of 6 /6

upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180418083334_369_tb.pdf · Ðã tot THPT; + Hoàn thành k)' thi T I-IPT quoc gia, có ket quå dáp l'rng nguðng dám báo chát luqng dau

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180418083334_369_tb.pdf · Ðã tot THPT; + Hoàn thành k)' thi T I-IPT quoc gia, có ket quå dáp l'rng nguðng dám báo chát luqng dau
Page 2: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180418083334_369_tb.pdf · Ðã tot THPT; + Hoàn thành k)' thi T I-IPT quoc gia, có ket quå dáp l'rng nguðng dám báo chát luqng dau
Page 3: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180418083334_369_tb.pdf · Ðã tot THPT; + Hoàn thành k)' thi T I-IPT quoc gia, có ket quå dáp l'rng nguðng dám báo chát luqng dau
Page 4: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180418083334_369_tb.pdf · Ðã tot THPT; + Hoàn thành k)' thi T I-IPT quoc gia, có ket quå dáp l'rng nguðng dám báo chát luqng dau
Page 5: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180418083334_369_tb.pdf · Ðã tot THPT; + Hoàn thành k)' thi T I-IPT quoc gia, có ket quå dáp l'rng nguðng dám báo chát luqng dau
Page 6: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180418083334_369_tb.pdf · Ðã tot THPT; + Hoàn thành k)' thi T I-IPT quoc gia, có ket quå dáp l'rng nguðng dám báo chát luqng dau