of 4 /4
UY BAN NHAN DAN CONG Hem xA HOI CHU NGHTA VITT NAM TINH BA RIA-VCING TAU D4c 14p - Tv do - Hanh pink S6 : 3644 /UBND-VP Ba Ria-Viing Tau, ngay 26 thong 5 nom 2015. Ve vic TO chirc hoot dOng twang img ngay ASEAN phong, chong sot xuat huyet lAn thir 5, nom 2015 KHAN Kinh giri : - Giam doc set Y te; - So Thong tin truyen thong; - UB Mat tr:an to qu6c viO Nam tinh va cac to chirc down the. Ngay 15 thong 5 nom 2015, BO Y to ban hanh cong van so 3149/BYT-DP ve viec to chime hog &Ong huOng fmg "ngay ASEAN phong, chOng sot xuat huyet" lan till' 5, nom 2015. ICJ)/ ban nhan dan Tinh có lcien nhu sau : 1/ Giao Y t o chu tri, ph& hop voi cac sec, ban, nganh có lien quan va UBND cac huyen, thanh pho khan trucmg trien khai, thuc hien not dung Cong van nay trong thong 5/2015. 2/ Giao Sa Thong tin truyen thong cha Ong phOi hop voi sec Y to va cac phucmg tin thong tin dai chung , trien khai manh me cac hoot </Ong tuyen truyen t O i nguoi dan trong cong dOng ye cac bien phap phong, ch6ng sot xuat huyet. 3/ De ngh1 UB Mat tren to qu8c Viet Nam tinh va cac to chIrc loan the Phoi hop yen sa Y to va van &Ong cac to chirc thanh vien tham gia cac hog dOng phong, ch6ng dich sot xuat huyet trien khai tren dia ban tinh. [Kern theo cong van nay la cong van s6 3149/BYT-DP cua BO Y to va phi luc] Noi -Nhu tren, -Chu tjch UBND Tinh; "b/c" -Ban Tuyen giao Tinh ay; -Ban VHXH-HDND Tinh; -Doi PTTH, Bab BR-VT; -Trung tam Y 4 du phong; -UBND cac huyen, Minh phO; -Lou : VT-TH [email protected]/5/2015. OS) Le Thanh Dung

UY BAN NHAN DAN CONG Hem xA Ba Tau, ngay 26 thong 5 …ubnd.baria-vungtau.gov.vn/documents/10180/22631/CV_3611.pdf · UY BAN NHAN DAN CONG Hem xA HOI ... nghi Dong chi Chit tich Uy

 • Author
  ngocong

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG Hem xA Ba Tau, ngay 26 thong 5...

 • UY BAN NHAN DAN CONG Hem xA HOI CHU NGHTA VITT NAM TINH BA RIA-VCING TAU D4c 14p - Tv do - Hanh pink

  S6 : 3644 /UBND-VP Ba Ria-Viing Tau, ngay 26 thong 5 nom 2015. Ve vic TO chirc hoot dOng twang img ngay ASEAN phong, chong sot xuat huyet lAn thir 5, nom 2015

  KHAN Kinh giri :

  - Giam doc set Y te; - So Thong tin truyen thong; - UB Mat tr:an to qu6c viO Nam tinh va cac to chirc down the.

  Ngay 15 thong 5 nom 2015, BO Y to ban hanh cong van so 3149/BYT-DP ve viec to chime hog &Ong huOng fmg "ngay ASEAN phong, chOng sot xuat huyet" lan till' 5, nom 2015. ICJ)/ ban nhan dan Tinh c lcien nhu sau :

  1/ Giao Y to chu tri, ph& hop voi cac sec, ban, nganh c lien quan va UBND cac huyen, thanh pho khan trucmg trien khai, thuc hien not dung Cong van nay trong thong 5/2015.

  2/ Giao Sa Thong tin truyen thong cha Ong phOi hop voi sec Y to va cac phucmg tin thong tin dai chung, trien khai manh me cac hoot

 • BO Y TE ONG BOA x A HO CHU NGHIA VItT NAM Diic 10p - Tu. do - Hanh phtic

  Ha Ni, ngay 45 thing 5 nam 2015

  KHAN

  ,,N -.HONG WIND TINH 11R-V1

  LONG VANDEN AI

  S6. /140.tx _ gay ASEAN phong, chong sot xuat huyet "ASEAN Dengue Day" la

  sangten dm 10 nuac thanh vien ASEAN va chirc Y to the gied,nham,nang '112.4hing ... "Mg% u' c cu' a cong ding trong hoat ding phong, chong Wh sot xuat huyet. TO

  nam 2011, cac nuorc thanh vien ASEAN deu to chirc cac sir kiOn thiet thvc de huong ung Ngay ASEAN phong, ching sot xuat huyit vao thing 6 hang nam. De tang cuing cac hoat ding phOng, ,chong dich bOnh va huong Ong Ngay ASEAN phong, ching sot xuat huyit lan thir 5 (15/6/2015) vOi chit de "Doan kat vi mot cong clang khong con Onh sot xuat huyet", BO Y ti tran trong di nghi Dong chi Chit tich Uy ban nhan dan quan tam va chi dao So Y to va cac Ser, ban, nganh lien quan thkrc hiOn tot mot so not dung sau:

  1. Phat Ong huong Ong "Ngay ASEAN phong, ching sot xuat huy&" lin th* nam tai dia phuang trong thing 6 nam 2015.

  2. Cac hog Ong huong (mg:

  , a) chuc Le mit tinh huangfmg "Ngay ASEAN phong, ching sot xuat huyet" nam 2015 nham nang cao y thirc va thay deli hanh vi cea cong &Ong trong vi& chit &Ong phong, ching sot xuat huyet.

  b) Ti chirc chitin dich diet lang quang, b9 gay ten dia ban d'ac biet tai cac khu vvc co nguy ca cao, van ding nguiyi dan thkrc hiOn day kin tat ca cac clang cu chira nuac de muoi khong vao de trong; tha ca vao clang cu chfra nuoc lin; thau rim dung ca chua nuOc vita va nho, lit up cac (fang cu khong chfra nuOc; be muoi, dau hoac hem chat diOt lang gang, b9 gay vao cac o nu& Ong; loai bo cac vat HO phe thai, cac hoc nu& to nhien. Huy Ong chinh quyen cac cap, cac ban, nganh, cac cac to chirc chinh tri, chinh tri xa hei, quan chung nhan dan phii h9p,triin lchai nham nang cao hiOu qua trong cong tac phong, chong xuat huyet.

  c) Treo bang eon, panel, dp phich, khau hitt vi chit de "Ngay ASEAN phong, ching sot xuat huyet" nam 2015 tai cac nai cong cong, cac tuy6n dung chinh nai long ngueri qua lai nham nang cao nhan thirc cua ngtred dan ye Sr nghla va tam quan treng cua v* chu ding phong, ching sot xuat huyit (cac thong dip huemg ung co phi lac kern theo).

  SO: &Ai9/BYT-DP V/v to chirc hoat &Ong hterng ang "Nay ASEAN phong, cluing sot xuat huyet" an thfr 5, am 2015

  Kinh Ding chi Chu tich Oy ban nhan dan tinh cac tinh, thanh phi trkrc thuOc Trung nang.

 • s d) Chi dao Si Thong tin va Truyen thong, cac co quan thong tin dai chung, truyen thong co. s& phoi hop vai nganh Y to tri8n khai manh me cac hoat dOng tuyen truyen bad nguiyi dan trong cong &Ong ye cac bien phap phong, chong sot xuat huyet.

  BO Y to kinh de nghl Deng chi Chu tich 111' y ban nhan dan cac tinh, thanh ph0 trvc thuOc Trung =mg quan tam va chi dap trien khai cac hoat dOng huong irng "Ngay ASEAN phOng, chong sot xuat huyet" nam 2015 va bao cao ket qua thvc hien ve BO Y te (Cvc Y t6 dv phOng, so 135 Nisi Truc, Ba Dinh, Ha N0i, dien thoai: 04.37367046, email: [email protected]).

  Tran tong cam on./.

  Nai nh fin: - Nhu tren; - BT. Nguyen Thj Kim Tien (de bac). do); - Sce Y te, TTYTDP the tinh, TP (de thus hien); - Um: VT, DP.

  KT. BO TRUONG treiNG

  hanh Long

  2

 • Phy luc NQI DUNG MOT SO THONG DIEP HUI3NG ITNG

  "NGAY ASEAN PHONG CHONG SOT XUAT HUYET" NAM 2015 (kem theo Cong van so3449 /BY7'-DP ngely4Sthang ncim 2015)

  I. Doan kat vi mot Ong djng khong con benh sot xuat huyet

  2. Khong c6 long quang/ bQ gay khong c6 benh set xuat huyet

  3. Diet muei, diet lang qucing/bg gay de phong benh sot xueit huyet la trach nhiem czia mgi nha.

  4. Hay diet muei, diet Ling quang/bg gay de phong benh sot xucit huyet cho ban, cho con ban va cho mai ngufri xung quanh.

  5. Diet rang quang/bg gay la ccich clan gicin va hieu qua nhcit cle phong ngita benh sot xucit huyet.

  6. Chinh quyen - Gia clinh - Gang clang chung tay phong chong benh sat xucit huyet.

  7. SOt =it huyet benh nguy ham co the gay chet ngueri.

  8. Ngic man, phun hoa chat diet muei cle phong benh sift xucit huyet.

  9. Khi co sot can den ngay ca ser y to de chew khcim, phat hien benh sot xucit huyet.

  10. Cac gia clinh hay thuc hien clay kin cac dung cu chcia nuerc, lat zip ccic dung cu, phe thai khong chfia nuac, khong cho muoi cle &zing cle phong, chong benh sot xueit huyet.

  11. Chinh quyen ccic clia phurmg hay quan tam, dau to nguan luc cho c6ng tac phong, chong sat xucit huyet.

  3

  Page 1Page 2Page 3Page 4

  2015-05-27T11:13:18+0700y ban nhn dn tnh