of 11/11
UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngayM thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban hanh quy dinh quan ly chat thai ran sinh hoat tren dia ban tinh Sffn L a UY BAN NHAN DAN TINH SON LA Can cuLuat To chuc cMnh quyen dia phuang ngay 19 thang 6 nam 2015; Can cuLugtBan hanh van ban quy phgm phdp lugtngdy 22 thdng 6 nam 2015; Can cu Ludt Bdo ve Moi truong ngay 23 thdng 6 nam 2014; Can cuNghf dinh sS59/2007/ND-CP ngay 09 thdng 4 nam 2007 cua CMnh phu ve quan ly chat thdi ran; Can cuNghf dinh so 38/2015/ND-CP ngay 24 thdng 4 nam 2015 cua CMnh phii ve qudn ly chat thdi va phi lieu; Theo de nghi cua Gidm doc So Xay dung tai To trinh so 69/TTr-SXD ngay 21 thdng 3 nam 2019. QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh kem theo Quyet dinh nay Quy dinh quan ly chat thai ran sinh hoat tren dia ban tinh Son La. Dieu 2. QuySt dinh nay c6 hieu lire thi hanh tu ngay 10 thang 4 nam 2019 va thay thi Quy It dinh s6 09/2013/QD-UBND ngay 16 thang 5 nam 2013 cua UBND tinh Son La ve viec ban hanh Quy dinh quan ly chat thai r i n thong thudng tai cac do thi va cac cum dan cu tap trung tren dia ban tinh Son La. Dieu 3. Chanh Van phong UBND tinh; Giam doc cac sd, ban, nganh; Chu tich UBND cac huyen, thanh pho; Thu trudng cac co quan, don vi, to chiic va ca nhan c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh QuyIt dinh nky.l.pf^ Not nhan: TM. UY BAN NHAN DAN -BoXaydirng(b/c); KT. CHU TICH - Thircmg true tinh uy (b/c); - Thuong tnrc HDND tinh (b/c); - Chii tich, cac Pho Chii tich UBND tinh; - Vu Phap chS - Bp,Xay dimg; - Cue kiSm tra VB QPPL - Bo Tu phap; -NhuDieu3(t/h); - Trung tarn thong tin tinh; - Luu: VT, KT(Quy-3b), 80b. Trang Thi Xuan

UY BAN NHAN DAN CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM TINH …

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM TINH …

CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue
S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngayM thang 3 nam 2019
QUYET DPSH Ban hanh quy dinh quan ly chat thai ran sinh hoat
tren dia ban tinh Sffn La
UY BAN NHAN DAN TINH SON LA
Can cuLuat To chuc cMnh quyen dia phuang ngay 19 thang 6 nam 2015;
Can cuLugtBan hanh van ban quy phgm phdp lugtngdy 22 thdng 6 nam 2015;
Can cu Ludt Bdo ve Moi truong ngay 23 thdng 6 nam 2014;
Can cuNghf dinh sS59/2007/ND-CP ngay 09 thdng 4 nam 2007 cua CMnh phu ve quan ly chat thdi ran;
Can cuNghf dinh so 38/2015/ND-CP ngay 24 thdng 4 nam 2015 cua CMnh phii ve qudn ly chat thdi va phi lieu;
Theo de nghi cua Gidm doc So Xay dung tai To trinh so 69/TTr-SXD ngay 21 thdng 3 nam 2019.
QUYET DINH:
Dieu 1. Ban hanh kem theo Quyet dinh nay Quy dinh quan ly chat thai ran sinh hoat tren dia ban tinh Son La.
Dieu 2. QuySt dinh nay c6 hieu lire thi hanh tu ngay 10 thang 4 nam 2019 va thay thi Quy It dinh s6 09/2013/QD-UBND ngay 16 thang 5 nam 2013 cua UBND tinh Son La ve viec ban hanh Quy dinh quan ly chat thai r i n thong thudng tai cac do thi va cac cum dan cu tap trung tren dia ban tinh Son La.
Dieu 3. Chanh Van phong UBND tinh; Giam doc cac sd, ban, nganh; Chu tich UBND cac huyen, thanh pho; Thu trudng cac co quan, don vi , to chiic va ca nhan c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quy It dinh nky.l.pf^
Not nhan: TM. UY BAN NHAN DAN -BoXaydirng(b/c); KT. CHU TICH - Thircmg true tinh uy (b/c); - Thuong tnrc HDND tinh (b/c); - Chii tich, cac Pho Chii tich UBND tinh; - Vu Phap chS - Bp,Xay dimg; - Cue kiSm tra VB QPPL - Bo Tu phap; -NhuDieu3(t/h); - Trung tarn thong tin tinh; - Luu: VT, KT(Quy-3b), 80b.
Trang Thi Xuan
UY BAN NHAN DAN TiNH SON LA
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiie
QUY DINH Ve quan ly chat thai ran sinh hoat tren dia ban tinh Son La
(Ban hanh kem theo Quyet dinh 'so 0 ^ '/2019/QD-UBND ngay 26 thdng 3 nam 2019 cua Uy ban nhdn dan tinh Son La)
Chu-ong I
Dieu 1. Phani vi dieu chinh
Quy dinh nay quy dinh ve hoat dong quan ly chat thai ran sinh hoat, quyen han va trach nhiem cua cac to chuc, ca nhan lien quan den viec quan ly chat thai rln sinh hoat tren dia ban tinh Son La.
> r
Dieu 2. Doi tuong ap dung
Quy dinh nay ap dung ddi voi co quan, to chuc, ho gia dinh, ca nhan (sau y 7 r r r
day goi tat la to chuc, cd nhdn) co hoat dpng lien quan den chat thai ran sinh hoat tren dia ban tinh Son La.
Dieu 3. Nguyen tac chung ve quan ly chat thai ran sinh boat
1. Chat thai ran sinh hoat phai dugc quan ly chat che nham ngan ngua, giam thieu nhung tac dong co hai doi voi moi trudng va sue khde con ngudi; moi hoat dpng quan ly chat thai ran sinh hoat phai tuan thu Luat Bao ve moi trudng nam 2014 va cac quy dinh khac cua phap luat cd lien quan.
2. Chat thai ran sinh hoat phai dugc phan loai, luu giu tai nguon phat sinh; dugc thu gom, van chuyen va xu ly theo quy dinh cua phap luat ve bao ve moi trudng.
3. Khuyen khfch viec xa hoi hda cong tac thu gom, van chuyen va xu ly chat thai ran sinh hoat.
4. Khuyen khfch viec ung dung cong nghe hien dai trong xu ly chdt thai r in sinh hoat, dam bao ve sinh moi trudng va giam khdi lugng chat thai dugc chon
f •\ r
lap nham tiet kiem tai nguyen, chi phi xu ly.
5. Phuong tien van chuyen chat thai r ln sinh hoat phai dam bao an toan khi tham gia giao thong va bao ve moi trudng.
1
QUY DINH CU T H E
Dieu 4. Phan loai, Inu gin chat thai ran sinh hoat
1. Chat thai ran sinh hoat phai dugc phan loai theo nhom quy dinh tai Khoan 1, Di lu 15, Nghi dinh s6 38/2015/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 cua Chinh phu de tai su dung, tai che nham giam khoi lugng chat thai ran sinh hoat phai xu ly.
2. Doi voi cac khu vuc da c6 hoat dong thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hoat, to chuc, ca nhan co phat sinh chat thai ran sinh hoat phai bo tri thiet bi
X
luu giu theo quy dinh tai Khoan 1, Dieu 8 cua Quy dinh nay.
Dieu 5. Thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hoat 7 /• y X
1. Viec thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hoat tu nguon phat sinh tren dia ban tinh dugc thuc hien nhu sau: UBND cac huyen, thanh pho to chuc phan dinh dia ban to chuc thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hoat va giao nhiem vu cho cac CO quan, don vi true thugc de to chuc lua chgn, ky ket hgp dong voi
7 7 t r r
don vi, to chuc co chuc nang de thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hoat tren dia ban.
2. Vi tri bo tri cac diem tap ket, trung chuyen chat thai ran sinh hoat do UBND cap huyen quy dinh tren co sd phu hgp vdi quy hoach quan ly chat thai r in do UBND tinh phe duyet.
Dieu 6. Xu ly chat thai ran sinh hoat
1. Chat thai ran tren dia ban tinh dugc xu ly theo cong nghe tien tien, than X r
thien vdi moi trudng va dam bao quy dinh tai Dieu 19 Nghi dinh sd 38/2015/ND- CP ngay 24 thang 4 nam 2015 ciia Chinh phii ve quan ly chat thai va phe lieu.
7 X r r
2. Dia diem lua chgn dau tu xay dung cac co sd xu ly chat thai ran sinh hoat /• 7 X
phai phu hgp vdi quy hoach dugc cap cd tham quyen phe duyet va dam bao khoang each an toan ve mdi trudng theo quy dinh ciia phap luat.
X r r
3. Viec lua chgn chii dau tu co sd xii ly chat thai ran sinh hoat theo quy dinh tai Didu 20, Nghj dinh sd 38/2015/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 ciia Chinh phii ve quan ly chat thai va phe lieu va cac quy dinh phap luat khac lien quan.
Dieu 7. Yeu cau ve ky thuat dot vdi thiet hi luu giu, diem tap ket, tram •> •> X
trung chuyen, khu vuc luu giu va phuung tien thu gom, van chuyen; yen cau X ^ X
ve tan suat thu gom, thdi gian luu giu X X A r f
1. Cac yeu cau ve thiet bi luu giu chat thai ran sinh hoat:
2
a) Dam bao khong bi hu hong, hien dang, rach va trong qua trinh su dung;
b) Bao bi mim dugc bugc kin va bao bi cung c6 nap day kin de dam bao khong phat tan mui, khong tham nuac mua, khong dugc ngam hoac ro ri nuoc rac.
2. Diem tap kit, tram trung chuyen, khu vuc luu giu chat thai ran sinh hoat:
a) Dilm tap kit phai co cao do nen bao dam khong bi ngap lut; co san va r
vach ngan bao dam kin kbit, khong ran nut, ro ri nude thai, chat thai;
b) Khu vuc luu giu hoac trung chuyen chat thai ran sinh hoat phai dap ung cac quy dinh sau: C6 cao do nin bao dam khong hi ngap lut, san dam bao kin kbit, khong ran nut va cd do doc phu hgp dl thu gom toan bd nude ri rac ve hd thu; cd hd thu gom nude ri rac; tudng, vach ngan, mai che dam bao khdng de nude mua chay vao khu vuc luu giu.
3. Phuang tien thu gom van chuyen chat thai ran sinh hoat:
a) Sd lugng phuang tien van chuyen chat thai ran sinh hoat phai phu hgp vdi quang dudng, thdi gian, tan suat thu gom, sd lugng cac diem thu gom va khdi lugng chat thai ran sinh hoat dugc thu gom;
b) Cac phuang tien van chuyen chat thai ran sinh hoat phai dap ung yeu cau ve an toan khi tham gia giao thdng va bao ve mdi trudng;
c) Ddi vdi viec thu gom tu hd gia dinh den diem tap ket, tram trung chuyen X / t r f
yeu cau dac thu cho mot sd phuang tien van chuyen chat thai ran sinh hoat nhu sau: xe tai cd thung lap cd dinh; xe tai thung hd phai dugc phu kin khi van chuyen, khdng dugc rai vai chat thai ran sinh hoat, nude ri rac ra mdi trudng;
r r r i f
d) Ddi vdi viec thu gom chat thai ran sinh hoat tu cac diem tap ket, tram I f X
trung chuyen den nha may, ca sd xu ly phai dugc thuc hien bang xe chuyen dung.
4. Tan suat thu gom, thdi gian luu giu X /• f f /• X
a) Tuan suat thu gom chat thai ran sinh hoat ft nhat 01 lan/ngay. Cac dia X I f
phuang yeu cau don vi cung ung dich vu thu gom, van chuyen phai cdng bd lich trinh, thdi gian hoat ddng cd dinh va thdng bao rdng rai d l cac td chuc, ca nhan
f f
biet, chap hanh; b) Thdi gian luu trir chat thai ran sinh hoat cua cac td chuc, ca nhan va tai
cac khu vuc tap ket, tram trung chuyin khdng qua 2 ngay.
Chirong III
TRACH NHIEM TRONG QUAN L Y CHAT THAI RAN SINH HOAT
Dieu 8. Trach nhiem cua to chirc, ca nhan phat sinh chat thai ran sinh hoat
1. Thuc hien viec phan loai, luu giu chat thai rIn sinh hoat theo quy dinh
3
X 1 r r
tai Dieu 5 ciia Quy dinh nay. Thu gom, do chat thai ran sinh hoat diing thdi gian va noi quy dinh, khdng viit bua bai ra mdi trudng; cd trach nhiem giu gin ve sinh
r 1
noi cdng cdng, tich cue tham gia cac hoat ddng ve sinh mdi trudng khu phd, td dan phd, dudng lang, ngo xdm, noi cdng cdng do chinh quyen dia phuang va cac td chuc doan the phat ddng. Trudng hgp phat hien nhung vi pham phap luat ve
r r 7 X 7
quan ly chat thai ran sinh hoat phai thdng bao ca quan cd tham quyen de xii ly theo quy dinh ciia phap luat.
7
2. Cac ca quan, td chiic, dan vi tren dia ban tinh cd trach nhiem quy dinh, tuyen truyen, hudng dan can bd, ngudi lao ddng trong co quan, td chiic, don vi ciia minh biet va thuc hien diing ndi dung ciia Quy dinh nay va cac quy dinh ciia phap luat cd lien quan.
3. Cac td chiic, ca nhan cd trach nhiem ky hgp ddng vdi dan vi cd chiic nang thu gom, van chuyen rac thai sinh hoat cd phuang tien dap ling dugc yeu cau dugc quy dinh hoac dang ky dich vu thu gom, van chuyen, xi i ly chat thai ran sinh hoat (ngodi dia ban dd duoc UBND cac huyen, thanh pho lua chon, ky hgp dong thu gom, van chuyen rdc thdi sinh hoat) va phai chi tra chi phi gia dich vu thu gom theo quy dinh.
Dieu 9. Trach nhiem va quyen cua dou vi thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hoat
1. Trach nhiem dan vi thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hoat dugc thuc hien theo quy dinh tai Didu 18, Nghi dinh sd 38/2015/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 ciia Chinh phii.
2. Thuc hien viec bao cao quan ly chat thai ran sinh hoat dinh ky hang nam r \ r
hoac dot xuat theo yeu cau den Sd Xay dung, Sd Tai nguyen va Mdi trudng, UBND cac huyen, thanh phd.
3. Quyen ciia dan vi thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hoat
a) Dugc thanh toan diing va dii gia djch vu thu gom, van chuyen chat thai ran theo hgp ddng da ky ket;
b) Dugc de nghi ca quan nha nude c6 tham quyen xem xet siia ddi, bd sung cac quy chuan ky thuat dia phuang, dinh miic kinh te ky thuat cd lien quan din hoat ddng thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hoat;
c) Cac quyen khac theo quy dinh ciia phap luat. X X A. ^
Dieu 10. Trach nhiem va quyen cua chu xu ly chat thai ran sinh hoat 1. Trach nhiem ciia chu xii ly chat thai sinh hoat
r r X
a) Xu ly chat thai ran sinh hoat theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu 22 Nghi
4
dinh s6 38/2015/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 ciia Chinh phii.
b) Xay dimg phuang an gia dich vu xu ly chat thai ran sinh hoat gui Sd Tai chinh tham dinh va trinh Uy ban nhan dan tinh phe duyet theo quy dinh tai Diem b Khoan 2 Di lu 26 Nghi dinh sd 38/2015/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 ciia Chinh phii (doi vai ca sa xu ly chat thai ran dugc dau tu tie nguon von ngodi ngan sdch nhd nuac);
c) Chi tidp nhan chat thai r ln sinh hoat vdi cac dan vi thu gom, van chuyen dap ling cac yeu cau theo Dieu 8 ciia Quy dinh nay;
d) Dinh l<y hang nam bao cao Sd Xay dung, Sd Tai nguyen va Mdi trudng, r \ r f r
UBND cac huyen, thanh phd ve tinh hinh tiep nhan xi i ly chat thai ran sinh hoat tu cac don vi thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hoat (ky bdo cdo tinh tie ngdy 01 thdng 01 din hit ngdy 31 thdng 12 cua nam bdo cdo). Thdi han cham nhat trudc ngay 15 thang 01 ciia nam tiep theo; hoac bao cao dot xuat theo yeu cau ciia ca quan nha nude cd tham quyen.
X r
2. Quyen ciia chii xii ly chat thai sinh hoat
a) Chii xi i ly chat thai ran sinh hoat cd quyen han theo quy dinh tai Khoan 2 Didu 22 Nghi dinh so 38/2015/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 ciia Chinh phii;
b) Ky hgp ddng xii ly chat thai ran sinh hoat vdi UBND cac huyen, thanh phd theo quy dinh tai Quy It dinh so 07/2018/QD-UBND ngay 30 thang 3 nam
X
2018 ciia UBND tinh ve quan ly dich vu cdng fch dd thi.
3. Khuyen khfch chii xii ly phan loai chat thai nguy hai Ian trong chat thai ran sinh hoat khi xii ly. Viec quan ly chat thai nguy hai dugc thuc hien theo Thdng tu sd 36/2015/TT-BTNMT ngay 30 thang 6 nam 2015 ciia Bd Tai nguyen va Mdi
X r
Dieu 11. Trach nhiem cua SdXay dung
1. Giiip UBND tinh ve quan ly nha nude trong quy hoach xay dung cac ca sd xii ly chat thai ran sinh hoat tren dia ban tinh; hudng dan quan ly dau tu xay dung ca sd xi i ly chat thai ran sinh hoat theo quy hoach dugc duyet.
2. Chii tri xay dung, lap phuang an gia dich thu gom, van chuyin trinh UBND tinh phe duyet lam ca sd lua chgn dan vi cung ling dich vu thu gom, van
I f f
chuyen chat thai ran sinh hoat tren dia ban; lap phuang an gia xu ly dich vu xii ly chat thai ran ddi vdi ca sd xii ly chat thai rIn sinh hoat dugc diu tu tu ngan sach nha nude; phdi hgp thlm dinh phuang an gia dich vu xii ly chat thai r4n ddi vdi ca sd xii ly chat thai ran sinh hoat dugc diu tu tu cac ngudn vdn ngoai ngan sach nha nude.
5
7 7 A ^ /
3. Tham dinh du toan thu gom, van chuyen, xu ly chat thai ran trong du f r
toan dich vu cong fch do thi hang nam theo quy dinh tai Quyet dinh so 07/2018/QD-UBND ngay 30 thang 3 nam 2018 cua UBND tinh v l quan ly dich vu cong fch do thi.
7 7
4. Kiem tra, giam sat viec xay dung cac tram trung chuyen, khu vuc luu r f
giu, CO sd xu ly chat thai ran sinh hoat theo cac quy dinh hien hanh.
Dieu 12. Trach nhiem cua Sd Tai nguyen va Moi trudng 1. Td chuc thuc hien cac ndi dung ve quan ly chat thai ran sinh hoat phuc
vu cdng tac lap va trien khai quy hoach bao ve mdi trudng theo quy dinh tai dieu 98 Luat Bao ve mdi trudng.
f
2. Tham muu UBND tinh ban hanh cac quy dinh, chinh sach, lien quan den hoat ddng quan ly chat thai ran sinh hoat; Chii tri xay dung co che chinh sach uu dai, ho trg dd khuyen khfch vide thu gom, van chuydn va dau tu co sd xu ly chat thai ran sinh hoat phu hgp vdi didu kidn phat tridn kinh td - xa hdi ciia tinh trinh
^ 7 \
cap cd tham quydn ban hanh. 7 X X 7 /•
3. Td chiic truydn thdng, tuydn truydn, phd bidn, giao due nang cao nhan thiic ngudi dan vd quan ly chat thai ran.
4. Td chiic thanh tra, kidm tra cac hoat ddng quan ly lidn quan ddn hoat ddng quan ly chat thai ran sinh hoat trdn dia ban tinh theo quy dinh ciia phap luat.
7 X r ^
5. Td chiic cap nhat vao co sd du lieu vd chat thai ran sinh hoat; tang cudng sii dung he thdng thdng tin hoac thu didn t i i dd thdng bao, hudng dan, trao ddi vdi
7 r I f f
td chiic, ca nhan lidn quan ddn hoat ddng thu gom, van chuydn, xi i ly chat thai ran sinh hoat.
6. Dinh ky hang nam bao cao Bd Tai nguydn va Mdi trudng vd tinh hinh quan ly chat thai ran sinh hoat trdn dia ban tinh theo quy dinh.
Dieu 13. Trach nhiem cua Sd Ke hoach va Dau tu- f.r X f f
1. Hudng dan trinh tu, thii tuc dau tu co sd xii ly chat thai ran sinh hoat trdn dia ban tinh theo quy dinh.
7 ^ X X
2. Td chiic cac hoat ddng xiic tidn dau tu, van ddng khai thac cac ngudn lire dd tridn khai xay dung co sd xi i ly chat thai ran sinh hoat trdn dia ban tinh.
3. Phdi hgp vdi Sd Tai nguydn va Mdi trudng xay dung co chd chinh sach uu dai, hd trg dd khuydn khfch vide thu gom, van chuydn va dau tu co sd xu ly
r f X 1 r
chat thai ran sinh hoat phu hgp vdi didu kidn phat tridn kinh td - xa hdi cua tinh trinh cap cd tham quydn ban hanh.
6
4. Tong hgp trinh Uy ban nhan dan tinh phe duyet danh muc cac du an xir f f X
ly chat thai ran sinh hoat keu ggi dau tu hang nam.
5. Hudng dan cu the doi vdi to chiic, ca nhan dugc ho trg uu dai khi tham gia dlu tu xay dimg cac nha may xi i ly chit thai ran sinh hoat.
Dieu 14. Trach nhiem cua Sd Tai chmh
1. Chu tri, phdi hgp vdi cac Sd, nganh lien quan, UBND cac huyen, thanh phd td chiic thim dinh gia dich vu thu gom, van chuyen va xii ly chat thai ran sinh hoat trinh UBND tinh phe duyet.
2. Tham muu UBND tinh giao du toan kinh phi hang nam cho cdng tac 7 '
quan ly, thu gom, van chuyen va xi i ly rac thai sinh hoat; kinh phi mua sam trang thilt hi bao dam cdng tac thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hoat ciia cac dcm vi su nghiep do nha nude quan ly; kinh phi cho cac hoat ddng quan ly chat thai ran sinh hoat.
Dieu 15. Trach nhiem cua Sd Khoa hoc va Cdng nghe
1. Dinh hudng cac chuong trinh nghien ciiu ling dung va chuyen giao khoa X X r ^
hgc, cdng nghe ve quan ly, hoan thien day chuyen cdng nghe, thiet bi thu gom, van chuyin va xii ly chat thai ran sinh hoat. Khuyen khich cac td chiic, ca nhan tham gia nghien ciiu cac cdng nghe xii ly chat thai ran phu hgp vdi dieu kien ciia dia phuong.
r 7
2. Phdi hgp vdi cac sd, ban, nganh lien quan tham dinh cdng nghe cac du X r r
an dau tu xay dung co sd xii ly chat thai ran sinh hoat theo quy dinh ciia Luat Chuyen giao cdng nghe va cac quy dinh khac ciia phap luat.
Dieu 16. Trach nhiem cua cac sd, ban, nganh khac co lien quan
Can cii vao chiic nang nhiem vu dugc giao, cac sd, ban, nganh lien quan cd trach nhiem phdi hgp, hudng dan UBND cap huyen, cac don vi true thugc thuc hien quan ly chat thai ran sinh hoat theo diing cac ndi dung tai quy dinh nay.
Dieu 17. Trach nhiem cua Uy ban nhan dan cac huyen, thanh pho
1. Td chiic quan ly chit thai r in sinh hoat tren dia ban; hd trg dau tu trang thiet bi cho cap xa d l thuc hien thu gom, van chuyin chit thai r in sinh hoat; td chiic tuyen truyen, giao due nang cao nhan thiic ciia cdng dong v l bao bao ve mdi trudng tren dia ban.
2. Lap k l hoach, xay dung du toan hang nam cho cdng tac thu gom, van chuyen, xii ly chat thai ran sinh hoat tren dia ban (trong du toan dich vu cdng ich do thi) va giii ve Sd Xay dung d l td chiic thim dinh, trinh UBND tinh phe duyet theo quy dinh tai Quy It dinh sd 07/2018/QD-UBND ngay 30 thang 3 nam 2018
7
X
cua UBND tinh ve quan ly dich vu cong ich do thi.
3. To chuc lua chon, ky hgp dong dich vu vdi dcm vi co chuc nang de thu gom, van chuyen va xu ly chat thai ran sinh hoat tren dia ban theo quy dinh.
4. KiSm tra, giam sat, nghiem thu thanh phan, khdi lugng va hoat ddng thu gom, van chuyen, xu ly chat thai ran sinh hoat tren dia ban theo hgp ddng da ky.
r f 1 r 1
5. Quy hoach chi tiet va cdng bd cac diem tap ket, tram trung chuyen, mang ludi thu gom chat thai ran sinh hoat tren dia ban.
/ X ^
6. Chi dao UBND cap xa thuc hien nghiem cac quy dinh ve quan ly chat thai r in sinh hoat dugc trong Quy dinh nay va cac quy dinh khac cd lien quan.
7. Chu tich UBND cap huyen chiu trach nhiem trudc Chu tich UBND tinh neu de dia phuong minh xay ra tinh trang vut rac thai, dd rac thai khdng dung noi quy dinh, gay d nhiem mdi trudng.
X f r
Dieu 18. Trach nhiem cua Uy ban nhan dan cap xa 7 X e r
1. Td chuc, tuyen truyen, van ddng nhan dan thu gom va tap ket chat thai sinh hoat dung noi quy dinh.
2. Ky hgp ddng vdi cac don vi cd chuc nang de thu gom va van chuyen chat r f i r 7
thai ran sinh hoat tu cac hd gia dinh den diem tap ket, tram trung chuyen, khu xu ly chat thai ran theo phan cdng ciia UBND huyen, thanh phd.
3. Phoi hgp vdi cac td chiic doan the, cdng ddng dan cu giam sat qua trinh thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hoat tu cac hd gia dinh den diem tap ket hoac tram trung chuyen.
7 7 X /• /•
4. Td chiic kiem tra, xii ly cac trudng hgp vi pham ve quan ly chat thai ran 7 X
sinh hoat theo tham quyen.
5. Trien khai giu gin ve sinh, xay dung ke hoach tdng ve sinh mdi trudng dinh ky; chiu trach nhiem kiem tra, ddn ddc, nhac nhd cac td chiic, co sd kinh doanh, dich vu, cac hd gia dinh, ca nhan tren dia ban chap hanh quy dinh nay va cac quy dinh khac cd lien quan;
6. Bao cao UBND cap huyen ve hoat ddng quan ly chat thai ran sinh hoat tren dia ban trudc ngay 15 thang 01 hang nam.
7. Chu tich Uy ban nhan dan cap xa chiu trach nhiem trudc Chii tich UBND r r 1 f f
cap huyen neu de dia phuong minh xay ra tinh trang xa chat thai ran sinh hoat khdng diing ndi quy dinh, gay d nhiem mdi trudng.
X f r f
Dieu 19. Uy ban Mat tran To qudc Viet Nam va cac td chiic chinh tri - f r
xa hoi khac trong quan ly chat thai ran sinh hoat
8
1. DQ nghi Uy ban Mat tran T6 qu6c Viet Nam tinh Son La thirc hien tu v4n, phan hien xa hoi, giam sat doi vai chu truong, quy hoach, ke hoach, chuong trinh, du an lien quan din thu gom, van chuyen, xu ly chat thai ran sinh hoat tren dia ban tinh.
2. DI nghi Uy ban Mat tran To quic Viet Nam tinh Son La va cac to chuc chinh tri - xa hoi khac phii hgp vdi chinh quyin dia phuong cac cap tuyen truyen nang cao nhan thuc ve. hoat dong quan ly chat thai ran sinh hoat, van dong nhan dan lam t i t cdng tac phan loai tai ngudn, dd rac dung thdi gian, dung ndi quy dinh; phii hgp vdi UBND cac xa, phuong, thi tran kiem tra giam sat viec thuc hien ke hoach tdng ve sinh mdi trudng dinh ky, cac hoat ddng quan ly chat thai ran sinh hoat, dam bao ve sinh mdi trudng tren dia ban. Trudng hgp phat hien nhung hanh vi vi pham phap luat ve quan ly chat thai ran sinh hoat, can thdng bao cd quan cd tham quyen de xu ly theo quy dinh cua phap luat.
Chu-ong IV
TO CHlTC THUC HIEN
Dieu 20. Dieu khoan chuyen tiep r I f f f r r
1. UBND cap huyen td chuc sap xep hoan thien he thdng quan ly chat ran sinh hoat tren dia ban theo quy dinh nay trong thdi gian 12 thang ke tu ngay Quy dinh nay c6 hieu luc.
2. Cac td chuc thu gom, van chuyen chat thai ran sinh hoat cd trach nhiem chuyen ddi, cai tao, bd sung phuong tien thu gom, van chuyen thu gom, van chuyen dam bao dap ung yeu cau ky thuat ddi vdi phuong tien thu gom, van chuyen; diem
f 1 r r X
tap ket, tram trung chuyen chat thai ran sinh hoat theo quy dinh tai Dieu 7 quy dinh nay trong thdi han 12 thang ke tu ngay Quy dinh nay cd hieu luc.
3. Ddi vdi cac dia phuong chua cd nha may, co sd xi i ly rac thai tap trung f
tam thdi rac thai sinh hoat tiep tuc dugc xii ly tai cac bai rac da dugc quy hoach, dang hoat ddng.
4. Cac ndi dung khac khdng quy dinh tai Quy dinh nay thuc hien theo Nghi dinh s i 59/2007/ND-CP ngay 09 thang 4 nam 2007 ciia Chinh phii ve quan ly chit thai r in, Nghi dinh si 38/2015/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 ciia Chinh phii ve quan ly chit thai va phi lieu va cac van ban phap luat hien hanh khac cd lien quan.
Dieu 21. Trach nhiem thi hanh
1. Giao Sd Xay dung phdi hgp vdi Sd Tai nguyen va Mdi trudng hudng din cac Sd, Ban, Nganh, UBND cac huyen, thanh phi t l chuc thuc hien cac ndi dung tai Quy dinh nay.
9
2. Cac sd, ban, nganh, UBND cac cap td trien khai thuc hien quy dinli nay. 7 r r \
Trong qua trinh td chuc thuc hien, neu cd khd khan, vudng mac, de nghi phan anh kip thdi ve Sd Xay dimg de tdng hgp, bao cao UBND tinh xem xet sua ddi, bd sung cho phu hgp./. fty
TM. UY BAN NHAN DAN KT. CHU TICH
10