of 18 /18
UY BAN NHAN DAN TINH GIA LAI S64934/KH-UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Dec lap - Tkr do - Hanh phtic Gia Lai, ngay.10 thcing 9 nom 2018 KE HOACH HANH HONG ang cao chi so nang Ityc canh tranh nom 2018 va cac nom tiep theo cua tinh Gia Lai Thvc hien Nghi quyet s6 120/NQ-HDND, ngay 12/7/2018 , dia H6i d6ng nhan dan tinhs khoa XI, ky hop thin Sau ve viec thirc hien cac kien nghi sau giam sat dm dong nhan dan tinh Gia Lai nom 2016, 2017 (co hieu luc thi hanh tlr ngay 1 2 / 7/2018). Theo ke hoach cua cac nganh, dia phuang xay dung, Oy, ban nhan dan tinh ban hanh ke hoach hanh d6ng nham nang cao nang cao chi so nang luc canh tranh tinh Gia Lai trong thari gian tai, cu the nhu sau: I. Muc dich, yeu eau: 1. Muc dich: - Cai thien theo huamg tich cuc chat luong dieu hanh kinh to va no luc cai cach hanh chinh cua tinh. Nang cao y thirc, trach nhiem cua timg can b6, tong chirc, , vien chdc va cac co quan, dan vi có quan den timg chi so con, thu6c chi so nang Luc so tranh - cua tinh Gia Lai. Qua do, timg buac phan dau dua chi s6 chi nang luc canh tranh tinh Gia Lai vao nhom dau cua ca nuerc. , - Tao diet' kien thuan lo .i de thilc day su phat trien cua khu vuc kinh to to nhan tren dia ban tinh. 2. Yeu cau: - Cai thien mai truarng kinh doanh, nang cao chi so nang luc canh tranh tinh Gia Lai la viec lam cua tat Ca cac sac nganh, dia phucmg, tong tap the, ca nhan cac can b6, tong chirc, vien chirc N/A cac doanh nghiep hog Ong tren dia ban tinh Gia Lai. - Cac nganh, dia phucmg can vao tieu chi phan dau UBND tinh da ban hanh kern theo ke hoach nay, khan tnxang xay dung cac giai phap cu the va to chirc trien khai that hien có hieu qua. Khong dim day trach nhiem giaa cac s6, nganh, dia phuang. - Thu truong cac s6, nganh, dia phuang chiu trach nhiem truOc Uy ban nhan dan tinh ve viec to chdc trien khai cac giai phap nang cao chi so nang luc canh tranh tinh Gia Lai (thu6c trach nhiem quan IY nganh, linh vac có lien quan truc tiep hoc gian tiep den chi so Wang lac canh tranh tinh Gia , II. Bang tong hop chi tieu phan dau tirng chi so thanh phan thu6c chi so nang lye canh tranh tinh Gia Lai cua cac so', ban, nganh, dia phu'o'ng: (co phy lac I kern theo Ke hoach nay). III. Ke ho#ch thkrc hien cac giai phap de nang cao chi so nang Lire canh tranh:

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAMthptpleiku.gialai.edu.vn/upload/18282/20181002/1991-KH-UBND.pdf · Theo ke hoach cua cac nganh, dia phuang xay dung, Oy, ban nhan

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT...

 • UY BAN NHAN DAN TINH GIA LAI

  S64934/KH-UBND

  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Dec lap - Tkr do - Hanh phtic

  Gia Lai, ngay.10 thcing 9 nom 2018

  KE HOACH HANH HONG ang cao chi so nang Ityc canh tranh nom 2018

  va cac nom tiep theo cua tinh Gia Lai

  Thvc hien Nghi quyet s6 120/NQ-HDND, ngay 12/7/2018, dia H6i d6ng nhan dan tinhs khoa XI, ky hop thin Sau ve viec thirc hien cac kien nghi sau giam sat dm dong nhan dan tinh Gia Lai nom 2016, 2017 (co hieu luc thi hanh tlr ngay 12/7/2018).

  Theo ke hoach cua cac nganh, dia phuang xay dung, Oy, ban nhan dan tinh ban hanh ke hoach hanh d6ng nham nang cao nang cao chi so nang luc canh tranh tinh Gia Lai trong thari gian tai, cu the nhu sau:

  I. Muc dich, yeu eau: 1. Muc dich: - Cai thien theo huamg tich cuc chat luong dieu hanh kinh to va no luc cai

  cach hanh chinh cua tinh. Nang cao y thirc, trach nhiem cua timg can b6, tong chirc,, vien chdc va cac co quan, dan vi có quan den timg chi so con, thu6c chi so nang Luc

  so

  tranh - cua tinh Gia Lai. Qua do, timg buac phan dau dua chi s6 chi nang luc canh tranh tinh Gia Lai vao nhom dau cua ca nuerc.,

  - Tao diet' kien thuan lo.i de thilc day su phat trien cua khu vuc kinh to to nhan tren dia ban tinh.

  2. Yeu cau: - Cai thien mai truarng kinh doanh, nang cao chi so nang luc canh tranh tinh

  Gia Lai la viec lam cua tat Ca cac sac nganh, dia phucmg, tong tap the, ca nhan cac can b6, tong chirc, vien chirc N/A cac doanh nghiep hog Ong tren dia ban tinh Gia Lai.

  - Cac nganh, dia phucmg can vao tieu chi phan dau UBND tinh da ban hanh kern theo ke hoach nay, khan tnxang xay dung cac giai phap cu the va to chirc trien khai that hien có hieu qua. Khong dim day trach nhiem giaa cac s6, nganh, dia phuang.

  - Thu truong cac s6, nganh, dia phuang chiu trach nhiem truOc Uy ban nhan dan tinh ve viec to chdc trien khai cac giai phap nang cao chi so nang luc canh tranh tinh Gia Lai (thu6c trach nhiem quan IY nganh, linh vac có lien quan truc tiep hoc gian tiep den chi so Wang lac canh tranh tinh Gia , II. Bang tong hop chi tieu phan dau tirng chi so thanh phan thu6c chi

  so nang lye canh tranh tinh Gia Lai cua cac so', ban, nganh, dia phu'o'ng: (co phy lac I kern theo Ke hoach nay).

  III. Ke ho#ch thkrc hien cac giai phap de nang cao chi so nang Lire canh tranh:

 • Trong theri gian toi, cac so., nganh, dia phuang tap trung vao cac cong viec mang tinh cl6t pha nhu sau:

  1. Tap trung cai thien chat luvng giai quytt thu fig hanh chinh (giao SO. Nqi vu thulYng xuyen theo doi, danh gia va bao cao UBND tinh):

  - Nang cao chat lugng giai quyet cong viec mot cach co hieu qua cua timg can b6, cong chirc, vien chirc thai d6 than thien. Chuyen nhan thirc va hanh d6ng hang ngdy tir "quan ly doanh nghiep" sang "dong hanh cong doanh nghiep" va phuang cham "thanh cong cua doanh nghiep chinh IA thanh cong cua tinh".,Xay clung phong cach phvc vucua b6 may chinh quyen cac cap doi vai nha dau tit, doanh nghiep va cong dan theo huarng than thien, chuyen nghiep va tAo thuan lgi toi da va chuyen dan sang ca the tien phvc vv doanh nghiep. Cong khai quy trinh va cong chirc co trach nhiem xir lY ho sa, kien quyet xir IY cac can b6 vi phAm quy trinh xir ly ho sa, gay phien ha, sach nhfe'u doanh nghiep. Dao tao, boi cluOng nang cao trinh d6 d6i riga cong chirc, vien chirc de dam bao c6 du pham chat, nang Ikrc thirc hien tot nhiem vv.

  - Rut ngan thoi gian thin hien cac thu tic hanh chinh so voi quy dinh cua Chinh phi. Khong de xay ra tinh tat-1h doanh nghiep phai di lAi nhieu lan de hoan tat cac thin tic. Phi va le phi chive cong khai. Ra soat loci b6 nhUng thu tic hanh chinh khong can thiet; xir ly nghiem cac can b6, cong chirc, vien chirc gay kilo khan phien ha cho nhan dan va doanh nghiep trong giai quyet ho so', cong viec.

  - Cac ser, nganh, dia phuang nhanh chong trien khai cong tac danh gia sir hai long cua ngtrai dan va doanh nghiep tren tinh thAn dam bao thirc chat, khach quan trong viec thirc hien cac thU tic hanh chinh cua dan vi.

  Trung tam phvc vu hanh chinh cong di vao boat Ong phai dap Ung nhu cau cai cach hanh chinh va xem day la giai phap mang tinh d6t pha ye cai cach hanh chinh cua tinh.

  - N6i vu tang cuOng cong tac thanh tra, kiem tra trach nhiem cua thil truOng cac nganh, dia phuang (ke ca cap xa, phuerng, thi tran) trong viec nang cao y thirc trach nhiem doi vari cong tac cai each hanh chinh, nhat IA cai cach thit tic hanh chinh; bao cao, de xuat UBND tinh xir lY trach nhiem doi voi cac ca quan, can b6, cong chic, vien chirc xtr ly ho sa cham, dan den tra ket quA tre han va tinh trAng nhang nhiL trong giai quyet thit tic hanh chinh. Tang cuerng cong tac thOng tin tuyen truyen ve cai cach hanh chinh, cai cach thu tic hanh chinh de nhan dan biet va giam sat.

  2. Nang cao hieu qua thirc thi cua cac nganh, dia phuvng (giao Van phong UBND tinh thuttng xuyen theo doi, danh gia va bao cao UBND tinh):

  - Cac so, nganh, dia phuang barn, sat cac truang, chinh sach cua Trung nang va cua tinh; chit d6ng giai quyet hoac tham muu UBND tinh giai quyet theo tham quyen. Chu dOng bao cao ket qua ve Van phong UBND tinh theo thang).

  3. Giam viec thanh tra, kiem tra doi Doanh nghiep (giao Thanh tra tinh thui:mg xuyen theo doi, danh gia va bao cao UBND tinh):

  - Tuan thU ke hoach thanh, kiem tra doanh nghiep cua tinh ban hanh hang nam. Doanh nghiep CO quyen tir choi cac cu6c thanh tra, kiem tra khOng co trong

  2

 • ke hoach hang narn cua tinh va cac cu6c thanh tra, kiem tra trung vOi ke hoach thanh tra, kiem tra do Trung Lrang phe duyet.

  - Cac ca quan CO chirc nang ve cong tac thanh tra, kiem tra doanh nghiep co trach nhiem tao dieu kien thuan lqi cho doanh nghiep hoot d9ng san xuAt kinh doanh hieu qud.

  4. Cham dirt tinh trang chi phi khong chinh thin (giao Thanh tra tinh thuing xuyen theo doi, danh gia va boo coo UBND tinh):

  - Ngt.r6i dan va doanh nghiep co trach nhiem phan anh hodc to coo cac can b6, cong chirc, vien chirc gay kho khan, nhting nhreu, dei hoi chi phi khong chinh thirc (dac biet la cac linh virc thue, hdi quan, bdo hiem, nha dat, guar' ly thi truamg, pilot-1g chay china chay, an ninh trat,ty).

  - Ca quan tiep nhan phan anh hoc to coo la Thanh tra tinh, so 04 Hai BA Trung, phuang Tay San, thanh ph6 Pleiku, tinh Gia Lai; dia chi email: [email protected], throng day nong: Ong Nguyen Qui Th9 - Pho Chanh Thanh tra tinh: 0905.103.305 hoc Ong Nguyen Ph - Ph6 Chanh Thanh tra tinh: 0914.234.579.

  UBND tinh cam ket bdo dam quyen 19.i cho cac doanh nghiep phan anh hodc to coo.

  5. Tang cu*ng tinh minh b4ch trong vies WO On thong tin: (giao SO. Thong tin va Truyen thong thurimg xuyen theo doi, danh gia va boo coo UBND tinh):

  - Cac sae, nganh, dia phuang thu6ng xuyen cap nhat cac tai lieu phap 13'i; tai lieu quy hoach, ke hoach; tai lieu ve ngan sdch; thong tin m6i thou CO lien quan den nganh, linh vgc quan ly len trang web cila tinh, ctia cac nganh, dia phuang va tren cac phuang tien th6ng tin doi chung.

  - Cac s6, ngdnh, dia phuang citroc ngu6i dan va doanh nghiep yeu cAu cung cap th6ng tin thi phai nhanh chOng xir 1}"/ va cung cap trong khoang gian cham nhat Id 02 ngdy (trir nhirng van ban c6 tinh chat mat theo quy dinh caa phdp luat).

  - Van phOng UBND tinh chu tri, ph6i hop vai SO. Thong tin va Truyen thong thtrarng xuyen don d6c, huOng an cap nhat day du cac th6ng tin ciia cac trang web dm tinh, cua cac nganh, dia phuang de phyc vu ngued dan N/A doanh nghiep.

  - SO; Thong tin va Truyen thong nghien ciru. xay dung dng dung mpg xa h6i (zalo, viber...) de thyc hien cac thu tilt hanh chinh.

  6. He thong thiet che phap IS/ va An ninh trot by can WI nie'm tin ho'n doi voi doanh nghi0 (giao SO' Tir phap phu trach thiet che phap 11S,, Cong an tinh phi trach an ninh trot ty'; thuirng xuyen theo doi, danh gia va boo coo UBND tinh):

  - So' Tu phap ch6 tri, phoi hop vai Cong an tinh, Vien kiem sat nhan dan tinh, Tea an tinh va cac nganh, dia phuang:

  + Tang cu6ng cong tac tuyen truyen, pho bier' cac van ban quy pham phap luat (QPPL) co lien ,quan den doanh nghiep (DN), ph6ng chong tham phap luat dan sun, khieu nai, to coo, giai quyet tranh chap kinh to va thi hanh an.

  + Trien khai cac hoot dOng cong tac ho try phap ly cho DN.

 • ti

  + T6 chirc thi hanh kip th6i, day du cac van ban QPPL do Trung uang va dia phuo'ng ban hanh.

  + Giai dap phap luat cho DN. - So. Tu phap chu tri, phoi h9p Cong an tinh, Vien kiem sat nhan dan

  tinh, T6a an tinh xay dung quy the phoi h6p, kiem tra cheo nham tao niem tin vao he thong phap luat, bao ve quyen va lai ich hap phap cua ngueli dan va doanh nghiep.

  - Cong an tinh xay citing ke hoach bao dam tinh hinh an ninh trat ttr, tr6m cap tai san; cham dirt tinh trang bao ke, bang nhom gay kho khan cho hoat d6ng san xuat kinh doanh cho doanh nghiep.

  7. T4o ngtain cung lao dYng có 1(57. nang (giao SO Lao dOng, Thin:mg binh va XA hoi chu tri, phoi hyp WA SO' Ciao dyc va Dao tao thu.O.ng xuyen theo doi, danh gia va bao cao UBND tinh):

  - Chi dao cac co so. gido due nghe nghiep tap trung lieu chinh co cau nganh, nghe de dap irng nhu cau sir dung cita doanh nghiep va xu the Oat trien kinh to - xa h6i cua tinh.

  - Phat trien mang thi trueyng lao Ong tir tinh den cac huyen; dua th6ng tin thi truemg lao d6ng den cloi tuong c6 nhu cau vai nguon th6ng tin phong phu tao ca h6i cho nguoi lao dOng c6 nhieu lga ch9n phu h9p.

  - Khai thac va ket nOi cung cau lao d6ng mot each toi tru; tang cueing va mo r6ng cac hog d6ng tir van dich vu viec lam nhieu hinh thirc phong phu den tong cum huyen, cum xa, Oat huy hieu qua cac phien giao dich, to van viec lam.

  - Nang cao chat luting dao tao ngoai nga, k9 nang mem cho ngtr6i h9c c6 nhu cau xuat khau lao d6ng; day manh hog d6ng xuat khau lao d6ng sang cac thi tnreng phii hop vai kha nang va tap quan cua lao d6ng trong tinh.

  8. Nang cao chat luvng dich vy 118 try. doanh nghip (giao Ke ho4ch va 1)&1 to thuimg xuyen theo doi, danh gia va bao cao UBND tinh):

  Tiep tuc trien khai mo hinh dich vu cong ve clang kY doanh nghiep, clang lcY dau toctla Ke hoach va Dau tu'. Cac nganh, clia phucrng khan truang xay dtmg de an cac loaf hinh dich vu cong phtic vu ngu6i dan va doanh nghiep tren,tinh than,cong khai, minh bach, chuyen nghiep, trinh UBND tinh phe duyet va to chirc trien khai thuc hien.

  - Cac nganh, dia phucrng CO lien quan xay clung va to chirc trien khai ke hoach 118 tra doanh nghiep nh6 va vira ctia don vi minh theo climg quy dinh cua Luat Ho tra doanh nghiep nho va vira nam 2017.

  9. Quail 1S7 dat dai theo thing quy dinh ciia phap It* (giao Tai nguyen va Moi truo.ng thiromg xuyen theo doi, danh gia va bao cao UBND tinh):

  - Can cir vac, quy hoach, ke hoach sir dung dat, danh muc cac du an keu g9i &au tir Cita tinh, Tai nguyen va MOi tru6ng co trach nhi'em tham muu UBND tinh thgc hien tots cong tac den giai phong mat bang nham tao quy dat ,sach de phuc vu nha dau tu. Hoan thin he thong dieu tra, danh gia tai nguyen dat, so luting, chat luting, tiem nang va moi twang dat, dam bao cung cap clay du th6ng tin, du lieu ve dat dai cho ngt.r6i dan va doanh nghiep c6 nhu cau.

  4

 • - Tri'en khai va xay dung ca dir lieu thong tin ve gia dat, ding khai, minh bach gia dat de cac nha dau tu quan tam nghien cdu dau tu.

  - Tang cuOng ding tac Quail 13"/ quy hoach, thuOng xuyen kiem tra, giam sat, hoan thien chinh sach b6i thuong, h6 tro tai dinh cu khi nha nuo.c thu h6i &At.

  IV. Cac giaiphap cu th6: Cac sO, nganh, dia phuang can dr ke hoach hanh dOng nay va cac ke hoach

  dm don vi da xay dung, cu the Ma cac bien phap trien khai thirc hien cc') hieu qua.

  V. To chin thtrc - Thu truOng cac nganh, dia phuang chiu trach nhiem to chirc trien khai

  tilde hien ke hoach hanh dOng nay. Ke hoach nay duoc ph6 Nen den tirng cac can b9, cong chdc, vien chdc va cac doanh nghiep den dia ban tinh.

  - Dinh kSi hang q4; cac nganh, dia phuang co trach nhiem bao cao ket qua to chtrc, trien khai thkrc hien Ice hoach nay cho UBND tinh (qua SOf Ke hoach va Dau az). Giao So. Ke hoach va Dau to tong h9p, bao cao, de xuat UBND tinh chi dao thuc hien.

  - Trong qua trinh to chdc trier' khai thkrc hien ke hoach nay neu có gi vuOng mac kip thai bac, cá UB. D tinh (qua SO. Ke hoach va Dau tu) de dieu chinh, bo sung cho phi hop./

  Noi nliejn: - TT. Tinh fly (bac, cao); - TT HDND tinh (bac, cao); - ChU tich va cac Ph6 Chu tich UBND tinh; - UBMTTQVN tinh va cac Doan the; - Cac sac, ban, nganh trong tinh; - UBND cac huyen, thi xa, thanh pho; - Cong thong tin dien tir tinh; - Luu VT, CNXD, KGVX, NL, NC, KTTH.

  TM. Ii' BAN NHAN DAN TICH

  Npic Thanh

 • -511 tr -4at ANt -

  flaft 41.1

  I I _

  _ a- IT

  1_-LL -- -

  ht' ,1117141 AP) */ 7104__ 4 CU* 411.

  AMIN:4 _= :at t

  OWL 4 RE 41111111 = -_- - r

  -tith ow:

  1-'14= r

  VW..ir

  - _

  44f11,, =:1=

  4.0 :'fr o 1 MEE

  _I -- 1

  -I., I - -

  1 - - -

  —_ I

  _1

  1

  CT

  is =.7

  - ▪ - -- ^I =-1 =.• -

  -L r:. - II -1- - - I I tr_T _ L

  1_1_1 I El_ I_

  TI- - -1 _ _ _

  _I- El - 11* 4

  LI

 • I Ell.----- ---.- ....- • 0 A;

  cA ---- -.P1/ ...^.1,-.

  • 0 cap St

  D) •

  A),. -a C) rZ).

  O 0 0). c • Q•

  •E"

  0, • C m. A) LI (Jo

  10, • 0„

  0 0

  0

  C) = C•

  > —

  0, `-( 0-- a, 0'.

  z

  .0. 0) 3

  F1., •

  C A)

  (ra CD

  (To 6.

  •-•

 • = In. 1----

  e - 1/40 n i

  L.-) ...", ,..

  32%

  28%

  8:5,' c, -

  e •1*

  -

  0

  e v-) (-1

  e m Co

  e 0

  e 0

  Di e

  m c

  ao n

  h At

  Tru

  ng v

  i

  20

  16

  I 2

  01

  7

  2016 I 2

  01

  7 ",...............-

  ,-) el 1 /4.2

  ._... N 00- sr)

  o N

  0, .

  15, 5

  2%

  27,9

  4%

  e 0 S kn N

  e . r-1 ..r) _

  e r---. .s-, c6 N

  e v-.) h : N

  e 0 0

  N

  e co cn tr; -

  .... DD In

  Cig 0 a`,.. — ....0

  M r-- —

  73, 7

  4% '!

  0 t--. 0,' N

  e ,r, -,4- trc N

  e en en eg en

  0 o o kn.' N

  ... \'''... N

  0

  N

  -... CO

  0

  0.5

  00

  -

  44,7

  4%

  ;:

  tri

  0

  N

  e CO

  -

  e r• I

  V'

  e ,..0

  Co

  e ,r •zr

  e

  ,....0 r4

  Os z e N r--

  co

  N m .. •_

  41,4

  3%

  e 0 r-- I< cm 83

  ,33%

  28,5

  7%

  67,8

  6%

  SD

  D d

  o lo

  ng

  ai T

  TH

  C

  Sa

  Tai

  ngu

  y en

  va

  Mai

  i O

  ng n

  hi Z

  u (%

  ) tr

  u tyn

  g 20

  , 00%

  12

  ,12

  % 6

  , 67%

  Gia

  La

  i

  N .... N

  © os ,s V• Tr 0( cc)

  c)

  O cs->

  e- OP- ,-, s•?. —

  , so •-s,' , N

  •0 °" , o's c> —

  ';' Gs s•-?. -1-

  , 0

  so v-, ,..6 _

  0 CI ca ,.

  N

  0 _ r•-, cc

  2016

  c., .;3.° co

  v-)

  r---. .?>.'Z' N

  in

  Os 8-2 ..,-) cr,7 —

  ..6-5-•'

  \ 6 r---.

  C;-?,

  (---1

  Dan

  vi

  chi

  t' tr

  ach

  Dun

  I/

  lien

  Vi

  ) i d

  un

  g c

  hi soc

  hju

  nhi

  ern

  chi

  nh

  trac

  h n

  hie:

  m

  So

  Tai

  ng

  uyen

  va

  Mai

  Cac d

  ia

  Lru a

  ng

  p htr

  ong

  Sa

  Tai

  ng u

  y en

  va

  Mo

  i tr

  uang

  . S

  o ch

  ink

  c0 00 -t7 0 o t -Cc .-.

  C.) a.

  SO. T

  ai n

  g uy e

  n v

  a M

  Oi

  Cac

  dia

  tw

  ang

  phtr

  ang

  Sa

  Ta

  i ngu

  yen

  va

  Mai

  Cac

  dia

  tr

  trem

  g p

  huo r

  ng

  So

  Tai

  ng u

  y en

  va

  Moe

  Cac

  dia

  tw

  ang

  phua

  ng

  Se( T

  ai n

  g uye

  n v

  a M

  6 i C

  ac d

  ia

  tru a

  ng

  ph

  ucrn

  g

  SO T

  ai n

  g uye

  n v

  a M

  8i

  Utr a

  ng

  S

  a T

  ai c

  hin

  k

  So

  Tai

  ng u

  y en

  va

  Mai

  ru

  tyng

  at b

  ang

  kin

  h do

  anh

  va c

  o SO

  ng

  uyen

  va

  Mai

  n Q

  uyen

  sir

  dung

  dat

  (%

  ) tw

  ang

  SO T

  ai n

  guy

  en v

  a M

  oi

  luti

  ng

  limit

  CD

  • ...,

  i d

  e dug c

  cap

  GC

  NQ

  SD

  D

  ro b

  i th

  u (t a

  t (l =

  Rat

  1

  an tr.&

  ve

  tie!

  ) can

  /mor

  rcin

  g

  doan

  h (%

  )

  Cu q

  uy d

  at w

  it(%

  )

  b ang

  cha

  m (

  %)

  l ong

  tin

  ve

  dai

  khon

  g c h

  ong(

  %)

  DN

  se

  cltrg

  c be

  d th

  u an

  g

  )n l

  u on/

  nhi

  eu k

  ha n

  ang

  )

  ia

  tinh

  ha

  p v

  6i

  uang (

  % D

  6ng

  Y)

  'HC

  dat

  da

  i tr

  ong

  v ong

  2

  ,4p

  khan

  (%

  )

  IZ

  Z '

 • 1 Pi

  tvz

  >.

  csx

 • Di e

  m c

  lang

  ks, 2

  01

  8

  G N 00

  0 O

  33%

  0 66

  -a° 0 cr.

  74, 1

  2%

  ;.-° N „7. so- N

  0 ,r, N r....- OS 8

  2,72

  %

  5,83

  %

  a° . _ 00

  II T

  rung

  _ ., N

  N*,... .. 00 v-, N N

  00 ,,,. LZ

  '0.9' r4") —

  72,0

  9%

  8'9' ‘.0 N N

  e un r. 71- ).-)

  ti. , en R,..0

  .81-r: kr, N kr) N 0

  0 ,..., N- — o

  e. _ C--:

  e N

  e ‘.. -,.. en 0 0 0.,"

  ,.. co

  )'ig ,t oc, ‘.6 N

  '0 V kr::

  _ N

  re)

  .8e, )1.3° N (z) oi v)

  e hkr) ‘,0

  V ... 0 N.. en NO

  O

  N

  e. N v-, cf: v4-

  0 - — — 0,

  o 00

  ..,„ .= =

  r-- Z. Z 0

  SO. N

  ei

  vu

  Tha

  nh

  tra

  t in

  h

  Tha

  nh t

  ra U

  nit

  Tha

  nh

  tra

  tinh

  „0 ci)

  ...0 V tr) C

  75

  =

  p v

  ao w

  ebs

  ite

  ctia

  tin

  h (%

  )

  Z. a

  a

  .. 0

  on

  10%

  guy

  thai

  gia

  n d

  e

  hien

  QD

  PL

  (%

  )

  t cong v

  iec

  hie

  u q

  ua

  (%)

  oN o

  di

  lai n

  hieu

  Ian

  de

  ho

  an t

  at

  d on

  gia

  n (%

  )

  nie

  m y

  et c

  on

  g k

  hai

  (%)

  ten

  TT

  HC

  du

  ctc

  rut

  ngan

  inh(

  %)

  h, k

  i ern

  tr a

  tir

  5 c

  uec

  tra

  len .

  kier

  n tr

  a bi tr

  ang l

  ap (

  %)

  .

  'ho

  mot cu

  Oc l

  am v

  iec

  va

  i r a

  thu

  e

  a ......., c )... )).-) Z tt).

  P

  ZS 2 (..... ).,, 2 ...

  U Ti l

  e D

  N da

  nh

  tim

  hie

  u v

  a th

  tr

  CB

  CC

  gia

  i quy

  =

  CB

  CC

  tha

  n th

  ie

  DN

  k hon

  g p

  hai

  thii

  tuc

  (%)

  Rai

  tv

  c g

  i Ay

  to ,..) 0-

  •,o ..-• CL

  :

  a .. Thb

  i g

  ian

  thtr

  c

  km

  so

  va

  i g

  uy

  Ti l

  e D

  N bi

  tha

  n

  tron

  g n

  am(%

  )

  Nei du

  ng

  tha

  nh,

  So

  gib '

  trun

  g.v

  i

  than

  h tr

  a, k

  iem

  t

  E ...

  1....

  .1. . - -. .

  ,I-

 • W

  z

  Z.

  S0)

  z▪ CI C=1)>. g O. Vi go

  o

  H C)

  a>s

  a-

  •o› a C

  ao C)

  cr> 0)'

  H H

  .0, O cro

  .. z a)- Cro

  ss • —• n,/

  ^ e 0 •

  1.111

  9. E

  ll IN

  UI.11

  at n a-, 2. • Q.

  cro= • (row.

  0 0

  O O

  Cn

  0

  O 0

  O 0

  O :57 0 0

  O

  00 7

 • td\

  0 0

  0.° ,0 til kr)

  . .61-) ro-) v-) r.....

  Die

  m c

  ao n

  hA

  t T

  run

  g v

  i

  2016 2017 2016

  I 2

  01

  7

  22,8

  6%

  44, 0

  3%

  45, 7

  1%

  N

  gs2. Os csi (f). Cls

  •Cg kr) 00

  I< ("4

  24, 1

  8%

  17, 9

  8%

  21, 3

  3%

  27, 4

  7%

  g''.. 00 4-1

  (^ I

  20, 2

  1%

  o °. e

  23

  , 08

  %

  CD

  NCI CO oci _

  i; ° S.0 kr) so'

  CI ° (r") r--- str' _

  0°. c•-) Cs

  00°0 •ct

  0 r•-• so

  0 t--- r--

  0 0

  N

  0 so sZt...

  Cs 1

  kr) 00

  0° 0° Os

  — _

  Cac

  sa, n

  gan

  h, d

  ia

  p hu

  ang

  20

  , 73%

  23, 2

  3%

  13,4

  1%

  O 47, 3

  7%

  33

  , 68%

  28, 4

  2%

  r3

  7, 3

  5%

  [34

  , 34%

  r2

  0, 2

  0%

  v-c—

  .... .

  .

  2016j

  2017 0 „,..,

  ..). N

  °

  _

  %L0` LI

  c..., ° .. 00 M

  Dun v

  i lie

  een

  c161

  chi

  t]

  trac

  h n

  hiem

  Cac

  ng

  anh,

  di

  a p

  huan

  g

  Cac

  dia

  p h

  uan

  g

  Dun

  c

  hju

  tr a

  ch

  nhi

  em c

  hin

  k

  c ho

  cac

  DN

  NN

  gay

  kh6

  VP

  UB

  tin

  h ( %

  D6ng Y

  )

  So

  Tai

  ng

  uyen

  va

  Ma

  i tr

  uer

  ng

  Ng a

  n ha

  ng n

  ha n

  trac

  ri h

  an tro

  ng c

  ep

  kha

  i Se

  , TA

  ' ng u

  y en

  va

  Mei

  (%

  D6ng Y

  ) tw

  ang

  i. han

  tro

  ng

  vie

  c th

  uc

  hien

  C

  ac s

  a, n

  gan

  h, d

  ia

  )Ong

  Y)

  phuan

  g

  ri ban

  tro

  ng

  vie

  c C

  O d

  uce

  cac

  Cac s

  a, n

  gan

  h, d

  ia

  NN

  ( % Dan

  g

  p hu

  ang

  Cac

  sa,

  ng a

  nh,

  dia

  phuan

  g

  SO K

  e hoa

  ch v

  a D

  ail t

  o

  SO

  Ta i

  ng

  uyen

  va

  Ma

  i tr

  uan

  g

  1Cy

  c T

  hu

  d t i

  nh

  Cac

  ng

  anh,

  dia

  ph

  uang

  ,(C) CA

  Ng

  Z

  OA C =

  ..... co. Z ai

  tr

  ong t

  i ep c

  an

  da

  i

  ri ha

  n t

  rong t

  iep

  can

  cac

  D

  6n

  g Y

  )

  • t i

  er) g

  iai q

  uyet

  cite

  k

  h6

  do

  anh

  ( % D

  eng

  y)

  I.1)Cit

  FD

  I han

  la

  pha

  t tr

  i en

  ' (%

  DO

  ng y

  )

  i ha

  n t

  rong t

  i ep

  can

  dal

  da

  i

  uyen

  tro

  ng m

  i en /

  gia

  m t

  hue

  ," ) i han

  tro

  ng t

  huc

  hien

  cac

  1") at

  den

  g n

  hen

  du

  ce n

  hieu

  i

  'i an(

  % D

  ang Y

  ) 1

  t -

  C

  Vie

  c ti

  nh

  in

  al

  khan

  cho

  D1\

  11

  DN

  NN

  thu

  en 1

  ( %

  D6ng Y

  )

  DN

  NN

  thu

  en 1

  :

  khoa

  n v

  ay (

  %1

  DN

  NN

  thu

  en I

  thac

  kho

  ang s

  a

  )NN

  N t

  huen

  1

  TT

  HC

  (%

  )NN

  N t

  huan

  iqp

  d 6n

  g

  DN

  FD

  I &

  rot u

  k h

  an h

  an

  DN

  d

 • 00

  1 (:)

  -

  0)'

  x- 0, 'a

  04)• Ca, 7 7' <

  9' 0) 66' n

  11),, z

  g.

  0)

  0. 7 7

  ccc

  o>.

  •--1

  Z 0, •0›

  0).

  F).

  'O

  C

  C)

  0•?, -0

  Q.:

  *q

  '0 0, C)

  C)

  0), 10)

  Q. Q. Po. c'

  Q• =1:

 • Die

  m th

  ing

  1

  4 2

  018 .

  1. r--N

  ten e 0, 00 ri

  e 0 0 rz 0,

  e NO 00

  ‘..0

  e — N

  00

  —e ',3,F.: 0

  0 0. 0,

  e 0 0 tr..) l'•-•

  e 00 N Z

  N

  C N \ R. — 0

  rn NO tri- ,0

  e vr... tr-) 0

  ID

  i Cm

  cao

  nh

  AtII

  Tru

  ng v

  i

  N ,.... c> N

  ..... `..1. ‘..P

  0 0 c; -

  e. trl

  ... -

  0 mr .0

  0 0 c'..

  0 0 0,..

  Gs' 0 ,-01 `3"..

  e N v.) ;':', 0 o

  0 N kr) v-)

  e - s ,

  kr) V r•-•

  0 o O

  ,..o 1..1 = N

  en VI tre;

  0 vl. — ••- 0

  e 0 , —

  g S 0 r...: ,..o

  e c°.. — M

  N v-1 CP: en

  e N ,0 ,....6" h

  0 C'..) r,l 00 r•-)

  e 0' C:".. ‘...o C,I

  e ln CO N ,0

  .8,-.' 00 Cs C' CN1

  0 tr) 0 cz. mr

  eN 'NO 00 :

  ,0

  e — N Lri 00

  e 0 C> 6. 0

  I"-.... C:0 N

  N 0,... h

  0 N

  i.ig 0, 00 ..

  85' N 0

  0 0

  0 . N

  0 00 1---. N

  0 N N.O —

  0 In NO trc

  8° tn vzr tri

  ,..O ....

  N

  0 , ,..6.. . CV ..8? , as C7‘... —

  el:.ST tt-1 r) , 6. 0

  0 0

  .. ve)

  N 0 00

  .. 00 NO 93

  , 94%

  0 0 0 0.. tr;

  0 00 rn . '0

  0 NO en ‘..6.. 00

  e 'Tr — r-.: trt

  e N. trf 06. r--

  1

  Cia

  La

  i

  r-- ... C>

  (..) —,. cZ SO

  ' hO

  i cha

  thu

  l ,

  • no

  m v

  ita q

  ua (

  .

  'Ti

  le D

  N c

  ung

  8.' t o

  • ng

  s6 D

  N (

  °/

  Ti le

  DN

  CC

  D

  8.3

  DN

  CC

  DV

  (Vo

  l

  DN

  tir

  ng s

  ir du

  thi t

  ruan

  g (

  TT1

  DN

  da s

  ir du

  ng

  dic h

  vu

  tim

  ki e

  DN

  y di

  nh

  t i

  kiem

  TT

  TT

  (%

  DN

  tir

  ng s

  ir du

  ri lu

  a t (

  TV

  PL

  ) (%

  DN

  da s

  ir du

  ng

  dic h

  vu

  TV

  PL

  ('

  DN

  coy d

  inh

  t ii

  TV

  PL(%

  )

  DN

  t irn

  g si

  r du

  n ki

  nh do

  anh

  (DT

  DN

  da

  sir d

  ung

  8.11

  dic

  h v

  u ti

  m k

  ien

  00

 • (D,

  0

  In 00 O

  t LA

  O

  00

  CA LA

  C's • 0.7"

  O O

  O

  ti 00 Co

  co

  Qs Qs LA

  0 O

  41. LA

  CA O

  LA O

  O

  00 41,

  0

  00

  0 O

  Co 00 O O O

  LoJ

  41.

  0 0

  O O

  00 LA CO 00

  00 O O 0

  O O

  0 DJ

  LA PJ

  0 0 O 0

  \

  LA 41,

  O\

  O O

  In Os.

  00 O .7Q

  O O O

  LA

  O

  0 O

  O

  00

 • Die

  m ( t

  ang

  ky 2

  018

  0

  rl

  -.! 0 C>

  c=, C:). t---

  O— s,i- C; t---

  '8..?, v-, (-,1 v-c vs)

  Oh 0 06 Is, 94

  , 12%

  82, 1

  4%

  Cs.) (s.1 ocT

  _

  c.: _0

  -40.

  h r-•:. C•

  ...,: g Os CV .6. ^

  e c•,) )r> ) s'

  ..,...

  1/4.o ,...6) 0

  tn .1.... s..0

  57, 7

  3% 0

  co ,r, t--: (--)

  0 ,:r as N \ 0

  Tru

  ng v

  i

  N .-. O N

  .:;° c, S V' \O

  0.?.. c> kr) N 1/40

  c"... ‘r,

  00 c., -zt

  '8•° Os '0 ,Cr' 00

  .? v-) en o,

  :ig 00 CD 00

  2016

  53, 1

  4%

  0, 14 M s̀

  9̀. C Is-

  Q'

  05":' e", 0 c•-; r-.)

  g 0 — Cs1 M

  c...51' 0 —

  ,c; t--. 6 M v.)

  0 f ss, c•-) 06

  \O

  '

  c)

  vl: e

  PI

  c, C ;

  e

  ,:r ,

  sge

  C 0 CC

  e'',Q. CD —

  r-- — 06. N

  O'S-: —

  0 N vs)

  .:35- v-1 -

  ;ig v-)

  00 N 8 2

  ,14

  %

  Z.i.. N —

  0'

  CV C-1. 00

  — — O s'

  e s.0) tr t....: 0,

  0 C-si cr

  ,..6. —

  0 s)

  Li-) tss;* —

  ,:..3?- - re-, 0 r---

  1...0

  E :

 • s. E-

  0,. 0 0 •

  (.I0 -ci

  Z. 0 'CI C4 C

  .14' 5' o o X ---

  C., •

  0

  C. • FD,

  0- A) A).

  -1 A)

  A)'

  C,) Q, z

  .a z

  O

  A)'

  00 O Co °

  CO

  0 Cl• -A .00

  Co CoO C' O

  LJ

  0

  In O

  00

  00

  Cc •C) CO

  O I

  O

  -A

  0 0

  ON

  •0 0.0 O

  O

  .0 co

  O

  -A

  9 A)

  Cn

  co Co

  00

  lb O

  N 00

  la (.•.) 0 0

  OQ O

  co 00 O O

  Lo.) Cn U, C'

  O 00 0 0

 • Die

  m d

  ing

  kj,

  2018

  o ° c, —

  6°o c o , _

  6:° n n

  6° kr) 6° as co e cp

  tki) = 1- E'""

  20

  17

  --,Q.....w szr O M

  e kr1 v.) c‘ co

  6° o (::::. 0 co

  e oo ch,. ,..0 kr)

  -6° a. kr) r,r —

  6° as V1co 6- n

  e

  CV

  = N

  '•.° e 00

  c> q c 0 — 00

  c) c) tr';' 1----

  Die

  m c

  ao n

  hfi

  t _ c, ,--- -6° N O.

  c, c, c, 0 _

  e ., o _ e , n

  e kr)

  6° 0, oo

  e o

  ,..

  (.4 CD

  Gia

  La

  i

  t-- ,— co (--4

  0 \ ,:t; .1-

  e c, c:. co

  e ,---. 1---- c oo co 50

  ,91

  %

  e N 00 — — co:

  e . o O

  6° v• .zi:

  ‘.., _ ,::, en 0. en-

  N _ e N N CO ,-,-, I

  6° e- ..

  Dan

  vi

  lien

  doi

  chi

  li

  tro

  th n

  hiem

  Do

  n v

  i chi

  u tr

  ot h

  nh

  iem

  chin

  h

  Toa

  an

  tin

  h.

  Toa

  an t

  inh.

  Toa

  an t

  inh.

  Cong a

  n ti

  nh

  CO

  ng a

  n ti

  nh

  Cong a

  n ti

  nh

  Citi

  ng a

  n ti

  nh

  NO

  du

  ng

  ch

  i so

  iec

  tran

  h c

  hAp

  cu

  a D

  N c

  lan

  An

  thy

  IS//1

  00

  DN

  (T

  AT

  C)

  lan

  ng

  oa i

  qu6

  c doan

  h/t o

  ng s

  6

  Toa A

  n ti

  nh

  (%, T

  AT

  C)

  .inh

  to (I

  A d

  ug

  c g

  iai q

  uyet

  TA

  TC

  )

  tinh

  tro

  t to

  ta

  i tinh l a

  TA

  t(%

  )

  At t

  rOm

  ta i

  sar

  i nam

  qua

  (%

  )

  6

  trq

  DN

  gia

  i quy

  6t h

  ieu

  qua

  i sa

  n(%

  )

  ao k

  e ' c

  ho b

  ang n

  hom

  con

  de)

  ,

  en o

  n l

  am a

  n(%

  )

  SA

  lucy

  ng v

  u

  doan

  h do

  Te d

  Ti le

  ngu

  yen

  nguy

  en d

  an

  t

  Ti

  le v

  u v

  iec

  tro

  ng n

  am(°

  /0,

  Tinh

  h in

  h an

  Ti l

  e DN

  131 m

  CQ

  ton

  g an

  hi

  vu m

  at trO

  m

  Pha

  i tr

  a tier

  '

  xa h8i de

  n de

  — 6OO N —

  , —

  v. O —

  kn . o —

  s.0 .

  O

  l"--- .

  o

  2018-09-10T15:04:53+0700Việt NamỦy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ký lên văn bản này!