of 18 /18
UY BAN NHAN DAN TiNH PHU THQ CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ttr do - Hanh phuc S6:^^ /2020/QD-UBND Phu Tho, ngayJl5thdng 11 ndm 2020 QUYET DINH Ve vice quy dinh tieu chuan, djnh mire xe 6 to chuyen dung trang bj cho cac co quan, to chirc, don vj thuoc pham vi quan ly cua tinh Phu Tho CONG THONG TIN D1EN Tl) CHINH PHIJ GicJ: ...S............ Ngay:2JrU 412.020. DEN UY BAN NHAN DAN TINH PHU THQ 9 A Can cuLuat To chuc Chink quyen dia phuong ngdy 19/6/2015; Can cu Ludt sua doi, bo sung mot so dieu cua Luqt To chuc Chink phu vd Luqt To chirc chink quyen dia phuong ngdy 22/11/2019; Can cic Luqt Ban hank van ban quy phqm phdp luqt ngdy 22/6/2015; Can cir Luqt Quan ly, sir dung tdi sdn cong ngdy 21/6/2017; Can cic Nghi dinh so 151/2017/ND-CP ngdy 26/12/2017 cua Chink phu Quy dinh chi tiet mot so dieu cua Luqt Quan ly, su dung tdi san cong; Can cu Nghi dinh so 04/2019/ND-CP ngdy 11/01/2019 cua Chinh phu quy dinh tieu chuan, dinh mire sir dung xe 6 to; Can cir Thong tu so 07/2020/TT-BYT ngdy 14/5/2020 cua Bo truong Bo Y te quy dinh chi tiet hu&ng dan ve tieu chuan, dinh mire sir dung xe 6 to chuyen dung trong link vuc y te; Can cir y kien cua Ban Thuong vu Tinh uy tqi Van ban so 03-KL/TU ngdy 19/11/2020 ve quy dinh tieu chuan, dinh mire xe 6 to chuyen dung trang bi cho co quan, to chirc, don vi thuoc phqm vi quan ly cua tinh Phu Tho; Can cir y kien cua Thuong true Hoi dong nhdn dan tinh tqi Van ban so 185/HDND-TT ngdy 25/11/2020 ve viec quy dinh tieu chuan, dinh mire xe 6 to chuyen diing trang bi cho ede co quan, to chuc, don vi thuoc phqm vi quan ly cua tinh Phu Tho; Theo de nghi cua Gidm doc So Tdi chinh tqi To trinh so 318/TTr-STC ngdy 09/9/2020; Van ban s6 15 74/STC-QLG&CS ngdy 05/10/2020. QUYET DINH: Dieu 1. Pham vi dieu chinh r * * A * A Quyet dinh nay quy dinh ve tieu chuan, dinh mire xe 6 to chuyen dung doi voi cac loai xe quy dinh tai khoan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dieu 17 Nghi dinh 04/2019/ND-CP ngay 11/01/2019 cua Chinh phu quy dinh tieu chuan, dinh mire su dung xe 6 to, tai cac co quan, to chirc, dem vi thuoc pham vi quan ly cua tinh Phu Tho.

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET …

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET …

22PT.pdfUY BAN NHAN DAN TiNH PHU THQ
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ttr do - Hanh phuc
S6:^^ /2020/QD-UBND Phu Tho, ngayJl5thdng 11 ndm 2020
QUYET DINH Ve vice quy dinh tieu chuan, djnh mire xe 6 to chuyen dung trang bj cho
cac co quan, to chirc, don vj thuoc pham vi quan ly cua tinh Phu Tho CONG THONG TIN D1EN Tl) CHINH PHIJ
GicJ: ...S............ Ngay:2JrU 412.020.DEN UY BAN NHAN DAN TINH PHU THQ
9 A
Can cuLuat To chuc Chink quyen dia phuong ngdy 19/6/2015; Can cu Ludt sua doi, bo sung mot so dieu cua Luqt To chuc Chink phu
vd Luqt To chirc chink quyen dia phuong ngdy 22/11/2019; Can cic Luqt Ban hank van ban quy phqm phdp luqt ngdy 22/6/2015; Can cir Luqt Quan ly, sir dung tdi sdn cong ngdy 21/6/2017; Can cic Nghi dinh so 151/2017/ND-CP ngdy 26/12/2017 cua Chink phu
Quy dinh chi tiet mot so dieu cua Luqt Quan ly, su dung tdi san cong; Can cu Nghi dinh so 04/2019/ND-CP ngdy 11/01/2019 cua Chinh phu
quy dinh tieu chuan, dinh mire sir dung xe 6 to; Can cir Thong tu so 07/2020/TT-BYT ngdy 14/5/2020 cua Bo truong Bo
Y te quy dinh chi tiet hu&ng dan ve tieu chuan, dinh mire sir dung xe 6 to chuyen dung trong link vuc y te;
Can cir y kien cua Ban Thuong vu Tinh uy tqi Van ban so 03-KL/TU ngdy 19/11/2020 ve quy dinh tieu chuan, dinh mire xe 6 to chuyen dung trang bi cho co quan, to chirc, don vi thuoc phqm vi quan ly cua tinh Phu Tho;
Can cir y kien cua Thuong true Hoi dong nhdn dan tinh tqi Van ban so 185/HDND-TT ngdy 25/11/2020 ve viec quy dinh tieu chuan, dinh mire xe 6 to chuyen diing trang bi cho ede co quan, to chuc, don vi thuoc phqm vi quan ly cua tinh Phu Tho;
Theo de nghi cua Gidm doc So Tdi chinh tqi To trinh so 318/TTr-STC ngdy 09/9/2020; Van ban s6 15 74/STC-QLG&CS ngdy 05/10/2020.
QUYET DINH:
Dieu 1. Pham vi dieu chinh r * * A * AQuyet dinh nay quy dinh ve tieu chuan, dinh mire xe 6 to chuyen dung
doi voi cac loai xe quy dinh tai khoan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dieu 17 Nghi dinh 04/2019/ND-CP ngay 11/01/2019 cua Chinh phu quy dinh tieu chuan, dinh mire su dung xe 6 to, tai cac co quan, to chirc, dem vi thuoc pham vi quan ly cua tinh Phu Tho.
2
Bieu 2. Boi tirang ap dung *>
1. Ca quan nha nuac, ca quan Dang Cong san Viet Nam, to chuc chinh tri-xa hoi duqc ngan sach nha nuoc dam bao kinh phi boat dong, don vi su nghiep cong lap, Ban quan ly du an su dung von nha nuoc thupc pham vi quan ly cua tinh (sau day goi la ca quan, to chuc, don vi).
2. Don vi sir nghiep cong lap tu bao dam chi thucmg xuyen va chi dau tu thuoc pham vi quan ly cua tinh khong thuoc doi tuomg ap dung cua Quyet dinh
nay. Bieu 3. Nguyen tac trang bi, quan !y, sir dpng xe d to chuydn dung
•> ' 1. Tieu chuan, dinh muc su dung xe 6 to chuyen dung quy dinh tai Quyet
* * r \ t
dinh nay duac su dung lam can cu de lap ke hoach mua sam, dieu chuyen xe 6 to chuyen dung.
2. Viec quan ly, su dung xe 6 to chuyen dung phai dupe thuc hien cong khai, minh bach, dam bao thuc hanh tiet kiem, chong lang phi.
3. So luang xe 6 to chuyen diing quy dinh tai Dieu 4 Quyet djnh nay la so luang toi da co tai ca quan, to chuc, dan vi.
t r
4. Viec mua sam xe 6 to chuyen dung tai Quyet dinh nay phai dam bao dung che dp, tieu chuan dinh muc, quy djnh cua phap luat ve mua sim tai san cong va cac van ban phap luat khac co lien quan.
Bieu 4. Tieu chuan, dinh muc su dung xe 6 to chuyen dung / . f
1. Doi tupng sir dung, chung loai va so lupng xe 6 to chuyen dung (chi tiet theo Phu luc so 01 ban hanh kem theo Quyet dinh ndy)\
2. Muc gia xe 6 to chuyen diing (chi tiit theo Phu luc sS 02 ban hanh kem theo Quyet dinh nay).
Bieu 5. To chuc thuc hien• *
1. Thu truong cac ca quan, to chuc, don vi tuan thu dung quy dinh ve tieu chuan, dinh muc, nguyen tac trang bi, quan ly va su dung tai san dung theo quy dinh tai Quyet dinh nay va cac quy dinh khac tai cac van ban phap luat co lien quan.
? 9
2. So Tai chinh to chuc thuc hien viec ra soat, tham muu cho Uy ban nhan dan tinh thuc hien sap xep lai so xe 6 to chuyen diing hien co cua cac ca quan, to chuc, dan vi; xu ly xe 6 to doi du theo quy dinh cua Luat Quan ly, su dung tai san cong va cac van ban quy dinh chi tiet thi hanh Luat,
3. Kho bac nha nuac tinh can cu tieu chuan, djnh muc su dung xe 6 to chuyen diing thuc hien kiem soat chi doi vai cac co quan, to chuc, dan vi theo quy dinh.
Bieu 6. Hieu lire thi hanh« •
1. Quyet dinh nay co hieu luc kk tir ngay 06 thang 12 nam 2020.
3 > r
2. Bai bo quy dinh ve tieu chuan, dinh muc xe 6 to chuyen dung doi voi cac loai xe thuoc pham vi dieu chinh cua Quyet dinh nay tai cac Quyet dinh cua UBND tinh: Quyet dinh so 2986/QD-UBND ngay 28/11/2014 ve duyet so luong, chung loai xe chuyen dung trong cac co quan nha nuoc, don vi sir nghiep cong lap va cong ty nha nuac thuoc tinh Phu thp; Quyet dinh so 684/QB-UBND ngay 07/4/2015 ve bo sung danh muc so luomg, chung loai xe chuyen dung toi da trang bi cho cac ca quan nha nuac, dan vi sir nghiep cong lap va cong ty nha nude thuoc tinh Phu Thp; Trang bj xe 6 to chuyen dung cho Chi cue quan ly thi trudng tinh Phu Thp - Sd Cong thuong; Quyet dinh so 1335/QB-UBND ngay 07/6/2016 ve viec duyet dieu chinh so luong, chung loai xe chuyen dung cua Khu di tich lich su Ben Hung va Trung tarn kiem dinh chat luong cong trinh - Sd Xay dung; Quyet dinh so 462/QB-UBND ngay 07/3/2017 ve viec duyet dieu chinh sd luong, chung loai xe chuyen dung toi da cua Thanh tra Sd Giao thong van tai; Quyet dinh sd 542/QB-UBND ngay
\ f r *
14/3/2018 ve duyet bd sung sd luong, chung loai xe chuyen dung tdi da cua Van phdng HBND tinh va Trudng Bai hoc Hung Vuong; Quyet dinh sd 1198/QB-UBND ngay 08/6/2020 ban hanh tieu chuan, dinh muc xe d to% chuyen dung su dung tai Khu di tich lich su Ben Hung.
3. Chanh Van phdng Uy ban nhan dan tinh; Giam ddc Sd Tai chinh; Thu trudng cac Sd, ban, nganh; Chu tich Uy ban nhan dan cac huyen, thanh, thi; Thu trudng cac co quan, to chuc, don vi va ca nhan cd lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.o^
Nai nhan: - V§n phong Chinh phu; - Website Chinh phu; - Cyc Kiem tra VBQPPL - Bo Tu phap; - Vu phap che (Bq Tai chinh); - Vu phap ch6 (Bp Y te); - TT: TU, HBND tinh; - Boan BBQH tinh; - Uy ban MTTQ tinh; - Chu tjch, cac PCT UBND tinh; - Cac so, ban, nganh, doan the cua tinh; - UBND cac huypn, thanh, thi; - Cong thong tin dien tu tinh; - Trung tarn Cong bao - Tin hoc; - CV: NCTH; - Liru: VT,
TM. UY BAN NHAN DAN U TICH
3? ; 'k%*//
Jf, Bui Van Quang
G SLT DUNG, CHUNG LOAI, S6 LLTONG XE 6 TO CHUYEN DUNG TRANG BI CHO CAC CO QUAN, T6 CHlTC, DON i VI THUQC PHAM VI QUAN LY CUA TiNH PHU THO ! (Kem theo Quyet dinh sojl X* /2020/QD-UBND ngay /11/2020 ciia UBND tinh Phu Tho)
PHU LUC
4^- S6 Iiroug du^c trang
bi t6i da STT sir dung Muc dfch xay dung Ghi chuChung loai
CAP TiNHA 251 Bira don, cham soc sue khoe can bo thuoc doi
Xe 6 to tren 16 cho ngoi1 Ban bao ve cham soc sire khoe 1 tuong quan ly Van chuyen may moc, trang thiet b| tac nghiep
vung nui cao, phuc vu cho tuyen truyen tren baoXe 7 cho gan thiet bi chuyen diing2 Bao Phu Tho 1 £)ien hr, bao in hang ngay
3 So* Giao thong van tai Ban ATGT tinh Xe Ban tai 1 Dam bao TTATGT
Dirge gin biin hieu nhan biet phuc vu cong tac dam bao trat t\r ATGT
. r r
Xe 7 cho gan thiet bi chuyen dung 1
Xe ban tai 3 Dam bao TTATGT Thanh tra So GTVT Xe tai 2 Dam bao TTATGT
Kiem tra tai trongXe can 1 Kiem tra xu ly cac phirong tien khong chapXe cuu h6 1 hanh va cuu ho dam bao ATGT
4 So1 Khoa hoc va Cong nghe Gan thiet bi chuyen dung (thiet bi kiem tra chat
luong, thiet bj do luong...) Trung tam ky thuat do luong chit luong Xe ban tai 1
Gin thiit bi chuyen dung (Mier am thanhlbXe 7 cho gan thiet bi chuyen dung 2 duong va 02 Micro chuyen dung...) Dai phat thanh truyen hinh5 Gan thiet bi chuyen dung (Camera, chanXe 16 cho gan thiet bi chuyen dung 1 camera, ban dung hinh...)\
Xe truyen hinh mau luu dong Xe truyen hinh mau luu dgng HD1 6 So* Noi vu
Chi cue van thu luu tru Xe phuc vu cong tac van chuyen tai lieuXe ban tai 1
p
So lirorig dirffc trang
bi tdi da Doi tu’p'ng su* dung Ghi chiiMuc dich xay dyngChung loaiSTT
Sir dung dira don hoc sinh di thirc hanh, thirc tap tai cac doanh nghiep theo chirong trinh dao taoXe 6 to tren 16 cho ng6i 1
XniOTig CD Ngh6 Phu Tho7 Chuyen cho thiet bi, vat tir thyc hanh phuc vu
cong tac dao tao va tir van tuyen sinh, gidi thieu viec lam
Xe ban tai 1
Sfr Nong nghiep &PTNT8 Xe chuyen diing phuc vu cong tac tuan tra quan
iy, bao ve rimg, phong chay chua chay rimgYuan Quoc gia Xuan Son Xe ban tai 1
Kiem tra, giam sat, chi dao san xuat, xay dung cac mo hinh trinh dien, thirc hien mot s6 chucmg trinh, d\r an, nhiem vu khuyen nong, van chuyen cac loai vat tu, trang thiet bi thirc hien nhiem vu
Trung t£m khuyln nong Xe Ban tai 1
chuyen mon Kiem tra ve chat lucmg, an loan thuc pham
nong, lam san va thuy san trong suot qua trinh san xuat, thu gom, sa che, che bi4n, bao quan, van chuyen, kinh doanh. Truy xuat nguon gdc
san pham nong lam thuy san
Quan ly chat lucmg Nong lam san va thuy Xe Ban tai 1san
Ki6m tra chuyen nganh ve bao ton va phat trien ngudn loi thuy san, khai thac thuy san, nuoi
trong thuy san, giong thuy san, thirc an thuy san, san pham xu ly, cai tao moi trucmg nuoi trong
Chi cue Thuy san Xe Ban tai 1
thuy san Kiem tra san xuat thuoc ITnh vuc trong trot, dieu tra dir tinh dir bao tai cac huyen, thanh, thi; thirc
hien nhiem vp thanh tra viec chap hanh phap luat chuyen nganh ve trong trpt va bao ve thuc
vat theo quy dinh cua phap luat
Chi cue trong trot va BVTV Xe Ban tai 1
10.7 Chi cue thuy lai Chi dao san xuat, phong chdng han, kiSm tra ho
dap cac CTTL toan tinh, phong chong kh£c __________ phuc hau qua thien tai__________
Chi cue Thuy loi Xe Ban tai 1
Page 2
S3 luOTlg diroc trang
bi toi da Ghi chuBoi tu'oiig sir dung Myc dich xay dyngSTT Chung loai
Thirc hien nhiem vu thanh tra vice chap hanh phap luat chuyen nganh, thi/c hien nhiem vu
phong chong dich benh dong vat 1Chi cue chan nuoi va thii y Xe Ban tai
Kiem tra thirc hien dinh canh, bo tri dan cir, di dan tai dinh cir trong nong thon; kiem tra chi
dao phat trien nganh ngh6, lang nghe nong thon; kiem tra chi dao phat trien hop tac xa; van

nhiem vu chuyen mon... ♦
Chi Cue Kiem lam Van phong Chi cue Kiem Lam Xe Ban tai 1 Dpi KL co dong PCCCR Xe Ban tai 1 Hat kiem lam Viet Tri Xe Ban tai 1 Hat kiem lam Phu Lam Xe Ban tai 1 Hat Kiem lam Phu Ninh Xe Ban tai 1 Hat kiem lam Thanh Ba Xe Ban tai 1 Hat Kiem lam Doan Hung Xe Ban tai 1 Hat kiem lam Ha Hoa Xe Ban tai 1 Hat kiem lam Tam Nong Xe Ban tai 1 Hat kiem lam Thanh Thiiy Xe Ban tai 1 Hat kiem lam Cam Khe Xe Ban tai 1 Hat kiem lam Yen Lap Xe Ban tai 1 Hat kiem lam Thanh Son Xe Ban tai 1 Hat kiem lam Tan Son Xe Ban tai 1 So’ Van Hoa the thao va Du lich9
Xe van chuyen sach den cac tram sach va thu vien co soThu vien tinh Xe ban tai 1
Phuc vu cong tac chuyen cha can bp, van dong vien, huan luyen vien phuc vu tap luyen thirong xuyen, tap huan va thi diu trong va ngoai tinh
Xe 6 to tren 16 cho ngoiTrung tarn dao tao HL TDTT 2
Xe van chuyen san khiu, am thanh, anh sang, trang phucXe tai 3,5 tan 2
Page 3
So Iirong diro'c trang
bi Mi da Boi tuong sir dung Ghi chiiChung loai Muc dich xay dungSIT
Xe dira don can bo, dien vien, nhac cong, nhan Xe tren 16 cho 2 vien ky thuat
Xe van chuyen trang tbiit bi chieu phim luu dong, thiet bj am thanh, anh sang; tuyen truyen
chieu phim mien nui Xe 6 to chuyen dung chieu phim luu dong 8
Trung tarn van hoa chieu phim
Bira don dien vien, tuyen truyen vienXe 6 to tren 16 ch6 ngoi 1 Bua don sinh vien tham gia cac cupc tham thirc hanh, ren nghl, cdc chuong trinh can hoa cua tinh; Bua ddn can bo, giang vien hoc hoi, trau doi kinh nghi?m tai c^c tnidng Dai hoc kh&c, tham gia c4c lop tap huan
nSng cao trinh do
Xe 6 to tren 16 cho ngoi10 Dai hoc Hung Virong 3
Sfr Lao dong TBXH11 Xe phuc vu dua don hpc vien di cap cuu va dieuCo so dieu tri cai nghien ma tuy ca sd 1 Xe cuu thuong 1 tri
Phuc vvi cong tac van chuyen kham chua cho hoc vienCo sd dieu tri cai nghien ma tuy ca sd 2 xe cuu thuang 1
Phuc vu dua don thuong benh binh nang di kham chua benh, dua don d6i tuong di§u duong
r
di cap cuu Xe cuu thuang 1
Trung tarn dieu duong ngudi co cong Dua don thuang binh nang di kham benh dinh ky, dua don doi tuong dieu duong luan phienXe 6 to tren 16 cho ngoi 1
Phuc vu nhiem vu cap cuu benh nhanXe cuu thuang 1 Trung tarn trg giup XH&PHCN Dua don benh nhan tarn than di kham benh dinh
Xe 6 to tren 16 cho ngdi 1 ky Phuc vu dao tao lai xe hang B (xe gan thiet bi
Xe 5 ch6 gan thiet bj chuyen dung 25 chuyen dung) Phuc vu dao tao lai xe hang B (xe gin thiet hi
Xe tai tir 1,24 tan den dudi 2 tanTrung tarn dich vu viec lam 11 chuyen dung) Phuc vu dao tao lai xe hang C (xe gan thiet biXe tai tir 3,5 tan den dudi 4,5 tin 8 chuyen dung)
Chd thiet bi day nghe6 to tai 3,5 tin 1^ r \
Trung cap nghe dan toe noi tru Phuc vu dao tao, day ngh§Xe ban tai 1

So Iirong dirge trang
bi tdi da Doi tirong su* dung GhichiiMuc dfch xay dungSTT Chung loai
13 So' Giao due va dao tao Dira d6n chuyen gia phuc vu cong tac boi dirong hoc sinh gioi; phuc vu c£c boat dong giao due hoc sinh va
van chuyln thiet bi day hoc 1Truong THPT Chuyen Hung Vuong Xe ban tai
14 Sfr Cong thurong Kiem tra, gidm sit xay dimg c&c mo hinh tr'mh dien ky thuat thu6c cic chuong trinh dir an khuyen cong; Van chuyen Mng h6a tham gia c&c h6i chg trien lam, chuong trinh xuc tien thuong mai; Van chuyen thiet
bi ki€m loan ning luong...
Trung tam khuy4n cong & TVPTCT Xe ban tai 1
15 So-Tai chinh Van chuyen trang thiet bi de trien khai cic chuong trinh tap huan, b6i du&ng chinh sach ve lihh vpre tai chinh, toin tren toin tinh; khai thac, bao quin tai
san nM nuoc nhin ban giao
Trung tam thong tin tu vdn vd tai san va dich vu tai chinh Xe ban tai 1
16 Sfr Tai nguyen va MT Phuc vu nhiem vu khao s&t, do dac, quan ly va lap
quy hoach khai th&c quy dlt; giam sat, kilm tra cong tic dau gia quyen su d\ing dat; van chuyln mly m6c thiet bi chuyen dung phuc vu cong tac trie dia, kiem
dem, ke khai b6i thuong, GPMB..
Trung tam phat triln quy dit Xe ban tai 1
Van chuyen cay, thi€t bj; trong clt tia cay; bao tri he thong den cao ap . Xe 6 to tai ket hop chn ciu chuyen dimg 1
Van chuyen thi6t bi, di kiem tra phong chong Xe ban tai 1
Khu di tich lich sfr Den hung chay rung17 Van chuyen rac thai, chat thai cong nghiepXe tai 1
Tudi cay, nia dudng, phong chdng chay rungXe bon chd nude tudi cay 1 Thu gom, van chuyen rac thaiXe ep chd rac 1
Cac don vi thuoc Sfr Y tl18
Xe 6 to efru thuremg Cap cuu, van chuyen ngudi benh- Xe cuu thuong tieu chuan 10
Xe o to chuyen dung cd ket cau dac biet Lay mau di dong- Xe lay mau «
I1Renh vien da khna tinh
Page 5
So lirorig duoc trang
b{toi da Ghi chiiBSi tuvng sir dung Muc dich xay dungChung loaiSTT
Xe 6 to chuyen dung co gan hoac sir dung thiet bj chuyen dung___________________ - Xe chuyen dung phuc vu cong tac cham soc,
bao ve sure khoe can bo; Bao ve sue khoe can bo1
Xe 6 to cun thirongBenh vien Mat Cap cuu, van chuyen nguoi benh- Xe cuu thuorag tieu chuan 1 Xe 6 to cun thirong
Cdp cuu, van chuyen nguoi benh- Xe cuu thuerng tieu chuan 1 Xe d to chuyen dung co ket can dac biet
Chup X.quang luu dong phuc vu cong tac * phong chong Lao- Xe chup X.quang luu dong 1Benh vien Phoi
* Xe 6 to chuyen dung co gan hoac sir dung thiet bj chuyen dung
Xe chuyen dung cho hoat dong phong chong Lao
- Xe chuyen dung co thiet bi de chuyen giao ky thuat va chi dao tuyen 1
Xe 6 to cuu thirongBenh vien Y duoc co truyen & PHCN Cap cuu, van chuyen nguoi benh- Xe cuu thuong tieu chuan 2 Xe 6 to cihi thirongBenh vien Tam than C§p cuu, van chuyln nguoi benh- Xe cuu thuong tieu chuln 3 Xe 6 to cun thirong___________________ - Xe cuu thuong tieu chuin_____________
Xe 6 to chuyen dung co gin hoac sir dung r
thiet hi chuyen dung
Benh vien da khoa thi xa Phu Tho
Cdp cuu, van chuyen nguoi benh nghi nhiem benh truyen nhiem- Xe van chuyen nguoi benh 1
Xe 6 to gin mo hinh giang day, mo hinh mo phong, cac thiet bi va phuong tien giang day, . giao cu true quan;
Phuc vu truyen thong, chi dao kiem tra giam sat ve dan so KHHGBChi cue Dan s6 KHHGD 1
Van chuyen mku co dong, co gan tii bao quan mau
Xe chuyen dung van chuyln mau thuoc Imh vuc y te
Trung tarn Kiim nghiem 1
Trung tarn Y te TP Viet Tri X •Phuc vu phong chong dich luu dong01 xe phong chong dich 1
Page 6
S6 luOTlg duo'c trang
b|toi da Ghi chuD6i tirQTig so-dung Muc dich xay dyngSTT Chung loai
Xe 6 to cihi thirong Clp cmi, van chuyen ngucri benh- Xe cuu thuang tieu chuan 3
- Xe cmi thucmg co khong gian rang, trang bi thiet bi y te phuc vu cong tac hoi sue tich cue tren xe Xe 5 to chuyen dung co ket cau dtac biet
f ^ •
Cap cuu, van chuyen ngudi benh can hoi sue tich cue tren xe1
Chup X.Quang luu dong- Xe chup X.quang luu dong 1 r
Trung tam y te huyen Yen Lap - Xe lay mau Lay mau luu dong1 - Xe van chuyen Vac xin, sinh phim Van chuyen vac xin1
Xe d to chuyen dung co gan hoac sir dung thiet hi chuyen dung - Xe van chuyen ngudi benh Van chuyen ngudi benh1 - Xe 6 to chuyen dung co gan them chuc nang • «*/
van chuyen ngudi benh va ngudi nghi nhiem benh truyen nhiem
Cap cuu, van chuyen ngudi benh nghi nhiem benh truyen nhiem1
Xe 6 to cmi thiremg Cap cuu, van chuyen ngudi benh- Xe cuu thucmg tieu chuan 4
- Xe cuu thuomg co khong gian rong, trang bi thiet bi y te phuc vu cong tac hoi sue tich cue tren xe
Cap cuu, van chuyen nguoi benh can hoi sue tich cue tren xe1
Xe 6 to chuyen dung co ket cau dac biet Chup X.Quang luu dong- Xe chup X.quang luu dong 1
Trung tam y te huyen Thanh Son Ldy mau luu dong- Xe lay mau 1
- Xe van chuydn Vic xin, sinh pham Van chuyen vac xin1 Xe 6 to chuyen dung co gan hoac sir dung thiet bj chuyen dung - Xe 6 to chuyen dung co gan them chuc nang
van chuyen nguoi benh va ngudi nghi nhiem benh truyen nhiem
Cap cuu, van chuyen ngudi benh nghi nhiem benh truyen nhiem1
Xe 6 to cuu thiroug 7
Page 7
So lu-Q’ng dirge trang
bi toi da Ghi chuD6i tu'oiig su dung Chung loai Muc dfch xay dungSTT
- Xe cuu thuang tieu chuan Cap cuu, van chuycn nguai benh4 - Xe emi thuang co khong gian rong, trang bi
thiet bi y te phuc vu cong tac hoi sue tich cue tren xe___________________ ____________ Xe o to chuyen dung co ket cau dac biet
Cap cuu, van chuyen nguai benh can hoi sue tich cue tren xe1
Chup X.Quang luu dong- Xe chup X.quang luu dong 1 Trung tam y t$ huyen Thanh Ba Liy raau luu dong- Xe lay mau 1
Van chuyen vac xin- Xe van chuyen Vac xin, sinh pham 1 t
Xe 6 to chuyen dung co gan hoac sir dung thiet bi chuyen dung
Van chuyen nguai benh- Xe van chuyen nguai benh 1 r
- Xe 6 to chuyen dung co gan them chuc nang van chuyen nguai benh va nguai nghi nhiem benh truyen nhiem
Cap cuu, van chuyen nguai benh nghi nhiem benh truyen nhilm1
Xe 6 to cuu thirong Cap cuu, van chuyen nguai benh*
- Xe cuu thuang tieu chuan 3 - Xe cuu thuang co khong gian rong, trang bi
r * \thiet bi y te phuc vu cong tac hoi sue tich cue tren xe
Cap cuu, van chuyen nguod benh can hoi sue tich cue tren xe1
Xe 6 to chuyen dung co ket cku dac biet Chup X.Quang luu dong- Xe chup X.quang luu dong
Trung tam y te huyen Ha Hoa Lay mau luu dong- Xe lly mau 1 Van chuyln vac xin* r 7
- Xe van chuyen Vac xin, sinh pham 1 Xe 6 to chuyen dung co g^n hoac sir dung thiet hi chuyen dung
Van chuyen nguai benh4
- Xe van chuyen nguai benh 1 - Xe 6 to chuyen dung co gin them chuc nang
van chuyen nguai benh va nguai nghi nhiem benh truydn nhiem
Cap cuu, van chuyen nguai benh nghi nhiem benh truyen nhiem1
Xe 6 to cmi thirong Cap cuu, van chuyen nguai benh- Xe cuu thuang tieu chuin 3 r
Page 8
So lirong diroc trang
bitdi da GhichuMuc dfch xay dyngDoi tirong sir dungSTT Chung loai
Xe 6 to chuyen dung co ket cau flac biet Chup X.Quang liru dong1- Xe chup X.quang liru dong
L§y mau liru dong- Xe lay mau 1 Van chuyen vac xin- Xe van chuyen Vac xin smh pham
* Xe d to chuyen dung co gan hoac sir dung thiet bi chuyen dung
1 Trung tarn y te huyen Cam Khe
- Xe phuc vu phong chong thien tai va tim kiem cmi nan
Phong ch6ng thien tai ca dong1
- Xe 6 to chuyen dung co gan them chuc nang van chuyen nguoi benh va nguoi nghi nhiem benh truyen nhiem
Clp cuu, van chuyen nguai benh nghi nhiem benh truyen nhiem1
Xe 6 to ciru thurong Cip ciru, van chuyen nguoi benh- Xe cuu thuong tieu chuan 3
- Xe cuu thuong co khong gian rong, trang bi thiet bi y te phuc vu cong tac hoi sue tich cue tren xe
Cap cuu, van chuyen nguoi benh can hoi sire tich cue tren xe' 1
Trung tarn y te huyen Lam Thao Xe 6 to chuyen dung co ket cau dac biet
Chup X.Quang liru dong- Xe chup X.quang luu dong 1 Lay mau luu dong- Xe lay mau 1
Van chuyen vac xin- Xe van chuyen Vac xin sinh pham 1 Xe d to ciru thuong
C5p cuu, van chuyen nguoi benh- Xe cuu thuong tieu chuan 3 - Xe cuu thuong co khong gian rong, trang bi
thiet bi y te phuc vu cong tac hoi sue tich cue tren xe
Cap cuu, van chuyln nguoi benh can h6i sue tich cue tren xe1
Xe o to chuyen dung co ket cau dac biet Chup X.Quang luu dong- Xe chup X.quang luu dong 1Trung tarn y te huyen Phu Ninh
Lay mau luu dong- Xe lay mau 1 - Xe van chuyen Vac xin, sinh pham_____
Xe 6 to chuyen diing co gan hoac sir dung thiet bi chuyen dung__________________
Van chuyen vac xin1
So luong dupe trang
bi toi da Doi tuong su' dung Ghi chu' Myc dfch xay dungSTT Chung loai
- Xe 6 to chuyen dung co gan them chuc nang van chuyen ngudi benh va nguoi nghi nhiem benh truyen nhiem
Cdp cun, van chuyen nguoi benh nghi nhiem benh truyen nhiem1
Xe 6 to cihi thirong - Xe cuu thuong tieu chuan Cap cuu, van chuyen nguoi benh3 - Xe cuu thuong co khong gian rong, trang bi
thiet bi y te phuc vu cong tac hoi sue tlch cue tren xe Xe 6 to chuyen dung co ket cau dac biet
f j % \ m r
Cap cuu, van chuyen nguoi benh can hoi sue tich cue tren xe1
Chup X.Quang luu dong- Xe chup X.quang liru dong 1Trung tain y te huyen Thanh Thuy Lay mau luu dong- Xe lay mau 1
Van chuyen vac xin- Xe van chuyen Vac xin sinh pham 1 Xe 6 to chuyen dung co gan hoac sir dung thiet bi chuyen dung
r
- Xe 6 to chuyen dung co gan them chuc nang van chuyen ngudi benh va ngudi nghi nhiem benh truyen nhiem
Clp cuu, van chuySn ngudi benh nghi nhiem benh truyen nhiem1
Xe 6 to cihi thuong Cap cuu, van chuyen ngudi benh- Xe cuu thuong tieu chuan 3
- Xe cuu thuong co khong gian rong, trang bi thiet bi y te phuc vu cong tac hoi sue tich cue tren xe
f * X * A • fCap cuu, van chuyen ngudi benh can hoi sue tich cue tren xe1
Xe 6 to chuyen dung co ket cau dac biet Chup X.Quang luu dong- Xe chup X.quang luu dong 1
Trung tam y te huyen Doan Hung Lay mau luu dong- Xe lay mau 1 ^ r
Van chuyen vac xinX ' ’- Xe van chuyen Vac xin sinh pham 1 Xe d to chuyen dung co gan hoac sir dung
£ thiet bi chuyen dung
Van chuyen ngudi benh- Xe van chuyen ngudi benh 1 A
Page 10
So Iirang diro'c trang
bi toi da Doi tiring sir dung Muc dfch xay dung GhichuSTT Chung loai
- Xe 6 to chuyen dung co gan them chuc nang * van chuyen nguoi benh va ngudi nghi nhiem benh truyen nhiem
Clp cuu, van chuyen nguoi benh nghi nhilm benh truyen nhiem1
Xe d to ciru thucmg Cap cuu, van chuyen nguoi benh- Xe cuu thuong tieu chuan 3
- Xe cuu thuong co khong gian rong, trang bi thiet bi y te phuc vu cong tac hoi sue tich cue tren xe
r i ^ a A • rCap cuu, van chuyen nguoi benh can hoi sue tich cue tren xe1
Xe 6 to chuyen dung co ket cau dac biet Chup X.Quahg luu dong- Xe chup X.quang luu dong 1Trung tam y te huyen Tan Son
Lay mau luu dong- Xe lay mau 1 - Xe van chuyen Vac xin sinh pham Van chuyen vac xin1
Xe d to chuyen dung co gan hoac sir dung thiet bf chuyen dung - Xe 6 to chuyen dung co gan them chuc nang
van chuyen ngudi benh va nguoi nghi nhiem benh truyen nhiem
Cap cuu, van chuyen ngudi benh nghi nhiem benh truyen nhiem'1
Xe 6 to cun thuong Cap cuu, van chuyen ngudi benh- Xe cuu thuong tieu chuan 3
- Xe cuu thuong co khong gian rong, trang bi thiet bi y te phuc vu cong tac hoi sue tich cue tren xe
Cap cuu, van chuyen ngudi benh can hoi sue tich cue tren xe1
Xe 6 to chuyen dung co ket cau dac biet Chup X.Quang luu dong- Xe chup X.quang luu dong 1Trung tam y te huyen Tam Nong
- Xe lay mau Lay mau luu dong1 - Xe van chuyen Vac xin sinh pham
* r
Van chuyen vac xin1 Xe 6 to chuyen dung co gan hoac sir dung thiet bi chuyen dung - Xe 6 to chuyen dung co gan them chuc nang
van chuyen ngudi benh va ngudi nghi nhiem benh truyen nhiem _____________
* * Cap cun, van chuyen ngudi benh nghi nhiem
benh truyen nhiem1 <
S6 lirQTlg dirge trang
bi toi da Ghi chuDoi tu’ffng su1 dung Chiing loai Muc dfch xay dungSTT
Xe 6 to cun thiroTig______ - Xe cixu thircmg tieu chuan C§p cmi, van chuydn nguoi benh1
Xe 6 to chuyen dung co ket cau dac biet - Xe van chuyen Vac xin sinh pham - Xe phong chong dich
Xe 6 to chuyen dung co gan hoac sur dung thiet bi chuyen dung
Van chuyen vac xin, sinh pham1Trung tam Kiera soat benh tat Phong chong dich Itru dong2
Phun hoa chat liru dong- Xe cha may phun va hoa chat Itm dong 1 Trung tam phap y Phuc vu giam dinh phap yXe giam dinh phap y 1 Trung tam y t£ Thi xa Phii Tho Phuc vu phong chong dich liru dong01 xe phong chong dich 1
r *
Phuc vu lay mau thuc phamChi cue ve sinh an toan thirc pham 01 xe van chuyen mau thirc pham 1 CAP huyenB 58 Thanh pho Viet Tri1 Doi thanh tra trat tir do thi thanh pho Viet Xetai 1 Phuc vu cong tac quan ly trat tir do thiTri Xe ban tai cabin kep 3
2 Thi xa Phu Tho Doi thanh tra trat tir do thi thi xa Phuc vu cong tac quan ly trat tir do thjXe ban tai cabin kep 1
3 Huyen Tan Son Ban quan ly cac cong trinh cong cong huyen Tan San
Thu gom, van chuyen racXe cha ep rac 2
Trung tafn Van hoa - the thao va du lich huyen Tan San
Xe phuc vu thong tin liru dongXe phuc vu thong tin liru dong 1
4 Huyen Thanh Son Thu gom, van chuyen racXe cha ep rac 3Ban QL cac cong trinh cong cong huyen
Thanh Son Sura chira dien chieu sang cong cong, chinh Xe thang nang loai 16m 1 trang do thi
Phuc vu cong tac tuyen truyenTrung tam VHTT va DL huyen Thanh Son Xetai 1
5 Huyen Tam Nong________________ UBND thi trdn Hung Hoa huyen Tam Nong ! Thu gom, van chuyen racXe tai 2 r
Page 12
S6 lirg'ng diro’c trang
bitoi da 06i tu-ong su' dung Ghi chuMuc dtch xay dirngSTT Chung loai
Ban quan ly cac cong trinh cong cong huyen Tam Nong
9
Thu gom, van chuyen rac3Xe cha ep rac
6 Huyen Thanh Thuy Trung tarn van hoa, the thao va du lich Phuc vu cong tac tuyen truyenXetai 1huyen Thanh Thuy Ban quan ly cac cong trinh cong cong huyen Thanh Thuy
Thu gom, van chuyen racXe chcr ep rac 1
Phuc vu cong tac van chuyen rac thai tren dia ban huyen do khoi lucmg rac thai Ion, 01 xe da
co khong dap ung dircrc, hien tai huyen van phai thue xe van chuyen rac thai ve bai xu ly rac
Xe cha ep rac 1
Ban quan ly du an BTXD khu vuc huyen Thanh Thuy Phuc vu cong tac ve sinh moi tnrdng va xu ly
khan c3p trong phong chong thien tai tren diaXe may xuc 0,4m3 1 ban huyen
Sira ch&a dien chi4u sang cong cong va chinh Xe thang nang loai 16m 1 trang do thi.
7 Huyen Yen Lap Chd cac trang thiet bi phuc vu van hoa, thong
tin, tuyen truyen luu dong Trung tarn VHTT va DL huyen Yen Lap Xe ban tai 1
Chcr cac thiet bj day nghe, day cac lop SCN theo Quyet djnh 1956/QB-TTgTrung tain GDNN - GDTX huyen Yen Lap Xe ban tai 1
Trung tarn phat trien cum CN va CTCC huyen Yen Lap Thu gom, van chuyen racXe cha ep rac 3
Huyen Cam Khe8 Van hoa thong tin huyen Cam Khe Phuc vu cong tac tuyen truyenXe ban tai 1
Trung tarn GBNN-GDTX huyen Cam Khe Cho vat lieu, do dung, thiet bi day ngh§Xe ban tai 1
Ban quan ly cac cong trinh cong cong huyen Clm Khe Xe cha ep rac Thu gom rac thai tren dja ban2
9 Huyen Boan Hung ?
S6 lirong diroc trang
bjtdi da Doi tuoug sfr dung GhichiiMuc dich xay dirngChung loaiSTT
Trung tam VHTT va DL huyen Doan Hung
Xe phat thanh truyen hinh liru dongXe ban tai 1
Phuc vu cong tac day nghe theo Be an dao tao nghe cho LDNT 1956
Trung tam GDNN-GDTX huyen Doan Hung
Xe ban tai 1
Thu gom, van chuyen racXe cha eprac 3 BQL cac cong trinh cong cong huyen Doan Hung
Xe ui banh xich Phuc vu ui, rac tai bai rac thai tap trung1 Phuc vu lu rac tai bai rac thai tap trung huyen
Doan HungXe lu tmh 1
Huyen Thanh Ba10 Thu gom, van chuyen racXe cha ep rac 3Ban QL cac cong trinh cong cong huyen
Thanh Ba Chinh trang do thi, su chua he th6ng dien chieuXe tai ciu 1 sang, trat ty do thi
Xe gan thi§t bi PTTH, xe van hoa, thong tin hru dong, Phuc vu cong tac tuyen truyen liru dongPhong van hoa, UBND huyen Thanh Ba Xe ban tai 1
11 Huyen Ha Hoa Phuc vu cong tac day ngheTrung tam GDNN-GDTX huyen Ha Hoa Xe ban tai 1
Thu gom, van chuyen rac thaiBQL cong trinh cong cong huyen Ha Hoa Xe cha ep rac 3 Xe phat thanh truyen hinh lira dongPhong van hoa thong tin huyen Ha Hoa Xe ban tai 1
12 Huyen PJhu Ninh Ban quan ly cac cong trinh cong cong huyen Phu Ninh
Thu gom, van chuyln rac thaiXe cha ep rac 5
13 UBND huyen Lam Thao Ban quan ly cac cong trinh cong cong huyen Lam Thao
Thu gom, van chuyen rac thaiXe cha ep rac 4
TONG CONG 309 l
PHU LUC 02:
(Kem theo Qimi ‘tfmfitffr j’dWZfyii/QD-UBND ngay£J/11/2020 cm UBND tinhPhu Tho)
V^mr/jr
CHUYEN DUNG TRANG BI CHO CAC CO QUAN, X6 3X/ONG QUAN LY TREN DIA BAN XlNH PHU THO
6 to chuyen dung Muc gia toi da
(Pong) STT
- Tai trong tu 1 tan den duai 1,5 tan 202.000.000
- Tai trong tu 1,5 tan den duai 2,5 tan 246.000.000
- Tai trong tu 2,5 tan den duai 3,5 tan 291.000.000
- Tai trong tu 3,5 tin den duai 4,5 tan 336.000.000
Xe 6 to ban tai2 780.000.000
Xe 6 to tren 16 cho ngoi3
- Xe tu 17 ch6 ng6i den dudi 24 cho ng6i 400.000.000
- Xe tu 24 ch6 ngoi den duai 30 ch6 ngoi 490.000.000
- Xe tu 30 cho ngoi den dudi 35 cho ngoi 580.000.000
- Xe tu 35 cho ngoi den dudi 45 ch6 ngii 760.000.000
- Xe tu 45 cho ngoi den dudi 50 ch6 ngdi 850.000.000
Xe 6 to cihi thirong tieu chuan4
Xe 6 to cuu thuong tieu chuan may xang 685.000.000
Xe 6 to cuu thuong tieu chuin may dau 765.000.000
Xe 6 to chuyen dung khac: xe 6 to trong linh vuc y t£; xe 6 to co cau tao dac biet; xe 6 to gan thiet bi chuyen dung; xe 6 to dugc gan bi6n hieu nhan biet theo quy dinh cua phap luat (xe phat thanh, truyen hinh luu dong; xe thu vien so luu dgng; xe san khau
'A rluu dgng; xe 6 to phun nude; xe 6 to can cau; xe cuon ep rac;....);
Theo gia ban xe 6 to tren thi trudng tai thdi diem
mua sam 5
y * Ghi chu: Gid xe 6 to rieu tren Id gid da bao gdm ede loai thuiphdi nop theo quy dinh cua phdp ludt; chua bao gdm le phi tritoc bq, le phi cap bien so xe, phi bdo hiem, phi dang kiem, phi bao tri du&ng bo lien quan den viec sic duhgxe.
2020-12-09T09:37:29+0700
Vit Nam
Cng Thông tin in t Chính ph