of 6/6
UY BAN NHAN DAN HUYEN TAN UYEN S6://J/j/TB-UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc 05~ thdng 7 ndm 2021 Tan Uyen, ngdy THONG BAO Ket luan ciia dong chi Chu t|ch UBND huyen tai phien hop third'ng ky thang 6 nam 2021 Ngay 02/7/2021, UBND huyen to chuc phien hop thucmg ky thang 6 nam 2021 diroi sir chu tri cua dong chi Nguyen Thanh Van - Chu tich UBND huyen. Du hop co dai dien lanh dao Thucmg true Huyen uy, HDND huyen, Ban Tuyen giao Huyen uy, Uy ban Mat tran to quoc huyen; cac dong chi Uy vien UBND huyen; lanh dao cac co quan, don vj sir nghiep true thuoc UBND huyen va Chu tich UBND cac xa, thi tran. Sau khi nghe bao cao ket qua thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, dam bao quoc phong - an ninh 6 thang dau nam; nhiem vu trong tarn 6 thang cuoi nam 2021 va y kien thao luan cua cac dai bieu. Dong chi Chu tich UBND huyen ket luan: I. DANH GIA CHUNG Trong 6 thang dau nam, UBND huyen da tap trung chi dao trien khai thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, quoc phong - an ninh dam bao ke hoach; cong tac phong chong dich benh Covid-19 dugc trien khai kip thbi, dong bo, chat che, hieu qua. Ty le huy dong hoc sinh ra lop, chuyen can toan huyen cao, dat 96,4% (tang 3,9% so voi cung ky nam 2020). Mot so chi tieu co ban dat va vuot ke hoach nhu: Dien tich gieo trong cay luong thuc dat 101,2% KH, san luong lucmg thuc 6 thang dau nam dat 102,1% KH, thu ngan sach nha nude thuc hien den 30/6/2021 dat 263.621 trieu dong dat 61,4% KH ca nam; boat dong thuong mai, dich vu co ban on dinh, tong doanh thu thuc hien den 30/6 dat 181.945 trieu dong, bang 52,7% KH ca nam; ITnh vuc khoa hoc cong nghe, thu hut dau tu dugc quan tarn, tao dieu kien phat trien,... Mac du dat dugc nhung ket qua tich cue, song van con mot so ton tai, han che do la: Vice trong che, trong cay an qua, trong rimg va cham soc cac loai cay trong con cham tien do; thu ngan sach quy II, giai ngan cac nguon von dau tu, to chuc dau gia dat con cham, ng dgng thuc Ion; cong tac quan ly dat dai, khoang san d mot so xa chua chat che; cong tac xay dung xa, ban NTM nang cao chua that sir ro net, tien do thuc hien con cham; dao tao lao dong nghe ndng thdn, xuat khau lao dong, thuc hien cai nghien chua dam bao ke hoach; ty le sinh con thu 3 cao so voi cung ky nam 2020,... II. NHIEM VU TRONG TAM 6 THANG CUOI NAM 2021 1. Cac ca quan, dan vi ra scat tat ca cac chi tieu phat trien kinh te, xa hoi nam 2021 do nganh, don vi quan ly; dac biet la cac chi tieu den thdi diem hien tai dat thap hoac thuc hien cham. Tham muu UBND huyen giai phap thuc hien cac chi tieu trong 6 thang cuoi nam theo 16 trinh tung thang de hoan thanh va vuot muc chi tieu ke hoach giao.

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET …

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET …

2021-07-14 (1).pdfS6://J/j/TB-UBND
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM • • • Doc lap - Ty do - Hanh phuc
05~ thdng 7 ndm 2021Tan Uyen, ngdy
THONG BAO Ket luan ciia dong chi Chu t|ch UBND huyen tai phien hop
third'ng ky thang 6 nam 2021
Ngay 02/7/2021, UBND huyen to chuc phien hop thucmg ky thang 6 nam 2021
diroi sir chu tri cua dong chi Nguyen Thanh Van - Chu tich UBND huyen. Du hop co
dai dien lanh dao Thucmg true Huyen uy, HDND huyen, Ban Tuyen giao Huyen uy, Uy ban Mat tran to quoc huyen; cac dong chi Uy vien UBND huyen; lanh dao cac co
quan, don vj sir nghiep true thuoc UBND huyen va Chu tich UBND cac xa, thi tran. Sau khi nghe bao cao ket qua thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, dam
bao quoc phong - an ninh 6 thang dau nam; nhiem vu trong tarn 6 thang cuoi nam 2021
va y kien thao luan cua cac dai bieu. Dong chi Chu tich UBND huyen ket luan: I. DANH GIA CHUNG Trong 6 thang dau nam, UBND huyen da tap trung chi dao trien khai thuc hien
nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, quoc phong - an ninh dam bao ke hoach; cong tac
phong chong dich benh Covid-19 dugc trien khai kip thbi, dong bo, chat che, hieu qua. Ty le huy dong hoc sinh ra lop, chuyen can toan huyen cao, dat 96,4% (tang 3,9% so
voi cung ky nam 2020). Mot so chi tieu co ban dat va vuot ke hoach nhu: Dien tich gieo
trong cay luong thuc dat 101,2% KH, san luong lucmg thuc 6 thang dau nam dat 102,1% KH, thu ngan sach nha nude thuc hien den 30/6/2021 dat 263.621 trieu dong
dat 61,4% KH ca nam; boat dong thuong mai, dich vu co ban on dinh, tong doanh thu
thuc hien den 30/6 dat 181.945 trieu dong, bang 52,7% KH ca nam; ITnh vuc khoa hoc
cong nghe, thu hut dau tu dugc quan tarn, tao dieu kien phat trien,... Mac du dat dugc nhung ket qua tich cue, song van con mot so ton tai, han che do
la: Vice trong che, trong cay an qua, trong rimg va cham soc cac loai cay trong con
cham tien do; thu ngan sach quy II, giai ngan cac nguon von dau tu, to chuc dau gia dat con cham, ng dgng thuc Ion; cong tac quan ly dat dai, khoang san d mot so xa chua
chat che; cong tac xay dung xa, ban NTM nang cao chua that sir ro net, tien do thuc
hien con cham; dao tao lao dong nghe ndng thdn, xuat khau lao dong, thuc hien cai nghien chua dam bao ke hoach; ty le sinh con thu 3 cao so voi cung ky nam 2020,...
II. NHIEM VU TRONG TAM 6 THANG CUOI NAM 2021 1. Cac ca quan, dan vi ra scat tat ca cac chi tieu phat trien kinh te, xa hoi
nam 2021 do nganh, don vi quan ly; dac biet la cac chi tieu den thdi diem hien
tai dat thap hoac thuc hien cham. Tham muu UBND huyen giai phap thuc hien
cac chi tieu trong 6 thang cuoi nam theo 16 trinh tung thang de hoan thanh va
vuot muc chi tieu ke hoach giao.
2
2. LTnh vuc Nong lam nghiep - Tap trung thirc hien cong tac tai dan, phat trien chan nuoi theo dung quy
trinh ky thuat, dam bao an toan dich benh. Duy tri, phat trien them 96 long ca
dam bao chi tieu ke hoach giao. - Chi dao, don doc Nhan dan thirc hien cham soc Che, Que, Mac ca; day
nhanh tien do trong rung, trong moi Che trong thang 7/2021, hoan thanh cham nhat 31/8. Tiep tuc ra soat dien tich du dieu kien trong cay Mac ca, cay an qua nhu Chuoi, Bo, Xoai theo huong tap trung, co su lien ket voi cac doanh nghiep. Quan tam thirc hien viec trong, cham soc che co thu o xa Muong Khoa gan voi phat trien du lich.
• 9 /V- Giao Phong nong nghiep va Phat trien nong thon: + Tiep tuc huong dan cac chu the hoan thien ho so cac san pham OCOP. + Tham muu UBND huyen giai phap trong viec nang cao hieu qua quan
ly sau dau tu doi voi cac cong trinh cap nuoc sinh boat, cong trinh thuy loi. Bao cao, de xuat UBND huyen trong thang 7/2021.
? >
+ Trien khai thirc hien xay dung NTM nang cao tai 2 xa Phuc Khoa, Nam Can va cac ban nong thon moi nang cao theo ke hoach. Nang cao cac tieu chi huyen NTM.
+ Chu tri, phoi hop voi cac co quan, don vi lien quan hoan thanh ho so minh chung huyen Nong thon moi xong truoc ngay 15/7/2021.
- Ban Chi huy Phong, chong thien tai va tim kiem cuu nan tang cuong t r r rr
kiem tra, nam chac dia ban, chu dong cac phucmg an phong chong, khac phuc hau qua thien tai; ra soat, chu dong so tan khan cap nguoi dan o vung nguy hiem, vung co nguy co sat la, dam bao tuyet doi an toan cho nguoi dan.
- Thirc hien tot cac bien phap kiem soat lam san, xu ly nghiem cac truong hop khai thac, van chuyen tieu thu cac loai lam san trai quy dinh cua phap luat.
Uy ban nhan dan cac xa, thi tran chi dao lire luong Cong an xa, thi tran to chuc tuyen truyen cong tac bao ve, cham soc cac loai cay trong tren dia ban; xu ly nghiem cac truong hop pha hoai cay trong theo quy dinh cua phap luat.
3. Xay dung co' ban, giao thong; thu hut dau tu’ Thubng xuyen nam bat tinh hinh, ra soat thao go kho khan trong qua trinh
trien khai thirc hien cac du an dau tu xay dung dam bao tien do va phat huy hieu qua cong trinh sau dau tu; tang cuong cong tac tien do, quan ly chat luong cac cong trinh xay dung tren dia ban.
Cac chu dau tu chi dao, don doc cac don vi thi cong day nhanh tien do thi cong cac cong trinh trong diem dam bao hoan thanh theo dung thbi gian, ke hoach da de ra. Kip thbi nghiem thu khoi luong de giai ngan von dam bao thbi gian.
Tiep tuc dong hanh cung doanh nghiep; gap go, khuyen khich doanh nghiep
sbm trien khai cac dir an dau tu, mo rong, chuyen doi hinh thuc dau tu; kip thbi ho
tro, thao go kho khan, vubng mac cho doanh nghiep, nha dau tu, nhat la ve thu tuc, ho so, giai phong mat bang thuc hien du an.
3 r 9 f
Phong Tai chinh - Ke hoach tham mim UBND huyen day nhanh tien do thirc
hien thanh ly tai san (tru so Cong an thi tran, nha thi dan To dan pho 2,...). Tang cudng cong tac quan ly nha nude ve ITnh vuc giao thong, dam bao tuyen
dudng huyen quan ly duoc cung hda dat chi tieu ke hoach giao. Thuc hien cat tia cay
xanh do thi dam bao an toan trong mua mua bao. Bon doc cac xa, thi tran to chuc nao
vet, thanh thai he thong cong, ranh thoat nude cac tuyen dudng, hoan thanh trude ngay
15/7/2021.
4. Tai chfnh, ngan sach Phong Tai chinh - Ke hoach, Chi cue Thue khu vuc Than Uyen - Tan
Uyen phoi hop vdi cac co quan, don vi lien quan trien khai cac giai phap cu the
nham day manh thu ngan sach tren dia ban. Co giai phap cu the de thu hoi no
dong thue ciia cac Doanh nghiep, Hop tac xa. Phan dau hoan thanh du toan thu
ngan sach theo ke hoach va dat chi tieu UBND tinh giao phan dau tai Quyet dinh
so 576/QD-UBND ngay 21/5/2021 (57 ty, trong do co 2 nguon thu Ian nhdt Id:
Thue ngodi quoc doanh 11 ty, tien su dung ddt 35 ty). a a * r r 9^ *
Yeu cau cac chu dau tu dupe giao ke hoach von nam 2021 day nhanh tien
do thuc hien va giai ngan ke hoach von dupe giao, nhat la cac nguon von dupe
giao bo sung trong nam; den 30/9/2021 giai ngan it nhat 60% ke hoach von. Doi vdi cac don vi dupe giao kinh phi mua sam, yeu cau thuc hien va giai ngan trude
31/7/2021. Tap trung quan ly chat che, hieu qua cac khoan chi; thuc hien tiet kiem cac khoan chi khdng can thiet.
De nghi cac ngan hang tren dia ban thuc hien cac giai phap nham thao go
kho khan ve von vay cho khach hang hi thiet hai do anh hudng cua dich Covid-19. Uy ban nhan dan cac xa, thi tran dupe giao thu tu quy dat cong ich 5%
trien khai thuc hien theo ke hoach da dupe phe duyet, nham dam bao dong gdp
kip thdi vao thu ngan sach nha nude trong nam 2021. Hoan thanh viec thu npp
trude 30/9/2021.
5. Quan ly dat dai; khoang san Trung tarn Phat trien quy dat, Ban Quan ly du an, UBND cac xa, thi tran khi
thuc hien du an cd thu hoi, giao dat ban giao ho so, tai lieu kip thdi cho Chi nhanh
Van phdng dat dai huyen de cap nhat, chinh ly ho so dia chinh theo quy dinh. Tiep tuc to chuc dau gia dat tai cac khu vuc: Tru so Cong an thi tran cu, San
van dong, To dan pho 26,17, 21. Tang cudng su phdi hop giua cac co quan, don vi chuyen mdn va cac UBND cac xa, thi tran day nhanh tien dp giai quyet tranh chap
dat dai tren dia ban.
Cac To cong tac tang cudng kiem tra khai thac cat sdi, khoang san tren
dia ban, kip thdi phat hien va xu ly nghiem cac doi tupng khai thac trai phep
theo quy dinh cua phap luat.
4
6. Giao due dao tao• • Chuan bi tot va phoi hop to chuc thanh cong ky thi tot nghiep THPT
quoc gia nam 2021. Tang cirong cong tac phoi hop giua cac don vi nha trirong, % r r /v
cac to chuc chinh tri - xa hoi va UBND cac xa, thj tran trong cong tac huy dong dan so trong do tuoi ra lop va duy tri sy so hoc sinh cac cap hoc.
To chuc day va hoc theo chuong trinh giao due pho thong nam 2018 doi voi lop 1, lop 2 va lop 6. Tung buac nang cao hieu qua, chat lugng giao due, nang cao chat lugng doi ngu giao vien va to chuc danh gia ket qua hgc tap chinh xac, khach quan.
Chuan bi tot cac dieu kien thuc hien De an xay dung truang trgng diem chat lugng giao due tai trubng THCS thi tran va trudng TH so 1 thi tran. Duy tri,
* ^ " • rynang cao chat lugng cac tieu chi PCGD, XMC tai cac xa, thi tran. Uy ban nhan dan cac xa, thi tran phoi hop tot vice phan luong hgc sinh
sau tot nghiep THCS dam bao chi tieu giao. To chuc boi duang chinh tri, boi duang chuyen mon cho CBQL, GY, NV
he nam 2021, Hoi nghi tong ket nam hgc 2020-2021, trien khai nhiem vu nam hgc 2021-2022. Kiem tra cong nhan huyen dat chuan PCGDMN cho tre em 5 tuoi, PCGDTHCS, PCGDTH, XMC; cong nhan “Cong dong hgc tap cap xa”, Trung tarn hgc tap cong dong cac xa, thi tran nam 2021.
7. Cong tac xa hoi, giam ngheo Tiep tuc chi dao thuc hien tot cac chinh sach an sinh xa hoi, dac biet thuc
hien co hieu qua cac bien phap ho trg nguoi dan gap kho khan do dich benh Covid-19, nhat la dao tao nghe cho lao dong nong thon gan voi giai quyet viec lam; tang cuhng kiem tra, giam sat dam bao chi tra day du, dung doi tugng. Tham hoi, tang qua cac gia dinh chinh sach, ngubi co cong voi each mang tren dia ban, nhan ngay Thuang binh - Liet sy (27/7/2021).
Uy ban nhan dan cac xa, thi tran thuc hien quyet liet cac chi tieu ve xuat khau lao dong, cai nghien tap trung; phoi hgp voi Trung tarn GDNN-GDTX, phong Lao dong TBXH ra soat cac doi tugng hgc nghe dung doi tugng, dam bao mo lop du chi tieu 1.000 lao dong nong thon dugc hgc nghe trong nam 2021. Giam doc Trung tarn GDNN-GDTX, Chu tich UBND cac xa, thi tran chiu trach nhiem truoc UBND huyen ve ket qua ra soat doi tugng hgc nghe va viec mo lop > dao tao nghe cho lao dong nong thon tren dia ban quan ly.
8. Cong tac van hoa, thong tin • r 9 ' •Tiep tuc day manh cac boat dong thong tin, tuyen truyen; dac biet la thong
tin, tuyen truyen ve phbng, chbng dich Covid-19. Tang cubng cong tac kiem tra cac boat dong van hoa, cac co so kinh doanh du lich dam bao cong tac phbng, chbng dich. Tiep tuc thuc hien co hieu qua phong trao “Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa”.
To chuc cac giai the thao Cum, Khbi thi dua huyen Tan Uyen nam 2021 voi quy mb phu hgp yeu cau phbng chbng dich Covid-19; phoi hgp vbi UBND thi tran to chuc Le phat dong toan dan tap luyen mbn boi, phbng chbng dubi nubc tre em nam 2021; phoi hgp to chuc Dai hbi TDTT xa Trung Dong lan thu
5
III nam 2021; to chuc giai cau long, co tuong Dai hoi TDTT huyen Tan Uyen lan thu IV nam 2021.
9. Cong tac cham soc sue khoe cho Nhan dan Tiep tuc duy tri, nang cao chat lirong kham chua benh va cham soc sue khoe
Nhan dan. Chu dong phong, chong dich benh, dac biet thuc hien tot cac bien phap phong, chong dich benh Covid-19. Then khai chien djeh cham soc sue khoe sinh san/kd hoach hoa gia dinh dot II tai cac xa tren dia ban huyen. Dong bo trien khai thuc hien cac giai phap tang ty le tre duoi 01 tuoi tiem phong du vac xin; tiep tuc chi dao kiem tra cong tac dam bao ve sinh an toan thuc pham.
Phong Y te tham muu giai phap thuc hien phu hap vai thuc tien cua dia phuang nham han che tinh trang sinh con thu 3 tra len.
10. Cong tac ton giao, dan toe Cac co quan, dan vi ra soat toan bo cac chinh sach bi anh huong boi
Quyet dinh so 861/QB-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu tuong Chinh phu ve phe duyet danh sach cac xa khu vuc III, khu vuc II, khu vuc I thuoc vung dong bao dan toe thieu so va mien nui giai doan 2021-2025 de tong hop bao cao UBND huyen truoc ngay 15/7/2021. Van phong HBND-UBND huyen tham muu UBND huyen to chuc hoi nghi danh gia tac dong cua cac chinh sach bi anh hudng, ban giai phap thuc hien khac phuc trong thdi gian tai.
Phong Dan toe phoi hop phong Noi vu to chuc thuc hien va danh gia vice thuc hien cac chinh sach lien quan den can bo, cong chuc, vien chuc ngudi dan tqc thieu so theo Ke hoach so 43-KH/HU ngay 14/6/2021 cua Huyen uy Tan Uyen; phoi hop vdi UBND cac xa, thi tran to chuc ra soat, kien toan doi ngu
Ngudi co uy tin nam 2022. 11. Cong tac noi vu Tiep tuc kien toan to chuc cac co quan, dan vi su nghiep, can bo quan ly
cac dan vi trudng hoc, UBND cac xa, thi tran; thuc hien cac che do, chinh sach cho can bo, cong chuc, vien chuc dam bao kip thdi, dung quy dinh. Tham muu UBND huyen thuc hien tuyen dung cong chuc cap xa; thuc hien quy trinh bo nhiem lai Phd Trudng phong Kinh te - Ha tang, bd nhiem, bo nhiem lai, dieu dong bd nhiem can bd quan ly, dieu dong giao vien, nhan vien trudng hoc. Ra soat tinh gian bien che theo Nghi dinh so 108/2014/ND-CP va Nghi dinh so 113/2018/ND-CP cua Chinh phu dot 2 nam 2022 trinh UBND tinh phe duyet; tham muu UBNMD huyen thuc hien xet nang luang dot 2/2021.
Giao phong Noi vu chu tri, phoi hop vdi cac ca quan, dan vi ra soat,tham muu kien toan cac Ban Chi dao cd lien quan den nhan su chu chdt sau ky hop thu nhat HBND huyen nhiem ky 2021-2026.
Tap trung thuc hien cd hieu qua nhiem vu cai each hanh chinh, dac biet la ddi mdi va nang cao chat luqng giai quyet thu tuc hanh chinh theo co che mot cua tai cac cap chinh quyen, bao dam cong khai, minh bach, tao thuan lai nhat cho ngudi dan, doanh nghiep.
6
12. Cong tac thanh tra; giai quyet khieu nai, to cao; tu1 phap 9 r
To chuc hoat dong theo doi thi hanh phap luat theo ke hoach; tham mini 9
UBND huyen thirc hien kiem tra cong tac xir ly vi pham hanh chinh cua cac co quan, don vi. Huong dan UBND cac xa hoan thien ho so, hop xet cong nhan xa dat chuan tiep can phap luat; trien khai tuyen truyen cac van ban phap luat moi duoc Quoc hoi thong qua.
Thu trudng cac don vi tiep tuc duy tri thuc hien tot cong tac tiep cong dan, r * * r * r -t r A
giai quyet kip thdi, dung phap luat cac khieu nai, to cao cua cong dan. Cac cap, cac nganh kiem tra, ra soat, don doc giai quyet dut diem cac vu viec khieu nai, to cao con ton dong.
13. LTnh vuc quoc phong, an ninh Tiep tuc duy tri nghiem cac che do true san sang chien dau; tang cubng
nam tinh hinh lien quan den an ninh chinh tri. To chuc huan luyen, dien tap boi duoTtig kien thuc QP &AN cho cac doi tuong theo ke hoach. Tiep tuc thuc hien ke hoach tan cong tran ap cac loai toi pham, bao dam an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi, bao ve an toan tuyet doi cac ngay le, tet dien ra trong nam.
14. Giao Van phong HBND-UBND sap xep lich cong tac de Chu tich UBND huyen lam viec voi cac co quan, don vi, UBND cac xa, thi tran ve viec thuc hien nhiem vu trong tarn 6 thang cuoi nam; don doc cac co quan, don vi thuc hien cac nhiem vu, chi tieu ke hoach den thoi diem hien tai dat thap hoac cham muon.
15. Cong tac phoi hop Be nghi cac Ban Xay dung Bang, Uy ban MTTQ huyen va cac doan the huyen
tang cucmg phoi hap tuyen truyen den doan vien, hoi vien va Nhan dan thuc hien tot cac nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi cua dia phuong; thuc hien tot cong tac phan hien xa hoi doi voi viec thuc hien cua chinh quyen tit huyen den co so.
Cac noi dung khac thuc hien theo ke hoach da xay dung. Tren day la ket luan cua Chu tich UBNB huyen tai phien hop thudng ky thang 6
nam 2021. Thua lenh Chu tich UBNB huyen, Van phong HBNB-UBNB huyen thong bao tdi cac co quan, don vi lien quan, UBNB cac xa, thi tran biet, thuc hien./. Noinhan: - TT. Huyen uy; (B/c) - TT. HBND huyen; - Thanh vien UBND huyen; - Cac ca quan, ban nganh, doan the huyen; - Cac don vi nganh doc dong tren dja ban huyen; - UBND cac xa, thi tran; - Cong TTDT huyen (dang tai); - Lira: VT, VP, TH.
TL. CHU TICH VAN PHONG
h'i tvi z. \
:;n