of 6 /6
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . TiNH DONG NAI DQcl~p - T" do - Hanh phuc uv BAN NIlAN DAN TiNH DONG NAI Can cir Luat T6 chirc I-IDND va UBND ngay 26111/2003; Can cir Quyet dinh s6 3872/QD-UBND ngay 08111/2007 cua Chu tich UBND tinh vS viec sua d6i, b6 sung mot s6 noi dung cua Quy hoach phat trien h~ thong cira hang xang d~u tren dia ban tinh Dong Nai dSn nam 2010 va dinh huang nam 2020 ban hanh kern thea Quyet dinh s6 1867/QD-CT.UBT ngay 27/06/2003 cua Chu tich UBND tinh Dong Nai; Xet dS nghi cua Giam d6c Sa Cong Thirong tai to Trinh s6 1674/TTr- SCT ngay 14/8/2013, QUYETDINH: Di~u 1. Chap thuan b6 sung 01 diem d~u tir kinh doanh xang d~u VaG quy hoach phat trien h~ thong cira hang xang d~u tren dia ban tinh Dong Nai dSn nam 2010 va dinh huang nam 2020 (danh sach dinh kern). Di~u 2. Sa Cong Thuong, Sa KS hoach va D~u tu, Sa Xay dung, Sa Giao thong V~ tai, Sa Tai nguyen va Moi twang va cac huy~n, tm xa l;ong Khanh, TP.Bien Hoa co trach nhi~m c~p nh~p nQi dung ch~p thu~n t~i DiSu 1 VaGquy ho~ch phat triSn h~ th6ng cua hang xang d~u tren dia ban tinh D6ng Nai dSn nam 2010 dinh huang nam 2020 dS lam co sa th\fC hi~n va huang din cac dan vi co lien quan th\fc hi~n d~u tu thea quy dinh. - Di~u 3. QuySt dinh nay co hi~u lvc thi hanh kS tu ngay kyo Di~u 4. Chanh Van phong UBND tinh, Giam d6c Sa Cong Thuang, Sa KS ho~ch va D~u tu, Sa Xay d\fllg, Sa Giao thong V~n tai, Sa Tai nguyen va Moi twang va UBND cac huy~n, thi xa Long Khanh, TP.Bien Hoa, cac dan vi co lien quan can cu QuySt dinh thi hanh.!. NO'i nhiin: - Nhu di'~u4; - Chu tieh, cae ph6 eM tieh; - Chanh, Ph6 Van phong; - Trung tam C6ng baa; - Luu: VT, KT, cae phong.

UY BAN NHAN DAN CONG . HOA HOI. CHUNGHiA VIET. NAMsct.dongnai.gov.vn/SiteAssets/Lists/Dost_ChuyenDeMoi/NewForm/21-… · UY BAN NHAN DAN CONG. HOA xAHOI. CHUNGHiA VIET. NAM TiNH DONG

 • Author
  donhan

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG . HOA HOI. CHUNGHiA VIET....

 • UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .TiNH DONG NAI DQcl~p - T" do - Hanh phuc

  uv BAN NIlAN DAN TiNH DONG NAICan cir Luat T6 chirc I-IDND va UBND ngay 26111/2003;Can cir Quyet dinh s6 3872/QD-UBND ngay 08111/2007 cua Chu tich

  UBND tinh vS viec sua d6i, b6 sung mot s6 noi dung cua Quy hoach phat trienh~ thong cira hang xang d~u tren dia ban tinh Dong Nai dSn nam 2010 va dinhhuang nam 2020 ban hanh kern thea Quyet dinh s6 1867/QD-CT.UBT ngay27/06/2003 cua Chu tich UBND tinh Dong Nai;

  Xet dS nghi cua Giam d6c Sa Cong Thirong tai to Trinh s6 1674/TTr-SCT ngay 14/8/2013,

  QUYETDINH:

  Di~u 1. Chap thuan b6 sung 01 diem d~u tir kinh doanh xang d~u VaGquy hoach phat trien h~ thong cira hang xang d~u tren dia ban tinh Dong NaidSn nam 2010 va dinh huang nam 2020 (danh sach dinh kern).

  Di~u 2. Sa Cong Thuong, Sa KS hoach va D~u tu, Sa Xay dung, SaGiao thong V~ tai, Sa Tai nguyen va Moi twang va cac huy~n, tm xa l;ongKhanh, TP .Bien Hoa co trach nhi~m c~p nh~p nQi dung ch~p thu~n t~i DiSu 1VaGquy ho~ch phat triSn h~ th6ng cua hang xang d~u tren dia ban tinh D6ngNai dSn nam 2010 dinh huang nam 2020 dS lam co sa th\fC hi~n va huang dincac dan vi co lien quan th\fc hi~n d~u tu thea quy dinh.- Di~u 3. QuySt dinh nay co hi~u lvc thi hanh kS tu ngay kyo

  Di~u 4. Chanh Van phong UBND tinh, Giam d6c Sa Cong Thuang, SaKS ho~ch va D~u tu, Sa Xay d\fllg, Sa Giao thong V~n tai, Sa Tai nguyen vaMoi twang va UBND cac huy~n, thi xa Long Khanh, TP .Bien Hoa, cac dan vico lien quan can cu QuySt dinh thi hanh.!.

  NO'i nhiin:- Nhu di'~u4;- Chu tieh, cae ph6 eM tieh;- Chanh, Ph6 Van phong;- Trung tam C6ng baa;- Luu: VT, KT, cae phong.

 • STT Dia diem Ma so01 01 diem tren tuyen Quae 1Q20 (kho 500 cua Quan doi), to 1, 525

  ~p Phil Dung, xa Phil Binh (ben trai tuyen huang huyenThfmg Nh~t di Bel L

 • "

  UY BAN NIlAN DANTiNH DONG NAI

  S6: 991/QD-UBND

  CQNG HOA xX HQI CHU NGHiA VIl~:TNAMDQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc

  Dong Nai, ngay 05 thdng 4 nam 2013

  QUYETDJNHV~ vi~c eti~u chinh 04 eti~m quy hoach va b5 sung 19 eti~m etAutu kinh doanhxang dAu vao quy hoach ph at tri~n h~ thang ctra hang xang dAu tren etja ban

  tinh DAng Nai et~n nam 2010 va etjnh lnrong nam 2020

  iTY BAN NHAN DAN TiNH DONG NAI

  Can cir Luat T6 clnrc HDND va UBND ngay 26/1112003;Can cir Quyet dinh s6 3872/QD-UBND ngay 08/10/2007 cua UBND tinh v

  viec sua d6i, b6 sung mot s6 noi dung cua quy hoach phat trien he thong cua hangxang d~u tren dia ban tinh D6ng Nai dn nam 2010 va dinh hirong nam 2020 banhanh kern thea Quyet dinh s6 1867/QD-CT.UBT ngay 27/06/2003 cua Chu tichUBND tinh D6ng Nai;

  Xet d nghi cua Giam d6c So' Cong Thuong tai To trinh s6 161/TTr-SCTngay 23/01/2013 va s6 569/TTr-SCT ngay 0114/2013,

  QUYET BJNH:

  Di~u 1. Chap thuan dicu chinh 04 dirn quy ho~ch va b6 sung 19 dirn d~utu kinh doanh xang d~u VaGquy ho~ch phat trin h~ th6ng cua hang xang d~u trendia ban tinh D6ng Nai dn narn 2010 va dinh hu6ng narn 2020 (danh sach dinhkern).

  Di~u 2. So' Cong Thuang, So' K ho~ch va D~utu, So' Xay dVng, So' Giaothong V?n Uli, So' Tai nguyen va Moi truang va cac huy~n, thi xii Long Khanh, TP.Bien Hoa co trach nhi~rn C?P nh?p noi dung chfip thu?n t~i Diu 1 VaGquy ho~chphat trin h~ th6ng cua hang xang d~u tren dia ban tinh D6ng Nai dn narn 2010dinh hu6ng narn 2020 d lam ca So' thvc hi~n va huang dftn cac dan vi co lien quanthvc hi~n d~u tu thea quy dinh.

  Bi~u 3. Quyt dinh nay co hi~u Ivc thi hanh k tu ngay kY.

  Di~u 4. Chanh Van phong UBND tinh, Giarn d6c So' Cong Thuang, So' Kho~ch va D~u tu, So' Xay dVng, So' Giao thong V?n Uli, So' Tai nguyen va Moitruong va UBND cac huy~n, thi xii Long Khanh, TP. Bien Hoa, cac dan vi co lienquan can cu Quyt dinh thi hanh.!.

  TM. iTY BAN NHAN DANKT. CHiT TJCHPHO CHiT TJCH

  Phan Thi My Thanh

 • DANH MUC cAc DIEM KINH DOANH xANG DAuDiEU CHiNH VI TRI QUY HOACH

  (Kern thea Quyet dinh s6 9911QD-UBND ngay OSI4i2013 ella UBND tinh)

  STT MaDia diem quy hoach,so Vi tri cli Vi tri moi

  A

  I HUY~N XUAN LQC'f~i Krn3+200 dirong DT 766, T~i Krn3+300 dUOng DT,ap Trung Nghia, xa Xuan 766, ap Trung Nghia, xa

  1 401 Truong (ben trai tuyen huang Xuan Truong (ben phai tuyenXuan LQc vao), huyen Xuan huang Xuan LQc vao), huyenLQc Xuan LQc

  ,II HUY~N LONG THANH

  T~i Huang to 21, ftp 1, xa Tam Huang lQ 21, ftp 1, xa Tam2 498 Phuoc (ben trai tuyen huang An (ben trai tuyen huang QLQL 51 vao), huy~n Long 51 vao), huyen Long ThanhThanh

  Tai ftp 5, xa An Phtroc (tuyen Tai ftp 5, xa An Pluroc (namvao cum VLXD An Phuoc - ben phai tuyen dirong ill QL

  3 494 Can cu Niroc Trong - ben trai 51 vao KCN Long Dire, eachtuyen huang QL 51 vao), QL 51 khoang 2,5 km),huyen Long Thanh huyen Long Thanh

  III HUY~N DJNH QuAN

  cAu Trang Km114 - tit QL 20 T~i duong cAu Tr~ng Km114

  4 524 vao khoang 4 krn, thi trftn Dinh - ill QL 20 vao khoang 4,2

  Quan rna s6 293 km, thi trftn Dinh Quan,huyen Dinh Quan rna s6 524

 • DANH MVC cAc I>IEM KINH DOANH xANG DAuBO SUNG QUY HO~CH

  (Kern thea Quyit dinh s6 991IQD-UBND ngay 05/4/2013 cua UBND tinh)

  STT Dia diem MasoI TP.BIENHOA

  01 diem tai Trung tam Quan ly Dieu hanh V?n tai Hanh khachD6ng Nai, tren duong song hanh Xa 1(>Ha NQi, phuong BinhDa, thanh ph6 Bien Hoa

  1Chi duoc thoa thuan dia di~mva trien khai xay dung TXD khi

  505du an duong song hanh Xa 1(>Ha N(>ihoan thanhKhi tuyen dirong hinh thanh, viec thoa thuan dia diem sau nayphai dam bao thea quy dinh cua Quyet dinh s6 3872/QD-UBND01 diem tuyen duong Tan Cang - Thier Giap, xa Pluroc Tan,

  2 thanh ph6 Bien Hoa (ben phai tuyen huang QL 1 van khoang 5065 - 6 km - each TXD Binh Hoang khoang 4 km)01 diem tai Duong so 3, van Khu Cong nghiep Tam Phuoc, xaTam Phiroc (ben phai tuyen each duong nga 3 Thai Lan

  3 khoang 50m), thanh ph6 Bien Hoa 507Day la vi tri gAnnga 3, viec c~p phep xay dung sau nay phaidam bao thea Quy chuan Xay dung Vi~tNam, TXD phai cachgiao 1(>50m (cach dUOngnga 3 Thai Lan khoang 50m)01 diem t?i IC;DTan Cang - Long Binh, phuOng Long Binh(ben phai tuyen cach dUOngBui Van Hoa khoang 1,2 km),

  4 thanh ph6 Bien Hoa 508Day la cua hang ban Ie xang dAucua quan d(>iphai tuan thucac di~u ki~n quy dinh t?i Di~u 14, Di~u 15, Nghi dinh s684/2009/ND-CP

  II HUYEN NHON TRACH01 diem tuyen dUOnglien xa DT 769, xa Phti Dong, huy~n

  5 Nhon Tr?ch (ben phai tuyn huang UBND huy~nNhan Tr?ch 509di Phti Dong)01 diem tuyen dUOngPhuac Khanh, ap 2, xa Phuac Khanh

  6 (ben trai tuyn huang HL 19 vao), huy~nNhon Tr?ch 510Vi~c th6a thu?n dia di~m chi thvc hi~n, sau khi xay d\l'nghoanthanh dai phan cach01 diem tuyen dUOngHuang 1(>19 (Hung Vuong), ap Thong

  7 Nh~t, xa Vinh Thanh (ben phai tuyn cach DuOng s6 2 511khoang 1 km), huy~n Nhon Tr?ch01 diem tuyen dUOng so 1, ap Ba TruOng, xa Phuac An,

  8 huy~n Nhan Tr?ch (ben phai tuyn huang til UBND huy~n 512Nhon Tr?ch di HL 19 - khong b6 sung quy ho?ch tren HL 19).Vi~c th6a thu?n dia di~m sau nay chi duQ'cthvc hi~n sau khi

 • 9

  01 diem t~i so 17, Thai Hoa, ap Bao Vinh B, xii Bao Vinh, thi xiiLong Khanh (ben trai tuy~n hu6ng dUOngNgo Quy~n vao)

  tuyen dirong so 1 hoan thanh va phai dam bao khoang eachgiao 1('>300m thea quy dinh cua Quyet dinh s6 3872/QB-UBND ngay 08/10/2007

  III HUYEN THONG NHAT01 diem tuyen dirong Hung Loc - L(,>25 (ben trai tuyen hu6ngBT 769 vao each 1.9 km), xii L(,>25, huyen Th6ng Nhfit 513

  10

  01 diem tuyen QL lA, Km1828+800 xii Xuan Th~nh, huyenTh6ng Nhfit (ben trai tuyen hu6ng Bien Boa - Long Khanh),Bay la vi tri b6 sung quy hoach d thay th~ cac dia diem phaigiai toa khi ti~n hanh dtr an Cau vuot nga tu Dfiu Giay va caot6c Dfiu Giay - Da Lat

  514

  IV HUYEN LONG THANH

  11

  01 diem tuyen dirong VaGKhu dan cu giao voi dirong 25 B,fip X6m G6c, xii Long An, huyen Long Thanh (khong b6 sungquy hoach tren duong 25 B).Bay la vi tri nga 3, viec cfip phep xay dung sau nay phai dambao thea quy chuan xay dung Vi~t Nam, TXD phai each giao1('>50m (each dirong 25 B khoang 50m)

  515

  01 diem tuyen QL 51, ap Phuoc Boa, xii Long Phuoc (ben12 phai tuy~n hu6ng Bien Boa - Vfing Tau), huy~n Long Thanh 516

  V HUYEN XUAN LOC

  1301 diem t~i khoang Km3+100 (cach QL 1 khoang 3,1 km)tren tuy~n Ta Lil (ben phai tuy~n), xii Xuan Hung, huy~nXuan L('>c

  517

  1401 diem t~i Km6, duang Xuan Phil - Xuan Tay, ap Binh Tien,xii Xuan Phil (ben phai tuy~n hu6ng Xuan L('>cvao), huy~nXuanL('>c

  518

  VI HUYEN CAM MY

  15 01 diem tuyen BT 764, xii Xuan My (ben trai tuyen hu6ngcAm My di Song Ray), huy~n CAmMy 519

  1601 diem tuyen dUOng lien xii Bao Binh - Xuan Tay - XuanBong, fip 6, xii Xuan Tay (ben phai tuy~n cac BT 765 khoang4 km), huy~n cAm My

  520

  VII THI xA LONG KHANH

  1701 diem t:;tiKm1 +300, dUOng Le Hong Phong, xii Xuan Tan(ben trai tuy~n hu6ng Long Khanh di Xuan L('>c),thi xii LongKhanh

  521

  1801 diem t~i KmO+800, dUOng Bieu Xieng, ap Bau Sam, xiiBau Tram (ben trai tuy~n hu6ng Long Khanh vao), thi xiiLongKhanh

  522

  19 523