of 24 /24
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO CHU NGHIA VItT NAM QU - 4N TAN PHU Diic 14p - Tyr do - Hanh phtic So: /UBND-NC V/v ddy mdnh thgc hien cac phong frac> thi dua yeti ntraec twang tai ky niem 70 Warn Ngdy Chu tich H6 Chi Minh ra keu goi thi dua ai qu6c (11/6/1948-11/6/2018) Kinh Tan Phu, ngay Oh thing 6 nom 2018 - Van phong Qulan uy, Uy ban Kiem tra Qulan uy , cac Ban Xay dung Dang Qu4n uy , Trung tam Bai &rang chinh tri; - Uy ban M4't tr4n To quoc Viet Nam; cac to chirc chinh tri - xa hai qu4n; cac Hai quAn chUng; WA Lien hiep Thanh nien, Hai Chit th4p do qu4n; - Cac ca quan chuyen mon, dan vi su nghiep thuac qu4n; - Cac co quan nganh doc; to chat kinh te; - Uy ban than dan 11 phuang qu4n Tan Phu. Can cu Chi thi so 34-CT/TW ngay 07/4/2014 dm Bo Chinh tri ve tiep tuc cong tic thi dua khen thuong; Can cir Chi thi so 22-CT/TW ngay 23/01/2018 cUa Ban Bi thu ve clay manh cac phong trio thi dua yeu nu& hung tai kS7niem 70 nam Ngay Chu tich Ho Chi Minh ra Lei keu goi thi dua ai quoc (11/6/1948 - 11/6/2018); Can cir Chi thi so 10/CT-UBND ngay 08/9/2017 cUa Uy ban nhan dan Thanh pho ye viec phat clang phong trio thi dua kSiniem 70 nam Ngay Chia tich Ho Chi Minh ra 1ai keu goi thi dua di quoc (11/6/1948 - 11/6/2018), 70 nam thanh 1413 Vien Huan chtrang (17/9/1947 - 17/9/2017); Can cir Chi thi so 02/CT-UBND ngay 05/02/2018 dm Uy ban nhan dan thanh pho ye viec phat clang phong trio thi dua thuc hien thing lai nhiem vu phat trier' kinh to - xa hai nam 2018; Can cir Ke hoach so 6096/KH-UBND ngay 05/10/2017 dm Uy ban nhan dan Thanh pho ve viec to chfic hog clang ky niem 70 nam thanh 14 , Vien Huan chuong (17/9/1947 - 17/9/2017), k5 , niem 70 nam Ngay Chu tich Ho Chi Minh ra Led keu goi thi dua ai quoc (11/6/1948 - 11/6/2018) va tuyen &rang guang dien hinh tier' lien giai down 2015 - 2018 teen dia ban thanh pho; Can cu. Cong van so 244/TDKT ngay 24/5/2018 dm Ban Thi dua - Khen thuang thanh tich khang chitin con ton clang;

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO CHU NGHIA VItT NAM QU …quantri.tanphu.hochiminhcity.gov.vn/data/tanphu/tanphu/attachments/...tong hop tham muu Chu tich Uy ban nhan dan quan bdo cao

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO CHU NGHIA VItT NAM QU...

 • UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO CHU NGHIA VItT NAM QU -4N TAN PHU Diic 14p - Tyr do - Hanh phtic

  So: /UBND-NC

  V/v ddy mdnh thgc hien cac phong frac> thi dua yeti ntraec twang tai ky niem 70 Warn Ngdy Chu tich H6 Chi Minh ra

  keu goi thi dua ai qu6c (11/6/1948-11/6/2018)

  Kinh

  Tan Phu, ngay Oh thing 6 nom 2018

  - Van phong Qulan uy, Uy ban Kiem tra Qulan uy , cac Ban Xay dung Dang Qu4n uy , Trung tam Bai &rang chinh tri;

  - Uy ban M4't tr4n To quoc Viet Nam; cac to chirc chinh tri - xa hai qu4n; cac Hai quAn chUng; WA Lien hiep Thanh nien, Hai Chit th4p do qu4n;

  - Cac ca quan chuyen mon, dan vi su nghiep thuac qu4n; - Cac co quan nganh doc; to chat kinh te; - Uy ban than dan 11 phuang

  qu4n Tan Phu.

  Can cu Chi thi so 34-CT/TW ngay 07/4/2014 dm Bo Chinh tri ve tiep tuc cong tic thi dua khen thuong;

  Can cir Chi thi so 22-CT/TW ngay 23/01/2018 cUa Ban Bi thu ve clay manh cac phong trio thi dua yeu nu& hung tai kS7niem 70 nam Ngay Chu tich Ho Chi Minh ra Lei keu goi thi dua ai quoc (11/6/1948 - 11/6/2018);

  Can cir Chi thi so 10/CT-UBND ngay 08/9/2017 cUa Uy ban nhan dan Thanh pho ye viec phat clang phong trio thi dua kSiniem 70 nam Ngay Chia tich Ho Chi Minh ra 1ai keu goi thi dua di quoc (11/6/1948 - 11/6/2018), 70 nam thanh 1413 Vien Huan chtrang (17/9/1947 - 17/9/2017);

  Can cir Chi thi so 02/CT-UBND ngay 05/02/2018 dm Uy ban nhan dan thanh pho ye viec phat clang phong trio thi dua thuc hien thing lai nhiem vu phat trier' kinh to - xa hai nam 2018;

  Can cir Ke hoach so 6096/KH-UBND ngay 05/10/2017 dm Uy ban nhan dan Thanh pho ve viec to chfic hog clang ky niem 70 nam thanh 14 ,Vien Huan chuong (17/9/1947 - 17/9/2017), k5, niem 70 nam Ngay Chu tich Ho Chi Minh ra Led keu goi thi dua ai quoc (11/6/1948 - 11/6/2018) va tuyen &rang guang dien hinh tier' lien giai down 2015 - 2018 teen dia ban thanh pho;

  Can cu. Cong van so 244/TDKT ngay 24/5/2018 dm Ban Thi dua - Khen thuang thanh tich khang chitin con ton clang;

 • Can cur Thong tri s6 29-TT/QU ngay 22/5/2018 dia. Quan uy Tan Phtl ve day manh cac phong trio thi dua yeu nuo.c huang to kS , niem 70 nam Ngay Chu tich H6 Chi Minh ra loci keu goi thi dua ai qu6c (11/6/1948 - 11/6/2018),

  Uy ban nhan dan quan nghi ca quan, dan vi phat huy vai tro Ong va trach nhiem trong to chirc trien khai, thuc hien cac phong trio thi dua yeu ntrac trong nam 2018 lap thanh tich chao mtmg kS , niem 70 nam Ngay Chu tich Ho Chi Minh ra 16i keu goi thi dua ai quoc, 70 nam thanh lap Vien Huan chuang, 15 nam Ngay thanh lap quart Tan Phil va tuyen ducmg prang dien hinh tien tien teen dia ban quan Tan Phil, cu the nhu sau:

  1. Tiep tvc day manh trien khai thuc hien c6 hieu qua cac not dung cila Ke hoach so 33/KH-UBND ngay 06/02/2018 cila Uy ban nhan dan quan phat d6rig phong trio thi dua yeu ntrOc dac ,biet nam 2018 lap thanh tich chao mixng ky niem 70 nam Ngay tich Ho Chi Minh ra loci keu goi thi dua ai quoc (11/6/1948-11/6/2018), 70 nam thanh lap Vien Huan chucmg (17/9/1947-17/9/2017), 15 nam Ngay thanh lap van Tan Phil (02/12/2003 - 02/12/2018) va tuyen duang guang dien hinh tien tien giai doan 2015 - 2018 tren dia ban quan Tan Phil.

  2. Cac ca quan, clan vi dugc giao tham muu , cac Ke hoach phat clangphong trio thi dua yeu ntrac theo chuyen de' (theo Ke hoach s8 33/KH-UBND) khan truing ra sok chi tieu thi dua da do ra tir dau nam, dinh gia murc d6 hoan thanh trong 6 thing dau nam va phuong htrong thuc hien trong 6 thing cuoi nam; thuc hien bao cao ket qua ve Thuong true H6i dOng thi dua - Khen thuong tong hop tham muu Chu tich Uy ban nhan dan quan bdo cao theo quy dinh ; Cdc cum, khoi thi dua thuc quan va cac ca quan, don vi thuc quan Bao cao tien d6 thuc hien mo hinh, cong trinh thi dua chao mixng 15 nam ngay thanh lap quan ve Thuong truc 116i clung Thi dua - Khen thuong tong hop theo quy dinh.

  , 3. Giao ThuOng true H6i clang Thi dua - Khen thuong (Phong N6i vu) tong hop cac guang dien hinh tien tien giai doan 2015-2018; xin y kien Thanh vien H6i &ling Thi dua - Khen thuong quan va giri 01 guang tap the, 01 guang dien hinh ca nhan ve 116i dong Thi dua - Khen thuong thanh phO theo quy dinh.

  4. De nghi cac ca quan, clan vi, cac cum, kh6i thi dua thuc quan thuc hien Bdo cao ket qua thuc hien phong trio thi dua yeu nu6c, theo do neu ro ket qua thuc hien cac chi tieu thi dua da ra trong Ke hoach phat Ong phong trap thi dua yeu ntrac dau nam; dong thiYi de rayhtrang huong thuc hien trong tiled gian t6i. N6i dung bao cao phai dam bao chat lugng, cu the, di rang ve so lieu de Thuong true H6i &rig Thi dua - Khen thuong tong hop bao cao theo quy dinh.

  Thiyi gian Bao cao theo quy dinh tai Ke hoach so 33/KH-UBND ngay 06/02/2018 cila Uy ban nhan dan quan (dinh kern Ke hoach s6 33/KH-UBND).

  2

 • Hira Thi HOng Bang

  5. Va khen throng thanh tich khang chitin: Yeu cau Oy ban nhan dan 11 phuang va cac co quan, don vi có lien quan thuc hien nghiem ding tac , ra soat, tham dinh ho so va nghi khen throng thanh tich khang chitin con ton gong theo dung not dung chi dao cua Cong van so 244/TDKT ngay 24/5/2018 dm Ban Thi dua - Khen thuang thanh tich khang chitin con ton dung (dinh kern Cong van so 244/TDKT).

  TO' chirc tot phong trao thi dua, cong tac khen thuOng nham hoan thanh xuat sac nhiem vu de ra trong nam la trach nhiem cua cap uy dang, Thu truang cac co quan, don vi. Day la mot trong cac tieu chi quan trong de danh gia mdc do hoan thanh nhiem vu cua tap the va ca nhan co quan, don vi.

  Oy ban nhan dan quan de nghi Thu truong cac co quan, don vi trian khai thuc hien nghiem not dung trend.

  Nol nhan: - Nhtr tren; - Ban TDKT/TP; - TTQU; TTHDND/Q; - UBND/Q (CT, cac PCT); - Phong Nei vii (4b); - VPHDND-UBND/Q (CVP, PVP/HCQT, THNC-VX-2b); - Dang tai trang thong tin dien tit: Cong van so 244/TDKT, Ke hooch se 33/KH-UBND, Cong van nay; - Um: VT, PNV.

  (4 (p

  3

 • SO NOT VU THANH PHO HO CHI MINH

  BAN MI DUA — MIEN THONG

  S6J4=4 4 ifOKT V/v ra soar, th/w dinh ho sa, de nghi

  khenthtrongthanh tich khang chitin can ton dong

  CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIET NAM Hoc Iap — Tv' do — Hph pluic

  Thanh pha Ha Chi Minh, ngivA thang 5 rlii1722018

  Kinh gra' Uy ban nhan dart 1.24 quart, huyen

  Thuc hien Chi thi s6 26/2003/CT-TTg ngay 24/11/2003 cira Thu tugng Chinh phu, ve viec hoan thanh giai quyet ton dong khen thuong tong ket thanh tich khang chitin va Hugng dgn so 117/TDKT ngay 19/02/2004 dm Vien Thi dua - Khen thugng Nha;

  doi ph6 tich cue trien khai, xem xet va nghi khen thuong hau het

  cac doi Wong c6 thanh tich tham gia khang chitin theo quy dinh. Tuy nhien, qua tong hop tir cac qu4n huyen, van con nhieu truemg hop CO thanh tich tong cac cuOc khan chitin nhung voi nhieu I)", do khac nhau, den nay van chua dugc khen thuong. acing nhieu truong hop trinh khen thugng nhieu lan nhung van bi co quan cap ten tra he, so ye voril5i. do thieu thu tuc ho so theo qdy dinh.

  De giiip can b6 lam cong tac thi dua, khen thugng u cac quan, huyen thvc hien dimg quy dinh va tien giaiquyet dirt diem viec xet va de nghi khen thuong thanh tich tham gia khang chitin con ton dong, Ban Thi dua - Khen thugng thanh phO Icinh de nghi Uy ban nhan dan cac qu4n, huyen chi dao viec ra soat, them dinh ho so, de nghi khen thuong thanh tich tham gia khang chitin nhu sau:

  1. D6'i vai tieu chuan, dieu kien de nghi khen thuong: thuc hien theo cac quy dinh.

  2. Doi vai thu tuc hO so a nghi khen thugng: giri ye Ban Thi dua - Khen thuOng thanh pho 02 b6 ban chinh (dau do, hoc ban photo c6 sao y dau do) doi voi mOi b6 ho so, gOm c6:

  2.1. Ti trinh kern theo danh sach de nghi khen thugng cua quan, huyen;

  2.2. Bien ban hop H6i d6ng Thi dua - Khen thuimg cira quan, huyen;

  2.3. TO trinh kern theo danh sach de nghi khen thuong phuimg, xa, thi trAn;

  2.4. Bien ban hop HOi ,dOng Thi dua - Khen thugng cUa phuemg, xa, thi tan yeu cAu day thanh phan theo quy dinh (tai Myc 2, Phan III, throng dan

  so 109/VI-IC ngay 17/5/1982 ciia View Huan chwang), c6 14 ten, 'long dau cua thanh phan h9p theo quy dinh;

  Rieng d6i v6i h6 sa de nghi khen thuong thanh tich tham gia khang chitin chting Phap yeu cau day du thanh phan theo quy dinh (tai Diem. 4 Phan IV Thong to 15-77gngay 12/01/1961 ciia Thit twang Chinh c6 14 ten, dong dau cua thanh phan hop theo quy dinh;

 • 2.5. Don c16 nghi dm ca nhan hoac than nhan dugc de nghi khen thuang:, ghi ro ly do chua dugc xet khen thuong thanh tich than gia khang Chien;

  2.6. Ban khai thanh tich ciaa ca. nhan. (theo mau):

  - D6i vai cac dOi tugng khong phai la het si: Phai có ban khai thanh tich, khai ro ho ten, chinh quan theo dia danh mai va du 03 cap. ,Khai thai gian tham gia ding tac den thoi gian de nghi khen thuong, khai day du cac cot muc trong ban khai theo qui dinh, khong dugc bo tong cot, muc nao; nguoi khai phai Icy ten va ghi ro h9 ten, neu khai thay phai khai ro ten va moi quan he vai nguOi có thanh tich.

  - Doi vai truimg hop la lit sr, Uy ban nhan dan phuOng, xa can cu so sach quan ly gia dinh Hest si de lap dank sach khen thuong, khong phai lam ban khai thanh tich, trong danh sach ghi ro so quyet dinh, ngdy, thang, nam bang To quoc ghi ding cua liet si.

  - Nr&' Phan nhan xet va 6 nghi khen thuong: Ban khai thanh tich phai có xac nhan, de nghi hinh thdc va mire hang khen thuong cu the cua chinh quyen ca so, not nguai co thanh tich cu trU, sau do dugc HOi dong Thi dua - Khen thuong ding cap xet, de nghi, va y kien xet duyet cua HOi ctong Thi dua - Khen thuong quan, huyen xac nhan.

  - NOi dung xac nhan VA 6 nghi cua cac cap phai lam re.' 03 not dung: mot la xac nhan toan bO not dung ban khai diing sai ra sao theo qui dinh (ngur3i xac nkin la can bc0, clang vien, qua/2 nhan thi cloi chieu vai ly itch can b0, clang vien hoac 1.); lich qucin nhcin; có cUng vai thei gian tham gia khang chitin cua ngtroi taint xac nhcfm khong); hai la de nghi muc khen va ba lay kien van dung doi vai cac trueng hop CO sai pham, vuang mac can gill nguyen muc khen hoac ha muc khen.

  Cac ho so dinh kern ban khai thanh tich: LT lich can bO hoac so lao dOng hoac phi6u ca nhan hoac gidy chimg nhan cua co quan BHXH (neu 1.6 ngueti ngoai clang); 1,3'7 lich Dang vien (neu la clang vien); Lt lich quan nhan (lieu la bo cloi)

  2.7. Xac nhan thanh tich

  a) D'Oi vai de nghi khen thuong thanh tich khang chitin ch6ng My: - D6i vai can bO, tong nhan, vien chdc hien nay vim CO thOi gian tham gia

  khang alien Or iphuOng, xa, vtra có thOi gian than gia khang chitin o cac ca quan, doan the dr cap huyesn tro . len. Do ho so ly lich quan ly o co quan khong c6 chUng nhan cua phuong, xa, thi phai có xac nhan dm can bO phuong, xa ding thoi cong tac va mien Nam thi CO, xac nhan cua can bO, khang chitin da trirc tiep phu trach hoac cong tac doi vai nguai dugc xac nhan hoac xac nhan cua Uy ban nhan dan xa, phuong hien nay sau khi Uy ban nhan dan xa, phuong da xac minh.

  - Doc i vai nhitng nguoi bi mat lien lac hoac bi dich cam to chua có can cu xac dinh ro VT do mat lien lac va. tinh than kien tri cach mang, hoan canh va pham chat chinh tri trong thai gian mat lien lac hoac hac dich cam ta, thi phai CO can bO thay mat to chirc Mc do xac nhan.

  2

 • - DOi voi can b0 him tri, mat sire neu 'thong co can dr de xac dinh ban khai thanh tich thi phai co Si kian xac nhan cua co quan tong tac truac luc nghi

  mat sirc. DOi voi nhan dan ginp do each mang, giup dig khang chitn phai co gidy

  xac nhan cila can b0 each mpg hoac dm to chirc each mang duqc giup dog hoac can b0 each mang, can b0 khang chitn co trach nhitm va biet chac than vitc gill') der' do. Neu can b0 duqc giap dO hoSc nguai biet chac than vitc giUp da do khong con ara thi Uy ban than dan phuong, xa vao quan Chung that sir tin cay biet ro vitc gifip d'a xac nhan.

  - Doi yeti cac throng hop co thanh tich tham gia khang chien chong Phap, thong My o cac tinh, thanh phO phia Nam, nay khong can can bO cu xac nhan theo mau qui dinh, thi phai c6 lien ban cuOc hop can b0 lao thanh each mang, can b0 khang chien da timg chf.mg kien vu vitc ding lanh dao ,Dang, chinh quyen dia phuong hitn tai, xac nhan day du thanh tich timg dOi tuong de nghi khen. Bien ban nay phai lap thanh 04 ban, hru o xa (phuong), o huytn (quan), o tinh (thanh ph0) va 01 ban kern theo to truth Chinh

  - DOi voi quan nhan phuc vien, xuat ngii ve phtrang, xa thi can Cu 15/ lich quan nhan, ]y lich Bang vien chuyen to quan dOi ye hoac so quan ly quan nhan phuc vien, quytt dinh nghi huu, phuc vien, xuat ngu duqc phuong, xa da dOi chieu von huytn dOi, van doi ve ngay nhap ngu, phuc vien, xuat ngt, khen thuong, 1(11 k-S,

  lust, thai gian di B, C, K va thai gian cong the taco nganh dan chinh.

  - DOi voi nhimg ngtrai nghi cht dO him tri, mat sue lao dOng (kt ca ding nhan, vien chire, b0 dqi va cong an nhan dan), neu la gang vien thi can cu ly lich clang vien. Neu la nguai ngoai gang thi can cu vao: SO lao dOng hoSc ly lich neu co, phitu ca nhan va giay chimg nhan cua co quan cho ve nghi hum, mat sue ye van de IcST luat; gidy chUng nhan cua co quan cho ye nghi huu, mat sire ve qua trinh cong tac va khen thuong, ky luat.

  - DOi voi can b0 co thai gian tham gia khang chitn duai 18 . tuOi ma duoc cac to chirc cong nhan trong bien che thi (lucre tinh de xet khen thuang.

  - D8i voi nhan dan co tiled gian tham gia khang chitn tin khi con it tutii (duai 18 tuOi) phai dixoc to chirc each mpg xac nhan.

  - DOi voi truang hop da chuyen not cu tria cu va c6 ho khau o dia phuong khong thuOc dia phuong cu tit hoSc lap &roe thanh tich truac day, thi phai

  c6 xac nhan &la chinh quytn dia phuong truac do chua lam khen thuong;

  - Doi yen ca nhan de nghi khen thuong cong tac nhieu co quan don vi, thi can c6 cac co quan cu xac nhan chua dugc de nghi khen thuong tin nam 1982 den nay.

  b) D6i voi d& nghilchen thuong thanh tich khang chiL chtmg Phap:

  Doi voi thapMicrt qua gia dinh va ca than gifip da each mang truoc ngay tong khoi nghiaihang 8 nam 1945 phai c6 xac nhan dm can b6 lao thanh each mang trugc day va xac nhan cua HOi nghi can b6 boat d6ng each mang trong huysti hoc trong tinh va phai CO claim. 14 cila 03 ngutoi troy len thay mg

  3

 • cho Hoi nghi (Chu tich hoac Pha Chic tich Hoi nghi, thir kf) va 01 he)i vien). Rieng trueng hop la thon, xom phai co them xac nhan dm Ban nghien ciru lick sir Bang tinh hoac thanh pho.

  - Truemg hop gia dinh CO thanh tich giup do khang chitin phai c6 xac nhan dm can b9 da dugc gia dinh hoac ca nhan giUp do hoac xac nhan dm can b9 biet ra thanh tich va có trach nhiem luc do (can b"() chu chot xa, can bc3 tai lang

  - D9i vOi can 1)9, cong nhan vien do thil truong quan 15/ nguoi có thanh filch xac nhan va can cir vao ly lich da dugc tham tra.

  - Doi voi nhCmg nguoi truerc day tham gia khang chitin o xa den ngay 20 thang 7 nam 1954 phai co xac nhan thanh tich dm 02 nguoi tro len truerc day la can b9 lanh dao cua xa ding thai gian do.

  - Truang hop can b0 dugc dieu Ong tir mien Bdc vao mien Nam dr khi ban hanh dieu le khen thuang (29 thang 8 nam 1960) den het nam 1975, thi phai co xac nhan cUa ca quan cu ye 1/ do chua dugc khen thuong.

  - Can b9 thoat ly trong khang chitin ch0ng Phap do xa xet va de nghi phai cep xac nhan cua xa (neu co 17 lich da dugc tharn tra) hoac co xac nhan ciia can b0 cc!' trach nhiem cim co. quan cu (neu xa khong quan 15, IS/ lich).

  - Boi vori cac truang hop o cac tinh, thanh ph9 phia Nam nay khong con can b9 cu xac nhan theo mau qui dinh, thi phai có bien ban cu9c hop can b9 lao thanh each mangz can b9 khang chitin da timg chirng kien vu viec cong lanh dao Dang, chinh quyen dia phuong hien tai, xac nhan day du thanh tich cua timg doi tuang de nghi khen. Bien ban pay phai lap thanh 04 ban, ltru eY xa (phtrOng), huyen (quan), o tinh (thanh pho) va 01 ban kern theo to trinh Chinh

  Lieu Cac gidy xac nhan cila ca nhan phai dugc co. quan, chinh quyen hien quan Iy nguoi xac nh4n chu.ng thtyc chtic vu cong tic truirc day dm nguoi xac nh4n co lien quan den viec xac nh4n va chit 141 dm nguiri xac nh4n.

  2.8. Ban sao h9 khdu va ban sao chUng minh nhan dan dia ca nhan hoac than nhan ca nhan dugc de nghi khen thuong;

  2.9. Gidy fly quyen cua nguai khai thay phai neu có (khai ro ten va m9i quan he voi nguoi co thanh tich dugc de nghi khen thuong).

  Ban Thi dua - Khen thuong thanh ph6 ,kinh de nghi fly ban nhan dan cac quan, huyen chi dao viec ra soat, tham dinh ho so . va de nghi khen thuong thanh tich tham gia khang chitin theo dUng quy dinh, ho so . de nghi khen thuong bi tra ve Id mot trong nhCrng tieu chi binh xet thi dua, khen thuong cuoi nam cua cac don

  Nei nhezn: - Nhu teen; - Lanh 40 ban; - Chuyon vien Phan Nghiep vu; - Lull VT, HEkiN

  HuS7nh Cling Hung 4

 • I:1Y BAN NHAN DAN CQNG HOA XA. CHID NGHIA VitT NAM

  QUA..N TAN PHU DQc Ifip - Tty do - flph phim

  s6: 35 /KH-UBND Tan Phu, ngay 0G thong 02 Om 2018

  Kt H ► ACH Phat Ong phong tract thi dua yeu ntrirc clac bitt nam 2018 lap thank tich chat) mirng ky niem 70 nam Ngity Chi, tich Ho Chi Minh ra ii•i keu goi

  thi dua Ai quit (11/6/1948 - 11/6/2018), 70 nam thanh lap Vier, Hun chuang (17/9/1947 - 17/9/2017), 15 dam Ngay thanh Ifip quail

  Tfin Phil (02/12/2003 - 02/12/2018) va tuyen throng prang dien hinh Wen tien giai down 2015 - 2018 tren dia ban quan Tan Phu

  Can cu Chi thi se 34-CT/TW ngay 07/4/2014 dm Chinh tri ve tiep tvc

  del meri ding tic thi dua khen thuong; Can cu Chi thi se 10/CT-UBND ngay 08/9/2017 cua Uy ban nhan dan

  thanh ph6 ve viec phat dOng phong trio thi dua ky niem 70 nam Ngay Chi, tich Ho Chi Minh ra lai keu goi thi dua di quoc (11/6/1948 - 11/6/2018), 70 nam thanh lap Vien Han chtrong (17/9/1947 - 17/9/2017);

  Can cir, Ke hodch .s6 6096/KH-UBND ngay 05/10/2017 di' a Uy ban nhan dan thanh phO viec to chirc hoat dOng kS/ niem 70 nam thanh lap Vien Huan chuang (17/9/1947 - 17/9/2017), kY niem 70 nam Ngay Chu tich HO Chi Minh ra Lai keu goi thi dua Ai qu6c (11/6/1948 - 11/6/2018) va tuyen &rang gircmg dien hinh tien tien giai doan 2015 - 2018 tren dia ban thanh pho;

  Can dr Nghi quyet so 16-NQ/QU ngay 22/12/2017 cua Quan Uy Tan Phu Hei nghi tan thir nitr6i tarn Ban Chap hinh Dang bO quan khoa XI, nhiem ky

  2015 - 2020; Can cu Nghi quyet so 165iNQ-HDND ngay 19/12/2017 cua cong

  nhan dan quan Tan Phi, ye tinh hinh thi.rc hien ke hoach kinh te xa hOi nam 2017 va nhiem vv, giai phap trong tarn nam 2018;

  Thirc hien Quyet dinh so 5633/QD-UBND ngay 28/12/2017 cua Uy ban nhan dan span ye ke hoach chi dao, dieu hinh phat trien kinh te - xa hOi, ngan sach quan va Chuang trinh tong tic cua Uy ban nhan dan quan nam 2018,

  lJy ban nhan dan quan phat deng phong trio thi dua yet, nu& d'ac biet thkrc hien thang lqi cac muc tieu, nhiem vv va chuang trinh, ke hodch cong tic trong tarn dm quan nam 2018 phan dau hoan thanh cac chi tieu kinh te, van h6a,

  xa hei, quOc phOng, an ninh vii nhimg nei dung sau:

  I. MIX RICH YEU CAU 1. Nham tuyen truyen to ttrerng H6 Chi Minh ve thi dua Ai quOc, phat huy

  truyen then thi dua yet, mac, khai day y thirc to giac, sire sang two cua can Ix),

  cong chirc, vien chuc va Nhan dan tren tat ca cac anh virc kinh te, van hoa, xa

  h6i, quoc phong, an ninh; tiep tvc nang cao horn ntra y thirc trach nhiem cua cac

  cap uy Dang, chinh quyen, M4t tran T6 quOc Viet Nam, cac to chirc chinh tri -

 • xa h6i va Nhan dan ve vi tri, vai tro, tic dun.g , cua phong trio thi dua yeu nu k trong giai doan hien nay; huy d6ng manh tong hgp cd he thong chinh tri, tap trung giai quyet cac van dean sinh xa h6i, cham lo cho ngtrai ngh&o, ngtr6i có hoan canh khO khan, phan dau hoan thanh xua't sac cac chi tieu kinh to xa h6i nam 2018 lap thanh tich chao mimg ky niem 70 nam Ngay Chu tich H6 Chi Minh ra lai keu goi thi dua ai qu6c (11/6/1948 - 11/6/2018), 70 nam thanh lap Vi'en Huan chuang (17/9/1947 - 17/9/2017), 15 nam NO.)/ thanh lap quan (02/12/2003 - 02/12/2018) N/A tuyen duang guang dien hinh tien tien giai clop 2015 - 2018 ten dia ban quan Tan Phil.

  2. Tap trung ding tic tuyen truyen ve )'/ nghia, tic dung dm dot phat dOng phong trio thi dua die biet, gin vai viec day manh "Hoc tap va lam theo to Wong, dao dire, phong each HO Chi Minh", qua do van don Nh5n dan tich cuc tham gia, lam cho phong trio thi dua thuc sit mangy thiet thuc va hieu qua.

  3. Bieu duang cac tap the, ca nhan có thanh tich not bet, tieu bieu, xuat sac trong phong trio thi dua yeu ntrac, qua do co vu sirc manh kh6i dai doan ket toan. dan t6c, phat huy manh me not luc, tao d6rig luc m6i cho viec thuc hien thing Jai nhiem vu phat trien kinh te, van hOa, xa h6i, quoc phong, an ninh tren dia ban quan.

  II. NO DUNG VA GIAI PHAP THVC HItN , Tip tuc thuc hien Chi thi s6 34-CT/TW ngay 07/4/2014 ciia B')) Chinh

  tri ve dei m i cong tic thi dua khen thuong nham nang cao nhean thirc va tang cuing su lanh dap cua cac cap fry Ding; phat huy vai tre oh can b6, Dang vien; cong chirc, vien chirc, ngt.fai lao d6ng va Nhan dan tren dia ban nhen thirc ye vi tri, tac dung dia phong trio thi dua yeti ntrot, cong tic thi dua khen thuang theo to tuOng Chu tich HO Chi Minh trong thOi kY day manh cong npiep boa, hien dai hoa dat nuOc vi mite tieu dan giau, nu& manh, dan chit, cong bang, van minh.

  2. , Phat &Ong phong taco thi dua dac biet trong toan Dang, toan dan, toan quail nham phat huy sire manh can he thong chinh tri, tao sir eking tam, hiep luc cUa toan xa h6i v6i k.hau hieu "Ngtroi np•ol thi dua, nganh nganh thi dua", "Doi mai - Sang tao de xay dtyng quan trir thanh do thi thong minh, hien dai"; tap trung giai quyet nhang nhiem. vu cu the, thiet thkrc cua tirn.g cc; quan, don vi, tirng nganh, tirng link vcrc cong tic, phan dau hoan thanh cac chi tieu, nhiem vu phat trien kinh to - xa h6i cila co quan, dan vi trong do tap trung thuc hien 07 Chuang trinh hanh d6ng thuc hien Nghi quyet Dai h6i Dang be) Thanh pho Ian thfr X va Nghi quyet Dai h6i Dang bo quan Ian thir XI de ra.

  3. Yeu cau phong trio thi dua phai phong phU ve not dung, hinh phuang phap to chirc theo hu6ngtep trung ye ca son barn sat nhiem vu chinh tri, nhiem vu trong tam, cap bach de to chirc Oat d6ng v6i cac hinh tithe thi dua phong phu , CO chit de, ten pi de nho., co tieu chi cu the, nOi dung thiet thirc, hien qua, tranh hinh thti•c. Ke hoach phat deng phong trio thi dua dac biet phai xac dinh ro mtic dish, yeu cau, chi tieu, not dung, giai phap, tien do thuc hien, tieu chi khen thuimg, doi tuvng khen thue'mg, kinh phi khen thuorng.

  2

 • 4. Tren co se. chirc nang, nhiem vµ duqc giao cac cc; quan, don vi có tranh nhiem ban hanh KS hoach trinh Chu tich Uy ban nhan dan quan phe duyet hoac tham muu trinh ChU tich Uy ban nhan dan quan ban hanh Ke hoach phat &Ong phong trio thi dua theo tirng nganh, linh vvc sau:

  4.1 Nganh NOi vii: Tham muu ban hanh Ke hoach phat Ong phong trio thi dua thvc hien

  thing lqi nhiem vu thu8c linh virc nOi vv, trong do tap trung thvc hien Chuang trinh nang cao chat luqng nguon nhan lvc; day manh phong trio thi dua "cai each hanh chinh", qua do thvc hien thing lqi Chuang trinh cai each hanh chinh quan nam 2018; thvc hien dung guy dinh ye Quy tac ang xir dm can b8, cong chirc, vien chi:re va ngued lao (Ring lam vice trong cac co quan, don vi ; thu8c

  quan; day manh cai each the d8 cong vy, cong ak; nang cao doo dim cong vii, nang lvc giai quyet ho so hanh chinh chi nguai dan tren dia ban, phan dau tjt 14 giai quySt hO so dung hgn dat tren 95%.

  - Dan vi chiu tranh nhiem thyv hien: Mier-1g NiO vu.

  - Dan vi phoi hop thyv hien: Tat ca cac co quan, don vi thuOc quan; Trung

  tarn B8i citron chinh tri quan; BO ph.'n Tiep nhan va tra ket qua Van phong HOi dOng nhan dan va Uy ban nhan dan quan; Uy ban nhan dan 11 phuang, Chi nhanh Van phong Dang14 dat dai quan va cac ca quan, don vi co lien quan.

  4.2 Nganh Kinh te: Tham muu ban hanh Ke hoach phat Ong phong trio thi dua thvc hien

  thang lqi nhiem vv thuOc link vvc kinh t ie; phan dau thvc hien chi tieu gia tri san

  xuat cong nghiep - xay dvng tang tir , 14,5% tra len; doanh thu thuang mai - clich vv tang tir 25% tra len. Tap trung day manh phong trio thi dua "Doanh nghiep, doanh nhan clang hanh ding quan dOi mai va Oat trion" giai doan 2017 - 2020, hang nam thanh lap mai tit 3.000 doanh nghiep tr& len (bao goin 118 kinh doanh chuyen doi thanh doanh nghiep); giai phap thvc hien ca hieu qua Chuang trinh hanh dOng se; 29-CTr/QU rIgay 05/5/2017 dm Quan uy ye thvc hien Nghi quyet Dai hOi Dang bO Thanh pho lan thtr X ve Chuang trinh nang cao chat luctng tang truing, nang lve canh tranh cua kinh te thanh ph8 dap Ong yeu cau 118i nhap nam 2018. Nang cao chat luong phong trio thi dua "Ngtrai Viet Nam uu tien ding hang Viet Nam"; day manh phong trio thi dua xuat sang kien, giai phap cong tac nham thi,rc hien thing lqi nhiem vu duqc giao.

  - Dan vi chiu tranh nhiem thus hien: Phong Kinh te.

  - Dan vi phai hpp thyv hien: Chi cyc Thus quan, Phong Tai chinh - Ke hoach quan, HQi Doanh nghiep; tat ca cac ca quan, dan vi, Uy ban nhan dan 11 phtrang va cac ca quan, dan vi CO lien quan.

  4.3 Nganh Quin 1y do tilt: Tham muu ban hanh Ke hoach Oat Ong phong trio thi dua thvc hieu

  thing lqi nhiem vy thu8c linh vvc quan 1S, do thi; tap trung thvc hien Chuang trinh chinh trang va phat trien do thi giai doan 2016 - 2020; Chuang trinh giam

  3

 • ngap ntrOc giai doan 2016 - 2020; Chuang trinh giam un tAc giao thong, giam tai nan giao thong tren dia ban quan giai doan 2016 - 2020.

  - Dan vi chin trach nhiem flux hien: Pheng Quan 1)% do thi. - Dan vi phai hop thve hien: Uy ban nhan dan 11 phu*ng; DOi Quart 17

  nha; Ban Boi thu&ng giai pilot -1g mat bang, Ban Quan 1)", dau to xay dung cong trinh va cac ca quan, don vi cc') lien quan.

  4.4 Nganh Tai nguyen va Moi truing:

  Tham muu ban hanh Ke hooch Oat dOng phong trao thi dua thuc hien thang lgi nhiem vy thuc linhyuc tai nguyen va moi trueng. Thuc hien dat cac chi tieu van dOng Nhan dan boc va di doi 590 mo ra khoi khu dan cu. Tap trung thuc hien Chuang trinh giam o nhiem moi trueng giai doan 2016 - 2020.

  - Dan vi chic trach nhiem fluty hi 'en: Pheng Tai nguyen va Moi trueng. - Don vi pha i hop thuc hien: Uy ban nhan dan 11 phtreng; HOi Doanh nghiep;

  cac don vi kinh to dong ten dia ban quan va cac ca quan, don vi co lien quan. 4.5 Nganh Thanh tra:

  , Thant muu ban hanh hoach phat dong phong trao thi dua thuc hien thang Igi nhiem vy thuOc link vtrc thanh tra. Day manh phong trao thi dua "Pheng chong tham nheing, thuc hanh tiet kiem, chong lang phi"; tham muu Quan Uy ban nhan dan quan ban hanh cac van ban chi dao, diet* hanh ye phong chong tham nhOng, lang phi; tap trung thuc hien 100% don khieu noi, to cao doge thy lY va giai quyet ( -tang quy dinh.

  - Dan vi chits trach nhiem flux hien: Thanh tra quan. - Dan vi phi hap thus hien: Uy ban Klein tra Quan tly; Ban Tiep cong

  clan ; Van phong Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan quan; Pheng Tai chinh - Ke hoach; Uy ban nhan dan 11 phtreng; Tea an nhan dan quan va cac co quan, don vi co lien quan.

  4.6 Nganh Tar phap:

  Tham muu ban hanh Ke hoach phat dOng phong trao thi dua thuc hien thang Igi nhiem vy thuOc linh vac to phap, thco do tap trung nang cao so vy viec hea giai thanh cr ca sa dat tren 80%.

  - Dow vi chiu trach nhiem flux hien: Pheng Tu phap. - Don vi ph& hop thus hien: tJ' y ban Mat tranTO quoc Viet Nam quan; Hcji

  Luat gia quan; Ban Tiep cong dan Van phong FlOi &Mg nhan dan va Uy ban nhan dan quan; Uy ban Kiem tra Quan 6y; Uy ban nhan dan 11 phuang; Tea an nhan dan quan, Chi cac Thi hanh an Dan su quan va cac co quan, don vi CO lien quan.

  4.7 Nganh Lao 4ng - Tht•ung binh va X5 hOi:

  Tham intru ban hanh Ke hooch phat dOng phong trao thi dua thuc hien thang lqi nhiem vu thuc linh vac Lao dong Thuang binh va )(a hOi, day manh phong tract thi dua "Giam ngheo ben virng"; hoan thanh chuong trinh giam ngheo

  4

 • ben yang giai down 2016 - 2020; nang cao chAt Itrong cuOc van d'6ng "VI nguai ngheo" cac hog dOng tir thien xa Oi; sham lo dan ngheo; to shire cac hog d'Ong "Den on dap nghTa", "UOng nuac nha nguon"; van d6ng cac co quan, don vi, doanh nghiep va Nban dan trong khu ph6, t6 dan ph6 it nhat trong mot nam xay dung mot can nha tinh thumg; Ong gop chain lo thus hien chinh sash doi vai nguai co Ong va gia dinh nguai c6 cong. Giai quyet vies lam cho 16.000 luqt lao Ong; tao vies lam mai cho 3.000 lao d'Ong (trong do it nhat 45% lao Ong nu).

  - Dan vi chiu trash nhiem thus hien: Phong Lao Ong - Thuong binh va

  Xa h6i. - Dan vi phai hap dux hien: Uy ban Mat tran TO quOc Viet Nam quan;

  Ban Dan van Quan Uy ban nhan dan 11 phuang va cac co quan, don vi c6

  lien quan. 4.8 Nglinh Y te: Tham mtru ban hanh Ke hoach phat Ong phong trao thi dua thirc hien

  thang lqi nhiem vv thuOc linh vac y te, trong d6 tap trung thus hien thang igi chi tieu keo giam 5% so ca mac berth sot xuat huy'et, tay chan mieng so vai nam 2017 va khong co truang hop tir vong do dish benh. PhAn dau hoan thanh chi tieu tang 45 bac sT trong nam 2018; ti le sinh con thir ba tr& len duai 4%. 11/11 phuang dat chuan quOc gia ve yte. Day manh thus hien cu6c van Ong "Thay thuoc tre tieu bleu", nang cao chat luqng kham china benh cho Nhan dan tren dia ban.

  - Dan vi chiu trash nhiem thus hien: Phong Y te.

  - Dan vi phi hctp thus hien: Benh vien quan, Trung tam Y te, Uy ban

  nhan dan 11 phuang va cac co quan, don vi c6 lien quan.

  4.9 Nginh Giao due va Dao tao: Tham muu ban hanh Ke hoach phat Ong phong trao thi dua "Day tot -

  Hoc tot", "Ph6 cap giao dvc, xoa mu Chtr, xay dung xa h6i hoc tap"; "Dao tao, bOi duOrng hoc sinh gioi", "Nang cao nang lac sir dung tieng Anh cho thanh nien Viet Nam"; "Xay dung truang hoc than thien, hoc sinh tich cac", "M6I thay giao, co giao la mot Cam guang ve dao dire, to hoc va sang tao", "Noi khong tieu cac trong thi cir va benh thanh tich trong giao dyc" thus hien thang lgi

  nhiem vv thugs linh vrc Gido dvc va Dao tao; phan dau xay dung trt.tang dat tieu chuan quoc gia. Huy Ong tir 98% trey len tre 05 tuoi vao man non.

  - Dan vi chiu trash nhiem duce hien: Phong Gido dvc va Dao tao.

  - Dan vi phoi hap thyc hien: Cac don vi twang hoc cong lap, ngoai cong

  lap tren dia ban quan, Uy ban nhan dan 11 phuang va cac co quan, don vi

  lien quan. 4.10 Nganh Van hoa - thong tin, The d vc - the than:

  Tham muu ban hanh , Ke hoach Oat Ong phong trao thi dua van hoa - van nghe', ren luyen the chic, the thao, toan dan bao ve sire Ichoe, tap trung phong trao "Toan dan doan ket xay dung dai song van hoa" g6p phan thus hien thang lqi

  5

 • nhiem vu thu6c 11-nh yuc van h6a - thong tin, the duc - the thao. Phan nu 9/11 phtrOng duct ghi nhan"PhuOng Van minh do thi"; 98% khu phO &roc ghi nhan "Khu pho van hoa". Day manh viec rang dung cong nghe thong tin trong quail 1S , nha nu6c, gop phan thkrc hien CO hieu qua De an "Xiiy dung Thanh pH) Ho Chi Minh thanh do thi thong minh".

  - Dan vi chiu trach nhk.3In that hien: Phong Van boa va Thong tin. - Dan vi phai hop thyc hien: Van phong H6i dOng nhan dan va Uy ban

  nhan dan quan, Trung tam Van boa - The due the thao quan, Uy ban nhan dan 11 plitsOng va cac co quan, dan vi CO lien quan.

  4.11 Nganh Cong an:

  Ban hanh Ke hoach phat Ong phong trao "Thi dua Quyet thong"; "Vi an ninh TO quoc"; "Quan chung bao ve an ninh To quoc" thuc hien thang lai nhiem vu an ninh trat tu, an toan xa hei, phan dau kdo giam so vu pham phap hinh skr it nhat 5% so voi nam 2017; ty le dieu tra kharn pha an dat tir 70% tra len, trong

  tSi le kham pha an dac biet nghiem trong dat tir 90% troy len. Day manh phong trao thi dua "Giir gin an ninhtrat tkr, an toan giao thong", that hien có hieu qua Chuang trinh giam tac giao thong, giam tai nan giao thong giai loan 2016 - 2020; keo giam 10% so vu tai nan giao thong tren Ca 3 mat (s6 vu, so ngtroi chest, so nguOi bi thuang); giam so vu chi)/ no so vai nam 2017.

  - Dan vi chiu trach nhiem ban hanh ke hoach va trinh Chzi tich Uy ban nhan dan qudn phe duy0t: Cong an quan phoi hop Phong Canh sat Phong chay va chita chay thkrc hien.

  - Dan vi phai hop that hien.. Oy ban nhan dan 11 phuOng va cac ca quan, don vi co lien quan.

  4.12 Nganh Quan sty:

  Ban hanh Ke hoach Oat Ong phong trao "Thi dua Quyet thang"; "Vi an ninh TO quoc" hoan thanh xuat sac nhiem vu quoc phOng dia phtrang; cong tac gido duc, boi du6-ing kien thi:rc quoc phong cho cac doi Wong (can be, cong chtirc, dan quail to ve, sinh vien, hoc sinh, thanh nien va Nhan dan tren dia ban) theo chi tieu do thanh pho giao; tap trung thuc hien chi tieu giao quan dat 100% trong do ty le clang vien dat tir 2%.

  - Dan vi chiu trach nhiem ban hanh ke hoach va trinh Chfi tich Lip ban nhan dan qudn phe duyet.. Ban Chi buy Quail su quan.

  - Dan vi phai hap thvc hien: Uy ban nhan dan 11 phkrecng va cac ca quan, don vi c6 lien quan.

  4.13 Nganh Thue:

  Ban hanh Ke hoach phat deng phong frac, thi dua hoan thanh chi tieu thu ngiin sach thanh phO giao nam 2018.

  - Dan vi chiu trach nhiem ban hanh ke hooch va trinh Chii tich Cly ban nhan dan qudn phe civet: Chi cac Thue.

  6

 • - Dan vi phoi hcrp thuc hien: Uy ban nhan dan 11 phuang va cac ca quan,

  dan vi c6 lien quan.

  4.14 Doan Thanh nien C6ng san 1-16 Chi Minh va 1-1(1i Lien hiep thank

  nien Viet Nam qui.in: - Xay Ong Ke hoach phat d6ng phong trio thi dua vii chil de "Nam tu6i

  tre sang tao"; day manh phong trio thi dua "Thanh nien quail Tan PhU khai nghiep - lap nghiep", "Tuoi tre Tan Phu xung kich xay dung va bao ve quoc"; phoi hop thvc hien phong trio Ong khu phO, dan pho "An toan

  ,-

  Sach - Van minh - Nghla tinh" gin cu6c van clang"Toan dan doan ket xay dvng 'long than mai, do thi van minh" thkrc hien cong trinh thanh nien "Tuyen hem Van minh - Sack clep - An toan", "Chung cu Van minh - Sach Op -An toan", "KY tic xd Van minh - Sack dep - An toan", cac tuyen xe buYt, tram dung, nha: chi kieu raw an toan, van minh; day manh tuyen truy'en ve nep song van minh, my quan do thi, giir gin an ninh tat tkr, an toan xa tinh nguyen bao vii moi truing, thick Ung vii bier' doi khi hau; thkrc hien phong trio thi dua thanh nien cong nhan lao d6ng san xU'at, cai tien kj, thuat "3 trach nhiem", phong trio "Thanh nien lkrc lacing vu trang thanh ph6 xung kich, sang tao, vucm tai dinh cao", "Thanh nien Cong an Nhan dan hoc tap, thkrc hien 6 dieu Bac HO day - Xung kich, sang tao, tinh nguyen, lap cong vi an ninh T6 quoc"; trien khai chuang trinh "Tu6i tre thanh ph6 vi bien giai,bien, ciao" giai doan 2018 - 2022; phi:3i hop thvc hien thing lqi chi tieu giai quyet viec lam cho thanh nien tren dia

  ban quan. - Phin diu ty le tap hop thanh nien dat t r 71% tro len. Dan vi chiu trach nhiern ban hank; ke hoach va trinh Thicenig true Quern

  uy phe du*: Doan Thanh nien C6ng san H6 Chi Minh quart va H6i Lien hiep

  thanh nien. Dan vi phai hyp flux hien: lily ban nhan dan 11 phu&ng, Trung tam Giao

  chic nghe nghiep - Giao due thuong xuyen va cac ca quan, dan vi c6 lien quan.

  4.15 Lien doin Lao dOng qukin: - Phat dOng phong trio thi dua "Lao ding gi6i, lao d'6ng sang tao", "Nang

  suit, chit lugng, hi'eu qua, dam bao an toan, ve sinh lao dOng", phong trio "Mica xuan"; phong trao "Ban tay yang", hoat:d6ng "Thing ding nhan"; phong trio thi dua "Gioi viec mac, dam viec nha"...

  - Phin dau tY le phat trien cong (loan dat it nhit 86% so vai tong s6 cong

  nhAn vien chirc lao dOng a nhang nai ca to chirc cong doan; thanh lap cong

  doan ca s& trong 100% doanh nghiep c6 du dieu kien. Phan dau 95% cong doan ca quan hanh chinh scr nghi0 va phu&ng; 55% cong doan khu vkrc ngoai nha ntrac dat yang manh va yang manh xuat sk, Moi ding doan ca sa nai co t.6

  chirc Dang giai thieu it nhat 01 doan vien tru to cho Dang. Dun vi chiu trach nhiem ban hanh ke hoach va trinh Thtrang trier Quern

  icy phe duyet: Lien doan Lao ding quan, 7

 • Don vi pitoi hop thur hien: Uy ban nhan dan 11 phtrerng va cac ca quan, don vi co lien quan.

  4.16 HOi Lien hiep Phy nir Viet Nam qqn:

  - Tiep tuc phat Ong va nang chat phong trao thi dua "Phu nCr tich cvc hoc tap, lao ding sang tao, xay dung gia dinh .hanh phtac" va 2 cuOc van doing "Ren luyen pham chat clao dirc: Tv tin, to trung, trung hau, dam dang" va "Xay civng gia dinh 5 khong, 3 sach"; phong trao "Tv ren luyen" trong nu to tai cac ca sa ton giao...

  - Van ding, hO trg phu nit Oat trien toan dien, xay dung gia dinh hanh phlic, phat trien kinh to ben yang; thvc hien giam sat, phan bien xa hOi. Nang cao hieu qua hoat Ong cua cac Cau lac bO "Xay dung gia dinh hanh phlic", Cau lac bO "Gia dinh nuoi day con tot", "Gia dinh phOng chong to flan xa hOi".... Nat trien mo hinh "Bila cam nghia tinh", "Ngtr6i c6 gitap ngtthi kh6", "Bien rac thanh tien", "Clang phu nir kilo khan khai nghiep", "Trao gdi yeu thucmg", "Dia chi tin cay Ong clang", "Chi HOi thvc sv chli dOng trong cong tac, to Hoi kieu mAu"...

  - Phan dial tY le tap hap phu 11C• dat tir 78% trey len.

  Don vi chic teach nhietn ban hanh ke hogch va trinh Thitong tryv Quoin iry phe duyet: Hi:5i Lien hiep Phu nit Viet Nam quail.

  Dan vi phe'i hop thyc hien: Uy ban nhan dan II phuong va cac ca quan, dan vi c6 lien quan.

  4.17 Uy ban M'y't tran TO qu6c Viet Nam qt10: - Ban hanh Ke hoach Oat ding phong trao thi dua, cac cuOc van ding,

  day manh cong tac tuyen truyen, van dOng, tao khi the thi dua soi not trong cac gi6i, Nhan dan tich cuc tharn gia thvc hien cac phong trao thi dua yeu ntrac, cac cuOc van ding do Uy ban Mat tran TO quoc Viet Nam thanh phi phat ding; phat buy vai tro cua Njlat tran TO quOc Viet Nam trong cong tactham gia xay dung Hang, chinh quyen, tap hgp va phat huy sire manh cua khoi dai down ket toan dan tic, Rol) phan thvc thang lgi Chuang trinh, nhiem vu cong tac Mat tran TO quoc Viet Nam quan nam 2018.

  - Nang cao chat luvng thvc hien cuOc van &Ong: "Vi bien dao que huang -Vi tuyen (tau TO qu6c", "NgtreYi Viet Nam uu tien dung hang Viet Nam", "Toan dan doan ket xay dung not-1g them moi

  , do thi van minh" gOp phan thvc hien c6 hieu qua phong trao thi dua "Ca Thanh phi Chung sdc xay dung nong thin mOi" do thanh phi phat Ong. Xay dung cac mo hinh "Khu dan cu an toan giao thong", "Gia dinh, dong hu khOng co ngtrt;yi vi pham an toan giao thong", "TO dan phi co dugng thong, he thoang"; nang chat cac !no hinh trong phong trao thi dua "Toan dan bao ve an ninh TO quoc",day manh phong trao to giao tOi pham trong Nhan dan; "Guang ngu6i tot, viec

  Dan vi chic teach nhiern ban hanh ke hogch va trinh Thwong true Qugn thy phe duyet: Uy ban Mat tran TO quoc Viet Nam quan.

  8

 • Dan vi phi hop !kc hien: Uy ban nhan dan 11 phuong va cac ca quan,

  don vi co lien quan. 4.18 Ban TO chiic Quan iiy:

  Phi hqp cac to chirc co. sa Dang ban hanh ke hoach phat &Ong phong trao thi dua xay dung Dang, theo do phan dau hoan thanh chi tieu ket nap 190 clang vien; co tir 45% den 50% co so. Dang dat trong sach vung mph. Phan dau hoan thanh chi tieu 30% doanh nghiep da co clang vien thanh tap chi b9; 50% doanh nghiep co 300 cong nhan tra len thanh lap to chac clang.

  Dan vi chiu trach nhiem ban hanh ke hoach va trinh Thia'rng true Quan

  1'0) phe duvet: Ban To chac Quan ay.

  Dan vi phai hap thtly hien: 33 Dang b9, chi b9 co sa va cac co quan. don

  vi co lien quan. 4.19 Ban Tuyen Gifio Quan Ban hanh ke hoach phat d9ng phong trao thi dua hoc tap va lam theo tu

  tuang, dao dire, phong cach H6 Chi Minh vol cha de "Xtiy dkrng phong each,

  tficphong con g tic ciaa nguiri dirng du, cia can ba, ding trong h9c tap va lam theo ttr ttrovg, dao dire, phong each HO Chi Minh". Day manh

  viec hoc tap, quan triet, trien khai cha truang, chinh sach cua Dang, phap luat

  eiia nha nuOc trong can b9, ding chac, vien chac. T6 chirc gAp mat, bleu &rang, khen thuang nhan rang guang dien , hinh

  tien den ye day manh hoc tap va lam theo tu tuqng, dao dire, phong cach HO Chi Minh tai H9i nghi giao luu, tuyen throng cac tap the, ca nhan thuc hien tot viec hoc tap va lam theo ttr twang, dap dire, phong each HO Chi Minh nam 2018.

  Dan vi child trach nhiem ban hanh kd hoach va trinh Thworg troy Quan

  uy phe duyet: Ban Tuyen giao Quan ay. Dan vi phai hap thlic hien: 33 Dang b9, chi b0 co sot va cac co quan, don

  vi co lien quan. 4.20 Cfic don vi, ty ban nhan dan 11 phirenig:

  - De nghi Truong cac Ban Xay dung Dang Quan Chanh Van phOng

  Quan ay, Chu nhiem Uy ban Mein tra Quan ay; Chu tich Uy ban MAt tran TO quoc Viet Nam van; Twang cac to chuc chinh tri - xa 1 .19i quart; Twang cac co

  quan chuyen mein, don vi str nghiep thu9c quan, cac co quan nganh doc quan cac H9i quan chang, cac to cha .c kinh te; Chu tich Uy ban nhan dan 11 phuong

  (sau day g9i tat la co quan, don VD can ca tinh hinh the to tai don vi, dia phuong, co trach nhiem xay dung Ke hoach phat d9ng phong trao thi dua yew nuac dAc bier nham thuc hien thang lqi nhiem va duqc giao, lap thanh tich chao mirng ky niem 70 nam Ngay Cha tich HO Chi Minh ra loi keu goi thi dua Ai qu6c (11/6/1948 - 11/6/2018), 70 nam thanh lap Vien Huan chuang (17/9/1947 -17/9/2017), 15 nam Ngay thanh lap pan Tan Phu (02/12/2003 - 02/12/2018) va tuyen throng guang dien hinh tien tien giai doan 2015 - 2018 tren dia ban quail

  Tan Phu. 9

 • - Cac cap Oy dang, chinh quyen N/A doan the ph6i hop van dOng cac co quan, don vi, doanh nghiep va Nhan dan thuc hien có hieu qua cac phong trao, cuOc van dOng do cac nganh, linh virc Oat dOng.

  :y: Cac co quan, don vi &roc giao chu tri thuc hien tham muu ban hanh ke hoach theo nganh, linh vuc &rot phan cong tai Khoan 4 Muc II sau khi dkx thao Ke hoach lay Y kien cua cac co quan, don vi có lien quan va trinh Thuemg trtsc Quan Cly hoac Chu tich Uy ban nhan dan quan phe duyet (ban hanh) theo guy dinh; (long theti khong ban hanh ke hoach rieng cho co quan, don vi minh nham giam this tuc hanh chinh va tranh triing lap not dung trong cac ke hoach.

  4.21 Clic cum, khOi thi dua tin* quan

  Ke - Cum trithng, khoi truing cac cum, khoi thi dua co trach nhiem xdy Ong

  hoach phat ciOng phong trao thi dua yeu n•ac dac biet phis hop tinh hinh thirc hien nhiem vu dm cum, khoi thi dua, qua do Op phan thuc hien thang loci nhiem vu chung cua cum, khai thi dua.

  - Nang, cao chat lacing ,t6 chirc sinh hoat cum kh6i thi dua; trong sinh hoat cum, khoi thi dua chu Y to chirc giao ltru, trao doi hoc tap kinh nghiem cac mos hinh, cach lain hieu qua, cac dien hinh tien tien cua co quan, don vi; to chirc sinh hoat cac chuyen de trao doi, thao Juan cac giai phap nang cao hieu qua phong trao thi dua thirc hien thang loci cac chi tieu, ke hoach, chuang trinh cong tic cua nganh, linh visc thuc nhiem vu cua cac ca quan, don vi trong cum, khoi.

  5. Thong qua phong trao thi dua, chain lo boi duerng cac dien hinh tien Lien, chi:i trong phat hien, xay dung cac dien hinh, cac nhan t6 mai thirc sir not trOi trong cac phong trao thi dua cua cac co quan, don vi, cac nganh, linh vuc.

  6. Cong tic khen thtrOng phai dam bao chinh xac, kip thoi, cong khai, minh bach, , xem trong viec phat hien, Iva chon cac tap the, ca nhan co thanh tich that xuat sac, tieu bieu de khen thuong hoac , de nghi cap c6 tharn quyen khen thucing theo quy dinh; chu trong ngtred trisc tiep skin xuat, Nhan dan tren dia ban dan cu, khu ph6, to ddn pho; darn bao viec khen thu•ng dung doi along, dtIng thanh tich.

  Viec xet chon de ng,hi khen thuong cac tap the, ca nhan dien hinh tien tien phai co thanh tich xuat sac trong thuc hien nhiem vu tinh thoi diem sau Dai hai Thi dua yeu

  , thanh pho thtS VI den nay (giai doan 2015-2018).

  7. Phong trao thi dua yeu nick( dkic biet nam 2018 du•c Oat dOng voti 03 dot cao diem:

  - Do't 1: Ti• nay den ngay 30/3/2018: Thi dua theo chuyen de‘ nham giai guy& nhimg nhiem vu trong tarn, chu yeu va nhilng khau dOt phi, tao khi the thi dua soi noi, rung khap, thik day thisc hien nhiem vu chinh tri tai dia phuong, phat hien, boi dtlang guang nguoi tot, viec tot, dien hinh tien tien giai doan 2015 - 2018.

  10

 • + Cac co quan, don vi ding kY cong trinh, mo hinh thi dua gdi Thuang true Hei (long Thi dua va Khen thuang quan (PhOng NOi vu) theo quy dinh tai

  Phu luc I. + Cac cong trinh thi dua clang kY phai dam bao tien de hoan thanh trtrac

  ngay 30/9/2018. - DO 2: Tir ngay 01/4/2018 den ngay 30/6/2018: Vai chili de thi dua lap

  thanh tich ky niem 70 nam Ngay Chu tich Ho Chi Minh ra ken goi thi dua di cluck, ngay truyen thong thi dua yeu ntrOc 11/6/2018; 70 nam thanh lap Vien Huan chuong (17/9/1947 - 17/9/2017).

  + Cac co quan, don vi binh chon guang ngtrOi tot, vice tot, guang dien hinh tien tien giai doan 2015 - 2018 Nth thdc hien Bao cao tien de cong trinh, me hinh thi dua girl ThuOng true Iloi dong Thi dua va Khen thuang theo quy dinh tai Phu luc 1.

  + To chdc thanh cong Hei nghi tuyen duong guang dien hinh tien tien giai doan 2015 - 2018.

  - DO 3: Tir ngay 01/7/2018 den ngay 15/10/2018: Val chu de thi dua lap thanh tich chao mirng Quoc khanh 2/9 ,va dot cao diem thi dua hoan thanh va hoan thanh vuot mire cac chi tieu kinh to - xa hei nam 2018. Tap trung thdc hien hoan thanh cac cong trinh, chuong trinh thi dua chao mixng ky Mem 15 nam Ngay thanh lap quan (02/12/2003 - 02/12/2018).

  + Cac ca quan, don vi, cac Ban Chi dao thdc hien kiem tra, danh gia ket qua phong trio thi dua, cham diem thi dua doi v6i tap the thuec quan.

  + Cac co quan, don vi to chdc binh xet thi dua dOi vai tap the, ca nhan có thanh tich tien bieu, xuat sac (theo Phu lvc II).

  + To chdc thanh Hei nghi tong ket phong trio thi dua yeti nook nam 2018 ' A

  va tuyen throng guang dien hinh tieu bieu xuat sac nhan k9 ni'm 15 nam Ngay

  thanh lap quan Tan Phu (02/12/2003 - 02/12/2018).

  III. TO CHUG THIJC HItN

  1. Giao Thu tru.o.ng cac co. quan, ban nganh quan, Uy ban Mat trait

  TO flute Viet Nam va cac to chtiv chinh tri - xa hQi quan, Chu tich Cy ban nhan dan 11 phuirng va cac quart, dolt vi (Tuve giao tham mtru Ke hoach phat dOng phong tract thi dua theo nganh, linh vtyc tai Khoiin 4 Mac 11, co trach nhiem xay dyng ke hoach phat do, ng phong trio thi dua tht•c hien thing kyi cac chi tieu, ke hoach cult co. quart, don vi, nganh, link vtyc:

  - To chdc trien khai day du not dung Ke hooch nay den tat ca can bO, cong chirc thuOc co quan, don vi. Xem day la mot trong cac tieu chi chain diem thi dua cila cac co quan, don vi, Ban Chi dao nam 2018.

  - ThU tru&ng cac co quan, don vi doge giao ch6 tri xay dkrng Ke hooch phat dOng phong trio thi dua thuOc nganh, linh v‘re neu tai Khoan 4 Muc II Ke hooch nay, co trach nhiem huang dan, COI -1g hop va tham dinh danh sach Clang

 • kY, boo cao cac cong trinh, mo hinh cila tap the, ca nhan thuOc nganh, linh vuc dugc giao.

  2. Giao Phong Van hoa va Thong tin

  - Phoi hop vai Ban Tuyen giao Quan dy, Trang tam Van h6a - The duc the thao quan, Ban Hen tap Trang thong tin dien to quan kip thai clang tai thong tin tuyen truyen ye hot &Ong chao mirng cac ngay le ion trong nam 2018.

  Phoi hgp vgi Oy ban nhan dan 11 phtrang xet chon cac khu pho, to dan pho then hinh trong phong trao "Toan dan doan ket xay dung dai song van hoa" de de nghi tuyen throng, khen thuong theo quy dinh.

  3. Giao Phong Giao dye va Dao tao:

  - To chirc trien khai dAy du not dung Ke hoach nay den tat ca cac don vi thucic nganh Giao duc va dao tao quan.

  - Huang dan, tong hop va tham dinh danh sach ding k)"r, bao cao cac ding trinh ctia tap the, ca nhan va cac cum, khOi thi dua thu6c nganh Giao duc va dao tao (m6i khoi thi dua chon 01 mo hinh hoac cong trinh thi dua tieu Neu) gfri ye Thfrong true HOi &rig Thi dua va Khen tinrong quan.

  - PhOi hop vgi Hieu truang twang ding rap, ngoai cong lap xet binh chon, de nghi tuyen throng gtrang then hinh tier' tien va tong hop ho so theo quy dinh giri ye Thuang true H6i dOng Thi dua va Khen throng quan.

  4. Giao Phong Tai chinh - Ke hoach:

  Tham muu Uy ban nhan dan quan duyet kinh phi thi dua - khen thuerng cho cac co quan, don vi theo thing quy dinh.

  5. Giao Thanh 1Ten 1-10i ding thi dua va Khen thtrang quan:

  PhOi hgp vai Thtrang true HOidOng Thi dua va Khen ththing quan htramg dAn, theo doi, kiem tra tinh hinh trien khai, to chirc thuc hien Ke hoach; don* thai tham du cac cuc hop binh xet thi dua ctia cac co quan, don vi; coy kien ye de xuat khen thtrang doi vii tap the, ca nhan cac co quan, don vi dugc phan cong phi trach.

  6. BO' ITN Uy ban Mat tra'n To optic Vigt Nam va cac to chirc chinh tri - xa hOi quan:

  - Can cir tinh chat, nhiern , vu, not dung dm phong trao thi dua phOi hop chat the vgi chinh guyen cac cap phat huy sire manh cua khoi dai doan ket toan dan trong viec van (King can bO, cong chirc, vien chirc ngtrgi lao d6ng va Nhan dan tich cuc huong irng va thuc hien phong trao thi dua dat hieu qua thiet thuc, de phong trao thi dua ky nietn cac sir kien lich sir trong dai va cac ngay le lon ctia dat nuac that sir la phong trao hanh d6ng each mang cua guan cht:Ing, la dOng lt,rc tac Ong tich cuc trong thuc hien thang lgi cac nhiem vu, chi tieu kinh te, xa htii , quOc phong, an ninh quan trong nam 2018 va nhang nam tiep theo.

  - Tham gia tham dinh cac ding trinh, mo hinh thi dua ctia cac tap the, ca nhan tin* he thOng to chirc dugc de nghi khen tinging.

 • Uy ban 1\44t tran TO qutic Viet Nam quart chn tri twang dan, tong hop va tham dinh danh sach clang kY, bao cao cac cong trinh, mo hinh dm tap the, ca nhan thuc cite to chirc ton gido tren dia ban quan, ve Thuang true HOi (long Thi dua va Khen thuang quan.

  7. Cum trtro•g, Kh6i tru*ng Cum, khiii thi dua thucqu4n: TO chirc trien khai, quan triet thuc hien cac not dung cat phong trao thi

  dua den tirng dan vi trong cum khoi, thi dua thuc quan. Phat huy va van dung cac not dung sinh hoat chuyen de thanh ding trinh CO hieu qua, g6p pha'n giai quyet nh0ng kho khan vu6ng mac trong trien khai thtrc hien nhiem vu. To chirc giao km cac dien hinh tien tien tieu bleu giCra cac dan vi trong cum, khoi thi dua thong qua cac cuOc hop cum, khoi thi dua hang quy hoc to chirc HOi thi de xet chon gaping dien hinh tien tien tieu bieu cita cum, khOi thi dua.

  Moi cum, khoi thi dua clang kY va to chirc thuc hien 01 mo hinh, cong trinh thi dua thi6t thuc chao mirng ky ni'em 70 nam Ngay Chit tich Ht) Chi Minh ra 16i keu goi thi dua Ai gat; (11/6/1948 - 11/6/2018), 70 nam thanh lap Vien Huan chuang (17/9/1947 - 17/9/2017), 15 nam Ngay thanh lap quan Tan Ph6 (02/12/2003 - 02/12/2018) va tuyen duang guang dien hinh tien tien giai doan 2015 - 2018 tren dia ban quan Tan Phil' dong thi bao cao ket qua thuc hien ye Thuang true HOi don Thi dua va Khen thuang quan tong hop.

  8. Giao Chu tich Uy ban nhfin thin II piing:mg To chirc binh xet, chon guang dien hinh tien tien, bao cao cong trinh, mo

  hinh tieu bieu, xuat sac Ira de xuat khen thuang theo quy dinh tai Phu 1uc 1 va,

  Phu luc II, dOng thei phai dam bao: - Doi v6i cac cong trinh, mo hinh, tap the thuc phtrOng (nhu: Mat tran TO

  quOc Viet Nam, HOi Lien hiep Phu nil, Hoi Chic thap dO, Doan Thanh Men, HOi Cuu chitin binh phtrang, HOi Ngtr6i ,cao tuOi, cac Kim pho, TO dan pho, ...) tren

  co. se( thong nhat nganh, doan the quan. - Doi vOi ca nhan: Khi binh xet, chon guang dien hinh tien tien ca cau

  tren 50% nguei lao doing true ti6.p, hie lacing Nhan dan g'Om: HOi vien HOi Phu HOi Chit thap dO, Doan Thanh nien, Mat tran To quoc, Cut" chitin binh, HOi

  Nguoi cao tuoi, dan quan to ve, Bao ve dan pho, cac chirc sac ton giao, giai van

  nghe si, tri thtrc,

  9. Giao Pheng NQi vu: - Tong hop, tham muu Chu tich Uy ban nhan dan quan xin y kien HOi

  dOng Thi dua va Khen thuang qu5n vt!, danh sach cac Op the, cá nhan de nghi

  dien hinh tien tien tieu bieu giai do4n 2015 - 2018, dOng thei tham muu Quyet dinh khen thuOng theo quy

  Tham muu Ke hoach to chirc Oi nghi tuyen duang dien hinh tien tien

  giai doan 2015 - 2018. - BAR) cao ket qua to chirc trien khai thuc hien Ke hoach 6096/KH-UBND

  ngay 05/10/2017 cua Uy ban nhan dan thanh phO theo quy dinh. 13

 • - Tong hap ho sa tham muu Chu tich 11y ban nhan dan quan de nghi dien hinh tien tien tieu Hai cap thanh pho truck ngay 30/5/2018.

  - Phoi hap Van phong Hei clang nhan thin va Oy ban nhan dan quan tong hap cac cong trinh, ino hinh thi dua chao mirng 15 nam Ngay thanh lap quan.

  - Tong hop k& qua chain diem, xep hang thi dua cua cac co quan, don vi trinh d6ng Thi dua, Khen thuang quan hop xet ch4rn nhAt ngay 20/10/2018 de de nghi khen thuang cap quan, Thanh pho, Trung rang cho cac tap the va ca nhan theo quy dinh va khen thirang trong I-10i nghi tong ket phong trao thi dua yeu nuac nam 2018 va ky niem 15 nam Ngay thanh lap quan (02/12/2003 - 02/12/2018).

  - PhOi hap Van phong Flei (long nhan dan vat)) , ban nhan dan via cac co quan, don vi c6 lien quan tham muu Ke hoach to chdc HOi nghi tong lc& phong trao thi dua yeu ntrac nam 2018 va tuyen duang tap the, ca nhan c6 thanh tich tieu Neu, xua't sac ky niem 15 nam Ngay thanh lap quan (02/12/2003 -02/12/2018), du kien to chdc trong thang 12/2018.

  VI. THOI GIAN THVC HIEN 1. Deii die quan, dun vi, cac Ban Chi claw - Tir nay den nghy 30/3/2018:

  + Cac co quan, don vi xay dung ke hoach Oat dung thi dua, ban clang 14 giao roc thi dua, clang kY danh hieu thi dua doi vai tap the, ca nhan cua co quan, don vi gdi ye Thuang true Hei Ong Thi dua va Khen thuang quan truck ngay 01/3/2018.

  Rieng cac ca quan, don vi dua( &iao tham muu ban hanh KC hoach phat deng phong trao thi dua theo chuyen de quy dinh tai Khoan 4 ,Muc thi thuc hien ban clang giao tree thi dua, dung danh hieu thi dua doi voi tap the, ca nhan cua ca quan, don vi va thuc hien trithe ngay 01/3/2018.

  + Dang 14 cong trinh, mo hinh thi dua: tri•o• ngay 01/3/2018.

  + Cac ca quan, don vi, cac Ban Chi dao xay dung thang diem thi dua lay kien cac ca quan, clan vi co lien quan va ban hanh thang diem thi dua nam

  2018; giri ye Thuang true Hei (long Thi dua va Khen thuang quan &irk nghy 30/3/2018.

  + Uy ban nhan dan 11 , phtrang du kien cilia cum, kh6i thi dua thuOc phuang theo quy dinh va ve Thuang true Flei (tong Thi dua va Khen thuang quan trtre•c ngay 01/3/2018.

  + Cac cum, kh6i thi dua thuc quan xay thmg ke hoach to cht:rc hoat &Ong cua cum, khoi thi dua; xay dung thang diem , thi dua; clang 1(3', danh hieu thi dua; to chirc kY ket giao trac thi dua cum, khoi girl ve Thuang true HOi &mg Thi dua va Khen thuang quan &Laic ngay 30/3/2018.

  Ltru 110i clang Thi dua - Khen thu.org quOn chi hinh xet danh hieu thi dua cho cac ca quan, dan vi thyr hien clang ky giao troy thi dua va clang k-)5 danh hieu thi duo nam 2018.

  14

 • - Tir ngay 01/4/2018 den ngay 16/4/2018: Cac Ca quan, don vi c6 trach

  nhiem Bao cao tien dc) cac cong trinh, hinh (da clang 14) gin Phong Nei vu

  trix&c ngay 16/4/2018 de tong hop tham muu Hei dong Thi dua va Khen thtrOng

  theo quy dinh. Tir ngity 16/4/2018 den ngay 19/5/2018:

  + Phong Nei vv tong hop tham muu Chu tich Uy ban nhan dan guan xin kien Hei Ong Thi dua va Khen thuang quan ve danh sach cac tap the, ca nhan de nahi dien hinh tie'n tien tieu bieu giai doan 2015 - 2018, (long thai thatn mutt Quyet dinh khen thuOng theo quy dinh.

  + Bao cao ket qua to chdc trien khai thgc hien Ke hoach 6096/KH-UBND ngdy 05/10/2017 dm Uy ban nhan dan thanh phO.

  + Tong hop he so de nghi dien hinh tien tien ti8u bieu cap thanh ph6 truac

  ngay 30/5/2018.

  - Tir ngay 25/5/2018 den ngay 15/6/2018: cac co quan, don vi to chdc danh gia so ket phong trio thi dua 6 thing dau nam va binh bau danh hieu thi dua 6 thing dau nam; cac cum, khoi thi duaso ket danh gia hog deng cum, khoi thi dua va bao cao ket qua thuc hien ve co quan Thuang true Wei (long thi dua va Khen thuang quan de tong hop bac, cao Uy ban nhan dan quan va Uy ban nhan dan thanh pho,

  + Binh xet thi dua, khen thuang nganh Gido due va Dao tao (nam h9c 2017-2018) theo quy dinh.

  Tir 01/10/2018 den 15/10/2018: + Cac ca quan, don vi to chdc danh gia phong trio thi dua nam 2018 cua

  co quan, don vi, bao cao ket qua thuc hien phong trio thi dua nam 2018, &Ong thai binh bau thi dua ,6 thing cuoi nam va Ca nain 2018, ch9n guong dien hinh tieu bieu hoc nhan to mai, tich circ trong phong tract thi .dua cilia don vi gdi ve Thuang true dOng Thi dua va Khen thuang quan de tong hop bao cao thanh pho theo quy dinh.

  + Tong hop va bao cao cac cong trinh, mo hinh thi dua gdi ve Phong Nei

  vu trtraT ngay 05/10/2018.

  + Cac co quan, dan vi, cac Ban chi dao duqc phan cong cham diem thi dua khoi phuang, khoi chinh quyen, khoi Dang, Doan the, cac to chirc kinh te, Hei quan chdrig, khoi cac don vi nganh d9c quan 1y, tien hinh kiem tra, to chdc cham diem, xep hang thi dua nam 2018 theo quy dinh; thai gian cac don vi gtri

  ket qua chain diem thi dua ve co quan Thuang trkrc Hoi dong Thi dua, khen

  thydrng quan ch?ni nhAt la ngay 15/10/2018.

  2. DOi voi cac cum, khoi thi dua:

  - To chdc sinh hog cum, khoi thi dua thuec quan, phyorng va giri hO so ve Thuang trkrc HOi dong Thi dua - Khen thuang quan theo dung thanh phan va thai gian quy dinh.

  15

 • + Ho sa sinh hoat cum, khOi thi dua quy i thuc hien trua .c ngay 15/3/2018.

  + sa sinh hoat cum, khOi thi dua quy II thuc hien tn.rac ngay 15/6/2018.

  + Ho sa sinh hoat cum, khoi thi dua quy III thuc hien tar& ngay 15/9/2018.

  + HO sa sinh hoat cum, khOi thi dua quy IV thut hien tn.rac ngay 22/10/2018.

  - Ch4tn nhAt den ngay 22/10/2018: Cac cum, khOi thi dua binh xet don vi dan dau ,cum, khoi thi dua; bau cum truing, khoi truing cho nam sau va Bao cao tong ket hoat dOng cum, khoi thi dua nam 2018, Bao cao ,ket qua cong trinh, mo hinh thi dua cum, khoi thi dua ve Thuang true HOi dong Thi dua - Khen thuang qu n

  3. Ve thk•e hien the de Bao eau ding tae thi dua, khen thiro .ng: - Dang kY cong trinh, ma hinh thi dua: trithe ngay 01/3/2018.

  - Bao cao tien dO thuc hien cong trinh, mo hinh thi dua: trtrov ngay 16/4/2018.

  Bao cao 6 thing sa ket phong trio thi dua yeti nuoc nam 2018: truck ngay 08/6/2018.

  + Bao cao 9 thing sa ket phong trio thi dua yeu nuac nam 2018: truck ngay 07/9/2018.

  + Tong hop va bao cao cac cong trinh, mo hinh thi dua gixi ye Phong Noi vu truck ngay 05/10/2018.

  + Bao cao tong ket phong trio thi dua yeu mac nam 2018: &ink ngay 20/10/2018.

  Liru Cac ca quan, don vi thuc hien bao cao theo tirng phong trio thi dua neu re') lc& qua thi dua dat duac so vii ke hoach phat dOng do ca quan, don vi de ra theo chirc nang, nhiem vu cua ca quan, don vi.

  4. Co. quan Thu••ng trip Hei dOng Thi dua - Khen thirang quan (Phong NOi vu) tong hop ket qua xet thi dua va de nghi khen thuang doi yeti tap the, ca nhan thuc quan trinh Hoi &mg Thi dua - Khen thuang quan hop xet theo quy dinh. Tham muu Thurang true Uy ban nhan dan quan khen thuang, de nghi khen thuang cac tap the, ca nhan thuc quan dung quy dinh; phoi hop cac ca quan, don vi tham muu Uy ban nhan dan quan to chirc nghi tuyen duang dien hinh tien tien giai down 2015 - 2018 gin vii kY niem 70 nam Ngay Chu tich HO Chi Minh ra lai keu goi thi dua Ai quOc (11/6/1948 - 11/6/2018), 70 nam thanh lap Vien Huan chuang (17/9/1947 - 17/9/2017); HOi nghi tong ket phong trio thi dua yeu ntrac nam 2018 gin vii ky niem kY niem 15 nam Ngay thanh lap quan Tan Phu (02/12/2003 - 02/12/2018).

  Vai truyen thong thi dua yeu ntrac ci)a Dang bo , chinh quyen va Nhan dan quan Tan PhU, Chu tich Uy ban nhan dan quan ,de nghi cac ca quan, dan vi thuc quan, cac quan chiang, cac chirc kinh te, Chu tich Uy ban nhan dan 11 phuang to chirc trien khai thuc hien cac not dung dm Ke hoach dUng tien do thai gian, Cu the, thiet thuc, phi hop vii tirng ca quan, dan vi, dia phuang.

  16

 • T1CH

  Hfra Thi H6ng Bang Ky bdi: Oy ban Nhan dan Qun Tan Phii Email: tanphu©tphcm.gov.vn Cd quan: Thanh pho Ho Chi Minh Thdi gian 07.02.2018 10:52:59

  DOng thai de nghi cac Ban Xay dvng Dang, Oy ban Kiem tra Quan illy, Van phong Quan uy, Uy ban Mdt tran TO quOc Viet Nam, cac to chut chinh tri - 'Ca hGi quan, cac HQi quan chung, cac to chirc kinh to dung dia ban quan va cac don vi liganh doe phOi hop chdt the vui chinh quyen phat huy sue manh khoi dai doan ket town dan trong viec van dOng can b0, cong chirc, vien chirc, ngtrai lao clOng va Nhan dan tich ckrc huong thig va thvc hien c6 hieu quatimg dot thi dua, tao khong khi vui tucri, phAn khai, quyet tarn hoan thanh xuat sac nhiem vv kinh te, xd h6i, qu8c phong, an ninh quan Tan Phil nam 2018 va nhang nam tiep theo.

  Tren day la Ke hoach phat clOng phong trao thi dua ddc biet lap thanh tich chao mUng kjr niem 70 nam Ngay Chu tich HO Chi Minh ra 16i keu goi thi dua di quOc (11/6/1948 - 11/6/2018), 70 nam thanh lap Vien Huan chtrang (17/9/1947 -17/9/2017), 15 nam Ngay thanh lap van Tan Phil (02/12/2003 - 02/12/2018) va tuyen duang gucmg dien hinh tien tien giai doan 2015 - 2018 ten dia ban quan Tan Phil; de nghl Thil twang, Chu tich HOi dor% Thi dua va Khen thuong cac ca (pan, don vi thu6c quan, Chu tich Uy ban nhan dan 11 phtrOng, ciun truong, Khoi truemg cum, khOi thi dua thuOc quan nghiem tic tri4n khai thirc hien.

  Nei nit (in: UBND thanh phiS;

  - So Nei vu (Ban TDKT); - UBND QuOn 4 (Cum Tryon cum TD II); - TTQU, TTHDND/Q; - UBND/Q (CT, cac PCT); - UBKTQU; cac Ban XDD/QU; VPQU; - UBMTTQVN/Q vet dm TCCTXH/Q; - Cic CQCM, cac DVSN thuOc qufm; - Cie ca quan nganh dbc; - Cie 1101 club chung thuOc quint - UBND 11 phtr&ng; - Cie t6 chirc kinh to tren dia bin quill; - Cum, khOi truOng Cum khoi thi dua thuefc quin; - VP.HDND-UBND/Q (CVP); - THNC (2b); - Um: VT, PNV. IL

  17

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20Page 21Page 22Page 23Page 24

  2018-06-05T14:36:14+0700Việt NamỦy ban Nhân dân Quận Tân PhúỦy ban Nhân dân Quận Tân Phú đã ký lên văn bản này!