Click here to load reader

UY BAN NHAN DAN CONG HOA X.A HOI CHU NGHIA VItT NAM · PDF file 2020-03-04 · UY BAN NHAN DAN CONG HOA X.A HOI CHU NGHIA VItT NAM THANH PHO HO CHI MINH Dfic lap - Ty' do - Hanh phtic

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG HOA X.A HOI CHU NGHIA VItT NAM · PDF file 2020-03-04 · UY...

 • UY BAN NHAN DAN CONG HOA X.A HOI CHU NGHIA VItT NAM THANH PHO HO CHI MINH Dfic lap - Ty' do - Hanh phtic

  XAY DUNG

  S6: 12605 /TB-SXD-VLXD Thanh pha Ha Chi Minh, ngay 04 thcing 10 nam 2019

  THONG BAO V/v cong b6 gia vat lieu xay dtrng

  tren dia ban Thanh ph6 HO Chi Minh quS, 111/2019

  Can cir Luat Gia s6 11/2012/QH13;

  Can cir Luat Xay dtmg s6 50/2014/QH13;

  Can cir Nghi dinh so 177/2013/ND-CP ngay 14 thang 11 nam 2013 dm Chinh phu quy dinh chi tiet va huong clan thi hanh mot so dieu cua Luat Gia; Nghi dinh s6 149/2016/ND-CP ngay 11 thang 11 nam 2016 cua Chinh phu sira di, b6 sung mot so dieu cua Nghi dinh s6 177/2013/ND-CP ngay 14 thang 11 nam 2013 cua Chinh phir quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Gia;

  Can cir Nghi dinh s6 68/2019/ND-CP ngay 14 thang 8 nam 2019 dm Chinh quan ly chi phi au to xay dung (co hieu ltrc thi hanh ke to ngay 01 thang

  10 nam 2019, thay the Nghi dinh so 32/2015/ND-CP ngay 25 thang 3 nam 2015 dia. Chinh phu ve quail ly chi phi cfau to xay Ong);

  Can cir Nghi dinh se) 24a/2016/ND-CP ngay 05 thang 4 nam 2016 dia. Chinh phu ve quan ly vat lieu xay citing (VLXD);

  Can cir Thong to s6 06/2016/TT-BXD ngay 10 thang 3 nam 2016 dm BO truang Bo Xay dtxng ve huong clan xac dinh va quail lY chi phi dau tu. xay Ong;

  Can cu ThOng to so 56/2014/TT-BTC ngay 28 thang 4 nam 2014 cua BO trueng BO Tai chinh huong dan thtrc hien Nghi dinh s6 177/2013/ND-CP ngdy 14 thang 11 nam 2013 cua Chinh phir quy dinh chi tiet va huong clan thi hanh mot so dieu cua Luat Gia; Th6ng to so 233/2016/TT-BTC ngay 11 thang 11 nam 2016 cua Bo truang BO Tai chinh ve sira doi, b6 sung mot s6 dieu cua Thong to so 56/2014/TT-BTC;

  Can cir Quyet dinh s6 15/2018/QD-UBND ngdy 08 thang 5 nam 2018 cua Uy ban nhan dan Thanh phe) ve viec ban hanh Quy the phi h9p thuc hien cong 1)6 gia VLXD teen dia ban Thanh ph6 H6 Chi Minh;

  Can c* Cong van s6 829/BXD-KTXD ngay 17 thang 4 nam 2017 dm BO Xay clung ve viec gOp y Quy the ph6i hyp thtrc hien cong b6 gia VLXD tren dia ban Thanh ph6 H6 Chi Minh; Cong van se) 2409/BXD-KTXD ngdy 26 thang 9 nam 2018 cua Bo Xay Ong ve viec mot s6 kilo khan, vuong mac trong cong tac cling b6 gia VLXD teen dia. ban Thanh ph6 H6 Chi Minh;

 • Can cu Cong van so 3413/UBND-DTMT ngay 30 thang 6 dam 2016 dm Uy ban nhan dan Thanh phO ve viec cong be; gia VLXD tren dia. ban Thanh phe;; COng van so 697/LTBND-DT ngay 05 thang 3 Warn 2019 dm Uy ban nhan dan Thanh pho ve vuong mac trong cong tac cong b6 gia VLXD teen dia ban Thanh pho;

  Can cur ket qua thOng nhdt y kin tai cu'Oc h9p To giftp viec cho TO cong tac cong bo gia VLXD ngay 09 thang 9 nam 2019 va cuOc hop To cong tac cong bO gia VLXD ngay 18 thang 9 nam 2019,

  Thuc hien cong tac quan 15/ Nha nu& ve xay dung va VLXD tren dia ban Thanh ph6; Sol Xay di:mg cong 136 gia VLXD va mot so vat lieu pino bien trong cong trinh xay dung de lam co su tham khao trong viec lap va quan 13', chi phi dau to xay di:mg cong trinh tren dia. ban Thanh phO Ho Chi Minh nhu sau:

  I. NOi dung cong bt) gia

  NHOM 1. THEP XAY DING

  1.1. Ging ty Co phAn Thep Nam Kim

  Theo Cong van se; 03/CVBN/BTGD/19005 ngay 31 thang 5 dam 2019 cda COng ty CO phAn Thep Nam Kim.

  1.2. Ging ty TNHH Thep Vina Kyoei

  Theo Cong van so S107NKS19 ngay 15 thang 7 nam 2019 oda Cong ty TNHH Thep Vina Kyoei.

  1.3. Cong ty TNHH ThuTeng mai va San xuAt Thep WO

  Theo COng van so 04/2019/CV-TV ngay 10 thang 7 nam 2019 oda COng ty TNHH Thuang mai va San xudt Thep Viet.

  1.4. Cling ty Co phAn Thep Thii Dine VNSTEEL

  Theo COng van se; 555/CV-VKC ngay 15 thang 7 nam 2019 oda COng ty CO phan Thep Thu Duo — VNSTEEL.

  1.5. Chi nhanh Ging ty TNHH MTV Thep Hoa Phat Hung Yen tai Binh During

  Theo Cong van so 01/QIII-2019 ngay 01 thang 7 nam 2019 oda Chi nhanh COng ty TNHH Thep Ilea Phat Hung Yen tai Binh Duang.

  1.6. Cong ty Co phAn T4p doin Hoa Sen Theo Cong van so BGSXDHCM Binh kern Bang niem yet gia so

  BGSXDHCM01 cung ngay 30 thang 8 nam 2019 oda COng ty CO phdn Tap doan Hoa Sen.

  1.7. Cong ty TNHH Thep Tung Ho Vi'0 Nam

  2

 • Theo Cong van so 190904-THSVC-SXD ngay 23 thang 9 nam 2019 cua C6ng ty TNHH Thep Tung Ho Viet Nam.

  NHOM 2. XI MANG

  2.1. Chi nhanh Cong ty CP xi mang Ha Tien 1 — Xi nghiep Tieu thu va Dich vu xi mang HA Tien 1

  Theo C6ng van s6 320/TTDV-PHTT ngay 20 thang 3 nam 2019 cua Chi nhanh C6ng ty CP Xi mang Ha Tien 1 — Xi nghiep Tieu thg va Dich vg xi mang Ha Tien 1.

  2.2. Ong ty Co phan Xi mang Cong Thanh

  Theo Cong van s6 142 ngay 20 thang 02 nam 2019 cua Cong ty Co phAn Xi mang Cong Thanh.

  2.3. Cong ty Co phAn Phat tri .en Sai Gon

  Theo Cong van so 09/CV/SDC/2019 ngay 06 thang 3 nam 2019 dm Cong ty CO phAn Phat trien Sai GOn.

  2.4. Ong ty TNHH MTV Xi mang H. Long

  Theo C6ng van s6 1281/TB-TNHL-THT ngay 24 thang 12 nam 2018 dm Cong ty TNHH MTV Xi mang Ha Long.

  2.5. Cong ty TNHH Xi mang FICO Binh Dirong

  Theo Bang them yet gia s6 01/12BG.SXD/HCM ngay 25 thang 12 nam 2018 va Cong van so 05/12/TBSXD-2018 ngay 25 thang 12 nam 2018 dm Cong ty TNHH Xi mang Fico Binh Diming.

  2.6. Chi nhanh Ong ty Co phAn dau fir va xay dkrng Ba Dinh

  Theo Cong van s6 02/2019-HCM ngdy 01 thang 4 nam 2019 dm Chi nhanh COng ty Co phAn du to va xay Ong Ba Dinh.

  2.7. Ging ty Co phAn Xi mang Vicem Hoang Mai

  Theo Cong van se; 795/XMHM-XNTT va s6 800/XMHM-XNTT ding ngay 13 thang 3 nam 2019, so 2257/XMHM-XNTT ngay 25 thang 7 nam 2019 cua COng ty Co phAn Xi mang Vicem Hoang Mai.

  2.8. Chi nhanh Cong ty Co phAn xi mang Thang Long

  Theo Cong van s6 27 ngay 03 thang 7 nam 2019 cua Chi nhanh Cong ty Co phan Xi mang Thang Long.

  NHOM 3. V[rA

  3.1. Cong ty Co phAn Nam Viet Uc

  Theo Cong van s6 010/CV ngdy 26 thang 4 nam 2019 cua Cong ty Co phan Nam Viet Uc.

  3

 • 3.2. Ging ty CO phAn Gach khOi Tan Ky Nguyen

  Theo Cong van so 57/TKN-19 ngay 20 thong 8 nam 2019 dia. Cong ty Co phan Gach khOi Tan KST Nguyen.

  NHOM 4. DAY, CAP DIN

  4.1. Cong ty CO phan Day Cap dien Viet Nam (CADIVI)

  Theo Cong van so 3793/CV-KD ngay 15 thong 8 nam 2018 dm Cong ty Co ph'an Day cap dien Viet Nam (CADIVI).

  4.2. Cong ty Co phan Day cap dien Viet Thai

  Theo Cong van se') 692 ngay 24 thong 7 nam 2019 va van ban so 587/CV- TMSX ngay 01 thong 7 nam 2019 dm Cong ty Co phan Day cap dien Viet Thai.

  NHOM 5. ONG CONG BE TONG

  5.1. COng ty TNHH Xfiy dtrng Cling trinh Hung Vtrang

  Theo Cong van so 109/CVHV.19 ngay 09 thong 7 nam 2019 va so 121/CVHV.19 ngay 08 thong 8 nam 2019 cila Ong ty TNHH Xay dung Cong trinh Hung Vtrang.

  5.2. Cling ty CO phan Dau tir Xfiy dung 3-2

  Co Theo Cong van 264/CTY-KD ngay 16 thong 5 nam 2019 dm Cong ty

  o phan Dau to Xay Ong 3-2.

  NHOM 6. VAT LIEU LOP

  6.1. COng ty CO phan San xuat V4t lieu xay dung DIC

  Theo Cong van so DICVLXD.G01 ngay 17 thong 7 nam 2019 dm COng ty Co phan San xuat Vat lieu xay Ong DIC.

  6.2. Ciing ty CO phan Ton Bong A

  Theo Cong van se; 70/CV-TDA/2019 ngay 22 thong 8 nam 2019 dm COng ty Co phan Ton DOng A.

  6.3. COng ty CO phan Thep Nam Kim Theo van ban s6 03/CVBN/BTGD/19005 ngay 31 thong 5 nam 2019 dm

  COng ty CO phan Thep Nam Kim.

  6.4. Cling ty CO phan T4p doin Hoa Sen

  Theo yet

  van BGSXDHCM ngay 30 thong 8 nam 2019 dinh kern Bang niem yet gia so BGSXDHCM-02 ngay 01 thong 9 nam 2019 cila. Cong ty CO phan Tap clown Hoa Sen.

  NHOM 7. GACH KHONG NUNG 7.1. Chi nhanh COng ty CP Xi mang Ha Tien 1 — Xi nghiep Tieu thu

  va Dich vu Xi mang Ha Tien 1

  4

 • Theo Cong van s8 320/TTDV-PHTT ngay 20 thing 3 nam 2019 cua Chi nhanh Cong ty CP Xi mang Ha Tien 1 — Xi nghiep Tieu thy va Dich vu xi mang Ha Tien 1.

  7.2. Cong ty CO phAn Dan tir xay dtrng 3 — 2

  Theo Cong van se) 264/CTY-KD ngay 16 thing 5 nam 2019 cua Cong ty Co phan Dau to Xay dtmg 3-2.

  7.3. Cong ty Co phan G#ch VINA

  Theo Cong van so 01.0419/VINA-CV ngay 01 thing 7 nam 2019 cua Cong ty Co phAn Gach VINA.

  7.4. Cong ty CO phAn Vat lieu Xfiy dung Thanh nien Viet

  Theo Cong van se) 21/2019/CV-TNV ngay 05 thing 7 thing 2019 cua Cong ty Co phAn VAt lieu xay Ong Thanh nien Viet.

  7.5. Cling ty Co phAn G#ch khoi Tan Ky Nguyen

  Theo Cong van s6' 57/TKN-19 ngay 20 thing 8 nam 2019 dm Cong ty Co phan Gach kh6i Tan KS, Nguyen.

  7.6. Cling ty TNHH MTV Xay citing Van tai Bai Tir Long

  Theo Cong van se) 03 ngay 01 thing 7 nam 2019 dm Cong ty TNHH MTV Xay clk.mg VAn tai Bai Tir Long.

  7.7. COng ty CO phan G#ch Thanh Binh

  Theo Cong van s6 1/CBG/2019 ngay 01 thong 4 nam 2019 dm Cong ty Co phan Gach Thanh Binh.

  7.8. Cong ty Co phan Vat lieu xanh Doi Diing

  Theo Cong van so 190401-01/CBG-SXD ngay 06 thing 9 nam 2019 dm. COng ty Co phAn Vat lieu xanh Dai Ding.

  7.9. Cong ty TNHH San xuat Vat lieu xay dung Tien Thanh Phat

  Theo Cong van s6 03/TTP-CBG ngay 22 thing 5 nam 2019 dm C6ng ty TNHH San xudt v4t lieu xay dung Tien Thanh Phat.

  7.10. Cong ty Co phan Thanh Chi

  Theo Cong van se) 70/2019.CV-TC ngay 27 thing 5 nam 2019 va so 117/2019.CV-TC ngay 10 thing 9 nam 2019 cua Cong ty Co phAn Thanh Chi (mire cong 136 den ngay 31 thing 10 nam 2019).

  NHOM 8. GACH GOM OP LAT

  8.1. Cong ty TNHH Cong nghiep Gem B#ch Ma (Viet Nam)

  Theo COng van s8 155/HCM-WH/2019 ngay 05 thing 5 nam 2019 cua COng ty