Uwarunkowania kulturowe obszaru LSR

  • Published on
    03-Feb-2016

  • View
    46

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sztuka kulinarna Krainy wok Lublina moliwoci wsparcia przedsiwzicia w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Kraina wok Lublina. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>Sztuka kulinarna Krainy wok Lublina moliwoci wsparcia przedsiwzicia w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Kraina wok LublinaEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD Kraina wok Lublina Publikacja wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi</p></li><li><p>Uwarunkowania kulturowe obszaru LSR Obszar LGD posiada szczeglne uwarunkowania kulturowe. Ludno tego obszaru posiada szczeglne obyczaje i tradycje. Najwikszym problemem jest brak waciwej promocji walorw tego obszaru.Lubelszczyzna synie z potraw mcznych i kasz, a take z rnorodnych wyrobw alkoholowych takich jak grzace, nalewki i miody pitne. Jej specyfika silnie zwizana jest z pooeniem geograficznym: lecy midzy Wis a Bugiem region to miejsce, w ktrym Wschd spotyka si z Zachodem. Tu wanie krzyoway si wpywy bizantyjskie i aciskie. W kulturze i kuchni Lubelszczyzny mona wic spotka wpywy nie tylko polskie, ale take biaoruskie, ukraiskie, ydowskie, a nawet greckie czy ormiaskie. </p></li><li><p>W tradycyjnej kuchni lubelskiej nie brakuje potraw z kartofli. Szczeglnie dobra, chocia niezwykle kaloryczna jest lemieszka ziemniaczana (tzw. praucha, danie wywodzce si z kuchni wiejskiej). Naley wspomnie te o lubelskiej odmianie knedli tzw. parowacach - s one delikatniejsze w smaku i nieco sodsze ni zwyke oraz gotuje si je na parze, a nie w wodzie, jak tradycyjne kluski. Inne tradycyjne danie to zupa z pucek podawana czsto bez misa, z du iloci kaszy i warzyw, z puckami na oddzielnym talerzyku. Potrawa ta ma kresowe i ydowskie korzenie.Specyficznym alkoholem z tego regionu jest nalewka dereniowa. </p></li><li><p>WizjaChcielibymy, aby obszar LGD w przyszoci by atrakcyjny dla mieszkacw i partnerw w biznesie (inkubator przedsibiorczoci), w tym rolnictwa oraz dla turystw, w oparciu o zasoby kulturowe; by miejscem licznych inicjatyw spoecznychCele oglneI. Poprawa jakoci ycia na wsi, w tym warunkw zatrudnienia (zwikszenie liczby miejsc pracy)II. Waloryzacja lokalnych zasobw przyrodniczych i kulturowych.Cele szczegoweRozwj lokalnej przedsibiorczoci i samozatrudnienia oraz przyciganie inwestycji na obszarze LGDPoprawa oferty spdzania wolnego czasuZachowanie wartoci kulturowych i przyrodniczychRozwj turystyki kulturowej i aktywnej, w tym agroturystyki i ekoturystykiRozwj przetwrstwa rolno-spoywczego i rynkw zbytu produktw rolnych</p><p>PrzedsiwziciaWsparcie dla firm w regioniePlac zabaw w kadej gminieBaza sportowa i imprezy sportoweCentra i imprezy kulturalneSie szlakw turystycznych KwLSztuka kulinarna KwL</p></li><li><p>Przedsiwzicie: Sztuka kulinarna KwL</p><p>Realizacja przedsiwzicia przyczyni si przede wszystkim do osignicia celw szczegowych</p><p>nr 3 - Zachowanie wartoci kulturowych i przyrodniczych i celu szczegowego nr 5 - Rozwj przetwrstwa rolno-spoywczego i rynkw zbytu produktw rolnych.</p><p>Zakres projektw:</p><p>tworzenie nowych przedsibiorstw brany przetwrstwa rolno-spoywczego;szkolenia w zakresie promocji produktw lokalnych;projekty dotyczce promocji produktw lokalnych (certyfikacja produktw, wydawnictwa, udzia w targach, organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych o charakterze promocyjnym);Realizacji projektw sprzyjaj </p><p>podmiejsko, blisko najwikszego miasta po wschodniej stronie Wisy duy rynek zbytu;baza do przetwrstwa rolno-spoywczego, zdrowej ywnoci, pszczelarstwo (technikum pszczelarstwa);tradycje ludowe, produkty lokalne wesele krzczonowskie, pisanki, obrzdy religijne, pierogi w Bychawie, piwo w Olszance, placek buraczany, tradycje OSP i KGW.</p></li><li><p>Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw</p><p> Kto moe by Wnioskodawc?</p><p>podmioty zatrudniajce poniej 10 osb, majce obrt nieprzekraczajcy rwnowartoci wz 2 mln euro, majce siedzib lub adres zameldowania na terenie objtym LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) z wyczeniem miast liczcych powyej 5000 mieszkacw, osoba ubiegajca si o dotacj musi by patnikiem ZUS.</p></li><li><p>Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw</p><p>Dofinansowane mog by nastpujce przedsiwzicia:usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa;usugi dla ludnoci;sprzeda hurtowa lub detaliczna;rzemioso lub rkodzielnictwo;usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem;usugi transportowe, komunalne;przetwrstwo produktw rolnych lub jadalnych produktw lenych;magazynowanie lub przechowywanie towarw;wytwarzanie produktw energetycznych z biomasy;rachunkowo, doradztwo lub usugi informatycznych.</p></li><li><p>Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw</p><p>Zgodnie z LSR preferowane do dofinansowania bd projekty zwizane z :</p><p>modernizacj istniejcych przedsibiorstw rnych bran, ktre chc poszerzy swoje rynki zbytu lub wprowadzi nowe technologie;</p><p>modernizacj istniejcych przedsibiorstw wiadczcych usugi turystyczne;</p><p>poszerzeniem dziaalnoci o usugi turystyczne.</p></li><li><p>Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw</p><p>Forma i wysoko przyznanej pomocy:*do 100000 z. jeli biznesplan przewiduje utworzenie 1-2 miejsc pracy wprzeliczeniu na etaty rednioroczne;* do 200000 z. jeli biznesplan przewiduje utworzenie 3-4 miejsc pracy wprzeliczeniu na etaty rednioroczne;* do 300000 z - jeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy wprzeliczeniu na etaty rednioroczne.*Maksymalna wysoko pomocy dla jednego beneficjenta nie moe przekroczy 300000 z wokresie realizacji Programu (+ 300 000 za porednictwem LGD) *Dofinansowanie w formie refundacji 50% poniesionych kosztw (netto) zwizanych z realizacj projektu.*Moliwe jest skorzystanie z wyprzedzajcego finansowania ( zaliczka w wysokoci 20% kosztw kwalifikowanych ponoszonych w zwizku z realizacj inwestycji). </p></li><li><p>Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej </p><p>Kto moe by Wnioskodawc?O pomoc mog ubiega si osoby fizyczne ubezpieczone w KRUS jako rolnicy, maonkowie rolnika lub domownicy.</p><p>Wnioskodawca powinien mie miejsce zamieszkania na terenie gminy wiejskiej-gminy miejsko wiejskiej z wyczeniem miast liczcych powyej 5 tys. mieszkacw-gminy miejskiej, z wyczeniem miejscowoci liczcych powyej 5 tys. mieszkacw.</p><p>UWAGA! Tylko w ramach LEADERA moliwe jest przyznanie pomocy podmiotom posiadajcym miejsce zamieszkania w miecie pooonym na terenie gminy miejsko-wiejskiej liczcym powyej 5 tys. mieszkacw (nie wicej ni 20 tys.mieszkacw). </p></li><li><p>Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej </p><p>Dofinansowane mog by nastpujce przedsiwzicia:Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa;Usugi dla ludnoci;Sprzeda hurtowa i detaliczna;Rzemioso lub rkodzielnictwoRoboty i usugi budowlane oraz instalacyjne;Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem;Usugi transportowe i komunalne;Przetwrstwo produktw rolnych lub jadalnych produktw lenych;Magazynowanie lub przechowywanie towarw;Wytwarzanie produktw energetycznych z biomasy;Rachunkowo, doradztwo lub usugi informatyczne.</p></li><li><p>Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej </p><p>Zgodnie z LSR preferowane do dofinansowania bd operacje dotyczce:</p><p>Tworzenia nowych i modernizacji istniejcych gospodarstw agroturystycznych;Tworzenie nowych lub modernizacja istniejcych przedsibiorstw wiadczcych usugi turystyczne;Tworzenia nowych przedsibiorstw brany przetwrstwa rolno-spoywczego;</p></li><li><p>Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej </p><p>Forma i wysoko przyznanej pomocy:</p><p>*Maksymalna wysoko pomocy dla jednego beneficjenta w gospodarstwie rolnym nie moe przekroczy 100000 z wokresie realizacji Programu (+100 000 z za porednictwem LGD) </p><p>*Dofinansowanie w formie refundacji 50% poniesionych kosztw (netto) zwizanych z realizacj projektu.</p><p>*Moliwe jest skorzystanie z wyprzedzajcego finansowania (zaliczka w wysokoci 20% kosztw kwalifikowanych ponoszonych w zwizku z realizacj inwestycji). </p></li><li><p>Odnowa i rozwj wsi Kto moe by Wnioskodawc?O pomoc mog ubiega osoby prawne: gmina, instytucja kultury, dla ktrej organizatorem jest jednostka samorzdu terytorialnego, koci lub inny zwizek wyznaniowy, organizacja pozarzdowa majca status organizacji poytku publicznego.</p><p>Pomoc finansowa moe by przyznana jeeli projekt jest realizowany w miejscowoci nalecej do gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej, z wyczeniem miast liczcych powyej 5000 mieszkacw, wpisuje si w zakres Planu Odnowy Miejscowoci, nie ma charakteru komercyjnego, organizacja pozarzdowa dziaa w obszarze zbienym z celami dziaania Odnowa i rozwj wsi, w szczeglnoci na rzecz aktywizacji ludnoci, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego.</p></li><li><p>Odnowa i rozwj wsi </p><p>Dofinansowane mog by nastpujce przedsiwzicia :Budowy, przebudowy, remontu lub wyposaenia budynkw penicych funkcje rekreacyjne, sportowe, spoeczno-kulturalne, w tym wietlic i domw kultury, z wyczeniem szk, przedszkoli i obkw;Budowy, przebudowy, remontu lub wyposaenia obiektw maej architektury;Budowy, przebudowy lub remontu obiektw sportowych, cieek rowerowych, szlakw pieszych, placw zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do uytku publicznego ;Zakupu towarw sucych przedsiwziciom zwizanym z kultywowaniem tradycji spoecznoci lokalnych lub tradycyjnych zawodw;Zwizanych z ksztatowaniem obszaru o szczeglnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkacw, sprzyjajcych nawizywaniu kontaktw spoecznych, ze wzgldu na ich pooenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczeglnoci poprzez odnawianie lub budow placw parkingowych, chodnikw lub owietlenia ulicznego;</p></li><li><p>Odnowa i rozwj wsi </p><p>Urzdzania i porzdkowania terenw zielonych, parkw, lub innych miejsc wypoczynku;Budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;Zagospodarowania zbiornikw i ciekw wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowoci;Rewitalizacji budynkw wpisanych do rejestru zabytkw lub objtych wojewdzk ewidencj zabytkw, uytkowanych na cele publiczne oraz obiektw maej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomnikw historycznych i miejsc pamici; Zakupu i odnawiania obiektw charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;</p></li><li><p> Odnowa i rozwj wsi </p><p> Budowy, przebudowy, remontu lub wyposaania obiektw budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktw i usug, w tym pawilonw, punktw wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; Odnawiania elewacji zewntrznych i dachw w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytkw lub objtych wojewdzk ewidencj zabytkw i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytkw; Wyburzenia i rozbirki zdewastowanych obiektw budowlanych w celu uporzdkowania terenu w miejscowoci, jeeli niemoliwe jest ich odnowienie i dalsze uytkowanie - w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt. 1-12; Zakupu materiau siewnego lub nasadzeniowego rolin wieloletnich; Zakupu sprztu, materiaw i usug, sucych realizacji operacji; Oglnych, ktre s bezporednio zwizane z przygotowaniem i realizacj operacji.</p></li><li><p>Odnowa i rozwj wsi </p><p>Zgodnie z LSR preferowane do dofinansowania bd operacje dotyczce </p><p>Budowy i modernizacji obiektw sportowo-rekreacyjnych;Budowy i modernizacji obiektw kulturalnych, wietlic wiejskich;(powysze dziaania mog by realizowane tylko w powizaniu z imprez lub wydarzeniem sportowym);Organizacji i tworzenie muzew, izb regionalnych itp.; </p></li><li><p>Odnowa i rozwj wsi </p><p>Zakupu strojw oraz sprztu dla klubw i zespow sportowych;Budowy lub modernizacji obiektw publicznych sucych rozwojowi turystyki;Zagospodarowania (odnowy) centrw wsi znajdujcych si na szlakach turystycznych;Zagospodarowania miejsc zwizanych z ruchem turystycznym (parkingi, owietlenie tych miejsc, chodniki przy tych miejscach);Wytyczenia i oznakowania tras turystycznych;Budowy i modernizacji maej architektury;Odnowy zabytkw znajdujcych si na szlakach.</p></li><li><p>Odnowa i rozwj wsi Forma i wysoko przyznanej pomocy:Maksymalna wysoko pomocy na realizacj projektw w jednej miejscowoci wynosi 500000 z w okresie realizacji Programu (+ 500 000 z w ramach LSR) Wysoko pomocy przyznanej na realizacj jednego projektu nie moe by nisza ni 25000 z.Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75 % kosztw kwalifikowanych projektu. </p></li><li><p>Odnowa i rozwj wsi Pomoc moe by przyznana na wicej ni 3 operacje w gminie Urzd Marszakowski rozpatrujc wniosek nie przyznaje punktw planowanej operacji- pomoc przyznawana jest wedug kolejnoci na licie operacji wybranych przez LGD</p></li><li><p>Mae projektyMae projekty operacje, ktre nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa Osi 3 wdraanych podejciem LEADER, ale przyczyniaj si do osignicia celw tej Osi.S to projekty przyczyniajce si do poprawy jakoci ycia lub zrnicowania dziaalnoci gospodarczej na obszarze dziaania LGD.Dziaanie mae projekty funkcjonuje tylko w ramach realizacji LSR</p></li><li><p>Mae projektyKto moe by Wnioskodawc?O pomoc mog ubiega si osoby fizyczne, zameldowane na pobyt stay na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, lub wykonujce dziaalno gospodarcz na tym obszarze,Jednostki samorzdu terytorialnego Instytucje kultury Fundacje , stowarzyszeniaKoci Katolicki, inne kocioy, zwizki wyznaniowe</p></li><li><p>Mae projektyDofinansowane mog by nastpujce przedsiwzicia:</p><p>budowy i modernizacji placw zabaw w powizaniu z imprezami kulturalno-edukacyjnymi dla dzieci;budowy i modernizacja obiektw sportowo-rekreacyjnych, oraz zakup strojw i sprztu dla klubw i zespow sportowych w powizaniu z imprez lub wydarzeniem sportowym;szkole i warsztatw;budowy i modernizacji obiektw kulturalnych oraz zakup strojw i instrumentw dla zespow artystycznych, w tym grup folklorystycznych (tylko w powizaniu z imprez lub wydarzeniem kulturalnym);organizacji imprez rekreacyjno-kulturalnych, organizacja i tworzenie muzew, izb regionalnych itp.;publikacji wydawnictw o charakterze kulturalnym, zwizanym z histori obszaru, kultywowaniem tradycji itp.;</p></li><li><p>Mae projektyDofinansowane mog by nastpujce przedsiwzicia:tworzenia nowych i modernizacja istniejcych gospodarstw agroturystycznych, przedsibiorstw wiadczcych usugi turystyczne; wytyczenia i oznakowania tras turystycznych;budowy i modernizacji maej architektury;odnowy zabytkw znajdujcych si na szlakach;dziaa promocyjnych (wydawnictwa, imprezy promocyjne rajdy, udzia w targach turystycznych itp.)szkole i projektw dotyczcych promocji produktw lokalnych (certyfikacja produktw, wydawnictwa, udzia w targach, organizacja imprez o charakterze promocyjnym).</p></li><li><p>Mae projekty</p><p>Koszty kwalifikowalne podlegajce refundacji w ramach maych projektw</p><p>Oglne,Roboty budowlane,Wynagrodzenie za wiadczenie usug, Podczenia do internetu,Opracowania, druku, lub powielenia oraz dystrybucji materiaw informacyjnych, szkoleniowych, audiowizualnych dotyczcych maego projektu, zakup, wynajcie powierzchni reklamowych,Najem sal lub innych powierzchni lub dzierawy gruntu,Zakup materiaw lub przedmiotw w tym materialu siewnego lub nasadzeniowego rolin wieloletnich,</p></li><li><p>Zakup, najem oraz monta urzdze, narzdzi, wyposaenia, sprztu lub oprogramowania z wy...</p></li></ul>

Recommended

View more >