of 20/20
Str. 148 Uvod u neparametarske testove Predavač: Dr Mirko Savić [email protected] www.ef.uns.ac.rs

Uvod u neparametarske - Економски факултет у …...Uvod u neparametarske testove Predavač: Dr Mirko Savi ć [email protected] Hi-kvadrat testovi c2 Vrste c2

 • View
  233

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Uvod u neparametarske - Економски факултет у …...Uvod u neparametarske testove...

 • Str. 148

  Uvod u

  neparametarske

  testovePredava: Dr Mirko Savi

  [email protected]

  www.ef.uns.ac.rs

 • Hi-kvadrat testovi

  c2

  Vrste c2 testa:

  test znaajnosti proporcije,

  test prilagoenosti (aproksimacije) empirijskog

  rasporeda teorijskom rasporedu,

  test nezavisnosti obeleja (homogenosti skupa).

  Koristi se za uporeivanje dve serije frekvencija.

  Str. 149

 • Izraunava se vrednost: c2

  0

  c 2

  ;r

  c2

  0 c

  2

  ;r. Nulta hipoteza H0 se prihvata. Ne postoje statistiki

  znaajne razlike izmeu teorijskih i empirijskih

  frekvencija.

  c2

  0> c

  2

  ;r. Nulta hipoteza H0 se odbacuje. Postoje statistiki

  znaajne razlike izmeu teorijskih i empirijskih

  frekvencija.

  Tablina vrednost:

 • 0

  Oblasti prihvatanja i odbacivanja nulte hipoteze H0

  c 2f

  c2

  Odbacivanje H0

  Prihvatanje H0

  c 2

  ;r

  cc 2

  0

  2

  ;

  r cc 2

  0

  2

  ;

  r

  Grafiki prikaz:

 • Test znaajnosti proporcije

  Ocena znaajnosti razlike originalnih frekvencija i

  teorijskih frekvencija

  ft

  i

  Broj grupa u empirijskom rasporedu mora biti m>2.

  SOT-233 Hi kvadrat test Test znaajnosti proporcije

  c2

  fi

  Str. 150

  SOT-022 K:4-15 Hi kvadrat test znaajnosti proporcije

  5f

  t

  iSve teorijske frekvencije moraju biti vee od 5! Ako

  nisu, spajaju se sa susednom!

  SOT-233 Hi kvadrat, test proporcije.pptSOT-022 Hi kvadrat.ppt

 • Test prilagoenosti (aproksimacije)

  empirijskog rasporeda teorijskom

  rasporedu

  Broj stepeni slobode:

  za normalni raspored r=m3

  za binomni i Puasonov raspored r=m2.

  c2

  Testiranje prilagoenosti nekom teorijskom rasporedu.

  Str. 152

 • Test homogenosti skupa

  (nezavisnosti obeleja)

  Proverava se razlika izmeu vie razliitih skupova.

  Formuliu se sledee hipoteze:

  H0: Svi uzorci pripadaju istom osnovnom skupu.

  H1: Bar jedan uzorak ne pripada osnovnom skupu.

  c2Str. 153

  Broj stepeni slobode: r=(m1) (k1)

  m broj redova; k broj kolona u tabeli kontingencije

 • m

  i

  k

  jij

  fC

  1

  2

  01

  2

  0

  c

  c

  Vrednost koeficijenta u interalu 0C1

  Koeficijent kontingencije:

 • SOT-079 K:4-18 Hi kvadrat test nezavisnosti obeleja

  SOT-234 Hi kvadrat test Test homogenosti skupa

  SOT-028 K:4-17 Hi kvadrat test homogenosti skupa

  SOT-078; K(05)z 4-15 Hi-kvadrat test homogenosti

  SOT-075; K(05)z 4-16 Hi-kvadrat test proporcije

  SOT-079 Hi kvadrat test nezavisnosti obelezja.pptSOT-234 Hi kvadrat, test homogenosti.pptSOT-028%20Hi%20kvadrat%20-%20test%20homogenosti.pptSOT-078 K(05)z 4-15 Hi-kvadrat test homogenosti.pptSOT-075 K(05)z 4-16 Hi-kvadrat test proporcije.ppt

 • Test na osnovu predznaka

  (Sign-test)

  Analiza promena vrednosti obeleja na istim

  uzorcima u ponovljenim posmatranjima (zavisni

  uzorci).

  Uglavnom se koristi kod ordinalnih obeleja.

  Nulta hipoteza moe da se formulie na jedan od sledeih naina:

  H0: S(+) = S()=0,5,

  1. Dvosmerni test: H1: S(+) S(),

  2. Jednosmerni test: H1: S(+) S(),

  3. Jednosmerni test: H1: S(+) S(),

  Str. 165

 • SOT-238 Test na osnovu predznaka

  Postoji vie naina izraunavanja! Koristiemo sledei:

  SOT-021 Test na osnovu predznaka

  Za n

 • Wilcoxon-ov test ranga sa znakom1.Provera nulte hipoteze H0 o nepoznatoj vrednosti

  parametra osnovnog skupa na osnovu jednog uzorka.

  (Ne radimo)

  Mogue je formulisanje hipoteza na sledee naine:

  1. Dvosmerni test: H0: Me = M e

  0 ,

  H1: Me M e0 .

  2. Jednosmerni test: H0: Me M e

  0 ,

  H1: Me< M e0 .

  3. Jednosmerni test: H0: Me M e

  0 ,

  H1: Me > M e0 .

  2.Testiranje razlike izmeu dva osnovna skupa, gde je

  ta razlika jednaka odreenoj vrednosti medijane.

  Str. 166

  Uglavnom se koristi kod intervalnih obeleja.

 • Dvosmerni test:

  M e0

  M e0

  H0 se prihvata pod uslovom:WD

 • Za n30:

  SOT-239 Wilcoxon-ov test ranga sa znakom

  Moe se koristiti i standardizovana promenljiva u0.PSPP uvek koristi normalni raspored.

  SOT-210 Wilcoxon-ov test ranga sa znakom (gornja gr., dva uz.)

  SOT-211 Wilcoxon-ov test ranga sa znakom (dve gr., dva uz.)

  SOT-239 Wilcoxon-ov test ranga sa znakom.pptSOT-210 Wilcoxon-ov test ranga sa znakom.pptSOT-211 Wilcoxon-ov test ranga sa znakom.ppt

 • Friedman-ov test

  Vie zavisnih uzoraka u cilju

  ispitivanja da li svi uzorci pripadaju

  istom osnovnom skupu.

  Neparametarska varijanta analize

  varijanse jednog faktora varijabiliteta.

  Str. 168

 • Postavljanje hipoteza:

  H0: Ne postoje statistiki znaajne razlike

  izmeu kolona (blokova, posmatranja);

  H1: Postoje statistiki znaajne razlike

  izmeu kolona (blokova, posmatranja).

 • Rangiranje se vri posebno za svaki red.

  QF

 • Kohranov test

  Za vie od dva zavisna uzorka, gde svaka jedinica u

  uzorku ima ili nema odreenu karakteristiku

  (dihotomna varijabla).

  c Rk r2

  ;H0 se prihvata pod uslovom:

  Str. 169

  SOT-134 Z(06)23-1 Kohranov test

  SOT-134 Z(06)23-1 Kohranov test.ppt

 • Kolmogorov-Smirnov test

  Nema u knjizi

  Koristi se za dve vrste problema:

  za uporeivanje neprekidnog empirijskog sa

  neprekidnim teorijskim rasporedom,

  za testiranje da li dva uzorka iji je raspored

  nepoznat pripadaju istom osnovnom skupu

  (ne radi se)

 • Neparametarski testovi

  (rezime)Broj

  uzorakaOdnos uzoraka Merna skala Neparametarski test

  1 -Nominalna Hi-kvadrat test znaajnosti proporcije

  Intervalna Wilcoxon-ov test ranga sa znakom

  2

  Nezavisni Ordinalna Test na osnovu sume rangova

  Zavisni (usklaeni

  parovi)

  Ordinalna Test na osnovu predznaka

  Intervalna Wilcoxon-ov test ranga sa znakom

  NominalnaHi-kvadrat test nezavisnosti obeleja i

  homogenosti skupa

  >2

  Nezavisni Ordinalna Kruskal-Valisov test

  Zavisni (usklaeni

  parovi)

  Nominalna Kohranov test

  Ordinalna Friedman-ov test

  Nema u knjizi