Universitatea din de doctorat/Rezumate2015...¢  4.1.3.1. Results regarding the multicoliniarity analysis

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Universitatea din de doctorat/Rezumate2015...¢  4.1.3.1. Results regarding the...

 • 0

  Investeşte în oameni!

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării” Titlul proiectului: Burse doctorale si postdoctorale pentru cercetare de excelenta Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/134378 Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braşov Partener:

  Universitatea Transilvania din Brasov Scoala Doctorala Interdisciplinara

  Departament: Exploatări forestiere, Amenajarea pădurilor și

  Măsurători terestre

  Ing. Andrei I. APĂFĂIAN

  CERCETĂRI PRIVIND CONSUMURILE DE TIMP ŞI

  CARBURANT SPECIFICE SISTEMULUI DE EXTRACȚIE A

  LEMNULUI HARVESTER-FORWARDER REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

  RESEARCH ON TIME EXPENDITURE AND FUEL

  CONSUMPTION OF HARVESTER-FORWARDER SYSTEM SUMMARY OF THE PH.D THESIS

  Conducător ştiinţific

  Prof.dr.ing. Valentina Doina CIOBANU

  BRASOV, 2015

 • 1

  MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Universitatea Transilvania din Braşov

  Bd. Eroilor 29, 500036, Brașov, Romania Tel/Fax: +40 268 410525, +40 268 412088

  www.unitbv.ro

  Domnului/Doamnei

  .................................................................................................................................

  COMPONENŢA Comisiei de doctorat

  Numită prin ordinul Rectorului Universităţii „Transilvania” din Braşov Nr. 7477 din 03.09.2015

  PREŞEDINTE: -Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SPÂRCHEZ

  PRODECAN – Fac.de Silvicultură și Exploatări Forestiere Universitatea “Transilvania” din Brașov

  CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: -Prof. univ. dr. ing. Valentina Doina CIOBANU Universitatea “Transilvania” din Brașov

  REFERENŢI: -Cercet. șt. gr. I, dr. Ing. Dănuț CHIRA Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” – Stațiunea Brașov -Cercet. șt. gr. I, dr. ing. Lucian DINCĂ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” – Stațiunea Brașov -Conf. univ. dr. ing. Stelian Alexandru BORZ Universitatea “Transilvania” din Brașov

  Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat: 14.10.2015, ora 1100, sala SI2 (Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere). Eventualele aprecieri sau observaţii asupra conţinutului lucrării vă rugăm să le transmiteţi în timp util, pe adresa andrei.apafaian@unitbv.ro Totodată vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat. Vă mulţumim.

 • 2

  Cuprins

  Teză/Rezumat

  Lista de abrevieri .................................................................................................................................. 8/8

  INTRODUCERE .............................................................................................................................. 10/10

  CAPITOLUL 1. STADIUL ACTUAL AL CUNOŞTINŢELOR ..... Error! Bookmark not defined./11

  Scurt istoric privind sistemul harvester-forwader, conceptul nordic în exploatarea lemnului şi metoda

  sortimentelor definitive la cioată ...................................................................................................... 11/11

  1.1.Sinteza preocupărilor ştiinţifice privind performanțele utilajelor forestiere de tip harvester şi

  forwarder în operaţii de recoltare şi colectare a lemnului ................................................................ 12/12

  1.2.Consumul de timp şi productivitatea muncii pentru utilaje de tip harvester în operaţii de doborât-

  curăţat de crăci și secţionat ............................................................................................................... 13/12

  1.3. Consumul de timp şi productivitatea muncii pentru echipamente de tip forwarder în operaţii de

  colectare a lemnului .......................................................................................................................... 13/13

  1.4.Consumul de carburanţi pentru sisteme tehnice de tip harvester-forwarder în operaţii de extracţie a

  lemnului ............................................................................................................................................ 14/14

  1.5.Logistică, resurse şi tehnici avansate în colectarea şi procesarea datelor în studii ce adresează

  performanţa sistemelor tehnice utilizate în operaţii forestiere ......................................................... 15/15

  CAPITOLUL 2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR ................................................. 16/16

  2.1.Scopul cercetărilor ...................................................................................................................... 16/16

  2.2.Obiectivele cercetărilor .............................................................................................................. 16/16

  CAPITOLUL 3. MATERIALE ŞI METODE .................................................................................. 18/18

  3.1.Organizarea studiului privind performanţele productive ale sistemului tehnic harvester-forwarder

  .......................................................................................................................................................... 18/18

  3.1.1.Evaluarea şi modelarea consumului de timp la operaţii de recoltare cu maşini de tip harvester şi

  colectare cu tractoare forwarder. Estimarea indicatorilor performanţei ........................................... 18/18

  3.1.1.1.Obiectivele studiului şi ipoteze de testat .............................................................................. 18/18

  3.1.1.2.Alegerea şi pregătirea locaţiei studiului în teren .................................................................. 19/19

  3.1.1.3.Studiul de teren. Organizarea muncii, descrierea utilajelor şi aparatură utilizată la culegerea

  datelor ............................................................................................................................................... 21/21

  Aspecte generale privind culegerea datelor ...................................................................................... 21/21

  Organizarea muncii .......................................................................................................................... 21/21

  3.1.1.4. Proceduri specifice colectării datelor privind consumul de timp la operaţii de recoltare

  efectuate de maşina de tip harvester .................................................. Error! Bookmark not defined./28

  3.1.1.5. Proceduri specifice colectării datelor privind consumul de timp la operaţii de colectare

  efectuate de tractorul de tip forwarder .............................................................................................. 29/29

  3.1.1.6.Procesarea datelor ................................................................................................................. 31/31

 • 3

  Procesarea datelor colectate în cazul maşinii de tip harvester .......................................................... 31/32

  Descrierea programului software Avix şi a funcţionalităţii acestuia ................................................ 31/32

  Procedurile utilizate la procesarea datelor video ............................... Error! Bookmark not defined./32

  Descrierea procedurilor utilizate la întocmirea bazei de date rezultate după exportul datelor din

  programul software Avix .................................................................................................................. 32/32

  Procesarea datelor colectate în cazul tractorului de tip forwarder .................................................... 32/32

  3.1.1.7.Analiza statistică a datelor .................................................................................................... 33/33

  3.1.1.8.Estimarea indicatorilor performanţei productive: productivitatea şi eficienţa muncii pentru

  sistemul harvester-forwarder analizat ............................................................................................... 36/36

  3.1.1.9.Compararea cu rezultatele raportate de alte studii ................................................................ 37/37

  3.2.Evaluarea consumurilor de carburanţi ........................................................................................ 37/37

  3.2.1.Formularea ipotezelor şi obiectivelor studiului ....................................................................... 37/37

  3.2.2.Alegerea locaţiilor pentru studiile de teren ............................................................................. 38/38

  3.2.3.Efectuarea studiului de teren ................................................................................................... 38/38

  3.2.4.Procesarea datelor ..................................................................... Error! Bookmark not defined./40