of 7 /7
Ui? BAN NHAN DAN CONG HOA XX' HQI CHU NGHIA VItT NAM TINH GIA LAI DOc 1ap - Ty do - 11#nh phtic s4S: )64 /KH-UBND Gia Lai, ngelyog , timing 01 nom 2018 KE HOACH TRIEN KHAI CONG TAC B1NH DANG GIOI, vi SLr TI EN BO CUA PHIJ NLT TINH GIA LAI NAM 2018 Can cir Quy6t dinh s6 1696/QD-TTg , ngay 02/10/2015 oh Thutuang Chinh phit phe duyet Chuang trinh hanh dOng quoc gia ye binh ding giai gia doan 2016- 2020; Can cir Quy& dinh s6 742/QD-UBND ngay 07/10/2016 cila UBND tinh v6 viec ban hanh K6 hoach hanh d6ng binh dang giai tinh Gia Lai giai doan 2016-2020; Thuc hien Cong van so 3189/LDTBXH-BDG ngay 01/8/2017 , cita B6 Lao d6ng, Thuang binh va Xa hOi ye viec xay dung ke hoach va uu tien b6 tri kinh phi cong tac Binh dang gdd va vi sit tien b0 pliti nit nam 2018; UBND tinh ban hanh Ke hoach trien khai thuc hien cong tac binh dang giai va vi sit tien b6 phi nir nam 2018, cu th6 nhu sau: I. MIX DICH, YEU CAU: 1. DAy manh cOng tac tuyen truy6n nham nang cao nhan thirc, vai tro trach nhiem cua cac cap tly Dang, chinh quyen, cac nganh, doan the trong chi dao thuc hien Ong tac birth clang giai va hog dOng vi sty tien b0 cua phi nit; tuyen truyen, pho bien va van d6ng nhan don thuc hien chit truang, chinh sach Dang va phap luat Nha nuac lien quan den binh dang giai va sr tien b6 cua phy nit ten dia ban tinh. , 2. Tang cue:mg cac boat d6ng 118 try nham nang cao chAt lacing dad sting vat chat va tinh than dm phy MT. Tao moi dieu kien de plu nu duac tham gia vao cac link vuc cua (Uri song chinh tri, kinh te, van hoa, xa h6i; tao ca hOi tham gia va thij huang binh clang giai giita phu nt va nam II. DOI TUVNG VA PHAM VI THU'C HItN: 1. Deii turfing: Cac ca quan Nha nuac, cac to chirc kinh t6, don vi sit nghiep, don vi vu trang nhan dan; cac to chirc chinh tri, to chirc chinh tri - xa h6i, to chirc chinh tri xa hOi - nghe nghiep; to chirc xa hOi; to chirc xa hOi nghe nghiep; cac gia dinh va cong dan. 2. Pharr vi: Ke hoach dtrac thuc hien ten pham vi toan tinh. HI. NOI DUNG: A 1. Day mph , cic hoot Ong tuyen truyen, pho bien, giao due chinh sach, phap luat ye binh Tang giai - Duy tri va tang cuong cac hoat d(ing truyen thong, ph6 bien phap luat, chinh sach ve binh dang giai thong qua nhieu hinh thirc phong phit, da dang bao gtim: Tuyen 1

Ui? BAN NHAN DAN CONG HOA XX' HQI CHU NGHIA VItT …

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ui? BAN NHAN DAN CONG HOA XX' HQI CHU NGHIA VItT …

Ui? BAN NHAN DAN
CONG HOA XX' HQI CHU NGHIA VItT NAM TINH GIA LAI
DOc 1ap - Ty do - 11#nh phtic
s4S: )64 /KH-UBND
KE HOACH TRIEN KHAI CONG TAC B1NH DANG GIOI,
vi SLr TI EN BO CUA PHIJ NLT TINH GIA LAI NAM 2018
Can cir Quy6t dinh s6 1696/QD-TTg,ngay 02/10/2015 oh Thutuang Chinh phit phe duyet Chuang trinh hanh dOng quoc gia ye binh ding giai gia doan 2016- 2020;
Can cir Quy& dinh s6 742/QD-UBND ngay 07/10/2016 cila UBND tinh v6 viec ban hanh K6 hoach hanh d6ng binh dang giai tinh Gia Lai giai doan 2016-2020;
Thuc hien Cong van so 3189/LDTBXH-BDG ngay 01/8/2017 ,cita B6 Lao d6ng, Thuang binh va Xa hOi ye viec xay dung ke hoach va uu tien b6 tri kinh phi cong tac Binh dang gdd va vi sit tien b0 pliti nit nam 2018; UBND tinh ban hanh Ke hoach trien khai thuc hien cong tac binh dang giai va vi sit tien b6 phi nir nam 2018, cu th6 nhu sau:
I. MIX DICH, YEU CAU:
1. DAy manh cOng tac tuyen truy6n nham nang cao nhan thirc, vai tro trach nhiem cua cac cap tly Dang, chinh quyen, cac nganh, doan the trong chi dao thuc hien Ong tac birth clang giai va hog dOng vi sty tien b0 cua phi nit; tuyen truyen, pho bien va van d6ng nhan don thuc hien chit truang, chinh sach Dang va phap luat Nha nuac lien quan den binh dang giai va sr tien b6 cua phy nit ten dia ban tinh.
, 2. Tang cue:mg cac boat d6ng 118 try nham nang cao chAt lacing dad sting vat chat va tinh than dm phy MT. Tao moi dieu kien de plu nu duac tham gia vao cac link vuc cua (Uri song chinh tri, kinh te, van hoa, xa h6i; tao ca hOi tham gia va thij huang binh clang giai giita phu nt va nam
II. DOI TUVNG VA PHAM VI THU'C HItN:
1. Deii turfing: Cac ca quan Nha nuac, cac to chirc kinh t6, don vi sit nghiep, don vi vu trang nhan dan; cac to chirc chinh tri, to chirc chinh tri - xa h6i, to chirc chinh tri xa hOi - nghe nghiep; to chirc xa hOi; to chirc xa hOi nghe nghiep; cac gia dinh va cong dan.
2. Pharr vi: Ke hoach dtrac thuc hien ten pham vi toan tinh.
HI. NOI DUNG: A 1. Day mph ,cic hoot Ong tuyen truyen, pho bien, giao due chinh sach,
phap luat ye binh Tang giai
- Duy tri va tang cuong cac hoat d(ing truyen thong, ph6 bien phap luat, chinh sach ve binh dang giai thong qua nhieu hinh thirc phong phit, da dang bao gtim: Tuyen
1
truyen tren cac phuong tien thong tin dai chUng, truyen thong trgc tiep tai cong dor?g; xuat ban cac san pham truyen thong; xay dgng cac pa no, ap phich, bang ron, khau hieu c6 nOi dung tuyen truyen ding tac binh dang giai, vi sgtien b'0 php khuyen khich sit tham gia nam giai trong cac hoat dOng binh dang giai.
- Tap trung tuyen truyen nang cao nhan thirc cho can b0 truyen thong, cac cap lanh dao va cac nhOm doi Wong tre nhu thanh nien, h9c sinh, sinh vien.
2. Nang cao 'fang hyc va hieu qua quan 1ST nha nu& ve binh ding
- Tie') tpc kien toan cong tac to chirc va can b0 lam cong tac binh ding giai va vi sit tien be phi nu theo quy dinh hien hanh, phii hop vbi thirc to cua tang dia phuong, dan vi, dam bao bo tri du can b0 lam cong tac binh ding giai a cac cap.
- B6i dua'ng, nang cao nang lac, ky nang cho dOi nga can ,b'0 lam cong tac binh ding va vi tien be, php nit tinh co Xay dung, boi duang va phat trien dOi ngu cong tac vien, tuyen truyen vien, bao cao vien ye binh dang giai a cac cap, d4c biet la cap ca
- TO chirc tap huan nang cao nang lgc, kien thirc ve giai va ky nang 16ng ghee giai trong hoach dinh va thgc thi chinh sach cho can b0 quan ly nha mac ye binh dang giai, can b0 to phap, thanh vien Ban VSTBCPN cac cap. TO chirc di tham quan, h9c tap kinh nghiem nhang dia phuong lam tot, m6 hinh c6 hi'eu qua trong cong tac binh dang giai va vi sir tien b0 cua php
- Tang cuang sir tham gia cua php nu vao vi tri quan ly, lanh clan va ca quan dan cur, can tap trung vao cac hog dOng tap huan nang cao kien thirc ye binh dang giai, Icy nang quan ly Minh dao va cac ky nang m6sm khac cho dOi ngii nit can b0 dan cir, nit can b0 quan l5f lanh dao cac cap, nil can be trong dien quy hoach.
3. Titp tuc thirc hien Kt hoach hanh Ong qutic gia ve binh ding gioi va Be an "phong ngfra bao hyc gia dinh teen co' so, gioi":
Cac so., ban, nganh, doan the va UBND cac huyen, thi xa, thanh ph6 chit dOng trien khai thgc hien:
- Ke hoach hanh Ong ve binh ding giai tinh Gia Lai giai (loan 2016 - 2020 (Quyit dinh so 742/QD-UBND ngay 07/10/2016 caa UBND tinh). Trong do, can tap trung thirc hien cac hog dOng truyen thong, nang cao nang lgc; long gild]) cac mac tieu, chi tieu binh ding giai vao cac chuang trinh, ke hoach tirng nganh, tirng linh vac, tong dia phuang.
- De an "Phong ngt:ra va dng pho vai bao lgc tren ca sey gioi giai doan 2016 — 2020 va tam nhin den nam 2030" tren dia ban tinh Gia Lai (Ke hooch so 223/KH- UBND ngety 17/01/2017 cUa UBND tinh). Trien khai thirc hien va nhan rOng cac mo hinh thi diem ye binh clang giai va phong ngira, frng pho vai bao lac ten ca sa giai.
- Cung cap dich vu ve phong, ch6ng bao lgc tren ca sia giai, thi diem trien khai mo hinh dia chi tin cay — nha tam lanh tai cong dong theo hu6mg dan oh BO Lao dOng - Thuang binh va Xa hOi da ban hanh de gop phan thgc hien nong thon mai ben yang;
- Thuon4 xuyen phi hop to chirc kiern tra, danh gia va bao cao tinh hinh thirc hien va chit dOng de xuat cac giai phap thirc hien.
2
4. Tang ctrinig ding tic phoi him lien nganh nhim thxyc hien tot cac host &Ong vi sty ben bq ciia phu nit
- Tiep tvc don d6c cac sa, ban, nganh va cac dia phuang thuc hien Nghi quyet so 11-NQ/TW ngay 27/4/2007 cda BO,Chinh tri ye ding tdc phi nit thai kS: day manh cong nghiep hod, hien dai hod slat nuac va Chuang trinh hinh d'Org s6 32— CTr/TU ngay 13/2/2008 dm Tinh fly Gia Lai ye viec thuc hien Nghi, quyet so 11 — NQ/TW cua BO chinh
- Trian khai thuc hien Ka hoach s6 3253/KH-UBND ngay 14/7/2016 dm UBND tinh Gia Lai va viec trien khai Quyat dinh so 178/QD-TTg ngay 28/01/2016 dm Thu tuang Chinh phu va ban hinh Ke hoach trien khai Thong bdo ket Juan cua Ban Bi thu ye De an tang cuang su lanh ciao cua Dang doi vai cong tic binh dang giai va vi su tien b6 cua phv nu trong tinh hinh
- Phi hop trien khai thgc hien Ka hoach s6 3307/KH-UBND ngay 18/7/2016 cua UBND tinh Gia Lai va viec thuc hien bien phap bao dam binh dang giai d6i vai nix can b0, cong chirc, vien chirc tinh Gia Lai giai clop 2016 — 2020 (Quyet Binh so 515/QD-TTg ngay 31/3/2016 dia Thin !wing Chinh phit): ,Trien khai ra soat, danh gid thuc trang can bo nit ve chat Krung, so luan.g, ca cau nhat la ca cau nganh, nghe, do tuoi, can b9 xuat than tu cong nhan, can b9 nu, can b9 dan tot phat hien, giai thieu nhimg dong chi can b0 nur c6 trien v9ng de dua vao quy hoach.
5. T6 chfrc cac ho#t dOng huirng frng Thing hinh dOng vi binh ding giai va phong, chting bc:o hrc teen co. gisfri (tir ngay 15/11-15/12):
- Ban VSTBCPN cac cap xay dung ka hoach to chirc cac boat d6ng huong img Thing hinh d'Ong vi binh clang giai theo huang tang cuong phoi hop vai cac sa, ban, nganh thanh vien cua tinh, dia phuang va ca sa; cac ca quan, to chirc, doanh nghiep de c6 nhieu hoat dOng phong phu, da dang, phu hop vai cac nh6m doi Wong va tang tinh hieu qua viec huy d6ng, sir dung cac nguon
- NOi dung: Tap trung tuyen truyen ve binh clang giai va ph6ng, chong bao hrc tren ca sa giai, dac biet la bao hrc doi vai phi nu va tre em gai. Xay dung not dung, thong diep cho Thing hinh dOng c6 tong tam, trong diem phii hop vai van h6a, nham doi Wang dac thu dong then barn sat theo chu de, thong diep chung duac BO Lao d6ng- Thuang binh va Xa hOi phdt dOng tren pham vi town quoc. Huy dOng skr tham gia cua cac tang lop nhan dan, ca quan, down the tai don vi, dia phuang minh. Thu hut su tham gia cua cac phuang tien thong tin dai chiing de tuyen truyen cac hoat d6ng cua Thing hinh d'Ong.
- Hinh thirc: H6i nghi, h6i thao, tap huAn, t9a dam, doi thoai chinh sach, dieu hinh, trien lam tranh/anh, cu0c,thi/giao luu van nghe, the thao,... ve did de binh clang giai va phong, chong bao 14c doi vai phv nit va tre em gdi.
6. Tang curong ho4t d(ing dm Ban VI sty tien b0 ctia phi nit
- Xay dking ka hoach va to chirc lam tra, thrill gia hoat &Ong cila Ban VSTBCPN; doi vai mot so nganh va dia phucmg nham giam sat viec thuc hien phdp luat, chinh sdch lien quan den binh dang giai, phi nu va phat hien, de xuat giai quyet cac van de lien quan den binh dang giOi trong the rinh vuc.
3
N6i dung kiem tra tap trong vao: T6 clulc va hog dOng cua cac Ban VSTBCPN; tinh hinh trien khai chinh sach, phdp luat, chuang trinh lien quan den birth dang giai va vi sit tien b6 cUa phi nit; ding tac can be nit va viec quy hoach, tao nguon, bo nhiem va sir ding can b6 nit; tinh tang bao hanh phi nit va tre em gai; nhirng van de tac Ong tieu cuc den sit phdt trien cua phi nil trong nganh, dia phucmg; kh6 khan, vuOng mac cda don vi, dia phuong trong viec then khai cong tac vi sit tien b6 cua phi
- T6 chirc giao ban, sa ket,,t6ng ket danh ket qua boat d6ng cita Ban VSTBCPN tinh va cac huyen, thi xa, thanh pho dinh 1(.516 thang va nam.
-, T6 chirc cac hoat d6ng phong trao phi nu ten dia ban tinh nhan kST niem ngay Quoc to phv nit ; ngay Gia dinh Via Nam, ngay thanh lap H6i Lien hiep phi nit Viet Nam,..
- Tang cuong cac hog d6ng giao luu trao d6i kinh nghiem giira cac dia phuong, ca quan va don vi.
IV. CAC GIAI PHAP CHU YEU THVC HItN KE HOACH
1. Tang cuong sit lanh dao, chi dao, kiem tra cua cap fly Dang, chinh quyen cac cap doi vOi scong tac Binh ,dang giai va hoat Ong Vi sr tien b6 Phi nu. Dua cac mix tieu Binh dang giai vao ke hoach phdt trien kinh to - xa hei hang nam va giai doan 6 cap tinh va ca so.. Tang cuong kiem tra dinh gia ket qua thuc hien nwc tieu Binh dar gi6i. Hinh thanh ca the bdo cao thong tin thuong xuyen den lanh dao cac cap ve cong tac Binh Tang gi6i.
2. Day manh thong tin, tuyen truyen, ph6 bien, giao dkic nham Wang cao nhan thirc ye Binh dang giai trong d6i ngit can b6 cong chirc, vien chirc, nguoi lao dOng, trong luc luting vu trang va nhan dan, thu6ng xuyen theo dOi kiem tra cac hog dOng sari pham van hoa thong tin tir goc de giai.
3. Nghien ciru, a xuat, tham muu trong cong tac quy hoach, dao tao, de bat, b6 nhiem can b6 nu, tao diet' kien cho chi em phi nit c6 the cong hien nang luc va tri tue cho sr phat , triencila dat nu& va tinh nha. Thuc hien quy hoach dai hart can b0 quan 13'7, lanh dao nit vai chi tieu ckt the va cac giai phap thuc hien.
4. Da dang viec huy dOng cac ngu6n tir nha nuac, cong d6ng, thuc hien ke hoach. U'u tien bo tri ngan sach cho viec thuc hien Inge tieu quoc gia ye Binh clang giai.
5. Tang cuong cong tic kiem tra, nang cao nang luc cho cho doi ngii can b6 thanh tra chuyen nganh va lien nganh trong viecthuc hien boat dOng Binh dang gi6i, cac twang hap vi pham phap luat ye Binh clang giai.
V. TO CHITC THI1C HIEN
1. Ser Lao di:mg - Thuang binh va Xi ht)i: Chia tri, phi hap voi cac soy, nganh, don vi lien quan va UBND cac huy'en, thi xa, thanh ph6 trien khai thuc cac n6i dung Ke hoach cong tac Binh clang gioi va Vi sit tien b0 cua phki nit nam 2018:
s - Phi hap vai So. Thong tin va Tnlyen thong, Bdo Gia Lai, Dai phat thanh truyen hinh tinh, cac so., nganh lien quan tang cuong cong tac truyen thong, ph6 bien chit tnrang cua Ding, chinh sach, phap lust dm Nha nuac d6i vai cong tac Binh dang
4
giai thong qua nhieu hinh thdc da dang, phong phd phi.' hop vai tong nhom doi tuong, chd trong tuyen truyen tai dia ban yang sau, vimg xa, yang dung bao dan toe thieu so de thay d6i nhan thdc, hanh vi ve binh dang giai.
- Tham muu kien toan Ban VSTBCPN tinh; theo d6i, don dOc cac huyen, thi xa, thanh phtS kien toan Ban VSTBCPN.
- Phoi hop vai cac sa, nganh, don vi, dia phuong thgc hien tot cong tic dao tao nghe, tao viec lam va dieu kien cho phu rid ngheo 6.,nong than, so dan toe thieu dugc tiep can cac nguon von vay uu dai phat trien kinh to gap phan tang cuong vai tro, vi tri cila phu nil a linh vac kinh te, lao dOng, viec lam.
- TO chirc Thing hanh Ong vi Binh ding giai va cac hog d6ng phong trio cda php nil tren dia ban tinh nhan 1ky niem ngay Quoc to phi nit 8/3; ngay thanh1Sp H6i Lien hiep php nil Via Nam 20/10...
- Theo doi, don doe cac sa, ban, nganh trong viec thuc hien nhiem cac mac tieu, nhiem vu dm K6 hoach hanh dOng Binh clang giai cua tinh giai loan 2016-2020; tong hop bao cao dinh ky cong tic Binh dang giai (bao cao 6 thing va bao cao nam).
- Huang clan cac huyen, thi xa, thanh phO tri6n khai thi diem m6 hinh dia chi tin cay - nha tam lanh tai cong Ong theo huong clan cila B6 Lao d6ng - Thuang binh va Xa h6i da ban hanh, m8i dia phuong thi diem trien khai 01 mo hinh.
- Chu tri tham muu to chdc kiem tra, giam sat viec thgc hien cong tic Binh dang giai a mot so don vi, dia phuong.
-,TO chirc tong k6t cong tic Binh (Tang giai va VSTBCPN nam 2018 va xay dung ke hoach cong tic nam 2019 theo quy dinh.
2. So" NOi vu: Chu tri, phOi hop vai cac so, nganh va UBND cac huyen, thi xa, thanh ph0 tham muu Tinh uy, UBND tinh ye cong tic quy hoach, dao tao, de bat, bo nhiem can b6 nil; to chdc dao tao, boi duo/1g nang cao nang luc cho dOi ngd can b0 nu de tirng buac giam dan khoang each giai trong link v ie chinh tri.
3. So. Tir phap: T6 chdc tuyen truyen, ph0 bien chinh sach, phap lust ve Binh ding giai va vi su tien b6 cua phu nil nhu LuSt Binh clang giai, Lust hon nhan va Gia dinh...;
4. So' Gido dux va Dao tao: Long ghep tuyen truyen ve binh ding giai trong cong tic giang day va cac hog dOng ngoai khod de nang cao nhan thirc cho gido vien, hoc sinh ye binh clang giai. Thuc hieu c6 hieu qua cac chinh sach uu tien cho tre em gai va php nir nong than, dant0c thieu so tham gia hoc tap nang cao trinh dO. Phoi hop vai cac don vi quan to chirc cac lap nang cao trinh d6, chuyen mon cho nd giai de nang tS, le nit dugc dao tao dai h9c va sau dai hoc.
5. So. Y a: Cdng co, nang cao hieu qua mang luai y to tir tinh tai co sa de dap dng nhu eau cham sac sue khoe cho nguoi dan, (lac biet la phu nu va tre em. Tang cuong ding tic truyen thOng va hoat Ong to van de nang cao nhan thdc cua nguai dan ve sirc khoe sinh san va lua ch9n giai tinh thai nhi gop phan tang t-S, le phu nu tiep can cac dich vu cham sac sue khoe lien quan den thai san va giam chenh lech ye giai tinh gida nam va nu.
5
6. S& Tai chinh: Cdp kinh phi de dam bao trien khai thgc hien cong tic Binh dang gigi va Ban VSTBCPN cac cap; hugng dan quan ly, sir dung kinh phi theo Thong tu so 191/2009/TT-BTC ngay 01/10/2009 dm BO Tai chinh huang dan quan ly va sir dung kinh phi hoat d6ng Binh dang giOi va VI sg tien b6 php nir, ThOng tu so 98/2017/TT-BTC ngay 29/9/2017 cita B6 tai chinh quy Binh viec van ly va sir dung kinh phi sir nghiep thirc hien chucmg trinh mpc tieu phat trien he thong trg giup xa h6i giai dog' 2016-2020.
7. S& Ke ho4ch va Watt tir: Ph& hqp vii cac sa, nganh lien quan tham muu UBND tinh long ghep cac not dung thirc hien Ke hoach hoar d6ng vi sg tien b6 cua php va cong tic binh dang giOi vao ke hoach phat trien kinh to - xa h6i hang nam cua tinh.
s 8. So. Thong tin va Truyen th8ng: Chi dao, hugng dan Dai Phat thanh — Truyen hinh tinh, Bao, Gia Lai, cac co quan bao chi dimg chin ten ,dia ban tinh to chirc tuyen truyen, ph6 bien de nang cao than thirc dm ngugi dan ve cong tic binh dang giOi va vi six tien b6 cua php dinh huOng cong tic thong tin, tuyen truyen phu Nip vai tirng nhom doi tugng, tap trung tuyen thong a cap co so. de giup nang cao nhan thirc ye gigi.
9. S& Van h8a, The thao va Du lich: Tang cueing 16ng ghep cong tic truyen thong binh dang gigi trong phong trao toan dan down ket xay dung crai song van hoa. Tiep tic duy tri, trien khai, nhan r6ng cac m6 hinh tu van, phong chong bao lgc ten co so. gigi.
10. C8ng an tinh: Chit tri, ph& hqp vOi ser, ban, nganh day manh cac hog dOng ph6ng, ch6ng t6i pham buon ban nguOi, vi pham luat binh ding giOi va phong ch6ng bao lgc gia dinh; phi hqp vai cac don vi c6 lien quan ho trg cac nan nhan bi buon ban tr .& ve tai hem nhap cong d6ng.
11. Bao Gia Lai; Dai Phat thanh — Truyen hinh tinh: Tang cuing, da clang hoa cac hinh thirc thong tin, tuyen truyen pho bien, giao dpc phap luat ye binh dang gigi,va vi sir tien b6 php Mt tang maw tiled lugng dua tin bai, ph6ng tuyen truyen ve tinh hinh thirc hien cac mpc tieu, chi tieu ye binh dang gigi.
12. Ban Dan tOc tinh: T6 chirc tuyen truyen, ph6 bien, giao dpc, van d'Ong thirc hien chinh sach, phap luat ve binh clang giOi cho d6ng bao dan tOc thieu s6; xay dung, trinh co quan c6 thdm quyen ban hinh, hugng dan va to chirc thgc hien chinh sach dac thir ho trg hoat d6ng binh clang giOi tai vimg sau, \Tung xa, vung d6ng bao dan t6c thieu so va vimg c6 dieu kien kinh t6 - xa h6i cl:ac biet kho khan; van &Ong &Ong bao dan tOc thieu s6 phat huy cac phong tpc, tap quan va truyen th6ng tot dep cua dan tOc phit hqp voi mpc tieu binh clang gigi.
13. De nghi HOi Lien hiep Phu nit tinh: Trien khai Ke hoach hinh dOng vi binh dang gigi, vi sg tien b6 php nit nam 2018 va 16ng ghep cac mpc tieu, chi tieu binh clang gied trong the hog Ong cua HOi a co Phoi hqp kiem tra, giam sat tinh hinh thirc hien cong tic binh dang gigi, vi sir tien b0 cua phi nit tai cac don vi, dia phuong. TO chirc gap mat, giao luu, trao dal kinh nghiem can b6 nit than kS, niem ngay Quoc to php nit 8/3 va ngay php nit Viet nam 20/10,...
6
O HU TICH
, 14. De nghi Lien doin Lao d§ng tinh: Chi dao cac t6 chilc ding down ca so Wen khai cac hoat dOng tuyen truyen, nang cao nh4n thirc ye ding tac binh clang giai, vi su tien bO php ni-r cho can b9, cong nhan, vien chirc, lao dOng trong cac co. quan, don vi, doanh nhiep tren dia ban tinh; phoi hgp kiem tra, giam sat viec thgc hien the dO chinh sach doi yen lao dOng nit tai cac doanh nghiep.
15. De nghi Uy ban mat tr4n Co clam Viet Nam tinh va cac to chirc thanh vien: Trong pham vi, chirc nang, nhiem vg dm minh, phoi hgp trien khai thgc hien Ke hoach, day manh cong tac tuyen truyen,‘ gido dgc nham nang cao nhan thirc ve binh 'Tang giai, tham gia giam sat thgc hien Ke hoach.
16. Cac ca quan, ban, nganh cfm tinh: Trong pham vi chirc nang, nhiem vg xay dung ke hoach va lOng ghep trong hoat diong ciia nganh de gop phan nang cao hieu qua cong tac Binh Tang giai tren dia ban tinh.
17. UBND cac huy0, thi xa, thanh phO: Can cir Ice hoach nay, xay dgng ke hoach hoat dOng nam 2018 a dia phuong pha hgp vai Ice hoach phat trien kinh to - xa hOi; bo tri nguon lgc de trien khai thgc hien cac mgc tieu ye Binh clang giai tai dia phuang va bo tri kinh phi de nhan rOng mo hinh dia chi tin city — nha tam lanh theo huang dan.
Tren day la Ke hoach trien khai thgc hien cong tac Binh clang giai va Vi su Wen bO dm php nit tinh Gia Lai nam 2018; yeu cau cac sa, ban, nganh, hOi doan the cila tinh va UBND cac huyen, thi xa, thanh pho trien khai thgc hien. Dinh kSIgiri bao cao (theo mau) ye So. Lao &Ong - Thuang binh va Xa hOi (Ca quan thudeng true Ban VSTBCPN tinh) de tong hgp, bao cao UBND tinh, BO Lao dOng Thuang binh va Xa hOi theo quy dinh./.
coTao cao 6 thang geti truck ngay 10/6 va Bch) cao dcinh gia kit qua co tac Binh clang gi61, vi su tien bO dux phy nie nam 2018 gici truac ngay 10/12/2018.)
Noi nhOn: - Uy ban QGVSTBCPNVN (b/c); - \fp BDG, BO LDTBXH (b/c); - Chu tich, cac PCT UBND tinh; - UBMTTQVN tinh; - Cac s&, ban, nganh, hqi, doin the; - UBND cac hu)*, thi xa., thanh pho; - CVP,cac PCVP UBND tinh - Ltru: VT, KTTH, TTTH, KGVX.
7
2018-01-29T08:15:04+0700
Vit Nam