of 14 /14
Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére - Társadalmi Megújulás Operatív Program -

Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére

  • Upload
    metta

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére - Társadalmi Megújulás Operatív Program -. Új Magyarország Fejlesztési Terv (átfogó cél: foglalkoztatás bővítése, tartós növekedés) Társadalmi Megújulás Operatív Program - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére

Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális

szerepvállalásának erősítésére

- Társadalmi Megújulás Operatív Program -

Page 2: Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére

ÚMFT, TÁMOP

Új Magyarország Fejlesztési Terv(átfogó cél: foglalkoztatás bővítése, tartós növekedés)

Társadalmi Megújulás Operatív Program(emberi erőforrások fejlesztése)

A TÁMOP 3. prioritási tengely (Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek)

3.2 intézkedés(A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések

kialakítása)

3.2.11 konstrukcióNevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek

támogatása

Page 3: Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére

TAMOP 3.2.11. Nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Cél: a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.

Alkalmazott eljárás normatív

Pályázható összeg (min-max) 2010.:5 – 50 millió forint (csak egyéni pályázók támogathatók)

Támogatási intenzitás 100%

Keretösszeg jelen AT időszakban:4 milliárd forint (600 millió a Közép-magyarországi régióban, 3,4 milliárd a konvergencia régiókban)

Támogatott projektek várható száma100-300 (konvergencia), 15-50 (Közép-magyarországi régió)

Page 4: Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére

TAMOP 3.2.11. Nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Részcélok:

•A nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség erősítése a nevelő, valamint a nevelési-oktatási intézmények igényei alapján megvalósuló, a formális oktatást kiegészítő tanórai, tanórán kívüli és szabadidős kompetenciafejlesztő programok révén.

•A kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, fejlesztése új programsorozatok és foglalkozások kialakításával, a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.

Page 5: Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére

3.2.11 –pályázók köre

Kik pályázhatnak?

Önállóan pályázni jogosult szervezet esetében a szervezet, önállóan pályázni nem jogosult szervezet esetén annak fenntartója.

I. Kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények vagy ezek fenntartói a következő feltételek szerint: • Az 1997. évi CXL tv. szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények pályázhatnak az alábbi kiegészítésekkel:

1. muzeális intézményhálózat (múzeumi szervezet) tagintézményében (filia) megvalósuló fejlesztés esetében a központi muzeális intézmény

2. önállóan pályázni nem jogosult (de nem filia) muzeális intézmények esetében a Pályázati útmutató B1 pontjában meghatározott formában működő fenntartóik pályázhatnak • Az 1997. évi CXL törvény szerinti közművelődési intézmények vagy fenntartóik; illetve a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal az 1997. évi CXL törvény szerinti közművelődési megállapodást kötő szervezetek - beleértve a roma közösségi házakat. • A nyilvános és nem nyilvános könyvtárak. • Az 1995. évi LXVI. törvény alapján a magyarországi levéltárak nyilvántartásában közlevéltárként vagy nyilvános magánlevéltárként bejegyzett levéltárak.• Színház, art mozi és egyéb művészeti intézmény, illetve ezek ernyőszervezetei

Page 6: Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére

3.2.11 –pályázók köre

II. Alapfokú művészetoktatási intézmények. Az 1993. LXXIX. tv. szerinti alapfokú művészetoktatási intézmény (saját intézmény részére nem nyújthat

szolgáltatást, azaz saját intézménnyel nem köthet együttműködési megállapodást).

III. Alapító okiratuk szerint kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet folytató non-profit szervezetek, az alábbiak szerint:

Alapító okiratuk szerint művészeti (alkotó- és előadóművészeti, valamint szórakoztató) tevékenységet folytató szervezetek esetében feltétel legalább 3 éve tartó működés igazolása. (Filmklubok, filmklubok társadalmi szervezetei, művészeti szervezetek stb.)

IV. A 2004. évi I. tv. szerinti sportegyesületek

Egy pályázat keretében kizárólag egy intézmény fejlesztésére nyerhető támogatás.

Fenntartói pályázat esetén: • a támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt intézmények/szervezetek által nyújtott

szolgáltatás fejlesztésére fordítható.

• egy pályázó maximum 4 pályázatot nyújthat be, azonban egy kulturális intézménye/szervezet egy telephelyére vonatkozó tevékenység csak egy pályázatban szerepelhet (mindez a központi muzeális intézményekre is vonatkozik, amennyiben tagintézményeivel pályáznak).

Page 7: Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére

3.2.11 –pályázati partnerek

Mi az iskolák, óvodák szerepe a pályázati kiírásban?

• Nem pályázók, nem kedvezményezettek.• De a pályázni jogosultak a nevelési-oktatási intézmények igényeihez és

nevelési vagy pedagógiai programjaihoz kell, hogy igazítsák a tervezett tevékenységüket.

• A pályázónak legalább 5 intézménnyel kell együttműködési megállapodást kötnie a támogatható tevékenységek megvalósítására.

• Célcsoport: a nevelési-oktatási intézmények tanulói

Nevelési oktatási intézmények: közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 20.§ (1) és 33.§ szerinti alábbi nevelő, valamint nevelő és oktató intézmények ( a pályázati útmutató A1 pontja részletesen tartalmazza ezeket

Page 8: Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

1. Kötelező előkészítési tevékenység: Pedagógiai és nevelési programok felmérése

2. Együttműködés megállapodás kötése a nevelési-oktatási intézményekkelLegalább 5 darab megállapodás, ebből

legalább 1 óvodávallegalább olyan intézménnyel, ahol a hátrányos helyzetű tanulók aránya

nagyobb, mint 30%legalább egy más helységben található intézménnyel kötendő

3. Pedagógiai programokban szereplő tevékenységeket támogató szolgáltatások/tevékenységek megszervezése, lebonyolítása Valamennyi együttműködési megállapodás keretében kötelező megvalósítani félévente legalább egy, az útmutatóban részletezett foglalkoztatási formák követelményeinek megfelelő tevékenységet

4. Projektmenedzsment tevékenység, valamint adminisztrációs tevékenység

5. Tájékoztatás, nyilvánosság

Page 9: Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére

Támogatható tevékenységek

A tevékenységek helyszíne: a pályázó, vagy a nevelési-oktatási intézmények

Önmagában nem támogatható pl. múzeumlátogatás és színházi előadás megtekintése, ezekhez egyéb foglalkozásnak kell társulnia.

A tevékenységek az alábbi foglalkoztatási formák keretében valósulhatnak meg:

• Havi egyszeri szakkör • Heti szakkör • Napközi, iskolaotthon, tanulószoba keretében tartott foglalkozás havonta • Napközi, iskolaotthon, tanulószoba keretében tartott foglalkozás hetente • Tehetséggondozás, fejlesztés • Versenyek, vetélkedők, bajnokságok • Témanap, témahét

A foglalkoztatási formák keretében ajánlott tevékenységeket a 16. számú melléklet tartalmazza.

Page 10: Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére

Az igényelhető támogatás mértéke

Foglalkoztatási forma A tevékenységre tervezhető maximális költség (Félévente)

Havi egyszeri szakkör 800.000 Ft

Heti szakkör 1.800.000 Ft

Napközi, iskolaotthon, tanulószoba keretében tartott foglalkozás havonta

600.000 Ft

Napközi, iskolaotthon, tanulószoba keretében tartott foglalkozás hetente

1.200.000 Ft

Tehetséggondozás, fejlesztés* 640.000 Ft

Versenyek, vetélkedők, bajnokságok 360.000 Ft

Témanap*, témahét* 900.000 Ft

Példák:

5 iskolában 2 féle heti szakkört tart az intézmény 2 féléven át, ekkor az igényelhető maximális támogatási összeg: 5 X 2 X 2 X 1 800 000 Ft, azaz 36 000 000 Ft.

2 iskolában 2 féléven át 1-1 tehetséggondozási tevékenység : 2 x 2 x 640 000 Ft (azaz 2 560 000 Ft)1 iskolában félévente 2-2 témahét 2 x 2 x900 000 Ft (azaz 3 600 000Ft)2 iskolában 2 féléven át 1-1 havi egyszeri szakkör 2 X 2 X 800 000 Ft (azaz 3 200 000 Ft)Összesen igényelhet: 9 360 000 Ft

Amit a számításnál figyelembe kell venni: a költségek félévente értendőek!

Page 11: Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére

3.2.11- Kiemelt figyelmet igénylő információk

Eszközbeszerzés:• ERFA típusú költségek közül eszközbeszerzés 10% erejéig

(csak abban az esetben, ha még nem kaptak ilyen típusú költségekre támogatást)

A pályázat benyújtása• 1. 2010. február 26-tól 2010. április 30-ig adhatók postára a

311/2007. (XI. 17.) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló Kormányrendeletben nevesített 2. mellékletben szereplő hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű kistérségekben székhellyel, vagy a projektet megvalósító telephellyel rendelkező intézmények, szervezetek pályázatai

• 2. Az 1. pont alá nem eső pályázó 2010. március 5-től 2010. április 30-ig nyújthatja be pályázatát.

Indikátorok (monitoring mutatók)• realitás• teljesség (a kötelező mutatók mindegyike szükséges)• a projekt időszakára és a fenntartási időszakra vonatkozóan

Page 12: Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére

3.2.11- Kiemelt figyelmet igénylő információk

Ingyenesség• A megvalósítás ideje alatt a szolgáltatások csak

ingyen nyújthatóakFenntartási kötelezettség

• 5 éves fenntartás és üzemeltetés (útmutatóban meghatározott szolgáltatások nyújtása)

• Minden pályázónak kötelezően vállalnia kell a fenntartási időszakban együttműködő intézményenként, félévente legalább 1 tanórán kívüli, vagy szabadidős tevékenység megvalósítását

Page 13: Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére

Korábbi pályázatok negatív tapasztalatai

• formai hibák miatti elutasítás• elhúzódó vagy hibás hiánypótlás• tartalmilag nem kapcsolódó elemek, tevékenységek, ERFA • nem a kérdésre válaszoló adatszolgáltatás• lényegi elemek hiánya, lényegtelenek felsorolása• nem megfelelő humán erőforrás (projekt menedzsment, szakmai

megvalósítók) • nem elszámolható költségek• erőteljes pénzügyi túltervezés• számszaki hibák• hiányos vagy hibás indikátorok• hiányos mellékletek• nem átgondolt fenntartás • egymásnak ellentmondó információk a pályázati dokumentációban

Page 14: Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!Sikeres pályázást kívánok!

Jakab Lászlóprogramirányító

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

1066 Budapest, Mozsár utca 16.Tel: (1) 472-2936

Fax: [email protected]

www.nfu.hu