of 70 /70
03 | 2015 Uponor Smatrix Base DK INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Uponor iom smatrix base dk 1068124 032015 92560

Embed Size (px)

DESCRIPTION

https://www.uponor.dk/~/media/countryspecific/denmark-bld/download-centre/current/underfloor_heating/mounting_instructions/smatrix/uponor_iom_smatrix_base_dk_1068124_032015_92560.pdf?version=1

Text of Uponor iom smatrix base dk 1068124 032015 92560

 • 03 | 2015

  UponorSmatrixBaseD K I N S TA L L AT I O N S - O G

  B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Indhold

  1 Copyrightogansvarsfraskrivelse........................3

  2 Forord...................................................................42.1 Sikkerhedsforskrifter .................................................42.2 Korrekt bortskaffelse af produktet ............................4

  3 UponorSmatrixBase............................................53.1 Systemoverblik .........................................................53.2 Eksempel p et system .............................................53.3 Uponor Smatrix Base komponenter ..........................63.4 Tilbehr ..................................................................123.5 Funktioner ..............................................................12

  4 InstallationafUponorSmatrixBase..................144.1 Installationsprocedure ............................................144.2 Forberedelse af installation .....................................144.3 Installationseksempel .............................................15

  5 InstallationafUponorSmatrixBase-kontrolenhed......................................................175.1 Placering af kontrolenhed.......................................175.2 Montering af kontrolenheden p vggen ..............185.3 Tilslutning af slavemodulet (valgfrit) ......................185.4 Tilslutning af samlemodulet (valgfrit) .....................195.5 Tilslutning af komponenter til kontrolenheden .......205.6 Tilslutning af kontrolenheden til vekselstrm .........245.7 Test af telestater .....................................................25

  6 InstallationafUponorSmatrixBasetermostaterogflere.........................................266.1 Placering af termostater .........................................266.2 Mrkning af termostater ........................................266.3 Tilslutning af termostater til kontrolenhed...............266.4 Tilslutning af ekstern fler til termostat (valgfrit) ....286.5 Montering af termostat T-148, T-148, T-145 og

  T-143 p vggen ...................................................296.6 Montering af termostat T-144 p vggen ..............306.7 Frste opstart af digitale termostater .....................306.8 Frste opstning af digitale termostater ................316.9 Registrering af termostater i styreenheden .............326.10 Registrering af systemenheder................................33

  7 InstallationafUponorSmatrixBase-timer.......357.1 Placering af timer ...................................................357.2 Mrkning af timer ..................................................357.3 Tilslutning af timer til kontrolenhed .......................357.4 Montering af en timer p vggen ..........................367.5 Frste opstart af timeren ........................................377.6 Registrering af timer i kontrolenhed .......................38

  8 Frdiggrelseafinstallationen.........................39

  9 BetjeningafUponorSmatrixBase-kontrolenhed......................................................409.1 Driftsprincip............................................................409.2 Normal drift uden valgfri planlgningsprogrammer ....409.3 Drift med planlgningsprogrammer .......................409.4 Normal tilstand .......................................................409.5 Nulstilling af kontrolenhed .....................................409.6 Fjernelse af registrering af kanaler i

  kontrolenheden ......................................................41

  10 OperateUponorSmatrixBaseanalogetermostater.........................................................4310.1 Termostatens layout ...............................................4310.2 Justering af temperatur ..........................................4410.3 Deaktivering af timerfunktionen .............................4510.4 Nulstilling til fabriksindstillingerne .........................45

  11 BetjeningafUponorSmatrixBasedigitaletermostater.........................................................4611.1 Termostatens layout ...............................................4611.2 Displayets layout ....................................................4611.3 Betjeningsknapper ..................................................4711.4 Opstart ...................................................................4711.5 Justering af temperatur ..........................................4811.6 Normal tilstand .......................................................4811.7 Styretilstand ...........................................................4811.8 ndring af styretilstand .........................................4911.9 Indstillinger.............................................................4911.10 Nulstilling til fabriksindstillingerne .........................52

  12 BetjeningafUponorSmatrixBase-timer..........5312.1 Timerens layout ......................................................5312.2 Skrmens layout ....................................................5312.3 Betjeningsknapper ..................................................5412.4 Opstart ...................................................................5412.5 Normal tilstand .......................................................5512.6 Gennemtvunget komfort-/ECO-tilstand .................5512.7 Indstillinger.............................................................5512.8 Nulstilling til fabriksindstillingerne .........................57

  13 Vedligeholdelse..................................................5813.1 Manuel forebyggende vedligeholdelse ...................5813.2 Automatisk forebyggende vedligeholdelse .............5813.3 Korrigerende vedligeholdelse ..................................5813.4 Indikatorlamper p kontrolenhed ............................58

  14 Fejlfinding..........................................................6014.1 Fejlfinding efter installation ....................................6114.2 Alarmer/problemer ifm. termostaterne T-146 og

  T-148 ......................................................................6114.3 Alarmer/problemer ved analog termostat T-143 .....6114.5 Kontakt installatren ..............................................6214.6 Installatrinstruktioner ...........................................62

  15 Tekniskedata......................................................6315.1 Tekniske data ..........................................................6315.2 Tekniske specifikationer ..........................................6415.3 Kontrolenhedens layout ..........................................6415.4 Ledningsdiagrammer ..............................................6515.5 Ml .........................................................................66

  16 Installationsrapport...........................................68

  2 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  1 Copyrightogansvarsfraskrivelse

  Denne installations- og betjeningsvejledning er udarbejdet af Uponor, og alt indhold er udelukkende til informationsforml. Indholdet af vejledningen (inklusive grafik, logoer, ikoner, tekst og billeder) er omfattet af ophavsret og beskyttet af verdensomspndende lovgivning om ophavsret og traktatbestemmelser. Du accepterer at overholde alle love vedrrende ophavsret over hele verden ved brug af vejledningen. ndring eller brug af vejledningens indhold til andre forml er en overtrdelse af Uponors ophavsret, varemrke- og andre ejendomsrettigheder.

  Det forudsttes i vejledningen, at sikkerhedsforanstaltningerne er blevet overholdt fuldstndig og derudover, at Uponor Smatrix Base, inklusive alle komponenter, som er en del af dette system, og som er omfattet af vejledningen:

  vlges, planlgges, installeres og sttes i drift af en autoriseret og kvalificeret rdgiver og installatr i overensstemmelse med de aktuelle (p installationstidspunktet) installationsinstruktioner fra Uponor samt i overensstemmelse med alle gldende regler for bygge- og installationsarbejde og andre krav og retningslinjer;

  ikke er blevet udsat (midlertidigt eller konstant) for temperaturer, tryk og/eller spndinger, der overstiger grnserne, der er trykt p produkterne eller er angivet i instruktioner fra Uponor;

  forbliver p sit oprindelige installationssted og ikke repareres, udskiftes eller modificeres uden forudgende skriftlig tilladelse fra Uponor;

  sluttes til drikkevandsforsyninger eller kompatible sanitets-, varme- og/eller kleprodukter godkendt eller specificeret af Uponor;

  ikke tilsluttes eller anvendes med produkter, dele eller komponenter, der ikke er fra Uponor, medmindre de er godkendt eller specificeret af Uponor;

  ikke udviser tegn p modifikation, fejlhndtering, utilstrkkelig vedligeholdelse, forkert opbevaring, forsmmelighed eller hndelige skader, fr installation og ibrugtagning.

  Selvom Uponor tilstrber at sikre, at vejledningen er njagtig, giver Uponor ingen garanti for, at indholdet heri er njagtigt. Uponor forbeholder sig ret til at ndre specifikationerne og funktionerne beskrevet i vejledningen eller ophre med produktionen af Uponor Smatrix Base til enhver tid uden forudgende varsel eller forpligtelse. Vejledningen leveres i "forhndenvrende stand" uden nogen form for hverken udtrykkelige eller stiltiende garantier. Oplysningerne skal verificeres uafhngigt, fr de anvendes p nogen mde.

  Idetvidestmuligeomfang,somloventillader,frasigerUponorsigenhvergaranti,sveldirektesomindirekte,herunder,menikkebegrnsettil,stiltiendegarantieromsalgbarhed,egnethedtilsrligeforml,ellergarantiforatimmateriellerettighederikkekrnkes.

  Denne ansvarsfraskrivelse glder for, men er ikke begrnset til, vejledningens njagtighed, plidelighed og korrekthed.

  Uponorhfterunderingenomstndighederfornogenindirekte,specielleellerhndeligeskader,flgeskaderellertab,derskyldesbrugafellermanglendeevnetilatbrugematerialerneelleroplysningerneivejledningen,ellernogenkrav,derkanhenfrestilfejl,udeladelserellerandreunjagtighederivejledningen,selvomUponorerblevetgjortopmrksompmulighedenforsdanneskader.

  Denneansvarsfraskrivelseogeventuellebestemmelserivejledningenbegrnserikkekunderneslovmssigerettigheder.

  3U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Installations- og betjeningsvejledningen beskriver, hvordan systemets komponenter installeres og betjenes.

  2.1 Sikkerhedsforskrifter

  Advarsleridennevejledning

  Flgende symboler bruges i vejledningen for at indikere srlige forholdsregler ved installation og betjening af Uponor-udstyr:

  Advarsel!Risiko for personskade. Det kan medfre personskade eller beskadigelse af komponenter at ignorere advarsler.

  Forsigtig!Det kan medfre funktionsfejl at ignorere bemrkninger om forsigtighed.

  Sikkerhedsregler

  Overhold flgende foranstaltninger, nr du installerer og betjener Uponor-udstyr:

  Ls og flg instruktionerne i installations- og betjeningsvejledningen.

  Montering skal udfres af en kompetent person i henhold til lokale bestemmelser.

  Det er ikke tilladt at foretage ndringer, som ikke er angivet i denne vejledning.

  Al strmforsyning skal afbrydes, fr arbejde p kabler og ledninger pbegyndes.

  Der m ikke bruges vand til at rengre Uponor-komponenter.

  Uponor-komponenter m ikke udsttes for brndbare dampe eller gasser.

  Vi ptager os ikke noget ansvar for beskadigelser eller nedbrud, der er opstet som flge af manglende overholdelse af disse instruktioner.

  Strmforsyning

  Advarsel!Uponor-systemet bruger 50 Hz, 230 V vekselspnding. Afbryd omgende strmmen i ndstilflde.

  Tekniskebegrnsninger

  Forsigtig!Undg interferens ved at holde installations-/datakabler p afstand af kabler med mere end 50 V.

  2.2 Korrektbortskaffelseafproduktet

  BEMRK!Glder i EU og andre europiske lande med separate indsamlingssystemer

  Denne markering, der er vist p produktet eller i den tilhrende litteratur, angiver, at det ikke m bortskaffes med det vrige

  husholdningsaffald, nr dets levetid er udlbet. For at forebygge mulige skader p miljet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald skal dette adskilles fra andre former for affald og genvindes ansvarligt for at fremme bredygtig genbrug af materielle ressourcer.

  Husholdningsbrugere skal enten kontakte den forhandler, som de kbte dette produkt af, eller de lokale myndigheder, for at f nrmere oplysninger om, hvor og hvordan de kan indlevere dette produkt til miljmssig sikker genvinding.

  Erhvervsbrugere skal kontakte deres leverandr og kontrollere kbskontraktens betingelser og vilkr. Dette produkt m ikke blandes med andet kommercielt affald til bortskaffelse.

  2 Forord

  4 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  3 UponorSmatrixBase

  Uponor Smatrix Base er et styringssystem til gulvvarme- og gulvklingsinstallationer. Komfort, brugervenlighed og temperaturkontrol for hvert enkelt rum i et hjem kan kombineres via brugen af forskellige komponenter.

  3.1 Systemoverblik

  Uponor Smatrix Base bestr af en kontrolenhed, termostater, telestater og en valgfri timer. Kontrolenheden styrer driften af telestaterne, nr termostaterne registrerer et behov for opvarmning eller kling.

  Uponor Smatrix Base styres af forskellige typer termostater. Termostaterne er designet til maksimal komfort og kommunikerer med kontrolenheden via en ledningsforbundet kommunikationsprotokol. Det er muligt at blande de forskellige typer af Uponor Smatrix Base-termostater i den samme installation.

  3.2 Eksempelpetsystem

  Illustrationen nedenfor vises Uponor Smatrix Base med forskellige installationsmuligheder og termostater.

  F

  E

  A B C D

  Komponent Beskrivelse

  A Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T-148 (digital termostat T-148)

  B Uponor Smatrix Base Thermostat Dig T-146 (digital termostat T-146) med gulvfler

  C Uponor Smatrix Base Thermostat Standard T-145 (standardtermostat T-145)

  D Uponor Smatrix Base Thermostat Public T-143 (termostat T-143, institutionsmodel)

  E Uponor Smatrix Base Controller X-145 (kontrolenhed X-145)

  F Ekstern forbindelsesboks til pumper (tredjepartsprodukt, blot skematisk eksempel p illustrationen)

  BEMRK!Gulvfleren kan sluttes til termostaterne T-143, T-146 og T-148. Grnse for lav gulvtemperatur kan kun indstilles med termostat T-146 eller T-148.

  Maksimumbegrnsningen kan f.eks. beskytte en flsom gulvbelgning mod eksponering for alt for hje temperaturer, nr der er behov for strre opvarmning. Minimumbegrnsningen kan holde et klinket gulv varmt, selvom der ikke er noget generelt behov for varmeforsyning til rummet.

  5U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Pos. Uponor-betegnelse Beskrivelse

  A Uponor Smatrix Transformer A-1XX (strmforsyning A-1XX)

  Strmforsyningsmodul

  B Uponor Smatrix Base Controller X-145

  Kontrolenhed

  C Uponor Smatrix Base Slave Module M-140 (slavemodul M-140)

  Slavemodul

  D Uponor Smatrix Base End Cover

  Endedksel

  E Uponor Smatrix Base Star Module M-141 (samlemodul M-141)

  Samlemodul

  F Uponor Smatrix Base Timer I-143 (timer I-143)

  Timer

  G Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T-148

  Programmerbar digital termostat med fler for relativ fugtighed

  H Uponor Smatrix Base Thermostat Dig T-146

  Digital termostat

  I Uponor Smatrix Base Thermostat Standard T-145/T-145 POD

  Standard termostat med eller uden print p drejevlger

  J Uponor Smatrix Base Thermostat Public T-143

  Termostat (institutionsmodel)

  K Uponor Smatrix Base Thermostat Flush T-144 (termostat T-144, planforsnket model)

  Termostat til indbygning

  KontrolenhedKontrolenheden styrer telestaterne, hvilket pvirker gennemstrmningen af fremlbsvandet, s indetemperaturen ndres via information, der sendes fra registrerede termostater og systemparametre.

  Op til seks kanaler og otte telestater kan styres af kontrolenheden, som typisk er placeret i nrheden af de hydrauliske fordelerrr.

  Illustrationen nedenfor viser kontrolenheden med strmforsyningsmodulet og telestater.

  24 V

  24 V

  24 V

  Forsigtig!Kun 24 V Uponor-telestater er kompatible med kontrolenheden.

  UponorSmatrixBaseControllerX-145

  Vigtigste egenskaber:

  Integreret Dynamic Energy Management-funktioner som f.eks. automatisk afbalancering.

  Elektronisk styring af telestater.

  Tilslutning af maks. otte telestater (24 V).

  2-vejskommunikation med op til seks rumtermostater.

  Varme-/klefunktion (basis) omskiftes via tr kontakt eller termostat (institutionsmodel).

  Separate reler til styring af pumpe og kedel.

  Ventil- og pumpemotion

  Basisstyring af relativ fugtighed.

  Lavere indetemperatur med natreduktion (til alle rum, der bruger en timer, termostat T-143 (institutionsmodel) eller standardtermostat T-145 til et enkelt rum, der bruger den digitale termostat T-148).

  3.3 UponorSmatrixBasekomponenter

  B

  C

  E

  D

  F G H

  I J K

  A

  6 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Ekstra:

  Kontrolenheden kan udvides med et slavemodul, der tilfjer seks ekstra kanaler og seks telestatudgange.

  Kontrolenheden kan udvides med et samlemodul, der tilfjer en ekstra bustilslutning til systemet. Den kan sluttes til kontrolenheden eller slavemodulet og bruges primrt til samlemodul.

  Modulopbygget placering (aftagelig strmforsyning).

  Installering i skab eller p vg (DIN-skinne eller medflgende skruer).

  Fri placering og valgfri retning ved installation af kontrolenheden.

  Kontrolenhedenskomponenter

  P illustrationen nedenfor vises kontrolenheden og dens komponenter.

  A

  C

  B

  E

  D

  Komponent Beskrivelse

  A Uponor Smatrix Base Controller X-145

  B Endedksel

  C Strmforsyning

  D DIN-skinne

  E Monteringsmateriale

  TermostaterTermostaterne kommunikerer med kontrolenheden via en ledningsforbundet kommunikationsprotokol og bruges enten individuelt eller i kombination med hinanden.

  Flgende Uponor Smatrix-termostater kan bruges i systemet:

  Uponor Smatrix Base Thermostat Standard T-145

  Uponor Smatrix Base Thermostat Digital T-146

  Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T-148

  Uponor Smatrix Base Thermostat Flush T-144

  Uponor Smatrix Base Thermostat Public T-143

  BEMRK!Termostaten pvirkes af temperaturen af de omgivende overflader samt den omgivende lufttemperatur.

  UponorSmatrixBaseThermostatStandardT-145

  Termostatens temperaturindstillinger justeres ved hjlp af drejevlgeren. Positionen 21 C er markeret p drejevlgeren.

  Standardtermostaten fs ogs med en drejevlger med print (T-145 POD).

  Vigtigste egenskaber:

  Justering af temperaturstpunkt med stor drejevlger.

  Stpunktsinterval fra 5-35 C (maksimum- og minimumindstillingen kan vre begrnset af andre systemindstillinger).

  Trykt skala p drejevlgeren (kun T-145 POD).

  Indikatorlampe i nederste hjre hjrne angiver i ca. 60 sekunder, om der behov for opvarmning eller kling.

  Aktivering eller deaktivering af tidsplan for komfort-/ECO-tilstand for rummet via en DIP-kontakt p bagsiden.

  Termostatens komponenter:

  Illustrationen nedenfor viser termostaten og dens komponenter.

  AD

  BC

  Komponent Beskrivelse

  A Uponor Smatrix Base Thermostat Standard T-145

  B Vgbeslag

  C Tilslutningsklemmer

  D Monteringsmateriale

  7U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  UponorSmatrixBaseThermostatDigT-146

  Termostaten viser den omgivende eller indstillede temperatur p displayet. Temperaturindstillingerne justeres med knapperne +/-, der er placeret foran.

  Vigtigste egenskaber:

  Display med baggrundsbelysning, nedtones efter 10 sekunders inaktivitet.

  Visning af Celcius eller Fahrenheit.

  Indikering af varme/kle-behov p display.

  Visning af softwareversion under opstartssekvensen.

  Stpunktsinterval fra 5-35 C (maksimum- og minimumindstillingen kan vre begrnset af andre systemindstillinger).

  Regulering af rumtemperatur ved hjlp af valgfri eksterne temperaturflere.

  Visning af vrdier fra valgfri temperaturflere, hvis flerne er tilsluttet, og relevant regulering af rumtemperatur er aktiveret.

  Omskiftning mellem komfort- og ECO-tilstand ved hjlp af en valgfri timer.

  Justering af reduktionsvrdi for ECO-tilstand.

  Termostatens komponenter:

  Illustrationen nedenfor viser termostaten og dens komponenter.

  A

  EC

  BD

  Komponent Beskrivelse

  A Uponor Smatrix Base Thermostat Dig T-146

  B Vgbeslag

  C Holder

  D Tilslutningsklemmer

  E Monteringsmateriale

  UponorSmatrixBaseThermostatProg.+RHT-148

  Termostaten viser den omgivende temperatur, den indstillede temperatur eller den relative luftfugtighed og klokkeslt p displayet. Indstillingerne justeres med knapperne +/-, der er placeret foran. Andre programmerbare indstillinger er planlgning og individuel natreduktion (fra rum til rum) osv.

  Uponor anbefaler kun brug af denne termostat i systemer uden en timer. Dette skyldes, at der kan forekomme problemer med planlgning og prioritering.

  Vigtigste egenskaber:

  Display med baggrundsbelysning, nedtones efter 10 sekunders inaktivitet.

  Visning af Celcius eller Fahrenheit.

  Indikering af varme/kle-behov p display.

  Visning af softwareversion under opstartssekvensen.

  Opstningsguide til indstilling af klokkeslt og dato, nr enheden installeres frste gang eller efter nulstilling til fabriksindstillingerne.

  Mulighed for at indstille klokkeslt.

  Stpunktsinterval fra 5-35 C (maksimum- og minimumindstillingen kan vre begrnset af andre systemindstillinger).

  Regulering af rumtemperatur ved hjlp af valgfri eksterne temperaturflere.

  Visning af vrdier fra valgfri temperaturflere, hvis flerne er tilsluttet, og relevant regulering af rumtemperatur er aktiveret.

  Kan programmeres til at skifte mellem komfort- og ECO-tilstand med justerbar reduktionsvrdi for ECO-tilstand i rummet.

  Kan ikke tilsidesttes af andre termostater eller timere, nr den er indstillet til et program.

  Grnse for relativ luftfugtighed vises p displayet.

  Planlgning, forprogrammerede og tilpasningsbare tidsplaner.

  Snkning af indetemperatur fra rum til rum med natreduktion.

  Termostatens komponenter:

  Illustrationen nedenfor viser termostaten og dens komponenter.

  A

  EC

  BD

  Komponent Beskrivelse

  A Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T-148

  B Vgbeslag

  C Holder

  D Tilslutningsklemmer

  E Monteringsmateriale

  8 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  UponorSmatrixBaseThermostatFlushT-144

  Termostatens temperaturindstillinger justeres ved hjlp af drejevlgeren. Positionen 21C er markeret p drejevlgeren.

  Vigtigste egenskaber:

  Planforsnket installation, specielt designet til installation i vgboks.

  Justering af temperaturstpunkt med stor drejevlger.

  Trykt skala p drejevlgeren.

  Stpunktsinterval fra 5-35 C (maksimum- og minimumindstillingen kan vre begrnset af andre systemindstillinger).

  Aktivering eller deaktivering af tidsplan for komfort/ECO-tilstand for rummet via en DIP-kontakt under drejevlgere, som skal fjernes for at f adgang.

  Forskellige rammer kan bruges til installation i kontakt med skinnebaseret ramme.

  Termostatens komponenter:

  Illustrationen nedenfor viser termostaten og dens komponenter.

  AB

  Komponent Beskrivelse

  A Uponor Smatrix Base Thermostat Standard T-145

  B Monteringsmateriale

  UponorSmatrixBaseThermostatPublicT-143

  Termostaten er designet til offentlige steder, og derfor er drejevlgeren skjult. Den skal fjernes fra vggen for at indstille temperaturen. Nr den fjernes, udlses en alarm.

  Termostaten kan registreres som en systemenhed, hvilket giver adgang til ekstra funktioner. Nr den fungerer som en systemenhed, er den interne rumfler deaktiveret.

  Vigtigste egenskaber:

  Justering af indstillet temperatur med et potentiometer p bagsiden af termostaten.

  Stpunktsinterval fra 5-35 C (maksimum- og minimumindstillingen kan vre begrnset af andre systemindstillinger).

  En alarm vises p kontrolenheden, hvis den fjernes fra vggen, s det er muligt at registrere uautoriserede ndringer.

  Indgang til tr kontakt for skift af driftstilstand mellem opvarmning og kling, hvis registreret som systemenhed.

  Indgang til tr kontakt for gennemtvunget ECO-tilstand, hvis registreret som systemenhed.

  En valgfri ekstern temperaturfler kan sluttes til termostaten.

  En valgfri udendrs temperaturfler kan registreres som enten termostat eller systemenhed.

  DIP-kontakt til valg mellem funktions- eller flerbaseret driftstilstand.

  Aktivering eller deaktivering af tidsplan for komfort-/ECO-tilstand for rummet via en DIP-kontakt p bagsiden.

  Termostatens komponenter:

  Illustrationen nedenfor viser termostaten og dens komponenter.

  A

  D

  B

  C

  E

  Komponent Beskrivelse

  A Uponor Smatrix Base Thermostat Public T-143

  B Vgbeslag

  C Tilslutningsklemmer

  D Monteringsmateriale

  9U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Timer

  UponorSmatrixBaseTimerI-143(kunBase)

  Denne timer gr det muligt at styre systemet med planlgning, komfort/ECO-indstillinger og ferietilstand osv. Indstillinger justeres med knapperne +/- foran.

  Timeren viser kun klokkeslt, dato og det aktuelle planlgningsprogram.

  Vigtigste egenskaber:

  Display med baggrundsbelysning, nedtones efter 10 sekunders inaktivitet.

  Et symbol for timer foran for at adskille enheden fra termostaterne.

  Visning af Celsius eller Fahrenheit i indstillingerne.

  Visning af komfort-/ECO-tilstand p displayet.

  Visning af softwareversion under opstartssekvensen.

  Opstningsguide til indstilling af klokkeslt og dato, nr enheden installeres frste gang eller efter nulstilling til fabriksindstillingerne.

  Mulighed for at indstille klokkeslt.

  Reduktion af ECO-tilstand for analoge termostater. Digitale termostater bruger deres egne reduktionstemperaturer. Termostat T-148 krves for at indstille dets program til Slukket.

  Planlgning, forprogrammerede og tilpasningsbare tidsplaner.

  Aktivering af ferietilstand.

  Aktivering af automatisk afbalancering i systemet.

  Timerens komponenter

  Illustrationen nedenfor viser timeren og dens komponenter.

  A

  EC

  B D

  Komponent Beskrivelse

  A Uponor Smatrix Base Timer I-143

  B Vgbeslag

  C Holder

  D Tilslutningsklemmer

  E Monteringsmateriale

  Slavemodul

  UponorSmatrixBaseSlaveModuleM-140

  Slavemodulet tilfjer seks kanaler og telestatudgange til en eksisterende Uponor Smatrix Base-kontrolenhed.

  Vigtigste egenskaber:

  Brugervenlig plug in-installation p eksisterende kontrolenhed. Der er ikke behov for yderligere ledningsforbindelse.

  Registrering af op til seks ekstra termostater i systemet.

  Tilslutning af op til seks ekstra telestater (24 V).

  Elektronisk styring af telestater.

  Ventilmotion.

  BEMRK!Kun n slavemodul-udvidelse understttes pr. kontrolenhed.

  Slavemodulets komponenter:

  Illustrationen nedenfor viser slavemodulet og dets komponenter.

  A

  B

  C

  Komponent Beskrivelse

  A Uponor Smatrix Base Slave Module M-140

  B DIN-skinne

  C Monteringsmateriale

  10 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Samlemodul

  UponorSmatrixBaseStarModuleM-141

  Samlemodulet gr det muligt at installere termostater i et centraliseret samlemodul i stedet for et standard busmodul.

  Vigtigste egenskaber:

  Ledninger fra termostater installeres i et centraliseret samlemodul (i stedet for et busmodul), hvilket bner op for fleksible tilgange til ledningsfring.

  Krver en Uponor Smatrix Base-kontrolenhed.

  Tilfjer 8 ekstra bustilslutninger til systemet.

  Kun termostatindgangssignaler er tilladt.

  Kan fastgres direkte til kontrolenheden eller slavemodulet eller ved hjlp af et kommunikationskabel via n tilslutning i hver enhed.

  BEMRK!Kun n samlemodul-udvidelse understttes pr. kontrolenhed.

  Samlemodulets komponenter:

  Illustrationen nedenfor viser samlemodulet og dets komponenter.

  A

  B

  C

  Komponent Beskrivelse

  A Uponor Smatrix Base Star Module M-141

  B DIN-skinne

  C Monteringsmateriale

  Uponor-telestaterUponor-telestater monteres oven p manifoldventilerne og betjenes enten via til/fra-signaler eller via PWM-signaler (Pulse Width Modulation).

  Til/fra-styring

  Ved installation af et system med til/fra-styring, er manuel afbalancering af systemet pkrvet.

  Nr den temperatur, som mles ved en termostat, er lavere (opvarmningstilstand) eller hjere (kletilstand) end stpunktstemperaturen, opstr der et behov for at ndre rumtemperaturen, og besked herom sendes til kontrolenheden. Kontrolenheden bner telestaterne alt efter den aktuelle driftstilstand og andre indstillinger. Nr den indstillede temperatur ns, sendes denne oplysning, og telestaterne lukkes. Indikatorvinduet p telestaten viser med en hvid bjlke, hvor meget den er bnet. Hvis vinduet er helt udfyldt med hvidt, er den fuldt bnet, og vises der ingen hvid bjlke, er det ensbetydende med, at telestaten er lukket.

  Det tager 1 minut at bne og lukke telestaten.

  PWM-styring

  PWM-styring bruges, nr den automatiske afbalanceringsfunktion er aktiv.

  Nr man installerer et system med PWM-styring afbalanceres systemet automatisk.

  Se afsnit 3.5 Funktioner > Automatisk afbalancering for at f yderligere oplysninger.

  A B

  A Telestaten har lukket ventilen indikatoren viser ingenting

  B Telestaten har bnet ventilen indikatoren er hvid

  11U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  3.4 Tilbehr

  Uponor tilbyder en stor vifte af tilbehr til brug med standardudvalget.

  F

  A

  ED

  B C

  G

  BEMRK!Visse af tilbehrskomponenterne kan vre inkluderet i systemet.

  Komponent Komponent Beskrivelse

  A Skruer Monteringsmateriale til termostaterne T-143, T-145, T-146, T-148 og timer I-143

  B Uponor Smatrix Wallframe T-X A-1XX

  (vgramme T-X A-1XX)

  Dkramme for tildkning af et strre vgareal end den originale bagplade. Bruges ved installation af termostaterne T-143, T-145, T-146, T-148 and timer I-143

  C Uponor Smatrix Sensor Outdoor S-1XX

  (udendrsfler S-1XX)

  Udendrsfler til brug sammen med termostaterne T-143 og T-148

  D Uponor Smatrix Sensor Floor/Remote S-1XX

  (gulv-/fjernfler S-1XX)

  Gulv-/fjernfler til brug sammen med termostaterne T-143, T-146 og T-148

  E Uponor varme-/klerel

  Rel for tilslutning af eksternt spndingssignal fra varme-/klekilde, som f.eks. en varmepumpe, til en kontrolenhedsindgang.

  F DIN-skinne DIN-skinne til brug sammen med Uponor Smatrix Base-kontrolenhed

  G Uponor Smatrix-buskabel A-145

  Buskabel til brug sammen med termostater

  3.5 Funktioner

  Uponor Smatrix Base bruges til at styre et gulvvarme- og/eller klesystem i et hus.

  De termostater, der er registreret til kontrolenheden, bruges til at styre de telestater, der er monteret oven p manifoldventilerne.

  Nr den temperatur, som mles ved en termostat, er lavere (opvarmningstilstand) eller hjere (kletilstand) end stpunktstemperaturen, opstr der et behov for at ndre rumtemperaturen, og besked herom sendes til kontrolenheden. Kontrolenheden styrer telestaterne alt efter den aktuelle styretilstand og andre indstillinger. Dette regulerer gennemstrmningen til gulvkredslbene i rummet, og rumtemperaturen justeres. Nr den indstillede temperatur er net, sendes denne information til kontrolenheden, og behovet er opfyldt.

  Komfort- og ECO-tilstandHvis en timer er koblet til kontrolenheden, er det muligt at regulere tilstandene for temperaturstpunkt mellem tre forskellige temperaturer. Tilgngelige tilstande er Komfort, ECO (konomi), og Ferie Se eksemplet p Komfort- og ECO-tilstand nedenfor.

  0 h 00 24 h 0018 h 0012 h 006 h 00

  Komfort

  ECO

  Varme timer 1

  nat morgen eftermiddag nat

  Diagrammet viser, at systemet leverer varme i komforttilstand om morgenen og eftermiddagen, men at systemet skifter til ECO-tilstand om natten og midt p dagen, nr huset normalt er tomt.

  Automatisk afbalanceringUponor Smatrix Base-kontrolenheden kan betjene telestatudgangene enten ved hjlp af til/fra-signaler eller ved hjlp af automatisk afbalancering via PWM-signaler (pulse width modulation).

  Automatisk afbalancering er en funktion, hvor systemet beregner det reelle energibehov for enkeltrum og tilpasser udgangseffekten for hvert kredslb til lngden. Det betyder, at et kort kredslb mske fr 20 % til tiden, mens et langt kredslb fr omkring 60 %.

  Den automatiske afbalancering fortstter gennem rstiderne og efter husholdningens skiftende livsstil og brugsmnstre og fjerner behovet for manuel afbalancering.

  Dette resulterer i mere ensartede gulvtemperaturer og hurtigere reaktionstider i systemet, hvilket giver et lavere energiforbrug end et standard til/fra-system.

  12 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Lav hysteresetemperaturUponor bruger en lav hysteresetemperatur for at sikre, at systemet yder optimalt. Funktionen sikrer hj kontrolnjagtighed, fordi den bestemmer, hvornr opvarmning og kling skal starte og stoppe baseret p information fra flere og stpunktsvrdier.

  Varme/kling offsetUponor bruger en offset-temperatur til at justere stpunkterne ved skift mellem varme og kling. Dette forbedrer systemets ydeevne og reducerer behovet for manuelle justeringer af stpunkt, nr der skiftes mellem varme og kling.

  Standardvrdien er indstillet til 2 C og bruges til at ge stpunkterne ved skift til kling. Nr der skiftes tilbage til varme, bruges vrdien til at reducere stpunktet.

  Funktion for relativ fugtighedFor at undg kondensdannelse ved brug af et klesystem anbefales det at mle den relative luftfugtighed (RH) i rummene. Den relative luftfugtighed mles med n eller flere termostater (med RH-fler).

  Kling afbrydes for hele systemet, hvis RH nr "det vrst tnkelige niveau" p 80 % i en af termostaterne (hvis der er mere end n).

  Kling starter igen, nr den relative luftfugtighed falder til under 76 %.

  TelestatstyringTelestatstyring forhindrer, at for mange telestater er bne samtidig, for at reducere behovet for spidsstrm. Spidsstrm kan reduceres ved at forsinke bningen af bestemte telestater, da de bruger mest strm, mens de bnes.

  Op til otte telestater i op til seks rum kan bnes samtidig. Yderligere telestater sttes i k og bnes i rkkeflge.

  PumpestyringHver kontrolenhed i et system har et pumperel, som det er muligt at tilslutte n pumpe til. Hvis der er et behov i er rum, startes pumpen.

  VarmereserveHvis forbindelsen til en termostat mistes, kan det tilhrende kredslb ikke reguleres ved hjlp af lufttemperaturen. Kontrolenheden aktiverer da en reservefunktion for det pvirkede kredslb, og telestaterne krer efter et indstillet interval.

  Denne funktion er aktiveret, indtil forbindelsen til termostaten er genetableret.

  SystemurFor at gre det nemmere at sikre njagtige logdata, planlgning og forskellige timerindstillinger modtager kontrolenheden korrekt klokkeslt og dato fra en af inputenhederne (timer, programmerbar termostat osv.).

  13U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  4 InstallationafUponorSmatrixBase

  4.1 Installationsprocedure

  Uponor Smatrix BaseUponor anbefaler at flge den procedure, der er beskrevet nedenfor, for at garantere de bedst mulige installationsresultater.

  Trin Procedure Side

  1 Forberedelse af installation 14

  2 Installation af Uponor Smatrix Base-kontrolenhed

  17

  3 Tilslut et slavemodul (valgfrit) 18

  4 Tilslut et samlemodul (valgfrit) 19

  5 Installation af Uponor Smatrix Base termostater og flere

  26

  6 Installation af valgfri Uponor Smatrix Base-timer

  35

  7 Frdiggr installationen 39

  4.2 Forberedelseafinstallation

  Fr installationen startes:

  Kontrollr indholdet i pakken i forhold til pakkelisten. Se ogs afsnit 3.3 Uponor Smatrix Base-komponenter for identifikation af komponenterne.

  Kontrollr, om en ekstern temperaturfler skal installeres med en kompatibel termostat.

  Se ledningsdiagrammet sidst i denne vejledning eller under kontrolenhedens lg.

  For at finde ud af, hvor du bedst placerer Uponor Smatrix Base-komponenterne, skal du flge disse retningslinjer:

  Srg for, at kontrolenheden kan installeres tt p manifoldparret. Bemrk, at hvert manifoldpar skal have sin egen kontrolenhed.

  Srg for, at kontrolenheden kan monteres tt p et 230 V-vekselstrmstik, eller hvis lokale regler krver det, til en tilslutningsdse, der er sluttet til netstrm.

  Srg for, at installerede Uponor Smatrix Base-komponenter beskyttes mod rindende eller dryppende vand.

  14 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  4.3 Installationseksempel

  Se ogs ledningsdiagrammet sidst i vejledningen.

  Forsigtig!Kun 24 V Uponor-telestater er kompatible med kontrolenheden.

  24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V

  03

  #01

  #01

  #08 #12#03

  02a 02b01b01a 09 10 11 12080704 05

  030201 04 05

  06

  M-140

  M-141

  8 x

  3 x3 x

  I-143

  T-143 T-145

  X-145

  T-146T-148

  T-146T-148

  OptionA+B

  OptionA+B

  Option A Option COption B

  T

  S

  TT T T#06

  T-145

  T

  S

  OptionA+B+C

  #03 - #05

  T-143

  S

  OptionB+C

  AB+-

  A B + - A B + -

  Valgmulighed

  A+B

  Valgmulighed A Valgmulighed B Valgmulighed C

  Valgmulighed

  A+B

  Valgmulighed

  A+B

  Valgmulighed

  B+C

  15U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Uponor Smatrix Base-systemEt eksempel p tilslutning af Uponor Smatrix Base-kontrolenhed (seks kanaler) med et valgfrit Uponor Smatrix Base-slavemodul (seks ekstra kanaler) ved hjlp af systemenheder (S) og termostater (T) som vist i figuren.

  Installationen vil fungere p standardmden, hvor termostaterne regulerer hvert rum iflge deres indstillede temperaturer.

  Tilslutninger

  Systemet er baseret p en buskommunikationsprotokol (krver, at termostatens unikke ID registreres til kontrolenheden), ved hjlp af serieforbindelser, direkte eller samlemoduler. Det gr det muligt at lave serie- eller parallelforbundne tilslutninger, og gr ledningsfring og tilslutning af termostater og systemenheder meget nemmere end at tilslutte n termostat pr. forbindelsesklemme.

  Den brede vifte af tilslutningsmuligheder, som denne kommunikationsprotokol tilbyder, kan kombineres p den mde, der er bedst egnet til det aktuelle system.

  Termostaterogtelestater

  Termostat #01 styrer telestaterne p kanal 01a, 01b, 02a og 02b ved hjlp af en valgmulighed.

  Termostat #03 styrer telestaterne p kanal 03 til 05 ved hjlp af en valgmulighed.

  Termostat #06 styrer telestaterne p kanal 06 og 07.

  Termostat #08 styrer telestaterne p kanal 08 til 11 ved hjlp af en valgmulighed.

  Termostat #12 styrer telestaten p kanal 12.

  Systemenheder

  Timeren styrer omskiftningen mellem komfort- og ECO-tilstand for alle de tilgngelige termostater, der er aktiveret for planlgning (med undtagelse af den digitale termostat T-148).

  Termostat T-143 (institutionsmodel) med forskellige funktioner (valgmulighed B og C).

  BEMRK!Hvis du registrerer en termostat T-143 (institutionsmodel) med forskellige funktioner som en systemenhed, fungerer termostaten kun som en fjernenhed. Den styrer ikke rumtemperaturen i det rum, hvor den er placeret.

  ValgmulighedA

  Ekstern temperaturfler.

  Gulvtemperaturfler.

  ValgmulighedB

  Udendrs temperaturfler.

  ValgmulighedC

  Ekstern temperaturfler til varme/kle-kontakt.

  Varme/kle-kontakt.

  Kontakt for komfort-/ECO-tilstand.

  Tidsplaner

  Programmerbare tidsplaner kan under varme og/eller kling skifte mellem komfort- og ECO-tilstand. Se nedenstende eksempel.

  0 h 00 24 h 0018 h 0012 h 006 h 00

  Komfort

  ECO

  Tidsplan 1

  nat morgen eftermiddag nat

  Andre rum kan, afhngigt af deres systemopstning, skifte samtidigt mellem komfort- og ECO-tilstand i overensstemmelse med deres egne programmerede tidsplaner.

  Dette krver en eller flere af flgende komponenter:

  Uponor Smatrix Base Timer I-143 (kun Wave) Timeren anvender den programmerede tidsplan p hele systemet. For at timeren skal kunne styre den digitale termostat T-148, krves det, at termostatprogrammet er indstillet til Fra.

  Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T-148 Termostaten styrer sit eget rum med de ovenfor nvnte begrnsninger angende betjeningsenhed og timer.

  0 h 00 24 h 0018 h 0012 h 006 h 00

  Komfort

  ECO

  Tidsplan 2

  nat morgen eftermiddag nat

  Selv hvis programmerede tidsplaner findes i systemet, kan visse rum godt kre uden tidsplan. Disse rum krer i konstant komforttilstand og pvirkes ikke af de vrige rums programmering.

  Varme/kle-kontakt

  Varme/kle-kontakten styres normalt ved hjlp af termostat (institutionsmodel) eller et eksternt signal. Den bruges til at skifte kontrolenhedens funktion mellem opvarmnings- og kletilstand.

  16 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  5 InstallationafUponorSmatrixBase-kontrolenhed

  5.1 Placeringafkontrolenhed

  Se retningslinjerne for forberedelse af installation (se afsnit 4.2 Forberedelse af installation), og brug flgende retningslinjer ved placering af kontrolenheden:

  Placer kontrolenheden lige over fordelerrret. Kontroller placeringen af stikkontakten med 230 V.

  Kontrollr, at kontrolenhedens lg let kan tages af.

  Kontrollr, at der er ubesvret adgang til tilslutninger og kontakter.

  Modulopbygget placeringKontrolenheden er designet, s det er muligt at placere enheden modul for modul. Det betyder, at alle de primre dele er aftagelige og kan placeres separat (ekstra ledningsfring kan vre ndvendig afhngigt af placeringen).

  Montering/afmonteringafkomponenter

  Komponenterne kan enten klikkes p eller af, uden at det er ndvendigt at afmontere lgene (A), eller de kan skubbes p plads, nr lgene er fjernet (B).

  B

  A

  Advarsel!Strmforsyningsmodulet er tungt og kan g ls, hvis kontrolenheden holdes omvendt, uden at afskrmningen er p.

  Forsigtig!Slavemodulet skal fastgres ved at klikke det p plads, da tilslutningsben stikker ud af modulet.

  BEMRK!Ledninger mellem strmforsyningen og kontrolenheden skal frakobles fr demontage.

  17U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  5.2 Monteringafkontrolenhedenpvggen

  Kontrolenheden leveres i st med skruer, plugs og en DIN-skinne.

  DIN-skinne (anbefales)Monter DIN-skinnen p vggen med de medflgende skruer og vgplugs. Kontrolenheden fastgres derefter p DIN-skinnen.

  Figuren nedenfor viser, hvordan kontrolenheden monteres ved hjlp af en DIN-skinne.

  A B

  1

  1 2

  A B

  Forsigtig!Srg for, at kontrolenheden ikke kan glide af DIN-skinnen, hvis den monteres i en anden position end vandret.

  Skruer og vgplugsFiguren nedenfor viser placeringen af monteringshuller p kontrolenheden, og hvordan den monteres p vggen med skruer og vgplugs.

  110 mm

  80 m

  m

  5.3 Tilslutningafslavemodulet(valgfrit)

  Montering af slavemoduletIllustrationen nedenfor viser, hvordan slavemodulet sluttes til kontrolenheden.

  BEMRK!Kun n slavemodul-udvidelse understttes pr. kontrolenhed.

  18 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Fjernelse af slavemoduletIllustrationen nedenfor viser, hvordan slavemodulet fjernes fra kontrolenheden.

  1

  1.2 mm

  8 mm

  2

  1. Placer en bred, fladhovedet skruetrkker i rillen mellem slavemodulet og den anden enhed, og drej, indtil den ene side er hoppet af. Gentag denne fremgangsmde for den anden side.

  2. Fjern slavemodulet. Pas p ikke at bje tilslutningsstifterne.

  5.4 Tilslutningafsamlemodulet(valgfrit)

  Samlemodulet kan sluttes til kontrolenheden enten ved at klikke det p plads eller ved at slutte det til via et kabel.

  BEMRK!Kun n samlemodul-udvidelse understttes pr. kontrolenhed.

  Montering af samlemoduletIllustrationen nedenfor viser, hvordan samlemodulet klikkes p plads direkte p kontrolenheden eller et valgfrit slavemodul.

  KabelforbindelseIllustrationen nedenfor viser, hvordan samlemodulet sluttes til kontrolenheden via kabeltilslutning.

  AB+

  - -+BA

  BEMRK!Denne tilslutningsmetode benytter to ekstra tilslutningspunkter i systemet.

  19U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Fjernelse af samlemoduletIllustrationen nedenfor viser, hvordan samlemodulet fjernes fra kontrolenheden.

  1

  1.2 mm

  8 mm

  2

  1. Placer en bred, fladhovedet skruetrkker i rillen mellem samlemodulet og den anden enhed, og drej, indtil den ene side er hoppet af. Gentag denne fremgangsmde for den anden side.

  2. Fjern samlemodulet. Pas p ikke at bje tilslutningsstifterne.

  5.5 Tilslutningafkomponentertilkontrolenheden

  Se ledningsdiagrammet i slutningen af dette dokument. I illustrationen nedenfor vises kontrolenhedens indre.

  E H

  FD

  C GB LA

  I

  F J

  G K G

  Komponent Beskrivelse

  A Strmforsyning, 230 V vekselspnding, 50 Hz strmmodul

  B Sikring (T5 F3.15AL 250V)

  C Valgfri indgange og udgange til pumpe- og kedelstyring

  230 V-tilslutning fra strmforsyning

  D Knapper til registrering af kanaler

  E Indikatorlamper for kanal 01-06

  F Lyntilslutninger til telestater

  G Klemmer til bustilslutning

  H Indikatorlampe for strmforsyning

  I Uponor Smatrix Base Slave Module M-140 (valgfrit)

  J Indikatorlamper for kanal 07-12

  K Uponor Smatrix Base Star Module M-141 (valgfrit)

  L Endedksel

  20 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Tilslutning af telestater til kontrolenhedenHver termostat kan styre en eller flere kanaler. For at forenkle installation og vedligeholdelse anbefaler Uponor, at ledninger til telestater, der styres af den samme termostat, fres i rkkeflge til kanalerne.

  Tilslut telestaterne til kontrolenheden p flgende mde. Brug figuren herunder som hjlp til instruktionerne.

  1. Fr kablerne fra telestaterne gennem kabelhullerne i bunden af kontrolenhedens ramme. Se figuren nedenfor.

  1

  2. Tryk uden at dreje med en tynd skruetrkker p den hvide knap p lyntilslutningen.

  3. Indst en ledning i lyntilslutningen.

  4. Fjern skruetrkkeren.

  BEMRK!Identificer det lokale, der forsynes af hvert kredslb p fordelerrret, og bestem, hvilken kanal det skal sluttes til.

  Tilslutning af termostater til kontrolenhedenTermostater tilsluttes til kontrolenheden via en ledningsforbundet buskommunikationsprotokol.

  Se afsnit 6 Uponor Smatrix Base termostater og flere for at f yderligere oplysninger om installation af termostater.

  Tilslutning af varme/kle-indgang til kontrolenhed (valgfrit)Hvis systemet indeholder et produkt, der producerer kling, kan kontrolenheden skifte mellem varme og kling ved at bruge varme/kling-indgangen.

  Varme/kle-indgangen p enten kontrolenheden eller termostaten (institutionsmodel) sluttes til en tr kontakt, der enten fungerer som et ekstra kontrolsystem eller et rel med to positioner.

  Nr relet er bent, er systemet i opvarmningstilstand.

  Nr relet er lukket, er systemet i kletilstand.

  Varme/kle-kontakten kan tilsluttes og styres p to forskellige mder, alt afhngigt af systemet.

  Slut indgangen til enten kontrolenheden eller en termostat (institutionsmodel), der er registreret som en systemenhed. Skift tilstand via en kontakt p vggen eller en varmepumpe.

  Forsigtig!For at undg skader p udstyret m der ikke ptrykkes spnding over kontrolenhedens varme/kle-indgang.

  Se dokumentationen for varme/kle-relet for yderligere oplysninger.

  21U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Sdansluttesenvarme/kle-indgangtilkontrolenheden:

  Illustrationen nedenfor viser varme/kling-systemets komponenter sluttet til en kontrolenhed.

  GPI

  GPI

  Advarsel!Elektrisk installation og service bag sikrede 230 V vekselstrmsafskrmninger skal udfres under tilsyn af en autoriseret elektriker.

  1. Se ledningsdiagrammet sidst i vejledningen eller under kontrolenhedens lg for at finde tilslutningsstederne.

  2. Srg for, at strmmen til bde kontrolenheden og varme/kling-relet er afbrudt.

  3. Fjern skruen, og bn lget til rummet med valgfri tilslutninger.

  4. Fr kablet til/fra varme/kling-indgangen via et kabelhul.

  5. Slut kablet til/fra varme/kling-indgangen til tilslutningen mrket GPI eller IND (hvis en varmepumpe er tilsluttet) p kontrolenheden.

  Varme/kle-kontakten er nu installeret og aktiveret.

  Sdansluttesenvarme/kle-indgangtilentermostat(institutionsmodel):

  Illustrationen nedenfor viser varme/kle-systemets komponenter sluttet til en termostat T-143 (institutionsmodel).

  20

  5 35

  1 2 3 4

  ON DIP

  + - B A

  1. Srg for, at strmmen til bde termostaten og varme/kle-relet er afbrudt.

  2. Slut kablet til/fra varme/kle-indgangen til indgangsklemmen p termostaten.

  3. Indstil DIP-kontakten til 1 = Slukket, 2 = Slukket, 3 = Tndt, 4 = Tndt. Se afsnit 6.4 Tilslutning af ekstern fler til termostat > Uponor Smatrix Base Thermostat Public T-143 (institutionsmodel) for at f yderligere oplysninger.

  4. Registrer termostaten til kontrolenheden som en Varme/kle-omskifterfrakontakt, systemenhedskanal 4. Se afsnit 6.10 Registrering af systemenheder for at f yderligere oplysninger.

  Varme/kle-kontakten er nu installeret og aktiveret.

  22 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Tilslutning af pumpestyring (valgfrit)Kontrolenheden kan styre en cirkulationspumpe, der stopper, nr der ikke er behov for opvarmning eller kling.

  BEMRK!Se dokumentationen fra leverandren af cirkulationspumpen samt de relevante Uponor-ledningsdiagrammer, fr pumpen tilsluttes.

  Kontrolenheden kan ikke fungere som strmforsyning for pumpen.

  Kontrolenheden bruger en tr kontakttilslutning p klemrkken til at styre cirkulationspumpen.

  Pumpens elektriske kredslb skal beskyttes af en sikring med en maksimal mrkestrm p 10 A.

  Cirkulationspumpen kan sluttes til kontrolenheden.

  Illustrationen nedenfor viser, hvordan en cirkulationspumpe sluttes til kontrolenheden.

  Sdan sluttes en cirkulationspumpe til kontrolenheden:

  PUMP

  PUMP

  Advarsel!Elektrisk installation og service bag sikrede 230 V vekselstrmsafskrmninger skal udfres under tilsyn af en autoriseret elektriker.

  1. Se ledningsdiagrammet sidst i vejledningen eller under kontrolenhedens lg for at finde tilslutningsstederne.

  2. Srg for, at strmmen til bde kontrolenheden og cirkulationspumpen er afbrudt.

  3. Fjern skruen, og bn lget til rummet med valgfri tilslutninger.

  4. Fr kablet til/fra pumpen via et kabelhul.

  5. Forbind L-ledningen til/fra pumpen via tilslutningen mrket PUMP.

  BEMRK!Der er ingen strm i kontrolenheden til at forsyne pumpen. Pumpetilslutningen i kontrolenheden indeholder kun en tr kontakt til at sl strmtilslutningen til pumpen til og fra.

  6. Fastgr pumpekablet med en kabelklemme i omslutningen.

  7. Luk og fastgr lget til rummet med valgfri tilslutninger.

  23U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Tilslutning af kedel (valgfrit)Kontrolenheden omfatter et kedelrel, som kan bruges til at sende et signal, der enten starter varmekilden eller aktiverer en motoriseret zoneventil med to porte, der er placeret p flowet til gulvvarmemanifolden. Hvis relet bruges til aktivere en zoneventil, skal de spndingsfri ekstrakontakter p zoneventilen bruges til at starte varmekilden.

  Det er ogs muligt at bruge kedelrelet til at sende et behovssignal til en elektrisk betjent vandtemperaturkontrolenhed. Ekstrakontakterne p vandtemperaturkontrolenheden skal derefter bruges til at starte varmekilden.

  Kedlen kan sluttes til kontrolenheden.

  Illustrationen nedenfor viser, hvordan en kedel sluttes til kontrolenheden.

  BOILER

  BOILER

  Advarsel!Elektrisk installation og service bag sikrede 230 V vekselstrmsafskrmninger skal udfres under tilsyn af en autoriseret elektriker.

  BEMRK!Denne tilslutning krver en flerindgang for tr kontakt i kedlen.

  Sdan sluttes en kedel til kontrolenheden:

  1. Se ledningsdiagrammet sidst i vejledningen eller under kontrolenhedens lg for at finde tilslutningsstederne.

  2. Srg for, at strmmen til bde kontrolenheden og kedlen er afbrudt.

  3. Fjern skruen, og bn lget til rummet med valgfri tilslutninger.

  4. Fr kablet fra/til kedlen via et kabelhul.

  5. Slut kedlen til tilslutningen, der er mrket BOILER.

  BEMRK!Der er ingen strm i kontrolenheden til at forsyne kedlen. Kedeltilslutningen i kontrolenheden indeholder kun en tr kontakt til at sl strmtilslutningen til kedlen til og fra.

  6. Fastgr kablet til/fra kedlen med en kabelklemme i omslutningen.

  7. Luk og fastgr lget til rummet med valgfri tilslutninger.

  5.6 Tilslutningafkontrolenhedentilvekselstrm

  Sdan frdiggres installationen af kontrolenheden:

  1. Kontrollr, at al ledningsfring er komplet og korrekt:

  Telestater Varme/kle-kontakt Cirkulationspumpe

  2. Srg for, at kontrolenhedens 230 V vekselstrm-rum er lukket, og at monteringsskruen er spndt.

  3. Slut strmkablet til et 230 V-vekselstrmstik eller, hvis lokale regler krver det, til en tilslutningsdse.

  24 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  5.7 Testaftelestater

  Det er muligt manuelt at bne eller lukke en telestat, der er sluttet til en registreret kanal, nr systemet testes. Det tager ca. 10 minutter at bne eller lukke en telestat, og kontrolenheden vender automatisk tilbage til normal tilstand, nr testen er frdig.

  21

  10 min

  3 410 min

  BEMRK!Aktiveret gennemtvunget tilstand for en kanal indikeres med en tndt indikatorlampe, nr systemet er indstillet til gennemtvunget tilstand.

  Sdan testes telestaterne:

  1. bn gennemtvunget tilstand ved at trykke p knappen >, mens systemet er i normal tilstand. Du kan f yderligere oplysninger om, hvordan du afslutter og gr til normal tilstand i afsnit 9.4 Normal tilstand > Afslutning for at g til normal tilstand.

  2. Brug knappen < eller > til at vlge en kanal (kun registrerede kanaler kan testes). Den valgte kanal indikeres med en indikatorlampe, der blinker rdt.

  3. Tryk p knappen OK for at aktivere gennemtvunget tilstand for den valgte kanal. Indikatorlampen for kanalen begynder at lyse permanent rdt, hvilket betyder, at kontrolenheden bner telestaten p den valgte kanal, hvorefter systemet afslutter for at g til normal tilstand. Hvis indikatorlampen bliver ved med at blinke, kan kanalen ikke vlges til gennemtvunget drift. Det tager ca. 5 minutter for en telestat om at bne helt.

  Hvis indikatorlampen ikke begynder at lyse permanent rdt, kan det vre telestatstyringen, der forsinker telestaten, hvis mere end otte kanaler er bnet samtidig. Se afsnittet om fejlfinding for at f yderligere oplysninger.

  4. Vent i 10 minutter, eller aktivr gennemtvunget tilstand igen. Vlg den aktiverede kanal, og tryk p knappen OK for at lade systemet afslutte testen.

  En gennemtvunget handling kan altid annulleres ved at bne gennemtvunget tilstand, vlge den aktive kanal og trykke p knappen OK.

  25U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  6 InstallationafUponorSmatrixBasetermostaterogflere

  De flgende termostater kan sluttes til systemet:

  Uponor Smatrix Base Thermostat Standard T-145

  Uponor Smatrix Base Thermostat Dig T-146

  Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T-148

  Uponor Smatrix Base Thermostat Flush T-144

  Uponor Smatrix Base Thermostat Public T-143

  6.1 Placeringaftermostater

  Se retningslinjerne for forberedelse af installation (se afsnit 4.2 Forberedelse af installation), og brug flgende retningslinjer ved placering af termostaterne:

  1. Vlg en indendrs vg og en position 1,5 m til 1,8 m over gulvet.

  2. Srg for, at termostaten ikke udsttes for direkte sollys.

  3. Srg for, at termostaten ikke varmes af solskin gennem vggen.

  4. Srg for, at termostaten er isoleret fra enhver varmekilde, f.eks. et tv, elektronisk udstyr, kamin, spotlight og s videre.

  5. Srg for, at termostaten er isoleret fra enhver fugtkilde og vandsprjt (IP20).

  1.51.8 m

  6.2 Mrkningaftermostater

  Mrk termostaterne, hvor det er relevant, med numrene p de kanaler, de skal kontrollere, f.eks. #02, #03. Ved et system med flere kontrolenheder skal ID for hver kontrolenhed tilfjes, f.eks. 1.02, 1.03, 2.02 eller 2.03.

  Hvis termostaten kan sluttes til en ekstern fler, skal information om flertype tilfjes, hvis relevant.

  Mulige kombinationer af termostat og fler:

  Rumtemperatur

  Rum- og gulvtemperatur

  Rum- og udetemperatur

  Fjernflertemperatur

  6.3 Tilslutningaftermostatertilkontrolenhed

  Systemet er baseret p en buskommunikationsprotokol, der anvender tilslutning via serieforbindelser, direkte eller samlemoduler. Det gr det meget nemmere at ledningsforbinde og tilslutte temostater og systemenheder end at tilslutte n termostat pr. forbindelsesklemme.

  Den brede vifte af tilslutningsmuligheder, som denne kommunikationsprotokol tilbyder, kan kombineres p den mde, der er bedst egnet til det aktuelle system.

  Tilslutning via serieforbindelseTermostaterne i eksemplet er parallelforbundne, og det er kun ndvendigt at forbinde t kabel til kontrolenheden og slavemodulet (hvis tilgngeligt).

  Denne metode forkorter den samlede kabellngde, der skal bruges i systemet.

  26 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Direkte tilslutning til kontrolenhed og slavemodulHver termostat i eksemplet er sluttet til kontrolenheden og slavemodulet (hvis tilgngeligt) med sit eget kabel.

  Tilslutning til monteret samlemodulSamlemodulet er monteret p kontrolenheden og slavemodulet (hvis tilgngeligt), hvilket giver systemet ekstra tilslutningsklemmer. Hver termostat i eksemplet er sluttet direkte til kontrolenheden, slavemodulet (hvis tilgngeligt) og samlemodulet.

  Tilslutning til kabeltilsluttet samlemodulSamlemodulet sluttes til kontrolenheden og/eller slavemodulet (hvis tilgngeligt) med et kabel via to af de ekstra tilslutningspunkter. Hver termostat i eksemplet er sluttet direkte til samlemodulet, med undtagelse af en enkelt, der er tilsluttet via serieforbindelse.

  Tilslutning af kommunikationskabel til kontrolenhed og/eller slavemodul

  3

  1 1

  2

  3

  + - + - + -BA BA BA

  Sdan sluttes et kommunikationskabel til kontrolenheden:

  1. St de fire ledninger i kontrolenhedens tilslutning.

  2. Spnd skruerne, der fastgr ledningerne i tilslutningen.

  3. Fr kablerne gennem kabelhullerne verst p kontrolenhedens ramme.

  Tilslutning af kabel til samlemodul

  1

  2

  3

  1

  +-

  +-

  BA

  BA

  Sdan sluttes et kommunikationskabel til et samlemodul:

  1. Fr kablerne gennem kabelhullerne i samlemodulets ramme.

  2. St de fire ledninger i tilslutningen p elkortet.

  3. Spnd skruerne, der fastgr ledningerne i tilslutningen.

  27U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Tilslutning af kommunikationskabel til termostat T-148, T-146, T-145 og T-143

  2

  1

  3

  A B + -

  Sdan sluttes et kommunikationskabel til termostat T-148, T-146, T-145 og T-143:

  1. St de fire ledninger i de aftagelige tilslutninger mrket (A, B, + og -) p termostaten.

  2. Spnd skruerne, der fastgr ledningerne i tilslutningen.

  3. Ist tilslutningerne p indgangsstifterne p termostaten.

  Tilslutning af kommunikationskabel til termostat T-144

  2

  1

  A B + -

  Sdan sluttes et kommunikationskabel til termostat T-144:

  1. St de fire ledninger i tilslutningerne mrket (A, B, + og -) p termostaten.

  2. Spnd skruerne, der fastgr ledningerne i tilslutningen.

  6.4 Tilslutningafeksternflertiltermostat(valgfrit)

  En valgfri ekstern fler kan sluttes til termostaterne (undtagen standardtermostaten T-145 og termostat T-144 (planforsnket model)) for at opn ekstra funktionalitet.

  BEMRK!For at f en njagtig temperatur skal udendrsfleren fastgres p bygningens nordside, hvor det ikke er sandsynligt, at den udsttes for direkte sollys. Placer den ikke tt p dre, vinduer eller luftudlb.

  Slut fleren til den enkelte klemme, der sidder p bagsiden af termostaten, som vist p billedet nedenfor.

  1

  23

  1. St de to ledninger fra flerkablet (ikke-polariseret) i klemmen.

  2. Spnd skruerne, der fastgr ledningerne i tilslutningen.

  3. Ist klemmen p indgangsstifterne p termostaten.

  Uponor Smatrix Base Thermostat Dig T-146Den eksterne temperaturfler kan bruges til enten en gulv-, en udendrs- eller en fjerntemperaturfler. Brug softwaren p termostaten til at vlge en styretilstand, der svarer til det, fleren og termostaten skal bruges til.

  Se afsnit 11 Betjening af Uponor Smatrix Base digitale termostater for at f yderligere oplysninger.

  Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T-148Den eksterne temperaturfler kan bruges til enten en gulv-, en udendrs- eller en fjerntemperaturfler. Brug softwaren p termostaten til at vlge en styretilstand, der svarer til det, fleren og termostaten skal bruges til.

  Se afsnit 11 Betjening af Uponor Smatrix Base digitale termostater for at f yderligere oplysninger.

  28 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Uponor Smatrix Base Thermostat Public T-143Den eksterne temperaturfler kan bruges til enten en gulvtemperaturfler, en udendrs temperaturfler, en varme/kle-kontakt eller en komfort/ECO-kontakt. Brug DIP-kontakterne p termostaten til at vlge en styretilstand, der svarer til det, fleren og termostaten skal bruges til.

  1 2 3 4

  ON DIP

  Funktion*

  Kontakt

  1 2 3 4

  Brug som standard rumtermostat

  Fra Fra Fra Fra

  Brug som standard rumtermostat sammen med en gulvtemperaturfler

  Til Fra Fra Fra

  Brug som standard rumtermostat eller systemenhed sammen med en udendrs temperaturfler

  Fra Til Fra Fra

  Brug som en systemenhed, hvor flerindgangen bruges til omskiftningsfunktion mellem komfort-/ECO-tilstand **

  Fra Fra Fra Til

  Brug som fjernfler Fra Til Fra Til

  Brug som en systemenhed, hvor flerindgangen bruges til varme/kle-omskiftningsfunktion ***

  Fra Fra Til Til

  * Hvis termostaten registreres som en systemenhed, vil den ikke lngere fungere som en standard rumtermostat.

  ** Lukket = ECO-tilstand

  *** Lukket = Kling

  Forsigtig!Kontakterne skal indstilles, fr termostaten registreres.

  Forsigtig!Kontakterne skal indstilles til n af de tilgngelige funktioner, da termostaten ellers ikke kan registreres.

  6.5 MonteringaftermostatT-148,T-148,T-145ogT-143pvggen

  Termostaterne leveres i st med skruer, vgplugs og et vgbeslag, hvilket gr det muligt at montere termostaten p vggen p flere forskellige mder.

  Brug af vgbeslag (anbefales)Illustrationen nedenfor viser placeringen af monteringshuller p termostaten, og hvordan den monteres p vggen med et vgbeslag.

  2 1

  3

  60 mm

  Skrue og vgplugIllustrationen nedenfor viser, hvordan termostaten monteres p vggen med n skrue og vgplug.

  3

  1

  5

  2

  4

  29U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  6.6 MonteringaftermostatT-144pvggen

  Illustrationen nedenfor viser placeringen af monteringshuller p vgbeslaget, og hvordan termostaten monteres.

  60 mm

  2 1

  1

  3

  4

  5

  Sdan monteres termostat T-144 p vggen:

  1. Placer vgbeslaget i en vgboks, og fastgr den med skruer. Srg for, at kommunikationsledningerne er tilsluttet.

  2. Monter og hold vgrammen p plads.

  3. Fastgr vgrammen med de to skruer og plastikindsatsen.

  4. Monter den transparente LED-ring.

  5. Monter drejeskiven.

  6.7 Frsteopstartafdigitaletermostater

  Frste gang termostaten startes op, og fr den registreres, skal der foretages nogle grundlggende indstillinger.

  Se afsnit 11 Betjening af Uponor Smatrix Base digitale termostater for at f yderligere oplysninger.

  ProgramversionDen aktuelle softwareversion vises under opstart.

  T-146 T-148

  Indstilling af tid (kun T-168)Frste gang termostaten startes, eller efter en nulstilling til fabriksindstillingerne, krver softwaren, at tid og dato indstilles. Denne indstilling krves for at kunne anvende planlgningsprogrammer for denne termostat.

  Brug knappen - eller + til at ndre vrdien, og tryk p knappen OK for at indstille vrdien og flytte til nste redigerbare vrdi.

  BEMRK!Hvis der ikke trykkes p en knap i ca. 8 sekunder, gemmes de aktuelle vrdier, og softwaren afslutter for at g til styretilstand.

  1. Indstilling af timetal.

  2. Indstilling af minutter.

  3. Indstilling af 12-timers eller 24-timers tidsformat.

  4. Indstilling af ugedag (1 = mandag, 7 = sndag).

  30 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  5. Indstilling af dag i mneden.

  6. Indstilling af mned.

  7. Indstilling af r.

  8. Tryk p OK for at vende tilbage til normal tilstand.

  Dato og tid kan ogs indstilles i indstillingsmenuen.

  6.8 Frsteopstningafdigitaletermostater

  Vlg termostatstyretilstandHvis en ekstern fler sluttes til termostaten, skal en styretilstand vlges for at hndtere flerens ekstra funktionalitet.

  BEMRK!Hvis der ikke trykkes p en knap i ca. 8 sekunder, mens undermenuen er ben, gemmes de aktuelle vrdier, og softwaren afslutter for at g til styretilstand. Ca. 60 sekunder senere afslutter den for at g til normal tilstand.

  1. Tryk p knappen OK, og hold den inde, indtil indstillingsikonet og menunumrene vises i verste hjre hjrne p displayet (ca. 3 sekunder).

  2. Brug knapperne - eller + for at ndre numrene til 04, og tryk p OK.

  3. Den aktuelle styretilstand vises (RT, RFT, RS eller RO).

  4. Brug knapperne - eller + for at ndre styretilstand (se listen nedenfor), og tryk p OK.

  RT = Rumtemperatur RFT = Rumtemperatur med ekstern gulvfler RS = Fjernfler RO = Rumtemperatur med udendrs fjernfler

  5. Tryk p knappen OK, og hold den inde i ca. 3 sekunder for at afslutte indstillingsmenuen.

  Stpunkt for temperaturTermostaterne leveres med et standardstpunkt p 21 C (kan variere afhngigt af opvarmningstilstand).

  Illustrationen nedenfor viser, hvordan termostatens stpunkt for temperatur indstilles.

  Sdan indstilles termostatens stpunkt for temperatur for den aktuelle styretilstand:

  1. Tryk n gang p knappen - eller +.

  P skrmen blinker det aktuelle stpunkt.

  T-146 T-148

  2. Tryk flere gange p knappen - eller + for at indstille stpunktet for temperatur. Det ndres med trin p 0,5.

  Nr det nye stpunkt er indstillet, returnerer skrmen til normal tilstand efter nogle f sekunder og viser rumtemperaturen.

  31U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  6.9 Registreringaftermostateristyreenheden

  Registrering ved frste opstartNr kontrolenheden startes op den frste gang, starter den automatisk i normal tilstand, hvilket er standarddriftstilstanden. G til trin 1.

  Registrering i normal tilstandNormal tilstand er kontrolenhedens standardtilstand, nr systemet krer efter de indstillede parametre. G til trin 1.

  Registrering i gennemtvunget tilstandAfslut for at g til normal tilstand, se afsnit 9.4 Normal tilstand > Afslut for at g til normal tilstand, og g derefter til trin 1.

  RegistreringP illustrationen nedenfor vises, hvordan de forskellige rumtermostater, der er knyttet til kontrolenheden, registreres.

  3 s

  21

  2

  3

  3 4

  T-146T-148 T-145

  T-143

  T-144

  5 s

  5 s

  5 s

  5 s

  5

  7

  3 s

  Sdan registreres rumtermostater i kontrolenheden:

  1. Tryk p knappen OK p kontrolenheden, og hold den inde, indtil indikatorlampen for kanal 1 (eller den frste ikke-registrerede kanal), blinker rdt.

  2. Brug knappen < eller > for at flytte markren (indikatorlampen blinker rdt) til den nskede kanal.

  3. Tryk p knappen OK for at vlge kanalen til registrering. Indikatorlampen for den valgte kanal begynder at blinke grnt.

  4. Gentag trin 2 og 3, indtil alle kanaler, der skal registreres med termostaten, er valgt (indikatorlamper blinker grnt).

  Bemrk! Det anbefales at registrere alle kanaler til termostaten samtidig.

  32 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  5. TermostatT-143

  5.1 Tryk let p termostatens registreringsknap, og hold den inde. Slip knappen, nr indikatorlampen begynder at blinke grnt (sidder i hullet over registreringsknappen). Den valgte kanals indikatorlampe i kontrolenheden lyser nu permanent grnt, og registreringen er afsluttet.

  TermostatT-144

  5.2 Tryk let p termostatens registreringsknap med et spidst instrument, og hold knappen inde. Slip knappen, nr indikatorlampen over drejevlgeren begynder at blinke. Den valgte kanals indikatorlampe i kontrolenheden begynder at lyse permanent grnt, og registreringen er gennemfrt.

  TermostatT-145

  5.3 Tryk let p termostatens registreringsknap, og hold den inde. Slip knappen, nr indikatorlampen foran p termostaten begynder at blinke. Den valgte kanals indikatorlampe i kontrolenheden lyser nu permanent grnt, og registreringen er afsluttet.

  TermostaterneT-146ogT-148

  5.4 Tryk p begge knapperne - og + p termostaten, indtil teksten CnF (configure = konfigurer) og et ikon for kommunikation vises. Den valgte kanals indikatorlampe i kontrolenheden lyser nu permanent grnt, og registreringen er afsluttet.

  6. Gentag trin 2-5, indtil alle benyttede rumtermostater er registreret.

  7. Tryk p knappen OK p kontrolenheden, og hold den inde, indtil de grnne indikatorlamper holder op med at lyse, for at afslutte registreringen og vende tilbage til normal tilstand.

  Yderligere oplysninger afregistrering af allerede registrerede termostater findes i afsnit 9.6 Fjernelse af registrering af kanaler i kontrolenheden.

  6.10 Registreringafsystemenheder

  Ud over rumtermostater kan kontrolenheden ogs sluttes til systemenheder.

  Tilgngelige systemenheder:

  Timer, se afsnit 7 Installation af Uponor Smatrix Base-timer for at f yderligere oplysninger om installationsproceduren

  Termostat (institutionsmodel) med forskellige funktioners

  Illustrationen nedenfor viser, hvordan systemenhederne registreres til kontrolenheden.

  3 s

  21

  3

  4 5

  T-143

  5 s

  6

  84

  6

  7

  3 s

  BEMRK!Mindst n termostat skal registreres, fr en systemenhed registreres.

  33U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  BEMRK!Hvis du registrerer en termostat T-143 (institutionsmodel) som en systemenhed med forskellige funktioner, fungerer termostaten kun som en fjernenhed. Den styrer ikke rumtemperaturen i det rum, hvor den er placeret.

  Forsigtig!Kontakterne i termostat T-143 (institutionsmodel) skal indstilles, fr termostaten registreres.

  Forsigtig!Srg for, at kontrolenheden er i normal tilstand. Du kan f yderligere oplysninger om, hvordan du afslutter og gr til normal tilstand i afsnit 9.4 Normal tilstand > Afslutning for at g til normal tilstand.

  Sdan registreres systemenhederne i kontrolenheden:

  1. Tryk p knappen OK p kontrolenheden, og hold den inde, indtil en af kanal-indikatorlamperne begynder at blinke.

  2. Brug knappen < eller > for at flytte markren til indikatorlampen for strmforsyning (indikatorlampen blinker rdt).

  3. Tryk p knappen OK for vlge systemenhedsregistrering (indikatorlampe for strmforsyning). Indikatorlampen for strmforsyning begynder at blinke efter mnsteret langt blink, kort pause, langt blink. Kanal 1 begynder at blinke rdt.

  4. Brug knappen < eller > for at flytte markren til den foretrukne systemkanal, se listen nedenfor.

  1 = Timer Se afsnit 7 Installation af Uponor Smatrix Base-timer for at f yderligere oplysninger.

  2 = Bruges ikke

  3 = Termostat (institutionsmodel) med udendrsfler

  4 = Termostat (institutionsmodel) med omskiftning mellem opvarmning/kling via kontakt

  5 = Termostat (institutionsmodel) med omskiftning mellem komfort-/ECO-tilstand via kontakt

  5. Tryk p knappen OK for at vlge systemenhedskanal. Kanalens indikatorlampe begynder at blinke grnt.

  6.TermostatT-143(institutionsmodel)somsystemenhed

  6.1 Tryk let p termostatens registreringsknap, og hold den inde. Slip knappen, nr indikatorlampen begynder at blinke grnt (sidder i hullet over registreringsknappen). Den valgte kanals indikatorlampe i kontrolenheden lyser nu permanent grnt, og registreringen er afsluttet.

  7. Gentag trin 4-6, indtil alle systemenheder er registreret.

  8. Tryk p knappen OK p kontrolenheden, og hold den inde, indtil de grnne indikatorlamper holder op med at lyse, for at afslutte registreringen og vende tilbage til normal tilstand.

  Yderligere oplysninger om afregistrering af allerede registrerede flere og kontakter findes i afsnit 9.6 Fjernelse af registrering af kanaler i kontrolenheden.

  34 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  7 InstallationafUponorSmatrixBase-timer

  Den flgende timer kan sluttes til systemet:

  Uponor Smatrix Base Timer I-143

  BEMRK!Der kan kun registreres n timer pr. kontrolenhed.

  BEMRK!En timer kan kun registreres til en Smatrix Base-kontrolenhed.

  7.1 Placeringaftimer

  Se retningslinjerne for forberedelse af installation, se afsnit 4.2 Forberedelse af installation.

  7.2 Mrkningaftimer

  Mrk timeren, hvor det er relevant, med det systemkanalnummer, den er registreret til, #01. Ved et system med flere kontrolenheder skal ID for hver kontrolenhed tilfjes, f.eks. 1.01 eller 2.01.

  7.3 Tilslutningaftimertilkontrolenhed

  Systemet er baseret p en buskommunikationsprotokol, der anvender tilslutning via serieforbindelser, direkte eller samlemoduler. Det gr det meget nemmere at ledningsforbinde og tilslutte temostater og systemenheder (f.eks. en timer) end at tilslutte n enhed pr. forbindelsesklemme.

  Den brede vifte af tilslutningsmuligheder, som denne kommunikationsprotokol tilbyder, kan kombineres p den mde, der er bedst egnet til det aktuelle system.

  Se afsnit 6.3 Tilslutning af termostater til kontrolenhed for at f yderligere oplysninger om forskellige tilslutningsmetoder.

  Tilslutning af kommunikationskabel til kontrolenhed og/eller slavemodul

  3

  1 1

  2

  3

  + - + - + -BA BA BA

  Sdan sluttes et kommunikationskabel til kontrolenheden:

  1. St de fire ledninger i kontrolenhedens tilslutning.

  2. Spnd skruerne, der fastgr ledningerne i tilslutningen.

  3. Fr kablerne gennem kabelhullerne verst p kontrolenhedens ramme.

  35U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Tilslutning af kommunikationskabel til termostat

  2

  1

  3

  A B + -

  Sdan sluttes et kommunikationskabel til en timer:

  1. St de fire ledninger i de aftagelige tilslutninger mrket (A, B, + og -) p timeren.

  2. Spnd skruerne, der fastgr ledningerne i tilslutningen.

  3. Ist tilslutningerne p indgangsstifterne p timeren.

  Tilslutning af kabel til samlemodulSdan sluttes et kommunikationskabel til et samlemodul:

  1. Fr kablerne gennem kabelhullerne i samlemodulets ramme.

  2. St de fire ledninger (ikke-polariserede) i tilslutningen p elkortet.

  3. Spnd skruerne, der fastgr ledningerne i tilslutningen.

  7.4 Monteringafentimerpvggen

  Timeren leveres i st med skruer, vgplugs og et vgbeslag, hvilket gr det muligt at montere timeren p vggen p flere forskellige mder.

  Brug af vgbeslag (anbefales)Illustrationen nedenfor viser placeringen af monteringshuller p timeren, og hvordan den monteres p vggen med et vgbeslag.

  2 1

  3

  60 mm

  Skrue og vgplugIllustrationen nedenfor viser, hvordan timeren monteres p vggen med n skrue og vgplug.

  3

  1

  5

  2

  4

  36 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  7.5 Frsteopstartaftimeren

  Nr timeren startes op den frste gang, fr registrering, krver den nogle grundlggende indstillinger.

  Se afsnit 12 Betjening af Uponor Smatrix Base-timer for at f yderligere oplysninger.

  ProgramversionDen aktuelle softwareversion vises under opstart.

  I-143

  Indstilling af klokkesltFrste gang timeren startes, eller efter en nulstilling til fabriksindstillingerne, krver softwaren, at tid og dato indstilles.

  Brug knappen - eller + til at ndre vrdien, og tryk p knappen OK for at indstille vrdien og flytte til nste redigerbare vrdi.

  BEMRK!Hvis der ikke trykkes p en knap i ca. 8 sekunder, gemmes de aktuelle vrdier, og softwaren afslutter for at g til styretilstand.

  1. Indstilling af timetal.

  2. Indstilling af minutter.

  3. Indstilling af 12-timers eller 24-timers tidsformat.

  4. Indstilling af ugedag (1 = mandag, 7 = sndag).

  5. Indstilling af dag i mneden.

  6. Indstilling af mned.

  7. Indstilling af r.

  8. Tryk p OK for at vende tilbage til normal tilstand.

  Dato og tid kan ogs indstilles i indstillingsmenuen.

  37U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I O N S - O G B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  7.6 Registreringaftimerikontrolenhed

  Illustrationen nedenfor viser, hvordan en timer, der er knyttet til kontrolenheden, registreres.

  3 s

  21

  3

  4 5

  5 s

  6

  3 s

  BEMRK!Der skal registreres mindst n termostat, fr en timer registreres.

  Forsigtig!Srg for, at kontrolenheden er i normal tilstand. Du kan f yderligere oplysninger om, hvordan du afslutter og gr til normal tilstand i afsnit 9.4 Normal tilstand > Afslutning for at g til normal tilstand.

  Sdan registreres en timer i kontrolenheden:

  1. Tryk p knappen OK p kontrolenheden, og hold den inde, indtil en af kanal-indikatorlamperne begynder at blinke.

  2. Brug knappen < eller > for at flytte markren til indikatorlampen for strmforsyning (indikatorlampen blinker rdt).

  3. Tryk p knappen OK for at vlge systemenhedsregistrering. Indikatorlampen for strmforsyning begynder at blinke efter mnsteret langt blink, kort pause, langt blink. Kanal 1 begynder at blinke rdt.

  4. Tryk p knappen OK for vlge systemenhedskanal 1 (timerbetjeningsenhed). Indikatorlampen for kanal 1 begynder at blinke grnt.

  5. Tryk p begge knapperne - og + p timeren, indtil teksten CnF (configure = konfigurer) og et ikon for kommunikation vises. Den valgte kanals indikatorlampe i kontrolenheden lyser nu permanent grnt, og reg