of 9 /9
4 3 . UY BAN NHAN DAN CQNG Hem XA HQI CHU NGHIA VITT NAM TINH BA MA-VI - AG TAU Di)c kip - Ty.do - Honh phtic So: /QD-UBND Ba Ria - rung Ten.4 ngay 04thang 1- nam 2016 QUYET DINH Ve viec phe duyet Phwang an &Au gia quyen sit• dung dAt Khu dAt c6 dien tich 838,2m 2 tai thi tr5n long Hai, huyen Long Dien UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA - VUNG TAU Can Cu Lu4t T6 chirc Chinh guyen dia phucmg ngay 19 thing 06 nam 2015; Can cu Lu'Ot Bit dai ngay 29 thing 11 nam 2013; Can dr Nghi dinh s6 17/2010/ND-CP ngay 04 thing 3 ram 2010 dm Chinh phit ye ban du gia Tai san; Nghi dinh s6 46/2014/ND-CP ngay 15 thing 5 nam 2014 cua Chinh phu quy dinh ve thu tien thug dat, thug mat nirac ; Thong to lien tich s6 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngay 04 thing 04 nam 2015 ctita BO truing BO Tai nguyen va Moi trirong-BO Tu phap quy dinh viec to clurc thuc hien dau gia guyen sir dung dat de giao dat c6 thu tien sir dung dat ho4c cho thug dat; Thong .to so 77/2014/TT-BTC ngay 16 thing 6 nam 2014 dm BO trithng BO Tai chinh hirong din mOt so dieu cua Nghi dinh so 46/2014/ND-CP ngdy 15 thing 5 nam 2014 dm Chinh phi" ' quy dinh ye thu tien thug dat, thug mot nulk; ThOng to s6 48/2012/TT-BTC ngay 16 thing 3 nam 2012 dm BO truing BO Tai chinh ve hirong can, viec xic dinh gia kited diem va cite dO tai chinh trong hoot dOng , &Au gia guyen sir dung dat de giao dat c6 thu tien sir dung dat ho4c cho thug dat; Thong to s6 02/2015/TT-BTC ngay 05 thing 01 nam 2015 dm BO truimg BO Tai chinh sira doi, b6 sung Thong to so 48/2012/TT-BTC ngay 16/3/2012 dm BO truing BO Tai chinh hiremg dan viec xic dinh gia khai diem va cite (10 tai chinh trong hoot dOng &Au gia guyen sir dung dat de giao dat c6 thu tien sir dung dAt hoc cho thug dat; Quyet dinh s6 3319/QD-UBND ngay 31 thing 12 nam 2015 UBND tinh Ba Ria - Tau ye viec phe duyet ke hooch sir dung &At nam 2016 dm huyen Long Dien; 1

UY BAN NHAN DAN CQNG Hemubnd.baria-vungtau.gov.vn/documents/84592/0/QĐ_750_1.pdf · nu& tinh, tich UBND huyen LorT, Dien, Gam doc Trung tam Phat trien ... thu h0i 838,2m2 dat tai

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG Hemubnd.baria-vungtau.gov.vn/documents/84592/0/QĐ_750_1.pdf · nu& tinh, tich...

 • 4 3 .

  UY BAN NHAN DAN CQNG Hem XA HQI CHU NGHIA VITT NAM TINH BA MA-VI-AG TAU Di)c kip - Ty.do - Honh phtic

  So: /QD-UBND Ba Ria - rung Ten.4 ngay 04thang 1- nam 2016

  QUYET DINH

  Ve viec phe duyet Phwang an &Au gia quyen sit dung dAt Khu dAt c6 dien tich 838,2m2 tai thi tr5n long Hai, huyen Long Dien

  UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA - VUNG TAU

  Can Cu Lu4t T6 chirc Chinh guyen dia phucmg ngay 19 thing 06 nam 2015;

  Can cu Lu'Ot Bit dai ngay 29 thing 11 nam 2013;

  Can dr Nghi dinh s6 17/2010/ND-CP ngay 04 thing 3 ram 2010 dm Chinh phit ye ban du gia Tai san;

  Nghi dinh s6 46/2014/ND-CP ngay 15 thing 5 nam 2014 cua Chinh phu quy dinh ve thu tien thug dat, thug mat nirac ;

  Thong to lien tich s6 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngay 04 thing 04 nam 2015 ctita BO truing BO Tai nguyen va Moi trirong-BO Tu phap quy dinh viec to clurc thuc hien dau gia guyen sir dung dat de giao dat c6 thu tien sir dung dat ho4c cho thug dat;

  Thong .to so 77/2014/TT-BTC ngay 16 thing 6 nam 2014 dm BO trithng BO Tai chinh hirong din mOt so dieu cua Nghi dinh so 46/2014/ND-CP ngdy 15 thing 5 nam 2014 dm Chinh phi"' quy dinh ye thu tien thug dat, thug mot nulk;

  ThOng to s6 48/2012/TT-BTC ngay 16 thing 3 nam 2012 dm BO truing BO Tai chinh ve hirong can, viec xic dinh gia kited diem va cite dO tai chinh trong hoot dOng, &Au gia guyen sir dung dat de giao dat c6 thu tien sir dung dat ho4c cho thug dat;

  Thong to s6 02/2015/TT-BTC ngay 05 thing 01 nam 2015 dm BO truimg BO Tai chinh sira doi, b6 sung Thong to so 48/2012/TT-BTC ngay 16/3/2012 dm BO truing BO Tai chinh hiremg dan viec xic dinh gia khai diem va cite (10 tai chinh trong hoot dOng &Au gia guyen sir dung dat de giao dat c6 thu tien sir dung dAt hoc cho thug dat;

  Quyet dinh s6 3319/QD-UBND ngay 31 thing 12 nam 2015 UBND tinh Ba Ria - Tau ye viec phe duyet ke hooch sir dung &At nam 2016 dm huyen Long Dien;

  1

 • TM. UY BAN NHAN DAN Kr, CHU TICH HO CHt TICH

  Theo d'e' nghi cua Sa Tai nguyen Nth Moi truong tai To trinh so S6-5 /TTr-STNMT ngay 41--thang 3 nam 2016,

  QUYET DINH:

  Dieu 1. Phe duy't Phuang an &Au gia quy'en sir dung dAt dOi khu dAt c dien tich 838,2m2 tai thi tran Long Hai, huyesn Long Dien

  Dieu 2. Can cir Phucmg an du gia ducrc phe duye't tai Di&I 1 Quye't dinh nay, Trung tam Phat trien quS, dat tinh Ba Ria Wing Tau do trach nhi'm to chirc thkrc hien viec dau gia quyen sir dung dat theo dung quy dinh hien hanh cua Nha nuo.c.

  Dieu 3. Chanh Van phong UBND tinh, Gam dOc Soy Tai nguyen va Moi trueng, Gam doc So. Tai chinh, Cuc twang Cuc Thue,,Giam doc kho bac Nha nu& tinh, tich UBND huyen LorT, Dien, Gam doc Trung tam Phat trien quy dat tinh Ba Ria Wing Tau, Giam doc Trung tam dich vu ban dau gia tai sari tinh Ba Ria Wing Tau va cac to chile, ca nhan co lien quan chiu trach nhiem thi hanh guy& dinh nay./

  Noi nhlan: - 3; - Lau VT-TH.

  Le Turtn Qu6c

  2

 • 1

  OY BAN MAN DAN CONG HOA XA HO CHU NGHIA VleT NAM liNH BA RiA YUNG TAU Doc lap - Tw do - Muth platic

  PHUtiNG AN DAU GIA QUYEN Se DUNG DAT

  Khu &At co din tich 838,2m2 tai thi triin Long Hai, huy0 Long Dien (Kern theo Quyet dinh ski-VD-UBND ngay- thcing 4 nam 2016

  cria UBND tinh Ba Ria Viing Tau)

  I/ Can dr Phap15,

  - LOt flat dai ngay 29 thing 11 nam 2013;

  - Nghi dinh so 43/2014/ND-CP ngay 15 thing 5 nam 2014 dm Chinh phil vt thi hanh Luat D'At dai;

  - Nghi dinh so 17/2010/ND-CP ngay 04 thing 3 nam 2010 dm Chinh phit ve ban dau gia tai san;

  - Nghi dinh so 46/2014/ND-CP ngay 15 thing 5 nam 2014 dm Chinh phi' quy dinh vt thu tien thue dAt, thue mat nu& ;

  - ThOng tu lien tich so 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngay 04 thing 04 nam 2015 dm BO tnrang BO Tai nguyen va Moi tru&ng-Iii5 Tu phap quy dinh vi'enc to chirc thuc hien dau gia quyen sir dung dat de giao dat co thu tien sir dung dat hoc cho thue dat;

  - Thong tu so 77/2014/TT-BTC ngay 16 thing 6 nam 2014 dm B6 trutmg BO Tai chinh huong dan mot so ditu dm Nghi dinh so 46/2014/ND-CP ngay 15 thing 5 nam 2014 dm Chinh phii quy dinh ye thu tien thue dat, thue mat nu6c;

  - Thong tu so 23/2010/TT-BTP ngay 06 thing 12 nam 2010 dm BO tnthng BO Tu phap ye quy dinh chi tiet va h&mg dan thuc hi .0 Nghi dinh so 17/2010/ND-CP ngay 04 thing 3 nam 2010 dm Chinh phi' ve ban dau gia tai san;

  - Thong tu s6 48/2012/TT-BTC ngay 16 than 3 nam 2012 ciia BO truing B6 Tai chinh N/' huong an

  ,i viec xac dinh gia khoi diem va ch'' di) tai chinh

  trong hoat gong, dau gia quyen sr. dung dat & giao dAt c6 thu tien sir dung dAt hoc cho thue dat;

  - ThOng tu so 02/2015/TT-BTC ngay 05 thing 01 nam 2015 dm BO truing BO Tai chinh sira dOi, bO sung Thong tu so 48/2012/TT-BTC ngay 16/3/2012 dm BO tracing BO Tai chinh huang dan vic xic ,dinh gia kheci diem va che d6 tai chinh trong hoat diing dau gia quytn sir dung dat de giao dat c6 thu tien sir dung dat ho4c cho thue dat;

 • 2

  - Quyet dinh so 3319/QD-UBND ngay 31 thang 12 nam 2015 dm UBND tinh Ba Ria Vting Tau ye viec phe duyet Ice hoach sir dung dat nam 2016 cua huyen Long Dien;

  - Quyet dinh so: 2255/QD-UBND ngay 23/9/2015 cua UBND tinh ve viec thu h0i 838,2m2 dat tai thi tran Long Hai, huyen Long Dien do UBND huyen Long Dien clang quan 15/. Va giao toan 130 dien tich dat thu hoi tren cho Trung tam Phat trier' quy dat tinh Ba Ria Vi'mg Tau de lap phurang an dau gia guyen sir dung dat theo quy dinh.

  II/ Thong tin ye thiia dAt dAu gia

  1. Dien tich ya nguon goc

  - Dien tich khu dat: 838,2m2 - Nguon goc: Do nha nu& quan ly. Ngdy 23/9/2015, UBND tinh cid ban

  hanh Quyet dinh so: 2255/QD-UBND giao toan bo dien tich 838,2m2 cho Trung tam Phat trier' quydat de lap phuorng an dau gia guyen sir dung dat theo quy dinh.

  2. Vi tri khu dAt

  Khu &At toa 14c tai thi tan Long Hai, huyen Long Dien c tir can nhu sau:

  - Phia bac giap: Tinh 10 44

  - Phia Nam giap: Khu biet thy. An Hoa

  - Phia &rig giap: Dat do Nha nuOc quan ly

  - Phia tay giap: Giap cluemg cid

  Vi tri, ranh gioi khu &At dau gia &roc xac dinh theo ban 6 dia chinh khu &At, tS, le 1/500, so: CT17-LD-15/BD-DC &roc Soy Tai nguyen ya Moi truerng xac nhan ngay 14 thong 09 nam 2015.

  3. Ha tang ky thu'at

  Khu &At giap du6ng tinh 10 44 va cltrmg cid do nha nu& guar' 1y, giao thong di 14i thuan loi.

  4. Hien trang tren dAt

  Tren dat c cong trinh tam cua Cong ty CO phAn du lich An Hoa.

  Cong ty Co phan du Lich An Hoa da c Van ban so 0214/AH ngay 11/6/2014 cam ket se tir did() gorban giao mat bang khi nha nu& c yeu cau. Thira dat }thong phai thirc hien cong tac boi thtthng, ho tro., tai dinh cu.

  III/NOi dung phtrang an

  1. Mule dich sir dung dAt

  Thira &At thu0c quy hoach: flat thucmg mai dich vv. e,

 • 3

  2. Thong tin 'Lay dyng

  - Mat (10 xay dtmg: 25%;

  - TAng cao xay dung trung binh: 2,5 tang;

  - He so sir dung dit toi da: 0,62;

  Nguai tiling dAu gia quyL sir dung dAt phai duac ca quan c6 thAm quyL cap phep xay dung theo quy dinh truac khi tien hanh xay dung ding trinh ten dat.

  3. Thong tin ve du. an

  - Muc tieu, quy mo du an: Xay dung khu Am thuc van h6a.

  - Dia Tinh 10 44, Ap Hai San, thi trAn Long Hai, huy0 Long Di&l.

  - Dien tich dAt du an: 838,2m2.

  cfau to du an: 3.000.000.000d (ba tST d&g)

  - Thai gian thuc hien du an: 50 nam 1(6' tir ngay ding nhan ket qua du gia quyen sir dung dat.

  - Tien dQ thuc hien du an: 01 nam ke tir ngay cong nhan ke't qua dAu gia quyen sir dung dAt.

  4. Hinh tiler sir dung dAt

  , Can cuDieu 56 Luat DAt dai nam 2013, hinh thirc sir dung dAt ctia khu dat dAu gia duct xac dinh la Nha mac cho thue dAt tra tin thue dat 1 Ian cho ca thai gian thue thong qua viec dau gia quyen sir dung dat thue.

  5. Thai hull sir dung dat

  Can cur DiL 126 Lu;at DAt dai nam 2013, th&i han cho thue dAt cua khu dat dau gia la 50 nam ke tir ngay ban hank guy& dinh cong nh4n ket qua dau gia quyen sir dung dat.

  6. Dir kien thlri gian to chic dap hifn Tau gia quyen sir dung dAt

  Thai gian du ki& to chirc thuc hien dAu gia quyen sir dung dAt trong quy II nam 2016

  7. Doi ttryng va dieu kik'n dirge tham gia din gia

  - Doi Wang tham gia dAu gia: To chirc kinh te, ca nhan, ngtrai Viet Nam dinh cu nuac ngoai, doanh nghiep c6 von dau to ntrac ngoai c6 nhu cau sir dung dat de thuc hien du an dau to vao muc dich thuang mai dich vv.

  - DiL kien dtrqc tham gia &Au gia: floi tuang tham gia dAu gia phai Co vein chi' so him khong thAp han 600.000.000d (sau tram trieu (long) va c6 kha nang huy dOng von de thuc hien du an tir cac to chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nu& ngoai va cac to chirc, Ca nhan khac.8/

 • 4

  - Khong vi pham quy dinh cua phap luat ve dat dai d6i voi truOng hop dang sir dung dat do Nha nuac giao dAt, cho thue dat de thut hiEn dir an dau to khac.

  Vic tham dinh doi Wang dirt diEu kiln de tham gia dau gia guy& sir dung dat do Dan vi thkrc hiEn cu6c ban dau gia chu tri ph6I hop ding So Tai nguyen va Moi trutmg, SO Tai chinh thkrc hiEn tnr6c khi to chirc phien dau gia quyen sir dung dat. Vic tham dinh dugc lap thanh Bien ban trong do xac dinh d'6i I-mpg nao dit diet' kin tham gia dau gia; doi tugng nao khong du dieu kin tham gia dau gia, V, do. Sau khi tham tra, Dan vi thvc hiEn cu6c ban dau gia phai co van ban thong bao doi vOi nhang d6i tugng khong du diEu kin tham gia dau gia quyen sir dung dat.

  8. Dtoi ttnyng khOng &me tham gia &Au gil - Ngutri khong co nang lvc hanh vi dan,sv, nguoi bi mat hoac bi han chE

  nang ltrc hanh vi dan sir hoac nguiyi tai thOi diem dau gia khong nhan thirc, lam chit dugc hanh vi cua minh.

  - Ngutri lam viec trong to chirc ban du gia tai san, nai thvc hiEn viEc ban dau gia dat va cha, me, vg, chong, con, anh, chi, em runt cua nguOi do; nguOi trvc tier' giam dinh, dinh gia quyen sir dung dat, cha, me, Vg, chong, con, anh, chi, em rut cua ngtrai do.

  - NgtrOi co tham quyen,quyet dinh ban dau gia tai san, nguOi lam viEc trong to chirc phat trien dat,hoc ca quan duce Uy ban nhan dan cap c6 tham quyen giao xir 1S, viEc ban dau gia dat;

  - Ngtriyi khong thu6c tnrOng hop dugc Nha nu& cho thue dat theo quy dinh cua phap luat ye dat dai.

  9. Niem yet, thong bao cong khai viec ban thin Oa

  Can cir DiEu 28 Nghi dinh 17/2010/ND-CP ngay 04/3/2010 dm Chinh phu ve ban dau gia tai san, viEc niem yEt, thong bao cong khai viEc ban dau gia dugc thvc hiEn nhu sau:

  - Trong thai han charn nhat la 30 ngay truOc ngay m& cu6c ban du gia, Dan vi thtrc hiEn cu6c ban dau gia thong bao cong khai ve thira &At ban dau gia ba lan, moi ran each nhau ba ngay tren Hai Phat thanh truyen hinh tinh Ba Ria \Tung Tau &Ong thOi thong bao cong khai 3 so lien tiep tren Bao Ba Ria Vans, Tau. N6i dung thong bao con dugc niem yet tai nai ban dau,gia, nai c6 thira dat dau gia va Uy ban nhan dan thi tran Long Hai. Khi niem yet, Dan vi thkrc hiEn cu6c ban du gia hru tai liEu, hinh anh ye viEcniem yet trong h6 so hoac lap van ban c6 xac nhan cua Uy ban nhan dan thi tan Long Hai ve viEc da niem yEt, thong bao cong khai.

  - Thong bao ban dau gia cong khai g6m nhang not dung chii yEu sau:

  + Ten, dia chi dm to chirc ban du gia tai san;

  + ThOi gian, dia diEm ban du gia tai san;L_

 • 5

  + Di8n tich, muc dich sir dung ddt, thai han sir dung dAt;

  + Hinh thirc sir dung ddt;

  + Thong tin du' an sir dung dAt

  + D6i tugng va dieu kin dugc tham gia au gid quyen sir dung at;

  + Phi tham gia au gid, tien at truor;

  + Gia Ichai diem;

  + Dia diem, thai han tham khao 116 so, tai san ban dAu gid;

  + Dia diem, thai han ang 4 au gid quyen sir dung dAt; + Nhimg thong tin can thiet khdc lien quan den lo dAt au gid.

  10. Min phi tham gia dau gia

  Khodn phi nay nguai clang kj/ tham gia dau gid nOp tai Dan vi thtrc hi8n cu'cic ban dau gid khi clang 4 tham gia au gid. Khoin phi nay khong hoan trd Lai cho nguiii da (tang 14/ tham gia va da nOp phi tham gia au gid. Phi au gid dugc sir dung de chi phi cho hoat dOng cua cdc don vi c lien quan den vi8c lap phuong an dau gia, vi8c to chirc thkrc hi8n au gid. Mirc phi cu th8 dugc thtrc hi8n theo Quyet dinh so: 06/QD-UBND,ngay 24/01/2013 ciia UBND tinh BA Ria VOng Tau quy dinh mirc thu phi dau gid, phi tham gia au gid tai san va phi tham gia dau gia quyen sir dung dat tren dia ban tinh BA Ria Vimg TAu.

  11. Khan tien dlat trunk phai ni)p khi tham gia d'Au gia.

  Nguai tham gia dAu gia phai dat truerc s6 tien bang 10% den 15% gid khai diem ciia khu dat dau gid., S6 tien at truck cu the do to chirc thkrc hi8n vi8c ban dau quyen sir dung dat quyet dinh. Khodn tien dat truac ,dugc nOp cho Dan vi thtrc hi8n cuOc ban au gid. Tnrang hgp nguai tham gia dau gid trong dau gid thi so tien nay se dirge trir vao tien thue dat phai

  a) Nguai clang ky tham gia au gid se dugc than lai khoan tien dat tank trong cdc truang hgp sau:

  - !Chong thuOc d6i tugng bi lap bien bAn vi pham, not quy, quy the (Mu gia dat.

  - Khong tham du cuOc ban d'au ,gia vi 151 do bdt kha khang - Nguai da clang 141 tham gia dau gia nhung rut lai trong theri han chug me(

  cuOc ban dau gid. b) Nguai clang 14/ tham gia dAu gid khong dugc nhan lai tien at truck

  trong cdc truang hgp sau: - Ngueri da clang 141 tham gia d'au gia nhung khong tham du cui5c ban au

  gid ma khong 015/ do chinh ding. - Naafi trong au gia nhung ch6i nhan quyen sir dung dat hoc ngueri

  da dugc dau gid ding bo trong au gid ma rut lai *id a tra. - Nguai trong dau gid khong Op du tien thue dat theo dung you cau trong

  quyet dinh cong nhan ket qua au gid. - Nguai bi rap Bien ban vi pham Quy the cua cuOc ban dau gid do. e.

 • 6

  12. Mc dinh vi phe duyet gia khoi diem.

  Sor Tai chinh tinh BA Ria Wing Thu chiu.,trach nhiem xac dinh gia khai diem N/A trinh UBND tinh phe duyet gia ,khai diem theo quy dinh lam can cir cho viec chirc dau gia quyen sir dung dat thue.

  13. Btrac gia cfia thira d'At din gia

  Birot gia dugc xac dinh bang 10% den 15% gia khai diem. Bulk gia cu the do Dan vi thgc hien cuec ban dau gia guy& dinh.

  14. Hinh thtic dau gia duvc ap dung khi thtrc hien cuCic ban diu gia

  DAu gia quyen sir dung dAt dugc thuc hien cong khai, lien tuc, khach quan, trung thuc, binh dang, bao ve quyen va igi ich hop phap cua cac ben tham gia.

  Hinh thirc ban dAu gia IA b6 phieu kin nhieu vong lien tuc theo quy dinh cua phaplOt ye ban dau gia tai san.

  15. Kinh phi, ngulin chi phi to chirc thtyc hien viec diu gia

  Kinh phi to chirc sthgc hien viec ban,dAu gia quyen sir dung dAt do ngan sach chi tra, lay tir nguon thu dau gia quyen sir dung dat do Sa Tai chinh xem xet trinh UBND tinh phe duyet.

  16. Du kien gia tri thu dirge va de xuat viec sir dung nguton thu tir ket qui Tit, gia.

  Du kien gia tri thu:

  838,2 x 1.276.000 x 1,5 = 1.604.314.800d

  (Met tS/ sau tram le ben trieu ba tram muoi ben nghin tam tram deng)

  Nguon thu tir ket qua dau gia de nghi chi cho hog dOng dau gia quyn sir dung dAt doi voi to dAt tren, chi cho ding tac b6i thuiyng, giai phong mat bang, tao quy de dau gia tao nguon thu cho ngan sach nha

  17. Dan vi thtyc hien cuiic ban dill gia

  Giao Trung tam dich vu ban dAu gia tai san tinh BA Ria Wing TAu thgc hien cuec ban dau gia quyen sir dung dat theo quy dinh cua phaplu4t.

  18. Dun vi to chtirc thtfc hien viec ban d4u gia quyen sir dung &it

  Trung tarn Phat trien quy dAt tinh BA Ria Wing Tau l don vi to chile thuc hien viec ban dau gia quyen sir dung dat

  IV. TO chirc thuc hien.

  1/ Si Tai nguyen va Mei tru&ng chiu trach nhiem:

  - Phi hop vai Don vi thuc hien cuec ban dAu gia thAm dinh dieu kien cua dOi tugng tham gia dau gia quyen sir dung dat;

  - ThAm dinh he so. va trinh UBND tinh ban hanh quyet dinh dAu gia qu)4n sir dung dat;

 • 7

  - Tham dinh va trinh UBND tinh ban hanh quyet dinh cong nh4n kk qua trung dau gia quyen sir dung dat;

  , ,- Lap thu tuc cap giay chims nhan quyen sir dung dat, kSi hop d6ng thue dat doi vai truamg hop thue dat; to chirc ban giao dat ten thirc dia va trao giay chimg nhan cho nguoi trung dau gia.

  2/ Sa Tai chinh chiu trach nhiem xac dinh gia khai diem va trinh UBND tinh phe duyet gia khai diem lam can cir cho viec to chirc dau gia quyen sir dung dat thue; phoi hop vori Dan vi thirc hien cu6c ban dau gia tham dinh dieu kien ciia doi Wong tham gia dau gia quyen sir dung dat;

  3/ Chi cuc thue huyen Long Dien chiu trach nhiem lap va girl thong bao n6p tien thue dat cho nguoi trung dau gia theo quy dinh.

  4/ Trung tam Phat trier' quj, dat tinh Ba Ria Wing Tau chit' trach nhiem:

  , , - Chun bi h6 so. tiara di dau gia giri den Set Tai nguyen va Wei tnthng de tham dinh truck khi trinh UBND tinh quyet dinh dau gia quyen sir dung dat;

  - Cung cap day du giay to phap lf dm khu dat, phuang an dau gia quyen sir dung dat va 14 hop,dong \Teri Trung tam dich vu ban dau gia tai san san tinh Ba Ria Viing Tau de chirc ban dal gia quyen sir dung dat theo quy dinh dm phap luat ve an dau gia tai san; cir dai dien tham du, giam sat viec thkrc hien cu6c ban dau gia quyen sir dung dat;

  - Lap h6 sa,giri Ser Tai nguyen va M6i tnthng tham dinh de trinh UBND tinh ban hanh quyet dinh ding titian ket qua trung dau gia quyen sir dung dat.

  dat, cap Phi hop v6fi cac ca quan co lien quan thirc hien thu tuc n6p tien sir dung

  dat, cap giay chirng nhan quyen sir dung, ban giao dat cho ngtthi trung dau gia theo quy dinh dm phap luat.

  5/ Trung tam dich vu ban dau gia tai san san tinh Ba Ria Yang Tau ph6i hop yen cac ca quan co lien quan tham dinh dieu kien ngt.thi duoc tham gia dau gia truac khi to chirc phien dau gia va to chirc thkrc hien viec ban dau gia quyen sir dung dat theo dung cac quy dinh cda phap luat hien hanh ve ban dau gia tai san.

  Trong qua trinh trier' khai thirc hien, neu c6 kho khAn vuang mac, So Tai nguyen va Moi truang bao cao, tham muu UBND tinh xem xet quyet dinh./.t--

  TM. IA( BAN NHANDAN kT, CHU TICH V

  HO CHU TICH

  Le tan Qu6c

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9

  2016-04-06T10:29:23+0700y ban nhn dn tnh