UNITAT DE PROGRAMACIÓ: Expressió ?· Escola Sant Cristòfol – Les Planes PROGRAMACIÓ D’UNA UNITAT…

  • Published on
    03-Oct-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> UNITAT DE PROGRAMACI: </p><p>Expressi escrita </p><p>rea de llengua catalana Cicle Mitj </p></li><li><p>Escola Sant Cristfol Les Planes PROGRAMACI DUNA UNITAT TEMA: EXPRESSI ESCRITA NIVELL: CICLE MITJ TEMPORITZACI: al llarg del curs rea: Llengua catalana Competncies bsiques detapa 1.- COMUNICATIVA LINGSTICA I AUDIOVISUAL 2.- ARTSTICA I CULTURAL 3.- TRACTAMENT DE LA INFORMACI I DIGITAL 5.- APRENDRE A APRENDRE 6.- AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL 8.- SOCIAL I CIUTADANA </p><p>Objectius detapa 2.- Tenir conscincia del valor del treball individual i collectiu i desenvolupar hbits desfor i treball en lestudi, aix com actituds de confiana, amb iniciativa personal, autodisciplina, sentit crtic, responsabilitat, curiositat, inters i creativitat en laprenentatge. 5.- Conixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana, com la llengua castellana i, si sescau, larans, aix com una llengua estrangera, i desenvolupar hbits de lectura. 9.- Iniciar-se en la utilitzaci per a laprenentatge de les tecnologies de la informaci i la comunicaci, seleccionar i valorar la informaci rebuda o aconseguida per mitj de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci. 11.- Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de la vida quotidiana. </p><p>Competncies drea 1.- LA COMPETNCIA ORAL 2.- LESCRITA 3.- LAUDIOVISUAL. 5.- LA COMPETNCIA LITERRIA </p><p>Objectius drea 1. Valorar la realitat multilinge i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i collectiva, prendre conscincia de la importncia del domini de llenges en un mn cada cop ms global i utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent hi les TIC, per obtenir informaci i per comunicar-se. 2. Desenvolupar la competncia comunicativa oral i escrita en totes les llenges de lescola per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials. 3. Desenvolupar la competncia en la llengua catalana com a vehicle de comunicaci parlada o escrita, per a la construcci dels coneixements, per al desenvolupament personal i lexpressi, i per a la seva participaci en les creacions culturals. </p></li><li><p>Escola Sant Cristfol Les Planes 9. Comprendre textos escrits que es donen en lmbit escolar i en el context social i cultural proper. 10. Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pellcules, informatius), dels mitjans de comunicaci o de les tecnologies de la informaci i la comunicaci, i fer-ne una lectura crtica i creativa. Objectius especfics </p><p>- Conixer i utilitzar diferents tipologies de text. </p><p>- Escriure un text amb cohesi i amb un vocabulari ric. </p><p>- Usar correctament els signes de puntuaci i les normes ortogrfiques. </p><p>- Saber utilitzar lesborrany i habituar-se a repassar els textos. </p><p>- Fer una bona grafia i una presentaci correcta. </p><p>Continguts 3.6 Inters i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements, per tamb per llegir qualsevol text que es t a labast: un rtol, un avs, un ttol dun llibre, una notcia de diari, una informaci dInternet, entre altres. 3.8 Iniciaci a cerques dinformaci a Internet, utilitzaci de lhipertext i dels enllaos. 3.9 Inters pels textos escrits com a font dinformaci i daprenentatge i com a mitj de comunicaci, daprenentatges i experincies. 4.1 Escriptura de textos escrits o audiovisuals senzills produts en diferents situacions: per narrar, descriure, explicar fets o fenmens, per fer coses com receptes, entre altres. 4.2 Organitzaci del text per millorar la coherncia i la cohesi amb lajuda de pautes i utilitzant els coneixements lxics i morfosintctics de ledat. 4.3 Coneixement del programari de tractament de textos, dedici grfica i de presentaci que els permeti escriure un text, inserir imatges, fer un esquema en ordinador. 4.5 Expressi didees de forma sinttica a travs dun esquema o imatge. 4.6 Aplicaci dun procs reflexiu en lescriptura de textos: pensar, escriure i revisar. 4.7 Valoraci dels avenos de cadasc en escriptura i conscincia de les mancances. 4.8 Inters per la bona presentaci dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements ortogrfics apresos. Sentit esttic en la seva presentaci formal. 5.1 Observaci de les diferncies entre llengua oral i escrita, a partir del seu s en situacions comunicatives reals o simulades. 5.2 Coneixement de la manera dorganitzar un text segons si s una explicaci, una notcia, una recepta, una instrucci o alguna altra tipologia. 5.3 Prctica amb totes les tipologies. 5.4 Coneixement de les diferents categories de textos audiovisuals segons la seva funci (notcia, anunci, reportatge, ficci) i introducci dels elements bsics del llenguatge audiovisual. 5.5 Coneixement i s de lortografia de base i de les regles treballades a cicle inicial. Coneixement i s progressiu de les lleis ortogrfiques constants (que no tenen excepcions). Memoritzaci de mots amb dificultat ortogrfica ds habitual. 5.6 Aplicaci dels signes de puntuaci ms bsics (punt final, coma, interrogant,admiraci dos punts, gui). Transformaci de frases per comprovar la relaci entre puntuaci, entonaci i significat. 5.9 Observaci del funcionament de la llengua en els textos que es llegeixen i en els de producci prpia: derivaci, composici, sentit figurat, sinnims, polismia, famlia de paraules, entre altres. </p></li><li><p>Escola Sant Cristfol Les Planes 5.12 Aplicaci de tots els recursos que sofereixen a laula per millorar el treball escrit personal: consulta al diccionari o a alg altre, llibreta personal, memoritzaci, o b orientar-se a partir del coneixement de la llengua (analogia, famlia de paraules). 5.13 Consulta al diccionari i introducci als diccionaris i correctors dels programaris de tractament de textos. 5.14 Progressiva autonomia en laprenentatge: reflexi sobre el procs. Lorganitzaci i planificaci del treball, acceptaci de lerror, autocorrecci i autoavaluaci de tot el procs. 5.15 Valoraci del progrs en escriptura. Opini ajustada de les capacitats de cadasc, sense infravalorar-se ni sobrevalorar-se. Confiana en les prpies capacitats. 5.16 Reconeixement del valor social de lortografia per comunicar-se amb els altres. 6.2 Participaci en activitats literries de lescola i de lentorn proper. 6.7 Escriptura de poemes per comunicar sentiments, emocions, estats dnim o records, utilitzant llenguatge potic: adjectius, comparacions, sentits figurats. 6.8 Escriptura de contes i textos narratius fent atenci a lestructura daquest tipus de text, en qu hi ha dhaver una situaci inicial, un nus i un desenlla. 6.9 Escriptura de jocs lingstics amb paraules, sons, rimes (embarbussaments, calligrames, rodolins entre altres). 6.10 Elaboraci de missatges creatius i crtics mitjanant associacions dimatges, i dimatges i sons. Possibilitat dassociaci amb textos escrits. </p><p>Continguts especfics </p><p>A Cicle Mitj es treballen els segent tipus de text: - NARRATIU: diari personal, narracions reals, fantstiques i cmic. - EXPOSITIU O EXPLICATIU: saber fer treballs i murals. - DESCRIPTIU: de persones, animals, objectes i llocs. - INSTRUCTIU: instruccions. - INFORMATIU: notcia i cartell. - CONVERSACIONAL: dileg i nota. - POTIC: calligrames, galindaines, poemes, endevinalles, acrstics. - ENUMERATIU: llistats, agenda. - CORRESPONDNCIA: cartes, @mail, felicitaci. - PREDICTIU: prediccions Tamb es treballaran les normes ortogrfiques segents: - Paraules habituals acabades en a/e. - Plurals en /es/. - Separaci sllabes en compte les normes els dgrafs segents: /ss/,/rr/,/i-a/ - Identificaci de la sllaba tnica i introducci: agudes, planes i esdrixoles. - Coneixement i s de lortografia de base, de les regles treballades a cicle inicial i de les lleis ortogrfiques constants. - Majscula desprs de punt i quan correspon. - Terminacions dels verbs en ava. - Article apostrofat /l/ i altres: magrada, /d/. Lapstrof ms a la dreta. - Paraules conegudes: ahir, hi ha, hi havia, he, haig de, avui, veure/beure, vaig/baix, verb anar, davant, faig, abans, quan... - Aplicaci adequada de l/ll/i. </p></li><li><p>Escola Sant Cristfol Les Planes </p><p>- Grafies c/qu. - Paraules conegudes amb /ss/: classe, pissarra, massa. - Grafies ga/gue/gui/go/gu - Diferncia entre: gel/guerra/gerra/ Girona/guitarra... - Grups consonntics mp /mb /nv - Grafies bl/br/. - Grafies j/g. - Comenar a aplicar tj/ig - Comenar a aplicar adequadament x/ix - Comenar a aplicar adequadament ig/tx - Infinitius i noms doficis acabats en r muda. - Exclamacions ah! / -oh! - Signes de puntuaci ms bsics (punt final, coma en les enumeracions, interrogant, admiraci, introducci al gui en el dileg). - s de les normes ortogrfiques apreciant el seu valor social i la necessitat de cenyir-shi en els escrits. Criteris davaluaci </p><p>8.- Escriure textos de diferent tipologia a m i amb ordinador aplicant-hi els coneixements ortogrfics i textuals treballats. 9.- Revisar el text que sha escrit i millorar-ne la coherncia i la cohesi, el lxic i la puntuaci. 10.- Valorar els avenos en escriptura i conscincia de les mancances. 11.- Mostrar seguretat en lortografia de base i coneixement de les normes ortogrfiques que responen a lleis constants. 13.- Mostrar autonomia progressiva en laprenentatge : reflexi en el procs , organitzaci i planificaci del treball, acceptaci de lerror, autocorrecci. 15.- Escriure poemes i textos narratius fent atenci a lestructura i al llenguatge. Activitats densenyament aprenentatge </p><p>1. PLANIFICACI DE LEXPRESSI ESCRITA - Els temes dexpressi escrita poden sorgir de: temes de la vida quotidiana, temes daltres matries, actualitat, any de..., pluja didees, suport visual, textos model... - Es repeteix la mateixa tipologia de text amb diferents temes o situacions. - Sajuda els alumnes a planificar el text a partir de les seves idees. - Es proposa buscar aquells continguts o idees que no es tenen clares. - Es demanen esborranys i esquemes per tal plasmar les idees prvies i el contingut de qu es parlar. - Es fa una llista del vocabulari que pot sortir. </p></li><li><p>Escola Sant Cristfol Les Planes </p><p>2. PRODUCCI DE LEXPRESSI ESCRITA - Sescriuen textos individualment, en grup o per parelles. - Es permet i safavoreix ls de diccionaris, llibres de consulta i textos model. - Sajuda lalumne a mesura que va escrivint. - Demanem als alumnes que posin exemples. - Es fan activitats per millorar lescriptura: </p><p>- Exercicis per expressar un mateix concepte de maneres diferents, usant sinnims. - Tasques parcials (omplir buits, completar frases o textos...) - Reescriptura dun text llegit. - Treball especfic sobre els nexes: substituci, quin valor tenen... </p><p>3. REVISI DE LEXPRESSI ESCRITA - Es proposa revisar el text abans densenyar-lo. - Es passa en net desprs de la correcci de/la mestre/a. - Es demana que es tingui en compte la presentaci. - Es fan correccions collectives a partir dun text. - Sintercanvien els textos entre els alumnes per tal de llegir-los o amb la intenci de millorar-los. - Es llegeixen textos produts pels propis alumnes. - Demanem a un alumne que expliqui oralment el procs que ha seguit. Activitats davaluaci </p><p>- Savaluen les produccions dels alumnes, tant lesborrany com el text passat en net, i tamb el procs de lactivitat. </p><p>Material </p><p>Carpeta verda dexpressi escrita de cada classe on shi recull la programaci, els acords, les fitxes... Carpeta vermella amb un recull de fitxes dortografia, gramtica, comprensi... Aquestes carpetes shan de quedar a cada classe. A la sala de professors hi ha el resum i el material de la formaci dexpressi escrita que es va fer el curs 2002-2003. Tamb hi ha lmines amb dibuixos. </p><p>Observacions </p><p>Es fa una sessi dexpressi escrita a la setmana aprofitant les hores que hi ha ms dun mestre a laula, per tal de fer grups reduts i atendre millor tots els alumnes. </p></li></ul>