of 4/4
UY BAN NHAN DAN TINH QUANG BiNH s64561 /UBND-VX V/v tang cuomg hi0 qua &au tix itng dung cong nghe thong tin sir dung von ngan sach nha mthe r "--tren.dia ban tinh Quang Binh L30 THONG iiN VA TktiqN CONG VAN DEN CONG HOA XA - HOI CHU NGHIA VItT NAM DO 14p — Ttr do — H4nh phtic Quang Binh, ngay Q,9 thanganam 2014 S6- lt" 3 4 Ng ay itz— /201Y —Wrong thoi gian qua, thgc hien Nghi dinh so 102/2009/ND-CP ngay 06/11/2009 ctia Chinh phis ve quan 1ST dau ttx ling clung cong nghe thong tin sir dung nguan van ngan sach nha nuac (sau day g9i tit IA Nghi dinh so 102/2009/ND-CP) ; Thong tu so 21/2010/TT-BTTTT ngay 08/9/2010 dm BO truong Bo Thong tin va Truyen thong quy dinh ve lap de cuang va du toan chi tiet dai v6i hog &Ong img dung cong nghe thong tin sir dung nguon von ngan sach nha nuac nhung khong yeu cau phai lap di,r an (Thong tu so 21/2010/TT-BTTTT); ThOng to so 01/2014/TT-BTTTT ngay 20/02/2014 cila BO truong BO , Thong tin va Truyen thong quy dinh chi tiet u.u. tier' dau tu, mua sim san pham, dich vu cong nghe thong tin san xuat trong nuot sir dung nguan van ngan sach nha nu6c (ThOng tu so 01/2014/TT-BTTTT); ThOng tu lien tich s6 1 9/2012/TTLT-BTC-BKH&DT- BTTTT ngay 15/02/2012 cila. BO Tai chinh, BO Ke hoach va Dau tu, BO Thong tin va. Truyen thong ve viec huang clan quan 1ST va sir dung kinh phi thtrc hien Chuang trinh quoc gia ye irng dung cong nghe thong tin trong hog dOng ctia ca quan nha ntrac (Thong tu lien tick so 19/2012/TTLT-BTC-BKH&DT- BTTTT); cac cap, cac nganh, cac chit dau to da trien khai thtrc hien cac du an dau to frng dung cong nghe thong tin btrac dau mang lai hieu qua, rut ngan tien trinh cai cach hanh chinh, hien dai, minh bach h6a cong so, cac du an dan tu citing trong tam, tong diem, dam bao tinh lien thong, ke thira, tiet kiem, diing quy dinh cua nha ntrac. Tuy nhien van con nhang bat cap, ton tai trong qua trinh trien khai cac du an nhu chua tuan this theo quy dinh, quy trinh; cong tac giam sat, danh gia hieu qua cac du an ling dung cong nghe thong tin con cham, De khac phuc nhiing han che, bat cap, thtrc hien tot cac van ban huong dan ve quan 13'T dau tu ling dung cong nghe thong tin six dung von ngan sach nha nuac, UBND tinh yeu cau: 1. Thu tru.O .ng cac so', ban, nganh; Chit tich UBND cac huy0, thi thanh pho; Chti tich UBND cac xa, phuifng, thi trAn a) Nghiem tUc trien khai Nghi dinh so 102/2009/ND-CP, Thong tu so 21/2010/TT-BTTTT, Thong tu so 01/2014/TT-BTTTT, Thong tu lien tich so 19/2012/TTLT- BTC- BKH&DT- BTTTT khi duot giao lam chii dAu tu cac du an img dung cong nghe thong tin sir dung nguan von ngan sach nha nuo . c: Kinh - Cac sa, ban, nganh cap tinh; - UBND cac huyen, thanh phO, thi xa.

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA- TINH QUANG BiNH

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA- TINH QUANG BiNH

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG BiNH
s64561 /UBND-VX V/v tang cuomg hi0 qua &au tix itng dung cong nghe thong tin
sir dung von ngan sach nha mthe r "--tren.dia ban tinh Quang Binh L30 THONG iiN VA TktiqN
CONG VAN DEN
CONG HOA XA- HOI CHU NGHIA VItT NAM DO 14p — Ttr do — H4nh phtic
Quang Binh, ngay Q,9 thanganam 2014
S6- lt"34
Ngay itz— /201Y • —Wrong thoi gian qua, thgc hien Nghi dinh so 102/2009/ND-CP ngay
06/11/2009 ctia Chinh phis ve quan 1ST dau ttx ling clung cong nghe thong tin sir dung nguan van ngan sach nha nuac (sau day g9i tit IA Nghi dinh so 102/2009/ND-CP) ; Thong tu so 21/2010/TT-BTTTT ngay 08/9/2010 dm BO truong Bo Thong tin va Truyen thong quy dinh ve lap de cuang va du toan chi tiet dai v6i hog &Ong img dung cong nghe thong tin sir dung nguon von ngan sach nha nuac nhung khong yeu cau phai lap di,r an (Thong tu so 21/2010/TT-BTTTT); ThOng to so 01/2014/TT-BTTTT ngay 20/02/2014 cila BO truong BO, Thong tin va Truyen thong quy dinh chi tiet u.u. tier' dau tu, mua sim san pham, dich vu cong nghe thong tin san xuat trong nuot sir dung nguan van ngan sach nha nu6c (ThOng tu so 01/2014/TT-BTTTT); ThOng tu lien tich s6 19/2012/TTLT-BTC-BKH&DT- BTTTT ngay 15/02/2012 cila. BO Tai chinh, BO Ke hoach va Dau tu, BO Thong tin va. Truyen thong ve viec huang clan quan 1ST va sir dung kinh phi thtrc hien Chuang trinh quoc gia ye irng dung cong nghe thong tin trong hog dOng ctia ca quan nha ntrac (Thong tu lien tick so 19/2012/TTLT-BTC-BKH&DT- BTTTT); cac cap, cac nganh, cac chit dau to da trien khai thtrc hien cac du an dau to frng dung cong nghe thong tin btrac dau mang lai hieu qua, rut ngan tien trinh cai cach hanh chinh, hien dai, minh bach h6a cong so, cac du an dan tu citing trong tam, tong diem, dam bao tinh lien thong, ke thira, tiet kiem, diing quy dinh cua nha ntrac. Tuy nhien van con nhang bat cap, ton tai trong qua trinh trien khai cac du an nhu chua tuan this theo quy dinh, quy trinh; cong tac giam sat, danh gia hieu qua cac du an ling dung cong nghe thong tin con cham,
De khac phuc nhiing han che, bat cap, thtrc hien tot cac van ban huong dan ve quan 13'T dau tu ling dung cong nghe thong tin six dung von ngan sach nha nuac, UBND tinh yeu cau:
1. Thu tru.O.ng cac so', ban, nganh; Chit tich UBND cac huy0, thi thanh pho; Chti tich UBND cac xa, phuifng, thi trAn
a) Nghiem tUc trien khai Nghi dinh so 102/2009/ND-CP, Thong tu so 21/2010/TT-BTTTT, Thong tu so 01/2014/TT-BTTTT, Thong tu lien tich so 19/2012/TTLT-BTC-BKH&DT- BTTTT khi duot giao lam chii dAu tu cac du an img dung cong nghe thong tin sir dung nguan von ngan sach nha nuo.c:
Kinh - Cac sa, ban, nganh cap tinh; - UBND cac huyen, thanh phO, thi xa.
- Lap dg an theo quy dinh tad Nghi dinh s8 102/2009/ND-CP 6i vai cac hog Ong img dung cong nghe thong tin sir dung ngusri kinh phi ddu tu phat trien; sir dung von sg nghiep có mirc von tir 03 t-ST (long trer len de dau to nang cap, ma rOng kha nang ung dung cong nghe thong tin hien có (bao gom ca vie'c ddu to moi cac hang mgc irng dung cong nghe thong tin thuOc he thong da có cua cac co quan, don vi hanh chinh six nghiep).
- Lap de cuang va dg town chi tiet theo quy dinh tai Thong tu s'6 21/2010/TT-BITTT d i voi cac hoat Ong img dung „ding nghe thong tin sir dung von sir nghiep có mire von dtroi 03 tS, gong dau to nang cap, me( rOng kha nang irng dung cong nghe thong tin hien có (bao gOm ca viec dau tu moi cac hang mix img dung cong nghe thong tin thuOc he thong da có cua cac co quan, don vi hanh chinh six nghiep).
- U'u lien ddu tu mua sdm san phdm, dich vu cong nghe thong tin san xudt trong nuot theo quy dinh tai Thong tu so 01/2014/TT-BTTTT. Truang hop khong dau tu, mua sdm san phdm, dich vu san xudt trong nuov phai lam ho so giai trinh giri Si kien So. Thong tin va Truyen thong. Trong truong hop cha dau to cting chinh la don vi chuyen trach ve ding nghe thong tin thi phdi lap To tu van d'Oc lap de xem xet, cho y kien cue xudt ddu tu, mua sam.
b) Dam bao tinh lien th8ng, Wong thick, tinh hieu qua dm dg an chuan bi ddu to voi cac he th'Ong img dung, cong nghe thong tin teen dia. ban tinh (khi trinh,UBND tinh xin chit' throng dau to dg an lay ST kien So' Thong tin yd. Truyen thOng ve tinh lien thong, tinh ke thira neu thay can thiet).
c) Giri ho so ldy y kien thdm dinh thiet ke so 1DO dm So. Thong tin va Truyen thong truck khi trinh cap co tham quyen phe duyet du an.
d)T.6 chirc lap, thdm dinh va phe duyet thiet ke thi cong va tong dg toan 6 trien khai thgc hien sau khi &roc phe duyet dg an. Rieng doi voi cac dg an do UBND cap xd quyet dinh dau tu theo tham quyen dugc UBND cap tren giao, Sie Thong tin va Truyen thong tham dinh, phe duyet thiet ke thi cong va tong dg town. Viec tham dinh phe duyet thiet ke thi cong va tong dg town chi thgc hien 1 buOc, khong tach rieng thiet ke thi cong voi tong dg town.
d) To chirc xay dikmg va trien khai thgc hien ke hoach d'du tu pilaf trien va ting dung cong nghe thong tin tai don vi minh tren co so dinh huong chin ltr9t dng dung cong nghe thong tin dm tinh, cua nganh; trien khai dua cac he thtmg img dung cong nghe thong tin da &roc dau tu, trang cap vao hog Ong có hieu qua.
e) Bo tri can bO, cong chirc tham gia cac khoa b6‘i &ang nghiep vg quan ly dau tu img dung cong nghe thong tin theo quy dinh. Ca nhan trgc tiep tham gia hoat cong quan ly, tu van, trien khai ddu to cong nghe thOng tin phai dirge chi:mg nhan tham gia ciao tao, boi &rang nghiep vu ve quan ly, dau to img dung cong nghe thong tin.
f) To chirc km frit va hosting cac he th('Sng co so du lieu phdn mem theo clung cac quy dinh hien hanh. Trong truing hop khong the to chirc km trCt, hosting
2 c
tai cci quan, dun vi minh thi can lienh' vai ThOng tin va Truyen thong de ho trg luu tril, hosting tai Trung tam du lieu dien tir cua tinh.
g) Giam sat, danh gia d'Au hx Ung dung ding nghe thong tin: cac du an Ung dung cong nghe thOng tin sir dung von ngan sach Nha nu:6c phai chiu str giam sat, danh gia dau to dinh ky theo quy chinh tai Disu 10, Ngh.i. dinh 102/2009.
2. So. Ke hoach va DAu tir a) T6 chirc thAm dinh du an, 6 cuong va du toan img dung cong ngh'
thong tin sir dung ngan sach nha, nu& (tnxong hqp du. an do SoKe hoach va D'asu tu lam chi). du tu thi dau moi tham dinh du an la Si Thong tin va Truyen thong) mot each thi& thuc, hi.6.1 qua.
b) Chit tri, phi hop vai Soy Tai chinh, can d6i von dau to phat trien tir ngan sach tinh cho cac du an img dung cong ngh' thong tin, bao cao UBND tinh xem xet, trinh H6i (tong nhan dan tinh thong qua hang nam.
3. So. Tai chinh a) ChU tri, phi hop vOi So Thong tin va TruyLn thong can d6i von su
nghilep tir ngan sach tinh cho cac hoat d'Ong img dung cong ng4 thong tin, bao cao UBND tinh xem xet, trinh H6i gong nhan dan tinh thong qua.
b) Chia tri, phi hop vai SC'r Thong tin va Truyn thong to chirc ra sok, tham mtru cho UBND tinh bo tri kinh phi h6 trg cac co, quan, don vi trong float d6ng Ung dung cong ngW thong tin.
c) To chirc tham tra quy6t toan du an hoan thanh do Chia tich UBND tinh quyet dinh dau tu.
4. So. Thong fin va Truyen thong a) Tang cuang tham muu cho UBND tinh ban hanh cac van ban chi dao,
huOng dan trien khai cong tac quan ly dau tu img dung cong nghe thong tin. b) Xay dung, theo doi, ki6m tra thgc hieu quy hoach, ke hoach, chuong
trinh, du an img dung cong ngW thOng tin, dam bao dau tu tap trung, dung mix lieu, hi*.1 qua cao, bao dam an toan thong tin.
c) To chirc trien khai va Iciem tra vies tuan thu quy dinh tai Nghi dinh so 102/2009/ND-CP, Thong tir so 21/2010/TT-BTTTT, Thong tu s6 01/2014/T'T- BTTTT, Thong to lien tich so
den BTTTT va cac quy
dinh cita phap luast lien quan den dau tu img dung cong nghe thong tin. d) Tham dinh thi6t k6 so b6 d6i veri cac du an img dung cong ngh' thong
tin do UBND cac cap quyet dinh dau tu; tham dinh, phe duy't thi6t ke thi cong, tong dg toan doi vOicac du an do UBND cap xa quyet dinh cfau tu theo tham quyen dtrgc UBND cap tren giao.
d) Xem xet, cho y kin ve mat ky thuat va tinh lien thong dm cac not dung can dau tu, mua sam doi voi hoat &I:Mg Ang dung cong ngW thong tin sir dung von ngan sach nha nuot (Trong tru6ng hop can lay 9 kien cua So. Thong tin va Truyen thong). bz.
Or/ 3
• Tve
tl')• \
Nguygn Tien Hoang 4
e) Xem xet, cho )'T kien ye ho so giai trinh cua cac chi dau tir khi khong dau tu, mua sam san pham, dich vu san xuat trong mac theo quy dinh tai Thong tu. so 01/2014/TT-BTTTT.
g) Tham muu chos UBND tinh quyet dinh dau to cac he, thOng thong tin dung chung, cac dtr an dau irng dung cong nghe thong tin nham dam bao tinh lien thong, thOng nhat, hieu qua, bao dam an town thong tin.
h) To chic huOng dan, tap huan cho cac to chic, ca nhan tham gia quan 15T dau to img dung cong nghe thong tin thirc hien cac quy dinh cua phap luat ve quart ly dau tu Ung dung cong nghe thong tin.
i) Day manh Ung dung cac he thOng da dtrgc dau tu trang cap tir tinh den co so, nhu: Quin ly van ban va dieu hanh tinh Quang Binh; CE'mg/Trang Thong tin dien tir tinh, cac sa, ban, nganh, dia phuang; he thOng thu dien tir cong vv; he thong mot cira dien tir lien thong va dich vu hanh chinh cong; he thong phan mem Quan 13'r can bO, cong chic, vien chic va danh gia ket qua thtrc hien nhi'em vu dm can bO, cong chat, vien chtirc.
k) To chic phtrong an lull trir, hosting cac he thOng co sa du lieu phan mem cila cac co quan, don vi tren dia ban tinh dam bao dung theo cac quy dinh hien hanh.
1) TO chic tong hop, bao cao cac du an dau tu theo Thong tu so 12/2010/TT-BTTTT ngay 18/5/2010 cita BO truong BO Thong tin va Truyen thong quy dinh vies cap nhat thong tin du dau to (mg dung cong nghe thong tin sir dung nguOn von ngan sach nha mac vao Co sa du lieu quoc gia ve cac du an img dtmg ding nghe thOng tin, Thong tir s6 23/2010/TT-BTTIT ngay 15/10/2010 oh BO tnx&ng BO Thong tin va Truyen thong quy dinh ve cung cap thong tin ten Trang Thong tin dien ttir ve nang ltrc quan 1ST, dau to irng dung cong ngh'e thong tin.
m) Bao cao UBND tinh ve viec thtrc hien chtrang trinh, ke hoach img dung cong nghe thong tin, viec tuan thit quy dinh tai Nghi dinh so 102/2009/ND-CP va cac quy dinh cua phap luOt lien quan den dau tu img dung cong nghe thong tin.
n) To chic thanh tra, kiem tra, danh gia hieu qua cac du an Au to irng dtmg cong nghe thong tin.
UBND tinh yeu cau cac don vi, dia phuong nghiem tic thtrc
No'i nhon: - Bo TT&TT; - CT, cac PCT UBND tinh; - Cac soy, ban, nganh cap tinh; - UBND cac huy'n, TX, TP; - Trung tam Tin hoc - Cong bao tinh; - LD VPUBND tinh; - Um: VT, VX.
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5