of 3 /3
UY BAN NHAN DAN HUYtN TAY GIANG S6: 4J IKH-UBND CONG HOA XA HOI CHiJ NGHIA vnrr NAlV! DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Tiiy Giang, ngay 01 thong 5 'nam 2017 KEHO~CH T6 clnrc t~p huan huo-ng d~n hoat dQng th~ due, th~ thao CO' so' huyen Tay Giang-nam 2017 Thuc hien Chi thi s6 25/CT-UBND ngay 10/11/2015 cua Uy ban nhan dan tinh Quang Nam v~ t6 clurc Dai hoi [email protected]@thao cac c§.ptinh Quang Nam bin thir VIII, tiSntoi Dai hoi [email protected]@thao toan quoc l~nthir VIII, nam 2018. Can cir KS hoach s6 12/KH-UBND huyen Tay Giang v~ viec t6 chirc D~i hoi ThS due-ThS thao huyen l~n thirIll, nam 2017. [email protected] gia .tinh hinh phat [email protected]@due, [email protected] quan churig a cac cap, d6ng thai, tim nhtrng giai phap nang cad ch~t IUQ'ng,hieu qua v~ viec t6 chuc hoat dong [email protected] [email protected] a co sa va cac dan vi tnrong hoc tren dia ban huyen, UBND huyen Tay Giang xay d\mg KSho~ch t6 chuc lap t?P hu~n, huang d~n ho~t d9ng [email protected]\lc, thS thao co s~ nam 2017; vai nhfrng n9i dung sau: I. Ml)C DicH~ YEU cAu 1. M1}.c dich 1'\1i! ' ... ~ ,-.' - Nang cao ch~t lUQ'ng,hi~u qua v~ vi~c t6 chuc ho~t d9ng [email protected],1c [email protected] .;< :i:>' , ./ ~4 co sa va cac dan vi truang hQc,~ap ~ng n?u cau huang th1,1ho~t d9ng the d\lC,th \;; "g:'!f;r; thao trong nhan dan; giao d\lc the chat, tham my va ho~mthi~n nhan cach cho hQ '~'~-<,. sinh 6' cac dan vi trucmg hQctren dia ban huy~n. ~ - Nh~m b6 sung kiSn thuc cho d6i tUQ'ngt?P hu~n v~ t6 chuc cac ho~t d9ng [email protected]\[email protected]~, cong tac trQngtai. . 2. Yeu cfiu - KS h00Ch t?P hu~n phai duQ'cchu~n bi chu dao, dam bao t6t cac di~u ki~n din [email protected] bu6i t?P hu~n di~n ra thanh cong va mang l~i hi~u qua cao. - T6 chUGnghiem tuc, co tinh ky lu?t ch~t che, dam bao an toan va tiSt ki~m, II. THOI GIAN VA DfA I)IEM 1. Th(ri gian: 02 ngay, ngay 11 - 12/05/2017 (khai m~c van luc: 07 gia 30 phut ngay 11/05/2017). # 2. Dia di~m: HQitruang UBMTTQVN huy~n Tay Giang. III. DOl TUQNG

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHiJ NGHIA NAlV! HUYtN …taygiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/VanBan3/42-KH-UBND.pdf · bao du s6 luong; tong hop danh sach giao vien tham gia t?P huan

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHiJ NGHIA NAlV! HUYtN...

 • UY BAN NHAN DANHUYtN TAY GIANG

  S6: 4J IKH-UBND

  CONG HOA XA HOI CHiJ NGHIA vnrr NAlV!DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc

  Tiiy Giang, ngay 01 thong 5 'nam 2017KEHO~CH

  T6 clnrc t~p huan huo-ng d~n hoat dQng th~ due, th~ thao CO' so'huyen Tay Giang-nam 2017

  Thuc hien Chi thi s6 25/CT-UBND ngay 10/11/2015 cua Uy ban nhan dan tinhQuang Nam v~ t6 clurc Dai hoi [email protected]@thao cac c§.ptinh Quang Nam bin thirVIII, tiSn toi Dai hoi [email protected]@thao toan quoc l~n thir VIII, nam 2018.

  Can cir KS hoach s6 12/KH-UBND huyen Tay Giang v~ viec t6 chirc D~i hoiThS due-ThS thao huyen l~n thirIll, nam 2017.

  [email protected] gia .tinh hinh phat [email protected]@due, [email protected] quan churig a cac cap,d6ng thai, tim nhtrng giai phap nang cad ch~t IUQ'ng,hieu qua v~ viec t6 chuc hoatdong [email protected] [email protected] a co sa va cac dan vi tnrong hoc tren dia ban huyen, UBNDhuyen Tay Giang xay d\mg KSho~ch t6 chuc lap t?P hu~n, huang d~n ho~t [email protected]\lc, thS thao co s~ nam 2017; vai nhfrng n9i dung sau:

  I. Ml)C DicH~YEU cAu1. M1}.c dich 1'\1i!

  '...~ ,-.'- Nang cao ch~t lUQ'ng,hi~u qua v~ vi~c t6 chuc ho~t d9ng [email protected],[email protected] .;< :i:>'

  , ./ ~ 4co sa va cac dan vi truang hQc, ~ap ~ng n?u cau huang th1,1ho~t d9ng the d\lC, th \;; "g:'!f;r;thao trong nhan dan; giao d\lc the chat, tham my va ho~mthi~n nhan cach cho hQ '~'~-

 • ,-

  1. Ghing vien: Bao cao vien cua sa van hoa, ThS thao va Du Itch; TrungHimTD-TT tinh Quang Nam.

  2. HQc vien

  - Can b9, chuyen vien phu trach thS thao c~a Phong Van hoa-Thong tin,Trung HimVan hoa- Th~ thao huyen;

  - Pho Chu tich UBND xii PP\l trach linhvuc Van hoa-Xa hoi 10 xa;

  - Can bo, cong chirc Van hoa-Xa hoi phu trach the thao 10 xa;

  - Giao vien day thS due a cac tnrong: THPT, rucs va Tieu h9Ctren dia ban huyen.rv,~()1 DUNG T~P HuAN '1. Cong tac quan ly nha rnroc [email protected] due, th6 thao cho 1TI9ingiroi va the due

  the thao nang than moi giai doan 2.017-2020.

  2. Huong d~n phuong phap, each tlnrc t6 chirc thi dfiu cac giai the thao.

  3. Ph6 bien kinh nghiern t,6chirc, trien khai heat dong the due thS thao:

  4. Huang d~n ley nang lam trong tai va each irng xu phil hop trong thi dau.'1 r, ? '1 ,

  5. Pho bien m9t so Lu~t mai a cac man the d\lc, the thao, gam:- ~6ng da 07 nguoi;

  - Bong da mini cho thanh, thiSu nien va nhi d6ng;

  ~i36~~\fhU;€ri;- B~ri.na; ':'"- Day g~y, leeo co;

  - Man the thao dan t9c, tro choi nhaq gian.

  V. KINH PHi

  - Kinh phi t~p hufin trich tiT ngu6n ho~t d9ng sl,l'nghi~p th6 thao dii phan b6d~u nam cho Trung tam VH-TT huy~n.

  - ChS d9 vS an, 6, di l~i va sinh ho~t cua can bQ, giao vien tham gia t~p hu~nth1,1chi~n thea quy dinh hi~n hanh.

  VI. TO CHUC THVC HI~N :

  1. Van phong HDND&UBND huy~n: Theo' d5i, don d&c cac don vi, diaphuong, truo'ng h9C tham gia lap t~p hufin dung thanh ph~n va dam bi:l,odu s&luqng; ph6i hqp v6i Trung tam Van hoa-The thao huy~n chu~n bi chu dao vS H9itruong, cong tac t6 chll'Ccho lop t~p hufin, ,

  2. Trung Him Van h6a-Th~ thao huy~n:

 • -Ph6i hop voi cac don vi lien quan chu~n bi chu dao noi dung va diSu kien t6chirc 16p t?P hu~n dat kSt qua. .

  - Chuan bi chu dao dieu kien an, a, di lai cho bao cao vien,- Cir can b9 tham gia quan ly 16p t?P huan.

  3. Phong Ciao due va Bao tao huyen: Chi dao Hieu tnrong cac truongTHCS. va TiSu h9C true thuoc cir giao vien day thS due tham gia lap t?P hu~n dambao du s6 luong; tong hop danh sach giao vien tham gia t?P huan gui vS UBNDhuyen (qua Trung HimVan hoa-ThS thao huyen Tay Giang).

  4. Truong THPT Tay Giang: CU giao vien day thS due tham gia lap t?Phuan dam bao du s6 luong.

  5. Uy ban nhan cac xi'i: Lap danh sach cu lanh dao, can b9 Van hoa-Xa hoiphu trach thS thao tham gia t?P hu~n gui vS UBND huy~n (qua Trung tam Vanh6a-ThS thao huy~n Tay Giang).

  Tren day 1aKS ho~ch t6 chuc 16p t?P hu~n, huang din ho~t d9ng thS d~lC,thS thao co sa huy~n Tay Giang nam 20 17~No'i I'lh~l1:- SO'VH, TT&DL tlnh Quang Nam;- Trung tam VH-TT tinh- TT. HDND&UBND huy~n;- Cae Phong: YH&TT, GD&DT, YH-TT,Van phong HDND&UBND hlly~n;- TnrO'ng THPT Tay Giang;- UBND 10 xa;- Luu: YT, VX, VH-TT, D.

  TM. UY BAN NHAN DAN--='=lK.: •CHU TJCH,

  ·CHUTIC·Cf, •• t;,