of 10 /10
i UY BAN NHAN DAN TiNH DAK LAK S6: 1-5 IBC-UBND CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . DQc l~p - Tl}'do - Hanh phtic Ddk Ldk, ngayJO thang 4 ndm 2017 BAocAo V~ tinh hinh phM tri~n 06 thi tinh D~k L~k nam 2016 Thuc hien Cong van s6 191BXD- VP ngay 23/0112017 cua BQ Xay dung vS viec bao cao vS tinh hinh phat triSn·do thi tai tinh DilleLillenam 2016; sau khi ra scat, UBND tinh bao cao nhu sau: 1. T6ng quan chung: - Dien tich nr nhien tinh DilleL~k la 1.312.345 ha. Trong do, Dien tich d~t thuoc nQithanh, nQithi: 40.743,01 ha, (chiem 3,10%) Dan s6 (theo Nien giam thong ke nam 2015): 1.853.698 ngiroi. Trong do: r , ~ ,+ Dan so khu V\l'Cnoi thi: 450.585 nguoi (chiem 24,31 %); i- > + Dan s6 nong then: 1.403.113 ngiroi (chiem 75,69 %). ?"Jflj - H~ thong do thi tren dia ~an tinh DilleLilleden nay co 16 do thi, ~6m: 1- ~ + Do thi Ioai I: Thanh pho Buon Ma Thuot la trung tam kinh te chinh tri, ~~] khoa hoc Icy thuat cua tinh D~k Lille; i -1r.) + Do thi loc;tiIV (04 do thi): Thi xffBuon H6; thi tr~ Ea Kar, huy~n Ea Kar; i thi tdn Phuac An, huy~n Krong P~c; thi tr~ Buon Tr~p, huy~n Krong Ana; + Do thi Ioc;tiV (11 do thi): Bao g6m 07 thi tr~ huy~n Iy'va 02 thi tr~ thuQC huy~n. Ngoai ra, huy~n Iy'Buon Don dugc cong nh~ do thi Ioc;tiV nam 2008 va do thi Pong Drang, huy~n Krong Bilk dugc cong nh~n do thi Ioc;tiV nam 2014. 2. Tinh hinh l~p, di~u chinh cac quy ho~ch xay dl}'ng vung tinh, ChU'O'ng trinh phat tri~n d6 thi tO~llltinh va tirng d6 thi: - D6i vai Quy hoc;tchxay dvng vling tinh: Quy hoc;tcht6ng thS h~th6ng do thi va khu dan cu nong thon tiM DilleLilleden nam 2020 dugc UB.ND tiM phe duy~t tc;tiQuyet dinh s6 2256/QD-UBND ngay 29112/2004. Th\1c ni~n Quyet dinh s6 445/QD-TTg ngay 07/4/2009 cua Thu tu6'ng Chinh phu, phe duy~fdiSu chlnh quy hoc;tcht6ng thS phat triSn h~ th6ng do thi Vi~t nam den nam 2025 t~m nhin den nam 2050. Den nay, Quy hoc;tchxay dvng vling tinh D~k L~k den nfun 2020, t~m nhin den nam 2030 dff dugc UBND Hnh phe duy~t tc;tiQuyet dinh s6 3218/QD-UBND ngay 31112/2014; d6ng thai, UBND tinh dffban hanh Quy dinh quan Iy thea d6 an Quy hoc;tchtc;tiQuy§t dinh s6 26/2016/QD-UBND ngay 02/6/2016 lam co sa dS cac dia phuong l~p quy che quan Iy quy hoc;tch,kien tnlc cac do thi, quy hoc;tchchung do thi va cac quy hoc;tchcac nganh, lInh vvc khac co lien quan. - Chuong trinh phat triSn tUng do thi: Thvc hi~n Thong tu s6 12/2014/TT- BXD ngay 25/8/2014 cua BQ Xay dvng, UBND tinh dff ban hanh DS cuang Chuong trinh phcit triSn tung do thi tren dia ban tinh D~k L~k tc;tiQuyet dinh s6 1

UY BAN NHAN DAN CONG . HOA HOI. CHUNGHiA VIET. NAMi UYBANNHAN DAN TiNH DAKLAK S6:1-5 IBC-UBND CONG.HOAxAHOI.CHUNGHiA VIET.NAM DQcl~p- Tl}'do- Hanh phtic DdkLdk, ngayJO thang 4ndm2017

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG . HOA HOI. CHUNGHiA VIET. NAMi UYBANNHAN DAN TiNH DAKLAK S6:1-5 IBC-UBND...

 • i

  UY BAN NHAN DANTiNH DAK LAK

  S6: 1-5 IBC-UBND

  CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQc l~p - Tl}'do - Hanh phtic

  Ddk Ldk, ngayJO thang 4 ndm 2017

  BAocAoV~ tinh hinh phM tri~n 06 thi tinh D~k L~k nam 2016

  Thuc hien Cong van s6 191BXD-VP ngay 23/0112017 cua BQ Xay dung vSviec bao cao vS tinh hinh phat triSn·do thi tai tinh DilleLille nam 2016; sau khi rascat, UBND tinh bao cao nhu sau:

  1. T6ng quan chung:- Dien tich nr nhien tinh DilleL~k la 1.312.345 ha. Trong do, Dien tich d~t

  thuoc nQi thanh, nQi thi: 40.743,01 ha, (chiem 3,10%)Dan s6 (theo Nien giam thong ke nam 2015): 1.853.698 ngiroi.Trong do:

  r , ~

  , +Dan so khu V\l'Cnoi thi: 450.585 nguoi (chiem 24,31%); i->+Dan s6 nong then: 1.403.113 ngiroi (chiem 75,69 %). ?"Jflj- H~ thong do thi tren dia ~an tinh DilleLilleden nay co 16 do thi, ~6m: 1-~1+ Do thi Ioai I: Thanh pho Buon Ma Thuot la trung tam kinh te chinh tri, ~~]

  khoa hoc Icy thuat cua tinh D~k Lille; i -1r.)+Do thi loc;tiIV (04 do thi): Thi xffBuon H6; thi tr~ Ea Kar, huy~n Ea Kar; i

  thi tdn Phuac An, huy~n Krong P~c; thi tr~ Buon Tr~p, huy~n Krong Ana;+Do thi Ioc;tiV (11 do thi): Bao g6m 07 thi tr~ huy~n Iy'va 02 thi tr~ thuQC

  huy~n. Ngoai ra, huy~n Iy'Buon Don dugc cong nh~ do thi Ioc;tiV nam 2008 va dothi Pong Drang, huy~n Krong Bilk dugc cong nh~n do thi Ioc;tiV nam 2014.

  2. Tinh hinh l~p, di~u chinh cac quy ho~ch xay dl}'ng vung tinh, ChU'O'ngtrinh phat tri~n d6 thi tO~llltinh va tirng d6 thi:

  - D6i vai Quy hoc;tchxay dvng vling tinh: Quy hoc;tcht6ng thS h~ th6ng do thiva khu dan cu nong thon tiM DilleLilleden nam 2020 dugc UB.ND tiM phe duy~ttc;tiQuyet dinh s6 2256/QD-UBND ngay 29112/2004. Th\1c ni~n Quyet dinh s6445/QD-TTg ngay 07/4/2009 cua Thu tu6'ng Chinh phu, phe duy~fdiSu chlnh quyhoc;tcht6ng thS phat triSn h~ th6ng do thi Vi~t nam den nam 2025 t~m nhin den nam2050. Den nay, Quy hoc;tchxay dvng vling tinh D~k L~k den nfun 2020, t~m nhinden nam 2030 dff dugc UBND Hnh phe duy~t tc;tiQuyet dinh s6 3218/QD-UBNDngay 31112/2014; d6ng thai, UBND tinh dff ban hanh Quy dinh quan Iy thea d6 anQuy hoc;tchtc;tiQuy§t dinh s6 26/2016/QD-UBND ngay 02/6/2016 lam co sa dS cacdia phuong l~p quy che quan Iy quy hoc;tch,kien tnlc cac do thi, quy hoc;tchchungdo thi va cac quy hoc;tchcac nganh, lInh vvc khac co lien quan.

  - Chuong trinh phat triSn tUng do thi: Thvc hi~n Thong tu s6 12/2014/TT-BXD ngay 25/8/2014 cua BQ Xay dvng, UBND tinh dff ban hanh DS cuangChuong trinh phcit triSn tung do thi tren dia ban tinh D~k L~k tc;tiQuyet dinh s6

  1

 • 794/QB-UBND n~ay 0611/2015. Theo BS cuang diroc duyet va hiro g d~n cua BQXay dung tai Con~ van s? 34~XD-PTBT ngay ,181l2/20!5, Sa xs, dung da:thammua cho UBND tinh Dak Lak ban hanh Quyet dinh so 3434/QB-UBND, ngay1711112?16, vS vi~F phe duyet KS hoach Iva chon nha th~u du an I~p Chuang trinhphat trien do thi t~rnh pho Buon Ma, Thuot, ~iai dean 2016 - 2025, a UBND tinhda phe duyet ket q~a Iva chon nha thau de trien khai thirc hien.

  - VS Chuang trinh phat trien do thi toan tinh: Thirc hien Nghi Quyet s5 11-NQ/TU ngay [email protected]/2012 cua Tinh uy vS phat trienhe thong do thi O:~nnam 2015va dinh hu~ dSnlnam 2020, UBND tinh da ban hanh Chuong trinh hanh dong taiQuyet dinhso 12201QB-UBND ngay 26/6/2013. Lam can ctr tron viec l~p quyhoach, x.ay d}IDgcac tieu chi d~ danh gia, phan lo~i do thi, xay d~g, cac chuangtrir;h phM t~i~n dolthi trong tUng giai do~n phu h~ vai quy ho~ch, ke ho~~h phattrien kinh te - xa h9i cua tUng dia phuang, gop phan tUng buac nangl cao dieu ki~ns6ng cua J?-guaida~ do !hi thong qua vi~c d~u ill cai thi~n cac dich lv h~ dng kythu~t, h~ tang xa h~i va moi truang do thi.

  3. D~nh ghi rhfrng t6n t~i" h~n ch~ trong phat tri~n do thi:a) Ket qua c~ng tac phat trien do thi tren dia ban ~inh: ,- Ca ban h04n thanh so vai Dinh huang phM trien ,do thi giai do~ den nam

  2015 duQ'c UBNIp tinh phe duy~t t~i Quyet dinh so 1220lQBtUBND ngay26/6/2013, toan tinh da co 16 do thi cac 10~i,thuQc 16 dan vi hanh chlnh huy~n, thixa, thanh ph6. I

  " .H ' h ' ,. KA h h h' .A dA h' .. d ~ 2016- oan t sam so Val e o~c p at tnen 0 t + glal 0~!11nam -2920 1a:Nang c do thi lo~i IV d5i vai thi tr~n Ea Drang, huy~n Eh H'Ieo; nangcap xa Pang Drang, huy~n Krong Buk th8.nhdo thi 10~iV.

  b) Nhfrng t6rl t~i, h~n chS trong phM triSn do thi:Trong giai db~ 2011-2016, h~ th6ng do thi tren dia ban tinh Ciaq) sv phM

  triSn nh~t dinh, cad do !hi ngay cang dap Ung t6t han nhu c~u, diSu b~n s6ng cuanguai dan do thi, ctc do thi da kh~ng dinh duQ'cvi tri dQng h,rctrong hua trinh phattri~n cua xa hQi va Ithvc sv tra thanh h~t nhan thuc d~y qua trinh pha~ triSn kinh tSxa hQi, co nhfrng dong gop ,quan tr9ng trong sv phat triSn cua tinhlva vling Ta~Nguyen. Tuy nhieJ' phat trien do thi tren dia ban tinh con co nhfrn '.m~t h~n chesau:

  , - KS ho~ch J6n d~u tu phat tri~n dayu ~ien t~p trung nhiSu 9gu6n h,rc chodau ~ phat trien dq thi ..Song, so vai, yeu cau ve tieu chf phan loc;tido thi, thi congt~c dau tu cho hc;ttr,g ky thu~t, hc;ttang, xa hQi do thl van chua dap ilingduQ'cyeucau., Ben c~ do, ~i~c t~u hut cac ng~on lyc cho dau ill P?at trien ~o thf ill cacnguon Ivc b~n'ngoai thong qua cac nguon von aDA con nhieu hc;tnc e, nhat 1acac

  I : '" ,do, thi wa va nh6 ~Io~i IV, lo~i V) va nhfrng cong trinh hc;ttang ky tru~t dau I!l?i(cap nuac, thoat nUF~xu Iy CTR sinh ho~t...). Tu do, da anh huang khong nhc) denchuang trinh phM t~ien do t~i., , , ,

  - Cac dv an tr9ng diem ve hc;ttang ky thu~t do thi su dVng nguon von aDA(nhu cac dv an c~plnuac, t}:lOatnuac, xu 1yCTR sinh ho~t) tuy duQ'c tri§n Jdlai illnam 2009-2010·1\IIlg den nay, chua dugc kh&i ceng do con vu' g mac, kh6

  2

 • khan trong viec ky hiep dinh phu yay lai voi BQ Tai chinh. C~n c6 sir h6 tro til cacBQ,nganh trung uang.

  4. D~xufit K~ hoach thuc hien:a) [email protected] phat triSn do thi giai dean nam 2016 - 2020:- Nang c~p thi xii Buon H6 thanh do thi 10,?-iIII;- Nang c~p do thi loai IV d6i voi thi tr~ Quang phu, huyen Cir M' gar;- Nang cap xii Cir N6 la do thi loai V, thanh lap thi tran trung tam huyen ly

  huyen Krong Buk; nang c~p xii Dray Bhang la do thi IO,?-iV, thanh lap thi tran trungtam huyen 1y. huyen Cu Kuin;

  - N'ang c~p mot s6 xii thanh do thi 10,?-iV moi gom: Ea Phe, huyen Krongpic; Ea Na, huyen Krong Ana; Trung Hoa, huyen Cir Kuin; Phu Xuan, huyenKrong Nang.

  b) BS xuat, [email protected] trong cong tac phat trien do thi:- [email protected] BQ Xay d\l'llg h6 trQ'dia phuang xay d\l'llg dS cuang, [email protected]?-ch

  triSn khai QuySt diM s6 758/QD-TTg ngay 08/6/2009 cua Thu tu6ng Chinh phu,vS phe duy~t chuang trinh nang c~p do thi Qu6c gia giai dO?-lltLr nam 2009 dSnnam 2020. T?-o diSu ki~n cho cac dia phuang khu Vl,!C miSn nlii, Tay Nguyen tiSpc?n cac dg an cai thi~n moi truemg do thi til cac chuang trinh mvc tieu qu6c gia;cac ngu6n v6n ODA trong cac linh Vl,!C c~p nuac, thoat nuac va xu Iy nuac thai dothi, xu 1;' ch~t thai r~n do thi;

  - [email protected] BQ Xay d\l'llg h6 trQ'va hu6ng dful t6 chuc xay d\l'llg co sa dfrli~u Atlas Do thi va Khi h~u thea [email protected] s6 2623/QD-TTg ngay 31112/2013cua Thu tu6ng Chinh phu, phe duy~t DS an Phat triSn cac do thi Vi~t Nam lIng ph6vOi biSn d6i kill h~u giai dO?-ll2013 - 2020;

  Ngoai ra, dS nghi BQ Xay d\l'llg quan tam dSn cac chuang trinh h6 trQ'kYthu?t phat triSn ngu6n nhan 19c, nh&mdao t'?-Onang cao,nang 19c quan 1;' do thi cholvc lUQ'llgcan bQ, cong chuc cac c~p cua tinh trong cac lInh V\IC phat triSn do thilIng ph6 vai [email protected] killh?u; quan 1;'h?-tkg kY thu~t do thi ...

  (co cac bitu chi tiit ilinh kern)UBND tinh Dik Lik bao vai nQi dung nhu tren dS B9 Xay d\l'llg t6ng hqp,

  bao cao thea quy dinh'/.~-

  -•-

  Nui nlt~n:~- B9 Xay d1Jng (b/e)- CT, d,e PCT UBND tinh;- Cae Sa: XD, TC;- CVP, cae PCVP UBND tinh;- Luu: VT, CN (VT- 7),

  KT.CHUTICHCHUTJCH

 • BIEU 1: HE THONG DO TI-II vA DAN SO THI NAM 2016. ...(Kern theo Bao cao s6;rs IBC-UBND, ngay/lO thong 4 ndm 2017 cua UBND tlnh Dcik Ldk)

  TT

  (1)

  01

  Thi tr§n EaP6k

  ph6Ma

  Quy~tdjnh/Ngh]d!nh/Ngh!quy~t thanhI~pdo th]

  (3)

  Nghi dinh08/CP, ngay21/0111995

  Nghi dinh 5607ND-CP ngay23/12/2008

  Loai do th] vaQuy~t djnh

  cong nh~n loai00 th]

  (4)

  Quyet dinh 56228/QD- TIg,

  ngay 08/02/2010QuySt dinh 56315IQD-BXDngay 06/3/2008

  Quy~t djnh pheduy~t Quy hoach

  chung

  (5)

  mit dai do th] cac lo~i Dan s6 do th]

  67,00

  Dientich tl}·nhien dothl2016(ha)

  (6)

  Quyet dinh 56249/QD- TTg ngay

  13/02/2014 37.707,00

  Quyet dinh 561957/QD-UBNDngay 28/8/2012 28.260,00

  Dien

  nhten nQithi/nQithanh

  2016 (ha)

  (7)

  10.152,00

  8.268,00

  Di~ntlch oAt

  xaydung doth] d~nnlim2016(ha)

  (8)

  6.495,42

  2.257,21

  Di~ntlch dftt

  xaydl}'ng dothltheoquyhoaehdot·dAu"(hal(9)

  7.800,00

  2.610,00

  D\I· ki~ndien tlchnQi thjlnQithanh theoquy hoachxay dungdQt dAu(ha)

  (10)

  10.150,00

  8.219,20

  Dans6

  toando th]2016(nghinngurri)

  355,67

  102,63

  (II)

  DanI. A"so nor

  th!/nQithanh2016(nghinnguo'i)

  (12)

  231,96

  56,16

  DI}' ki~ndan s6

  toan do th]theo quyhoach oQtdftu (oghln

  nguui)

  (13)

  400,00

  32,00

  Ten do th]

  (2)

  ThanhBuonThuot

  02 Thi xii BuonH6

  Nghi oinh04119981ND-CPngay 091I11998

  Nghi djnh18/19981ND-CPngay 24/3/1998

  Quy€t oinh 56313/QD-BXDngay 0114/2016

  Quy€t dinh 563687/QD-UBND,ngay121l2/20 16

  QuySt dinh 56361/QD-UBND,ngay 17/02/2017

  1.633,00

  1.361,00

  1.633,00

  1.361,00

  345,27

  205,11

  566,50

  356,72

  1.633,00

  1.350,00

  20,13

  12,01

  20,13

  12,01 22,00

  03Thi tr§n EaOrang

  Nghi dinh 56611l9991ND-CPngay 271711999

  QuySt dinh 562499/QD, ngay

  27/912011 2.480,00 2.480,00 276,76 697,30 2.474,00 12,72 12,72 25,00

  04Thi tr§n EaSLIP

  Nghi dinh~o04/1998IND-CP' .

  ngay09/01/1998

  '.~.,- QuySt dinh 56372/QD-UBNO,ngay 02/02/2016 973,00 973,00 250,28 518,56 973,00 17,59 17,59 35,00

  05Thi tr§nKrong Nang

  QuySt djnh 5620/HDBT ngay

  22-2-1986

  QuySt dinh s6377 5IQD-UBND,ngay23/12/2009 4.083,00 4.083,00 521,56 857,00 3.989,00 13,82 13,82 27,00

  '.

  06 Thi tr§nQuang Phll

  07

  1

 • Th i u·AnEaQuyet dinh s6 Quyet dinh s6 Quyet dinh s6

  08 Kar o IIHDBT, ngay 14111QD-BXD 648/QD-UBND, 2.444,00 2.444,00 414,72 576,61 2.917,90 14,14 14,14 50,6026/0111989 ngay 04/12/2008 ngay17/03/2008

  Thi trAn Ea Quyet dinh s6Quyet dinh s6

  09 Kn6p 20/HDBT ngay 1554/QD-UBND, 2.834,00 2.834,00 387,50 500,00 2.758,00 10,24 10,24 30,0022-2-1986 ngay27/6/2008

  Thi trc1n Quyet dinh s6Quyet dinh s6

  10 M'8r~k 09-lIDBT ngay2165/QD-UBND, 613,00 613,00 135,12 256,20 612,00 5,66 5,66 20,0026/01/1989 ngay26/8/20 10

  Inftrc1nOnvALdjnh-S6 O"viLdinh_s6_ f-QtcylLdinh_s6

  11 Phuoc An 08/H8BT, ngay 800/Q8-BXD, 828/QD-UBND, 1.025,00 1.025,00 240,94 670,00 981,00 18,31 18,31 45,008/411989 ngay 30/8/2012 ngay 01/4/2010

  Thi trc1nNghj dinh s6 Quyet djnh s6

  12 Krong Kmar 041.19981ND-CP 255/QD-UBND, 558,00 558,00 121,44 276,60 558,00 6,90 6,90 17,00ngay 09/111998 ngay 30101/2008

  Thi trcin Buon Quyet dinh s6 Quyet dinh s6Quyet dinh 56

  13 75/HDBT ngay I580/QD-BXD, 1053/QD-UBND, 40,00Trap 1919/1981 ngay 30/12/2014 ngay 29/4120083.045,00 3.045,00 428,23 1.200,86 3.120,00 25,35 24,85

  Quyet dinh s6 Quyet dinh 56Thi trc1nLien 09/HDBT14 Son ngay 1758/QD-UBND, 1.274,00 1.274,00 142,07 341,31 1.275,00 6,23 6,23 20,14

  26/0111989 ngay 31/7/2014

  Quyet dinh s6 Quyet dinh s615 Huyen ly Chua thanh l~p I I46/Q8- 2812/QD- UBND, - - - - -Buon D6n thi trc1n UBND, ngay ngay22/1 0/20 15 267,01 1.200,00 22,001115/2009

  Quyet djnh s6 Quyet dinh 5616 86 thj Pang Chua thanh I~p 2547/Q8- 238/QD-UBND, - - - - -Drang thi trAn UBND, ngay 550,00 3.200,00 25,00

  28/10/2014 ngay25/0 I/20 13

  Ghi chu: s6 li¢u cung.c6p tc;ziP9t (9), (J 0), (J 3) d1;fbaa quy mo dan s6do thj, ddt xay dl;lngdo thj, ddt m;5ithj giai dac;zndin nam----. _..-2--()2-Q-he~e-2Q-2J-(iJJ_th-6ng-nhJt -giai-ae£iln-l(tp qu-y-he£ile-h--g-i-ua-fHle-aJ-r!mj-.----

  2

 • BlEU 2: cAc DU ANDAu TU pI-IAT TRIEN DO THI NAM 2016(Kern thea Baa cao S(5'q--g IBe-UBND, ngay ~() thdng 4 nam 2017 cua UBND tinh Dizk Ldk)

  Quy~t djnh Quy hoach Dir anchu trurrng Quy~t djnh Quy~t djnh Quy mf

  Quy mf Ty l~ di~n Ty l~ di~ndftu nr di~n tich dan s8 T8ng tich dii

  TT Ten d\r an hogc giiyphe duy~t phe duy~t theo quy theo quy mire dftu giai

  tich dang Ghiquy hoach Quy hoach Chii dftu tir dftu nr h:_l ch"clurng phfin khu chi ti~t hO:_lch hoach chi

  tir (cy ph6ng tftng kynh~n dang chi ti~t ti~t dang) m~t b~ngky dftu ttr (112000) (1/500) (ha) (ngtro'i) (%) thuat (%)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

  I Du an dau tu xay dung khu do thi dang tri~n khai thuc hien mot trong cac ncyidung (3), (5), (10), (11)1 Thanh phi>Buon Ma ThuQt

  Kim dan eu Km4-5, 2704/QD-UB 547/QD- UBND thanh phi>Phuong Din An, X ngay UBNDngay 72,00 7.710TP.Buon Ma ThuQt 09/10/2002 18/03/2013

  Buon Ma Thuct 152,000 100,000 100,000

  2 Huyen Krong P~e828/QD- 2817/QD- Dang

  Klm v\Je phM tri~n do thi UBND, ngay UBND ngayDong Bite thi tdn Phuoe X 0114/2010 eua 13109/2012

  UBND huy~n ehu~n

  An, huy~n Krong P~e UBND tinh eua UBND61,00 3.500 Krong P~e 127,00 61,40 22,20 bi thi

  D~k L~k H.Krong P~kcong

  II C:'lc dl.r an Slr d~mg nguon von aDA1 Cae d\J an dang keu gQi d~u tu

  H~ thong thoat nuoe va UBND thi xiiXlf ly nu6c thai thi xii 292,000Buon H6

  ,'. I

  BuonH6;

  Co sa Xlf I.Y CTR th! xii 2215/QD- UBND thi xiiBuon 1-16,cong suAt 100 UBND ngay 11,7 120,000t~n/ng.d 1110/2012

  Buon H6

 • Tram cung dp mroc sachUBND huyen 80,000thi trc1n Ea Kn6p, cong EaKarsu~t 1500 m3/ng.d

  Tram cung dp mroc sach UBND huyen 60,000thi td.n M'Drftk, cong M'Drftksu~t 1000 m'i/ng.d

  Tram cung dp mroc sachUBNDhuy~n 60,000thi tr~n Lien Scm, cong Lftksufu 1888 III3ing:-~

  2 Cac du an dang trien khaiD\Tan dip mroc Tl-.Buon C.tyTNHH

  MTV C~p mrocMa Thuot va ..03 huyen X & DTXDDftk 640,600phu can: Krong Nang, EaL~kKar, Buon Don

  937/QD- CtyTNHHBai xu ly Ch~t thai r~n xii X UBND ngay MTV Dothi va 193,938HoaPhu16/5/2013 MTD~kL~

  Tr~n 3172/QD- CtyTNHHDuong Quy Cap, x UBND ngay MTV Do thi va 191,320TP .Buon Ma ThuQt 08/12/2010 MTDikLikDuong Mai Thi Luu, X UBNDTP.BMT 81,927TP.Buon Ma ThuotDlJ an thoat nuac CtyTNHHTP.Buon Ma Thuot .. X MTVDo thi va 413,300giai

  MTDikLikdoan II

  \ ,.,,\ ".,

  ")/_.

 • BIEU 3:DANHGIA CHUNG vE TINH HINH BIENDOl KHI HAu TAc DONGDENDO THI., .(Kern thea Baa cdo s6-1g IBC-UBND, ngay /0 thang o: nam 2017 cua UBND tinh Dlik Llik)

  Ng~pXoi Nhi~m H:;tn Mira H:;tn Sat Chay

  Loai ha tang l~ thu~t (giaoTT Cac loai hinh thien tai lut monlBBi m~n han da han 16'dftt riing

  thong, thoat mnrc, ... ) va h:;t tAngl~ng xi hoi hi anh huenz chu y~u

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

  1T11nsuat xuat hien 1 1 1 1 1(lan/nam 2016)

  2S6 Ian xuat hien trong 3 3 3 3nam troc lien ke

  3KIm vue bi anh hong nam2016

  1 Thanh phi'>Buon Ma ThuQt2 Thi xa Buon Ho 13 Huyen Krong Ana 1 1 1 Giao thong 0-0thi

  4 Huyen Krong Pac 2 1

  5 Huyen Krong Bille 1

  6 Huyen Krong Bong7 Huyen Krong Nang 1

  8 Huyen Cu M'gar 19 Huyen Cu Kuin 1 1

  10 Huyen Ea Kar 1 1 Giao thong 0-0thi

  11 Huyen Ea Sup 2 2Giao thong 0-0thi, Chuang trinh

  \ IThoM mroc

  ,

  12 Huyen Ea H'Leo13 Huyen Lak 1 1 1 1 Ke ven ho, giao thong 0-0thi

  14 Huyen M'Drak 1

  15 Huyen Buon Don

  '-