4
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE Domeniul: Științe Juridice Specializarea: Masterat Științe penale Durata programului de studiu: 1 an Forma de învățământ: ZI Anul universitar: 2012-2013 PROGRAMA ANALITICĂ Denumirea disciplinei PSIHOLOGIE JUDICIARĂ ȘI PENITENCIARĂ Codul disciplinei M.SP. 1.2.08 Semestrul II Numărul de credite 5 Categoria formativă a disciplinei DF fundamentală, DG generală , DS – de specialitate, DC complementară , DU umanistă DSI Categoria de opționalitate a discipline: DI-impusă, DO-opțională, DL-liber aleasă (facultativă) DI Discipline anterioare Obligatorii Recomandate Obiective 1. Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la psihologia judiciară 2. Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la psihologia penitenciară 3. Însuşirea noţiunilor de bază cu privire personalitatea infractorului 4. Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la psihologia interogatoriului judiciar 5. Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la personalitatea victimei 6. Corelarea cunoştinţelor teoretice privind metodele de investigaţie psihologică şi aplicarea lor în practică 7. Corelarea cunoştinţelor teoretice privind tehnicile de investigaţie psihologică şi aplicarea lor în practică Competențe generale și specifice Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la psihologia judiciară și penitenciară Însuşirea noţiunilor de bază cu privire personalitatea infractorului Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la tehnicile și metodele psihojudiciare folosite în cadrul urmăririi penale Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la personalitatea victimei Facultatea Științe Juridice și Administrative Domeniul Științe Juridice Specializarea Masterat Științe penale Numărul orelor pe semestru / activități Total C S L P SI 112 28 28 0 0 56

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA …ucdc.ro/sja/...psihologie-judiciara-si-penitenciara-camil-tanasescu.pdf · Denumirea disciplinei PSIHOLOGIE JUDICIARĂȘI

  • Upload
    others

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA …ucdc.ro/sja/...psihologie-judiciara-si-penitenciara-camil-tanasescu.pdf · Denumirea disciplinei PSIHOLOGIE JUDICIARĂȘI

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

Domeniul: Științe JuridiceSpecializarea: Masterat Științe penaleDurata programului de studiu: 1 anForma de învățământ: ZIAnul universitar: 2012-2013

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea disciplinei PSIHOLOGIE JUDICIARĂ ȘI PENITENCIARĂ

Codul disciplinei M.SP. 1.2.08 Semestrul II Numărul de credite 5

Categoria formativă a disciplineiDF – fundamentală, DG – generală , DS – de specialitate, DC – complementară , DU – umanistă DSI

Categoria de opționalitate a discipline: DI-impusă, DO-opțională, DL-liber aleasă (facultativă) DI

Discipline anterioare ObligatoriiRecomandate

Obiective 1. Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la psihologia judiciară2. Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la psihologia penitenciară3. Însuşirea noţiunilor de bază cu privire personalitatea infractorului4. Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la psihologia interogatoriului judiciar5. Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la personalitatea victimei6. Corelarea cunoştinţelor teoretice privind metodele de investigaţie psihologică şi aplicarea lor în practică 7. Corelarea cunoştinţelor teoretice privind tehnicile de investigaţie psihologică şi aplicarea lor în practică

Competențe generale și specifice Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)

Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la psihologia judiciară și penitenciară

Însuşirea noţiunilor de bază cu privire personalitatea infractorului

Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la tehnicile și metodele psihojudiciare folosite în cadrul urmăririi penale

Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la personalitatea victimei

Facultatea Științe Juridice și Administrative

Domeniul Științe Juridice

Specializarea Masterat Științe penale

Numărul orelor pe semestru / activități

Total C S L P SI

112 28 28 0 0 56

Page 2: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA …ucdc.ro/sja/...psihologie-judiciara-si-penitenciara-camil-tanasescu.pdf · Denumirea disciplinei PSIHOLOGIE JUDICIARĂȘI

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la detenţia penitenciarăExplicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Înţelegerea şi însuşirea mecanismelor cu privire la actul infracţional din perspectivă psihologică

Înţelegerea şi însuşirea mecanismelor cu privire la tipurile de infractor

Interpretarea declaraţiilor victimei, infractorului şi martorului

Înţelegerea şi însuşirea mecanismelor cu privire la tipurile de victimăInstrumental-aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)

Corelarea cunoştinţelor teoretice privind metodele de investigaţie psihologică şi aplicarea lor în practică

Corelarea cunoştinţelor teoretice privind tehnicile de investigaţie psihologică şi aplicarea lor în practicăAtitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane / instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională)

Înţelegerea importanţei psihologiei judiciare în cadrul urmăririi penale

Înţelegerea importanţei psihologiei judiciare în cadrul procesului penal

Promovarea regulilor de deontologie profesională

Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă

TEMA TOTAL C. S.

Conținut tematic al cursului 1. Psihologia judiciară: noțiuni, concepte 4 2 22. Teorii psihojudiciare 4 2 23. Tipologii agresogene 4 2 24. Tipologii victimogene 4 2 25. Aspecte psihojudiciare privind delincvenţa juvenila 4 2 26. Tehnici și metode psihojudiciare folosite în cadrul urmăririi penale 4 2 27. Tehnici și metode psihojudiciare folosite în cadrul procesului penal 4 2 28. Psihologia penitenciară: noțiuni, concepte 4 2 29. Aspectele psihosociale ale privării de liberate 4 2 210. Recuperarea socială a infractorului 4 2 211. Asistenţa psihologică a deţinuţilor 4 2 2

Page 3: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA …ucdc.ro/sja/...psihologie-judiciara-si-penitenciara-camil-tanasescu.pdf · Denumirea disciplinei PSIHOLOGIE JUDICIARĂȘI

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

12. Asistenţa psihologică a colaboratorilor din penitenciar 4 2 213. Modalități de reintegrare socială a infractorilor 4 2 214. Recapitulare 4 2 2

Teste și teme de control Analiza unei teme la alegere din capitolele predate.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control E2Stabilirea notei finale (procentaje) -răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice 70 %

-activități aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect etc. 10 %-teste pe parcursul semestrului 5 %-teme de control 10 %-activități științifice 5 %

Cerinţe minime pentru nota 5 1. Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect;2. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat;3. Minim nota 5 la seminar;4. Să rezolve bine un subiect

Cerinţe minime pentru nota 10 1. Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile şi conceptele studiate;2. Rezolvă corect problemele cu grad ridicat de dificultate, bazate pe corelaţii şi conexiuni;3. A parcurs atât bibliografia obligatorie, cât şi cea suplimentară recomandată la cursuri şi seminarii;4. Are un limbaj de specialitate complex, prin care dovedeşte o bună capacitate de exprimare, coerenţă, capacitate de argumentare şi originalitate;5. Minim nota 8 la seminar conform punctajului prezentat.

Bibliografia 1. Camil Tănăsescu, Psihologie judiciară. Curs universitar, Editura CH Beck, Bucureşti, 20092. Tudorel Butoi, Ioana Teodora Butoi, Tratat universitar - Psihologie judiciară, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 20063. Camil Tănăsescu, Tipologii agreso-victimogene, Editura Universul Juridic, București, 20114. Gheorghe Florian, Psihologie penitenciară, Editura Oscar Print, București 20065. Camil Tănăsescu, Iancu Tănăsescu, Gabriel Tănăsescu, Tipologii criminogene, Editura CH Beck, Bucureşti,

20076. Nicolae Mitrofan, Voicu Zdrenghea, Tudorel Butoi, Psihologie judiciară, Editura Şansa, Bucureşti, 1992, 1998.7. Tudorel Butoi, Voicu Zdrenghea, Investigaţia psihologică a comportamentului simulat, Editura. M.I., Bucureşti,

1991.8. Tudorel Butoi, Psihanaliza crimei, Editura Ştiinţifică si Tehnică, Bucureşti, 1996.9. Tudorel Butoi, Ioana Teodora Butoi, Alexandru Butoi, Psihologia comportamentului criminal, Editura Enmar,

Bucureşti, 1999.10. Emilian Stancu, Criminalistică, Editura Actami, Bucureşti, 1995.

Lista materialelor didactice necesare Videoproiector, Laptop,

Page 4: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA …ucdc.ro/sja/...psihologie-judiciara-si-penitenciara-camil-tanasescu.pdf · Denumirea disciplinei PSIHOLOGIE JUDICIARĂȘI

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

Titular de disciplină Grad didactic, titlu, prenume, nume Semnăturalect. univ. dr. CAMIL TĂNĂSESCU

Legenda: C – curs, S – seminar, L – activități de laborator, P – proiect sau lucrări practice