of 22 /22
UY BAN NHAN DAN HUYEN EA KAR ___ S6: ^0 /QD-UBND CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phiic Ea Kar, ngayAZ_ thdng Olnam 2020 QUYET DINH Ban hanh chuong trinh cong tac cua UBND huyen Ea Kar nam 2020 UY BAN NHAN DAN HUYEN EA KAR •> y Can cu Luat To chirc Chinh quyen dia phirong ngay 19/06/2015; Can cu Quyet dinh so 2164/QD-UBND ngay 17/11/2016 ciia Uy ban nhan dan huyen Ea Kar ve viec ban hanh quy che lam viec ciia Uy ban nhan dan huyen khoa VII, nhiemky 2016-2021; Xet de nghi cua Chanh Van phong HDND va UBND huyen, QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh kem theo Quyet dinh nay Chirong trinh cong tac cua UBND huyen Ea Kar nam 2020 (Co phu luc kem theo). Dieu 2. Can cu Chuong trinh cong tac ciia UBND huyen, thii truong cac co quan, don vi, Chu tich UBND cac xa, thi tran co trach nhiem xay dung ke hoach cong tac ciia co quan, don vi, dia phuong va to chuc trien khai thuc hien dam bao hoan thanh thang loi cac chi tieu, ke hoach de ra. Trong qua trinh trien khai thuc hien, cac co quan don vi, dia phuong chii dong ra soat, neu co co van de phat sinh can dieu chinh, bo sung Chuong trinh lam viec cua UBND huyen nam 2020 kip thoi de xuat UBND huyen (thong qua Van phong HDND&UBND huyen). Dieu 3. Quyet djnh nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay ky ban hanh Chanh Van phong HDND va UBND huyen, cac thanh vien Uy ban nhan dan huyen, thii truong cac phong, ban nganh, don vi, Chii t|ch UBND cac xa, thi tran chju trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./. No'i nhan: - Nhir Dieu ■37^^ - UBND tinh: - VPUBNDtinh; - TT Huyen uy; - TT HDND huyen; - CT, PCT UBND huyen; - Chanh, PVP HDND&UBND huyen; - Website Ea Kar; - Liru: VT. TM. UY BAN NHAN DAN Tienbao cdo Nguyen Van Ha

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM …

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM …

80 QD.pdfS6: ^0 /QD-UBND
CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu* do - Hanh phiic Ea Kar, ngayAZ_ thdng Olnam 2020
QUYET DINH Ban hanh chuong trinh cong tac cua UBND huyen Ea Kar nam 2020
UY BAN NHAN DAN HUYEN EA KAR •> y
Can cu Luat To chirc Chinh quyen dia phirong ngay 19/06/2015; Can cu Quyet dinh so 2164/QD-UBND ngay 17/11/2016 ciia Uy ban nhan dan
huyen Ea Kar ve viec ban hanh quy che lam viec ciia Uy ban nhan dan huyen khoa VII, nhiemky 2016-2021;
Xet de nghi cua Chanh Van phong HDND va UBND huyen,
QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh kem theo Quyet dinh nay Chirong trinh cong tac cua UBND
huyen Ea Kar nam 2020 (Co phu luc kem theo). Dieu 2. Can cu Chuong trinh cong tac ciia UBND huyen, thii truong cac co
quan, don vi, Chu tich UBND cac xa, thi tran co trach nhiem xay dung ke hoach cong tac ciia co quan, don vi, dia phuong va to chuc trien khai thuc hien dam bao hoan thanh thang loi cac chi tieu, ke hoach de ra.
Trong qua trinh trien khai thuc hien, cac co quan don vi, dia phuong chii dong
ra soat, neu co co van de phat sinh can dieu chinh, bo sung Chuong trinh lam viec cua UBND huyen nam 2020 kip thoi de xuat UBND huyen (thong qua Van phong HDND&UBND huyen).
Dieu 3. Quyet djnh nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay ky ban hanh Chanh Van phong HDND va UBND huyen, cac thanh vien Uy ban nhan dan
huyen, thii truong cac phong, ban nganh, don vi, Chii t|ch UBND cac xa, thi tran chju trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.
No'i nhan: - Nhir Dieu 37^^ - UBND tinh: - VPUBNDtinh; - TT Huyen uy; - TT HDND huyen; - CT, PCT UBND huyen; - Chanh, PVP HDND&UBND huyen; - Website Ea Kar; - Liru: VT.
TM. UY BAN NHAN DAN
Tien— bao cdo
Nguyen Van Ha
PHU LUC CHUONG TRiNH CONG TAC CUA UBND HUYEN, CHU TICH UBND HUYEN NAM 2020
(Ban hanh kern theo Quyet rfjnh so $Q/QD-UBND, ngayM-/tl/2020 cua UBND huyen)
Tham quyen ban hanh UBND huyen, Chii
UBND huyen trinh
Thoi gian trinh, ban hanh
fx/Ghi /XT Noi clung van ban Co quan chii tri chu l| 'iX'tich
X'*'UBND huyenuy
i Trong nam 2020
To chuc va huong dan cac boat dong trong cac ngay, sir kien: Mirng Dang, Mirng Xuan 2020; Ngay nirdc the gidi; Ngay Quoc te da dang sinh hoc; Chien dich Lam cho the gioi sach hon.
Phong Tai nguyen va Moi trudng
1 Nam 2020 X
Cong tac xay dung trudng dat chuan Quoc gia 2016 - 2020 va phan bd ngudn Kinh phi XD tnrdng dat chuan Quoc gia
Nha d ho ngheo theo Quyet dinh so 33/2015/ QD-TTg ciia Thu Tudng Chinh Phu
Phong Giao due va Dao tao
2 Nam 2020 X
Phong Kinh te va Ha3 Nam 2020 Xtdng
Trien kliai thirc hien cac dir an via he thoat nude, cay xanh va cong vien, dien chieu sang trong do thi theo quy hoach
Phong Kinh te va Ha tdng
4 Nam 2020 X
Phong Kinh te va HaSan ui dudng mot so giao thong true chinh noi thi theo quy hoach5 Nam 2020 Xtang
Phong Kinh te va Ha tdngLap quy hoach chi tiet khu hanh chinh mdi; cam mdc quy hoach6 Nam 2020 X
1
Ho trg den bu Giai phong mat bang mot so cong trinh cong cong trong do thi bai dan do xe...
Phong Kinh te va Ha7 Nam 2020 Xtang
Phong Kinh te va HaQuy hoach khu chirc nang dac thu phat trien nganh du lich.8 Nam 2020 Xtang r ^ • A 'Xay dung ke hoach de trien khai cac thii tuc dau tu xay dung
r \
nghTa trang huyen; Xay dung ke hoach hoan thien co so ha tang do thj theo quy hoach
Phong Kinh te va Ha ting9 Nam 2020 X
t r
To chuc hoi nghj pho bien cac Luat mdi ban hanh. mbi dirge sua doi bo sung theo ke hoach cua tinh10 Phong Tu phap Nam 2020 X
-'VThuc hien cac nhiem vu cong tac khac theo su chi dao ciia cap tren11 Phong Tu phap Nam 2020 X 4 t "
-^A ••• ' ** 'To chuc cac cuoc thi, hoi thi theo ke hoach trien khai cua cap tren12 Phong Tu phap Nam 2020 X
Tham muu UBND huyen trien khai, to chuc thuc hien tuyen dung cong chuc cap xa.13 Phong Noi vii Nam 2020 X
Bao cao cong tac thanh tra; phong chong tham nhung; tiep cong dan; giai quyet khieu nai, to cao tren dja ban huyen14 Thanh tra huyen Nam 2020 X
/A ' ' -Cac cugc thanh tra dot xuat, khi co dau hieu vi pham phap luat theo chi dao cua Chii tjch UBND huyen15 Thanh tra huyen Nam 2020 X
II Quy I
Phong Giao due va Dao taoBan hanh Quyet dinh cong nhan lai Pho cap GD-XMC nam 201916 Quy I X
Ban hanh Quyet djnh phan cong cong tac vien chuc va chuyen doi vj tri vice lam Ke toan truemg hpc
Phong Giao due va Dao tao
17 Quy I X
Ke hoach phat trien Du Ijch huyen Ea Kar nam 202018 Phong VH&TT Quy I X
2
Kc hoach thirc hien Phong trao " l oan dan doan ket xay dirng doi song van hoa" va cong tac gia dinh nam 202019 Phong VH&TT Quy I X
Ke hoach to chirc Moi dien NTQC cac co quan. don vi van hoa lan thir III20 Phong VH&TT Quy I, II X
Phong Kinh te va Ha VangDir an tao lap nhan hieu ga thjt Ea Kar21 Quy I X
Cong van don doc thirc hien cong tac tiep cong dan: giai quyet khieu nai, to cao tren dia ban22 Thanh tra huyen Quy I X
Quyet djnh kien loan ban chi dao PCCCR, QLBVR tren dia ban huyen. Hat Kiem lam huyen23 Quy I X n
V*A • ' 'Quyet djnh ban hanh ke hoach phong chong tham nhung nam 2020 K24 Thanh tra huyen ThangOl X
Quyet dinh giao chi tieu, nhiem vu cua nganh Lao dong - TBXH nam 2020
Phong Lao dong - TBXH25 Thang 01 X
Phe duyet Ke hoach thanh tra. kiem tra ve dat dai, Moi tnrimg, Khoang san va Tai nguyen nude nam 2019
Phong Tai nguyen va Moi trudng26 ThangOl X
Ke hoach cap giay chung nhan quyen sir dung dat, quyen so huu nha d va tai san khac gan lien vdi dat; thu hoi dat de thirc hien cac cong trinh, dir an tren dja ban huyen
Phong Tai nguyen va Moi trudng27 Thang 01 X
Phong Van hoa va Thong tin28 Tham dinh va phe duyet huong udc. quy ude ThangOl X
Ban chi huy phong chong thien tai va TKCN huyen
A • *Quyet dinh phe duyet phuong an phong chong thien tai va TKCN nam 202029 Thang 01 X
Quyet djnh phe duyet phuong an phong, chong lut bao nam 2020 cong trinh ho chua nude Ea Kar do phong Nong nghiep va PTNT huyen quan ly
Phong Ndng nghiep va PTNT30 Thang 01 X
3
^ r
Ke hoach phong chong dich benh dong vat tren can nam 202031 Thang01 X
r r
Ke hoach phong. chong djch benh thuy san tren dja ban huyen Ea Kar nam 2019
Phong Nong nghiep va PINT32 Thang 01 X
Xay dung, cac ke hoach cong tac cua nganh trinh UBND huyen ban hanh
Phong Tu phap huyen33 Thang01 X
Hop Hoi dong tiep can phap luat ciia huyen de xet cong nhan xa dat chuan TCPL
Hoi dong tiep can phap luat huyen34 Thang 01 X
Huong dan Hoi nghj can bo cong chuc nam 202035 Phong Noi vu Thang 01 X /C • • ftBao cao tong ket giao udc thi dua va chain diem thi dua nam 2019
cua huyen gui Cum thi dua so 136 Phong Noi vu Thang 01 X
.4 Tham mini cho UBND huyen to chuc gap mat, chuc sac, chuc viec cac co so ton giao nhan djp Tet nguyen dan Canh Ty (2020). kil
37 Phong Noi vu Thang 01 X
Tham muu quy trinh bo sung nhan su lanh dao quan ly o cac co quan don vj true thuoc con thieu. X38 Phong Noi vu Thang 01 X X
Ke hoach va Quyet dinh thanh lap doan kiem tra ATTP tet Nguyen Phong Y te39 Thang 1,2 Xdan
To chuc ra soat, bau chon, thay the nguoi co uy tin nam 202040 Phong Dan toe Thang 01 X
r r t
Ke hoach Tap huan can bo thon, buon, tieu doi trudng, khau dpi truong trung dpi trudng.41 Ban CHQS huyen Thang 01 X
Ke hoach bao dam de an Quoc phong nam 2020.42 Ban CHQS huyen Thang 01 X
Ke hoach to chuc don quan nhan xuat ngu trd ve dja phuong.43 Ban CHQS huyen Thang 01 X
4
To dure tuyen truyen van dong ung ho phong trao “ Tet vi nguoi ngheo va nan nhan chat doc da cam*' nhan dip Xuan Canh Ty nam 2020
I I6i Chfr thap do huyen44 Thang 01 X
*> •> r r
To chirc thanh lap 2 diem so cap ciru Chfr thap do tai Thj trail EaK Nop va xa Ea O.
Hoi Chu thap do huyen va ca sd .45 Thang 01 X
Hoi Chu thap do huyen va co sd .
9 t A A • 7Tong ket edng tac Hoi nam 2019, trien khai nhiem vu nam 2-202046 1'hang 01 X
f
Quyet djnh phe duyet phtro-ng an QLBVR tren dja ban huyen Ea Kar nam 2020-2021. Hat Kiem lam huyen47 Thang 01 X
Quyet djnh phe duyet phirong an, ke hoach PCCCR tren dia ban huyen Ea Kar nam 2019-202048 Hat Kiem lam huyen Thang 01 X
Tong ket edng tac time phi nam 2019 r
Chi cue thue49 Thang 01 X
F.Hb e
Chi cue time50 Ban hanh van ban chi dao khao sat ho kinh doanh nam 2020 Thang 01 X (*«« *
Ban hanh Quyet djnh Doan lien nganh chong that thu tren khau liru thong
r
Chi cue thue51 Thang 01 X
W*5 Ke hoach time hien Chi thj 10/ CT-TTg ngay 22/4/2019 cua Chinh phu v/v tang cirdng xir ly. ngan chan cd hieu qua tinh trang nhung nhieu gay phien ha cho ngirdi dan, doanh nghiep trong giai quyet edng viec
52 Thanh tra huyen Thang 02 X
Ke hoach va quyet djnh thanh lap hoi dong kham NVQS (Kham cho quan nhan trirdc khi len dirdng nhap ngu) Phong Y te53 Thang 02 X
Cho chu trirong to chdc ngay Thay thude Viet Nam54 Phong Y te Thang 02 X
Hoan thien, tong hop, bao cao Ban Dan tdc tinh trinh UBND tinh phe duyet thay the, bd sung ngirdi uy tin; Tham miru UBND huyen thanh lap doan di chuc tet ngirdi cd uy tin
55 Phong Dan tdc Thang 02 X
5
r •> -v.
Ke hoach To chuc le giao, nhan quan56 Ban Cl IQS huyen Thang 02 X
Ke hoach To chuc ra quan huan luyen.57 Ban Cl IQS huyen Thang 02 X
Ke hoach cong tac bao dam an ninh, trat tir nam 202058 Cong an huyen Thang 02 X
To churc Hoi nghi tong ket cong tac PCTP, TNXH va XDPT toan dan bao ve ANTQ nam 2019 & trien khai nhiem vu nam 202059 Cong an huyen Thang 02 X
Tuyen truyen trien khai thirc hien cuoc van dong " Moi to chuc, ca nhan gan voi mot dja chi nhan dao".Tham muu thanh lap Ban chi dao cuoc van dong va chi dao co so Tham muu cap uy , chinh quyen thanh lap ban van dong.
Hoi Chu thap do huyen60 Thang 02 X
/\ r /y • • OfKet luan CT UBND huyen tai Hoi ngh| 6tong ket cong tac quan ly nha nuac ve linh vuc Tai nguyen va Moi truong nam 2018 va phuong huong nhiem vu co ban nam 2019
Phong Tai nguyen va Moi truong
61 Thang 02 X
iiBao cao cong tac quan ly nha nuac thuoc ITnh vuc Tai nguyen va Moi truong nam 2019 va phuong huong nhiem vu nam 2020
Phong Tai nguyen va Moi truong
62 Thang 02 X
Phong Van hoa va Thong tinLe hoi cac dan toe phia Bac (xa Cu Prong)63 Thang 02 X
Hoi nghi Tong ket cong tac Lao dong - TBXH, giam ngheo nam 2019, Phuong huong nhiem vu nam 2020
Phong Lao dong TBXH
64 Thang 02 X
Phong Nong nghiep va PTNT; Tram trong trot va BYT huyen
Ke hoach phong tru sinh vat ngoai lai xam hai cay trong nam 202065 Thang 02 X
Phong Nong nghiep va PTNT; Tram trong trot va BYT huyen
Ke hoach phong tru benh kham la san nam 202066 Thang 02 X
6
Phong Nong nghiep va PINT; Tram Chan nuoi - 7'hu y huyen
' r \
Ke hoach phong chong djch benh gia sue, gia cam nam 202067 Thang 02 X
To clurc Hoi nghj tap huan So hoa so ho tjch68 Phong Tu phap Thang 02 X
16 chuc Hoi nghj pho bien giao due Luat phong chong tham nhung va Nghj dinh quy djnh chi tiet va bien phap thi hanh69 Phong Tu phap Thang 02 X
To chuc Hoi nghi tap huan So hoa so ho tjch70 Phong Tu phap Thang 02 X
r-r\ rTo chuc Hoi nghj pho bien giao due Luat phong chong tham nhung va Nghj dinh quy dinh chi tiet va bien phap thi hanh71 Phong Tu phap Thang 02 X
Tham muu cho UBND huyen to chuc Hoi nghi tong ket cong tac ton giao nam 2019.72 Phong Npi vu Thang 02 X I Tham muu UBND huyen to chuc Hoi nghi Tong ket cong tac cai
each hanh chinh nam 2019.73 Phong Noi vu Thang 02 X
Tham muu UBND huyen to chuc Hoi nghi Tong ket cong tac thi dua, khen thuong nam 2019.74 Phong Noi vu Thang 02 X
Hop Hoi dong xet duyet tinh gian bien che theo Nghi djnh 108 dot 2/202075 Phong Noi vu Thang 02 X
Huong dan cac xa, TT xay dung Be an sap nhap cac thon, buon, t6 dan pho trinh cac cap phe duyet.76 Phong Noi vu Thang 02 X
a f 2Ke hoach va quyet djnh thanh lap doan kiem tra giam sat cac co so kinh doanh thuc pham do nganh y te quan ly Phong Y te77 Thang 3 X
Tham muu UBND huyen trien khai cac xa thuoc Chuong trinh 135 lira chon danh muc dau tu va xin chu truong dau tu tu UBND tinh
78 Phong Dan toe Thang 3 X
7
Phong Lao dong TBXH
A 'Ke hoach dao tao nghe cho lao dong nong thon nam 202079 Thang 3 X r •} y
Ke hoach to chirc thang Ve sinh an loan lao dong lan thu IV, nam 2020
Phong Lao dong - TBXH
80 Thang 3 X
A | A r * ' rKe hoach to chirc cac boat dong ky niem nhan ngay Quoc te hanh phiic (20/03)81 Phong VH&TT Thang 3 X
Ngay chay Olympic vi she khoe cong dong82 Phong VH&TT Thang 3 X
/<•Giai Viet da83 Phong VH&TT Thang 3 X
f*',° i \Hoi thao Phu nu 08/0384 Phong VH&TT Thang3 X
Tham gia giai Viet da (Huyen Lak)85 Phong VH&TT Thang 3 X
86 Hoi thao nghanh VHTTDL Phong VH&TT Thang 3 X
Kiem tra thuc hien cong tac trien khai nhiem vu cua nganh doi vdi cac xa, thi tran.87 Phong Tit phap Thang 3 X
Ke hoach kham sue khoe can bo Huyen doi Phong Y te88 Thang 3 X
Ke hoach dang ky nghTa vu quan sir89 Ban CHQS huyen Thang 3 X
Ke hoach thuc hien de an “Nang cao hieu qua phong chong toi pham va phong trao toan dan bao ve ANTQ huyen Ea Kan” nam 2020
90 Cong an huyen Thang3 X
8
Phoi hgp cac dan vj co lien quan to chirc cac chirang trinh Cham soc sue khoe va kham chua benh nhan dao cho ngudi ngheo . Tiep tuc trien khai thuc hien cupc van dong ung ho ngan hang bo.
Hoi Chfr thap do huyen91 Thang3 X
Quyllii
Ke hoach thuc hien chirang trinh hanh dong so 69-KH/HU, ngay 20/02/2019 ciia Huyen liy Ea Kar ve thuc hien Ket luan so 36- KL/TW, ngay 06/9/2018 ciia Bo Chinh tri ve tiep tuc doi moi chinh sach phap luat dat dai trong thdi ky day manh loan dien cong cuoc doi moi, tao nen tang de den nam 2020 nude ta co ban tro thanh nude cong nhiep theo hudng hien dai
Phong Tai nguyen va Moi trudng92 Quy II X
Bd nhiem mdi, bo nhiem lai, dieu dong luan chuyen CBQL va vien chirc
Phong Giao due va Dao tao93 Quy II X
4•f;Phong Giao due va Dao tao
^'ii'\'Phe duyet ke hoach tinh gian hien che theo ND 108/NDCP94 Quy II X
* \Ban hanh Quyet dinh giao Chi tieu tuyen sinh nam hoc 2020 - 2021; phe duyet Ke hoach tuyen sinh
Phong Giao due va Dao tao95 Quy II X
Ban hanh Quyet djnh thanh lap Hoi dong xet tot nghiep THCS Nam hoc 2019-2020
Phong Giao due va Dao tao96 Quy II X
Sap nhap trudng TH Nguyen Trai vdi Trudng TH Nguyen Hue va Truong TH Be Van Dan vdi Trudng TH Nguyen Van Be
Phong Giao due va Dao tao97 Quy II X
Ban hanh Quyet dinh thi dua khen thudng nam hoc 2019 - 2020 va to chuc Le phat thudng 1/6
Phong Giao due va Dao tao
98 Quy II X
To chuc Hoi nghi bdi dudng kien thuc phap luat cho can bo, vien chirc, ngudi lao dong trong nganh giao due99 Phong Tu phap Quy II X
Ke hoach trien khai thuc hien cong tac Quy hoach sir dung dat quoc phdng va Ke hoach su dung dat nam 2020.100 Ban CHQS huyen Quy II X
9
* \ A * r r ' 'Ke hoach to churc cac lop tap huan ve irng dung CNTT cho can bo, cong chirc, vien churc tren dja ban huyen
Quy II va quy III
101 Phong VH&TT X
Ke hoach to choc Hoi nghj tap huan ve phap luat cho cac co so kinh doanh dich vu van hoa trcn dia ban huyen102 Phong VH&TT Quy II X
Ke hoach kiem tra lien nganh ciia huyen Kiem tra cac co so moc, xirong coa tren dja ban huyen. Hat Kiem lam huyen103 Quy II X
A A • ^ 'Ke hoach phoi, ket hop tuan tra, kiem tra, vung giap ranh. Hat Kiem lam huyen104 Quy II X
Bao cao so ket cong tac QLBVR 6 thang dau nam 2019. Hat Kiem lam huyen105 Quy II X
Hoi thao DTTS106 Phong VH&TT Thang 4 X
107 Hoi Thao Khoi Dang Phong VH&TT Thang 4 X
Ke hoach va Quyet djnh thanh lap doan Kham tuyen sinh NVQS Phong Y te108 Thang 4 X
Ke hoach va quyet dinh thanh lap doan kiem tra thang hanh dong vi ATTP Phong Y te109 Thang 4,5 X
Phong Lao dong TBXH
r
Ke hoach Bao ve chain soc tre em nam 2020110 Thang 4 X
Ke hoach trien khai thu thap, tong hop, hru trir thong tin thj tnrong lao dong nam 2020
Phong Lao dong TBXH111 Thang 4 X
Tham gia giai Vo dich bong chuyen nam, nir (Huyen Ea Hleo)112 Phong VH&TT Thang4 X
A *>Ke hoach hanh dong bao dam an toan thirc pham trong ITnh virc nong nghiep tren dia ban huyen nam 2020
Phong Nong nghiep va PTNT
113 Thang 4 X
A • ' r rQuyet dinh ve viec giao chi tieu ke hoach san xuat nong nghiep vu He thu nam 2020
Phong Nong nghiep va PTNT
114 Thang 4 X
10
Phong Nong nghiep va PINT; Tram Chan nuoi - Thu y huyen
A | A • * ^Ke hoach xay dirng co so giet mo tap trung gia sue nam 2020115 Thang 4 X
Phong Tir phap phoi hop Van phong HBND va UBND; Phong Noi vu
O A A ' ^To chuc tap huan chuyen sau ve cong tac kiem tra , ra soat, he thong hoa Van ban QPPL; trinh tu thu tuc soan thao, ban hanh van ban quy pham phap luat
116 Thang 4 X
Trien khai hirong dan cac xa thuoc Chuong trinh 135 thirc hien cac Du an xay dung co so ha tang sau khi dupe UBND tinh quyet djnh phe duyet chii truong dau tu
117 Phong Dan toe Thang 4 X
Ke hoach huan luyen lire luong DQTV118 Ban CHQS huyen Thang 4 X
"9 Ke hoach huan luyen lire luong DBDV.119 Ban CHQS huyen Thang 4 X
So ket cong tac thue, phi va ban chi dao chong that thu NSNN quy 1/2020
r
Chi cue thue120 Thang 4 **
Hoi Chu thap do huyenHuong dan cong tac Dai hoi co so het nhiem ky .121 Thang 4 X
Hoi Chu thap do huyenTo chuc Hoi nghj dien hinh tien tien 5 nam ( 2015-2020)122 Thang 4 X
Phong Lao dong - TBXHKe hoach trien khai thang hanh dong vi tre em nam 2020123 Thang 5 X
Phong Lao dong TBXHCong van van dong xay dung quy “den on dap nghla” nam 2020124 Thang 5 X
^ A
Ke hoach to chuc cac boat dong huong toi ky niem 73 nam ngay TB-LS 27/7/2020
Phong Lao dong TBXH125 Thang 5 X
11
Phong Tai nguyen va Moi truongTo chirc Mittinh nhan ngay Moi truong the gioi (05/6)126 Thang5 X
To chuc Hoi nghi TTPBGDPL cho can bo, cong chuc, ngiroi boat •> r
dong khong chuyen trach va can bo thon buon, to dan pho 16 xa, thj tran
Hoi dong PH CTPBGDPL huyen, Phong Tir phap
127 Thang 5 X
^ A • • •Tham muu to chuc Dai hoi thi dua yeu niroc huyen Ea Kar128 Phong Noi vu Thang5 X
• A A • 'Kiem tra cong tac Noi vu tai cac xa thi tran129 Phong Noi vu Thang 5 X
Trien khai du an ho tro phat trien san xuat va Duy tu, bao duong thuoc chirong trinh 135130 Phong Dan toe Thang 5 X
131 Giai Vovinam Phong VH&TT Thang 5 X *
Ke hoach xet duyet ho so tuyen sinh quan sir.132 Ban CHQS huyen Thang 5 X
1 4 A A • ^ ^Ke hoach Boi duong kien thirc QP-AN cho cac doi tuong.133 Ban CHQS huyen Thang 5 X
a * a or rKe hoach xet duyet thirc lire tuyen quan cap xa, thi tran.134 Ban CHQS huyen Thang 5 X
Ke hoach boat dong ky niem 45 nam Ngay giai phong Mien nam (30/4).135 Ban CHQS huyen Thang 5 X
Hoi nghi tap huan cong tac bao ve bi mat nha niroc136 Cong an huyen Thang 5 X
Hoi Chir thap do huyenTrien khai “Thang hanh dong nhan dao”137 Thang 5 X
Hoi Chir thap do huyenHuong dan cong tac Dai hoi co so het nhiem ky .138 Thang 5 X
12
Phong Tai nguyen va M6i trirongKe hoach va dir loan ngan sach sir nghiep moi trirong nam 2021139 Thang6 X
Ke hoach to chuc cac boat dong ky niem ngay gia dinh Viet Nam (28/6), thang hanh dong quoc gia ve phong chong bao lire gia dinh ( Thang 6/2020)
140 Phong VH&TT Thang 6 X
Giai bong da Nhi dong U11141 Phong VH&TT 'Thang 6 X
Hoi thao CB. CC lanh dao142 Phong VH&TT Thang 6 X
• 9 • •Giai Vovinam vo djch cac lira tuoi143 Phong VH&TT Thang 6 X
Hoi thao can bo cong chirc huyen144 Phong VH&TT Thang 6 X
A • ' rQuyct dinh phe duyet Ke hoach thu Quy phong, chong thien tai nam 2020
Phong Nong nghiep va PTNT145 Thang 6 X
. •> >
Tham miru UBND huyen to chuc Doan kiem tra thi hanh phap luat cac ITnh virc doi voi 06 dim vi xa, thi tran, va bo phan tiep nhan va tra ket qua huyen tap trung vao ITnh vuc Tu phap, xay dung, dat dai, gai quyct thu tuc hanh chinh.
146 Phong Tu phap Thang 6. 7 X
Tham muu UBND huyen thanh lap doan kiem tra cong tac CCHC nam 2020 va huong dan cac co quan. don vi bao cao cac npi dung kiem tra theo ke hoach
147 Phong N6i vu Thang 6 X
Hoi nghi so ket cong tac CCHC 6 thang dau nam va phuong huong nhiem vu 6 thang cuoi nam 2020148 Phong Npi vu Thang 6 X
Hpi nghi so ket cong tac Ton giao 6 thang dau nam va phuong huong nhiem vu 6 thang cuoi nam 2020149 Phong Npi vu Thang 6 X
13
^ A > A • 'l ong hop va de nghi hop Hoi dong xel nang luang dot 1 nam 2020150 Phong Noi vu Thang6 X
Ke hoach va quyet djnh thanh lap doan kiem tra hanh nghe y, dirge tir nhan( dot 1) Phong Y te151 Thang 6 X
Ke hoach to chirc Hoi nghj QS-QP 6 thang cuoi nam 2020.152 Ban CHQS huyen Thang 6 X
Trien khai van dong Hien man tinh nguyen dot 1/2020- "Chirong trinh Hanh trinh do- giot hong Tay nguyen.
So ket cong tac Hoi 06 thang dau nam va phirong huong nhiem vu 6 thang cuoi nam 2020
Hoi Chir thap do huyen153 Thang 6 X
Hoi Chu thap do huyen
154 Thang 6 X
III Quy in
Phong Giao due va Dao taoHuong dan thirc hien cac Khoan thu, chi ngoai ngan sach155 Quy III X
To chirc Le tong ket nam hoc 2019 - 2020 va trien khai nhiem vu nam hoc 2020 - 2021
Phong Giao due va Dao tao
156 Quy III X
Phong Giao due va Dao taoTo chuc Le Khai giang nam hoc 2020 - 2021157 Quy III X
A A A A • >Ke hoach to chirc tap huan nghiep vu cho can bo truyen thanh cac xa, thi tran158 Phong VH&TT Quy III X
Ke hoach to chuc Hoi thi ung dung CNTT thong tin trong can bo cong chuc vien chuc ciia huyen va tham gia tinh159 Phong VH&TT Quy III X
To trinh Ke hoach giao rung nam 2021 tren dja ban huyen. Hat Kiem lam huyen160 Quy III X
Giai Karatedo Vo dich (huyen Krong Pak)161 Phong VH&TT Thang? X
14
Giai TaeKwongdo vo dich cac lua tuoi162 Phong VH&TT Thang7 X
Dang cai to chirc giai Vo thuat Co truyen vo dich tinh Dak Lak nam 2020163 Phong VH&TT Thang 7 X
• •Giai bong da Thieu nien he164 Phong VH&TT Thang 7 X Van phong dieu phoi xay dimg nong thon moi huyen
A • rKe hoach thuc hien Chirong trinh muc tieu quoc gia XD/NTM giai doan 2020-2025165 Thang 7 X
Tuyen truyen van dong nguon lire phong chong giam nhe thien tai Hoi Chu thap do huyen
166 Thang 7 X
Hoi Chu thap do huyenChi dao Dai hoi co so het nhiem ky ( 2020-2025)167 Thang 7 X
Tham mini UBND huyen to chuc Doan kiem tra chirong trinh dat san xuat tai xa Cu Elang, thuoc Chuong trinh 132168 Phong Dan toe Thang 7 X 'v1
Hoi nghi so ket cong tac Tu phap 06 thang dau nam 2020 va phuong hubng nhiem vu 06 thang cuoi nam169 Phong Tu phap Thang 7 X
'a r fKe hoach so kham sue khoe cap xa, thi tran.170 Ban CHQS huyen Thang 7 X
So ket cong tac thue, phi va ban chi dao chong that thu NSNN quy 11/2020
r
Chi cue thue171 Thang 7 X
A»fA«» f *Quyet djnh ve viec giao chi lieu ke hoach san xuat nong nghiep vuThu dong nam 2020
Phong Nong nghiep va PTNT
172 Thang 8 X
Hoi thao ngubi cao tuoi173 Phong VH&TT Thang 8 X
Giai Quan vot Nam, nu; Giai Futsal174 Phong VH&TT Thang 8 X
Don doc trien khai thuc hien binh xet, cong nhan cac danh hieu van hoa175 Phong VH&TT Thang 8 X
15
Ke hoach thang hanh dong vi ngiroi cao tuoi nam 2020 (thang 10 hang nam)
Phong Lao dong - TBXH
176 Thang 8 X
•> u ^ r y
To churc Hoi nghi tap huan Boi duong chuyen mon nghiep vu cho can bo, cong chuc Tir phap - Ho tjch cac xa, thi Iran.177 Phong Tir phap Thang 8 X
Ke hoach va quyet dinh kham tuyen thanh nien tuoi 17178 Phong Y te Thang8 X
Tham mini UBND huyen thanh lap To kiem tra thirc hien cac dir an thuoc Chirong trinh 135 nam 2020
Ke hoach boat dong chao mirng ky niem 75 nam CM T8 va Quoc khanh 02/9.
179 Phong Dan toe Thang 8 X
180 Ban CHQS huyen Thang 8 X !5r <>
Ke hoach to chirc Ngay hoi toan dan bao ve ANTQ181 Cong an huyen Thang8 X
Hoi Chu thap do huyenChi dao Dai hoi co so het nhiem ky (2020-2025)182 Thang 8 X
Hoi Chu thap do huyenKiem tra boat dong hoi va cac chuong trinh dir an.183 Thang 8 X
Giai Bong chuyen nam truyen thong184 Phong VH&TT Thang 9 X
Hoi thao CN,VC,NLD dan toe thidu s6185 Phong VH&TT Thang 9 X
Hoi thao nguoi cao tuoi186 Phong VH&TT Thang 9 X
Ke hoach va Quyet dinh thanh lap doan kiem tra ATTP tet Trung Phong Y te187 Thang 9 Xthu A • AKe hoach dieu tra ra soat ho ngheo nam 2020 (danh gia giam
ngheo giai doan 2016 - 2020 va dieu tra chuan mdi ap dung giai doan 2021-2025)
Phong Lao dong TBXH
188 Thang 9 X
Phong Lao dong - TBXH
A 7 rKe hoach to chuc cac boat dong Tet Trung thu nam 2020189 Thang 9 X
190 Ke hoach xet duyet thuc lire Tuyen quan cap huyen Ban CHQS huyen Thang 9 X
16
Hoi nghj tap huan cong tac quan ly, giao due ngirdi chap hanh xong an phat tu tai tro ve dja phuemg191 Cong an huyen Thang9 X
A A A • 'So ket cong tac Hoi 09 thang dau nam va phircmg hirdng nhiem vu 3 thang cuoi nam 2020
Hoi Chu thap do huyen192 Thang 9 X
Hoi Chu thap do huyen.Chi dao Dai hoi co sd het nhiem ky (2020-2025)193 Thang 9 X
Quy IVIV
Phong Giao due va Dao taoTo chuc Ky niem 38 nam Ngay Nha giao Viet Nam 20/11/2019194 Quy IV X
S'#
Phong Giao due va Dao taoTo chuc So ket hoc ky 1 nam hoc 2020 - 2021195 Quy IV X
To chuc Hoi thi Cong chuc, dia chinh cap xa vdi phap luat du kien vao quy IV nam 2020 (sau khi tuyen dung bo tri cong chuc cap xa).
196 Phong Tu phap Quy IV X
Ke hoach kiem tra cong tac QLBVR, PCCCR ciia cac don vi chu rung tren dja ban huyen. Hat Kiem lam huyen197 Quy IV X
Bao cao tong ket Cong tac QLBVR nam 2020. •>
Hat Kiem lam huyen198 Quy IV X
199 Hoi thao DTTS Phong VH&TT Thang 10 X
Giai vo dich cau long200 Phong VH&TT Thang 10 X
Giai Cau long. Bong ban vo djeh201 Phong VH&TT Thang 10 X
Ke hoach thang hanh dong binh dang gidi va vi sir tien bo phu nu nam 2020
Phong Lao dong TBXH202 Thang 10 X
17
^ A / • A ^ 'To chirc kiem tra hirong dan danh gia thirc hien nhiem vu ve xay dung cac xa. tin Iran dat chuan ve tiep can phap luat theo quy djnh.
^ > * r
Hoi dong tiep can phap luat huyen203 Thang 10 X
Ke hoach kham sue khoe NVQS cap huyen.204 Ban CHQS huyen Thang 10 X / r
Ke hoach xet duyet chinh tri, dao due cap huyen.205 Ban CHQS huyen Thang 10 X
Phuc tra, cong nhan thon, buon, to dan pho van hoa; co quan, don vj van hoa
Ke hoach va quyet djnh thanh lap doan kiem tra giam sat cac co so kinh doanh thirc pham do nganh y te quan ly
206 Phong VH&TT Thang 10 X
Phong Y te207 Thang 10 X Sits
KHoi Chu thap do huyenChi dao Dai hoi co so het nhiem ky (2020-2025)208 Thang 10 X
So ket cong tac thue, phi va ban chi dao chong that thu NSNN quy III/2020
>5
Chi cue thue209 Thang 10 X *
To chuc TTPBGDPL cho can bo Doan vien tren dia ban huyen210 Phong tu phap Thang 11 X
Giai Vo djch Bong ban211 Phong VH&TT Thang 11 X
Giai dua xe dap ve nguon (Krong Buk)212 Phong VH&TT Thang 11 X
213 Giai Vo djch Bong ban Phong VH&TT Thang 11 X
A AKe hoach to chuc cac boat dong mtrng Dang mirng xuan Phong VH&TT214 Thang 1 X
Giai dua xe dap ve nguon (Krong Buk)215 Phong VH&TT Thang 11 X
Giai quan vot216 Phong VH&TT Thang 11 X
Hop Hoi dong xet duyet SKKN nam 2020217 Phong Noi vu Thang 11 X
Ke hoach va Quyet djnh thanh lap hoi dong kham NVQS Phong Y te218 Thang 11 X
18
Ke hoach va quyet dinh thanh lap hoi dong phuc tra chuan quoc gia ve y te Phong Y te219 Thang 11 X
To chuc dua ngirdi co uy tin di tham quan. hoc tap kinh nghiem trong tinh.220 Phong Dan toe Thang 11 X
Hoi Chtr thap do huyen.Tuyen truyen van dong va to chuc Hien man TN dot 2/2020221 Thang 11 X
•> To chuc ky niem 73 nam ngay thanh lap Hoi Chu thap do viet nam ( 23/11/1946-23/11/2019)
Hoi Chu thap do huyen222 Thang 11 X
Quyet dinh phe duyet ket qua dicu tra, ra soat ho ngheo, ho can ngheo nam 2020
Phong Lao dong TBXH223 Thang 12 X
Bao cao Tong ket danh gia thuc hien Chuong trinh muc lieu giam ngheo giai doan 2016 - 2020 va Phuong hudng. nhiem vu giam ngheo giai doan 2021 - 2025 tren dja ban huyen
Phong Lao dong - TBXH224 Thang 12 X
Giai bong chuyen Hoe sinh-sinh vien225 Phong VH&TT Thang 12 X
I I6i nghi tong ket cong tae tu phap nam 2020, trien khai nhiem vu cong tae nam 2021.226 Phong Tu phap Thang 12 X
Phong Tai chinh - Ke hoachTrinh Nghj quyet phan bo du loan thu, chi ngan sach nam 2021227 Thang 12 X
Trinh Nghi quyet phan bo von dau tu thupc ngan sach huyen nam 2021-
Phong Tai chinh - Ke hoach228 Thang 12 X
Phong Tai chinh - Ke hoachTrinh Nghi quyet ve kinh te xa hoi - ANQP nam 2021229 Thang 12 X
Phong Tai chinh - Ke hoachTrinh Quyet dinh ve phan bo du loan nam 2021230 Thang 12 X
Phong Tai chinh - Ke hoachTrinh Quyet dinh ve giao chi lieu ke hoach nha nuoc nam 2021231 Thang 12 X
19
Trinh Quyet djnh ve giao ca che tu chu tai chinh cua dan vi quan ly hanh chinh thco ND 117 va don vi sir nghiep cong lap theo ND 16 nam 2021
Phong Tai chinh - Ke hoach232 Thang 12 X
Trinh Quyet dinh ve giao thirc hien co che tai chinh doi voi cap xa, tin Iran nam 2021
Phong Tai chinh - Ke hoach233 Thang 12 X
Trinh Quyet djnh phe duyet djnh mire ton quy ngan sach huyen nam 2021
Phong Tai chinh - Ke hoach234 Thang 12 X
Trinh Quyet djnh ve ban hanh chirong trinh tiet kiem chong lanh phi nam 2021
Phong Tai chinh - Ke hoach235 Thang 12 X
V\Trinh bao cao thirc hien kinh te xa hoi an ninh quoc phong, thu chi ngan sach 6 thang nam 2020
Phong Tai chinh - Ke hoach236 Thang 12 X X
U'v*Trinh bao cao thirc hien kinh te xa hoi an ninh quoc phong, thu chi ngan sach 9 thang nam 2020
Phong Tai chinh - Ke hoach237 Thang 12 X X /
2* Trinh bao cao thirc hien kinh te xa hoi an ninh quoc phong, thu chi ngan sach nam 2020
Phong Tai chinh - Ke hoach238 Thang 12 X X
Hop Hoi dong xet nang lirong dot 2 nam 2020239 Phong N6i vu Thang 12 X
Tham tang qua cac to choc ton giao djp Le Noel nam 2020240 Phong N6i vu Thang 12 X
Xay dung Ke hoach Bao tao, boi duong nam 2020241 Phong N6i vu Thang 12 X
Ban hanh cac Ke hoach ve CCHC nam 2020; Cham diem bp chi so CCHC cua huyen242 Phong Npi vu Thang 12 X
Hop Cum Khoi thi dua243 Phong Npi vu Thang 12 X
244 Danh gia phan loai can bp, cong churc, vien chuc nam 2020 Phong Npi vu Thang 12 X
Ke hoach va quyet djnh thanh lap doan kiem tra hanh nghe y, dupe tu nhan( dpt 2) Phong Y te245 Thang 12 X
20
Tham mini UBND huyen to chuc Hoi nghj tong ket cong tac phat buy vai tro cua ngiroi co uy tin trong DTTS nam 2020.246 Phong Dan toe Thang 12 X
Ke hoach Hoi nghj cong tac QS-QP nam 2021.247 Ban CHQS huyen Thang 12 X
Quyet dinh phe duyet hien trang rung va dat lam nghiep tren dja ban huyen Ea Kar nam 2020.
^ 9
Hoi Chu thap do huyen
A *Tong ket cong tac boat dong hoi va phuong huong nhiem vu 2020.249 Thang 12 X
!
2020-02-13T09:02:24+0700
Vit Nam