of 5 /5

upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20181227133939_20181227125229_so_72_nq_du...- Tô chúc thi kêt thúc hQC phân các môn hQC cùa hoc k)' I và triên khai kê hoach thanh

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20181227133939_20181227125229_so_72_nq_du...- Tô chúc thi kêt thúc hQC phân các môn hQC cùa hoc k)' I và triên khai kê hoach thanh
Page 2: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20181227133939_20181227125229_so_72_nq_du...- Tô chúc thi kêt thúc hQC phân các môn hQC cùa hoc k)' I và triên khai kê hoach thanh
Page 3: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20181227133939_20181227125229_so_72_nq_du...- Tô chúc thi kêt thúc hQC phân các môn hQC cùa hoc k)' I và triên khai kê hoach thanh
Page 4: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20181227133939_20181227125229_so_72_nq_du...- Tô chúc thi kêt thúc hQC phân các môn hQC cùa hoc k)' I và triên khai kê hoach thanh
Page 5: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20181227133939_20181227125229_so_72_nq_du...- Tô chúc thi kêt thúc hQC phân các môn hQC cùa hoc k)' I và triên khai kê hoach thanh