of 12 /12
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VItT NAM TINH TAY NINH Dac lap — Tv do — Hanh phfic 72021/QD-UBND Tay Ninh, ngay 214 thong 8 nam 2021 QUYET DINH Ban hanh quy dinh phan cong trach nhi01 va phan cap quart lk" chat thai ran sinh ho#t tren dia ban tinh Tay Ninh UY BAN NHAN DAN TiNH TAY NINH Can cu Ludt To chic chinh quyin dia phwang ngay 19 thcing 6 nam 2015; Can cer Ludt Sera ,doi, bo sung mat so dieu cera Ludt To cherc Chinh va Ludt To cherc chinh quyen dia phtrang ngay 22 thong I1 nam 2019; Can cer Ludt Bao ve mai trtrerng ngay 23 thong 6 nam 2014; Can cer Nghi dinh so 38/2015/ND-CP ngay 24 thong 4 nam 2015 ciia Chinh phi ye gain ly chat thai va phi lieu; Can cir Nghi dinh so so ngay 13 thong 5 nam 2019 clia Chinh phi sera doi, be) . sung mat so idieu cua cac nghi dinh quy dinh chi tiet, hang dein thi hanh Ludt Bao ve mai truerng; Can cer Nghi dinh so 107/2020/ND-CP ngay 14 thong 9 nam 2020 cera Chinh phei sera doe, b a sung mat so diiu cua Nghi dinh so 24/2014/ND-CP ngay 4 thong 4 nam 2014 czia Chinh phu quy dinh to cherc cac ca quan chuyen mon thuOc Uy ban nhan dan tinh, thanh pho trtfc thuac trung "rang; Can dr Thong to so 25/2019/TT-BTNMT ngay 31 tiding 12 nam 2019 ceta BO trwang BO Tai nguyen va Mai trworg quy dinh chi tiet the hanh mat so dieu clia Nghi dinh so 40/2019/ND-CP ngay 13 thong 5 nam 2019 clia Chinh phi sera &Of, ha sung mat so dieu cica cac nghi dinh quy dinh chi tiet, Throng dan thi hanh Ludt Belo ve mai tru&ng va quy dinh quart ly how &Ong dich vu quan trac mai trzthng; Theo di nghi cita Gam dac See Tai nguyen va Mai trzrang tai TO' trinh so 4287./TTr-STNMT ngay 30 tiding 6 nam 2021 va Cong van so 5271/STNIVIT-PBVMT ngay 10 tiding 8 nam 2021. QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh kern then Quy6t dinh nay Quy dinh phan cong trach nhiesm va phan cap quan Vr chat thai ran sinh hog tren dia ban tinh Tay Ninh. Dieu 2. Quye't dinh nay co hiesu hrc ke ter ngayN., thong 5 nam 2021 Dieu 3. Giao Giatn clOc Se/ Tai nguyen va Mai tnremg chit tri, phi hop vOi cac So., ban, nganh, cac to chirc, ca nhan co lien quan, Uy ban nhan dan cac huyen, thi

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VItT NAM …

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VItT NAM …

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VItT NAM TINH TAY NINH Dac lap — Tv do — Hanh phfic
72021/QD-UBND Tay Ninh, ngay 214 thong 8 nam 2021
QUYET DINH Ban hanh quy dinh phan cong trach nhi01 va phan cap quart lk"
chat thai ran sinh ho#t tren dia ban tinh Tay Ninh
UY BAN NHAN DAN TiNH TAY NINH
Can cu Ludt To chic chinh quyin dia phwang ngay 19 thcing 6 nam 2015;
Can cer Ludt Sera ,doi, bo sung mat so dieu cera Ludt To cherc Chinh va Ludt To cherc chinh quyen dia phtrang ngay 22 thong I1 nam 2019;
Can cer Ludt Bao ve mai trtrerng ngay 23 thong 6 nam 2014;
Can cer Nghi dinh so 38/2015/ND-CP ngay 24 thong 4 nam 2015 ciia Chinh phi ye gain ly chat thai va phi lieu;
Can cir Nghi dinh so so
ngay 13 thong 5 nam 2019 clia Chinh phi sera doi, be). sung mat so idieu cua cac nghi dinh quy dinh chi tiet, hang dein thi hanh Ludt Bao ve mai truerng;
Can cer Nghi dinh so 107/2020/ND-CP ngay 14 thong 9 nam 2020 cera Chinh phei sera doe, b a sung mat so diiu cua Nghi dinh so 24/2014/ND-CP ngay 4 thong 4 nam 2014 czia Chinh phu quy dinh to cherc cac ca quan chuyen mon thuOc Uy ban nhan dan tinh, thanh pho trtfc thuac trung "rang;
Can dr Thong to so 25/2019/TT-BTNMT ngay 31 tiding 12 nam 2019 ceta BO trwang BO Tai nguyen va Mai trworg quy dinh chi tiet the hanh mat so dieu clia Nghi dinh so 40/2019/ND-CP ngay 13 thong 5 nam 2019 clia Chinh phi sera &Of, ha sung mat so dieu cica cac nghi dinh quy dinh chi tiet, Throng dan thi hanh Ludt Belo ve mai tru&ng va quy dinh quart ly how &Ong dich vu quan trac mai trzthng;
Theo di nghi cita Gam dac See Tai nguyen va Mai trzrang tai TO' trinh so 4287./TTr-STNMT ngay 30 tiding 6 nam 2021 va Cong van so 5271/STNIVIT-PBVMT ngay 10 tiding 8 nam 2021.
QUYET DINH:
Dieu 1. Ban hanh kern then Quy6t dinh nay Quy dinh phan cong trach nhiesm va phan cap quan Vr chat thai ran sinh hog tren dia ban tinh Tay Ninh.
Dieu 2. Quye't dinh nay co hiesu hrc ke ter ngayN., thong 5 nam 2021
Dieu 3. Giao Giatn clOc Se/ Tai nguyen va Mai tnremg chit tri, phi hop vOi cac So., ban, nganh, cac to chirc, ca nhan co lien quan, Uy ban nhan dan cac huyen, thi
2
xa, thanh ph6, Uy ban nhan dan cac xa, phlthng, thi trAn tri .en khai to chirc thkrc hien diing quy dinh.
Dieu 4. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh; Giarn d6c cac nganh: Tai nguyen va M8i tnrong, Tai chinh, Tu phap, Xay dung, Ke hoach va Dau tu, N6ng nghiep va PTNT, Van hoa, The thao va Du lich, Cong an tinh; Thu truOng cac don vi, to chirc lien quan; Chti tich Uy ban nhan dan cac huyen, thi xa, thanh ph6; Chu tich Uy ban nhan dan cac xa, phuang, thi tr'n chin trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.
No'i TM. UY BAN NHAN DAN - Nhtr Dieu 4; KT. CHU TICH - Van phoong Chinh phis; - B6 Tai nguyen va M6i tnrang; z, ,CHt1 TICH. • Vµ Phap the B6 Tai nguyen va Mai tn.rting; - Ctic Kiem tra VBQPPL - BTP;
br/
( - TT: TU, HDND tinh; ( z z - Doan Dai bieu Quoc h6i tinh;
- CT, cac PCT UBND tinh; \ , are - UBMTTQVN tinh; \., .
- Trung tam 06ng bao — Tin hoc tinh; \- 4 * - LDVP, CVK; - Luu VT, VP UBND tinh. Trtm Van Chien
3
DAN CQNG HOA XA HQI C111.1 NGHIA VIVI' NAM D8c lap — Tir do — Hanh phiic
QUY DINH n cong trach nhiem va phan cap quan 1ST chat thai ran
sinh hoat teen dia ban tinh Tay Ninh (kern theo Quyet dinh so 4b /2021/QD-UBND
ngay 21 g thong I nom 2021 ciu2 UBND tinh Tay Ninh)
Chirong I
Dieu 1. Phum vi dieu chinh
1. Quy dinh nay quy dinh v6' phan cong trach nhiem va phan cap Tan V/ chat thai ran sinh hog tren dia ban tinh Tay Ninh.
2. Quy dinh nay khong dp dung cho Tian ly chat thai ran xay dung, chat thai nguy hai, chat thai y t6, bun nao vet tin he thong thoat ntrac.
Dieu 2. DOi ttrumg ap dung
Quy dinh nay dp dung d6i vai cac So, ban, nganh, cac don vi có lien quan; UBND cac huyen, thi xa, thanh pho; UBND cac xa, phuimg, thi tran; cac to chile, gia dinh, ca nhan trong nuac va mak ngoai (gui Chung IA cac to chirc, ca nhan) có lien quan den hog dOng guar' V/ chat thai ran sinh hog ten dia ban tinh Tay Ninh.
Dieu 3. Nguyen tic quail ljr, sir dung chat thai ran sinh hoot
, 1. Quail 1S7 chat thai ran sinh hog IA trach nhiem va nghia vu cua mgi ca quan, chirc, h() gia dinh va ca nhan có hoat dOng lam phat sinh chat thai ran sinh hog.
2. T6 chirc, ca nhan h'6 gia dinh trong sinh hog có trach nhiem tang ctramg sir dung cac san pham to nhien, than thien vai moi trirOng; han the sir dung, giarn thieu sir dung san pham nhkra sir' dung mot lan. Han the sir dung tui ni 18ng khO phan huy de china chat thai ran sinh hoat sau phan loai,,khuyen Ichich sir dung ni long de phan huy, than thien m6i twang thay the cac tuf ni long Icho phan 114.
3. T6 chirc, ca nhan 116 gia dinh phat sinh chat thai ran sinh hog co trach nhiem phan loaf tai nguon theo nguyen tac: chat thai ran có kha nang tai sir dung, tai the (nhom giay, nhisa, kim loai, cao su, ni long, thily tinh); chat thai hixu ca de phan huy (nhom thirc an thira, la cay, rau, cu, quA, xac dOng vat); chat thai ran sinh hoat Ichac. Chat thai ran sinh hog sau khi dugc phan loai dirge ltru gifr trong cac bao bi hoac thiet bi Itru china phit hqp va chuyen giao cho cac to chirc, ca nhan co chirc nang tai sir dung, tai the hoac to chirc, ca nhan co chirc rang thu gom, van chuyen, xir ly chat thai ran sinh hog theo quy dinh.
4
4. To chirc, ca nhan phat sinh chAt thai ran sinh hog có trach nhiem phai chi tra gia dich vu thu gom, van chuyen va xir 15, chat thai theo quy dinh cua phap lust.
5. Nha ntrac khuye'n khich va co chinh sach uu dai doi vai to chirc, ca nhan tham gia dau to va cung cAp dich vu xir V, chat thai ran sinh hog; khuyen khich Tong xir V, chat thai ran sinh hog.
6. Co stir thuc hien dich vu xir ly chAt thai ran sinh hog phai dap irng yeu cau v'e bao ve moi tn.reing theo quy dinh cua phap lust ye bao ve moi twang. Khong khuyen khich dau to co so. thuc hien dich vu xir V, chat thai ran sinh host chi co phsm vi phuc vu tren dia ban mOt don vi hanh chinh cap xa.
7. ChAt thai ran sinh hog phai dugc xir 15, bang cong nghe phii,hop, dap irng quy chuan thuat moi tnreng, the xir V, chat thai ran sinh host bang cong ngh'e chon lap tivc tiep.
Chtrcrng II
PHAN CONG TRACH NHIEM QUAN LI? CHAT THAI RAN SINH HOAT
Di&I 4. Trach nhi§m SO. Tai nguyen va Moi trtromg
1. Phi hop vai cac So., ban, nganh lien quan tham muu UBND tinh ban hanh cac van ban thuc thAm quyen có lien quan den host dOng quan 15, chat thai ran sinh hog teen dia ban tinh.
2. Chit tri, phi hop vai cac Sa, ban, nganh lien quan va UBND cac huyen, thi xa, thanh pito thanh kiem tra ye moi twang doi vai host d'eng trung chuyen, van chuyen va xir Vi chat thai, ran sinh host; giarn sat viec thuc hien cac quy chuan ky thuat quoc gia lien quan den xir Vi chat thai ran sinh host thuc tham quyen.
3. Chii tri, phi hop voi cac cac So, ban, nganh lien quan va UBND cac huyen, thi xa, thanh pito to chirc xay dung co soy du lieu ve chat thai ran sinh host; quan khai thac, trao doi, cung cAp thong tin có lien quail, den quan VI chat thai ran sinh host ten dia ban tinh; htrang dan trinh to tic ve bao ve moi twang trong host d'eng thu gom, phan loci, quan 1S7, xir VI chat thai ran sink boat; tang cuang sir dung he thong thong tin hoac thu dien tir de thong bao, hung dan, trao doi voi to chirc, ca nhan trong qua trinh xac nhan bao dam yeu cau bao ve moi twang.
4.,TO chirc tuyen tru)4n, ph'6 bin gido cluc phap lust thuc thAm quyen co lien quan ve cong tic quan V, chat thai ran sinh hog tren dia ban tinh.
5. Huang dan,ky thuat, quy trinh quan trong viec phan loaf, luu tap k'k, van chuyen, so che, tai sir dung, tai che, (long xir ly, xir ly, thu hoi nang luting tir chat thai ran sinh host; thuc hien cac quy chuan thuat quoc gia lien quan den xir V, chat thai ran sinh hog.
6. Chii tri, ph& hop lied cac S&, ban, nganh lien quan va UBND cac huyen, thi xa, thanh pho tham muu UBND tinh quy dinh chi ti& ye quan ly chAt thai ran sinh
5
hog dm gia dinh, ca nhan tren dia ban; quy dinh gia cu the doi vai dich vu thu gom, van chuy6'n va xir ly chAt thai ran sinh hog; quy dinh cu th6 hinh tilde va mirc kinh phi 110 gia dinh, ca nhan phai chi tra cho ding tac thu gom, van chuyen va xir ly chat thai ran sinh hog dua tren lchoi lugng hoc th8 tich chat thai da dugc phan lc* khi BO twang BO Tai nguyen va Moi tnrang ban hanh thong ttr huang dAn.
, 7. Chu tri, ph6i hgp cac So., ban, nganh va UBND cac huyen, thi thanh pito to chirc lap phuang an gia dich vu xir ly chAt thai ran sinh hog doi vai cac ca sa xir V chat thai ran sinh hog duqc dau tu tir ngan such nha nu& ten dia ban tinh giri Ser Tai chinh thAm dinh theo quy dinh.
, 8. Chi' tri, ph6i hgp vai cac So., ban, nganh va UBND cac huyen, thi thanh pito tham muu UBND, tinh bo tri nguOn Luc, kinh phi cho viec xir 15/, cai t4o rnoi twang chon lap chat thai ran sinh hog do Nha nu& quart ly va bai chon lap chat thai ran sinh hog to phut teen dia. ban.
9. Dinh kS, hang nam tong hop, bao cao UBND tinh, BO Tai nguyen va Moi truong va Bq Xay dung ve cong tac quan V/ chat thai ran sinh hog teen dia ban tinh theo quy dinh, th&i di8rn bao cao tnrac ngay 31 thang 01 dm nam tiep theo.
Dieu 5. Trach nhigm SZr Xfiy citing
1. Huang can quan 15, dAu tu xay dung ca sa xir ly chAt thai ran sinh hog theo quy hoach dugc phe duyet.
2. T6 chirc thAm dinh quy hoach, thiet ke xay dung, cap giAy phep xay dung cho cac ca sa xir Vf chat thai ran sinh hog theo phan cap.
Dieu 6. Trfich nhi01 S& Khoa hoc va Cling ngh§'
1. au tri, ph6i hgp vai So, Xay dung, Se Tai nguyen va Moi twang va cac ban, nganh lien quan tham dinh cong nghe dOi cac du an xir tai che, tai sir dung chAt thai ran sinh hog dugc dau tu bang nguon von ngan such nha mak.
2. Phi hop vai cac So., ban, nganh lien quan coy kiln v&' cong nghe cac phuang an tai the xir 1S, chat thai ran sinh hog cila cac ca so• san xuat kinh doanh tren dia ban tinh.
, 3. Chu tri, ph6i hgp vai cac So., ban, nganh lien quan thong tin giai thieu cac ket qua nghien ciru khoa h9c cong nghe mai trong viec xir ly chAt thai ran sinh hog.
4. Ph6i hgp val. cac Sa, ban, nganh lien quan kiLa tra viec trien khai dAu tu, 1A'p d4t day chu34n cong nghe cua cac du an có lien, quan den viec tai sir dung, tai che, xir Vt, Tong xir thu nang ltrgng cac loai chat thai ran sinh hog.
Dieu 7. Trach nhie:rn So. Tai chinh
1. Chit tri ph6i hgp vai cac So., ban, nganh lien quan to chirc th'Am dinh,, trinh UBND tinh phe duyet phuang an gia dich vu xir 1S, chat thai ran sinh hog doi vai cac ca sa xir ly chat thai ran sinh hog dugc dau tu tir cac nguon von ngoai ngan such nha nuac do chit &Au tu lap.
6
2. Chit tri to chtrc thArn dinh, trinh UBND tinh phe duyet phuang an gia dich vu >dr 15, chat thai ran sinh boat doi vai cac co so xir 15, chat thai ran sinh hoat dtroc dAu to tir ngan sach nha ntrac ten dia ban tinh do So. Tai nguyen va Mai tnrong lap.
3. Chu tri ph6i hop vai cac SO, ban, nganh lien quan to chirc thAm dinh phuang an gia dich vu thu gom, van chuyen rac sinh hog do So Tai nguyen va Moi truth-1g lap phtrcrng an gia de Sa Tai nguyen va Moi truOng tong hqp trinh UBND tinh phe duyg.
4. Tham muu UBND tinh b6 tri kinh phi chi thuOng xuyen cho boat dOng quan 13', chat thai ran sinh hoat theo phan cap ngan sach.
Dieu 8. Trach nh*n So' Ke hoach va DAu ttr
1. Ph& hop vai cac SO, ban, nganh lien quan thuc hien cong tac quart 19, giam sat dau tu trong link visc thu gom, van chuyen, xui 17 chat thai ran sinh hog.
2. Tham muu UBND tinh ban hanh Chuang trinh xuc ti6n DAu tu — Thuang , mai — Du lich hang nam, g9i doanh nghiep dau to cita du an tren dia ban tinh, trong do có thu hitt dau to vao linh virc thu gom, van chuyen va dau tu. co s& 1)"/ chat thai ran.
3. Huang dan UBND cac huyn, thi xa", thanh ph6 lap cac du an dAu tu nAm trong,chuang trinh, ke hoach, thu gom, xir 13', chat thai ran sinh hog, cac tram trung chuyen chat thai ran sinh hoat.
Dieu 9. Trach nhi§m So. Ong ThuTrng
1. Chu tri, ph6i ,hop cac So, ban, nganh quan trong ding tac quan 19, giam sat, tuyen truyen va van dOng cac chg.; sieu thi, trung tam thuang mai chap hanh thuc hien vies phan loai chat thai ran sinh hoat theo quy dinh, bao dam yeu cau thuan lgi cho thu gom, van chuyen va xir
, 2. Phi hop vai Tai nguyen va M8i twang trong cong tac quan chAt thai ran sinh hog tai cac cum ding nghiep, bao gOm cac boat dOng: trien khai cong tac phan loai chat thai ran sinh hog tai nguon; truyen thong, tuyen truyen ye quart V7 chat thai ran sinh hoat; xay dung va cap nhat cor so. dir lieu ye chat thai ran ran sinh boat va kiern tra cac boat Ong lien quan den quan VT chat thai ran ran sinh boat trong cac cum cong nghi0.
Dieu 10. Trach nhi'On So. Nang nghib va Plait trien ming than
Chit tri, ph6i hop vai cac Si, ban, nganh lien quan trong cong tac quan ly, giam sat, tuyen truyen va van d8ng cac ca sa chan nuoi, giet m8; ca sac san xuat, kinh doanh phan bon, thuoc trir sau chap hanh thgc hien viec phan loai chat thai ran sinh hoat theo quy dinh, bao dam yeu cau thug' lqi cho thu gom, van chuyen va xt'r 19.
Dieu 11. Trach nh*n So. Giao thong V;an tai
Chu tri, ph6i hop vai cac So., ban, nganh lien quan trong cong tac tuyen truy&I va van Ong cac ben xe, cac hop tac xa van tai dutrng b0, throng thily, ben thily not
7
dia chap hanh thuc hiEn viEc-phan loai chAt thai ran sinh hoat theo quy dinh, bao dam yeu cau thuan lqi cho thu gom, van chuyen va xir
Dieu 12. Trach nhiem So' Van hoa, The thao va Du lich
1. Chit tri, ph& hop vOi cac Si, ban, nganh lien quan trong ding tac tuyen truyen va van dOng cac co s& du lich, ca s& ltru tni du lich, ca soy the thao to nhan, trung tam huAn luyEn the thao, trung tam van hoa chap hanh thuc hiEn viEc phan loai chat thai ran sinh hoat theo quy dinh, dam bao yeu cau thuan lqi cho thu gom, van chuyen va xu ly.
2. Khao sat, lap ke hoach treo bang ron, pano có n6i dung tuyen truyen ve trach nhiEm, quyen lgi cua cac to chirc, ca nhan h6 gia dinh trong ding tac thu gom, phan loai rac thai sinh boat; each phan loai, ltru gitt cac san pham phan loai rac thai sinh hoat tai cac khu du lich, khu vui choi, giai tri tren dia ban tinh.
Dieu 13. Trach nhiem So. Lao dOng — Thirang binh va Xa hoi
1. Chu tri, phi hop vai cac SO, ban, nganh lien quan trong cong tac tuyen truyen va van Ong cac ca soy bao trq xa h6i, day nghe, giai thiEu viEc lam, ca soy tra giup tre em, cac nghT trang liEt si, ca s& cham soc ngtrOi khuyet tat, nguoi cao tuoi, co soy nu6i duer- ng d6i tirong bao trq xa h6i chap hanh that hiEn nghiem viEc phan loai chat thai ran sinh boat tai nguon phat sinh theo quy dinh, dam bao yeu cau thu gom, van chuyen va xir ly.
2. Thong qua cac bu6i tap huAn, h6i nghi, huAn luyEn va cac cu6c kiem tra chuyen de trong link vuc an toan, vE sinh lao dOn4 tai cac co sO, doanh nghiEp, tien hanh long ghep, tuyen truyen ye trach nhiEtn, quyen lqi cua cac to chirc, ca nhan h6 gia dinh trong ding tac thu gom, phan loai rac thai sinh hoat; each phan loai, luu giix cac san pham phan loai rac thai sinh hog.
Dieu 14. Trach nhiem So. Y to
Chit tri, ph6i hop vai cac SO, ban, nganh lien quan trong ding tac quan ly, giam sat, tuyen truyen va van dOng cac co sb kham chtla bEnh va cac co sa y to khac chap hanh thuc hiEn nghiem viEc phan loai chk thai ran sinh hoat tai nguon phat sinh theo quy dinh, dam bao yeu cau thu gom, van chuyen va xir
Dieu 15. Trach nhiem Giao due va Dao tao
1. Chu tri, ph6i,hqp vai cac SO, ban, nganh lien quan trong cong tac quart V/, giam sat, tuyen truyen va van d6ng can b6, cong chirc, vien chirc, ngtroi lao dOng true thu6c, sinh vien, hoc sinh cac truOng, ca s& day h9c chap hanh thuc hiEn nghiem viEc phan loai chAt thai ran sinh boat tai nguonphat sinh theo quy dinh, dam bao yeu cau thu gom, van chuyen va xir 15/. Xem xet, 1)6 sung tieu chi phan loai chat thai ran sinh hog vao cham diem thi dua gift cac lop h9c trong cac twang, co s& day hoc va giira cac tnrong.
2. Xay dung ke hoach, chuang trinh dua n6i dung gido duc ve bao vE m6i truong lien quan den quan 1S, chat thai sinh hoat bang cac hinh thirc phit hop de to
8
chirc tuyen truyen, giao due trong cac cap hgc tren dia ban tinh de hinh thanh y thirc cho hgc sinh.
Dieu 16. Trach nhiOm So. Thong tin va Truyen thong, Hai Phat thanh va Truy'en hinh, Bao Tiy Ninh
1. Chu tri, ph6i hqp vai Sa Tai nguyen va Moi tnxemg, cac ca quan thong tin dai chimg thuc hien nhiem vu tuyen truy& ten cac phtrang tien thong tin dai chimg trong viec nang cao nhan thirc cua Ong (Ring ye cong tac thu gom, phan loai rac thai sinh hoat tai ngu6n; tang ctreng sir dung cac san pham to nhien, than thien vai moi throng trong sinh hoat; han the sir dung, giam thieu sir dung san pham nhira sir dung mot lan.
2. Xay dkmg ph6ng su tuyen truy'en, ghi hinh, dtra tin v6s cac hoat Ong thu gom, phan loai, van chuyen, xir ly chat thai ran sinh host tren dia ban tinh. Chi dao cac Dai ghat thanh va truyen hinh huyen, thi thanh pho danh thiyi ltrang de tuyen truyen ye bao ve mai trtramg not chung va quan lY chat thai ran sinh hoat not rieng tai dia phtrang.
Dieu 17. Trach nhiOni Ban Quin ly khu kinh to
1. Phi hgp vai Sa Tai nguyen va Moi trtr&ng htrang dan cong tac phan loai, thu gom chit thai ran sinh hoat cac doanh nghiep trong Khu kinh te, Khu cong nghiep.
2. T6 chirc tuyen truy&I ph6 bin giao due phap luat v&• cong tac quan ly chit thai ran sinh hoat trong Khu kinh te, Khu cong nghiep.
3. Chit tri, phi hgp v6i Sa Tai nguyen va Moi truarng, Cong, an tinh ki6m tra cong tac thuc hien cac quy dinh ve quan 15, chat thai ran sinh hog doi vai Chu dau to xay dung va kinh doanh ha tang khu ding nghiep va cac ca sa san xuat, kinh doanh, dich vu trong khu kinh te, khu cong nghiep.
4. Phi hap vai Sa Tai nguyen va Moi trirarig xay dung va cap nh'at co' sa dr lieu, thong tin c6 lien quan d'L quan ly chit thai ran sinh hog trong Khu kinh t6, Khu cong nghiep.
5. Dinh,kST hang nam bao cao Tai nguyen va M8i throng v6s tinh hinh quan lY chat thai ran sinh hoat tren dia ban khu kinh te, khu cong nghiep.
Dieu 18. Trach nhi?tn Cuc Hii quan tinh
1. Chu tri, phi hap vai cac Si, ban, nganh lien quan trong cong tac quart IY, giam sat, tuyen truyen va van d'Ong can b8 tai cac till so' chap hanh thuc hien viec phan loci chat thai ran sinh hog theo quy dinh, bao dam yeu cau thuan lgi cho thu gom, van chuyen va xir 1Y.
2. Kim tra, tuin tra ki'em soat trong dia ban hog Ong, phi hgp chat the vai cac sa, ban, nganh c6 lien quan de kip thoi phat hien, bat Oa va xir 13% cac hanh vi van chuyen chat thai ran sinh hoat trai phep qua bien
Dieu 19. 'Erich nhiOni BO chi huy Quin sir tinh
9
Chit tri, phi hop voi cac So., ban, nganh lien quan trong cong tac quan ly, giam sat, tuyen truyen va van &Ong Truong Quan sy tinh, cac Huyen dOi, Trung doan true thuOc chap hanh thyc hien viec phan loai chat thai ran sinh hog theo quy dinh, bao dam yeu cau thuan lgi cho thu gom, van chuyen va xir 1Y.
Dieu 20. Trach nhiem Be chi huy Be dQi Bien phong tinh
Chtl tri, phi hgp \fad cac Sa, ban, nganh lien quan trong cong tac quan ly, giam sat, tuyen truyen va van dOng can 130 tai try so., cac don bien phong chap hanh thyc hien viec phan loai chat thai ran sinh hoat theo quy dinh, bao dam yeu cau thuian lgi cho thu gom, van chuyen va xir 1Y.
Dieu 21. Trach nhiem Cong an tinh
1. Chii tri, ph& hgp cac Sac ban, nganh lien quan trong cong tac quan ly, giam sat, tuyen truyen va van Ong can b0 chitin si trong lye lugng Cong an tinh tai cac don vi, Cong an huyen, thi xa, thanh pho, cac nha tam giir, trai tam giam chap hanh thtrc hien nghiem viec phan loai chat thai ran sinh hog tai nguon phat sinh theo quy dinh, dam bao yeu cau thu gom, yin chuyen NIA xir 1Y.
, 2. Chi dao cac lye lugng thuOc Cong an tinh, COng an cac huyen, thi xa, thanh pho, Cling an cac xa, phuong, thi tan thyc hien chirc nang phong ngira, ki'em tra, xir ly cac hanh vi vi pham phap lust ye xir ly chat thai ran sinh hog ten dia ban tinh theo quy dinh.
Dieu 22. De nghi Ban Thuirng trifc UBMTTQ Viet Nam tinh, cac To chin Chinh tri - Xi hQi tinh
1. Xay dyng ke hoach tuyen truyen thyc hien cong tac phan loai, luu chuyen giao chat thai ran sinh shoat trong cac quan, don thanh vien; tich circ tuyen truyen, van dOng cong (long dan cu, h0 gia nth, ca nhan thyc hien phan loai chat thai ran sinh hoat tai nguon ngueri dan thyc hien Ice hoach.
2. Th%rc hien cac mo hinh diem thu gom, phan loai, km giu, chuyen giao eh& thai ran sinh hoat; tang cuong tuyen truyen viec sir dung cac san pham ty nhien, than thien vai moi twang trong sinh hoat; han the sir dung, giam thieu sir dung san pham nhya sir dung mot lan.
Dieu 23. Trach nhiem UBND cac huyen, thi xa, thanh pho
Trach nhiem cita UBND cac huyen, thi xa, thanh phO trong pan ly chdt thai ran sinh boat dugc thyc hien theo quy dinh tai Khoan 11 Dieu 3 Nghi dinh so 40/2019/ND-CP ngay 13 thang 5 nam 2019 cila Chinh phu ve sira doi, bO sung snot so diet' cita cac nghi dinh quy dinh chi titt, huong dan thi hanh Lust Bao ve moi twang.
Dieu 24. Trach nhiem UBND cac xa, phuirng, thi trail
Trach nhiem cua UBND xa, phtrong, thi trdn trong quan ly chit thai ran sinh hoat dugc thtrc hien theo quy dinh tai Khan 11 Dieu 3 Nghi dinh so 40/2019/ND-
10
CP ngay 13 thong 5 nam 2019 cCia Chinh pliu ve sira doi, b6 sung met s6 diL cua cac nghi dinh quy dinh chi tiet, htrong clan thi hanh Luat Bao ve moi tnrong.
Dieu 25. Trach nhi?nt cim co. quan, to chtk, ho gia dinh va ca nhan Oat sinh chat thai ran sinh hoqt
Trach nhiem ctla co. quan, to &ire, h6 gia dinh va ca nhan phat sinh chit thai ran sinh hoat thkrc hien theo quy dinh tai Dieu 16 Nghi dinh so 38/2015/ND-CP ngay 24 thong 04 nam 2015 cua Chinh phit ye quart 13', chat thai va phe lieu (dtrac sirs d6i, b6 sung tai Khoan 4 Dieu 3 Nghi dinh so 40/2019/ND-CP ngay 13 thong 5 nam 2019 cUa Chinh phu ve sira d6i, 1)6 sung mot so diet' cua cac nghi dinh quy dinh chi tiet, haat-1g dan thi hanh Lust Bao ve moi treeing).
Dieu 26. Trach nhi?nt cila chit co' so. thu gom, van chuyen chat thai ran sinh host
Trach nhiem cua chit ca thu gom, van chuyen chat thai ran sinh host thuc hien theo quy dinh tai Dieu 18 Nghi dinh s6 38/2015/ND-CP ngay 24 thong 04 Warn 2015 cua Chinh phu ve quan ly chat thai va pile lieu ((Iliac bo sung tai Khoan 6 Dieu 3 Nghi dinh so 40/2019/ND-CP ngay 13 thong 5 nam 2019 dm Chinh phu ve sira doi, b6 sung mot so dieu cUa cac nghi dinh quy dinh chi tiet, htrang dan thi hanh Luat Bao ve moi twang).
Dieu 27. Trach nhi?m ctia chit co. s& xir IS, chat thai ran sinh ho#t
Trach nhiem cua chit co soy xfr ly chat thai ran sinh hog thtrc hien theo quy dinh tai Dieu 21, Dieu 22 va Dieu 23 Nghi dinh so 38/2015/ND-CP ngay 24 ,thang 04 nam 2015 Chinh ve quan chat thai va phe lieu (dtrac situ doi, bo sung tai Khoan 8, Khoan 9, Khoan 10 Dieu 3 Nghi dinh so 40/2019/ND-CP ngay 13 thong 5 nam 2019 dm Chinh phu ve sira d6i, b6 sung mot so dieu cita cac nghi dinh quy dinh chi tiet, huang dan thi hanh Luat Bao ve moi tnrang).
Chuang III
PHAN CAP QUAN LI"( CHAT THAI RAN SINH HOAT
Dieu 28. UBND cap huy0, thi xa, thanh phi;
1. Chiu trach nhiem truck HOi d6ng nhan dan tinh, UBND tinh ve tinh hinh chat lacing ve sinh moi tnro.ng va ket qua trien khai cac chtrang trinh, ke hooch, phong trao boo ve moi throng teen dia ban huyen, thi xa, thanh pho.
2.1'6 chirc tuyen truyen, ph6 bi6n, gido duc, van d6ng nhan dan tich cgc ve sinh moi trtro.ng va nghiem chinh chap hanh cac quy dinh cua phap lust ve quan 1)% chat thai ran sinh hog.
3. DAti tit, khuy6n khich xa h'6i hoa va quan 13', qua trinh dau to cho thu gom, van chuyen, xay chrng ding trinh xir 13', chat thai ran sinh hog ten dia ban.
11
4. To elide thanh tra, kiem tra va xir 1Y, vi pham phap luat trong linh vgc thu gom, van chuyen, xir ly chAt thai ran sinh hoat.
, 5. Chi' dOng ngu6n hrc de dAu tu cho hoat Ong thu gom, van chuyen va xir ly chat thai ran sinh hoat phii hqp voi quy hoach phat trien dm dia phuang.
6. Hang nam, to auk dieu tra, danh gia luong chAt thai ran sinh hog ghat sinh, xay dung va trien khai ke hoach thu gom, luu gia, van chuyen va xir ly chat thai ran sinh hog ten dia ban.
7. Chu tri, ph6i hcfp voi UBND xa, phtrOng, thi trAn va cac dan vi lien quan:
, a) Xac dinh su can thiet, vi tri va quy mo cac diem tap ket tren dia ban quan 1Y; de xuat vi tri, tong suat, ding nghe tram trung chuyen quy mo nho phvc vu cho nhu cau trung chuyen chat thai ran sinh hog ten dia ban; thOi gian, tuyen dueng, tan swat thvc hien quet, thu gom chat thai ran duong ph8; mang huh, vi tri, so luong, dung tich, mau ma thimg rac cong Ong; cac vi tri cu the duqc thai b6 chAt thai ran 6. khu vvc cong Ong;
b) Xac dinh vi tri quy hoach xay dung nha may xir ly chAt thai ran tap trung cua huyen, thi xa, thanh ph6.
8. Chia tri to chirc xay dung va ban hanh 10 trinh thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hoat de lam ca so. dAu thAu, giao nhiem vv, &at hang lva chon dan vi cung img dich vu theo quy dinh.
9. Chili trach nhiem dAu tu xay dung du tram trung chuyen phi' 11,9p ved quy hoach a dam bao phvc vv cho congtac thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hoat tren dia ban huyen, thi Id, thanh pho.
10. Chu tri, htrong clan UBND xa, phuong, thi trAn trien khai quy dinh nay va cac quy dinh hien hanh lien quan den quan ly chAt thai ran sinh hoat.
11. Cong b6 Ong rai s6 din thoai dtrOng day ruing linh vvc moi truong cua huyen, thi xa, thanh ph6 de ngtrai dan &rot biet va phan anh,cac van de ye moi trung lien quan den cong tac thu gom, phan loci, ltru giir, chuyen giao chat thai ran sinh hog tren dia ban quan ly (neu co).
12. Tiep nhan,,giai quy& cac tranh chAp, khieu nai, 0 cao va cac yeu cAu kin nghi ve chat thai ran sinh hoat ,trong pham vi quyen han cua minh hoc chuyen den ca quan nha ntroc c6 tham quyen de giai quyet.
Dieu 29. UBND cac xi, phuirng, thi trill
1. Chiu trach nhiem truac 148i d6ng nhan dan, UBND huyen, thi xa, thanh ph6 ve tinh hinh chAt lugng ve sinh moi truong tren dia ban va ket qua trien khai ate chucmg trinh, phong trao bao ve moi tnrOng tai dia phuang.
2. Chiu trach nhiem quan ly hoat deing thu gom, tap ket, van chuyen chat thai ran sinh hog tai cac Ap, khu ph6, to dan phi) va cac to chirc tu quan;
3. T6 chirc va quan ly cac d0i dan lap hoat Ong thu gom chAt thai ran sinh hog tren dia ban.
• ,,i, ,, ,. ,I, ,, ,I, ,I.
12
4. T6 chile tuyen truyen, van (ging ngtred dan thu gom, phan loai va chuyen giao chat thai ran sinh hoat theo dung quy dinh.
5. Phi hqp voi cac chi' co. so. thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hoat xac dinh cu the thoi gian, phuong auk chuyen giao chat thai,ran sinh hoat tai cac h6 gia dinh, nguon thai va thai gian chuyen giao chat thai ran sinh hog tai cac diem c6 dinh phu hqp vai d4c diem dm tirng khu vvc, tirng dia ban.
6. Phi bin tiled gian va phucrng thirc chuyen giao chit thai ran sinh hoat dan tat ca h6 gia dinh va chit nguon thai chat thai ran sinh hog ten dia ban quan 1ST.
7. Huang clan h'6 gia dinh, ca nhan chuyen giao chat thai ran sinh hoat cho ca sa thu gom, van chuyen hoc den diem tap ket dung quy dinh; htro.ng,dan cong dong dan cu giam sat va cong khai trtarng hqp khong tuan thU quy dinh ye phan loai, thu gom chat thai ran sinh hog.
8. Ph6i hqp vai co. quan chuyen mon cap huyan, thi xa, thanh ph6 trong viac lua ch9n va xay dvng cac diem tap ket/tram trung chuyen chat thai ran sinh hog ten dia ban.
‘9. Chu tri, ph6i h9p,vai cac co quan, down the cap xa, phuerng, thi tran tuyen truyen, van d6ng, phO bien cac not dung lien quan den viac phan loai chat thai ran sinh hog tai nguon, thu gom, van chuyen va xir IS/ chat thai ran sinh hog theo quy dinh.
10. Kim tra viac tan thit quy dinh cua phap luat ve bao va moi twang trong viac thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hog; xt1lSi hanh vi vi pham phap luat ve quan V/ chat thai ran sinh hog theo tham quyen; xem xet, giai quyet kien nghi, phial anh cUa to cong dong dan cu, h6 gia dinh, ca nhan c6 lien quan den viac thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hoat.
Chuang IV
Dieu 30. Dieu khoin thi hanh
1. Cac nOi dung lien quan dan hoat dOng quan 15/ chat thai ran sinh hoat khong dugc quy dinh tai Quy dinh nay thi thirc hian theo quy dinh tai cac quy dinh khac cua phap luat hian hanh c6 lien quan.
2. Trong qua trinh trian khai thirc hian nau c6 kh6 khan, vuong mac, co not dung can sira doi b6 sung, de nghi cac sO, ban, nganh, UBND cac huyan, thi xa, thanh ph'6, UBND cac xa, phtdmg, thi tan, cac tO,chirc, ca nhan c6 quan phan anh bang van ban ve So. Tai nguyen va Moi truerng de tong hqp, bao cao trinh UBND tinh xem xet, quyet dinh./.
16_2021_QD-UBND_27082021083427.pdf