Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder .Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder .Denna publikation skyddas av...

 • Utsatthet i unga r och psykisk ohlsa i vuxen lder Sammanfattning av resultat frn en intervjustudie av 2 500 unga vuxna

 • Denna publikation skyddas av upphovsrttslagen. Vid citat ska kllan uppges. Fr att terge bilder, fotografier och illustrationer krvs upphovsmannens tillstnd. Publikationen finns som pdf p Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan ocks tas fram i alternativt format p begran. Frgor om alternativa format skickas till alternativaformat@socialstyrelsen.se ISBN 978-91-7555-326-9 Artikelnummer 2015-6-55 Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2015

  http://www.socialstyrelsen.se/

 • Frord

  I denna rapport sammanfattas resultat och slutsatser frn en underskning bland 2 500 unga vuxna om deras utsatthet under uppvxten, det std de ftt och deras hlsa i dag. Studien har haft en bred ansats och inkluderat fysiska, sexuella och verbala vldshandlingar, utsatthet fr andra brott n vldsbrott ssom egendomsbrott samt bevittnande av vld.

  Studien har genomfrts av forskare vid rebro universitet p uppdrag av Socialstyrelsen inom ramen fr ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen att inrtta ett nationellt utvecklingscentrum fr tidiga insatser till barn och unga som lper risk att utveckla psykisk ohlsa (S2007/2699/HS). Huvudansvarig fr studien har varit professor Henrik Andershed vid rebro universitet.

  Resultat och slutsatser frn studien kan anvndas av ansvariga fr verk-samheter med barn och deras frldrar och av de som arbetar i dessa verk-samheter som utgngspunkt fr utveckling av arbetet med att tidigt upptcka tecken p utsatthet som kan leda till psykisk ohlsa och andra problem. Resultaten har redovisats i ett flertal vetenskapliga artiklar.

  Rapporten har sammanstllts av Pr Alexandersson, Socialstyrelsen, pro-fessor Henrik Andershed, docent Anna-Karin Andershed samt professor sa Kllstrm Cater vid rebro universitet. Agneta Holmstrm Stf. avdelningschef Avdelningen fr kunskapsstyrning

 • Innehll

  Frord ......................................................................................................................... 3 Sammanfattning ...................................................................................................... 7 Inledning .................................................................................................................... 9

  En central barnrttsfrga ................................................................................... 9 Ett mngfasetterat omrde .............................................................................. 9 Syfte ......................................................................................................................10

  Metod och genomfrande ................................................................................ 11 Resultat ................................................................................................................... 13

  Frekomst, platser och frvare.....................................................................13 Kontakt med andra om utsatthet ..................................................................16 Std i samband med utsatthet .......................................................................18 Hlsoproblem i vuxen lder .............................................................................19

  Bevittnande av frldrars vld och konflikter under uppvxten ................ 20 Omfattning .........................................................................................................20 Samband med psykisk ohlsa i vuxen lder ................................................20 Frklaringar till vld mellan frldrar .............................................................21 Har barnen berttat om vad de bevittnat? ................................................22

  Diskussion ................................................................................................................ 23 Tillfrlitlighet .........................................................................................................23 Tidig upptckt och tidigt std .........................................................................23 Bevittnande av vld mellan frldrar ...........................................................24

  Referenser .............................................................................................................. 26

 • Sammanfattning

  r 2009 gav Socialstyrelsen forskare vid rebro universitet i uppdrag att underska unga vuxnas utsatthet under uppvxten (fysiska, verbala samt sexuella vergrepp, frsummelse, bevittnande av vld och egendoms-brott), tillgng till std samt nuvarande hlsosituation. Resultaten har rapporterats i en rad vetenskapliga tidskriftsartiklar. I denna rapport sammanfattas de viktigaste resultaten.

  Studien omfattar 2 500 slumpvis valda personer fdda r 19871991 som besvarade frgor r 2011. Eftersom mer n hlften av de ursprunglig-en tillfrgade valde att inte medverka i underskningen r alla resultat som handlar om frekomst av olika problem oskra. Det finns ven en risk fr minnesproblem d uppgifterna om personernas uppvxtsituation i tidig barndom ligger lngt tillbaka i tiden. Huvudresultaten r:

  Majoriteten av de som deltog i studien (92% av mnnen och 88% av kvinnorna) rapporterade minst en form av utsatthet. Kvinnor hade oftare utsatts fr familjemedlemmars och pojkvnners vergrepp, medan mn oftare hade utsatts av andra personer.

  Utsatthet var vanligare under tonrstiden n tidigare under uppvxten. Bland kvinnorna hade drygt 28 procent erfarenhet av tre eller flera av de

  former av utsatthet som efterfrgades i studien. Bland mnnen var motsva-rande andel drygt 20 procent.

  Det hade framfr allt skett i frskola/skola och p andra offentliga platser. Det var generellt vanligare bland kvinnor n bland mn att ha blivit utsatta i hemmet.

  Bland de som hade erfarenhet av ngon form av utsatthet hade en minori-tet rapporterat det som de varit med om. Endast en mindre andel (ca 9% av mnnen och ca 22% av kvinnorna) av de som varit utsatta uppgav att de hade ftt professionellt std fr att hantera det som hnt.

  Utsatthet var ofta associerat med 2-4 gnger s hg risk fr ohlsa i vuxen lder jmfrt med att inte ha varit utsatt. I vuxen lder var ngest, post-traumatisk stress, sjlvskadebeteende, sjlvmordsfrsk, riskbruk av alko-hol och kriminalitet tydligt verrepresenterat bland bde mn och kvinnor som varit utsatta under uppvxten. Dessutom var depression verrepresen-terat hos utsatta kvinnor men inte hos mn.

  Mnga former av utsatthet som de unga vuxna upplevt under uppvxten kade risken fr psykisk ohlsa och beteendeproblem. Det framkom tyd-ligt att polyviktimisering, dvs. att ha varit utsatt p flera olika stt, hade samband med kad risk fr ohlsa, bde bland mn och kvinnor.

  Av dem som upplevt vld i familjen var det vanligare med msesidigt vld mellan frldrarna (71%) jmfrt med enbart vld frn pappan (21%) eller enbart vld frn mamman (5%). Det msesidiga vldet var mer lngvarigt medan vld frn pappan var mer omfattande samt kade risken fr post-traumatisk stress och ngest bland de unga vuxna.

  UTSATTHET I UNGA R OCH PSYKISK OHLSA I VUXEN LDER SOCIALSTYRELSEN

  7

 • Vld mellan frldrar p offentliga platser indikerade att vldet var mer omfattande n om det enbart frekom i hemmet. Sdant vld var kopplat till hgre grad av psykisk ohlsa.

  Den vanligaste anledningen att inte anmla eller bertta om vld mellan frldrar var bristande tilltro till att det skulle leda till en frndring.

  Rapporten avslutas med en diskussion om mjliga slutsatser av resultaten.

  8 UTSATTHET I UNGA R OCH PSYKISK OHLSA I VUXEN LDER SOCIALSTYRELSEN

 • Inledning

  En central barnrttsfrga Att frebygga, upptcka och tgrda handlingar som innebr vld mot och frsummelse av barn kan anses vara centrala uppgifter fr alla verksamheter som mter barn och deras frldrar.

  En viktig utgngspunkt fr det arbetet r FN:s konvention om barnets rttigheter (barnkonventionen). De generella artiklarna om barnets bsta, barnets skydd och omvrdnad samt barnets verlevnad och utveckling anger centrala ml fr olika insatser inom omrdet. Ngra artiklar preciserar kraven i vissa situationer och sammanhang. Det gller bland annat artikel 19 om barns rtt till skydd mot vld, skada eller vergrepp, vanvrd eller frsumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella vergrepp. Det gller ocks artikel 34 om sexuellt utnyttjande och sexuella vergrepp samt artikel 39 om rehabilitering och teranpassning efter bland annat vanvrd, utnyttjande och vergrepp. Barnkonventionen anger ven viktiga aspekter p insatser nr det gller vld mot barn. Enligt artikel 12 ska barn som r i stnd att bilda egna sikter tillfrskras rtten att fritt uttrycka dessa i alla frgor som rr barnet, varvid barnets sikter skall tillmtas betydelse i frhllande till barnets lder och mognad [1].

  I Sverige har regeringen prioriterat omrdet vld mot barn i sin strategi fr att strka barnets rttigheter [2]. Regeringen framhller att vld mot barn ska frebyggas och bekmpas med alla till buds stende medel. Aktrer som skolan, hlso- och sjukvrden, socialtjnsten och polisen har ett ansvar fr att samverka fr att ge barnen skydd. Av strategin framgr att det ocks r viktigt med tidiga upptckter, std till barn och familj samt rehabilitering.

  Ett mngfasetterat omrde Vld drabbar barn i alla ldrar. Det kan ske i hemmet, i skolan, p fritiden och genom olika sociala medier. Barn kan ocks samtidigt bde vara utsatta fr vld och utstta andra fr vld. Vld mot barn r sledes ett stort och mngfasetterat omrde. Handlingar och situationer som utgr vld mot barn skiljs t genom olika beteckningar i olika lagar och i uppdrag till olika verksamheter. Det gller bland annat misshandel, kroppslig bestraffning, fysiskt vld