of 3 /3
UY BAN NHAN DAN THANH PHO CAN THO coNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM Hoc 1;ap - Tu. do - H#Ith phtic Ccin Thu, ngay 2 8 thong 9 Wm 2021 S6: 2 3 6 2 /QD-UBND QUYET DINH Ve viec ho troy khAn cap ngtrai din thieu doi, thieu prang thqc, thirc phAnt, Op kite, khan do d#i dich COVID-19 teen dia ban thanh phO CAn Tho' UY BAN NHAN DAN THANH PHO CAN THE Can cit. Ludt TO auk Chinh quyen dia plutang ngay 19 thong 6 nam 2015 va Lugt stia cloi, bo sung mot so dieu cita Luck to cidec Chinh phu va Luck To chtiv Chinh quyen cia phwang ngay 22 thong 11 nam 2019; Can cu Nghi clinh so 20/2021/ND-CP ngay 15 thcing 3 nam 2021 czia Chinh phis quy dinh chinh sach tr9. hOi cloi vii cac doi turmg boo tra xa hOi; Can cit. ThOng boo so 91-TB/TU ngay 24 thcing 9 nam 2021 ciia Thanh ay Can Thu trich Thong boo so 90-TB/'TU ngay 24 thing 9 nam 2021 clia Ban Thwang vu Thanh Uy ke't lu an cica tap the Ban Thwang vu Minh uy tai cuOc hop ngay 23 thong 9 nam 2021; Can cu. Cong van so 379/HDND-TT ngay 24 thong 9 nam 2021 czia Thweeng trIrc HOi dung nhan don thanh pho Can Thu ye viec kien cua Thwemg tryt. HOi dong nhan don thanh ph - 6 ye Ter trinh so 182/TTr-UBND ngay 20 thcing 9 nam 2021 cua Uy ban nhan dein thanh phO; Can cr.' s- Thong boo se c ) 42-TB/BCSD ngay 23 thong 9 nam 2021 cUa Ban Can sir Dang Uy ban nhan don; Theo c:1' nghi czia Giam do c c Sde Lao clOng - Thwang binh va hOi tai trinh so 3229/7Tr-SLDTBXH ngay 14 thing 9 nam 2021. QUYET DINH: Dieu 1. WA tuvng ho trq khan cap Nothi dan dang sink sang teen dia ban thanh pile') Can Thos bi thieu dui, thieu luang thtrc, thtrc pham, gap kh6 khan do anh huang cira dai dich COVID-19. (Trir cac d6i tugng dugc h8 trq then Nghi guy& so 68/NQ-CP ngay 01 thong 7 nam 2021 dm Chinh phu ye mot so chinh sach ho trq ngu6i lao Ong va ngu6i sir &gig lao d6ng gap kho khan do dai dich COVID-19 va Nghi quyet so 52/NQ- HDND ngay 27 thong 8 nam 2021 cira H6i ang nhan dan thanh phO Can Thos ban hanh chinh sach ho trq lao dOng khong c6 giao ket hqp dOng lao d6ng trong th6i -- Can Nghi quy , et 44/NQ-HDND ngay 27 thong H9t clung nam 2021 cua ong nhan don thanh ph6 Can Thu ve thyv hien nhiem vu kinh to - x' hoi, quoc phong, an l!' ninh 6 thong dau nam va nhiem Vy, giai phap 6 thong cuoi nam 2021; 4'

UY BAN NHAN DAN CHU NGHIA VIET NAM THANH PHO CAN …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CHU NGHIA VIET NAM THANH PHO CAN …

logo newUY BAN NHAN DAN THANH PHO CAN THO
coNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM Hoc 1;ap - Tu. do - H#Ith phtic
Ccin Thu, ngay 2 8 thong 9 Wm 2021 S6: 2 3 6 2 /QD-UBND
QUYET DINH Ve viec ho troy khAn cap ngtrai din thieu doi, thieu prang thqc, thirc phAnt,
Op kite, khan do d#i dich COVID-19 teen dia ban thanh phO CAn Tho'
UY BAN NHAN DAN THANH PHO CAN THE
Can cit. Ludt TO auk Chinh quyen dia plutang ngay 19 thong 6 nam 2015 va Lugt stia cloi, bo sung mot so dieu cita Luck to cidec Chinh phu va Luck To chtiv Chinh quyen cia phwang ngay 22 thong 11 nam 2019;
Can cu Nghi clinh so 20/2021/ND-CP ngay 15 thcing 3 nam 2021 czia Chinh phis quy dinh chinh sach tr9. hOi cloi vii cac doi turmg boo tra xa hOi;
Can cit. ThOng boo so 91-TB/TU ngay 24 thcing 9 nam 2021 ciia Thanh ay Can Thu trich Thong boo so 90-TB/'TU ngay 24 thing 9 nam 2021 clia Ban Thwang vu Thanh Uy ke't lu an cica tap the Ban Thwang vu Minh uy tai cuOc hop ngay 23 thong 9 nam 2021;
Can cu. Cong van so 379/HDND-TT ngay 24 thong 9 nam 2021 czia Thweeng trIrc HOi dung nhan don thanh pho Can Thu ye viec kien cua Thwemg tryt. HOi dong nhan don thanh ph -6 ye Ter trinh so 182/TTr-UBND ngay 20 thcing 9 nam 2021 cua Uy ban nhan dein thanh phO;
Can cr.'s- Thong boo sec) 42-TB/BCSD ngay 23 thong 9 nam 2021 cUa Ban Can sir Dang Uy ban nhan don;
Theo c:1' nghi czia Giam docc Sde Lao clOng - Thwang binh va hOi tai trinh so 3229/7Tr-SLDTBXH ngay 14 thing 9 nam 2021.
QUYET DINH:
Dieu 1. WA tuvng ho trq khan cap
Nothi dan dang sink sang teen dia ban thanh pile') Can Thos bi thieu dui, thieu luang thtrc, thtrc pham, gap kh6 khan do anh huang cira dai dich COVID-19.
(Trir cac d6i tugng dugc h8 trq then Nghi guy& so 68/NQ-CP ngay 01 thong 7 nam 2021 dm Chinh phu ye mot so chinh sach ho trq ngu6i lao Ong va ngu6i sir &gig lao d6ng gap kho khan do dai dich COVID-19 va Nghi quyet so 52/NQ- HDND ngay 27 thong 8 nam 2021 cira H6i ang nhan dan thanh phO Can Thos ban hanh chinh sach ho trq lao dOng khong c6 giao ket hqp dOng lao d6ng trong th6i
-- Can Nghi quy,et 44/NQ-HDND ngay 27 thong H9t clung nam 2021 cua ong nhan don thanh ph6 Can Thu ve thyv hien nhiem vu kinh to - x' hoi, quoc phong, an l!' ninh 6 thong dau nam va nhiem Vy, giai phap 6 thong cuoi nam 2021; 4'
2
gian ap dyn& cac bien phap cap bach phong, ch6ng dich COVID-19 teen dia ban thanh pho Can Tha).
Dieu 2. Miic ho fro., [mong thtic ho try, thoi gian hO trq va nguitin kinh phi ha try khan cap
1. Mire h6 trq: 500.000 d6ngingueri (de ngueri dan mua gao, Luang thtrc, thuc ph:Am).
2. Phucmg thirc h6 trq: Ho trq mot Lan va dugc h6 trq bang den.
3. Th6i gian ho trq: Nam 2021.
4. Ngu6n kinh phi 11.6 trq: Ngan sach nha nu6c.
Dieu 3. Trinh to thyc hien hO trq khan cap (Van dung quy dinh tai Dieu 12 cua Nghi dinh so 20/202 UND-CP).
- Buck 1: Tnrang Truong khu vtrc lap danh sach s6 ngtrai thieu doi, thieu luang thuc, thuc phAm, gap kho khan teen dia ban ap, khu vvc.
- Buck 2: Tnrerng ap, Tnremg khu vvc ph6i hop Ban Cong tac Mat tran Ap,. 75ias3; khu vvc ra soat de xem xet cac truing h9p thieu doi, thieu lucmg thuc, thuc gap khO khan trong danh sach va hoan thien danh sach de nghi ho trq, gui Chi tick',.- -1 Uy ban nhan dan xa, phubng, thi tran theo Mau so 1 kern theo Quyet dinh nay.
- Biz& 3: Trong thai han 02 ngay, ke tir ngay nhan dugc danh sach de nglit-_:_« ho trq cua True:mg ap, Tnrang khu v%rc, Chu tich Uy ban nhan dan cac xa, phuerng, thi tran xem xet, lap danh sach de nghi ho trq ten dia ban xa, phuerng, thi tran, giri Uy ban nhan dan guar', huyen theo Mau s6 2 kern theo Quyet dinh nay.
- Buck 4: Trong then han 02 ngay, ke to ngay nhan dugc danh sach de nghi ho trq cUa Chu tich Uy ban nhan dan xa, phuong, thi trAn, tich Uy ban nhan dan quan, huyen xem xet, phe duyet danh sach theo Mau so 3 kern theo Quyet dinh nay va chi dao ciru trq ngay nhang truang hop thieu doi, thieu lucmg thtrc, thtrc phAm, gap kilo khan tren dia ban quail, huyen.
Dieu 4. TO chtk thyc hien
1. Sr Lao clang - Thuong binh va Xi WO So Lao d6ng - Thtran binh va Xa h6i chu tri, phi hgp voi Thu truemg cac co
quan, don vi co lien quan trien khai thtrc hien cac not dung thuc tham quyen; huarpg dan, to chirc kiem tra, don &tic vi'ec thtrc hien ho trq theo quy dinh; thuong xuyen nam bat, thao gifr cac khO khan, vuang mac hoac bao cao Uy ban nhan dan thanh pho chi dao kip tiled; bao cao ket qua thuc hien theo quy dinh va khi c6 yeu cau.
2. So. Tai chinh
So. Tai chinh tham mtru Uy ban nhan dan thanh ph6 va huemg d'An Uy ban nhan dan cap huyn, cap xa trong quan 13%, sir citing kinh phi ho trq khan cap tir nguan ngan sach nha nu6c; phoi h9p So Lao dOng - Thucmg binh va Xa h6i tham muu Uy ban nhan dan thanh ph6 de xuAt BO Tai chinh, 134:3 Lao d'9ng - Thucmg binh va Xa
TM. UY BAN NHAN DAN KT. CHU TICH
TICH /01?,
3
hOi viec ho trg tir ngu'on du trir quiic gia trong trueng hop dia phuang thiL ngun kinh phi theo quy dinh.
3. Uy ban nhan dan qu4n, huy?n
a) Chi dao tTy ban nhan dan xa, phu6ng, thi trAn ra soat, lap danh sach ho trg khan cap cho cac dOistugng thieu doi, thieu,lucmg thuc, thuc pham, gap kho khan, khong dam bao nhu cau toi thieu cuOc song do anh husmg cua dai dich COVID- 19 va thuc hien ci'ru trg kip tiled theo quy dinh.
DOi vai nheing khu vvc bi phong toa,nguoi dan bi thiL hicmg thuc, thuc pham, hang tieu dung thiet yeu, dia phuang ho trg luang thuc, thvc pham, hang tieu dUng thiet yeu cho nguoi dan bang von mire ho trg 500.000 dOng neu tai khoan 1 Dieu 2 Quyet dinh nay.
b) Quan13', chat che, phan anh day du tinh hinh va k6t qua thuc hien; tong hop, bao cao ket qua thuc hien ve Sa Lao dOng - Thucmg binh va Xa hOi theo quy dinh.
Dieu 5. Da nshi tJ' y ban Mat tan TO claw Viet Nam thanh ph6 chi dao tJy ban Mat tran To quoc Viet Nam cap xa, Ban COng tac Mat tan a khu dan cu ho trg, :_%, phOi hop Uy ban nhan dan cap xa trong ra soat, lap danh sach nguai dan thieu , . 0 thieu luang thuc, thuc pham gap kho khan can ho trg khan cap; van dOng viec trien i:)
t
khai thuc hien va giam sat viec thuc hien Quyk dinh nay.
Dieu 6. Chanh Van phong I:Jy ban rthan dan thanh ph& Giam dik SO La dOng - Thucmg binh va Xa hOi, Giam d'cic Sa Tai chinh, Chu tich t_Jy ban nhan dan quan, huyen va cac to auk, ca nhan co lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay ke tir ngay
Nui nhein: - Nhu DiL 6; - Ban TV Thanh ity; - TT.HDND thanh phii; - CT, cac PCT UBND TP (1); - UBMTTQVN TP; - UBND phtrong, thi trAn; - VP UBND TP; - COng TTDT TP; - Ltru: VT.Kn
QD_2362_1.signed.pdf