ULUSLARARASI GÜNEŞ ENERJİSİ TOPLULUĞU .GÜNDER Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu -Türkiye

 • View
  226

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of ULUSLARARASI GÜNEŞ ENERJİSİ TOPLULUĞU .GÜNDER Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu...

 • ULUSLARARASI GNE ENERJS TOPLULUU TRKYE BLM

  BZ, YELERMZ VE ALIMALARIMIZ

 • www.gunder.org.tr

  TEMSL ETT TM DEER ZNCR LE TRKYE GNE ENERJSNN SES

 • GNDERUluslararas Gne Enerjisi Topluluu -Trkiye Blm

  Bestekar Sokak imen Apt. No: 15/12Kavakldere 06680 ANKARA

  TRKYE

  Tel: +90 312 418 18 87 Faks:+90 312 418 08 38

  E-posta: info@gunder.org.trWeb: www.gunder.org.tr

 • HAKKIMIZDA ................................................................................................. 4

  KURUL YELER .......................................................................................... 7

  TEMSL .............................................................................................................. 9

  YELK ............................................................................................................ 10

  GNDER YELER .................................................................................. 12

  BREYSEL YELER ................................................................................... 52

  2017 YILINDA TAMAMLANAN PROJELER ............................ 53

  2018 YILINDA YRTLEN PROJELER ................................... 54

  GNE KTAPLII .................................................................................... 56

  ETMLER ................................................................................................... 60

  ETMLERMZDEN ............................................................................. 61

  ETKNLKLERMZDEN ......................................................................... 62

  NDEKLER

 • 4

  1991 ylnda kurulan Uluslararas Gne Enerjisi Topluluu Trkiye Blm Dernei (GNDER), Uluslararas Gne Enerjisi Topluluunun (International Solar Energy Society ISES) Trkiye Blm olarak, 3335 sayl Uluslararas niteliklerdeki teekkllerin kurulmas hakkndaki Kanunun 1. Maddesine gre, Bakanlar Kurulunun 10 ubat 1992 tarih ve 92/2752 sayl karar ile temsile yetkilendirilmitir. GNDERin kurucu yeleri olarak T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), Yenilenebilir Enerji Genel Mdrl (YEGM) (daha nce Elektrik leri Ett daresi Genel Mdrl, EE), Devlet Meteoro-loji leri Genel Mdrl (DM) ve Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu (TBTAK) ile dier kamu kurum ve kurulularndan konuya ilgili personeller, konu ile ilgili akademisyenler ve gne enerjisi ile ilikili konularda retim ve ticaret yapan sanayiciler bulunmaktadr.

  Uluslararas Enerji Ajans (IEA) Gnele Istma Soutma (Solar Heating Cooling) ve Fotovoltaik G Sistemleri (Photovoltaic Power Systems) Prog- ramlarnda (IEA SHC ve IEA PVPS) Trkiye Cumhuriyetini temsil etmek zere de atanm olan GNDER, yesi olduu TOBB klimlendirme Meclisi, klimlendirme Sanayi hracatlar Birlii, SolarPower Europe (yeni EPIA, Avrupa Fotovoltaik Sanayi Birlii) Avrupa Gne Isl Sanayi Federasyonu (ESTIF) Kresel Gne Konseyi (GSC), Trkiye naat Malzemesi Sanayicileri Dernei (TRKYE MSAD), Danimarka Yeil Byme A (DGGN), Almanya Gne Enerjisi Dernei (BSW), Asya Fotovoltaik Sanayi Dernei (APVIA) ve Ortadou Gne Enerjisi Sanayi Dernei (MESIA) rgtleri ile de uyumlu ibirlii iinde alrken; hem toplumun tm kesimlerini etkin bir ekilde bilinlendirmek ve gne enerjisinden yararlanlmasn yaygnlatrmak, hem de sektrn salkl geliimi iin oto kontrol mekanizmalarn da kurgulayarak retimden uygulamaya tm srelerde haksz rekabeti nleyici, kaliteyi artrc, gne enerjisi sanayinin geliiminde rol oynamak iin btnleik almalar tasarlamakta, gne enerjisi sanayimizin tm taraflarnn egdmnde uygulamaya geirmektedir. GNDER, 2013 ylnda Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu (UFTP) nu da bnyesine katarak fotovoltaik teknolojileriyle ile ilgili almalarn GNDER ats altnda yrtlmesi hedeflenmitir.

  GNDER; Trkiyede gne enerjisi sistemlerinin retimi ve uygulamalarnn yaygnlatrlmas ynnde almalar yapmakta, ulusal ve uluslararas projelere katlarak deer yaratmaktadr. Sektrel geliim ve bilgilendirme toplantlar, eitli eitim, seminer, altay, konferans (SOLARTR Konferans ve Sergisi) ve benzeri faaliyetleri dzenleyerek ya da baka kurulular tarafndan dzenlenen faaliyetlere (ICCI, INTERSOLAR, ISK-SODEX, POWERGEN, RENSEF, SOLAREX, TESKON) katlarak veya katkda bulu- narak, gne enerjisi ile ilgili farkndaln artmas ve bu konudaki abalarn etkili hale gelmesini ve mevzuat geliimine katklar ile de sektrn salkl bymesini salamaya almaktadr. Trkiye Gne Enerjisi Sanayinin yurtdndaki tantm faaliyetlerini de yrtmekte, ihracat odakl uluslararas ibirliklerini gelitirmektedir. (SOLAR CLUSTER-TR)

  HAKKIMIZDA

 • 5

  AMA

  GNDERin alma konular u ekilde geliim gstermektedir;

  Gne enerjisi sektrnde, malzeme teknolojisi, yeni retim teknik ve srelerinin gelitirilmesi (r-Ge), temel aratrmalar, aratrma ve gelitirme (Ar-Ge) faaliyetleri de dahil olmak zere tm sistem bileenleri, teknolojileri ve uygulamalar ile ilgili almalara, yerli reticilerin imalat yeterliliklerini artra-cak ynde destek olmak, bu sektrde faaliyet gsterecek kii ve kurumlarn eitimini ynlendirmek, rn/hizmet standart- larnn ve destekleyici ynetmeliklerin belirlenmesine katk salamak.

  Uluslararas Gne Enerjisi Topluluu (ISES), Uluslararas Enerji Ajans (IEA) ve Grev Birimleri (IEA PVPS, IEA SHC), SolarPower Europe (yeni EPIA, Avrupa Fotovoltaik Sanayi Birlii), Avrupa Gne Isl Sanayi Federasyonu (ESTIF), Kresel Gne Konseyi (GSC) gibi kurulular bata olmak zere ilgili uluslar-aras sektrel organizasyonlar ile yerel sektr paydalarnn iletiimini kolaylatrmak ve ibirlii yapmak.

  Gne enerjisi sektr ile sinerji salayacak her trl enerji verimlilii, yenilenebilir enerji teknolo-jieri (rzgar, biyoktle, jeotermal, dalga vb.) ve yenilenebilir/srdrlebilir enerji, dk karbon ekono-misi faaliyetlerini ibirlii iinde yrtmek ve katk salamak.

  Gne enerjisi alannda faaliyet gsteren retici, satc ve uygulamac olmak zere tm paydalar bnyesinde toplayarak yeleri arasnda birlik, beraberlik ortam oluturmak ve sektrel bazda g birlii tesisi ile yeler aras dayanmay salamak.

  Gne enerjisi bilincinin ve uygulamalarnn lke apnda yaygnlatrlmas ve lke yararna dntrlmesi iin ilgili kurumlar, STK ve dier organizasyonlar nezdinde giriimlerde bulunmak, sonularn oluturmak ve bu sektr ilgili platformlarda temsil etmek.

  niversiteler, Aratrma ve Gelitirme Kurulular vb. bilimsel rgtler ile diyalog kurularak gne enerjisi alannda kurumlar aras ibirlii ortam oluturmak.

  Gne enerjisi kullanmnn yaygnlatrlmas iin farkndalk yaratmak.

  Gne enerjisi ile ilgili alanlarda eitim dzenlenmek.

  Gne enerjisi ve sektr hakknda bilgileri toplamak, derlemek, yaymlamak ve datmak.

  Temsil ettii tm deer zinciri ile gne enerjisi sanayinin sesi GNDER; gnmzde, kamu kurum ve kurulularndan konuyla ilgili personeller, konu ile ilgili akademisyenler, gne enerjisi ile ilikili alanlarda retim ve ticaret yapan sanayicilerden mteekkil yeleri, dk karbon ekonomisine katklar ve yksek bymede kaldra fonksiyonlar ile nemli bir sivil toplum kuruluudur.

  HAKKIMIZDA

 • 6

  FAALYETLERGNDERin; kamu yararna ynelik faaliyetler, kamu ve zel kurulular, STKlar, niversite, benzeri

  bilim kurulular ve Ar-Ge kurumlar ile ibirlikleri, standardizasyon ve test hizmetleri, eitim, tantm, yayn ve bilgilendirme faaliyetleri ile, yelere ynelik sosyal giriimler gibi etkinliklerini yrtmek zere ekillendirmekte olduu faaliyet alanlar da u ekildedir;

  Gne enerjisi sektrnde Ar-Ge ve r-Ge almalar iin ynlendirici ve destek salayc faaliyetleri yrtmek ve dzenlemek,

  Gne enerjisi sektrne ynelik standart ve ynetmeliklerin belirlenme ve benimsenme srelerine katkda bulunmak,

  rn, hizmet ve mesleki yeterlilik akredi-tasyonu, faaliyetlerini (test, snav, eitim, belge-lendirme vb.) yrtmek veya yrtlmesine katk salamak,

  Gne enerjisi sektrne ynelik projeler gelitirerek veya bu tr projelere ortak olarak ulusal ve uluslararas hibe kaynaklarndan yarar-lanmak, yararlandrtmak,

  Ar-Ge ve r-Ge faaliyetleri yrten kii ve kurumlar arasnda, tekrar eden almalar nle- yerek (insan, ekipman, tesis vb.) kaynaklarn daha verimli kullanlmasna katk salayacak biimde kapasite raporlar ve sektrel envan- terler oluturmak,

  Sektr paydalarnn retim ve ihracat potansiyelini artrmay hedefleyen kmelen-melerin oluturulmas iin giriimlerde bulun-mak, nderlik etmek, ortak ihtiya analizlerini yapmak, hibe dahil olas tm olanaklar aratr-mak ve bavuruda bulunmak, tm kaynaklardan yararlanmak,

  Yerel ve/veya uluslararas paydalar bir araya getiren seminer, altay, konferans, kongre, fuar, gezi, sergi, gsteri, yarma ve benzer etkinlikler dzenlemek,

  Sektr paydalarna ynelik olarak tek bana veya ulusal/uluslararas kurulular ile birlikte tematik eitim faaliyetleri dzenlemek,

  Ama ve konusuna ilikin hususlarda faaliyette bulunmak zere laboratuvar, eitim merkezi, ticari iletme ve benzer birimler oluturmak,

  Teknik, mali ve brokratik mevzuat iin ynlendirici ve kolaylatrc olmak,

  Kamuya ynelik bilgilendirme ve farkndalk almalar dzenlemek,

  Ulusal ve uluslararas bilimsel ve akademik gelimeler ile yeniliki uygulamalarn periyodik olarak raporlamak, yaynlar yapmak,

  Yerel Ynetimleri ve sektr paydalarn ulusal ve uluslararas hibe ve fonlar hakknda bilgilendirmek,

  Gne enerjisi kaynakl uygulamalarnn ve dier enerji verimlilii / yenilenebilirlik / srd- rlebilirlik kavramlarnn, merkezi ve yerel y- netimler ile zel ve kamu kurumlarnn strateji ve eylem planlarnda yer almasn tevik etmek ve srece katkda bulunmak,

  Dernein alma alanlar ile ilgili ulusal ve uluslararas tm dernek, vakf, platform, kme- lenme gibi oluumlarla srekli ve yakn temas halinde olmak,

  yeler arasnda iletiimi artrmak.

  HAKKIMIZDA

 • 7

  Nadim EKZYnetim Kurulu Bakan Yardmcs

  ELTEM-TEK

  Mehmet Nazm YAVUZYnetim Kurulu Bakan Yardmcs