of 7 /7
UV BAN NHAN DAN TH! XA QUANG vEN s6);ff;QD-UBND CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIJ):T NAM DQc I~p - T,!' do - H~nh phuc Quang Yen,ngayJtJ (hang 01 nam 2020 QUVETD!NH Ban himh K~ ho~ch cong hlC ph8 bi~n, giao d,!C phap lu~t; hoa giiii O'co' so.; chu~n ti~p c~n phap lu~t narn 2020 UVBANNHANDANTH!xAQUANGVEN Can ClrLu(it T6 chlrc chfnh quy~n dia phuang ngay 19/6/2015; Can ClrLu(it Ph6 bi~n, giao dl,lcphap lu(it ngay 20/6/2012; Can ClrLu(it Hoa giai a ca sa ngay 20/6/2013; can ClrQuy~t dinh s6 619/QD- TTg ngay 08/5/2017 cua Thu tuang Chfnh phll ban hanh Quy dinh v~ xay dVng xii, phuang, thi win d~t chu~n ti~p c(in phap lu(it; Can ClrQuy~t djnh s6 705/QD- TTg ngay 25/5/2017 cua Thu tuang Chfnh phu ban hanh Chuang trinh ph6 bi~n, giao dl,lcphap lu(it giai do~n 2017-2021 ; Can Clr Quy~t dinh s6 205/QD-UBND ngay 17/01/2020 cua UBND tinh v~ vi~c ban hanh K~ ho~ch cong tac ph6 bi~n, giao dl,lc phap lu(it; hoa giai a ca So'; xay dVng dp xii d~t chu~n ti~p c(in phap lu(it narn 2020; Xet d~ nghj Clla Truang phong Tu phap thj xii, QUYET n!NH: Di~u I. Ban hanh kern theo Quy~t djnh nay K~ ho~ch cong tac ph6 bi~n, giao dl,lcphap 1u(it,hoa giai a ca sa, chu~n ti~p c(in phap lu(it nam 2020. Di~u 2. Quy~t djnh nay co hi~u Ivc thi hanh k~ tu ngay kyo Di~u 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan thi xii, Chu tjch HQi d6ng va cac thanh vien HQi d6ng Ph6i hgp ph6 bi~n, giao dl,lc phap lu(it thi xii; Truang phong Tu phap; Thu truang cac ca quan, ban, nganh thuQc thi xii; Chu tich Uy ban nhan dan cac xii, phuang chiu trach nhi~m thi hanh Quy~t dinh nay.! "- No'; IIh{ill: -Sa Tu phap: -1'1'Thi Ii)': TT.HDND thi xii: (d~ bao cao) -CT, cac PCTUBND thi xii; -Coquan Kh6i MTTQ va cac t6 chllc CT- XH thi xii; - Nlnr di~LJ3; (d~ th\fc hi~n) - Llfll. Vii Thi Di~u Linh

UVBAN NHAN DAN CQNG HOA xA CHU NGHiA VIJ):TNAM …

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UVBAN NHAN DAN CQNG HOA xA CHU NGHiA VIJ):TNAM …

QD 117s6);ff;QD-UBND
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIJ):T NAM DQc I~p - T,!' do - H~nh phuc
Quang Yen, ngayJtJ (hang 01 nam 2020
QUVETD!NH Ban himh K~ ho~ch cong hlC ph8 bi~n, giao d,!C phap lu~t;
hoa giiii O'co' so.; chu~n ti~p c~n phap lu~t narn 2020
UVBANNHANDANTH!xAQUANGVEN Can Clr Lu(it T6 chlrc chfnh quy~n dia phuang ngay 19/6/2015; Can Clr Lu(it Ph6 bi~n, giao dl,lc phap lu(it ngay 20/6/2012; Can Clr Lu(it Hoa giai a ca sa ngay 20/6/2013; can ClrQuy~t dinh s6 619/QD- TTg ngay 08/5/2017 cua Thu tuang Chfnh phll
ban hanh Quy dinh v~ xay dVng xii, phuang, thi win d~t chu~n ti~p c(in phap lu(it; Can ClrQuy~t djnh s6 705/QD- TTg ngay 25/5/2017 cua Thu tuang Chfnh phu
ban hanh Chuang trinh ph6 bi~n, giao dl,lc phap lu(it giai do~n 2017-2021 ; Can Clr Quy~t dinh s6 205/QD-UBND ngay 17/01/2020 cua UBND tinh v~
vi~c ban hanh K~ ho~ch cong tac ph6 bi~n, giao dl,lc phap lu(it; hoa giai a ca So'; xay dVng dp xii d~t chu~n ti~p c(in phap lu(it narn 2020;
Xet d~ nghj Clla Truang phong Tu phap thj xii, QUYET n!NH:
Di~u I. Ban hanh kern theo Quy~t djnh nay K~ ho~ch cong tac ph6 bi~n, giao dl,lc phap 1u(it, hoa giai a ca sa, chu~n ti~p c(in phap lu(it nam 2020.
Di~u 2. Quy~t djnh nay co hi~u Ivc thi hanh k~ tu ngay kyo Di~u 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan thi xii, Chu tjch HQi d6ng va cac
thanh vien HQi d6ng Ph6i hgp ph6 bi~n, giao dl,lc phap lu(it thi xii; Truang phong Tu phap; Thu truang cac ca quan, ban, nganh thuQc thi xii; Chu tich Uy ban nhan dan cac xii, phuang chiu trach nhi~m thi hanh Quy~t dinh nay.! "-
No'; IIh{ill: - Sa Tu phap: - 1'1'Thi Ii)': TT.HDND thi xii: (d~ bao cao) - CT, cac PCT UBND thi xii; - Co quan Kh6i MTTQ va cac t6 chllc CT - XH thi xii; - Nlnr di~LJ3; (d~ th\fc hi~n) - Llfll.
Vii Thi Di~u Linh
UV BAN NHAN DAN THl XA QUANG VEN
CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VltT NAM D{lc I~p - T\J' do - H~nh phuc
KE HO~CH Cong tac ph8 bi~n, giao d\Jc phap lu~t; hoa giiii O' co' so.;
chu~n ti~p c~n phap lu~t nam 2020 (Ban hilllh kel/l thea Qllyit ainh S(LJ.l1./QD-UBND
ngay..JO..lO1/2020 czia Uy ban nhan dan thi xaJ
I. MUC DicH, VEU CAU
I. M\Jc dich
1.1. Ti~p tl)C thvc hi~n co ch~t lugng, hi~u qua cong tac ph6 bi~n, giao dl)c phap lu~t (PBGDPL), hoa giai a co sa, xay dVng dp xa d\lt chu~n ti~p c~n phap lu~t theo Chi thj 56 32-CT/TW ngay 09/12/2003 cua Ban Bf thu Trung uang Dang v~ tang wang sv lanh d\lo cua Dang trang cong tac PBGDPL, nang cao y thCrc ch~p hanh phap lu~t cua can bQ, nhan dan; K~t lu~n 56 04-KL/TW ngay 19/4/20 II cua Ban Ch~p hanh Trung uang Dang v~ k~t qua tlwc hi~n Chi thi 56 32-CT/TW, Lu~t PBGDPL, Lu~t Ti~p c~n thong tin, Lu~t Hoa giai a co sa va cac van ban Imang d~n thi hanh; cac Quy~t dinh cua Thu tuang Chfnh phu v~ PBGDPL, xay dVng dp xa d\lt chu~n ti~p c~n phap lu~t va cac van ban quy dinh, chi d\lo, huang d~n cua BQ Tu phap; cac Di~u uac qu6c t~ v~ nhan quy~n rna Vi~t Nam la thanh vien va nhi~m VI) trQng tam cong tac tu phap nam 2020, g~n vai thvc hi~n chu d~ cong tac nam cua Tinh v~ "Nang cao elzdt /11'9'11gai?i ngii can bi? cong el1lrc. vien ellll'Cva baa aal/l tang trlro'l1gkinh ti bJn viing"
1.2. Tang wang hi~u qua cong tac quan Iy nha nuac v~ PBGDPL, hoa giai a ca sa, chu~n ti~p c~n phap lu~t; nhan rQng cac 010 hinh, cach lam mai co hi~u qua; nang cao trach nhi~m tv hQc t~p, tim hi~u phap lu~t cua cong dan; nghla VI) hQc t~p phap lu~t g~n vai giao dl)c tu tuang chfnh tri, d\lo dCrc 16i s6ng cua can bQ, cong chCrc, dang vien nh~m t\lO chuy~n bi~n can ban trong y thCrc tuan thu va ch~p hanh phap lu~t trong xa hQi.
2. Veu dll
2.1. Quan tri~t va thvc hi~n d~y du chu twang cua Dang; phap lu~t cua Nha nuac v~ PBGDPL, hoa giai a ca sa, xay dVng dp xa d\lt chu~n ti~p c~n phap lu~t; bam sat cac Nghj quy~t cua Qu6e hQi; chi d\lo, di~u hanh cua Chfnh phu, Thu tuang Chfnh phu va Uy ban nhan tinh g~n vai nhi~m VI) chinh tri dja phuang.
2.2. Bam sat va tri~n khai thvc hi~n d~y du chCrc nang, nhi~m VI), quy~n h\ln dugc giao; d~ cao traeh nhi~m nguoi dCrngd~u; phat huy vai tro tham muu, tu v~n cua HQi d6ng ph6i hgp PBGDPL thi xa, ca quan thuang trvc HQi d6ng; nang cao hi~u qua cong tac ph6i hgp, bao dam sv ph6i hgp, 16ng ghep cac hO\lt dQng.
2
2.3. Phu hqp vai tung nhom d6i tuqng, dia bim, linh Vl!C, bao dam co trQng tam, trQng di~m, thi~t thl!c, ch~t luqng, hi~u qua, huang t(\p trung v~ co sa; tang cuang ung d\Ing cong ngh~ thong tin; huy dQng, khai thac, SLrd\Ing co hi~u qua cac ngu6n It!C xii hQi tham gia cong tac PBGDPL, hoa giai a co sa, xay dl!ng dp xii d?t chu~n ti~p c(\n phap lu(\t.
II. NHIJ):M Vl), HO~ T DONG TRQNG TAM 1. Chi ol.lO,hu'o'ng d~n, ki~m tra, tang k~t v~ cong hlc PBGDPL, hoa giiii
O'CO' so., xay dl.rng cfip xii Ol.ltchu~n ti~p c~n phap Iu~t. 1.1. Chi dqo. hu'ong ddn cong tac PBGDPL. hoa giai a. cO'sO',xa)' dung c6p
XGdqt chu6n thip cgn phap Iugt - Co quan chu tri: Uy ban nhan dan thi xii va cac xii, phuimg (Phong Tu phap;
can bQ Tu phap-HQ tich cac xii, phuang tham mUll). - Co quan ph6i hQ1J:Cac co quan, ta chuc co lien quan. - Thai gian thl!C hi~n: Ca nam. 1.2. To' Chll'Ctgp hu6n. thea d(Ji, kieim tra ndm bdt tinh hinh t/wc tei va huang
ddn. thao ga kho khan. vll'ang IIIdc trong cong tac PBGDPL, hoa giai 0' cO'sO'.xci.\' dung c6p XGdqt chu6n tirip cgn phap lugt; danh gia. phat hifn. nMn rrjng cac ilia hinh. giai phap, cach lalll 1II0'i,sang tqo, hifu qua.
- Co quan chu tri: Phong Tu phap tham muu cho UBND thi xii thvc hi~n theo trach nhi~m va ph?m vi quan Iy.
- Co quan ph6i hQ1J:Cac co quan, nganh, doim th~ co lien quan. - Thai gian thl!C hi~n: Ca nam.
2. Cong tac pha bi~n, giao dl}c phap Iu~t 2.1. Thalli 1II1111,th!l'c hifn t6t cac nhifll1 vu, hoqt drjng clia Hrji d6ng ph6i hr;p
PBGDPL thi XG; ncing cao elujt IU'(Jnghoqt drjng clia Hoi d6ng Fa trach nhiflll PBGDPL chuyen ngdnh clia cac nganh. dia p/llI'O'ng.
- Co quan chu tri: Phong Tu phap; cac co quan, t6 chuc la thanh vien HQi d6ng ph6i hQlJ PBGDPL thi xii
- Co quan ph6i hQ1J:Co quan, t6 chuc co lien quan. - Thai gian tlwc hi~n: Theo K~ ho?ch cua HQi d6ng PBGDPL thi xii.
2.2. T6 ellll'c tuyen tntyrin, pho' birin chinh sach, phap lugt
Vi~c t6 chuc tuyen truy~n, ph& bi~n chinh sach, phap lu(\t b~ng cac hinh thuc phu hqp vai tung d&i tuqng, dia ban, bam sat nhi~m V\!, giai phap thl!c hi~n K~ ho?ch phiit tri~n kinh t~ - xii hQi nam 2020 theo Nghj quy~t s6 230INQ-HDND ngay 07/12/2019 cua HQi d6ng nhiin dan tinh v~ nhi~m V\! phat tri~n kinh t~ - xii hQi nam 2020 va cac k~ ho?ch cua UBND tinh, cua thi xii. T(\p trung vao cac lu(\t, phap I~nh, van ban mai ban himh ho~c thong qua nam 2019 va nam 2020; cac van ban lien quan d~n thl!c hi~n chu d~ cong tae nam 2020 cua tinh v~ ''Nang cao ch6t !l{'(!ng drji ngz7 can brj cong ellll'C. vlen ell/I'Cva baa dalll tang trll'ong kinh rri brin Fiing"; cae quy dinh phap lu(\t, dl! thao lu(\t, phap I~nh quan trQng, lien quan tIvc ti~p d~n ho?t dQng san xu~t, kinh doanh, quy~n va Iqi lch hQlJ phap Clla nguai dan, doanh nghi~p, trQng tam la cac linh VIlC:cai cach hanh chinh, phong eh6ng tham nhling, liing phi, h6 trq khai nghi~p, khi~u n?i, t& cao, d~t dai, giai phong l11~t b~ng, bao v~ moi tnrang, an toan v~ sinh th\rc ph~m, phong ch6ng chay n&. an
3
toan giao thong duang b(J; phap lu~t v~ bi~n, dao; v~n d~ du lu~n xa h(Ji quan tfun ho~c c~n djnh huang du lu~n xa h(Ji; cac di~u uac qu6c ((~ma Vi~t Nam la thanh vien co lien quan trlJc ti~p d~n nguai dan, doanh nghi~p; cac di~u uac qu6c t~ ky k~t gifra Vi~t Nam vai cac nuac co chung duang bien giai; cac di~u uac qu6c t~ v~ bi~n ma Vi~t Nam la thanh vien ...
- CO' quan chti tri: Uy ban nhan dan thi xii; UBND cac xii, phuang; cac CO' quan, ban, nganh, doan th~ (trang ph?m vi IInh VlJCdugc giao quan Iy).
- CO'quan ph6i hqp: Cac CO'quan, t6 chuc co lien quan.
- Thai gian thlJC hi~n: Ca nam.
2.3. Tidp t{lC tridn kIwi Kd hO(,1chs6 291KH-UBND ngay 30/8/2017 clia UBND Tinh v~ viifc tridn kIwi tlwc hi?n Chl/'ang trinh PBGDPL giai aO(,1n2017- 2021 tren aia ban tinh Quang Ninh va cac D~ an v~PBGDPL aam bao th6ng nh6t. hi?u qua, tranh c/u5ng chio, trllng liip; phil h9P vo'i tinh hinh. ai~u kir}n clia (1ia plllrClng.
- CO' quan Chll tri: Phong Tu phap; cac cO'quan, nganh, doan th~, UBND cac xii, phuang thlJc hi~n theo trach nhi~m va ph?m vi quan Iy.
- CO'quan ph6i hgp: CO'quan, t6 chtrc co lien quan. - Thai gian thlJC hi~n: Ca nam 2.4. Chi a(,1o,hlfCmg ddn, t6 Chll'Ctriin kIwi cac hO(,1ta(mg 11lr(mg ling Nga,v
Phap lu(lt Viift Nam nam 2020 ai VaGchi~u sou, thid! tlwc giin vai tlwc hiifn nhiifm V~I tr9ng tam clia aia phlfClng.
- CO'quan chti tri: UBND thi xii; UBND cac xii, phuang; cac CO'quan, nganh, doan th~ thlJc hi~n theo trach nhi~m va ph?m vi quan ly.
- CO'quan ph6i hgp: CO'quan, t6 chuc co lien quan. - Thai gian thvc hi~n: Ca nam, cao di~m tu ngay 0 1/11 d~n 09/11/2020
2.5. Ra soat, cling cd, ki?n toan i1r)ingii bew cao vien phap lu(lt, tuyen truy~n vien phap II/(lt; nang cao nang I(rc, b6i dlfong ky nang, kidn tM.c phap II/(lt chuyen sau giin vai tlwc hiifn Quydt ainh s6 3147/QD-BTP ngay 28/12/2018 clia B(J trl/-(fI1gB(J Til'phap ban hanh Chll'O'I1gtrinh kIlling b6i dlrang nghiifp 1'(1 a6i vai bao cao vien phap II/(lt, tuyen trl/y~n vien phap lu(lt.
- CO'quan chti tri: Uy ban nhan thi xii va UBND cac xii, phuang - CO'quan ph6i hqp: Cac CO'quan, t6 chuc co lien quan. - Thai gian thvc hi~n: Ca nam.
2.6. Chi a(,1o, hl/'ang ddn, ph6i hr;p tlwc hiifn nang cao hiifu qua cong tac PBGDPL trong nha trlfang va cac ca So' giao d(lC ngh~ nghiifp, tr9ng tam la abi mO'i n(Ji dung, hinh tlnl'c giang d(,1y,h9C t(lp mon h9C phap lu(lt va giao d(lC cong dan theo hlrCmg tien tidn, hiifn a(,1i,phil h9P; tb cllll'c cu(Jc thi tqrc tuydn tim hidu kiein thll'Cphap II/(lt trong nha trlfang va cac co' So' giao d(lC ngh~ nghir}p.
- CO'quan Chll tri: Phong Giao dl,lc va Dao t?O thi xii. - CO'quan ph6i hgp: Cac CO'quan, t6 chuc co lien quan. - Thai gian thvc hi~n: Ca nam. 2.7. D6y m(,1nh ling d{lng cong nghif thong tin giin vai trie'n khai co hi?u qua
D~ an "Tang Clrang ling d(lng cong nghif thong tin trong cong tac PBGDPL giai aO(,1n2019-2021); tang clfung ling d~lI1gm(,1ngXG h(Ji trang cong tac PBGDPL.
4
- Ca quan chtl tri: Trung tam truy~n thong -Van hoa, phong Tu phap; UBND cac xii, phuang
- Ca quan ph6i hgp: Cac ca quan, t6 chuc co lien quan. - Thai gian tht,rc hi~n: Ca nam. 2.8. Tlwc hi~n PBGDPL cho a6i tUl;mgai;1cthli theo Luqt PBGDPL. - Ca quan chtl tri: Cong an thi xii, Ban chi huy quan st,r thi xii; phong Lao
d9ng, Thuang binh va xii h9i; phong Kinh t~ thi xii; cac doan th~ (trong ph\lm vi linh vt,rc dugc giao quan ly); tly ban nhan dan cac xii, phuang.
- Ca quan ph6i hgp: Cac ca quan, t6 chuc co lien quan. - Thai gian tht,rc hi~n: Ca nam.
2.9. Triin kIwi th(l"chi~n co hi~u qua cac nhi~m V!, aUilc giao tqi Quyit ainh s6 /4/20 /9/QD- TTg ella Tllli tuong Chinh pllli v~ xay d(mg, quan Iy, kIwi thac Til sacll phap luqt.
- Ca quan chtl tri: UBND thi xii (phong Tu phap tham mUll). - Ca quan ph6i hgp: Cac ca quan, ban, nganh va UBND cac xii, phuang. - Thai gian tht,rc hi~n: Ca nam. 3. Cong hie hoa giiii O'CO" so'
3.1. Tlwc hi~n co hi~u qua D~ an "Nang cao nang I(I"C a(Ji ngz7 hoa giai vhin 0' ca sa giai aoqn 20/9-2022" va ChuO"ng trinh kIlling b6i dll"ong kiJn thll'Cph(lp luqt. k;' nang hoa giai a cO" sa cho hoa giai vien.
- Ca quan chtl tri: Uy ban nhan dan thi xii, UBND cac xii, phuang. - Ca quan ph6i hgp: Kh6i MTTQ va cac t6 chuc chinh tri xii h9i cac dp. - Thai gian tht,rc hi~n: Ca nam va theo hu6ng d~n Clla B9 Tu phap.
3.2. Tang cIl"ang ph6i h9'P vai Toa an nhan dan thi xii t6 chlrc tlwc hi~n co hi~u qua ChuO"ng trinh ph6i IWp s6 OI/CTrPH ngay 26/7/20/9 v~ ph6 biJn. giao d(lc phap luqt va hoa giai a ca sa giira Toa an nhan dan thi xii va Phong Tll'phap giai aoqn 2019-2023. nluit la trong vi~c tlwc hi~n thll t(ICyeu cdu Toa an ra qu)'dt ainh cong nl1(;n kJt qua hoa giai thanh a cO"sa.
- Ca quan chu tri: Phong Tu phap thi xii - Ca quan ph6i hgp: Toa an nhan dan thi xii - Thai gian tht,rc hi~n: Ca nam.
3.3. T6 chlrc H(Ji nghi tr(l"c tuyJn toan qu6c (aiim c6u Ihi xii Quang Yen) l'~
cong toc dan l'qn trong tlwc thi phap luqt v~ hoa giai a cO" sa (theo KJ hoqch clla Ban Dan vqn Trung ll"O"ng)
- Ca quan chtl tri: UBND thi xii (phong Tu phap tham mUll). - Ca quan ph6i hgp: Uy ban M~t tr?n T6 qu6c tinh. - Thai gian tht,rc hi~n: Quy I.
4. Cong hie xay dl,rngdp xa dl,lt ehu~n ti~p e~n phap lu~t 4./. Tlwc hi~n co hi~u qua nhi~1I11'(1 xa)' d(mg cdp xii aqt chudn tiJp cqn phap
luqt theo QuyJI ainh s6 6191QD-TTg gcin vai th(l"c hi~n Chu'O"ng trinh m(lC tieu qu6c gia xay d(lng nang than moi.
- Ca quan chtl tri: Uy ban nhan dan thi xii, UBND cae xii, phuang.
5
- CO' quan ph6i hgp: Ban Xay dVng nong thon mai; UBND cac xii, phuong; cac CO' quan, t6 chuc co lien quan.
o Thai gian thvc hi~n: Ca nam. 4.2. Tang ClI'ong cong tac chi aga, hll'Ong dan g6n lidn vai vi?c thea d6i. aon
a6c, kidm tm nh6m tlwc hi?n t6t vi?c aanh gia. ch6m aidm va cong nl/{!n c6p xii agt chu6n tidp et;inphap Il/I}t trang nam.
- CO' quan Chll tri: Oy ban nhan dan thi xii (phong Tu phap tham muu). - CO' quan ph6i hqp: Cac CO' quan, t6 chuc co lien quan. - Thai gian thvc hi~n: Ca nam.
5. Tang cll'ong 11IIYa(ing su. tham gia clla t6 cl1ltc chinh tri - xii h(ii, t6 cl1li'c hanh nghd vd phcip Il/I}t, t6 cllll'Cxii h(ii nghd nghi?p vd phap Il/I}t, ca nhan, t6 cllli'c trang cong tac PBGDPL, hoa giai 0' CO'so' va huy a(ing S(I' h6 tr(J, t(li tr(J kinh phi cha cong tac PBGDPL, hoa giai 0' CO'sO',xay d!l'I1gc6p xii agt chudn tidp c9n phap 11191
- CO' quan Chll tri: phong Tu phap, cac CO' quan ban, nganh, doim th~, Oy ban nhan dan cac xii, phuong.
- CO' quan ph6i hqp: Cac CO' quan, t6 chuc co lien quan. - Thai gian thvc hi~n: Ca nam. III. TO CHO'C THl/C HIJ):N 1. Hgi dang phai hQ'p phB bi~n, giao d9C phap lu~t thi xii: Chi dl,lo, huang
d~n tri~n khai thvc hi~n K~ hOl,lchcong tac PBGDPL. Phong Tu phap co trach nhi~m tham muu Oy ban nhan dan thi xii va Hi;>i
d6ng ph6i hqp ph6 bi~n, giao dlJc phap lu?t thi xii huang d~n, don d6c, ki~1ll tra cac CO' quan, ban, nganh, doan th~, Oy ban nhan dan cac xii, phuong trang vi~c thvc hi~n K~ hOl,lchnay.
2. Cac co' quan, dO'n vi thugc UBND thi xii: Xay dVng K~ hOl,lch cong tac PBGDPL nalll 2020 phu hgp vai chuc nang, nhi~1ll VIJclla nganh, dan vi. f)~c bi~t quan tam ph6 bi~n, giao dlJc cac van ban phap lu?t mai ban hanh, mai duqc sua d6i, b6 sung; cac van ban phap lu?t co lien quan d~n chuc nang, nhi~1ll VIJclla nganh cho can bi;>,cong chuc va nhan dan. B6 tri kinh phi tri~n khai cac nhi~1ll VIJ cong tac PBGDPL thi~t thvc, hi~u qua.
3. Phong Tai chinh- K~ ho~ch: Thvc hi~n dp kinh phi trang dv toan duqc Oy ban nhan dan thi xii giao cho cac dan vi, dia phuong d~ thvc hi~n va thiim dinh trinh b6 sung kinh phi cho cac dan vi (n~u co).
4. Trung tam Truy~n thong- Viin hoa thj xii: Ti~p tlJC da dl,lng hoa, d6i Illai va nang cao chiit luqng chuyen m~lc ph6 bi~n, giao dlJC phap lu?t tren C6ng thong tin di~n tlr thi xii. Tang thai luqng tuyen truy~n tren h~ th6ng truy~n thanh d~ ph6 bi~n, giao dlJc phap lu?t, giai dap, huang d~n ki~n thuc phap lu?t nh~m Ian toa va thiim sau phap lu?t trang dai s6ng xii hQi Clla cac t~ng lap nhan dan.
5. D~ nghi M~t tr~n TB quac va cac doan th~ thj xii; Hgi Lu~t gia thi xii: Chi dl,lo, tri~n khai cong tac tuyen truy~n, ph6 bi~n giao dlJC phap lu?t cho doan vien, hi;>ivien va nhan dan phu hgp vai chuc nang, nhi~m V~Iclla t6 chuc. Hmg cuang ph6i hgp vai cac nganh, dia phuang va h6 trq ngu6n l~rc cho cong tac
6
PBGDPL. Chi d~o t6 chuc ngimh dQc dp duai nang cao ch~t lugng cac Hoa giai vien a ca sa va ho~t d('>ngclla cac T6 hoa giai a ca sa.
6. Dy ban nhan dan cac xii, phu'o'ng: - Xay d\Ing va t6 chtrc tht,rc hi~n co hi~u qua K~ ho~ch cang tac PBGDPL,
hoa giai a ca sa, xay dt,rng dp xii d~t chu~n ti~p c(in phap lu(it nam 2020; ti~p t\IC tri~n khai th\Ic hi~n cac Chuang trinh, k~ ho~ch, d~ an v~ PBGDPL nam 2020 phil hgp vai di;icdi~m, tlnh hinh va di~u ki~n C\l th~ cua dia phuong.
- Ti~p t\lC nang cao ch~t lugng, hi~u qua ho~t d('>ng d('>ingu bao cao vien, tuyen truy~n vien phap lu(it, hoa giai vien a ca sa. L\Ia chQn n('>idung; d6i mai, sang t~o cac hinh thuc tuyen truy~n, PBGDPL phil hgp vai dbi tugng, dia ban d~ cang tac PBGDPL di vao chi~u sau, d~t hi~u qua thi~t th\rc.
7. Kinh phi thl}'c hi~n: Dugc bb tri trang d\I toan cua ca quan, t6 chuc chu tri tri~n khai th\Ic hi~n nhi~m V\l va dugc th\Ic hi~n theo Lu(it ngan sach nha nuac, Lu(it PBGDPL, Lu(it hoa giai a ca sa va cac van ban huang d~n thi hanh. Kinh phi tht,rc hi~n cac chuang trinh, d~ an, k~ ho~ch th\Ic hi~n theo cac Quy~t dinh phe duy~t cac chuang trinh, d~ an, k~ ho~ch do.
UBND thi xii yeu diu cac ca quan, dan vi, dia phuong gui K~ ho~ch v~ Uy ban nhan dan thi xii (qua Phong Tu phap) tmac ngay 15/02/2020; t6 chuc tri~n khai cac n('>idung k~ ho~ch dam bao dung ti~n d('>va hi~u qua tren dia ban tinh; dinh ky 6 thang (tmac ngay 15/5), hang nam (tmac ngay 15/11) bao cao k~t qua th\IC hi~n v~ Uy ban nhan dan thi xii (qua Phong Tu phap) d~ t6ng hgp bao cao Sa Tu phap.! 4---
Vii Th! Di~u Linh
7
00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006
00000007
2020-01-31T11:05:26+0700
Vit Nam