of 47 /47
UVOD U ORGANSKU HEMIJU c HEMIJA STOMATOLOGIJA

UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

  • Author
    others

  • View
    80

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA...

Page 1: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

c

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 2: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

c

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja

Page 3: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

c

HEMIJA STOMATOLOGIJA

100000 NEORGANSKIH JEDINJENJA

60000000 ORGANSKIH JEDINJENJA

Page 4: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

c

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 5: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

c

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Mislilo se da mogu nastati samo u živim organizmima

“organska”

Sintetisao ureu

Wohler, 1828.

Page 6: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

c

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 7: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

Saharin, vještački zaslađivač, 1879.

300x

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 8: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

HEMIJSKE VEZE Pravilo okteta

Hemijska veza – elementi teže

da postignu stabilnu elektronsku konfiguraciju najbližeg plemenitog gasa - oktetno pravilo

dublet 2He 1s2

oktet ns2np6

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 9: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

Atomi imaju tendenciju da dobijaju, gube ili dele elektrone sve dok ih ne okruži osam valentnih elektrona

-

Postoji mnogo izuzetaka od oktetske norme, ali ovo pravilo predstavlja koristan okvir za mnoge važne koncepte vezivanja.

-

Oktet elektrona sastoji se od punih s i p-podslojeva u atomu -

HEMIJSKE VEZE Pravilo okteta

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 10: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

Atomi imaju tendenciju da dobijaju, gube ili dele elektrone sve dok ih ne okruži osam valentnih elektrona

-

HEMIJSKE VEZE

JONSKA VEZA KOVALENTNA VEZA

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 11: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

11Na 1s2 2s2 2p6 3s1

unutrašnji elektroni

valentni elektroni

Na+ 1s2 2s2 2p6 + e-

10Ne

17Cl 1s2 2s2 2p6 3s23p5

+ e- Cl- 1s2 2s2 2p6 3s23p6

18Ar

HEMIJSKE VEZE Jonska veza

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 12: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

HEMIJSKE VEZE Jonska veza

Cl- Na+

elektrostatičke sile

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 13: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

HEMIJSKE VEZE Kovalentna veza

H . + . H H:H

• U kovalentnim vezama atomi dijele elektrone • Dijeljeni par elektrona djeluje kao neka vrsta

“lijepka” za povezivanje atoma zajedno

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 14: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

HEMIJSKE VEZE Kovalentna veza

H F

Elektronima siromašnija oblast

Elektronima bogatija oblast

F H

d+ d-

Da li elektroni iz zajedničkog para jednako pripadaju i jednom i drugom atomu?

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 15: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

Što je veća razlika u elektronegativnosti, veza je polarnija

HEMIJSKE VEZE Polarna kovalentna veza

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 16: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

• F2

4.0 –4.0 =0 nepolarna

• HF 4.0 –2.1 = 1.9 polarna kovalentna • LiF 4.0 –1.0 = 3.0 jonska

HEMIJSKE VEZE Polarna kovalentna veza

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 17: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Kod većine organskih veza elektroni nisu

jednako dijeljeni :polarna kovalentna

veza

Page 18: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 19: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

Ugljenik je uvijek ČETVOROVALENTAN!

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Vodonik je uvijek JEDNOVALENTAN!

Page 20: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Kiseonik je uvijek DVOVALENTAN!

Azot je uvijek TROVALENTAN!

Page 21: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 22: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Hibridizacija je model koji podrazumijeva preklapanje atomskih orbitala pri čemu nastaju molekulske.

Na taj način se objašnjava prostorni izgled molekula.

HIBRIDIZACIJA

izgled sp-hibridne orbitale

Page 23: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

Tri tipa hibridizacije

sp3 hibridizacija

sp2 hibridizacija

sp hibridizacija

HEMIJA STOMATOLOGIJA

izgled sp-hibridne orbitale

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

Page 24: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

Tri tipa hibridizacije

sp3 hibridizacija

HEMIJA STOMATOLOGIJA

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

Page 25: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

Tri tipa hibridizacije

sp3 hibridizacija

HEMIJA STOMATOLOGIJA

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

Page 26: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

Tri tipa hibridizacije

sp3 hibridizacija

sp2 hibridizacija

HEMIJA STOMATOLOGIJA

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

Page 27: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

Tri tipa hibridizacije

sp3 hibridizacija

sp2 hibridizacija

HEMIJA STOMATOLOGIJA

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

Page 28: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

Tri tipa hibridizacije

sp3 hibridizacija

sp2 hibridizacija

sp hibridizacija

HEMIJA STOMATOLOGIJA

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

Page 29: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

Tri tipa hibridizacije

sp3 hibridizacija

sp2 hibridizacija

sp hibridizacija

HEMIJA STOMATOLOGIJA

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

Page 30: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

Odrediti tip hibridizacije za svaki atom ugljenika u datom jedinjenju:

Page 31: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 32: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

EMPIRIJSKE FORMULE

Predstavljaju cjelobrojni odnos atoma u nekom molekulu

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 33: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

MOLEKULSKE FORMULE

Daju tačan broj svih atoma u nekom molekulu

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 34: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

STRUKTURNE (konstitucione) FORMULE

Prikazuju detaljan raspored hemijskih veza i atoma u molekulu

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 35: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

RACIONALNE (kondezovane) FORMULE

Prikazuju sažete strukturne formule

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 36: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Za razliku od neorganskih, organske reakcije su često spore.

Za odvijanje bioloških procesa to nije prihvatljivo, pa organske (=biohemijske)

transformacije ubrzavaju enzimi (po strukturi proteini).

Page 37: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 38: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 39: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

ELEKTROFILI (,,vole elektrone“)

NUKLEOFILI (,,vole jezgro“)

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 40: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

RASKIDANJE KOVALENTNE VEZE

HOMOLITIČKO

Slobodni radikali

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 41: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

Karbokatjon

RASKIDANJE KOVALENTNE VEZE

HETEROLITIČKO

joni

UVOD U ORGANSKU HEMIJU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 42: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

SUPSTITUCIJA (zamjena)

Iz dva molekula nastaju nova dva molekula!

VRSTE ORGANSKIH REAKCIJA

HEMIJA STOMATOLOGIJA

Page 43: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

ADICIJA (dodavanje)

Iz dva molekula nastaje jedan novi!

HEMIJA STOMATOLOGIJA

VRSTE ORGANSKIH REAKCIJA

Page 44: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

ELIMINACIJA (oduzimanje)

Iz jednog molekula nastaju dva nova!

HEMIJA STOMATOLOGIJA

VRSTE ORGANSKIH REAKCIJA

Page 45: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

OKSIDACIJA

Oksidacija je oduzimanje vodonika i (najčešće) dodavanje kiseonika.

HEMIJA STOMATOLOGIJA

VRSTE ORGANSKIH REAKCIJA

Page 46: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

REDUKCIJA

Redukcija je dodavanje vodonika i (najčešće) oduzimanje kiseonika.

HEMIJA STOMATOLOGIJA

VRSTE ORGANSKIH REAKCIJA

Page 47: UVOD U ORGANSKU HEMIJUhemija.me/wp-content/uploads/2018/12/uvod-u-organsku-hemiju.pdf · HEMIJA STOMATOLOGIJA Organska hemija je hemija ugljenika i njegovih jedinjenja . UVOD U ORGANSKU

HEMIJA STOMATOLOGIJA

UVOD U ORGANSKU HEMIJU