of 12 /12
UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYEN MINH LONG Dc Ip - Tv do - Hanh phüc (5 /TTr-LIBND Minh Long, ngày (9 tháng 02 nám 2020 TO TRINH V vic d ngh phê duyt K hoch sfr dçing dt nãm 2020 ella huyn Minh Long Can cfr Lut DAt dai ngày 29/11/2013; Cäncir Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phU quy djnh chi tiêt thi hãnh mtt so diêu cüa Luât Dat dai; Can cir Thông tu so 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài nguyen và Môi truäng quy djnh chi tiêt ye viêc lap, diêu chinh và thâm djnh quy hoach, ké hoach sfr drng dat; CAn dr Nghj quyM st 28/2019/NQ-HDND ngày 27/12/2019 cüa Hi dOng nhân dan tinh Quàng NgAi ye vic thông qua danh mrc cOng trmnh, dij an phãi thu hôi dat va chuyên miic dIch sü dung dat lüa, dat rung phông h sang dat phi nông nghip nAm 2020 trén dja bàn tinh QuAng NgAi; Trén co s& COng vAn s 4472/STNMT-QLDD ngây 30/9/20 19 cUa Sd Tài nguyen và MOi trudng ye vic triên khai thirc hin Kê hoch sd dyng dat cap huyn nAm 2020; Thông báo so 4795/TBTD-STNIMT ngày 18/10/2019 cüa Sd Tài nguyen và Môi tnrông tinh Quãng NgAi ye vic Thông báo két qua thârn dinh Ké hoach sü dyng dat nãm 2020 huyn Mirth Long. U ban nhân dan huyn Minh Long trmnh Uy ban nhân dan tinh Quáng Ngãi phê duyt IKe hoach sü dyng dat nAm 2020 cüa huyn Minh Long, vdi nhttng ni dung cy the nhu sau: 1. Ho so' trinh phé duyt kern thco Ta trInh grn: 1.1. Báo cáo thuy& minh Mng hçip K hoach sfr dyng dAt nAm 2020 huyn Minh Long. 1.2. Ban dO Ké ho?ch sr dçrng dAt nAm 2020 huyên Minh Long. 2. Dánh giá kt qua thrc hin k hoch sfr dyng dat nám tru'ó'c 2.1. Dánh giã kt qua th?c hin chi tiêu k hoach sfr dyng dAt nAm trudc: Thu Chi tiêu sü dvng dat Ma Din tich hoch duqc duyt idt qua tIic hin Din tich (ha) So sãnh Tang (+), giäm (-) T' I (%) (I) (2) (3) (4) (5) (6)(5)-(4) (Th(5)(4) 100 Tong then tich tn nhiën 23.719,87 23.719,87 I Dt nông nghip NNP 22.678,19 22.691,88 13,69 100,06

UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM … · UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYEN MINH LONG Dc Ip - Tv do - Hanh phüc (5 /TTr-LIBND Minh Long, ngày

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM … · UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA...

Page 1: UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM … · UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYEN MINH LONG Dc Ip - Tv do - Hanh phüc (5 /TTr-LIBND Minh Long, ngày

UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYEN MINH LONG Dc Ip - Tv do - Hanh phüc

(5 /TTr-LIBND Minh Long, ngày (9 tháng 02 nám 2020

TO TRINH V vic d ngh phê duyt K hoch sfr dçing dt nãm 2020

ella huyn Minh Long

Can cfr Lut DAt dai ngày 29/11/2013;

Cäncir Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phU quy djnh chi tiêt thi hãnh mtt so diêu cüa Luât Dat dai;

Can cir Thông tu so 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài nguyen và Môi truäng quy djnh chi tiêt ye viêc lap, diêu chinh và thâm djnh quy hoach, ké hoach sfr drng dat;

CAn dr Nghj quyM st 28/2019/NQ-HDND ngày 27/12/2019 cüa Hi dOng nhân dan tinh Quàng NgAi ye vic thông qua danh mrc cOng trmnh, dij an phãi thu hôi dat va chuyên miic dIch sü dung dat lüa, dat rung phông h sang dat phi nông nghip nAm 2020 trén dja bàn tinh QuAng NgAi;

Trén co s& COng vAn s 4472/STNMT-QLDD ngây 30/9/20 19 cUa Sd Tài nguyen và MOi trudng ye vic triên khai thirc hin Kê hoch sd dyng dat cap huyn nAm 2020; Thông báo so 4795/TBTD-STNIMT ngày 18/10/2019 cüa Sd Tài nguyen và Môi tnrông tinh Quãng NgAi ye vic Thông báo két qua thârn dinh Ké hoach sü dyng dat nãm 2020 huyn Mirth Long.

U ban nhân dan huyn Minh Long trmnh Uy ban nhân dan tinh Quáng Ngãi phê duyt IKe hoach sü dyng dat nAm 2020 cüa huyn Minh Long, vdi nhttng ni dung cy the nhu sau:

1. Ho so' trinh phé duyt kern thco Ta trInh grn:

1.1. Báo cáo thuy& minh Mng hçip K hoach sfr dyng dAt nAm 2020 huyn Minh Long.

1.2. Ban dO Ké ho?ch sr dçrng dAt nAm 2020 huyên Minh Long.

2. Dánh giá kt qua thrc hin k hoch sfr dyng dat nám tru'ó'c

2.1. Dánh giã kt qua th?c hin chi tiêu k hoach sfr dyng dAt nAm trudc:

Thu Chi tiêu sü dvng dat Ma

Din tich kê hoch

duqc duyt

idt qua tIic hin

Din tich (ha)

So sãnh

Tang (+), giäm (-)

T' I (%)

(I) (2) (3) (4) (5) (6)(5)-(4) (Th(5)(4) •100

Tong then tich tn nhiën 23.719,87 23.719,87

I Dt nông nghip NNP 22.678,19 22.691,88 13,69 100,06

Page 2: UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM … · UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYEN MINH LONG Dc Ip - Tv do - Hanh phüc (5 /TTr-LIBND Minh Long, ngày

ThU tu

Chi tiêu sü dung dt

Diên tich k hooch

duct duyêt

KA qua thyt hin

Diçn tich (ha)

So sánh

T1ng (+), giãm (-)

T5' I (%)

(I) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)

1.1 DAt trAng lüa LUA 1.084,03 1.086,56 2,53 100,23

Trong dO: Da't chuyén trng faa inrác LUC 1040,94 1.043,49 2,55 1 00,25

1.2 DAt tthng cay hang Mm khac FINK 423,34 424,32 0,98 100,23

1.3 Dat trng cay lâu nàm CLN 2.109,01 2.267,92 158,91 107,53

1.4 DAt rung phOng h' RPFI 10.602,51 9.914,08 -688,43 93,51

I .5 Dat rung dac dung RDD -

1.6 DAt rUng san xuAt RSX 8.449,71 8.988,77 539,06 106,38

1.7 DAt nuôi trngthüy san NTS 5,18 5,18 100,00

1.8 Dat lam muôi LMIU -

1.9 DAt nông nghip khac NKH 4,41 5,05 0,64

2 DAt phi nông nghip PNN 943,23 935,21 -8,02 99,15

2.1 DAt qu6c phOng CQP 23,73 23,73 100,00

2.2 DAt an ninh CAN 0,60 0,60 100,00

2.3 DAt khu cong nghip SKK -

2.4 DAt khu chA xuAt SKT -

2.5 DAt dim cOng nghip SKN -

2.6 DAt thuong rnai, dich vu TMD 0,16 0,16 100,00

2.7 Dat CO SO san xuAt phi nOng nghip SKC 3,83 1,74 -2,09 45,43

2.8 DAt sU thing cho hoat dOng khoang san SKS -

2.9 DAt phát triAn ha tAng ap quoc gin, cap tinh, cap huyn, cap x

DHT 259,10 255,10 -4,00 98,46

2.10 DAt di tich lich sU - van hoá DOT -

2.11 DAt danh lam thEng canh DDL 1,37 1,37 100,00

2.12 Dat bai thai, xü l' chAt thai DRA 1,08 1,08 100,00

2.13 DAt a ti nOng thOn ONT 167,02 164,89 -2,13 98,72

2.14 Dat a ti dO thi ODT -

2.15 Dat xây d?ng ti SO CO quan TSC 5,44 5,44 100,00

2.16 DAt xay thing tri,i sâ cUa tA chUc 'A nghip DTS -

2.17 Dat xây dijng Co SO ngoi giao DNG -

2.18 Dat CO SO ton giáo TON 0,06 0,06 100,00

2.19 Dat lam nghTa trang, nghia dia, nba tang le, nha hon tang

NTD 26,81 25,80 -1,01 96,23

2.20 Dat san xuAt vat 1iu xãy dung, lam gom

SKX -

2

Page 3: UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM … · UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYEN MINH LONG Dc Ip - Tv do - Hanh phüc (5 /TTr-LIBND Minh Long, ngày

ThU tu

Chi tieu su dung dat .

Ma

Dtçn tich kê hoach

duct duyêt

Kt qua thuc hin

IJiçn tiC

(ha)

So sUnh

Tang (+), giãm (-)

T I (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)(5)-(4) (7)(4)

2.21 DAt sinh hot cong dng DSH 2,26 2,13 -0,13 94,25

2.22 DAt khu vui thai, giâi tn cong cong DKV 1,52 1,52 100,00

2.23 DAt ca sâ tin nguOng TIN 0,04 0,04 100,00

2.24 DAt sOng, ngOi, kênh, rach, suAi SON 450,06 451,43 1,37 100,30

2.25 DAt cO mat nuOc chuyen dung MNC 0,15 0,12 -0,03 80,00

2.26 Dat phi nOng nghip khác PNK -

3 DAt chua sU dyng CSD 98,45 92,79 -5,66 94,25

(Ngudn: Quyit cl/nh sJ 54/QD-UBND ngày 21/01/2019 cáa UBND tinh Quáng Ngäi v vicphê duyt Ice hoqch sic dyng dat nán 2019 ctha huyn Minh Long và thông kC dat dai ngày 31/12/2018 huyn

Minh Long)

2.2. Dart giá k& qua thirc hin dart miic cong trInh dij an trong Ké ho?ch diing dat nãm 2019.

TOng dart mic cac cOng trinh, dr an trong k hoach sü di,rng dt nàm 2019 cUa huyn Minh Long là 21 cong trInh, dir an. GOm có: 12 cong trInh, dv an dA thric UBNID tinh phé duyt tai Quyêt djth sO 54/QD-UBND ngày 21/01/2019; 1 cong trinh, dr an chuyên myc dIch sir dng dat cüa ho gia dInh, cá nhân và 8 cong trInh, du an bô sung trong ké hoach sfr dpng dat näm 2019 (Quyêt djnh sO 359/QD-UBND ngày 17/5/20 19). Trong do:

+ 2 COng trInh dã cO quy& djth thu hi d&, giao dAt và cho thuê dat:

Stt A Danh muc cong tnnh, dir an

Tong dién tich (ha)

Dia diem

1 Nba may ch bin lam san xuAt khu Gia Báo 2,09 Xä Long Mai

2 Khu dan cu thon 3 1,16 Xa Long 1-lip

+ 15 COng trinh có quyk djnh thu h& dAt và dang trién khai thkrc hin cong tác giao dat:

Stt Danh myc cong trInh, dir an Thg din tIch (ha)

Bia dim

1 Tuyên Thon 3 - Ha Bôi 2,72 Xa Long Flip

2 Kè sat là khu dan cu Dèng Xoãi, xA Long Hip: Doan tü Cu Ha Liêt d&n cu Sui TIa

0,93 Xa Long Hiêp

3 Di.ra'ng Lang Ren di NuOc Cua 1,20 Xã Long Mon

4 DuOng tir Ba Cvm di Ha BOi 0,75 XA Long Hip

3

Page 4: UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM … · UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYEN MINH LONG Dc Ip - Tv do - Hanh phüc (5 /TTr-LIBND Minh Long, ngày

Stt Danh muc cong trinh, dir an Tong diên tich (ha) Bia diem

5 Xây drng c6ng chào huyn Minh Long 0,02 Xã Long Mai

6 Lam m&i dp Go RAp, Ding Rinh, xã Thanh An 0,02 Xa Thanh An

7 Trithng mu giáo xä Thanh An 0,12 Xâ Thanh An

8 Khu th thao xA Thanh An 0,63 Xa Thanh An

9 Ké khu dan cu D6ng Xoâi: Doan tilr CAu Ha Litt dn Cãu Thiëp Xuyên thuOc dr an Khac phc khân cap hu qua thiên tai tai mt so tinE mien trung

0,90 Xa Long Hip

10 Kënh thoat lii h luui su6i Dng VOng 0,32 Xã Long Hip

11 Tuy& COng Loan di CAu TinE D6 0,70 Xa Thanh An

12 Ducxng ha ta song Phuuc Giang 1,50 XALongHiCp;

Long Mai

13 Nba sinh hoat xA Long Mai 0,1 Xã Long Mai

14 Xây diyng 8 phong Trutng THCS Thanh An 0,64 Xa Thanh An

15 Xây drng trutng MG Long Mai 2 0,08 Xa Long Mai

+ 3 Cong trinh, dr an chua trin khai thrc hin:

Stt Danh muc cong trinh, dir an Tong diên tich (ha) fin diem

1 Xây dung nghia trang than dAn CAC thOn xã Thanh An 1,00 XA Thanh An

2 Dithng tilt nba Ba Váy dn h Dèng Tre 0,10 Xa Long San

3 TruO'ng mau giáo xã Long Hip 0,01 XA Long Hip

+ 1 cong trinh, dij an chuyên muc dIch cUa h gia dinh, cá nhân vói tong diên tich 1,40 ha. (Xã Long Scm 0,30 ha; xã Long Mai 0,5 ha; xã Thanh An 0,40 ha; xâ Long Hip 0,2 ha).

2.3. Dãnh giá nhung tin t41 trong thiyc hin kê hoch sü thjng dat nãm tru'ó'c:

Vic thçrc hin k hoach silt drng dt huyn Minh Long nArn 2019 nhin chung có nhiéu chi tiêu dat t' 1; tuy nhiên cüng cô mt so chi tiêu khOng dat do dua ra khOng sat vói thirc tin hoãn cành kinh té cilia dja phixcrng vã mt sO cOng trinh do thiêu nguôn vOn cüa chü dâu tu nén thông thvc hin duqc.

COng tác bôi thuông, giãi phóng mat bang gap nhiu khó thAn, thOi gian

thvc hin kéo dâi, ãnh huàng den tiên d thvc hin dir an.

Viêc dAng k thu cAu silt dvng d.t cUa các tè chilrc con chñ quan, khOng có dij an tiën khã thi nên nhiêu dçr an dâ phé duyt thing kihOng có Ichã nAng thirc hin.

4

Page 5: UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM … · UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYEN MINH LONG Dc Ip - Tv do - Hanh phüc (5 /TTr-LIBND Minh Long, ngày

Mt s xã chua có quyM djnh thu h& dAt nhung dâ thi cong xây dmg cong trInh, không theo dung quy djnh pháp 1y.

2.4. Dánh giá nguyen nhãn cüa tn ti trong thyt hin k hoch sñ' dyng dat nám truót

Viêc tO chuc thisc hién phucing an ké hoach su dung dat duoc phé duyêt con thiêu dOng b, thiêu co chê kiêm tra, giám sat. Mt so phuong an ké hoach chin duoc dii báo sat vó'i tOc do phát triên kinh té - xa hOi cüa huyn, vic 1?a chon dja diem xây di,rng d? an chin phü hccp voi khã nAng thvc hin, k.hông thu hut duoc nhà dâu Ui. Dn den môt so chi tiêu ke hoach chin dat.

Ben canh do, mun xay dijng cAn co kinh phI, ngun vn nlurng ngun kinh phi dành cho vic xay dirng dO chin dü. Mt khác, do ãnh huàng càa nén kinh té chung trong nhQng näm qua, vic dâu tu xãy dvng các cOng trInh cüa các chü dâu ti.r cO phãn châm 'ai.

Ngun nhân [crc con han ch dAn dEn nhi&u thiEu sOt trong cOng tác quán 1' dat dai.

Da s can b dja chinh xa chü yEu thrc hin nhirn vi7 lien quan dEn linh vuc däng k'dât dai, cap giây chirng nhn quyên sü diing dat và kiérn nhim nhiêu viêc, chin dâu tu quan tam den cong tác quy hoach, Re hoach sfr dvng dat.

Các van bàn quy djnh yE bEi thutng, giài phOng mat bang daduqc các Bô, Ngành, Trung 'icing cling nhu cap tinh quan tam diëu chinh, sàa dOi bO sung cho phñ hçip vôi tmnh hmnh thvc té thung qua trInh triên khai thçrc hin van cOn nhiêu vuàng mac nhu cong tác tái djnh canh, tái djnh cii chua kjp thai cüng thu chua duçxc quan tam dung müc, nhât là dat tái djnh canh, khài nim ye dat nOng nghip xen Re trong khu dan cii chin rO rang và chin phü hcrp.

Các nhà dAu tu sau khi ducic thOa thun dia diEm xãy dung cong trInh cOn ch3m lam các thU tuc theo quy dinh de Nba nuâc thu hOi, giao dat, cho thuê dat xay dirng cong trinh, dii an.

Tlr nhurig dành giá trên, dE phàt huy hiu qua quàn 1' sü ding dAt, han chê nhU'ng ton tai có lchà nàng khäc phiric. Côngtàc quy hoach, kQ hoach sU diing dat là vO cUng can thiêt, giUp chUng ta giài quyêt nhftng mâu thuân cci bàn trong viêc hoach djnh các chInh sách ye dat dai, phân bO dat dai cho càc thu câu phãt triên kinh té - xa hôi, dOng thai gãn lien vOi quàn 1', sfr dcmg dat ben vltng, can bang sinh thai và bào v môi tri.thng.

3. NQI dung k ho4ch s& dyng dt:

3.1. Phân b din tIch các loai dAt trong näm RE hoach

Don vi tmnh: ha

Thu ty

Chi tiêu si) dyng dat Ma Tbngdin

tich

Din tich phôn thco thin vj hñnh chInk

Long San

Long Mon

Long F1ip

Long Mal

Thanh An

(I) (2) (3) (4)(5)+ (5) (6) (7) (8) (9)

S

Page 6: UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM … · UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYEN MINH LONG Dc Ip - Tv do - Hanh phüc (5 /TTr-LIBND Minh Long, ngày

Thu ,.. Clii ben su dyng dat Ma

Tôngdin tich

Din tich phãn theo don vj hành chinh

Long Son

Long Mon

Long Hip

Long Mai

Thanh An

+(9)

TOng din tich 1w nhiên 23.719,87 7.540,82 6.947,26 1.731,49 3.706,60 3.793,70

1 Dat nOng nghip NNP 22.664,70 7.269,14 6.778,47 1.543,25 3.485,62 3.588,22

1.! OAt trng ma LUA 1.085,81 228.75 94,90 177,83 210,47 373,87

Trong do: Dat chuyen trdng lüa ntthc LUC 1.043,03 226,58 84,12 175,89 203,55 352.89

1.2 oth tróng cay hang nani khác I-INK 423,76 211,38 76,02 31,28 67,01 38.07

1.3 oth trng cay !au nIni CLN 2.265,07 793,85 810.80 153,97 183,85 322.60

1.4 Oth rfrng phOng h RN-I 9.913,00 3.572,31 4.063,37 335,33 837,52 1.104,47

1.5 DAt rfrng dc dung RDD

1.6 DAt r&ng san xuth RSX 8.966,83 2.460,32 1.732,91 844,2! 2.180,91 I .748.48

1.7 DAt nuOi trng thOy san NTS 5.18 1,95 0,46 0,63 1,4! 0.73

1.8 Dat lam mu&i LMU

1.9 DAt nOng nghip khac NKI-I 5,05 0,59 4,46

2 DAt phi nOng nghip PNN 962,39 254,46 143,40 175,70 192,72 196,12

2.1 DAt quOcphOng CQP 24,10 23,10 1,00

2.2 DAt an ninh CAN 0,60 0.60

2.3 DAt khu cOng nghip SKK

2.4 DAt khu ch xnth SKI'

2.5 DAt cuni cOng nghip SKN

2.6 oth thirung mgi, djch vu TMD 0,16 0.16

2.7 Dth co so san xuAt phi nOng nghip SKC 1,74 0.06 1,68

2.8 oth sü dung cho hoat dOng khoang san SKS

2.9 Dat phat trin ha tAng cap quoc gia, cAp tinh. cap huycn. cap xa

OUT 291.69 80,43 57,03 49,66 50,48 54,10

2.10 DAt di tich !jch sti- van hoti DOT

2.11 DAt danh lain thAng cOnh DDL 1,37 1.37

2.12 DAt hal thai, xti l' chAt thai DRA 1,08 0,07 1,0!

2.13 DAt 0 Wi nOng thOn ONT 165,85 49,09 9,76 41,4! 36,75 28,84

2.14 DAt Oti do thj ODT

2.15 DAt xtiy dvng trki sO co quan TSC 5,44 0,42 1,13 2,9! 0.56 0,42

2.16 DAt xây di,mg tnt sO cUa tO chcrc sçr nghçp

DTS

2.17 DAt xay dung co sO ngo?i giao DNG

2.18 DAt co sO tOn gião TON 0,06 0.06

2.19 lam nahia trang, nghia din, nhA tang

!e, nha hoa tang NTD 26.80 3,46 7.50 8,13 4,!! 3,60

2.20 Dat sAn xuAt v9t liOn xAy dkmg, lam do goni

SKX

2.2! Dth sinh hoat cOng dAng DSII 2,13 0,60 0,18 0,45 0,43 0,47

2.22 DAt khu vui choi, giAi tn cong cong 0KV 1,72 1,52 0,20

2.23 DAt co so tin nguOng TIN 0,04 0,03 0,0!

6

Page 7: UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM … · UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYEN MINH LONG Dc Ip - Tv do - Hanh phüc (5 /TTr-LIBND Minh Long, ngày

Thi ... Chi lieu sir dyng dat Ma

Tôngdin tich

Din tich phân theo dun v hAnh chInli

Long Sun

Long Mon

Long Hip

Long Mai

Thnnh An

2.24 DAt sOng, ngOi, kenh, r?ch, su6i SON 439,49 120,3! 67,80 47,62 96,64 107,12

2.25 DAt cO mat nuàc chuyen dUng MNC 0,12 0,05 0,01 0,06

2.26 DAt phi nOng nghicp khãc PNK

3 nAt chua sU dyng CSD 92,79 17,22 25,40 12,54 28,26 9,36

4 nAt khu cOng ngh cao* KCN

5 flAt khu kinh t& KKT

6 DAt dO thi* KDT

3.2. Ké hoach thu hii dt nãm 2020

Dan vi tInh: ha

Thu ty

Chi tiêu sü dung dAt M TAng din

tick

Din tick phân thco don vi hành chinh

Long Son

Long MOn

Long Hip

Long Mai

Thank An

(I) (2) (3) (4)=(5)+...+(9) (5) (6) (7) (8) (9)

Tong din tich dAt thu hOi 38,28 34,92 0,77 0,55 2,04

1 DAt nOng nghip NNP 25,99 23,01 0,39 0,55 2,04

1.1 DAt trAng ma LUA 0,44 0,12 0,15 0,17

Trong dO: Oat chuyen trdng lOa nzc&c LUC 0,15 0,15

1.2 DAt trbng cay hang nàm khác HNK 0,25 0,22 0,03

1.3 Dat trOng cay lAu nam CLN 2,29 0,05 0,40 1,84

I .4 DAt thng phong hi RPH 1,08 1,08

1.5 Dat rirng dac dvng RDD

I .6 DAt rung san xuAt RSX 21,93 2 I ,93

I .7 Dat nuôi trông thUy san NTS

1.8 Dat lam muOi LMU

1.9 Dat nông nghip khác NKH

2 DAt phi nông nghip PNN 12,29 11,91 0,38

2. 1 DAt quAc phOng CQP

2.2 Dat an ninh CAN

2.3 Dat khu cong nghip SKK

2.4 Dat khu chA xuât SKI

2.5 DAt cum cOng nghip SKN

2.6 Dat thuung mgi, dich vv TMD

2.7 DAt ca sâ sAn xuAt phi nông nghip SKC

2.8 DAt s& dung cho hoat dông klio&ng san SKS

2.9 Dat phAt triën h tang cap quoc gia, ca tinh, cap huyçn, cap xã

DFII 0,12 0,12

2.10 DAt di tick !jch sCr - van hoá DDT

7

Page 8: UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM … · UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYEN MINH LONG Dc Ip - Tv do - Hanh phüc (5 /TTr-LIBND Minh Long, ngày

Thu .. Clii tieu su dung dat Ma

T6ng diên tich

Din tIch phn theo don vj hành chinh

Long Son

Long Mon

Long Hip

Long Mai

Thanh An

2.11 DAt danh lam tháng cãnh DDL

2.12 Dat Mi thai, xü 19 chAt thai DRA

2.13 DAt a ti nOng than ONT 0,23 0,23

2.14 Dat a tai do thi ODT

2.15 DAt xay thing tr sâ ca quan TSC

2.16 Dat xay dung tru sà cOa tó chüc sr nghiep DTS

2.17 Dat xây thing ca sâ ngoai giao DNG

2.18 Dat ca sâ tOn giáo TON

2.19 DAt lam nghia trang, nghTa dia, nba tang nha boa tang

NTD

2.20 DAt san xuAt 4t Iiu xây thing, lam dA gm SKX

2.2! Dat sinh hoat cng dng DSH

2 22 DAt khu vui thai, giâi tn cong dng DKV

2.23 DAt Ca sâ tin nguOng TIN

2.24 DAt sOng, ngOi, kOnh, rach, suM SON 11,94 11,91 0,03

2.25 DAt cO mat nuOc chuyOn dung MNC

2.26 DAt phi nOng nghip khac PNK

3.3. K hoach chuyn muc dIch sfr drng dt näm 2020

Dan vi tinh: ha

Thu tu

,., Cha tieu sw dung Oat

. -

Ma Tong dten

tich

Then tick phfln theo don vj hành chinh

Long Son

Long Mon

Long Hip

Long Mai

Thanh An

(I) (2) (3) (4)(5)+...+(9) (5) (6) (7) (8) (9)

T6ng din tich chuyQn muc dich 27,18 0,32 23,01 0,59 0,80 2,46

BAt nOng nghip chuyn sang phi nong nghiçp

NNP/PNN 27,18 0,32 23,01 0,59 0,80 2,46

II DAt trông !Ua LUA!PNN 0,75 0,17 0,25 0,33

Trong do: Ddt chuyen trng IOu nwác LUc/PNN 0,46 0,05 0,25 0,16

1.2 Dat trOng cay hang nãm Ichac HNK/PNN 0,56 0,15 0,27 0,05 0,09

1.3 DAt trng cay lãu näm CLN/PNN 2,85 0,17 0,15 0,49 2,04

1.4 DAt r(rng phOng ho RPH!PNN 1,08 1,08

1.5 DAt rung dac dvng RDD/PNN

8

Page 9: UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM … · UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYEN MINH LONG Dc Ip - Tv do - Hanh phüc (5 /TTr-LIBND Minh Long, ngày

Tb U tu

Chi tiêu s& ciyng dt Mu T6 ng din

tich

Din tich phQn theo dun vj hành chinh

Long Son

Long Mon

Long Hip

Long Mai

Thanh An

1 .6 DAt rirng san xuth RSXIPNN 21,94 21,93 0,0!

1.7 DAt nuoi trông thUy san NTS/PNN

1.8 DAt !àm muM LMU/PNN

1.9 DAt nông nghip khác NKH/PNN

2 Chuyn dOi cocAu s& dyng dAt trong nQi b dftt nOng nghip

2.1 oAt tr6ng !Oa chuyn sang dAt trong cay lãu närn

LUA/CLN

2.2 DAt tróng lUa chuyAn sang dAt trong thng

LVA/LNP

DAt trông lUa chuyAn sang dAt flUÔ

trông thuS' san LUAINTS

2.4 DAt trông !Ua chuyén sang dAt lain muOi

LUA/LMU

2.5 DAt trng cay hang näm khac chuyën sang dat nuOi trOng thu5' san

HNKJNTS

2.6 DAt trông cay hang nàm khác chuyAn sang dAt lam muM

!*KILMU

2.7 DAt rcrng phOng h chuyAn sang dAt nOng nghip không phái là rung

RPH/NKR'

2.8 DAt rfrng dac dvng chuyn sang dAt nông nghip khOng phãi là rurng

RDD/NKR(a)

2.9 DAt rCmg san xuAt chuyën sang dAt nOng nghip khOng phãi là r&ng

RsxmKRa

DAt phi nông nghip không phãi là dAt a chuyên sang dat &

PKO/OCT

3.4. K hoch thra dAt chua sfr dyng vâo sü dyng nAm 2020

Dan vi tInh: ha

Th tv

Clii tiêu sO dyng dAt Ma TAng din t1h

Din tich phãn theo don vi hành chinh

Long Son

Long MOn

Long Hip

Long Mal

Thanh An

(I) (2) (3) (4)(5)+

+(9) (5) (6) (7) (8) (9)

TAng din tich dAt chura s& dyng dua väo sO dçng

9

Page 10: UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM … · UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYEN MINH LONG Dc Ip - Tv do - Hanh phüc (5 /TTr-LIBND Minh Long, ngày

Thu ty

Chi tiêu sü dung dt Ma Tong din tich

Din tIch phãn theo don vj hành chinh

Long Son

Long MOn

Long Hip

Long Mal

Thanh An

I Dt nOng ngliip NNP

1.1 DâttrOng lüa LUA

Trong do: Ddt chuyên trdng !z2a nicác LUC

1.2 Dt trng cay hang nat khac HNK

1.3 DAt trng cay lãu nam CLN

1.4 DAt rrng phOng ho RPT-1

1.5 DAt rrng dc dung RDD

3.6 DAt rfrng san xuAt RSX

1.7 Dat nuôi trng thñy san NTS

1.8 Dâtlàmmuôi LMU

3.9 DAt nOng nghiep khác NKFI

2 Dat phi nOng nghip PNN

2.1 Dat quôc phOng CQP

2.2 DAt an ninh CAN

2.3 Dat khu cong nghip SKK

2.4 DAt khu ch xuAt SKI

2.5 Dat cçirn cOng nghip SKN

2.6 DAt thuung mai, djch vu IMD

2.7 DAt eq sâ san xuAt phi nOng nghip SKC

2.8 DAt s dung cho hot dOng khoang san SKS

2 9 Dat phát triAn h? tang cap quôc gia, cap tinh, cap huyén, cap xa

DHT

2.10 Dat di tich lich sCr - van hoa DDI

2. ii DAt danh lam thâng cãnh DDL

2. 12 DAt bãi thai, xü 15' chAt thai DRA

2.13 Dat a ti nOng thOn ONT

2.14 Dat a ti do thj ODT

2.15 Dat xay dvng triJ sâ cu quan TSC

2. 16 Dat dung tri sâ cUa tO chüc sir nghiçp

DTS

2.17 Dat xây dvng ca sO ngoi giao DNG

2.18 Dat cø sO tOn giáo TON

2 19 Dat lam nghia trang, nghia dia, nhã tang l, nha hoã tang

NTD

2.20 DAt san xuAt vat lieu xây dung, lain d got

SKX

2.21 Dat sinh hoat cOng dOng DSH

2.22 Dat khu vui chai, giãi tn cOng cong DKV

10

Page 11: UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM … · UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYEN MINH LONG Dc Ip - Tv do - Hanh phüc (5 /TTr-LIBND Minh Long, ngày

Thñ Chi lieu s& dvng dAt MA

TOng din t1h

Din tich phãn theo don vj hAnh chinh

Long Sot

Long MOn

Long Hip

Long Mal

Thanh An

2.23 Dat cu sâ tin nguOng TIN

2.24 Dat sOng, ngOi, kénh, rach, su6i SON

2.25 Dat cO mt nuOc chuyën dUng MNC

2.26 Dat phi nOng nghip khác PNK

4. Các giãi pháp t chfrc thyc hin hoch sfr dçing dat:

4.1. Xác dinh cac giái pháp bão ye, cài tao dAt và báo v môi truông

Ph& hap vôi CáC CO quan, ban ngành tang ci.thng các bin pháp bão v dat trông lila nuâc, r&ng phônghô; quàn 19 chat chê, thanh tra, kiêm tra, giám sat thuOng xuyen vic chuyên dôi mvc dIch sfr dvng dat trông lila nuOc, dat r&ng phông h sang các loai dat lchác, dac bit là chuyên sang dat phi nông nghip.

- Thgc hin gieo tMng xen canh các loai cay trèng hop 19 d cãi tao, báo v và phát huy hiu qua sü dvng dat.

- Khai thác sir dvng dAt có hiu qua, dèng thôi phài quan tam dn vic cài tao, phc hóa dat dai, tránh tinh trçing khai thác qua müc lam dat dai bj suy thoái, can côi.

- Day manh vic lchoanh nuôi, bào v, trng mOi r&ng, phü xanh dAt trng dôi niii tr9c va trông cay xanh phân tan. Dâu tu càc cong trInh xü 19 chat thai & các Ichu dan cu, tram y té.

- Ben canh vAn d pM bin tuyên truyn cac bin pháp khoa h9c cOng ngh vào san xuât can tuyên truyên cho ngu&i dan biêt ye tam quan trpng cUa mOi tru&ng va phài cô 9 thüc bào v mOi trueing sao cho vic sü dirng dat là có hiu qua, darn báo mic tiêu phát triên ben vttng.

4.2. Xác djnh các giãi phãp t chfrc thçrc hin k ho4ch sfr dyng aAt:

- IJBND các cap thvc hin vic cong M cOng khai k hoach sfr dixng dAt dâ dWYC phé duyt, rà soát va don doe viêc sir dung dat dé thrc hin cat cOng truth d,r an. DOi mon chInE sách bôi thutng, giài phóng mat bang tái djnh cu, giãi quyét viêc lam dam bào cài thiên và On djnh cuOc song cho ngu&i có dat bj thu hOi.

- Bô trI hap 19 ngMn v6n tü ngân sách d thrc hin k hoach sfr drng dAt, chinE 19 biên ng dat dai, dãng k9 và cap giây chung nhn quyén sà dijng dat, xây dung ho so' dci lieu dáp 1mg yéu câu quàn 19 nhà rnxôc ye dat dai. Xácdnh cu the qu dat nãm trong trung tam huyën và nhfrng noi có vi trI igi the dé dâu giã quyén sIr dung dat tang cueing nguôn thu ngân sách, thuc hin tot cOng tác thu — chi tài chinh eác nguôn thu tfr dat, dac bit là giao dat co thu tiên sIr dvng dat, cho thuê dat, chuyên rniic dIch sIr dxng dat, dâu giá quyên sIr dvng dat... Dày là nguôn thu quan trpng dé tao von thrc hin Ice hoach sIr dvng dat.

11

Page 12: UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM … · UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYEN MINH LONG Dc Ip - Tv do - Hanh phüc (5 /TTr-LIBND Minh Long, ngày

Dinh Van Dit

TM. UY BAN NHAN DAN KT. CHU TC ••* CHUTI

- Trin khai tt chfrc thirc hiên d an quy hoach nông thôn mó'i tai cac xa trén dja bàn huyn dê tixng buOc xây dmg Cu sO ha tang, k thut, tfr do có djnh hithng sO dvng dat cho dja phirong.

- Di voi cac cong trInh, duàn không phO hcip vOi quy hoach sO ding dat cap huyên thI truOc khi trInh thu hOi dat, chuyên mic dich sO dvng dat phãi trInh IJBND tinh cho phép diéu chinh, bô sung quy hoach sO dung dat cap huyên.

- Giái quyk tOt viêc bi thu&ng, ho trq tái djnh cu ichi Nhà nuOc thu hôi dat theo quy hoach dé xây dvng két câu ha tang, phát triên san xuât, kinh doanh cOng nghiép, dich vu va xây thing cac cOng trinh van hoa, giao duc - dao tao, y té, the dvc- the thao; thrc hin tOt viêc dâo tao nghé, chuyên dôi nghé dôi vOi nguOi cO dat bj thu hOi.

- Tang cuOng cong tác giárn sat, kim tra, thanh tra viêc lap, thAm djnh, xét duyêt, cOng bô và thvc hin ké hoach sO dung dat cap huyn xO 1)? nghiêm tic các trumg hap vi pham quy hoach, ké hoach sO dvng dat trong giao dat, cho thuê dat, cho phép chuyén m,jc djch sO dung dat và thu hOi dat.

Kmnh d nghi SO Tai nguyen va MOi truOng xem xét trinh UBND tinh Quãng Ngäi phé duyt Ké hoach sO ding dat nàm 2020 cüa huyn Minh Long dé huyn Minh Long cO co sO thvc hin ké hoach sO dvng dat nãm 2020.!.

Nol n/ian: - Sà TN&MT; - CT, các PCT; - PhOng TN&MT; - VP: C, PCVP; - Lisu: VT.

12