of 9 /9
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIt'T NAM TiNII GIA LAI D(ic 10p - Ty. do - 1-14nh phtic s6:53t 6 / 1 (1-1-UBND Gia Lai, ngay' k thong 5 nom 2021 KE HOACH Trier' khai Thing ['kith Ong vi tre em nam 2021 Can dr Thong to s6 28/2019/TT-BLDTBXH ngay 26/12/2019 dm B6 Lao Ong - Thuang binh va Xa hQi ve huang don to chirc Thang hanh Ong vi tre em; trin khai van ban so 375/LDTBXH-TE ngay 23 thong 02 nam 2021 dm B6 Lao Ong - Thucmg binh va Xa hQi Nit viec huong dAn dux hien ding tic tre em nam 2021, van ban so 101/TE-PTTG ngay 24/3/2021 dm Cvc Tre em ye viec to chirc Thang hanh Ong vi tre em nam 2021; Uy ban nhan dan tinh Gia Lai ban hanh Ke hoach trien khai Thang hanh Ong vi tre em nom 2021 nhu sau: I. MIX BICH, YEU CAU 1. Muc dich: Nang cao trach nhiem cua cac cap, cac nganh that la trach nhiem cua ngtreyi dimg dau trong viec chi dao thuc hien chu truing, duang 16i dm Bang, chinh sach, phap ludt cua Nha nuac ye cong tic boo ve, clam soc tre em. - Ddy manh ding tic tuyen truy6'n nham tao sir chuyen bin ve nhdn thirc, hanh dOng cua cac ca quan, to chirc, gia dinh va toan xdh6i doi yeti viec thuc hien cac quyen tre em nhat la phong, chong xam hai, tai nan thuang tich tre em va boo ve tre em trong thien tai, dich benh ddc biet la dich benh Covid-19. - , Ddy manh phong trio toan dan boo ve, cham sac tre em; tang cubing huy dejng cac nguon lire trong xa hOi d g6p phan gifip da', , tao dieu kien cho tre em ducfc tip can cac dich vv boo ye, cham sac, phitc xa h'6i tot han; ducic song trong moi truing an toan, lanh manh de phat trier' toan - Thuc hien "Mira he an toan cho tre em", t6 chirc tot viec phOi hop giira nha truang, gia dinh va chinh quyen dia phuang, cac dan vi, doan the trong viec quan 15/, giam sat, huang dan tre em vui chai an toan, lanh manh va phong, chOng tai nan, thucmg tich tre em, ddc biet tai nan duoi nu& trong dip he. 2. Yeu cau - Cac hoat Ong can barn sat chir de Thang hanh dOng vi tre em nam 2021 ten ca sa huang clan dm Thong to so: 28/2019/TT-LDTBXH ngay 26/12/2019 dm Bi) Lao dOng - Thucmg binh va Xa hOi ye huemg clan t6 chirc Thang hanh dOng vi tre em. - Lua ch9n n6i dung, hinh thirc to chirc cac hoat Ong vi tre em thie't thuc, phu hop vii dieu kien cua tong dia phucrng, dan vi va tinh hinh, dien Wen cua dich benh Covid-19. H. CHU BE, THONG DIP, THOI GIAN TH1C HItN 1. Chii de: "Chung tay brio dam lbw Wit quyi'n Ire em, brio vg Ire em trong thief: tai, dich benh". 2. Thong dip truyen thong:

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIt'T …

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIt'T …

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIt'T NAM TiNII GIA LAI D(ic 10p - Ty. do - 1-14nh phtic
s6:53t6 /1(1-1-UBND Gia Lai, ngay' k thong 5 nom 2021
KE HOACH Trier' khai Thing ['kith Ong vi tre em nam 2021
Can dr Thong to s6 28/2019/TT-BLDTBXH ngay 26/12/2019 dm B6 Lao Ong - Thuang binh va Xa hQi ve huang don to chirc Thang hanh Ong vi tre em; trin khai van ban so 375/LDTBXH-TE ngay 23 thong 02 nam 2021 dm B6 Lao Ong - Thucmg binh va Xa hQi Nit viec huong dAn dux hien ding tic tre em nam 2021, van ban so 101/TE-PTTG ngay 24/3/2021 dm Cvc Tre em ye viec to chirc Thang hanh Ong vi tre em nam 2021; Uy ban nhan dan tinh Gia Lai ban hanh Ke hoach trien khai Thang hanh Ong vi tre em nom 2021 nhu sau:
I. MIX BICH, YEU CAU
1. Muc dich:
Nang cao trach nhiem cua cac cap, cac nganh that la trach nhiem cua ngtreyi dimg dau trong viec chi dao thuc hien chu truing, duang 16i dm Bang, chinh sach, phap ludt cua Nha nuac ye cong tic boo ve, clam soc tre em.
- Ddy manh ding tic tuyen truy6'n nham tao sir chuyen bin ve nhdn thirc, hanh dOng cua cac ca quan, to chirc, gia dinh va toan xdh6i doi yeti viec thuc hien cac quyen tre em nhat la phong, chong xam hai, tai nan thuang tich tre em va boo ve tre em trong thien tai, dich benh ddc biet la dich benh Covid-19.
- ,Ddy manh phong trio toan dan boo ve, cham sac tre em; tang cubing huy dejng cac nguon lire trong xa hOi d g6p phan gifip da',,tao dieu kien cho tre em ducfc tip can cac dich vv boo ye, cham sac, phitc xa h'6i tot han; ducic song trong moi truing an toan, lanh manh de phat trier' toan
- Thuc hien "Mira he an toan cho tre em", t6 chirc tot viec phOi hop giira nha truang, gia dinh va chinh quyen dia phuang, cac dan vi, doan the trong viec quan 15/, giam sat, huang dan tre em vui chai an toan, lanh manh va phong, chOng tai nan, thucmg tich tre em, ddc biet tai nan duoi nu& trong dip he.
2. Yeu cau
- Cac hoat Ong can barn sat chir de Thang hanh dOng vi tre em nam 2021 ten ca sa huang clan dm Thong to so: 28/2019/TT-LDTBXH ngay 26/12/2019 dm Bi) Lao dOng - Thucmg binh va Xa hOi ye huemg clan t6 chirc Thang hanh dOng vi tre em.
- Lua ch9n n6i dung, hinh thirc to chirc cac hoat Ong vi tre em thie't thuc, phu hop vii dieu kien cua tong dia phucrng, dan vi va tinh hinh, dien Wen cua dich benh Covid-19.
H. CHU BE, THONG DIP, THOI GIAN TH1C HItN
1. Chii de: "Chung tay brio dam lbw Wit quyi'n Ire em, brio vg Ire em trong thief: tai, dich benh".
2. Thong dip truyen thong:
2
- Chung tay bao dam thut hien quyen tre em, bao ve tre em trong thien tai, dich benh.
- Tao dieu kien cho tre em c6 ca hOi phat trien va huong thy cong bang cac dich v‘ixa hOi ca ban.
- Thuc hien day du guy& tre em.
- Tao mei truang lanh manh, thuan lyi de tre em phat trien toan dien.
- Roi v9t khong lam tre nen nguai, yeu thuang manh han 16i quat mang.
- Lang nghe tre em bang trai tim, bao ve tre em bang hanh &Ong.
- G9i Tong dai dien thoai quec gia bao ve tre em 111 th6ng bao m9i hanh vi xam hai tre em.
- Bao ve quyen cua m9i tre em tren mei tnrang mang.
- Hay cho tre em h9c bai, h9c ky nang an toan trong mei tn.rang nuorc.
10. DOi mu bao hiem cho con, tr9n tinh cha me.
3. Thtri gian: Tir ngay 25/5/2021 den ngay 30/6/2021.
III. NQI DUNG HOAT DQNG
1. Trien khai phat Ong Thang hanh dOng vi tre em
a) Cap tinh: TO chin phat dOng Thang hanh d'Ung vi tre em tai thanh phe Pleiku (du kien vao ngay 01/6).
b) Cap huyen, thi xd, thanh ph& Ban hanh ice hoach va to chirc phat dOng tir ngay 25/5/2021 - 01/6/2021 phi' hap vai tinh hinh thuc to ctia dia phucmg dam bao an toan va hieu qua.
Trong tr&mg hap tinh hinh dich benh Covid-19 dien Wen phirc tap, cac don vi dia phuang trien khai cac hoat Ong phat &Ong Thang hanh Ong vi tre em an toan, hieu qua, phi' h9p theo huang dan cua BO Y to va cac van ban chi dao cua tinh.
2. To chirc cac ho#t Ong truyen thong, giao due, van dOng xa hOi
- Day manh cong tac truyen thOng ve chil de "Chung tay bao dam thvc hien quyen tre em, boo ve tre em trong thien tai, dich benh", thong diep va cac hoat dung Thang hanh dOng vi tre em nam 2021, Luat Tre em; Chi thi so 23/CT-TTg ngay 26/5/2020 dm Thu tuang Chinh phi" ye tang cuang cac giai phap bao, dam thuc hien quyen tre em va bao tre em; kien thirc, nang thirc hien quyen, bon phan cua tre em; ph6ng, ch6ng tai nan thucmg tich, xam hai tre em; thiic day quyen tham gia cua tre em vao cac van de dm tre em; Tong dai dien thoai vac gia bao ve tre em (so 111); phong ngira va bao ve tre em trong boi canh dai dich Covid-19,... teen phuang tien thong tin dai chung va cac hinh thirc truyen th6ng truyen thong, van dOng xa hOi.
- Thuc hien treo bang rem, khau hieu, dp phich truyen thong ve chi' de, thong diep cua Thang hanh dOng vi tre em; xay dung, nhan ban, cap phat tai lieu truyen thong ve bao ve, cham soc tre em.
- Van Ong cac ca quan, dun vi, doanh nghiep, nha hao tam img 110 Quy Bao try tre em tre em tinh Gia Lai, ha try tre em co hoan canh kho khan. Bieu &rang, khen thuang, nhan rQng dien hinh tien tien trong ding tac bao ve, cham soc tre em.
- To chirc cac hoat Ong truyen thong, tap huan nang cao nang luc cho dOi ngu can 1)0 lam cong tac tre em cac cap va cung cap; huang dan Icy nang cho cha me, nguai
3
cham soc tre ve bao ve, cham soc tre em, bao dam an toan cho tre em trong thien tai, dich benh; huang dan 1(5, nang cho tre em ye ph6ng ngira bi xam hai, tai nan thuang tich.
3. Hoyt gong thfic diy skr tham gia cua tre em
- Tang cuong t6 chirc cac hoat d6ng cau lac be, d6i, nhom cua tre em; cac chucmg trinh, hoat deng do tre em khoi xtrOng va thuc hien tai dia phuang de phat huy quyen tham gia cua tre em.
- T6 chirc cac lop huang clAn tre em ve ky nang song, ky nang to bao ve, phong, chong, xam hai, tai nan thuang tich tre em, to bao truac dich bEnh Covid-19 va cac
an v de quan dEn tre em phu hgp vori d6 tu6i, mix d6 tnrang thanh va phat trien cua tre em.
4. Ti chirc cac hoat 118 trg cho tre em c6 holm canh kh6 khan
- T6 chirc cac hoat Ong than', tang qua; hO trq cho tre CO hoan canh dac Net kho khan, tre em thuc h6 ngheo, tre em dan t6c thieu so va tre em tai cac co so nuoi dung tre em có hoan canh dac biet tren dia ban tinh.
- Huy d'Ong, ket not cac t6 chirc, ca nhan ung ho cac ngu6n lvc de 116 trq xay dung cac diem vui chgi, giai tri cho tre em tai cong &mg, tang hqc b6ng, qua, dung cu hqc tap, kham chaa b'Enh,... cho tre em c6 hoan canh dac biEt, tre em thuc h6 ngheo, h'0 can ngheo, tre em ngutri dong bao dan t6c thieu so.
- Trien khai cac hoat dOng ra soot, kham sang lqc, phau thuat cho tre em khuyet tat, tre em bi tim bAm sinh va thuc hiEn cac chvcmg trinh ho trq cho tre em c6 hoan canh kilo khan.
5. Dam bao kj, nghi he an toan, lanh manh va to chfrc cac hoat dOng vui chcri, giai tri cho tre em
- TO chirc tot viec ban giao, tiep nhan va quan ly tre em ye sinh hoat he tai xa, thi tan, cong dong dan cu gifra nha
to va chinh quyen dia phuang, Doan
Thanh nien cong san Ho Chi Minh va cac to chirc ,chinh tri - xa h6i, to chirc xa hOi. Tang cuang cac bien phap bao ye tre em; phong chong xam hai tre em dac biet la xam hai tinh chic.
- Chu d6ng,trien khai cac bien phap phong ngira a dam bao an toan cho tre em nhat la tai duoi nuac trong dip he, mila mua bao; kiem tra, ra soot, phat hien kip thai cac khu vvc thtdmg xay ra tai nan hoac co nguy ca xay ra tai nan duoi nuac, tai nan giao thong de có cac bien phap dam bao an toan cho tre em.
- T6 chile cac lop day bai, trang bi cac ky nang an toan trong moi truOng nuac, an toan khi tham gia giao thong a tre em có kSf nghi he an toan, lanh manh.
- T6 chirc cac hoat deng van hOa, the thao, vui chai, giai tri an toan, lanh manh phu h9p v6i tirng lira tuoi cho tre em trong dip he nhung phai dam bao cac quy dinh ye phong ch6ng dich Covid-19.
6. Kiem tra, giam sat
- Tang ctrang cong tac kiem tra, giam sat viec thuc hien chinh sach, phap luat ve bao ve, cham soc tre em; tang cuong quan IY nha nuerc ve tat tu, an toan xa hei, cho dong nom tinh hinh, dien bien hoat d'Ong caa t6i pham xam hai tre em va có ke hoach phong ngira, ngan chan; chi dao xir 15, nghiem cac vi xam hai tre em.
4
- T6 chirc kiern tra, ra soat viec thuc hien cac quy dinh ye an toan cho tre em tai tnrOng hoc, khu.chung cu, nha cao tang, cac cong trinh dang thi ding, khu vuc song, suoi, ao, ha,... de dam bao an toan cho tre em.
IV. TO CHtt THVC HICN
1. So. Lao Ong - Thirang binh va Xi hiA
- Chu tri, phi hap v6ri cac sac, nganh, hei, doan the, dia phuang trien khai cac hog dOng Thang hanh d'Ong vi tre em nam 2021;
- Ph6i hop vai cac so, nganh, don vi, dia phuang co lien quan to chirc phat deng Thang hanh dOng vi tre em phu hop vai fink hinh dich benh Covid-19. :Fri& khai treo bang ron, khu hieu; xay dung, nhan ban, cap phat tai lieu tuyen truyen Thang hanh Ong vi tre em va bao ve, cham soc tre em;
- Ph6i hop voi So. Thong tin va Truyen thong, Dai Phat thanh - Truyen hinh Gia Lai, Bao Gia Lai day manh cac hoat,dOng tuyen truyen de, thong dip Thang hanh &Ong vi tre em, cac not dung ve bao ve, cham soc tre em. Ph6i hop vai S& Giao due va Dao tao, Doan thanh nien Cong san Ho Chi Minh trien khai thuc hien cac hoat dOng ky nghi he an toan cho hoc sinh;
- Tham muu Thu ngo van Ong iing he Quy Bao trg tre em tinh nam 2021. Tang cuerng ket not cac nha tai trg ung 116, giap da tre em c6 hoan canh kh6 khan teen dia ban tinh;
- T6 chirc tham va tang qua cho tre em co hoan canh dac biet kh6 khan, tre em bi xam hai, bao luc,... Phi hgp veri cac don vi tai trq phau thuat cho tre em co khuyet tat, tre em bi benh tim;
- T6 chirc cac hoat deng truyen thong, tap huSn nang cao nang luc ve bao ve, cham sac tre em;
- Theo d6i, don d6c, kiem tra viec thuc hien k6 hoach va bao cao tong ket Thang hanh Ong vi tre em nam 2021 theo qui dinh.
2. S& Giao duc va Dao tao
- Ph6i hap val. So. Lao deng - Thuong binh va Xa h6i va cac so, nganh lien quan trien khai cac hoat d6ng nhan Thang hanh deng vi tre em. Huy deng cac nguon luc de h6 tro hoc sinh thuc he ngheo, he can ngheo, gia dinh co hoan canh kh6 khan;
- Ph6i hop vOi cac don vi co lien quan tang cuOng truyen th6ng, gido chic ph6 bien kien thirc, ky nang ve ph6ng ngira xam hai, tai nan thuong tich va tre em vi pham phap lust cho can b6 quan Vf, giao vien cac ca giao chic va hoc sinh;
- TO chirc tot viec phoi hop ban giao hoc sinh ve gia dinh, dia phuong trong dip nghi he; khuyen khich, tao dieu cho hoc sinh tham gia cac 16p huOng clan ky nang song.
3. So. Y to
- Tang cuerng truyen thong ve cham soc dinh dutkng, sire khoe, cham soc dau deki, phong, chong dich benh Covid-19 cho tre em;
- Chi dao, huang dan chuyen mOn v6 phOng ngira, ngan chan cac dich benh lay lan trong mua he; thuc hien cal hieu qua cac chinh sach kharn benh, china benh cho tre em, quan tam den tre em lchuyet tat, tre em bi suy dinh duemg, tre em bi benh hiem s ngheo phai dai ngay, tre em bi xam hai, tre em bi tai nan thuong tich. Dam bao viec cung cap day du thuoc, cac dich vu co chat lugng phuc vu viec phong benh, chira benh cho tre em nhat la viec so cap ciru va dieu tri cho tre em;
5
- T6 chirc kiem tra, thanh tra ve an toan thuc phAm, san pham dinh throng cho tre em, hoat Ong cua cac ca se( y to to nhan Icham, chila berth cho tre em.
4. So. Van hem, The thao vi Du Lich
- T6 chirc tot cac hog d6rig nhan "Ngay Gia dinh Vi'dt Nam" 28/6 gan yeti cac hoat dOng Thang hAnh dOng vi tre em;
- Chi dao, hu&ng an h8 th6ng this vidn, nha van Ma, cac ca so. the disc, the thao, rap chieu phim, diem vui chai, giai tre tru lien to chirc cac hoat dOng van h6a, the thao cho tre em nhtmg phai dam bao thuc hidn nghiem cac quy dinh ve phong chong dich Covid-19; Trung tam Van hoa-Thong tin, Trung tam The disc The thao cac huydn, thi xa, thanh pito to chirc cac lop nang khieu, van hoa, van ngh8, th8 thao, cac cau lac b6, cac lOp day bai, day Icy Wang an trong duOi nu&c. Tang cubing ding tac quart 15, be bai va hoat dOng day bai cho tre em;
- Tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra NIA xir 15, cac hanh vi vi pham phap luat trong rinh vtrc van hoa, gia dinh, th8 due th8 thao danh cho tre em hoac CO li8n quan den tre em.
5. So. Thong tin vi Truyen thong
- HuOng an cac co quan thong tin dai chong, he th6ng thong tin ca so tang th6i luvng cac tin, bAi, phong su tuyen truyen cho trucmg cua Dang, chinh sach, phap luat cua NhA nuot ve bao v8 tre em; cac boat dOng Thang hanh dOng vi tre em; ph6ng, chong xam hai tre em, bao v8 tre em tnrac dich besnh Covid-19; bieu ducmg nhftng din hinh lien lien, len an nhUng hanh vi vi pham quyen tre em;
- Kim tra, thanh tra cac hoat d6ng, san phAm, phucmg tin thong tin, truyen thong danh cho tre em va co lien quan den bao ve, cham s6c va giao duc tre em.
6. Ging an tinh
- Chi dao, htrang an ltrc ltryng Cong an trien khai cac bin phap phong ngira, ngan chan hanh vi xam hai, bao lirc vai tre em va tre em vi pham phap luat. Xir 1 nghiem minh cac hAnh vi vi pham quyen tre em dac bit IA xam hai tre em theo quy dinh cua phap lu'At;
- Tang cuing kiem tra cac ca kinh doanh dich vu Internet; xir 15, kip th6i cac hanh vi vi pham trong linh vtrc giao thong, phong chay, chira chay, quail 15, vu Ichi, vat li8u no, kinh doanh cac loai do chai co tinh bao ltrc, nguy hiem cho tre em;
- Phong ngira, ngan chan t'6i pham trong lira tu6i tre em va cac hanh vi du a, 16i keo tre em tham gia vao cac hoat d6ng pham tqi, to nan xa h6i.
7. So. Tu phip
Tang cu6ng cac hog dOng ve try giup phap 15, cho tre em; to chirc tuyen truyen ph6 bien phap luat ve bao v8 tre em. Chi dao kiem tra, sa sodt vi8c thuc hidn clang ky khai sinh cho tre em, vi'dc cho nhan con nuoi.
8. De nghi Doan thanh nien COng sin HO Chi Minh tinh
- Trien khai cac hoat d6ng lcY nghi he an toan, lanh manh nhat IA cong tac tiep nhan, quan 15, tre em trong dip he. Plied h9p vOi SO Lao Ong - Thucmg birth va Xa hOi, cac dan vi co lien quan trien khai cac hog d6ng huong img Thang hanh dOng vi tre em;
- Phat d6ng phong trao doAn vien, thanh nien tinh nguydn chain soc va bao ve tre em bang cac hoat dOng thiet thuc;
6
- Chi dao cac ca so• doan to chirc cac san chai cho tre em va cac hoat dOng gido dgc, trang bi cho tre em ky nang to bao ve tube cac nguy ca bi bao hrc, xam hai, bi bac 16t, vi pham phap luat, phang, tranh tai nan thucmg tich dac biet la duoi ntrac.
9. Be nghi Uy ban M4t tran To quOc Viet Nam tinh, Hei Lien hie') phi,' nir tinh, HQi Ming dan tinh, Hqi Chit Thap do tinh, Lien doin Lao Ong tinh
- Tang cubing cong tac tuyen truyen, van Ong cac h0i vien, doan vien cua to chirc tham gia cac hoat d6ng bao ve, cham soc tre em. Van d6ng cac nguon lirc giup da tre em có hoan canh kilo khan, tre em ngtrai dong bao dan t6c thieu so a \Tung sau, viing xa;
- Theo dOi, gidm sat, phan bien xa h6i doi von viec thgc hien bao ve, cham soc tre em; phat d6ng phong trao town dan tham gia chant soc, bao ve tre em; van dOng nguai dan to gide, ngan chan hanh vi xam hai tre em, vi pham cac quyen cda tre em.
10. Cae so., ban, nginh cua tinh
Can cir theo chirc nang, nhiem vu tang cueng tuyen truyen nang cao nhan thdc ve bao ve, cham soc tre em; thgc hien ho try cho tre em co hoan canh kho khan.
11. Hei Bao trq Ngir?ri khuyet tat va Bao ve quyen tre em tinh
Thqe hien cong tac van d6ng cac to chdc, nha hao tam de ho try tre em co hoan canh kho khan trong do tru tien tre em lchuyet tat, tre em mo coi, tre em nguai dong bao dan t6c thieu so \Tung dac biet kho khan.
12. Uy ban nhan dan cac huyen, thi xa, thinh phO
- Ban hanh ke hoach, to chirc cac hoat d6ng Thang hanh dOng vi tre em nam 2021 theo chd de: "Chung lay bao ctiim thirc hien quy'dn Ire em, bao ve tre em trong thien tai, dich benh" phd hyp vai dieu kien cua dia phuang va tinh hinh dich benh Covid-19;
- Chi dao cac ca quan, ban, nganh va Uy ban nhan dan cac xa, phuang, thi trAn to chirc trien khai c6 hieu qua cac hoat d6ng Thang hanh Ong vi tre em nam 2021;
- Tang ctrang cac hoat d6ng truyen thong tren phucmg tiert,thong tin dai chung, phuong tien truyen th6ng ye ding tac bao ve, cham soc tre em bang nhimg hinh thdc phd h9p. Trien khai treo bang ron, khau tuyen truyen Thang hanh d6ng vi tre em;
- B6 tri dam bao kink phi cho cac hog d6ng Thdng hanh dOng vi tre em a dia phucmg; van d6ng cac nguon lgc tai try, ho try cho tre em; to chic tham, tang qua, hoc bong,...cho tre em co hoan canh kilo khan;
- Chi dao trien khai cong tac kiem tra, giam sat thkrc hien chinh sach, phdp luat ve tre em; xir ly nghiem, kip thoi cac vu viec vi pham quyen tre em a dia phucmg; kiem tra, don doc viec thgc hien cac tieu chuan, tieu chi an toan cho tre em tai gia dinh, truang h9c, cong <tong, cac cong trinh xay dung, khu vui chai giai tri, ho bai,...;
- T6ng ket, danh gia va bdo cao ket qua Thang hanh d6ng vi tre em theo thai gian quy dinh.
V. CHE DO BAO CAO
Cac sa, ban, nganh, cac h6i, doan the lien quan va Uy ban nhan dan cac huyen, thi xa, thanh ph6 bdo cao ket qua Thang hanh dOng vi tre em truot ngay 15/7/2021 ve SO. Lao Ong - Thuang binh va Xa h6i (Ca quan Thuang ow Ban chi clgo cong tke bcio
TM. UY BAN NHAN DAN KT. CHU TICH
DA CHU TICH
7
4, chain soc tre em tinh) de tong hgp bao cao Uy ban nhan dan tinh va BO Lao Ong - Thuong binh va xa hOi theo quy dinh.
Tren day la Ke hoach trien khai Thang hanh Ong vi tre em.narn 2021, yeu cAu cac so, ban, nganh; Uy ban nhan dan cac huyen, thi xa, thanh phi!, va de nght Uy ban Mat tran T6 qu6c Viet Nam tinh, cac hOi, doan the lien quan trien khai thus hien.how__
No'i nhOn: - BO LD-TB&XH (di b/c); - T/T Tinh uy, T/T HDND tinh (di b/c); - Chu tich, cac PCT UBND tinh; - Uy ban MTTQVN tinh; - Cdc set, ban, nganh cua tinh; - Cac hei, doan the cua tinh; - UBND cac huyen, thj xa, thanh ph6; - Lath dao VP UBND tinh; - Ltru: VT, KTTH, KGVX.
8
7
\N ‘,.-:411 4• Gift THVC HIEN
1. Cong tac chi dao, dieu hanh: Ban hanh van ban, xay dung ice hoach, kiem tra, giam sat thgc hien.
2. Phat dOng Thang hanh dOng vi tre em
3. N4:3i dung cdc hog d'Ong da trien khai
4. Kinh phi to chirc
a. Ngan sach nha nu&
b. Ngan sach van dOng
(bang tong hap se) lieu kern theo).
II. HANH GIA CHUNG
1. Nhirng ket qua cid dat dtrgc, kinh nghiem, bai hoc kinh nghiem
2. Ton tai, han the
3. Kien nghi, de xuAt./.
DE CU'ONG KET QUA THANG HANH KING Vi THE EM NAM 2021
9
TO CHtrC THANG HANH HANG Vi THE EM NAM 2021
(Kern theo bao cao kit qua Thang hanh clOng vi tre em)
ging, kink phi va cong trinh danh cho tre em t___ttrv. I
'''''• tc41 I , tt Ong Thang hanh ii * -------- dung vi tre em
Cifing trinh danh cho tre em Kinh phi cho Thang Minh
Ong vi tre em
2. Hot dOng ho trq tre em
TOng qua CAp hcc bting Kham b6nh, chilli 136nh mien phi cho
tre em
em
Kinh phi S6 itrcing tre em Kinh phi
3. Hoat Ong c6 sir tham gia cua tre em NIA vui choi giai tri
Cac hot dOng c6 ski. tham gia ciia tre em (Dien dan,
h6i nghi, h6i thao, Via dam, cau lkic 136, d6i, nhom,
tham vim, tham do, IA), y kien tre em,...)
Cac hotit ging vui choi, giiii tri (h6i thi, cam . .: trai, the thao, du lIch, tham quan)
S6 Itrcmg boat Ong S6 ltrcmg tre em tham gia S6 higng hog &Ong S6 Itrog tre em tham
gia
2021-05-13T09:27:39+0700
Vit Nam