of 5 /5

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM THANH PHO TUY HOA Di)c 1 - Ttr do -114nh phtic
So: .50 /KH-UBND Tuylloa, ngay,4thang 3 nam 2021
KE HOACH TO chirc culOc thi "Tim hieu kien thin phap Itt4t ve gia dinh
va phong, chting bao Ityc gia dinh" tren dia ban thanh ph6 Tuy Hoa
Can cir Ke hoach se) 46/KH-UBND ngay 15/3/2021 cua UBND thanh phoc Tuy Hea ve viec to chirc cac hoat d9ng Ky niem 20 nam Ngay Gia dinh Viet Nam (28/6/2001 - 28/6/2021).
Can cir Ke hoach so 251/KH-SVHTTDL-HLHPN ngay 03/02/2021 dm Sa VH-TT&DL tinh va H9i Lien hiep Phu nu tinh ye to chin cu9c thi "Tim hieu kien auk phap luat ye gia dinh va phong, chong bao gia dinh";
UBND thanh pho Tuy Hem ban hanh ke hoach to chirc cu9c thi "Tim hieu kien fink phap luat ye gia dinh va phOng, chOng bao 1Lrc gia dinh" tren dia ban thanh pho vdi not dung cu the nhu sau:
I. MVC DICH, YEU CAU 1. Muc dich Thong qua Cu9c thi nham nang cao nhan thirc, trach nhiem dia cac cap
uST Dang, chinh quyen, cac nganh, cac cap, cac doan the to chirc xa h9i, moi gia dinh va mgi ngu6i ye muc dich, y nghia, not dung xay dgng gia dinh no am, binh clang, tier) b9 va hanh phUc. Dong thai de cao vai tro, vi tri, tam quan trong cua gia dinh trong viec thgc hien chinh sach, phap luat, khuyen khich phat huy cac phong tpc, tap quan tot dep va van d9ng ngtrOei dan xoa bo cac ha tuc, tap quan lac hau trong hon nhan va gia dinh.
2. Yeu Cu9c thi dugc trien khai rang rai a can b9, clang vien va ngtriyi dan deu
dugc tham gia, dam bao tinh hieu qua, thiet thirc cu' a cu9c thi ca be rOng va chieu sau.
II. NOI DUNG, HINH TiltJ'C VA DOI TUVNG DV THI 1. Nii dung Tim hieu Luat Phong, chong bao luc gia dinh, Luat Binh dang
Luat Hon nhan va Gia dinh, Luat Tre em va cac van ban cc') lien quan den gia dinh.
2. Hinh fink - Thi viet
- Bai dux thi phai viec tay hoac,danh may (khong nhanbai photocopy, bai tap the hoc clong tac gia). Khuyen khich nhirng bai dcr thi trinh bay dep, co sir sang tao, có tranh anh minh hoa phU hgp cho phan tra
- 'Ten bai dux thi ghi ro h9 ten, dia chi, s6 dien thoai.
2
3. DOi ttryng dty thi Can Ix), cong nhan vien chirc, hic Luang vu trang, hoi vien, doan vien,
hoc sinh, sinh vien va nhan dan tren dia ban thanh ph& III. THOI GIAN TO CHUC CUOC THI 1. Thai gian phat d'cing cuOc thi va dia diem nhlan bai thi - Thai gian phat BL ddu tir ngay 12 thang 3 nam 2021. - Thai gian nhdn bai: Ban T6 chirc Cu'ac thi nhdn bai tir ngay 15/3 an
1-16t ngay 02/4/2021 (tinh theo ngay giri tren dciu btru dien). - Bai dir thi giri 1/6' Ban to chirc cuac thi (qua PhOng Van hod va Thong
tin thanh pho Tuy Hoa, so 76-78 Trdn Hung Dgo, phtro.ng 1, thanh ph6 Tuy Hod, tinh Phu Yen)
- Ngoai phong bi bai dtx thi ghi ro: Bai dty thi "Tim hien kien fink phap 1u4t ve gia dinh va phong, chOng b4o hyc gia dinh" tren dia ban thanh pho Tuy
2. Thai gian chAm bai va to chtiv trao giai - Ban to chirc chdm bai tir ngay 05/4 den ngay 12/4/2021. - To chirc cong b6 va trao giai thuang dtx kin vao trung tun thang
4/2021.
IV. BAN TO CHeC, BAN GIAM KHAO, THU' KY 1. Ban to chfrc - Lanh ciao UBND thanh pho: - Lanh dao Phang Van hoa va Th6ng tin thanh pho: - Moi Lanh dao Hai Lien hip Phu nir thanh ph6: 2. Ban giam khao - Lanh dao Phang Van hoa va Thong tin: - Mai Lanh dao Hai Lien hiep Phu nir thanh pho: - Lanh dao Van phOng HDND&UBND: - Lanh dao Phang Lao clang - Thuang binh va Xa - Lanh dao Phang Giao dcic va Dao tao: - Lanh dao Phang Tu phap: 3. TOthu' ky - Phang Van h6a va Thong tin thanh pho; - Hai Lien hip Phu nir thanh ph'6. V. CO CAU GIAI THU'ONG 1. Giai tap the (cho cac co quan, don vi, tap th6 c6 so ltrang bai dtx thi
Lon va dat chdt luang cao) - 01 giai nhdt; - 02 giai nhi; - 03 giai ba;
Truang ban; Pho ban;
3
- 05 giai lchuyen lchich. 2. Giai ca nhan (cho cac ca nhan c6 bai thi dat diem cao) - 01 giai nhAt; - 02 giai nhi; - 03 giai ba; - 05 giai khuyen lchich. VI. KINH PHI THVC HItN: Ngu6n ngan sach thanh ph6. VII. TO CI-WC THVC HItN 1. Phong Van hoa va Thong tin thanh phO - Tham mtru xay dgng Ke hoach, the 1" va cac Quyet dinh thanh lap Ban
to chirc, Ban giam khao, TO thu.1c3% CuOc thi "Tim hieu kien thirc phap luat ve gia dinh va phong, chong bao lgc gia dinh".
- Chiu trach nhiem ve not dung, hinh thirc, kinh phi to chirc va giai thu&ng cuOc thi.
- Chiu trach nhiem trang tri H9i trueng, lam cong tac to chirc Le cong b6 va trao giai thuong cuOc thi .
- Ph6i hgp Phong Tai chinh - Ke hoach thanh ph6 dg tru kinh phi to chirc cuOc thi, trinh UBND thanh ph6 phe duyet.
- Nhan va tong hyp cac bai dg thi trinh ra Ban to chirc, Ban giarn khdo theo dung tien c19 de ra.
- Chuan bi Giay chirng nhan cila Ban T6 chirc cho cac tac gia dat giai; Gib mei Dai bieu lanh dao so, nganh cap ten va thanh ph6 dg Le trao giai thugng.
- Lira ch9n cac bai thi dat giai tham gia Cu9c thi "Tim to
kien thirc phap luat ve gia dinh va phong, chong baolgc gia dinh" do tinh to ch*c.
2. Van phong HDND&UBND thanh phti - Ph6i hgp Phong ,Van hoa va Thong tin chuan bi bai phat bieu cho
l'anh dao UBND thanh pho trong buoi Le cong bo va trao giai thtreyng cuOc thi. - Ph6i hgp PhOng Van h6a va Thong tin thanh ph6 chuan bi H9i tnxemg,
am thanh, nook uong, phgc IT Le trao
3. Phong Tai chink - Ke hoach thanh phO: Tham mum UBND thanh ph6 phe duyet kinh phi to chirc cu9c.
4. Cac phong, ban, trung tam, hOi, &an the thanh Tuyen truyen, van dOng can b9, cong chirc, vien chirc, h9i vien, hoc sinh, sinh vien va nguai lao d'Ong tham gia cu9c thi.
5. Trung tam Van hoa - The thao va Truyen thanh thanh ph6 - T6 chirc tuyen truyen teen he th6ng truyen thanh tir thanh ph6 den
plarong, xa, Cong thong tin dien tir thanh pho ye Cu9c thi ,"Tim hieu kien thi phap luat ve gia dinh va phOng, ch6ng bao lgc gia dinh" de m9i nguoi dan tren dia ban thanh ph8 Tuy Floa tham gia, dam bao tinh hieu qua cao.
KT. CHU TICH HIT TICH
4
- Tuyen truyen ve nhirng tam guang din hinh trong xay Ong gia dinh hanh phuc, phong, chong bao ,luc gia dinh; phe phan nhirng bieu hien tieu cgc trai nhirng gia truyen thong tot Op cua gia dinh.
6. Moi Hi)i Lien hip phu nir thanh phO: tham gia Ban to chirc, Ban giam khdo cu9c thi; tuyen truyen, van d9ng h9i vien tham gia cu9c thi.
7. UBND cac phuirng, xa - Xay ch,rng Ke hoach, to chirc tuyen truyL, phat dOng can 139 va nhan dan
tren dia ban tham gia huong tang cu9c thi Tim hieu kien thirc phap lulat ve gia dinh va phong, chong bao ltrc gia dinh".
- 1\48i dan vi phuong, xa lira ch9n, tham gia it nhdt 03 bai thy thi "Tim hi6u kien thirc phap luat ve gia dinh va phong, chong bap Arc gia dinh" giri ve Ban to chirc Cu9c thi (qua Phong Van hod va Thong tin thanh pho Tuy Hda, so 76 - 78 Trdn Hung Dao, Phtrang 1, thanh pho: Tuy Hoa, tinh Phit Yen).
Trong qua trinh tri'en khai thirc hien, ne'u có wrong mac, lien he NT'' Ban t6 chirc cu9c thi (qua Phong Van Ma va Thong tin thanh pho Tuy floa, din 0257.3823216).
Tren day la K6 hoach to chirc cu9c thi "Tim hi6u kien thirc phap lulat ve gia dinh va phong, chong bao luc gia dinh". Yeu cau cac ca quan, con vi, c is phucmg ph6i hop trien khai thvc
Noi nhOn: - So. VH-TT&DL tinh; - TT. Thanh fly; - TT. HDND TP; - CT, cac PCT UBND TP; - BTT. UBMTTQVN TP; - Cac phOng, ban, trung tam, h(ii, doan th6 TP; - UBND the phtrorig, Id; - Cac PCVP TP; - Ltru: VT • ,-
Nguyen Le Vi Phtic