of 5 /5
UY BAN NHAN DAN THI XA BIM SON CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIVI' NAM Doc 14p - Tu. do - Hunh phtic SO: 529 /PA-UBND Bim San, ngay 26 thcing 3 nom 2018 PHIAYNG AN Xet tuyen vien chtic bac hue man' non cong lap tren dia ban Thi xa Bim Sun nom 2018 Can cir Quy6t dinh so 1100/2017/QD-UBND ngay 12/4/2017 cila UBND tinh Thanh Hod v'e viec ban hanh quy dinh ye phan cong, phan cap quan ls'T to chdc 1)0 may, bier' che va can bO, cong chdc, vien chirc thuOc UBND tinh Thanh H6a quan 1ST; Quye't dinh so 1942/2017/QD-U13ND ngay 07/6/2017 cUa UBND tinh Thanh H6a ye viec ban hanh Quy dinh tuyen dung vien chdc cho cac don vi su nghiep cong lap tren dia ban tinh Thanh Hod.; Cong van so 13989/UBND- THKH ngay 16/11/2017 dm UBND tinh Thanh Hoa ye viec chdp thuan tuyen dung vien chirc bac h9c mam non cong lap teen dia ban thi xa Bim San; Can cir Thong to 228/2016/TT-BTC ngay 1 1 / 1 1/2016 dia Bo Tai chinh ve viec Quy dinh mirc thu, the do thu, nOp, quart 1ST va su dung phi tuyen dung, du nang ngdch, thang hang cong chirc, vien chdc. UST ban nhan dan thi xa Bim San xay dung Phuang an xet tuyen vien chirc bac h9c mam non teen dia ban Thi xa voi cdc not dung nhu sau: I. PHVONG AN XET TUYEN. 1. Ve so luvng, co' cau tuyen dung: a.SO ltryng ngtroi lam v* can tuyen dung: 52 ngtrei. b. Ve co' cau: , - Gido vien mam non: 46 nguH - Nhan vien hanh chinh (kiem ke todn): 06 ngtroi. 2. Dieu ki0, tieu chufin slang 14 der tuyen vien chtic: 2.1. Ve dieu loin, tieu chuan. - Co quoc tich Viet Nam lid c6 ho klaau thuong tit teen dia ban tinh Thanh Hoa; - Tir du 18 tuoi tro• len; - Co dan dang kST du tuyen; - Co 1ST lich ro" rang; - Co van bang, chirng chi dao too, chirng chi hanh nghe hoac c6 nang khieu kST nang phu h9p voi vi tri viec lam; - DU six khoe de thuc hien cong viec hoac nhiem vu theo vi tri viec lam clang 14 du Juyen. 2.2. Ve trinh do chuyen mon. - Giao vien mam non:Co bAng tot nghiep Gido due MAm non; he dao too: Trung cap chinh quy tra len. - Nhan vien hanh chinh (kiem ke toan):Yeu cAu tot nghiep nganhk6 town he dao too Trung cap chinh quytra len. 3. Phtrung thtic tuyen: Xet tuyen. 3.1.Thir tt, u'u lien xet tuyen theo trinh dO dew Igo nhtr sau: 1

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIVI' …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIVI' …

UY BAN NHAN DAN THI XA BIM SON
CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIVI' NAM Doc 14p - Tu. do - Hunh phtic
SO: 529 /PA-UBND Bim San, ngay 26 thcing 3 nom 2018
PHIAYNG AN Xet tuyen vien chtic bac hue man' non cong lap
tren dia ban Thi xa Bim Sun nom 2018
Can cir Quy6t dinh so 1100/2017/QD-UBND ngay 12/4/2017 cila UBND tinh Thanh Hod v'e viec ban hanh quy dinh ye phan cong, phan cap quan ls'T to chdc 1)0 may, bier' che va can bO, cong chdc, vien chirc thuOc UBND tinh Thanh H6a quan 1ST; Quye't dinh so 1942/2017/QD-U13ND ngay 07/6/2017 cUa UBND tinh Thanh H6a ye viec ban hanh Quy dinh tuyen dung vien chdc cho cac don vi su nghiep cong lap tren dia ban tinh Thanh Hod.; Cong van so 13989/UBND- THKH ngay 16/11/2017 dm UBND tinh Thanh Hoa ye viec chdp thuan tuyen dung vien chirc bac h9c mam non cong lap teen dia ban thi xa Bim San;
Can cir Thong to 228/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016 dia Bo Tai chinh ve viec Quy dinh mirc thu, the do thu, nOp, quart 1ST va su dung phi tuyen dung, du nang ngdch, thang hang cong chirc, vien chdc.
UST ban nhan dan thi xa Bim San xay dung Phuang an xet tuyen vien chirc bac h9c mam non teen dia ban Thi xa voi cdc not dung nhu sau:
I. PHVONG AN XET TUYEN. 1. Ve so luvng, co' cau tuyen dung: a.SO ltryng ngtroi lam v* can tuyen dung: 52 ngtrei. b. Ve co' cau:, - Gido vien mam non: 46 nguH - Nhan vien hanh chinh (kiem ke todn): 06 ngtroi. 2. Dieu ki0, tieu chufin slang 14 der tuyen vien chtic: 2.1. Ve dieu loin, tieu chuan. - Co quoc tich Viet Nam lid c6 ho klaau thuong tit teen dia ban tinh Thanh Hoa; - Tir du 18 tuoi tro• len; - Co dan dang kST du tuyen; - Co 1ST lich ro" rang; - Co van bang, chirng chi dao too, chirng chi hanh nghe hoac c6 nang khieu
kST nang phu h9p voi vi tri viec lam; - DU six khoe de thuc hien cong viec hoac nhiem vu theo vi tri viec lam
clang 14 du Juyen. 2.2. Ve trinh do chuyen mon. - Giao vien mam non:Co bAng tot nghiep Gido due MAm non; he dao too:
Trung cap chinh quy tra len. - Nhan vien hanh chinh (kiem ke toan):Yeu cAu tot nghiep nganhk6 town
he dao too Trung cap chinh quytra len. 3. Phtrung thtic tuyen: Xet tuyen. 3.1.Thir tt, u'u lien xet tuyen theo trinh dO dew Igo nhtr sau:
1
+ Dai hgc chinh quy; + Dai hoc tai chirc &rig thei c6 bang Cao clang chinh quy; + Dai h9c tai chirc d6ng thoi c6 bang Trung cap chinh quy; + Dai hgc tai chirc; + Cao clang chinh quy; + Cao clang tai chirc &mg tiled c6 bang Trung cap chinh quy; + Trung cap chinh quy. 3.2. Ni)i xet tuyen: 3.2.1. Xet ket qua hoc tap bao gom diem hoc tap va diem tot nghiep cua
ngired dg tuyen. 3.2.2. Mem tra, sat hach thong qua phong van ye Wang hrc, trinh d6 chuyen
mon, nghiep vu cua ngirefi dg tuyen., NO dung kiem tra, sat hych bang hinh thirc phong a. Nguoi dg tuyen dugc kiem tra, sat hach bang hinh thirc phong van cac
not dung sau: Luat Vien chic nam 2010; Nghi dinh s6 29/2012/ND-CP ngdy 12/4/2012 1/4.d
cua Chinh phu ye tuyen dung, sir' dung va quan ly vien claire; Cac quy dinh ye Kir lY ky luat vien chirc va trach nhiem boi thuong, hoan tra cua vien chirc theo quy dinh cua Nghi dinh so 27/2012/ND-CP ngdy 06/4/2012 dm Chinh phil;
b. Ngodi ra, d6i vii timg vi tri viec lam cg the, nguoi dg tuyen dugc kiem tra, sat hach bang hinh thirc ph6ng van them cac not dung lien quan irng vii vi tri viec lam d6. Cu the:
- Doi vii ngirefi dg tuyen vao lam gido vien: + Van ban hap nhat so 04/VBHN-BGDDT ngdy 24 thang 12 nam 2015 cua
B6 truing B6 GDDT ve Quyet dinh ban hanh dieu le twang imam non. + Cac not dung nghiep vg chuyen mon lien quan dugc quy dinh tai Thong
tu so 28/2016/TT-BGDDT ngdy 30/12/2016, Thong tu sira d6i b6 sung mot so not dung cua chuong trinh gido duc mam non ban hanh kern theo Thong tu so 17/2009/TT-BGDDT ngdy 25/7/2009 cua B6 truing B6 GD&DT.
- Doi vii nokri dg tuyen vao lam nhan vien hanh chinh (kiem ke toan): Luat ngan sach nha nirOc, Nghi dinh so 163/2016/ND-CP, ngay 21/12/2016
cua Chinh quy dinh chi tiet thi hanh mot so dial cua Luat ngan sach nha nuac, Thong tu so 342/2016/TT-BTC ngdy 30/12/2016 dm B6 trirong B6 Tai chinh quy dinh chi tiet va huang clan thi hanh mot s6 dieu cua Nghi dinh s'6 163/2016/ND-CP ngay 21/12/2016 dm Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mot so diet' cua Luat ngan sach nha ntrac; Luat Ke toan, Nghi dinh so 174/2016/ND: CP ngdy 30/12/2016 cua Chinh phu quy dinh chi tiet mot s'6 dieu cua Luat Ke toan.Nghi dinh so 16/2015/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2015 quy dinh ca the tg chu cua don vi sir nghiep cong lap.
3.3. Gich tinh diem: a. Diem hoc tap dugc xac dinh bang trung binh cong ket qua cac mon h9c
trong toan b6 qua trinh h9c tap dm ngtroi der xet tuyen a trinh d6, chuyen mon, nghiep vu theo yeu cau cua vi tri dg tuyen va dugc quy doi theo thang diem 100, tinh he s6 1.
2
, b. Diem tot nghiep dugc xac dinh bang trung binh Ong ket qua cac mon thi tot nghiep hoac diem bao ve luan van dia nguoi dir xet tuyen va dugc quy dal theo thang diem 100, tinh he so 1. ,
c. Trueng h9p nguoi xet tuyen dugc dao too theo he thong tin chi thi diem h9c tap d6ng thOi la diem tot nghiep va dugc quy d6i theo thang diem 100, tinh he so 2.
d.Diem ph6ng van dugc tinh theo thang diem ,100 va tinh so 2. , d.Ket qua xet tuyen tong so diem dm diem h9c tap, diem to nghiep,
diem phong van tinh theo quy dinh tai khoan a), khoan b) va khoan d) muc nay., TruOng fig')
tong du xet tuyen dugc dao tap theo thong tin chi thi ket
qua xet tuyen la tong so diem dugc tinh tai khoan c) va khoan d) muc nay. 3.4. Xdc dinh ngtroi (rang tuyen trong xet tuyen vien chtiv. a. Nguai trung tuyen trong kST xet tuyen vien chic phai c6 du cac diet' kien
sau day: - Co diem h9c tap, diem tot nghiep va diem phong van moi loaf dot tir 50
diem tra len; - Theo thir tix xet mkic 3.1, ch9n nguoi c6 tong diem cao han cho den het
chi tieu dugc tuyen dung. b. TruOng hop c6 tir 02 nguoi tar len c6 ket qua xet tuyen bang nhau a chi
tieu cu6i ,cung can ,tuyen dung, thi ,ngued c6 diem ph6ng van cao han la nguoi trung tuyen; neu dim phong van bang nhau tich H6i dong xet tuyen vien chircquy'et dinh nguoi trung tuyen theo thir tir u-u tier' nhu sau:
- Anh hung hxc lugng vu trang, Anh hung lao Ong; - Thuang binh; NguOi huOng chinh sach nhu thuong binh; - Con liet si; - Con thuong binh; - Con dm nguoi hu6ngchinh sach nhu thuong binh; - Nguai dan t6c thieu so; - Nguai hoan thanh nghia vu quan sir; TruOng hop van khong xac dinh dugc nguoi trung tuyen theo thir tir uu, tien
neu tren, thi Chu' tich H6i &rig xet tuyen vien chirc quyet dinh nguoi trung tuyen. c. Khong thvc hien viec bao luu ket qua xet tuyen cho cac kY' xet tuyen lan sau. 3.5. Ho so' clang kf, tit" xet tuyen vien,cherc. HO so clang 147 tuyen vien chirc Om: 02 b6, theo quy dinh tai Thong tu
so 15/2012/TT-BNV ngdy 25 thang 12 nam 2012 cUa B6 N6i vv.M6i b6 gOrn c6: - Dan clang 14T du tuy'en vien chirc (theo m'Au s6 1); - Ban So yeu 17 lich ter thuat (dan anh 4x6), c6 xac nhan cua co quan c6
tham quyen trong thOi han 06 thang, tinh den ngdy n6p ho so dy tuyen; - Ban sao cac van bang, chirng chi va bang ket qua h9c tap theo yeu cau,cua vi
tri dutuyen, dugc co quan co tham quyen chirng thvc. Truang hop c6 van bang do co s6 dao too nuoc ngodi cap phai &roc cong chirng dich thuat sang tieng Viet;
- Giay chirng nhan sire khoe con gia tri sir dung do ca quan y to du dieu kien dugc kharn sirc khoe chUng nhan theo quy dinh tai Thong tu s6 13/2007/TT-BYT ngdy 21 thang 11 nam 2007 cila B6 Y to ye viec huang dri kham sire khoe;
3
- Gidy chimg nhan thuc doi tuong uu tien trong tuyen dung vien chirc (neu co) dugc co quan, to chirc có thdm quyen chirng thgc.
- Ban sao giay khai sinh. - Ban sao so h9 khau gia dinh. -Bi thu (co dan tern) ghi ro dia chi lien lac, so dien thoai (neu co).
(Nguoi du' tuyen khong chivy bó sung cac gidy to' co lien quan sau khi ket thUethed diem Op ho sa chf xet tuyen)
4. 1-11)i thing xet tuyen vien SO luong, thanh phan H91 dong thuc hien theo khoan 1, dieu 6, Quyet dinh
so 1942/2017/QD-UBND ngay 07/6/2017 dm UBND tinh Thanh HOa ve viec ban hanh Quy dinh tuyen dung vien chirc cho cac don vi su nghiep cong lap tren dia ban tinh Thanh Hoa.
5. Le phi xet tuyen: 500.000d/thi sinh/ldn. Ngixoi du xet tuyen n9p le phi cling vOi hO so du tuyen.
6. Cac bulk va thei gian thtyc Sau khi dugc Chu tich UBND thi xa phe duyet Phuong an, UBND thi xa ‘,•0
Bim Son cong khai thong bao cac thong tin tuyen dung teen Bao Thanh Hoa, tren Dai truyen thanh thi xa va Cong thong tin dien tirUBND dong thed niem yet tai,trli so UBND xa cho den thed gian ket thuc nhan ho so du tuyen.
Du• kien thoi gian thtyc WO: 6.1. Tli,ngay 26/3/2018 den ngay 17/4/2018: Thong bao cong khai cac
thong tin tuyen dung, &mg theri thu ho so doi tuong du xet; 6.2. Tli ngay 20/4/2018 den ngay 14/5/2018: Thgc hien quy trinh xet tuyen. -Thanh lap H9i dOng xet tuyen: ngay 20/4/2018. - Thanh lap Ban Kiem tra sat hach:ngay 20/4/2018. - Niem yet cong khai danh sach nguiyi có du dieu kien du xet teen trang
thong tin dien tir UBND Thi xa, &Ong then niem yet tai tru so UBND Thi xa; Tit ngay 19/4 den ngay 04/5/2018 (tru6c ngay xet tuyen 10 ngay lam viec).
- Chi). tich H9i dong phan cong nhiem vu cho tong thanh vien H9i &Ong Xet tuyen: Ngay 23/4/2018. ‘,)
- H9p Ban Kiem tra, sat hach: Ngay 23/4/2018. -Xay dung De ki'em tra, sat hach: Tir ngay 23/4 den ngay 02/5/2018. - TO chtrc xet tuyen: Tir ngay 10/5 den ngay 14/5/2018.
ngay 15/5/2018 den ngay 25/5/2018: H9i dong xet tuyen tong hop ket qua xet tuyen bao cao Chu tich UBND thi xa Bim San.
6.4. Tir ngay 28/5/2018 den ngay 08/6/2018: Chu tich UBND thi )(a niem yet cong khai ket qua xet tuyen tai tru see UBND thi xa va cong thong tin dien tir; Nhan Don phlic khao ket qua tuyen dung.
6.5. Tit ngay 11/6/2018 den ngay 22/6/2018: H9i dOng xet tuyen to chirc chdm pink khao (neu có).
Khong thuc hien viec phUc khao doi voi not dung phong van. 6.6. Chir tich UBND thi xa Bim San giri hO so de nghi phe duyet ket qua
xet tuyen ye SO N9i vu, So Giao duc va Dao -Lao thdm dinh trinh Chu tich UBND tinh phe duyet ket qua trill-1g tuyen.
4
Bill Huy Hung
, 6.7. Sau 05 ngdy viec, ngay có quyet dinh phe duyet ket qua trUng tuyen cua Chu tich UBND tinh, Chu tich UBND Thi xa quyet dinh tuyen dung va thong bao cong khai cho thi sinh dugc biet. NOi dung thong bao phai ghi 1-6 tiled gian va dia diem nguai triing tuyen den IcT hop clang lam viec.
II. TO CHIC THI1C 1. Giao phbng ATOi vy chic tri: - Phch)i hgp Dai truyen thanh va Van phong HDND& UBND Thi xa: Niem
yet Phuang an nay tai try so UBND Thi xa va thong bao cong khai tren cac phuong tien thong tin: Bao Thanh Hoa,cong thong tin dien lir UBND Thi xa.
Phoi hop vai Trung tam hanh chinh cong: Huang dan lam ho so va thu ho so doi tugng du xet; Niem yet danh sach doi tugng du xet.
+ Dia diem nap ho so: Trung tam hanh chinh cong thi xa Bim Son, dia chi: so 28, dung Tran Phu, phuong Ba Dinh, thi xa. Bim Son.
+ Dia chi lien he: M. TOng Thi Le, so dien thoai 0913.702.248 hoac Ba. Le Thi Lan, so dien thogi 0945.825.305.
- Tham muu Chu tich UBND Thi xa thanh lap HOI dOng xet tuyen vien chirc; Ban Sat hach; Thong bao xet tuyen va tiep nhan ho so du xet tuyen;
- Phoi hop voi phong Gido due & Dao tao, phong Tai chinh - Ke hoach tham muu UBND Thi xa to chtrc thuc hien theo Phucmg an dugc phe duyet;
- Hoan thien Ho so cac btrac quy trinh thuc hien xet tuyen. 2. Giao phbng Gido dyc & Delo too, phong Ted chinh - KE hooch: Ph6i
hop vai phong Noi vu tham muu Chu tich UBND Thi xa thgc hien tot Phuong an nay.
Trong qua trinh trien khai thuc hien, nett có van de vuong mac, cac phOng, ban, don vi co hen quan kip thai bao cao Chu tic Thi xa de giai quyet./.
Noi nhOn: ICH - UBND Tinh; - So. NOi vu, SO. GD&DT; - Bao Thanh Hoa; - TT. Thi uy, HDND; - Luu: VT, NV.
5
y ban Nhân dân th xã Bm Sn