URGENSI NIKAH ENDOGAMI DI KALANGAN PESANTREN ini ialah kesukuan, yakni suku Madura. Nikah kekerabatan

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of URGENSI NIKAH ENDOGAMI DI KALANGAN PESANTREN ini ialah kesukuan, yakni suku Madura. Nikah...

 • i

  URGENSI NIKAH ENDOGAMI DI KALANGAN PESANTREN

  PERSPEKTIF PENGASUH PONDOK PESANTREN DI MALANG RAYA

  SKRIPSI

  oleh

  Ni’mah Fikriyah Harfi

  NIM 14210012

  JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

  FAKULTAS SYARIAH

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

  MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

  2018

 • ii

  ii

 • iii

  iii

 • iv

  iv

 • v

  MOTTO

  َل َع َوَج ا َه ْ ي َل ِإ وا ُن ُك ْس َت ِل ا ًج ْزَوا َأ ْم ُك ِس ُف ْ ن َأ ْن ِم ْم ُك َل َق َل َخ ْن َأ ِه ِت ا َي آ ْن َوِم

  ُرونَ كَّ َف َ ت َ ي ْوٍم َق ِل ٍت ا َي ََل َك ِل ذََٰ ي ِف نَّ ِإ ۚ ًة َم َوَرْح ًة َودَّ َم ْم ُك َن ْ ي َ ب

  Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

  untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

  kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

  (QS. Ar-Rum: 21)

 • vi

  KATA PENGANTAR

  بسم اهلل الّرمحن الّرحیم Alhamdulillahi Robbil „aalamiin, tiada syukur kecuali kepada Allah

  SWT., dengan rahmat serta pertolongan-Nya, akhirnya penulisan skripsi yang

  berjudul “Urgensi Nikah Endogami di Kalangan Pesantren Perspektif

  Pengasuh Pondok Pesantren di Malang Raya” dapat diselesaikan. Shalawat

  serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Muhammad SAW.,yang telah

  mengajarkan arti kerja keras dan kesabaran dalam kehidupan. Ia insan yang selalu

  menjadi panutan umat Islam seluruh dunia, semoga kita termasuk orang-orang

  yang mendapatkan syafa‟at di surga-Nya kelak, Aamiin.

  Dengan segala daya dan upaya serta bantuan dari berbagai pihak,

  bimbingan dan pengarahan dari para „Aalim dalam proses penulisan skripsi ini,

  maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih

  yang tak terkira kepada:

  1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri

  Maulana Malik Ibrahim Malang.

  2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah

  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

  3. Dr. Sudirman, MA., selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

  Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

  Malang.

  4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis.

  Terimakasih tak terkira karena telah meluangkan waktu di tengah padatnya

 • vii

  jadwal sehari-hari di kampus. Terimakasih atas bimbingan, arahan dan

  motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

  5. Dr. H. Sa‟ad Ibrahim, MA., selaku dosen wali penulis selama menempuh

  kuliah di fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

  Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan, karena telah memberikan

  bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

  6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

  Ibrahim Malang yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih

  penulis haturkan, karena telah mendidik, membimbing, dan mengamalkan

  ilmunya dengan ikhlas.

  7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

  Malik Ibrahim Malang yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

  8. Terimakasih sebesar-besarnya atas partisipasinya dalam penelitian ini

  kepada pengasuh pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 dan 2 Gondanglegi,

  pondok pesantren Al-Bukhori (PPRU V) Gondanglegi, pondok pesantren

  Al-Khoirot Pagelaran Gondanglegi, dan pondok pesantren Salafiyah

  Safi‟iyah Nurul Huda Mergosono Kota Malang.

  9. Terimakasih tak terhingga kepada orang tua tercinta, Bapak M. Harun

  Zain dan Ibu Alfiyati dan juga kepada saudara-saudara saya yang juga di

  tanah rantau, tanpa doa dan dukungan kalian, tidak mungkin skripsi ini

  dapat terselesaikan dengan baik.

  10. Special thanks to sahabat-sahabatku, Saro, Riha, Puspa, Ria, dan teman-

  teman lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu, telah rela menjadi

 • viii

  viii

 • ix

  PEDOMAN TRANSLITERASI

  A. Umum

  Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan

  Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

  termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama

  Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau

  sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul

  buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan

  transliterasi.

  Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam

  penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun

  ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan

  Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

  menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan

  Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

  22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam

  buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS

  Fellow 1992.

 • x

  B. Konsonan

  dl = ض tidak dilambangkan = ا th = ط b = ب dh = ظ t = ت (koma menghadap ke atas) „ = ع tsa = ث gh = غ j = ج f = ؼ h = ح q = ؽ kh = خ k = ؾ d = د l = ؿ dz = ذ m = ـ r = ر n = ف z = ز w = ك s = س h = ق sy = ش y = ي sh = ص

  Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak

  diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

  namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan

  tanda koma di atas (ʼ), berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambing "ع" .

  C. Vokal, Panjang dan Diftong

  Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah

  ditulis dengan “a” , kasrah dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang

  masing-masing ditulis dengan cara berikut :

 • xi

  xi

  Vokal (a) panjang = â misalnya menjadi qâla قال

  Vokal (i) panjang = ȋ misalnya قيل menjadi qȋla

  Vokal (u) panjang = û misalnya menjadi dûna دون

  Khususnya untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

  “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat

  diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya‟ setelah fathah ditulis

  dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

  Diftong (aw) = و misalnya menjadi qawlun قىل

  Diftong (ay) = ي misalnya menjadi khayrun خيز

  D. Ta’marbûthah )ة(

  Ta‟ marbûthah (ة( ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah

  kalimat, tetapi ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

  ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الزسلة للمذريسة menjadi

  al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

  dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

  menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة

  .menjadi fi rahmatillâh هللا

 • xii

  xii

  E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

  Kata sandang berupa “al” )ال( dalam lafadh jalâlah yang berada di

  tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan

  contoh-contoh berikut :

  1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan………………………

  2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …………..

  3. Masyâ‟Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun

  4. Billâh „azza wa jalla

  F. Hamzah

  Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku

  bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata,

  hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

  Contoh : شيء - syai‟un أمزت - umirtu

  الىىن - an-nau‟un جأخذون -ta‟khudzûna

  G. Penulisan Kata

  Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis

  terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

  lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

 • xiii

  xiii

  dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan

  juga dengan kata lain yang mengikutinya.

  Contoh : وإن هللا لهى خيز الزاسقيه - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqȋn.

  Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,