Click here to load reader

UY BAN NHAN DAN CONG HOA HOI CHU NGHiA VI:E:T NAM

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG HOA HOI CHU NGHiA VI:E:T NAM

logo new------------ - -- - - - - - -
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VI:E:TNAM THANH PHO HO CHi MINH Dqc l~p - TV do - H~nh phtic
S6:l-1.l.o/KH-UBND Thanh pho H6 Chi Minh, ngaY..i6 thang 8 ndm 2021
KEHO~CH
H8 trQ' doanh nghi~p hi tac dqng hOi djch Covid-19 tren dia him Thanh ph8 HB Chi Minh
Tren co So' kien nghi cua Hiep hQi doanh nghiep Thanh pha; dS irng pho kip thai, co hieu qua truce diSn bien plnrc tap cua tinh hinh dich Covid-19; chung sire, d6ng long cung doanh nghiep quyet tam n6 lire vuot qua kho khan dS thuc hien thanh cong muc tieu kep la vira phong, chang dich hieu qua, vira phuc h6i, 6n dinh va phat triSn kinh tS - xa hoi, Uy ban nhan dan Thanh ph6 ban hanh KS hoach h6 tro doanh nghiep bi tac dQng boi dich Covid-19 tren dia ban Thanh pho, cu thS nhu sau:
I. MVC ntcn, YEU cAu: 1.Ml}c dich:
a) Huy dQng hieu qua moi nguon hrc, h6 tro doanh nghiep trong va ngoai mroc duy tri hoat dQng san xu~t kinh doanh nhfing noi co nhu c~u, ho~t dQng hi~u qua va dam bao diSu ki~n an toan theo tieu chi cua Uy ban nhan dan Thanh ph6; qua do gop ph~n gift 6n dinh tang truang kinh tS, ph\lc h6i va phat triSn san xu~t kinh doanh khi dich dugc kiSm soat, dam biw thu ngan sach nha nuac va chi thuang xuyen.
b) Duy tri ho~t dQng h6 trg v6n, giam chi phi cho cac doanh nghi~p dang san xu~t dS ph\lc h6i va phat triSn san xu~t, kinh doanh sau dich Covid-19.
c) Dam bao an sinh xa hQi, vi~c lam, cham 10 suc khoe va dai sang cho nguai lao dQng; h6 trg thiSt thl,Ic, hi~u qua cho nguai lao dQng, nguai su d\lng lao dQng.
2. Yen cAn:
a) Cac sa, ban, nganh, Uy ban nhan dan thanh pha Thu Duc, cac qu~n, huy~n tiSp t\}c theo d6i sat tinh hinh ho~t dQng, chu dQng n~m b~t cac kho khan vuang m~c cua doanh nghi~p dS kip thai giai quySt ho?c dS xu~t c~p co th~m quySn giai quySt vai tinh th~n h6 trg tai da cho doanh nghi~p va nguai lao dQng.
b) Cac So', ban, nganh ph\l trach cac lInh Vl,ICphai chu dQng c~p nh~t cac chfnh sach h6 trg rna! v~ dS xu~t triSn khai ngay vai cac, huang d&nC\l thS, t~o dieu ki~n thu~n 19inhat de doanh nghi~p, nguai lao dQng tiep c~n chinh sach.
2
II. cAc NHOM GIA.I PHAp HO TRQ: 1. Giai phap hB trQ' v~ tin dung:
a) Giao Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam - Chi nhanh Thanh ph6 H6 Chi Minh:
- TiSp tuc chi dao cac t6 chirc tin dung tren dia ban Thanh ph6 t6 chirc triSn khai thuc hien chinh sach h6 tro doanh nghiep cua Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam tren dia ban Thanh ph6 trong nam 2021 thea Thong tu s6 03/20211TT-NHNN ngay 02 thang 4 nam 2021 sua d6i, b6 sung mot s6 diSu cua Thong tu s6 01l2020/TT-NHNN ngay 13 thang 3 nam 2020 cua Th6ng d6c Ngan hang Nha mroc Viet Nam quy dinh vS viec t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai co cfiu lai thai han tra no, miSn, giam Iai, phi, giu nguyen nhom no nham h6 tro khach hang chiu anh huang boi dich Covid-19.
- Nghien ciru kiSn nghi Ngan hang nha nuac triSn khai goi tin d\lng vai muc Hli sufit uu dai dS dV tm nguyen li~u, v~t tu, hang hoa danh cho cac doanh nghi~p san xufit, phan ph6i hang thiSt [email protected]&mbinh 6n thi truang va ph\lc h6i san xu~t sau khi dich duQ'c kiSm soM; cac doanh nghi~p san xufit v~t tu tieu hao ph\lc V\l nganh y [email protected]
- Tham muu Uy ban nhan dan Thanh ph6 [email protected] Thu tuang Chinh phu tang muc h6 trQ' cho doanh nghi~p ho:;tt d9ng thea mo hinh 3 t:;ti ch6, m9t cung duang 2 diSm [email protected](ho~c mo hinh da duQ'c cac cO'quan co th~m quySn ch~p thu~n thvc hi~n, gQi t~t 1a doanh nghi~p 3T) cao han muc h6 trQ'hi~n hanh vS v6n yay ngan hang va dan gian hoa cac thu t\lCh6 trQ',cho yay.
- Ph6i hQ'Pvai So' Cong Thuang, Hi~p h9i doanh nghi~p Thanh ph6, Uy ban nhan dan thanh ph6 Thu Duc, cac qu~n, huy~n va cac t6 chuc tin d\lng d~y m:;tnh thvc hi~n cac chuang trinh [email protected] ngan hang - doanh nghi~p, chuang trinh binh 6n gia; n~m b~t thong tin tinh hinh kho khan doanh nghi~p va kip thai thao gO', d~c bi~t 1acac thu t\lCvS tin d\lng, t:;todiSu ki~n h6 trQ'cho doanh nghi~p trong [email protected]~n va c~p nh~t cac chinh sach h6 trQ'mai cua Chinh phu va Ngan hang Trung uang.
b) Giao Ngan hang Chinh sach xa h9i - Chi nhanh Thanh ph6 H6 Chi Minh:
Chu tri, ph6i hQ'PSo' Lao d9ng - Thuang binh va Xa h9i, Bao hiSm xa h9i Thanh ph6, Uy ban nhan dan thanh ph6 Thu Duc, cac qu~n huy~n triSn khai chinh sach h6 trQ' doanh nghi~p duQ'c yay 1ai sufit 0%, khong phai bao dam tiSn yay, dS tra luang ngUng vi~c cho nguai lao d9ng phai ngUng vi~c do anh huang cua dich Covid-19 thea Nghi quySt s6 68/NQ-CP ngay 01 thang 7 nam 2021 cua Chinhphu.
c) Giao So' Du ljch l~p danh sach va dS xufit triSn khai thvc hi~n chinh sach h6 trQ'd6i vai cac huang d~n vien du lich thea Nghi [email protected] 68/NQ-CP ngay 01 thang 7 nam 2021 cua Chinh phu.
d) Giao So' KS ho:;tch va D§.u tu, So' Cong Thuang, So' Nong nghi~p va PhcittriSn nong thon:
3
Ph6i hQ'P voi cac co quan co lien quan tuyen truyen, ph6 biSn vS chinh sach h6 tro Hii yay theo Chuang trinh kich c~u d~u tu cua Thanh ph6 ngay khi duoc H9i d6ng nhan dan Thanh ph6 xem xet, thong qua; huang d~n, h6 tro cac doanh nghiep, t6 clnrc thuc hien cac thu tuc hanh chinh d6i voi du an tham gia Chuang trinh voi thai gian nhanh nhat, co thS rut ngan so voi quy dinh,
2. Ghii phap h8 trf}' tA chirc san xu~t, kinh doanh, giam chi phi va cham 10 do-i sang ngU'o-ilao dQng:
a) Giao C\lCThuS Thanh pho:
- Chu dong trien khai dSn doanh nghiep chinh sach h6 tro tai Nghi dinh s6 52/2021 ngay 19 thang 4 nam 2021 cua Chinh phu vS gia han thai han n9P thuS gia tri gia tang, thuS thu nhap doanh nghiep, thue thu nhap ca nhan va tiSn thue dftt trong nam 2021; thu tuc thirc hi~n don gian, giai quySt nhanh va kip thai.
- Tham muu Uy ban nhan dan Thanh ph6 kiSn nghi Chinh phu chftp thu~n dich Covid-19 dang [email protected] Ia tai n~n bftt kha khang dS doanh nghi~p duQ'c giam 50% tiSn thue d~t trong thai gian ngirng san xuftt, kinh doanh theo quy dinh t~i diSm c khoan 1 DiSu 20 Nghi dinh s6 46/20141ND-CP cua Chinh phu quy dinh vS thu tiSn thue dftt, thue m~t nuac. Chu d9ng xay dvng phuang an h6 trQ'tiSn thue dftt cho doanh nghi~p, nhftt Ia doanh nghi~p ho~t d9ng trong lInh V\lCdu Iich, ngay sau khi co y kiSn cua Thu tuang Chinh phu.
- Tham muu Uy ban nhan dan Thanh ph6 kiSn nghi Thu tuang Chinh phu tang milc h6 trQ'cho doanh nghi~p 3T cao han milc h6 trQ'hi~n hanh vS thuS va dan gian hoa cac thu wc h6 trQ'.
b) Giao Tlmg Cong ty Di~n I\fCThanh ph6:
- TriSn khai cac chinh sach h6 trQ' giam gia tiSn di~n cho nguai dan va doanh nghi~p tren dia ban Thanh ph6 theo Nghi quySt s6 83INQ-CP ngay 31 thang 7 nam 2021 cua Chinh phu vS phuang an giam gia di~n, giam tiSn di~n (dqt 4) cho cac khach hang su d\lng di~n.
- TiSp t\lCkiSn nghi B9 Cong Thuang vS chinh sach giam gia di~n san xuftt va [email protected] tiSn di~n sinh ho~t cua cong nhan trong cac doanh nghi~p 3T nhu chinh sach d6i vai cac khu cach Iy t~p trung.
c) Giao T6ng cong ty cftp nuac Sai Gon TNHH M9t thanh vien:
- TiSp t\lCtriSn khai chinh sach h6 trQ'[email protected] su d\lng nuac sinh ho~t cho cac khu cach Iy t~p trung (khong thu phi) trong thai gian tu thang (ky) 6 dSn hSt ngay 31 thang 12 nam 2021.
- Th\fc hi~n chu truang giam 10% tiSn su d\lng nuac sinh ho~t cho tftt ca khach hang su d\lllg nuac tren dia ban Thanh ph6 trong thai gian tu thang (ky) 9 dSn thang (ky) 11/2021.
- Tham muu dS xuftt Uy ban nhan dan Thanh ph6 th\lC hi~n chinh sach [email protected],giam tiSn su d\lng nuac cho cac doanh nghi~p 3T; gHinnQ'tiSn su d\lng nuac dSn hSt ngay 31 thang 12 nam 2021.
4
d) Giao Sa Cong Thuong: - Chu tri, ph6i hQ'Pcac co quan lien quan tham muu phan 10C;lidoanh nghiep
thea rmrc d<)bi anh huang boi dich Covid-19 va tac d<)ngd6i voi kinh tS - xa h<)i Thanh pho, gem 3 nhom doanh nghiep: pha san, tam dirng, dang hoat d<)ng(mo hinh 3T); tren co sa do t6 chirc ra soat, phan tich tinh hinh hoat dong, nhtrng kho khan, vuong m~c tirng nhom, dS xuat chinh sach phu hQ'P.
- Tham rmru dS xu~t tieu chi xac dinh doanh nghiep c~n diroc uu tien t~p trung h6 tro co trong tam, trong diem, dat kSt qua nhanh, ngay trong thang 8, co danh sach thir tu uu tien thea Iinh V\1'C nganh nghe. Nghien ciru, bao cao Dy ban nhan dan Thanh ph6 phuong an trinh Hoi d6ng nhan dan Thanh ph6 vS chinh sach h6 tro chi phi cho doanh nghiep 3T neu du dieu kien va kha thi.
- Chu tri, ph6i hQ'Pvoi Sa Y tS va cac cO'quan lien quan tham muu dS xu~t Dy ban nhan dan Thanh ph6 ban hanh quy chu~n hOC;ltd<)ng san xu~t, kinh doanh dam bao an toan phong, ch6ng dich dS doanh nghi~p quay IC;lihOC;ltd<)ngvoi 1<) trinh C\l thS, co thS rna tUng buoc dS kiSm tra tinh an toan, diSu chinh cho phu hQ'P voi tinh hinh; truoc m~t thi diSm d6i voi m<)ts6 khu cong nghi~p, khu chS xu~t da hoan thanh vi~c tiem vaccine mlii 2 dS dam bao an toan phong, ch6ng dich va an, toan san xuat.
- Chu tri, ph6i hQ'P voi Sa Y tS, Sa Giao thong v~n tai, Sa Lao d<)ng, Thuong binh va Xa h<)i,Dy ban nhan dan thanh ph6 Thu Duc va cac qu~n, huy~n huang d~n xay dvng b<)tieu chi an toan va cac kich ban Ung pho tC;licac doanh nghi~p 3T, bao g6m: dia diSm san xu~t an toan, qufm ly an toan, lao d<)ngan toan, quy mo san xu~t an toan, cac phuong an Ung pho, xu ly tinh hu6ng co thS xay ra trong cong tac phong, ch6ng dich ... ; cach thuc t6 chuc th~m dinh, huang d~n doanh nghi~p hinh thanh cac d<)ihinh Ung pho nhanh tC;lidoanh nghi~p, tC;lodiSu ki~n t6i da cho cac doanh nghi~p duy tri san xu~t, kinh doanh.
d) Giao Sa Giao thong v~n tai:
- Chu d<)ngthea doi, ph6i hQ'Pvoi Sa Giao thong v~n tai cac dia phuong dS tham muu, dS xu~t cac giai phap nh~m t?O diSu ki~n luu thong hang hoa khi qua cac ch6t kiSm soat dich Covid-19 gifra cac tinh, thanh ph6, thea chi dC;lOcua Thu tuang Chinh phu khong kiSm soat hang hoa khi qua cac ch6t kiSm soat, phan lu6ng uu tien cho cac phuong ti~n du diSu ki~n duQ'c luu thong binh thuOng, hC;ln [email protected] t~c giao thong tC;licac ch6t kiSm soat cua dia phuong.
- Chu tri, ph6i hQ'Pvoi cac Hi~p h<)inghS nghi~p cua Thanh ph6 kip thai c~p phep luu thong cho cac phuong ti~n v~n tai hang hoa cua cac doanh nghi~p 3T.
e) Giao Cong an Thanh ph6 chu tri huang d~n va triSn khai phuong thuc nh~n di~n va kiSm soat d6i tUQ'llgduQ'cphep di IC;li, dam bao linh hOC;lt,khoa hQc, nhung tuy~t d6i khong dS un t~c giao thong.
±) Giao Dy ban nhan dan thanh ph6 Thu Duc, cac qu~n, huy~n:
5
- Chiu trach nhiern t6 clnrc tiem vaccine cho lao dong tai cac doanh nghiep, Vaccine do Nha mroc cung c~p, doanh nghiep chiu trach nhiem dam phan voi dan vi tiem chung tu nhan hoac cong l~p do nha mroc diSu phoi dS t6 chirc tiem, dam bao nguyen t~c nguoi diroc tiem vaccine khong phai tra b~t ky chi phi nao.
- Xay dung k~ hoach, xac dinh s6 hrong nguoi c~n tiem va chu dong phoi hQ'Pvoi Sa Y t~ dS ducc phan b6 vaccine.
- Ph6i hQ'Pvoi Sa Cong Thtrong, Hiep hQi Doanh nghiep Thanh pho, Ban Quan ly cac khu che xuat va cong nghiep Thanh pho, Ban Quan ly Khu Cong nghe cao Thanh pho, Cong ty Phat trien Cong vien phan mem Quang Trung t6 chirc tiem vaccine cho lao dong tai cac doanh nghiep trong cac khu cong nghi~p, khu [email protected]~t, khu cong ngh~ cao va cac doanh nghi~p 3T vai lQ trinh C\lthS, co tr~mg tam, tr<;mgdiSm phli hQ'Pv6i yeu cfiu th\}'[email protected]
g) Giao Sa Y [email protected]:
- Chu dQng tham muu Uy ban nhan dan Thanh ph6 lam vi~c vai BQY t~ va cac cO'quan lien quan dS ph~n d~u dam bao co du vaccine cho Thanh ph6.
- Tham muu Uy ban nhan dan Thanh ph6 dS xu~t cO' [email protected] cho phep doanh nghi~p chu dQng dam phan, mua vaccine til cac ngu6n qu6c [email protected] nhu trong nuac. Neu r5 danh sach vaccine duQ'c su d\lng va cac thu t\lC cfin th\}'chi~n, t(:10diSu ki~n t6i da dS t~n d\lng ngu6n l\}'ccua doanh nghi~p trong cong tac tiem vaccine, giam b6t ap l\}'cvS ngan sach, nhan l\}'ccho Thanh ph6.
- T6ng hQ'Pva cong b6 ngay tren c6ng thong tin danh sach nguai da tiem vaccine len h~ th6ng thong tin tiem chung cua Qu6c gia.
- Xay d\fllg huang d~n quy trinh xu ly FO, F 1 t(:1inO'i san xu~t, kinh doanh; xac dinh r5 trach nhi~m cua chinh quySn, cO'quan y [email protected] phuang va doanh nghi~p trong vi~c t6 chilc xet nghi~m va truy [email protected];h6 trQ'doanh nghi~p xu ly cac tinh hu6ng co thS xay ra, t(:10diSu ki~n giup doanh nghi~p hO(:1tdQng tra l(:1inhanh nh~t.
- Huang d~n doanh nghi~p xay d\fllg danh m\lc cac thi~t bi, xet nghi~m nhanh co thS su d\lng dS cho phep doanh nghi~p t\}'chu dQng t6 chilc xet nghi~m nhanh d6i vai l\}'c luqng lao dQng (ng~u nhien ho~c thea tri~u chUng) va cO'[email protected] cong nh~n [email protected] t\}'xet nghi~m cua doanh nghi~p.
h) Giao Sa Lao dQng, Thuang binh va Xa hQi:
- Kh~n truang hoan thanh vi~c th\}'c hi~n cac chinh sach h6 trQ'thea Nghi [email protected] 68/NQ-CP ngay 01 thang 7 nam 2021 cua Chinh phu va Nghi [email protected] 09/2021/NQ-HDND ngay 25 thang 6 nam 2021 cua HQid6ng nhan dan Thanh ph6.
- Trinh Uy ban nhan dan Thanh ph6 ban hanh h~ s6 diSu chinh tang them tiSn luang dS xac dinh chi phi tiSn luang, chi phi nhan cong cua lao dQng tr\}'[email protected] san xu~t trong gia, dan gia san ph~m, dich V\l cong tren dia ban Thanh ph6 (theo Thong bao s6 919/TB-VP ngay 29 thang 12 nam 2020 cua Van phong Uy ban nhan dan thanh ph6).
6
i) Giao Sa KS hoach va Dau tu tham muu t6 clnrc HQi nghi tnrc tuyen g~p gO' gitra Lanh dao Thanh phd va cac Hiep hQi doanh nghiep nuoc ngoai, doanh nghiep co von dau tu mroc ngoai tren dia ban Thanh phd H6 Chi Minh vS cac giai phap thao gO' kho khan, thuc dAy san xu~t kinh doanh trong bdi canh dai dich Covid-19 trong thang 8 nam 2021 [email protected] thai lang nghe kho khan, nam b~t thong tin, diSu chinh b6 sung kip thai cac giai phap h6 tro doanh nghiep,
3. Ghii phap h8 trQ' mrr rqng th] truong: a) Giao Trung tam Xuc tiSn Thuong mai va Dau tu Thanh phd (ITPC)
chu tri, phoi hQ'Pvoi Sa Cong Thuong, Sa Du lich, Sa KS hoach va Dau tu va cac co quan co lien quan:
- H6 tro doanh nghiep tham gia cac HQi cho, kenh thirong mai true tuyen do cac t6 chirc mroc ngoai trien khai [email protected] trQ'doanh nghi~p xu~t khAu, tim kiSm cac thi truang m6i thay cho cac thi truOng truySn thdng lau nay.
- T6 chilc g~p gO' cac Hi~p hQi,nha dau tu nuac ngoai, doanh nghi~p co vdn dau tu nuac ngoai (FDI) nh~m chia se, h6 trQ'doanh nghi~p thao gO' kho khan, tc;tOdiSu ki~n dua hoc;ttdQng san xu~t, kinh doanh nhanh chong 6n dinh tra lc;ti.
- T6 chilc chu6i S\f ki~n Tuan IS san phAm doanh nghi~p Thanh phd H6 Chi Minh tc;tiThanh phd va cac tinh thanh trong nuac sau khi dich b~nh duQ'c [email protected] [email protected] trQ'doanh nghi~p tieu th\l hang hoa nQi dia, kSt ndi chu6i gia tri, vung nguyen li~u, cung c~p cac m~t hang ch~t luqng cao cho cac tinh thanh va rna rQng thi truOng, kenh phan phdi nQi dia.
- T6 chilc [email protected] lam san ph~m xu~t kh~u tc;tiphong trung bay xu~t kh~u Thanh phd H6 Chi Minh; h6 trQ'doanh nghi~p giai thi~u va quang ba san phAm t~i cac hQi chQ', [email protected] qudc tS g~n vai kSt ndi doanh nghi~p (B2B), kSt ndi vai nguai tieu dung (B2C) cua nuac sa tc;ti;kSt ndi vai hQi doanh nhan Vi~t kiSu t~i cac nuac nh~m h6 trQ' doanh nghi~p thiSt l~p cac mdi quan h~, kip thai n~m b~t thong tin cac thi truOng xu~t khAutiSm nang.
- T6 chilc mQt sd hQi nghi, hQi thao, diSn dan xu~t kh~u, t<;>adam vS thong tin thi truOng, nganh hang va hQi nh~p kinh tS qudc tS nh~m h6 trQ'doanh nghi~p c~p nh~t thong tin thi truOng, ch<;>nl<;>csan ph~m.
b) Giao Sa Cong Thuang chu tri, phdi hQ'Pvai Sa KS ho~ch va Dau tu, Sa Nong nghi~p va Phat [email protected] thon, Sa Thong tin va TruySn thong, Trung tam Xuc tiSn Thuang mc;tiva Dau tu va cac co quan co lien quan:
- Nghien cUu, dS xu~t thanh l~p chu6i phan phdi san ph~m tren dia ban Thanh phd; h6 trQ' doanh nghi~p tieu th\l hang hoa nQi dia, kSt ndi chu6i gia tri, vung nguyen li~u, cung c~p cac m~t hang ch~t luqng cao cho cac tinh thanh va rna rQng thi truOng, kenh phan phdi nQi dia.
- Tham muu Uy ban nhan dan Thanh phd cac giai phap h6 trQ'phat [email protected] doanh nghi~p va san phAm co khi - t\f dQng hoa, san phAm nganh chS biSn th\fc phAmva san phAm nh\fa, cao su trong nam 2021; giai phap h6 trQ'phat triSn nhom
7
san pham cong nghiep chu lire va nhom san pham cong nghiep tiem nang cua Thanh ph6 nam 2021 thea danh muc da diroc phe duyet tai Quyet dinh s6 4301QD­ UBND ngay 05 thang 02 nam 2021 cua Uy ban nhan dan Thanh pho; trien khai co hieu qua KS hoach h6 tro cac doanh nghiep co san pham duoc cong nhan "San pham cong nghiep va cong nghiep h6 tro tieu…