of 4/4
UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH S6: ~'55A IQD-UBND CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . DQc l~p - TV do - Hanh phuc Thanhph6 H6 ChiMinh, ngay H thdng 5 nam 2021 QUYETDINH V~ d§u ghi quy~n sir dung d§t dBi vOi 10 d§t sB 3-5 thu(>c Khu chu:c nang sa 3 trong Khu do th] mOi Thii Thiem, phuong An Khanh, thanh phf Thii Duc iN BAN NIlAN DAN THANH PHO HO CHi MINH Can cu Ludt T6 chuc chinh quyen dia phuong ngay 19 thong 6 ndm 2015; Can cu Lu(lt sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Lu(lt T6 chiec Chinh phil va Ludt T6 chuc chinh quyen diaphuong ngay 22 thang 11 ndm 2019; Can ctr Lu(lt Ddt dai ngay 29 thong 11 ndm 2013; Can ctrLudt Kinh doanh bat d(>ngscm ngay 25 thang 11 ndm 2014; Can cu Ludt Ddu gia ngay 17 thong 11 ndm 2016; Can cteLudt Quan ly, su dung tai scm cong ngay 21 thong 6 ndm 2017; Can ctr Nghi dinh s6 43120141ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 cua Chinh phil quy dinh chi tiit mot s6 di~u cua Lu(lt Ddt dai; Can cu Nght dtnh s6 44120141ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 ciLa Chinh phil quy dtnh v~ gia ddt; Can cu Nght dtnh s6 45120141ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 ciLa Chinh phil quy dtnh v~ thu ti~nsu d'?{ngddt; Can cu Nght dtnh s6 135120161ND-CP ngay 09 thang 9 nam 2016 ciLa Chinh phil sua d6i, b6 sung m(>ts6 di~u ciLacac Nght dtnh quy dtnh v~ thu ti~n su d,?{ngddt, thu ti~n thue ddt, thue mgt nuoc; Can cu Nght dtnh s6 01120171ND-CP ngay 06 thang 01 nam 2017 ciLa Chinh phil quy dtnh v~ sua d6i, b6 sung m(>ts6 Nght dtnh quy dtnh chi tiit thi hanh Lu(ltDdt dai; Can cu Nght dtnh s6 62120171ND-CP ngay 16 thang 5 nam 2017 ciLa Chinhphil quy dtnh chi liit m(>ts6 di~u va bi¢nphap thi hanh Lu(lt Ddu gia tai scm; Can cu Nght dtnh s6 123120171ND-CP ngay 14 thang 11 nam 2017 ciLa Chinh phil sua d6i, b6 sung m(>ts6 di~u ciLacac Nght dtnh quy dtnh v~ thu ti~n su d,?{ngddt, thu ti~n thue dcit,thue mgt nuoc; Can cu Nght dtnh s6 151120171ND-CP ngay 26 thang 12 nam 2017 ciLa Chinhphil quy dtnh chi tiit m(>ts6 di~uciLaLu(lt Quan ly, su d,?{ng tai san cong;

UY BAN NHAN DAN CONG . HOA xA HOI. CHUNGHiA VIET. …

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG . HOA xA HOI. CHUNGHiA VIET. …

S6: ~'55A IQD-UBND
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . . DQc l~p - TV do - Hanh phuc
Thanhph6 H6 ChiMinh, ngay H thdng 5nam 2021
QUYETDINH V~ d§u ghi quy~n sir dung d§t dBi vOi 10 d§t sB 3-5 thu(>c Khu chu:c nang sa 3 trong Khu do th] mOi Thii Thiem, phuong An Khanh, thanh phf Thii Duc
iN BAN NIlAN DAN THANH PHO HO CHi MINH
Can cu Ludt T6 chuc chinh quyen dia phuong ngay 19 thong 6 ndm 2015;
Can cu Lu(lt sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Lu(lt T6 chiec Chinh phil va Ludt T6 chuc chinh quyen dia phuong ngay 22 thang 11 ndm 2019;
Can ctr Lu(lt Ddt dai ngay 29 thong 11 ndm 2013;
Can ctr Ludt Kinh doanh bat d(>ngscm ngay 25 thang 11 ndm 2014;
Can cu Ludt Ddu gia ngay 17 thong 11 ndm 2016;
Can cteLudt Quan ly, su dung tai scm cong ngay 21 thong 6 ndm 2017;
Can ctr Nghi dinh s6 43120141ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 cua Chinh phil quy dinh chi tiit mot s6 di~u cua Lu(lt Ddt dai;
Can cu Nght dtnh s6 44120141ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 ciLa Chinh phil quy dtnh v~ gia ddt;
Can cu Nght dtnh s6 45120141ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 ciLa Chinh phil quy dtnh v~ thu ti~n su d'?{ngddt;
Can cu Nght dtnh s6 135120161ND-CP ngay 09 thang 9 nam 2016 ciLa Chinh phil sua d6i, b6 sung m(>ts6 di~u ciLacac Nght dtnh quy dtnh v~ thu ti~n su d,?{ngddt, thu ti~n thue ddt, thue mgt nuoc;
Can cu Nght dtnh s6 01120171ND-CP ngay 06 thang 01 nam 2017 ciLa Chinh phil quy dtnh v~ sua d6i, b6 sung m(>ts6 Nght dtnh quy dtnh chi tiit thi hanh Lu(lt Ddt dai;
Can cu Nght dtnh s6 62120171ND-CP ngay 16 thang 5 nam 2017 ciLa Chinhphil quy dtnh chi liit m(>ts6 di~u va bi¢nphap thi hanh Lu(lt Ddu gia tai scm;
Can cu Nght dtnh s6 123120171ND-CP ngay 14 thang 11 nam 2017 ciLa Chinh phil sua d6i, b6 sung m(>ts6 di~u ciLacac Nght dtnh quy dtnh v~ thu ti~n su d,?{ngddt, thu ti~n thue dcit, thue mgt nuoc;
Can cu Nght dtnh s6 151120171ND-CP ngay 26 thang 12 nam 2017 ciLa Chinhphil quy dtnh chi tiit m(>ts6 di~u ciLaLu(lt Quan ly, su d,?{ngtai san cong;
2
Can cu Nghi dtnh s6 148/2020IND-CP ngay 18 thang 12 ndm 2020 cua Chinh phu vJ sua d6i, b6 sung mot s6 nght dinh quy dinh chi tiit thi hanh Ludt Ddt dai;
Can cu Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02 thang 6 ndm 2014 cua B(J truong B(J Tai nguyen va Mo! truong quy dinh vJ h6 sa giao ddt, cho thue ddt, chuyen muc dich su dung ddt, thu h6i ddt;
Can cu Thong tu s6 02/2015/TT-BTNMT ngay 27 thong 01 ndm 2015 cua B(J truang B(J Tai nguyen va Moi truong quy dinh chi tiit mot s6 diJu cua Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 ndm 2014 cua Chinh phu quy dinh chi tiit thi hanh mot s6 diJu cua Ludt Ddt dai;. .
Can cu Thong tic lien tich s6 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngay 04 thong 4 ndm 2015 cua B(J Tai nguyen va Moi truong va B(J tvphap quy dinh viec t6 chuc thuc hi¢n ddu gia quyJn su d,?{ngddt dd giao ddt co thu tiJn su d,?{ngddt hoijc cho thue ddt;
Can cu Quyit dtnh s6 1580/QD-UBND ngay 14 thang 5 nam 2020 cua Uy ban nhan dan Thanh ph6 H6 Chi Minh vJ ddu gia quyJn su d,?{ngddt d6i vai 10 ddt s6 3-5 thu(JcKhu chuc nang s6 3 trong Khu do tht mai Thu Thiem, phuimg An Khanh, Qugn 2 (nay la thanh ph6 Thu Duc);
Can cu chi dgo cua Uy ban nhan dan Thanh ph6 H6 Chi Minh tgi Thong bao s6 325/TB-VP ngay 12 thang 6 nam 2019, s6 352/TB-VP ngay 21 thang 6 nam 2019 va s6 339/TB-VP ngay 29 thang 4 nam 2021do Van phong Uy ban nhan dan Thanh ph6 truyJn dgt; Cong van s6 3649/UBND-DA ngay 06 thang 9 nam 2019, s6 4968/UBND-DA ngay 29 thang 11 nam 2019, s6 5236/UBND-DA ngay 16 thang 12 nam 2019 va s6 995/UBND-DT ngay 20 thang 3 nam 2020 cua Uy ban nhan dan Thanh ph6;
Xet dJ nght cua Giam d6c Sa Tai nguyen va M6i truimg tgi C6ng van s6 3253/STNMT-QLD ngay 04 thang 5 nam 2021.
QUYETDJNH:
Di~u 1. Nay chfip thu~n dfiu gia quySn su d\lng dfit d6i vai 10 dfit co Icy hi~u s6 3-5 thuQc Khu chuc nang s6 3 trong Khu do thi mai Thti Thiem, phuOng An Khanh, thanh ph6 Thti Duc, C\lthS:
1.1.Ranh giai, vi tri, di~n tich khu dfit: Khu dfit 103-5 di~n tich 6.446,0 m2
(sau nghin b6n tram b6n muai sau ph6y khong met vuong) thuQc thua s6 15, to bim db s6 64, BQ Dia chinh phuOng An Khanh, thanh ph6 Thti Duc (theo Blm d6 trich do Khu do tht mai Thu Thiem nam 2012) tQa l~c t~i Khu do thi mai Thti Thiem, phuOng An Khanh, thanh ph6 Thti Duc xac dinh t~i Bim db hi~n tr~ng vi tri s6 8503-3-5/GD- TNMT duqc Sa Tai nguyen va Moi truOng duy~t ngay 09 thang 12 nam 2019.
3
1.2. Quy hoach chi tiSt xay dung do thi va KS hoach sir dung d~t: Quyet dinh s6 1015/QD-BQL ngay 22 thang 10 nam 2019 cua Truong ban Ban Quan ly D~u tu - Xay dung Khu do thi moi Thu Thiem vS phe duyet d6 an quy hoach chi tiSt tY l~ 11500 Khu dan cu phia B~c (phdn noi dung quy hoach, kiin true, giao thong cua 12 10&it kY hieu s6 3-5, 3-8, 3-9, 3-10, 3-12, 4-3, 4-4, 4-5, 4-12, 4-13, 4-14, 4-17) thuoc Khu chirc nang s6 3 va s6 4 trong Khu do thi moi Thu Thiem, Quan 2 (nay la thanh pho Thu Duc) va QUYStdinh s6 1124/QD­ UBND ngay 31 thang 3 nam 2020 cua Uy ban nhan dan Thanh ph6 H6 Chi Minh vS phe duyet KS hoach sir dung d~t nam 2020 cua Quan 2 (nay la thanh pho ThuDuc).
1.3. Muc dich su dung d~t: D~t a tai do thi {Khu nha a chung cu h6n hop (&it dan cu da chuc nang) co b6 tri kSt hgp chuc nang thuong m~i - dich V\l}.
1.4. Hinh thuc su d\lng d~t: Nha nuac giao d~t co thu tiSn su d\lng d~t.
1.5. Thai h~n su d\lng d~t: 50 nam tinh tu thai diSm co hi~u h,rc cua quySt dinh cong nh~n kSt qua hung d~u gia quySn su d\lng d~t; nguai mua nha a g~n liSn vai quySn su d\lllg d~t du9'c su d\lng d~t 6n dinh lau dai.
Di~u 2. Can cu van DiSu 1 cua QuySt dinh nay, cac ca quan, don vi sau day co trach nhiem thvc hi~n:
2.1. Trung tam Phat triSn quy d~t Thanh ph6 (thu(3c Sa Tai nguyen va Moi truimg):
- T6 chuc thvc hi~n vi~c d~u gia quySn su d\lng d~t thea dung quy dinh phap lu~t d~t dai, phap lu~t vS d~u gia tai san va phap lu~t khac co lien quan;
- CU d~i di~n tham dV, giam sat vi~c th1lc hi~n cu(>cban d~u gia quySn su d\lng d~t;
- L~p h6 sa gui Sa Tai nguyen va Moi truang dS trinh Uy ban nhan dan Thanh ph6 H6 Chi Minh ban hanh quySt dinh cong nh~n kSt qua trung d~u gia quySn su d\lng d~t.
2.2. Trung tam Dich V\l d~u gia tai san Thanh ph6:
Thvc hi~n cu(>cban d~u gia quySn su d\lng d~t dung vai trinh tv, thu t\lC quy dinh cua phap lu~t vS d~u gia tai san va n(>idung C\l thS t~i hgp d6ng thue th\Ic hi~n cu(>cban d~u gia quySn su d\lng d~t.
2.3. Sa Tai nguyen va Moi truang:
- Chu tri, ph6i hgp cac don vi lien quan xac dinh gia khai diSm cua thua d~t d~u gia (g6m gia ddt, hq, tdng ley thuejt, tai scm gcin li~n vai ddt niu co) thea quy dinh cua phap lu~t, gui H(>i d6ng Th:1m dinh gia d~t Thanh ph6 co y kiSn truac khi trinh Uy ban nhan dan Thanh ph6 H6 Chi Minh phe duy~t gia khai diSm;
- Trinh Uy ban nhan dan Thanh ph6 H6 Chi Minh ban hanh quySt dinh cong nh~n kSt qua trung d~u gia quySn su d\mg d~t.
4
2.4. Sa Tai ehinh:
Chu tri, phoi hop voi Cue ThuS Thanh pho, Ban Quan Iy D~u nr - Xay dung Khu do thi moi Thu Thiem, cac co quan lien quan xac dinh, huang d~n Trung tam Phat [email protected] d~t Thanh pho va ngiroi trung d~u gia vS: phuong thirc n9P tien, tai khoan n9P tiSn tning d~u gia, co quan xac nhan hoan thanh nghia vu tai ehinh cua ngiroi dll trung d~u gia sau khi nguoi tnmg d~u gia n9P tiSn sir dung d~t vao ngan sach Nha mroc.
2.5. Cue ThuS Thanh pho:
- Giri thong bao n9P tiSn sir dung d~t bang van ban eho nguoi da trung d~u gia;
- Xac nhan hoan thanh nghia vu tai ehinh cua ngiroi dll trung d~u gia sau khi nguoi dll trung d~u gia dll n9P tiSn su dVng d~t vao ngan saeh Nha nuae.
2.6. Van phong Uy ban nhan dan Thanh ph6:
Dang QuySt dinh nay len C6ng thong tin di~n tu eua Uy ban nhan dan Thanh ph6 H6 Chi Minh.
I)i~u 3. QuySt dinh nay co hi~u l\fe [email protected] ngay kY va thay thS QuySt dinh s6 15801QD-DBND ngay 14 thang 5 nam 2020 eua Uy ban nhan dan Thanh ph6 H6 Chi Minh.
I)i~u 4. Chanh Van phong Uy ban nhan dan Thanh ph6 H6 Chi Minh, Giam d6e Sa Tai nguyen va Moi truOng, Giam d6e Sa Tu phap, Giam d6e Sa KS hoc:teh va D~u tu, Giam d6e Sa Tai ehinh, Giam d6e Sa Xay d\ffig, Giam d6e Sa Quy hoc:teh - KiSn true, Giam d6e Sa Giao thong v~n tai, Cve truang CVe ThuS Thanh ph6, Chu tieh H9i d6ng Th~m dinh gia d~t Thanh ph6, Chu tieh Uy ban nhan dan thanh ph6 Thu Due, Truang ban Ban Quan ly D~u tu - Xay d\ffig Khu do thi mai Thu Thiem, Giam d6e Trung tam Phat [email protected] d~t Thanh ph6, Giam d6e Trung tam Dieh V\l d~u gia tai san Thanh ph6, Giam d6e Van phong Dang ky d~t dai Thanh ph6, Chu tieh Uy ban nhan dan phuang An Khanh thanh ph6 Thu Due va cae t6 ehue, ea nhan lien quan co traeh nhi~m thi hanh QuySt dinh nay./.
Noi nh{im - Nhu Di6u 4; - TTUB: CT, PCT/DT, KT; - VPUB: PCVP/DT,KT; - Phong DT, KT, DA, NCPC; - LUll: VT, (DTINDD).)l>
Y BAN NIlAN DAN=--~~:s;: UU TICR
.""<,~..... .,....? TICR
Vn phòng y ban Nhân dân