U¤’INKOVITOST SOFTVERSKE SIMULACIJE U NASTAVI znanja, Metodika nastave informatike 1, Metodika nastave

 • View
  3

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of U¤’INKOVITOST SOFTVERSKE SIMULACIJE U NASTAVI znanja, Metodika nastave informatike 1,...

 • 1

  Korice

  Lijeva margina 3.0 cm Gornja margina 3.0 cm

  Filozofski fakultet

  Ana Pongrac Pavlina

  UČINKOVITOST SOFTVERSKE SIMULACIJE U NASTAVI INFORMATIKE

  DOKTORSKI RAD

  Zagreb, 2018.

  Donja margina 3.0 cm Desna margina 3.0 cm

 • 2

  Filozofski fakultet

  Ana Pongrac Pavlina

  UČINKOVITOST SOFTVERSKE SIMULACIJE U NASTAVI INFORMATIKE

  DOKTORSKI RAD

  Mentorica: prof.dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić

  Zagreb, 2018.

 • 3

  Faculty of Humanities and Social Sciences

  Ana Pongrac Pavlina

  THE EFFECTIVENESS OF SOFTWARE SIMULATION IN INFORMATICS

  EDUCATION

  DOCTORAL THESIS

  Supervisor: Jadranka Lasić-Lazić, Full Professor

  Zagreb, 2018

 • INFORMACIJE O MENTORICI

  Prof. dr.sc. Jadranka Lasić Lazić rođena je 1949. godine u Požegi. Završila je studij

  filozofije i južnoslavenskih jezika i književnosti (1975.) na Filozofskome fakultetu Sveučilišta

  u Zagrebu te je magistrirala i doktorirala u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti

  (1991.). Nakon završetka studija radila je u Knjižnicama grada Zagreba (1975.-1987.), a od

  1987. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za

  informacijske i komunikacijske znanosti. Izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog

  savjetnika i znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje 2007.).

  Bila je pročelnica Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti u dva mandata

  te je voditelj Poslijediplomskoga doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih

  znanosti.

  Glavna područja njezinog znanstvenog interesa su organizacija znanja, upravljanje

  informacijama i znanjem, obrazovanje u informacijskom području, školske knjižnice. Bila je

  voditelj tri znanstveno-istraživačka projekta financirana od Ministarstva znanosti obrazovanja

  i sporta te voditelj jedne dionice međunarodnog projekta Tempus. Predaje više kolegija na

  preddiplomskom (Uvod u informacijske znanosti, Osnove upravljanja informacijskim

  institucijama), diplomskom (Upravljanje informacijama i znanjem, Sustavi za organizaciju

  znanja, Metodika nastave informatike 1, Metodika nastave informatike 2, Metodika

  informacijskog odgoja i obrazovanja 1, Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2,

  Radionica kreativne nastave informatike) i poslijediplomskom studiju (Indeksni jezici,

  Knjižnice u obrazovanju, Organizacija informacija i znanja, Sadržajna analiza, Upravljanje

  informacijama i znanjem, Uvod u znanstveno-istraživački rad).

  Pozvani je predavač na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, Filozofskom

  fakultetu Sveučilišta u Mostaru i Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

  Bila je mentorica u izradi četrdesetak studentskih diplomskih/završnih radova, osam

  znanstvenih magistarskih radova te osam doktorskih radova. Kao autor ili koautor objavila je

  četiri knjige, sedam uredničkih knjiga, deset poglavlja u knjigama te preko osamdeset

  znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. U Zavodu za informacijske

  znanosti od 2000. godine bila je urednica triju zbornika i dvije knjige. Dobitnica je Godišnje

 • 2

  nagrade Filozofskog fakulteta (2008.) za rezultate postignute u teorijskom i praktičnom radu u

  razvoju i afirmaciji informacijskih znanosti i iznimnom doprinosu promicanja e-učenja.

 • 3

  ZAHVALE

  Zahvaljujem svojoj mentorici prof.dr.sc. Jadranki Lasić-Lazić na pruženoj pomoći i

  znanstvenom usmjeravanju prilikom pisanja ovoga doktorskog rada.

  Zahvaljujem svojim roditeljima koji su mi osigurali sve potrebne preduvjete za učenje

  te mi omogućili ostvarivanje mojih znanstvenih snova.

  Zahvaljujem svojoj sestri i šogoru na prijateljstvu i ljubavi.

  Zahvaljujem mojem Krešimiru na ljubavi i podršci tijekom naših zajedničkih godina.

 • 4

  Našem Petru s nadom da ćeš voljeti školu jednakim intenzitetom kojim

  tvoji mama i tata vole o njoj istraživati.

  Voli te tvoja mama.

 • 5

  SAŽETAK

  Suvremeno tržište rada uvjetuje promjene znanja i vještina koja se stječu u promijenjenoj

  nastavnoj okolini. Promijenjena nastavna okolina očituje se u promjenama nastavnog

  sadržaja, učenikovih osobina i nastavnikovih vještina poučavanja. Nastavnici informatike, u

  odnosu na ostale nastavnike, u svojoj nastavi najviše koriste IKT alate (95%), a najmanje

  korišten alat je simulacijski softver (3%). Softverska simulacija je nova nastavna metoda koja

  svoju primjenu pronalazi u digitalnom okruženju u kojemu se učenik susreće s problemom ili

  situacijom iz stvarnoga života. Cilj ovoga rada je utvrditi učinkovitost primjene metode

  softverske simulacije pri stjecanju znanja i razvoju vještina u nastavi informatike. Očekuje se

  da će učenici koristeći softversku simulaciju postići statistički značajnu razliku u stečenom

  znanju, razvijenim vještinama i razini zadovoljstva u odnosu na učenike koji će koristiti

  klasične nastavne metode.

 • 6

  PROŠIRENI (STRUKTURIRANI) SAŽETAK NA

  ENGLESKOM JEZIKU

  The modern labor market requires changes in knowledge and skills which should be

  acquired in contemporary teaching environment. Changed teaching environment is reflected

  in the changes of the teaching content, the student's characteristics and the teacher's teaching

  skills. Informatics teachers, in relation to other teachers, in their teaching dominantly use ICT

  tools (95%) and the tool they use the least is a simulation software (3%). Software simulation

  is a new teaching method that finds its application in the digital environment in which a

  student faces a problem or situation from a real life. The main goal of this study is to

  determine the effectiveness of the application of software simulation method for acquiring

  knowledge and developing skills in informatics education.

  The content of the doctoral thesis is divided into the following chapters: Introduction,

  Classical Educational Paradigm, Digital Learning Environment, Research, Conclusion,

  Literature, Contributions, List of Images and Tables and Curriculum Vitae.

  In the introductory part of the paper the author explains the motivation for conducting

  this research.

  The chapter Classical Educational Paradigm describes a classical educational system

  through elaboration of concept of education, supplemented by the notion of teaching, which is

  the backbone of this chapter, and is further embodied through the teaching of information

  technology itself. Within the same chapter, the factors of the didactic triangle - student,

  teacher and teaching content – which are related to the concept of learning and teaching. The

  student's role is studied through theories of learning, while the role of the teacher is elaborated

  with regard to the skills required for each teacher to master. During teaching process the

  student and the teacher work together on teaching content. For this reason, the elaboration of

  all the stages of the teaching lesson is presented, including the teaching methods, the

  principles and the systems (forms) of the teaching work.

  The third chapter, titled Digital Learning Environment, describes educational system

  through a strategic reflection on modern education. The key change affecting the modern

  educational system is the issue of a digital educational revolution that puts e-learning into its

 • 7

  centre as a new educational environment that is elaborated in more detail on the basis of

  instructional design in which its specific place finds teaching technology that expands

  classical didactic triangle to didactic quadrangle. This changed learning environment caused

  the emergence of a new teaching method that found its specific application in the informatics

  education. With this in mind, the method of software simulation is presented in detail as a

  new way of teaching in informatics education. The author associated the realization of this

  teaching method in informatics education with the devolopment of digital educational

  materials.

  In the fourth chapter entitled Research, the elaboration of the research part of the work

  is presented in such a way that the aim of this paper is systematically described, hypotheses

  derived from the presented goal and a detailed research plan is presented with description of

  research subjects and the research instruments developed for each of the three mentioned

  phases research. At the end of this chapter, the results are systematically presented in pre-test,

  post-test phases and results in total.

  The conclusion is the fifth chapter in which the author brings concluding

  considerations resulting from the conducted research.

  Chapter six