Ukraina wobec Rosji: stosunki dwustronne i ich uwarunkowania

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Ukraina wobec Rosji: stosunki dwustronne i ich uwarunkowania

 • C E SS T U D I E S

  P R A C E

  OSWS

  Ukraina wobec Rosji:

  stosunki dwustronne i ich uwarunkowania

  Ukraine and Russia:

  mutual relations and the conditions that determine them

  Republika Biaoru czy republika biaoruska?

  The Republic of Belarus or the Belarussian republic?

  Prace OSW / CES Studies

  3n u m e r

  C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e sO R O D E K ST U D I W WS C H O D N I C H

  W a r s z a w a l i s t o p a d 2 0 0 1 / W a r s a w N o v e m b e r 2 0 0 1

 • Copyright by Orodek Studiw Wschodnich

  Copyright by Centre for Eastern Studies

  Redaktor serii / Series editor

  Anna abuszewska

  Opracowanie graficzne / Graphic design

  Dorota Nowacka

  Tumaczenie / Translation

  Justyna Kubica, Izabela Zygmunt

  Paulina Marchewa, Christian Swindells

  Wydawca / Publisher

  Orodek Studiw Wschodnich

  Centre for Eastern Studies

  ul. Koszykowa 6a

  Warszawa / Warsaw, Poland

  tel./phone: +48 /22/ 628 47 67

  fax: +48 /22/ 629 87 99

  Nawietlanie / Offset JML s.c.

  Druk / Printed by

  Print Partner

  Seria Prace OSW zawiera materiay analityczne

  przygotowane w Orodku Studiw Wschodnich

  The CES Studies series contains analytical materials

  prepared at the Centre for Eastern Studies

  Wersj angielskojzyczn publikujemy

  dziki wsparciu finansowemu

  Departamentu Promocji

  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

  The English version is published

  with the financial support

  of the Promotion Department

  of the Republic of Polands Ministry of Foreign Affairs

  Materiay analityczne OSW mona przeczyta

  na stronie www.osw.waw.pl

  Tam rwnie znale mona wicej informacji

  o Orodku Studiw Wschodnich

  The Centres analytical materials can be found

  on the Internet at www.osw.waw.pl

  More information about the Centre for Eastern Studies

  is available at the same web address

 • Spis treci

  Ukraina wobec Rosji:

  stosunki dwustronne

  i ich uwarunkowania / 5

  Tadeusz Andrzej Olszaski

  Tezy / 5

  I. Zarys rozwoju stosunkw ukraisko-

  -rosyjskich 19911999 / 6

  II. Rok 2000. Przewartociowania / 10

  III. Rosja i Ukraina: sprzeczno

  i zbieno interesw / 16

  IV. Do Europy razem z Rosj? / 17

  V. Czy to si uda? / 18

  VI. Post Scriptum:

  Wobec wojny z terroryzmem / 19

  Republika Biaoru

  czy republika biaoruska? / 23

  Agata Wierzbowska-Miazga

  Tezy / 23

  Proces integracji Biaorusi i Rosji / 24

  Paszczyzny zalenoci i wpyww / 25

  Perspektywy stosunkw

  biaorusko-rosyjskich / 29

  C o n t e n t s

  Ukraine and Russia:

  mutual relations and the conditions

  that determine them / 33

  Tadeusz Andrzej Olszaski

  Theses / 33

  I. Outline of the development of Ukrainian

  Russian relations from 1991 to 1999 / 34

  II. Year 2000. Re-valuation / 39

  III. Russia and Ukraine: contradiction

  and convergence of interests / 44

  IV. To Europe together with Russia? / 46

  V. Can this be done? / 46

  VI. Postscript:

  Facing the war against terrorism / 48

  The Republic of Belarus

  or the Belarussian republic? / 51

  Agata Wierzbowska-Miazga

  Theses / 51

  Integration process of Russia and Belarus / 52

  The areas of dependencies and influence / 53

  The prospects for the Belarussian-Russian

  relations / 57

 • P r a c e O S W

  Federacja Rosyjska jest najwaniejszym ssiadem Ukrainy, asto-

  sunki z Moskw stanowi kluczowe zagadnienie ukraiskiej poli -

  tyki zagranicznej do tego stopnia, e kada opcja ukraiskiej po-

  lityki zagranicznej jest przede wszystkim wyborem okrelonego

  ksztatu stosunkw z Rosj. Wynika to przede wszystkim z geo-

  graficznego i geopolitycznego pooenia Ukrainy, z dziedzictwa

  wielowiekowej wizi politycznej, gospodarczej ikulturalnej midzy

  obu krajami, a take z nieuniknionej przewagi Rosji nad Ukrain.

  Wynika to take z tego, e to Rosja jest gwnym partnerem Unii

  Europejskiej na wschodzie Europy, za Ukraina jest i bdzie

  w znacznej mierze oceniana przez Uni w zalenoci od stanu jej

  stosunkw z Rosj: im bd one lepsze, tym lepiej Ukraina bdzie

  postrzegana w Berlinie, Brukseli, azwaszcza Paryu. Nieco inne

  s interesy Stanw Zjednoczonych, zainteresowanych niezaleno-

  ci ukraiskiej polityki bezpieczestwa od rosyjskiej, niemniej

  take Amerykanie postrzegaj Ukrain gwnie w kontekcie

  swych stosunkw z Rosj. Z drugiej strony po dziesiciu latach

  istnienia niepodlegej Ukrainy nie ma ju wtpliwoci, e kraj ten

  w dajcym si przewidzie czasie (jeli kiedykolwiek) nie ma

  szans na przystpienie do NATO i Unii Europejskiej. Tym bardziej

  wic ronie znaczenie stosunkw Kijowa z Moskw.

  Te z y

  1. Nawizanie normalnych stosunkw midzypastwowych mi-

  dzy Ukrain a Rosj byo bardzo trudne ze wzgldu na wielorakie

  wizi czce oba kraje. Ostateczne uznanie niepodlegoci i gra-

  nic Ukrainy przez Rosj (tj. podpisanie traktatu o stosunkach

  wzajemnych) nastpio dopiero w 1997 r. i to pod naciskiem

  wsplnoty midzynarodowej.

  2. Rozpad jednolitego systemu gospodarczego ZSRR spowodowa

  wiele trudnoci tak dla Rosji, jak i dla Ukrainy; dla Ukrainy trud-

  noci te byy dotkliwsze ze wzgldu na silniejsze uzalenienie od

  partnera. Niemniej mimo prb presji ze strony rosyjskiej Ukraina

  zdecydowanie bronia i broni swej niezalenoci gospodarczej,

  a jej klasa polityczna rozumie, e czerpanie zyskw ze wsppracy

  gospodarczej z Rosj wymaga utrzymania niezalenoci.

  3. W roku 2000 nastpi przeom w stosunkach rosyjsko-ukrai-

  skich: wzrost gospodarczy, osignity przez Ukrain gwnie

  w w y n i ku dobrej koniunktury w Rosji, uwiadomi jej, e dla cisej

  wsppracy z tym krajem (nawet za cen pewnych ustpstw) nie

  Ukraina wobec Ro s j i :

  stosunki dwustronne

  i ich uwarunkowania

  Tadeusz Andrzej Olszaski

 • ma alternatywy. Z drugiej strony Moskwa uznaa, e realizacja jej

  interesw politycznych na Ukrainie bdzie atwiejsza, jeli bdzie

  ona traktowa ten kraj jako partnera.

  4. Zasadniczym interesem Ukrainy jest budowa partnerskich,

  cho asymetrycznych stosunkw z Rosj, umoliwiajcych za-

  chowanie niezalenoci przy cisej wsppracy gospodarczej

  i politycznej. W tym celu Kijw szuka przeciwwagi dla stosunkw

  z Rosj w strategicznym partnerstwie zUSA. Z kolei zasadniczym

  interesem Rosji jest niedopuszczenie do obecnoci NATO na p-

  nocnych wybrzeach Morza Czarnego i zbyt cisego sojuszu

  ukraisko-amerykaskiego. Interesy te, aczkolwiek rozbiene,

  mog by zharmonizowane tak, by nie prowadziy do zatargw

  i konfliktw.

  5 . Wikszo kluczowych interesw gospodarczych Rosji na Ukra-

  inie jest zbiena z interesami Ukrainy: tranzyt rosyjski przez Ukra-

  in jest rdem wielkich dochodw dla Kijowa, podobnie wzrost

  wymiany handlowej jest w interesie obu stron. Zdecydowanie roz-

  biene s natomiast interesy w sferze energetycznej, gdy Ro s j a

  dy do utrzymania monopolu dostaw gazu ziemnego dla Ukrainy

  (wasnego lub turkmeskiego przez wasne terytorium) i z m n i e j-

  szenia zalenoci od tranzytu gazu przez jej terytorium, interesy

  Kijowa za s dokadnie przeciwne. Jednak ze strony ukraiskiej

  nie wida zdecydowanej woli realizacji tych interesw.

  6. Spoeczestwo ukraiskie, podobnie jak ukraiska klasa poli-

  tyczna, wznacznej wikszoci opowiada si za zachowaniem nie-

  podlegego pastwa, ale przeciw rozlunianiu stosunkw z Ro s j .

  Tote polityka asymetrycznego partnerstwa i zblienia ukrai-

  s ko-rosyjskiego, reasekurowanego przez cis wspprac

  z USA, wyraona wnowej doktrynie polityki zagranicznej, sformu-

  owanej na pocztku 2001 r. moe liczy na due poparcie.

  7. Wszystko wskazuje na to, e opisany wyej kurs polityki tak ro-

  syjskiej, jak i ukraiskiej okae si trway. Prowadzi to bdzie do

  zacieniania zwizkw midzy obu krajami, przy czym stopie

  asymetrii ksztatujcego si partnerstwa pozostaje kwesti

  otwart. Nie wydaje si natomiast prawdopodobne, by Rosja

  w dajcym si przewidzie czasie moga (czy nawet tylko chcia-

  a) wchon Ukrain, jak te by na Ukrainie pojawiy si po-

  wane ugrupowania polityczne, skonne poprze taki projekt poli-

  tyczny.

  8. Na razie trudno oceni, jaki wpyw na stosunki ukraisko-ro-

  syjskie bdzie mie rozpoczynajca si wojna zterroryzmem. Jed-

  nak rysujce si zblienie rosyjsko-amerykaskie niewtpliwie

  wspgra z tendencj Kijowa do jednoczesnego zblienia z Fede-

  racj Rosyjsk i Stanami Zjednoczonymi.

  I. Zarys rozwoju stosunkwukraisko-rosyjskich 19911999

  Pocztki

  W kocowym okresie istnienia ZSRR wadze Ukrainy i Rosji

  wspdziaay przeciw zwizkowemu Centrum, jednak nazajutrz

  po podpisaniu 8 grudnia 1991 r. porozumienia o utworzeniu

  Wsplnoty Niepodlegych Pastw, pojawiy si konflikty interesw,

  a wspdziaanie ustpio wspzawodnictwu. Jednym z podsta-

  wowych rde sporw byo to, e oba pastwa rnie postrzegay

  Wsplnot. Dla Ukrainy miaa to by swoista Komisja Likwidacyjna

  ZSRR, dla Rosji natomiast instrument zachowania maksymalne-

  go moliwego stopnia integracji pastw postradzieckich,

  a w przyszoci ich reintegracji.

  Czsto niedostrzeganym czynnikiem, determinujcym rozwj nie-

  podlegej Ukrainy, jak te jej stosunkw z Rosj, jest fakt, e nie-

  podlego Ukrainy bya wynikiem podziau sowieckiej nomenkla-

  tury (klasy politycznej w szerokim rozumieniu) na republikaskie

  ugrupowania. To ukraiska