nghj quyet so 16/2016/NQ-HDND cua 1-IDND tinh 44.925

  CHI CHUYEN NGUON SANG NAM SAU

 • a twat Hdi ddng nhdn dein guy& clinh)

  (Kernuyerdinhgo.:, 31/QD-UBND ngay 08 thing 01 nom 2019 cua • • 4,

  nhan dan huyen Van Don)

  Dan vi: Trieu d'an

  Bleu s6 85/CK-NSNN

  DID TOAN CHI CH CAP HUIE. N THEO TUNG LINH VI1C NAM 2019

  STT \-=.:;:- _‘;' Ni dung Du• town

  TONG CHI NGAN SACH HUY$N 577.568 A B

  I

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 II

  1 2 3 4 5

  6

  7

  8

  III

  CHI BO SUNG CAN DOI CHO NGAN SACH XA 73.159 CHI NGAN SACH CAP HUYtN THEO LINH VI7C 504.409 Trong dO:

  .z Chi dau fir Oat trien 184.000 Chi d'Au to cho cac ch./ an 60.200 Trong do: Chi gicio duc - dao too va dgy nga 15.200 Chi y ti, dein so va gia dinh 5.000 Chi van hoc, thong tin 14.100 Chi cac host clang kinh ti 26.600 Chi hoot clang ctia ca quan quern lf, nha way, clang, dam thi 2.000 Chi du to phat Ulan lchac 123.800 Chi thirengxuyen 305.277 Trong do: Chi giao dac - dao too va day ngha 161.380 Chi y ta, dan s6 va gia dinh 30.446 Chi van Ma thong tin 2.814 Chi phat thanh, truyan hinh, thong tan 2.670 Chi bac) v moi truerng 11.550

  Chi cac hoot Ong kinh to 32.953

  Chi ho4t dOng caa co quan quan VT nha nuoc, dang, down the 37.659

  Chi bao dam xa hOi 12.266

  Du. phong ngfin sach 15.132

 • (Kern theo s4:,A

  Al 470.0h vs)

  Bleu so 86/CK-NSNN

  011 TOAN CHI NGA CAP HUYtN CHO TUNG C(i QUAN, TO CHUC NAM 2019

  HOi cidng nhan ckin guy& dinh)

  D-UBND ngay 08 thong 01 nom 2019 caa n dan huyen Van Den)

  Dan vi: Tri clfing

  SIT' TEN DON VI TONG SO

  CHI DAU TU PHAT

  TRIEN (KHONG

  KE CHID ONG

  TRiNH -

  U MVC TIE QUOC GIA)

  CHI THUbNG XUYEN

  (KHONG KE CHUONG

  TRINH MVC I T EU QUOC

  GIA)

  CHI DIET PHONG NGAN SACH

  A B 1 2 3 4

  I

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14 14.1 14.2 14.3

  14.4

  14.5

  14.6

  14.7

  TONG SO 577.568 184.000 305.277 15.132

  CAC CO QUAN, TO CHUC 489.277 184.000 305.277 -

  Van phong HDND va UBND 7.221 7.221

  Ph6ng Tai chinh K6 hoach 1.478 1.478

  Phong Tai nguyen Moi tr&mg 8.649 8.649

  Ph6ng Nong ngh4 va PTNT 1.404 1.404

  PhOng Kinh t6 va Ha tang 5.084 5.084

  Phong Lao dOng TB&XH 13.843 13.843

  Phong Van hod thong tin 2.878 2.878

  PhOng Ttr phdp 905 905

  Phong Y t6 764 764

  Phong giao chic lid Dao tao 7.059 7.059

  Trung tam dich vu hanh chinh cong 1.741 1.741

  Van ph6ng Hu)en fly va cac Ban tham r 11.497 11.497

  Co quan Kh6i MTTQ va cac down th6 cl 4.201 4.201

  Six nghi4) gido dkic (kinh phi quan1S, theo nganh)

  128.607 128.607

  Truaing MN Thi tedn 3.378 3.378 TrtrOng MN Wing Xd 4.481 4.481 Truong MN Ha Long 5.388 5.388

  Truang MN Doan Ket 2.429 2.429

  Truang MN Binh Dan 3.259 3.259

  Tritang MN Van Yen 3.741 3.741

  Truang MN Dai Xuyen 3.197 3.197

  Page 1

 • S I l' TEN DON VI TONG SO

  CHI DAU TU. PHAT

  TRIEN (KHONG

  id CHUONG

  TRiNH A

  MK TIEU QUOC GIA)

  CHI THUONG XUYEN

  GONG Kt CHU'ONG

  TRINH MAX TIED QUOC

  GIA)

  CHI DV PHONG NGAN SACH

  14.8

  14.9

  14.10

  14.11

  14.12

  14.13

  14.14

  14.15

  14.16

  14.17

  14.18

  14.19

  14.20

  14.21

  14.22

  14.23

  14.24

  14.25

  14.26

  14.27

  14.28 14.29

  14.30

  14.31

  15

  16

  17

  18 19

  20

  21

  Truang MN Ban Sen 2.176 2.176

  Trte&ng MN Quan Lan 3.325 3.325

  Truang MN Minh Chau 1.468 1.468

  Trucing MN Ngoc Virng 1.882 1.882 Truang MN TVOng Loi 2.365 2.365

  4.094 Truang Tiiu hoc Thi Trcin 4.094

  Truang Tiiu hoc Kim Ding 2.628 2.628

  Truang Tiiu hoc Dong Xci 6.175 6.175

  Truang Tieu hoc Hg Long I 5.569 5.569

  Truang Tiiu hoc Hg long II 1.970 1.970

  Truang Tiiu hoc Doan Kit 3.457 3.457

  Truang Tiiu hoc Dal Xuyen 5.576 5.576

  Truang Tilu hoc Quan Lan 4.622 4.622

  Truang THCS Thi Trcin 6.738 6.738

  Trit&ng THCS Hg Long 4.683 4.683

  4.792 4.792 Truang THCS DOng Xci

  Trtrang THCS Doan Kit 2.927 2.927

  Trtrang THCS Dai Xuyen 4.087 . 4.087

  Truang PTCS Binh Dan 6.363 6.363

  Truang PTCS Vgn yen 8.334 8.334

  Truang PTCS Minh Chau 3.084 3.084 Truang PTCS Ban Sen 5.144 5.144

  Truang PTCS Th'ang Lgi 6.152 6.152

  Trzr&ng PTCS Ngoc Haig 5.124 5.124

  Van phong Huyen fly (sit nghiep ciao tgc 846 846

  Trung tam Gicio dgc nghi nghiep va grid 1.377 1.377

  Tram y to A' 9.631 9.631

  Mi. Phat thanh Truyen hinh 2.218 2.218

  VOn ph6ng Dang kY quyen sir dung dot 733 733

  Trung tarn Dich vu ky thuOt 'long nghi'ej 489 489

  DOi Kim tra trot to do thi va moi truem 378 378

  Page 2

 • S I T TEN DON VI TONG SO

  CHI DAU TU. PHAT

  TRIEN (KHONG

  KE CHUMG

  TRINH MVC TIEU QUOC GIA)

  CHI THUtiNG XUYEN

  GONG ICE CHUONG

  TRINH MVC TIEU QUOC

  GIA)

  CHI DV PHONG NGAN SACH

  22

  23

  24

  25

  26 27

  28 29

  30

  31

  32

  33

  34 II

  Kinh phi chi thuamg xuyen Ichac 76.839 76.839

  Ban QLDA D'au to va Xay dung 87.436 70.000 17.436

  Quy phat tri'en dart ciia huyen 54.000 54.000

  Tien thue dart (80% danh de chi XDNTM theo QD 1600/QD-TTg)

  4.000 4.000

  Du ngu6n,cac ding trinh char phe du)* guy& town

  26.000 26.000

  Xa Dong Xd 2.500 2.500

  Xa Doan Kect 3.700 3.700 Xa Thang L9i 2.500 2.500

  Xa Quan Lan 5.700 5.700

  Xa Ban Sen 2.200 2.200

  Xa Ngoc Vimg 2.200 2.200

  Xa Ha Long 4.000 4.000

  Xa Dai Xuyen 7.200 7.200

  CHI DV PHONG NGAN SACH 15.132 15.132

  III 73.159 CHI BO SUNG CO MVC TIEU CHO NGAN SACH CAP DO%

  Page 3

 • Bieu so 87/CK-NSNN

  TOAN CHI DAU TI! PHAT TRIEN CUA NGAN SACH CAP HUI(EN CHO TUNG CO QUAN, TO CHi1C THEO LINH VI) NAM 2019

  (Dv loan cid (Iwo I-10i dcjng nhcin dan qui/it djnh)

  (Kern theo Quyet dinh so: 131/QD-UBND ngay 08 (hang 01 Wm 2019 czia Oy ban nhan dein huyen Van Dan)

  Don vi: Trieu dein

  S I T TEN DON VI TONG SO

  TRONG DO

  CHI VAN HOA

  THONG TIN

  CHI CAC HOT DCING

  KINH TE

  TRONG DO CHI HOOT KING

  QUAN QUAN Li'

  DIA PHITONG,

  DANG, DOAN

  THE

  CHI BAO DAM XA

  HO CHI G

  .IA0

  THONG

  CiJA CO

  CHI NONG

  NGH413, LAM

  NGH413, THUY LQ1,

  THUY SAN

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11 12

  TONG SO 184.000 9.900 33.100 27.400 6.200 2.000 an QLDA Dau tix va Xay B

  70.000 dung

  Quy phat trien da't dia. huyet

  13.000 9.500 3.500 2.000

  54.000 N

  Tien thue dAt (80% danh de chi XDNTM theo QD 1600/QD-TTg)

  4.000 z1\

  .i ) 7)

  Dix nguon cac cong trinh eh& phe duyet quyet toan

  26.000 k

  ,...-/, ..-

  Xa Dong Xd

  Xa Doan Ket

  xa Thing Loi

  Ka" Quan Lan

  2.500 2.500

  3.700 1.000 2.700 500 2.700

  2.500 2.500 2.500

  5.700 5.700 5.700

  Xa Ban Sen

  xa. Ng9c Virng

  xa H4 Long Xa Dai Xuyen

  2.200 2.200

  2.200 2.200

  4.000 2.000 2.000 2.000

  7.200 7.200 7.200

 • nun vf.

  In

  ca a

  ong

  TR

  ON

  G D

  O

  0 1.4C a:1 (0.

  E ''t

  _

  12. 2

  66

  12. 0

  54

  :...,:.;;.'

  :at

  CA 44 = L., 04 •4 0 :

  Z Z .' c5 E— E .0. t::, .. = z u 4-_, cd 0-. ..t

  co 0

  c,

  01 kr)

  en

  0 0

  en

  .-I CNi

  00 h

  OS '1'

  'It kr)

  0 ,-1

  TR

  ON

  G D

  O

  (..5 ., ,ri--, z a: a: 0' • ''t

  = Z Z = U E.

  el N kr) N

  0 Q (-5 17,1 Z t4 (0 . 4 F

  =

  U

  00 3.02

  6

  C4 8::: en

  C..) 4.4 -*t F (..) U *et• Z =

  0 .-. 0 Z = : CA U X

  r- 32. 9

  53

  1

  2.45

  0 a N

  el" h

  (r) cei

  0 1-0 C., ,et E-"

  ,.s

  0 In

  —1 ,--4

  © (=>

  06 kr)

  0 C:::,

  N:

  Z Ci Z E,...t ›, z (e., .,.,c

  u = .-,-.-- •—. '.' F 0-, -.. g =

  F E. [-

  ,,-,

  4 )*< 4 Z > '0 (0 '-' E i = E-1 U E-

  7r

  "'0 Z UZ

  U

  ,•••1. "cm, > 4:1 ...

  Ph6n

  g T

  a i c

  hin h

  Ke

  2 h

  oa

  ch

  1.4

  78

  P hen

  g T

  a i n

  g uye

  n 3 M

  oi

  truo

  ng

  8.649

  0 o al

  (NI

  "9 V z ‹:, F

  .. > Z *0 4 Z

  cra) F

  cO

  F F I) <

  Bie

  u so

  88/C

  K- N

  SN

  N

 • 1 14.3 ITruOng

  MN

  Ha L

  ong'

  ) : . (S.1 N

  • '•.

  4=. t.k.) IQ 1-.. ,..

  I ,c,k ‹..) 00 ....) I a \

  CA

  Tn

  ding M

  N D

  ong

  Truong M

  N T

  hi trap

  Su nghi4

  gido chic

  (lcinh phi quail 1S,

  theo nganh)

  Ca quan K

  hoi M

  TTQ

  va cac down the chin

  h tri xa hOi

  Van

  phong H

  uye'n uy

  va cac Ban tha

  m

  Trung

  tam dich vu

  hanh chinh cong

  Phong gido

  chic va

  Dao

  tao

  IPhong Y

  to

  Phong Lao dOng

  TB

  &X

  H

  PhOng Van hod

  thong tin

  Phong Tu

  phap

  -3 tTi) 2- t) O. '2 < •,-.

  t./1 L.) 00 00

  1.

  00 1-^ -4. w

  La

  --.1 00

  ' ONO O\ c) ---)

  .4.• i•-) c::› •--,

  11---.

  :4=, .O --.1

  ..... `,3 .P. ,'"A

  .....1 b LA .o

  764

  v) 0 VI

  N (...-)

  --a -i. 00 L.,)

  bo 00 cn

  -3 0 , 2 n 0^

  5.3881

  oo .--•

  3.3781 128.60

  7 00 La

  tt7 (") 2 >•< • >

  0" c0 =

  0 n n

  til. ,‹ •>• . '..;-•

  0 0

  O C)

  n < c z ›, Z"" o z -< x > - -3 O•,,

  H z o -, n

  0,

  ,-- ;Do oo La

  -3 (-) ,_.i Z Z = ,-4 (> (:). ..... z -;;..,

  0 7,

  ,-3 3 -3

  '-3 Z =' = 1:j (*)

  ›. 0, .< > >, x 2 .= m. 2 ,_.3 -

  C.) 2 ,p

  o 4 m : z 9,, o 0

  . i 1

  n ti . x 0 z z

  n ,

  ti1^

  n H = x - o, o z- no

  TR

  ON

  G DO

  -3 ̂3 ,--,, ,_, n = = - ..e. = L'") r n -

  CI) r -t71, 4 •FI, 0' >-0 ,:t7 ,z .1-1 G.)

  -p. 0 •--,

  .-.

  V) ---1

  .

  -P. 1--,

  0 i--,

  CA -P.

  0 CA

  V) co VI ,::;

  eb tO ›. •tv n ,0 n

  p.,., cz r tO 4-) x - ,,‹ C - 0 ril. z • n 0 ›.- > ).P tv z ..3 •,--, > >

  - kJ b

  i -I=.

  c;(") x ›- x .0

  4 co

  .-' X >, ›. o

 • Truem

  g MN

  Thang

  14.12 Lori

  2.365 2.365

  Tru&ng

  Tr& hoc

  14.13 Thi Trein

  4.094 4.094

  Truem

  g Ti'du hoc

  14.14 Kim

  Dang

  2.628

  2.628

  --... N., cz)

  44. 1/40

  :14. Oo

  :1,, V

  :1,, ON

  H1.-... :1,, taI

  i--... .:4. 4a

  cA H

  Truemg M

  N D

  oan K

  eCt

  Truang

  MN

  Binh

  D

  an Truerng

  MN

  Van Yen

  Truang

  MN

  Deli

  Xuyen

  True:mg

  MN

  Ban Sen

  Truem

  g M

  N Q

  uan L

  an Tru

  emg M

  N M

  inh C

  hau Tru

  erng MN

  Ng9c Vim

  g H

  rl, 2 Ct) C. 2

  !"--

  03 N.)

  "4

  C1 00

  IA,

  A.) t-01

  NJ

  ‘1 ON

  1/40

  ".4

  -la ''-.

  ." 2 .•'-,

  t.et ‘0

  !•-)

  t\.)

  -i 0,

  n CA 0^

  ix 00 11/4..)

  ..t.op ..A. CN 00

  N.) t/ i...)

  --1 O\

  wt.) 1/40 --A

  LI -A •--,

  c.,.) i,) u1 1/40

  4, t1/4...) '0

  N 2

  cz n z ›..‹. ›- c

  n E

  n 0 a . c Mi. ,‹ •> ›,

  0 0

  TR

  ONG

  DO

  n

  c , > > —

  'i.' n z -< = '; (6,. ,R.1

  -3 n ,4 = Z = Hi 2 0

  , 0

  c) , ,.

  )-.', 7

  -3 = 7: = -Z -3 ,•••, ,'Tz' C ... = n ›, k...0 •.< - >, x 2 rii, ,-,. -3 - .

  ^3 < n

  O.' 4 m 0>O' n —

  r) z.__, tv 0 = = 0 — = 2 -> n r* n

  c-) -3 = i o, n z — n 8

  TR

  ON

  G DO

  -3 H r) .< x ›, x z CAr" -C71, 171, 0) >•0 "0 '01 2 2 - - n

  w to

  ,-3 p 2 2 ,,-, n

  z = ›- c. --, = x cz r tc) c) X rml. 0 2 ,• c.> ›.r, .k.,, z > -i

  5:

  4 - :

  tv n ax 0 2 4 .. › o: ,. X

  ›, 0 1/4%. •

  t;Z:

 • 00 N.) to ti

  :4

  N 00

  O Oo

  Cn O 00 00 Le-)

  U.) 00 O

  C)

  rri) 2

  2

  0'

  C)

  13,.

  Ui

  N.,

  N., •••-„

  n X 3' 0. c.) >a

  -3 -3

  ›. z z -3

  < (0) c '

  z 00 0'0, c") —

  z 0 - xza n

  n r=1.

  H

  (")

  cc•n r n ? >, 7 Ci) •t71. 171,

  z

 • 17

  ITram

  y to

  xa

  k•-.. 0\

  is, Lol

  .......‘ :4 (.4.1 .--.,

  0--. :4 L) c:)

  0.-.... :4.

  O

  1....., :4- N..) Oo

  0.-... :1, NJ v

  ti :44- t \ .) 0\

  V)

  '-i -3

  Trung tam

  Giao dye

  ng14 nghiep

  va

  glow

  cluc thtterng

  xuyen

  huyen Van

  D'dn

  Van ph

  ong H

  uy'en ay

  (sit nghiep

  ciao to

  o)

  Truang

  PT

  CS B

  inh D

  an

  Trudeng P

  TC

  S V

  an -I

  yen

  Trueing

  PTC

  S M

  inh C

  hau

  Truerng

  PT

  CS B

  an

  Sen

  Truang

  PT

  CS

  Tha'ng L

  cri

  Truang

  PT

  CS

  Ng9c V

  ang

  I-3 tTl, 2

  0 2

  4:) 0\ tAJ I.-.

  '--* L, . ',) --...1

  00 4:. 0\

  -#1 N-..4 NJ -A.

  P\ Iv tal t\.)

  •••••. 44. -A

  WPO CZ) 00 -A.

  Lk) Lk) -A.

  PN Lk) 0\ t...)

  .-3 0' 2 C..) (/) 0'

  L..) -/

  Co .A. 0\

  1--. t\3 4=.

  •-• cm IV

  •-•-• 4=, 4=.

  b Oo .1=.

  L.) to .P.

  i.o.)

  La 0\

  ..... n -, ›0 z z>, n 0 • n n = .> '-3 !- t'il. ,..... •> , 3.- 0 0

  TR

  ONG

  DO

  cn u..)

  t<

  >u n v ›.• ,= ....., - „ ,1,. > c

  -3 n .3X X = .-. , 0, .... 2 Z >. ;.', n

  -i t - ,Z . ; Z >= n ›. -, -. ,.< >, x ; ril., 2 -3 n z,

  3 < n x) .t.i, = - c o*: 4 w z 0, >• n - 0

  n tt --0 0 x x z • - = z •>. n -3 n .-3

  n>,

  ril.

  n -3 x x o, n z n 8

  TR

  ON

  G D

  O

  -3 '-3 --, ...., n = = -. x . . r- 0 -

 • Ban

  quan 1 Dv an

  22 W

  u to

  va X'ay

  dling 17.436

  9.610 K

  inh phi khong

  B

  thiriyng

  xuyen 76.839

  13.279

  t\-) -

  IQ 0

  0-, q:;'

  Ht•-.) IL co H

  Dai Phat thanh

  Truy&

  l. hinh

  V

  an phong D

  ang ky quyen

  sir citing

  clat

  Trung

  tam D

  ich vu ky

  thua;t nong nghi

  p

  DO

  i Ki

  m tra

  tat to

  do thi

  va moi truan

  g huy

  n V

  an D

  on

  ,-3 r=1) 2 CV

  •.-

  LA-) ---.1 00

  .4. oho .,0

  sa La (J.)

  tv - oo

  O. n

  ^ 0

  .... CV n c z x ›, ... n 0 .c. r) n z .> '-3 - t* .> ›, .< o 0

  TR

  ONG

  DO

  20.715

  < 0 n tC7 ›, >, x - Z"' n 2 -< z - cl) > 0.

  1::, c.a 1- ,

  -i n *-3 = z = 0, 2 > >

  n z

  41. cn ks.)

  N

  '(30

  .i = ‘

  .-_-_, 1. x ( J ›. 0, ,, ..< ..,,- ›., = z z r* '`. -3 - o z ,.=

  c...) '.r. CA c:, 0

  00 c)

  -i < n pJ .r.i , z a :, 4 co z 0, >- n - 0

  20.503 tN) N C\ U.) •--.1 00

  41. 00 '.O

  ---.1 La to-)

  n -0 tv z 0 X 4 , '-'

  X •>• (1 ..q >' CTI^ n

  W b t..) cA

  n -i_ = -o> n

  z -

  o

  TR

  ON

  G D

  O

  ,-3 ^i n x , x z z x . n r- n - .. oc z ›, z Cl, r, 1, 4 171. 0) >-0. .*.t c 2

  W

  d) ›- -0 = n t n = ›

  z- 0 0 x

  -35) x 0 rc 4 6,, z rii. t z •- a,›

  I,) /.., Y..

  >, x

  >I 0

 • Bien so 89/CK-NSNN

  UNG VA TOAN CHI CAN DOI NGAN SACH TeNG XA- NAM 2019

  town cia &Ivo Hdi clOng nhdn ddn quyet djnh)

  D-UBND ngay 08 thong 01 nom 2019 caa Cly ban nhan dan huyen Van Ddn)

  Dan v.: Trieu ("ling

  STT Ten don v i T6ng thu

  NSNN tren dia ban

  Thu ngfin sach x5 dove htro•ng theo phan cap

  SO b6 sung can do' h. fi.r ngfin sach

  A cap huyen

  Tiing chi can do' A.

  ngAn sach x5

  T6ng s6

  Chia ra

  Thu ngfin sach x5 hterng 100%

  Thu ngfin sach xii

  hung tir cfic khoan thu phfin

  chia A B 1 2 _ 3 4 5 8

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  TONG SO

  UBND thi tan Cai R6ng

  23.632 16.733 3.921 12.812 73.159 89.892

  11.818 8.252 1.630 6.622 217 8.469

  UBND xd Ha Long 4.298 3.162 1.052 2.110 5.447 8.609

  UBND xA Dong Xa 3.630 2.552 550 2.002 5.480 8.032

  UBND xd Doan Ket

  UBND xd Binh Dan

  1.111 794 205 589 6.077 6.871

  50 43 30 13 6.572 6.615

  UBND xd Dai Xuyen 175 132 53 79 6.964 7.096

  UBND xd Van Yen 285 210 70 140 6.911 7.121

  UBND xd Quan Lan 955 682 175 507 8.033 8.715

  UBND xd Minh Chau 950 644 75 569 6.780 7.424

  UBND xd Thong Loi 110 81 28 53 7.339 7.420

  UBND xd Ngoc Vimg 220 155 35 120 6.441 6.596

  UBND xd Ban Sen 30 26 18 8 6.898 6.924

 • DU' TOAN CI)

  ,•••• • A • ;

  (Kern the 6t,tdinh , • "•••q

  -,kk •• ,..4? • • ,;) 6) ----.. •

  NG

  Mitt s6 90/CK-NSNN

  CO MVC TIEU T1rNGAN SACH CAP HUYEN N SACH TeNG XA- NAM 2019 &toy HOi &rig nimbi thin quyet dinh)

  D-UBND ngay 08 thong 01 nom 2019 cfia Uy ban an dan huyen Van Don)

  Dan vi: TriO4 cl"cin

  STT Ten don vi 'A A Tong so Bii sung thirc hiO cac chtrang trinh muc tieu

  A quoc gia

  A B 1 4

  TONG SO 30.000 30.000

  2.500

  3.700

  2.500

  5.700

  2.200

  2.200

  4.000

  7.200

  1 Xa Dong Xa 2.500

  2 xa Doan lat 3.700 3

  4

  Xa Thang Loi 2.500

  ra Quan Lan 5.700

  5

  6

  Xa Ban Sen 2.200

  ra Ngoc Vimg 2.200

  7

  8

  Xa Ha Long 4.000

  Xa Dai Xuyen 7.200

 • --.. ,--• z o ei (;)

  z g3 )..et

  Z C.) ,D.

  4 z •-tt -,::s A z z .-z

  < t:1

  A z (....)

  —tt 4:) v) .. 4 ---,

  C.7 i'i• t.) 4 ,Z, CA

  .--• ,

  '0 z NI > g s 1:3E )tzs • `CI • Z

  Z. -z z C; • to to A •qz z

  • — ...z

  4 tj 0 lt t• 00

  /3▪ • tO

  Z q.3 o 4 cc) .1-I h. t:4 o E-, r4 C.) CA ,..,, Z. ---, t)

  en -..

  .' . = C.) ,s C.)

  z •... 'to

  -‹ .... C.) ''.-) C.) '-'s

  • CA o cu

  = .z

  4 E

  A

  Ke h

  oach

  von

  nam

  201

  9

  Chi

  a th

  eo n

  guon

  von

  Ngf

  in s

  ach

  Huy

  en

  e4 N 184.

  0001

  0 oo •••I

  7 0.0

  001

  E N

  ci .r...: § § esi 5.30

  01

  § 6 —

  I 13

  .000

  1

  § In

  C = ..= ccqa

  4d = .0

  Z ci)

  ON

  44.9

  51

  'Co co) OD = .0

  E-.

  r-• •r co

  tn ON

  N N 18

  0.00

  01

  70.0

  00

  70.0

  00 o

  0 rl 1.4

  . -•

  o 0 421' Il

  o 0 q C.4

  § 6

  I

  1 3.0

  0 0

  § vi

  Lay

  ke

  v on

  da b

  o tr

  i den

  31

  /12/

  2018

  Chi

  a th

  eo n

  guan

  v6

  n

  Ngf

  in

  sach

  H

  uyen

  0

  12.4

  001 0

  0

  N

  = = 0 cc c.,, C bt Kt ... Z w)

  In •-+ 45

  .625

  ., 0,0 t‘76 5 0 7 = C ^"‘ C A. 0 E .

  ..=ca

  ...0 ate.. )ct cr) ;6-• c

  t.i) E c ..4, . ja -0 ._.(. . - ct >,

  1:4 U

  XA

  Do

  n X

  i

  MI D

  oan

  K6t

  ra. Doa

  n K

  6t

  Xa N

  goc

  Wrn

  g X

  A M

  inh

  Cha

  u

  xa- H

  a Lo

  ng

  Dan

  h m

  uc ch

  i an

  T8n

  g s o

  NG

  UO

  N T

  HU

  TIE

  N si

  Y D

  UN

  G D

  AT

  B

  AN

  QU

  AN

  Li'

  DI1

  AN

  C

  ON

  G T

  RIN

  H

  Con

  g tr

  inh

  klar

  i di

  ng mM

  Dem

  g le

  n T

  rung

  tam

  BM

  &ra

  ng

  chin

  h tr

  i T

  uyen

  duo

  rng

  so 1

  gia

  p kh

  u de

  , th

  i Phu

  cmg

  Den

  g vo

  i th

  an D

  eng

  Ti e

  n xa

  Den

  g xi

  K

  h ac

  phic

  nga

  p O

  ng v

  a xa

  y du

  ng th

  r ong

  gom

  don

  sin

  h ch

  o K

  hu v

  oc th

  6n K

  he N

  gai,

  xa

  Do a

  n K

  et

  Ran

  h th

  oat m

  rac

  then

  Khe

  Nga

  i -

  xa D

  oan

  Ket

  Tai d

  inh

  cu x

  a N

  goc

  Win

  g

  Ha

  tang

  bai

  tam

  xa M

  inh C

  hau

  Xay

  di n

  g ca

  c hu

  ng m

  ic p

  hi t

  rq

  Tru

  ng ta

  m g

  iao

  doc

  ngh e

  ngh

  iep,

  gi

  ao d

  oc th

  utin

  g xu

  yen

  huye

  n V

  an D

  on

  ci) ...,_ h. 1.1 • ,_. CI ,--4 ri .--. .4. g•-• V-1 1-1 'IR • I N: .-.

  Ble

  u s 6

  92/

  CK

  -NSN

  N

 • Ke

  hoa ch

  v on

  nA

  ni 2

  01

  9

  Ch

  ia t

  heo

  ng

  uO

  n v

  on

  Ngf

  in s

  ach

  Huy

  0

  0 N

  8 0 .r.

  E l 8 0 o 4 h

  § --

  § .

  -. 8 4

  8 te-1 o6

  8 ii, m 30

  . 000

  1

 • Ke ho

  ach

  von

  nam

  201

  9

  Chi

  a th

  en n

  gut

  m v

  on

  Ngf

  in s

  ach

  Huy

  en

  0 N

  0, un

  8 el

  o el N

  00

  1.00

  0 1

  0 tri e4

  0 0 in e4

  0 0 in N (.4

  0 .0 in

  0 0 t-- to

  0 0 t-- IA

  Nen

  0 0 ei (.4 2.

  2001

  0 0 M in "

  0 o MN

  0 0 el

  0 0 el e4 2

  .20

  0 0 N N

  0 0 N

  c = S cv

  cra ;6 c

  et

  E g !co • ct -.0, •—• ,0 = x

  4,9 0 Kt X

  — = ,c,1 0 .:,-; im X

  -0= 0 .z;

  gt X

  °q.,g

  10 X X

  a. Q

  u an

  Lan

  Xa

  Qu a

  n L

  an

  1X

  1 Ban

  Sen

  Dan

  k m

  uc d

  u a

  n

  co

  Siva

  chi

  na, n

  ang

  cap

  c az

  tuy6

  n ke

  nh m

  trcr

  ng t

  h6n

  Tra

  ng H

  ucm

  g xa

  - Do a

  n ke

  t D

  u an

  kho

  i con

  g m

  e i

  'Sir

  s chU

  a, k

  h ic

  phuc

  cac

  tuy6

  n ke

  n h m

  ucm

  g th

  on B

  O L

  ay, x

  a D

  oan

  ke't

  Nha

  van

  hoa

  thon

  Cay

  Tha

  u

  XA

  TH

  AN

  G L

  QI

  a 40

  1:, = alo•

  ..ci

  • L° r D

  tr in

  kh

  oi t

  ong

  mei

  C. ,C

  Ran

  h t h

  oat n

  uac

  dir6

  ng tr

  ue

  chin

  h th

  on C

  6ng

  Tay

  xa

  T han

  g L

  ori

  X

  A Q

  UA

  N L

  AN

  Th

  u c h

  i?n

  du

  an

  cl, .414.) t•-•

  1•03) ›.1 =

  .r4 e..) 0

  .ett C.

  1=1 DuO

  ng ti

  r tho

  n T

  an la

  p xu

  tnig

  xb

  m T

  Oi x

  a Q

  u an

  Ian

  D

  v an

  kho

  i clin

  g miti

  Con

  g qu

  a du

  Zing

  vb.

  =m

  g th

  oat

  nu&

  kh

  c p

  huc

  x ir

  1y n

  gdp

  Ong

  cl

  ic b

  q tu

  yen

  du6n

  g tr

  ung

  tam

  I

  uan

  1. - M

  inh

  Cha

  u ix

  x B

  AN

  SE

  N

  Thw

  c h

  in d

  u a

  n

  LS El tit 0 CO

  ;••S

  =1 iele C. CI 1 T

  rung

  tam

  van

  hoa

  xa B

  an S

  en

  XA

  NG

  QC

  Vir

  NG

  r. ._, A

  ..t —

  • -4 1 " .--4

  N N

  N e) e4•44 M

  w. 4

  ri et .-4 • et

  .--4 • ,--, • •:1-

  ei et

  —4 C-4 .1:

  in ,4 • oil

  4-.4 • .--. • Ill vz,

 • Ke

  hoac

  h vo

  n na

  m 2

  019

  Ch

  ia t

  heo

  ngta

  in v

  on1

  Ngf

  in s

  ach

  Huy

  en

  ,, N

  0I 0 CI N

  0 0 0 0 N I N esi 1 c,i

  0 0 0 4

  0 0 0 4

  0 0 et vr

  0 0 c; —. 2.

  000 1

  0 0 q --,

  0 0 ei it--

  0 0 ei 1.--

  0 0 (1 it•-•

  0 0 cl .--. 3.

  000

  1

  0 0 q m 26

  .00

  0

  54.0

  00

  0 0 Ss 4

  c ., = (e c., e Z co t.

  C"

  ri) OD

  .(0 F-.

  ,r1,-

  0 o N esi

  C:, o CA CV

  o o N N 4.

  0 0

  0 o 0 4 4.

  0001

  0 0 0 ,-; 2.

  000 0

  o 0 .-1

  (0 o 0 N r-:.

  Oc e) •et 7

  .200

  1

  0 0 N N

  o 0 N ..4 3.

  000 0

  0 41?

  26. 0

  00

  5 4.0

  00

  0 0

  Luy

  ke vo

  n da

  be

  tri d

  en

  31/1

  2/20

  18

  Chi

  a th

  eo n

  gu6

  n v

  on N

  g an

  sach

  H

  uyen

  v;) i...

  0 0 N • N

  0 0 ti NI

  0 0 N c-4

  C = = ,c1 {.0 c tpl .0 Z v) l'-'

  If)

  ..

 • Ke

  hoac

  h vo

  n n

  Am

  201

  9

  Ch

  ia t

  heo

  ngu6

  n v

  on

  Ngf

  in s

  ach

  Huy

  §n

  20

  C = ..e CM Q M

  b.') .0 ̀,7' z rf, r.

  cr, r, .7

  In

  cot 4

  tf) N cot 4 et

  In N co; •yr 't 44

  .925

  1 0 q co

  ON

  tn

  el at cl

  0 co •4

  I 6.

  200

  . 0 in 45

  ,

 • E

  C

  C •‘o

  C

  bD C O

  CO

  C.)

  V

  C 7

  b.1)

  'CO u C Ofca . z r—

  C ‘e:

  C "C

  oh C

  CC

  C C j: 'CJ

  ‘CO .coCD

  Z =

  C ..ct Elt

  N

  C jc «C V C

  z

  bD C

  •40

  bD C

  O •at, • oo tc CO .....,.... — 0

  .g , ..0 'g 0C 0.

  10 ,