of 5/5
UY BAN NHAN DAN CQNG Hem XA Ho' CHU NGHIA VItT NAM TINT/ BA RIA — VUNG TAU DO lap - Tu do -Haub phfic SO: /KH-UBND Ba Rig - rang Tau, ngay i e l- -- thcing 11 nam 2015 Kt HOACH Trien khai thi hanh Luat Ban hanh van ban quy pham phip luat tren dia ban tinh Be Ria-Viing Tau Thtrc hien Quy6t dinh so 1573/QD-TTg ngay 11/9/2015 oh Thu tu(!mg Chinh phir va Quyet dinh s6 1785/QD-BTP ngay 07/10/2015 dm B6 Tu phap ban hanh Ke hoach trien khai thi hanh Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat, Uy ban nhan dan tinh ban hanh Ke hoach trien khai thi hanh Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat tren dia ban tinh vai cac n6i dung sau: I. mix DiCH, YEU CAU 1. Muc ditch a) Chil dOng, tich cvc thvc hien co hieu qua n6i dung cong viec, then hail, tien dO hoan thanh va trach nhiem cua cac co quan, dan vi co lien quan trong viec to chirc trien khai thi hanh Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat duoc Quoc h6i khoa XIII thong qua tai kST hop thir 9 ngay 22/6/2015, c6 hieu luc thi hanh tit ngay 01/7/2016, bao dam tinh kip then, (long b6, thong nhat ngay khi Luat c6 hieu b) Xac dinh co ch6 ph6i hop gifra cac ca quan chuyen mon thu6c UBND tinh, UBND cac huyen, thinh pho trong viec tien hanh thuc hien trien khai thi hanh Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat nam 2015 tren dia ban tinh. 2. Yeu can a) NOi dung ding viec phai gan vai trach nhiem va phat huy vai tro chu &Ong, tich cvc cua co quan tham muu gitip UBND cac cap trong viec xay dung, ban hanh van ban quy pham phap luat dam bao chat Wong va tien dO hoan thanh cong viec. b) Bao dam sir phi hop thuong xuyen, hieu qua gifra cac sec, nganh, co quan, to chirc co lien quan trong viec trien khai thi hanh Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat nam 2015. II. NO DUNG: 1. TO chIrc quan tr*, phO bien viec thi hanh Lit:it Ban hanh van ban quy pham phap Itt4t nam 2015: a) To chzk quan &Vet viec thi hanh Lug't Ban hanh van ban quy pham phap lug't 'lam 2015 tai cap tinh:

UY BAN NHAN DAN CQNG Hem XA Ho' CHU NGHIA VItT …ubnd.baria-vungtau.gov.vn/documents/84592/0/kh-89_1.pdf · UY BAN NHAN DAN CQNG Hem XA Ho' CHU NGHIA VItT NAM TINT/ BA RIA — VUNG

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG Hem XA Ho' CHU NGHIA VItT...

 • UY BAN NHAN DAN CQNG Hem XA Ho' CHU NGHIA VItT NAM TINT/ BA RIA VUNG TAU

  DO lap - Tu do -Haub phfic

  SO: /KH-UBND Ba Rig - rang Tau, ngay iel---thcing 11 nam 2015

  Kt HOACH Trien khai thi hanh Luat Ban hanh van ban quy pham phip luat

  tren dia ban tinh Be Ria-Viing Tau

  Thtrc hien Quy6t dinh so 1573/QD-TTg ngay 11/9/2015 oh Thu tu(!mg Chinh phir va Quyet dinh s6 1785/QD-BTP ngay 07/10/2015 dm B6 Tu phap ban hanh Ke hoach trien khai thi hanh Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat, Uy ban nhan dan tinh ban hanh Ke hoach trien khai thi hanh Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat tren dia ban tinh vai cac n6i dung sau:

  I. mix DiCH, YEU CAU 1. Muc ditch a) Chil dOng, tich cvc thvc hien co hieu qua n6i dung cong viec, then hail,

  tien dO hoan thanh va trach nhiem cua cac co quan, dan vi co lien quan trong viec to chirc trien khai thi hanh Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat duoc Quoc h6i khoa XIII thong qua tai kST hop thir 9 ngay 22/6/2015, c6 hieu luc thi hanh tit ngay 01/7/2016, bao dam tinh kip then, (long b6, thong nhat ngay khi Luat c6 hieu

  b) Xac dinh co ch6 ph6i hop gifra cac ca quan chuyen mon thu6c UBND tinh, UBND cac huyen, thinh pho trong viec tien hanh thuc hien trien khai thi hanh Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat nam 2015 tren dia ban tinh.

  2. Yeu can

  a) NOi dung ding viec phai gan vai trach nhiem va phat huy vai tro chu &Ong, tich cvc cua co quan tham muu gitip UBND cac cap trong viec xay dung, ban hanh van ban quy pham phap luat dam bao chat Wong va tien dO hoan thanh cong viec.

  b) Bao dam sir phi hop thuong xuyen, hieu qua gifra cac sec, nganh, co quan, to chirc co lien quan trong viec trien khai thi hanh Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat nam 2015.

  II. NO DUNG: 1. TO chIrc quan tr*, phO bien viec thi hanh Lit:it Ban hanh van ban

  quy pham phap Itt4t nam 2015:

  a) To chzk quan &Vet viec thi hanh Lug't Ban hanh van ban quy pham phap lug't 'lam 2015 tai cap tinh:

 • - To chirc hOi nghi quail tri4 vi& thi hanh Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat nam 2015, dac b* la cac quy Binh mai cila Luat cho: dai dien lanh dao cac ca quan chuyen mon thuOc UBND tinh, cac Ban ciia HDND tinh va cac co quan lien quan; dai di0n lanh dao cua HDND, UBND cac huy0, thanh pho; dai dien cua HDND, UBND cat xa, phu?Ing, thi tran.

  - Ca quan chu tri: Uy ban nhan dan tinh (110i ding phi hap ph0 bi6n, gido duc phap luSt tinh).

  - Thai gian thuc QuSr I nam 2016.

  b) To chav quan triet viec thi hanh Ludt Ban hanh van ban quy pham phap luat nam 2015 tai cap huyen:

  - T0 chirc hOi nghi quan tri0t viec thi hanh Lust Ban hanh van ban quy pham phap luSt nam 2015 cho cac Ban cila HDND, lanh dao, can b0 lam ding tic xay dung van ban* cac ca quan chuyen mon thuOc UBND cac huy0, thanh pho, lath dao UBND cap x'a va cong chirc Tu phap HO tich.

  - Ca quan chu tri: UBND cac huy0, thanh ph0.

  - Thai gian hoan thanh: QuSr I va II Wain 2016.

  2. TO chtic ra soat cac van ban quy pham phfip

  Ti6n hanh ra soat cac van ban quy pham phap luSt hien hanh lien quan den Luat ban hanh van ban quy pham phap luSt va de xuat sua doi, bo sung, thay the, bai bo hoac ban hanh mai cac van ban quy pham phap luSt bao dam thi hanh hi0 qua Luat Ban hanh van ban quy pham phap luSt nam 2015. Tren ca sa ra soat cac van, ban quy pham phap luat hanh, xay dung cac bao cao kat qua ra soat de de xuat HDND tinh va UBND tinh siara doi, bo sung, thay the, bai be) hoac ban hanh mai van ban quy pham phap luSt do dia phucmg ban hanh lien quan den Lust Ban hanh van ban quy pham phap luSt dm 110i long nhan dan, Uy ban nhan dan nam 2004.

  - Ca quan chu tri: Sir Tu phap.

  - Ca quan phi hap: Cac ca quan chuyen mon thuOc UBND tinh va cac ca quan lien quan (Cong an tinh; BO chi huy quan su tinh; Cue thue tinh...); HDND, UBND cac huy0n, thanh ph&

  - Thai gian hoan thanh: Truck thing 01 nam 2016.

  3. Thay the, bai bo cac van ban quy pham phfip lut)t c lien quan:

  Ngay khi Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat nam 2015 va Nghi dinh cila Chinh phu c higu luc thi hanh, So Tu phap va cac ca quan c lien quan xay dung van ban quy pham phap luSt de thay the, bai 136 cac van ban quy pham phap luSt do UBND tinh ban hanh lien quan den LuSt Ban hanh van ban quy pham phap 104 cua HOi dong nhan dan, Uy ban nhan dan nam 2004 ,cho harp viii Luat Ban hanh van ban quy pham phap luSt nam 2015, ell the:

  2

 • - Xfiy dung "Quyet dinh cua Uy ban nhan dan tinh ban hanh quy c1.4 tham dinh du thao van ban quy pham phap luAt tren dia ban tinh Ba Ria Viing Tau- thay the "Quyet dinh so 30/2009/QD-UBND ngay 22/4/2009 cua Uy ban nhan dan tinh ban hanh Quy the tham dinh du thao van ban quy pham phap luAt teen dia ban tinh Ba Ria Wing Tau" va "Quyet dinh so 28/2009/QD-UBND ngay 22/4/2009 dm ty ban nhan dan tinh ye vie'c sira d6i, b6 sung Quyet dinh so 30/2009/QD-UBND ngay 22/4/2009 cua Uy ban nhan dan tinh ban hanh Quy the tham dinh du thao van ban quy pham phap luAt tren dia ban tinh Ba Ria \Tang Tau.

  - Ca quan chu tri: Se, Tu phap.

  - Ca quan ph6i hap: Cac ca quan chuyen mon cua UBND tinh va cat ca quan c lien quan; HDND, UBND cac huyen, thanh ph&

  - Thai gian trinh UBND tinh: Quy III nam 2016.

  4. TO chtrc tap huin chuyen sau va boi dtro'ng nghiep vu xay dirng, ban hanh van ban quy pham phi!) Nat:

  a) To cluk tap hujn chuyen sau nghiep vu xay dung, ban hanh van ban quy pham phap luat:

  - To chfrc hOi nghi tap huan chuyen sau nghiep vu xay Ong, ban hanh van ban quy pham phap luAt:

  - D6i tuang: Can b0 lam ding tac phap ch.& xay dung phap luAt cua cac ca quan chuyen mon thuOc UBND tinh; cac ca quan lien quan: Cong an tinh, BO Chi huy quan sv tinh; Civic thue tinh, Ban quail ly cac khu Cong nghiep tinh, HOi phv nit tinh, Lien doan lao Ong tinh; DOi ngti lam ding tac xay dung phap luAt, tham dinh, kiem tra, ra soat, he ,thong hoa van ban dm HDND, UBND, Phang Tu phap cac huyen, thanh ph&

  - Ca quan thvc hien: So Tu phap

  - Thold gian thrc hien: Quy III nam 2016.

  b) B6i &tang nghiep vu thwang xuyen cho cloi ngic can b6, cling chic Phong Tu phcip va can b6 lam ding tac xay dung phap 1u6t cua HDND, UBND cap xa:

  - DOi tuang: can 130, ding chirc thuOc cac ca quan chuyen mon cua HDND, UBND cac huyen, thanh ph6 va HDND, UBND cac xa, phuirng, thi tran. DOi ngil nay ducyc giao tham muu xay dung chinh sach, danh gia tac Ong chinh sach, soan thao, tham dinh, kiem tra, ra soat, he thong hoa van ban quy ph4m phap luAt, kiem soat thu tiic hanh chinh can duce boi &rang, tap huan nghiep vv it nhat mai nam mOt lan.

  - Ca quan chu tri: Sa Tu phap

  - Thin gian thvc hien: Hang nam.

  5. Hoar' thien, ph& trien co so. dir lieu ve van bthl phap luat, co ser du. lieu ve thii tuc hanh chinh:

  3

 • Phat trien ca sit du lieu ve van ban phap luat va Ca ser Ur lieu ve thit tuc hanh chinh, thtremg xuyen cap nhat cac van ban mai ban hanh, sit thay doi cua cac thit tuc hanh chinh.

  - Ca quan chit tri: Sa Tu phap.

  - Ca quan phi hqp: Ser Thong tin va Truyen thong; Van phong UBND tinh; cat ca quan chuyen mon thuOc UBND tinh; HDND va UBND cac huyen, thanh pho va cac Ca quan, to chuc Ichic co lien quan.

  - Thai gian thuc hien: Thuemg xuyen.

  6. Rh soat, kqn toan d i ngil can bt), cong cluic lam ding tic xay dirng phap 104:

  a) Reg soat d di ngii can bd, cong chtic lam cong Lac xay thing phap ludt:

  Ra soat dOi net can bo, eking, chuc lam cong tac xay dun, danh gia chinh sach, son thao, tham dinh, tham tra, kiem tra, ra soat, he thong hem van ban quy pham phap bat et tat ca cac ca quan chuyen mon thuOc UBND tinh va cac ca quan lien quan; HDND, UBND cac huyen, thanh pito va HDND, UBND cac xa, phtremg, thi tan de co bien phap bo tri can bo du nang hp lam cong tac nay.

  - Ca quan chit tri: Sa Tu phap.

  - Ca quan phei hop: Ser Nii vu; Van phong UBND tinh; cac ca quan chuyen mon thuOc UBND tinh va cac ca quan lien quan; HDND, UBND cac huyen, thanh pho va HDND, UBND cac xa, phuemg, thi tran.

  - Than gian hoan thanh: Qu)'r II na'm 2016.

  b) Kien toan cldi ngic can bd, cong clnic lam cong tac xay clung phap ludt, phcip che:

  - Ca quan chit tri: Sa NOi vu.

  - Ca quan phOi hop: Sa Tu phap va cac ca quan, don vi co lien quan.

  - Thai gian hoan thanh: Hang nam.

  III. PHAN CONG TRACH NHIVNI VA. TO CHITC THIX HIEN

  1. Giam dOc the so, Thu truemg cac ban, nganh va cac don vi lien quan, Chit tich UBND cac huyen, thanh pho trong pham vi quan ly cua nganh va dia phuong minh chit &Ong, tich cuc trien khai thuc hien Ke hoach theo nhiem vu duqc phan ding, bao dam dung tien dO, chat lucmg, hieu qua, tiet kiem, tranh hinh thirc rang phi.

  2. Ser Tai chinh, Ser NOi vu va UBND cac huyen, thanh pho bao dam kinh phi, nhan luc de trien khai thuc hien co hieu qua nhiem vu cua cac set, nganh va dia phuang.

  3. SO Tu phap theo d'oi, don dOc cac so, ban, nganh, UBND cac ,huyen, thanh ph6 trong viec trien khai thuc hien cac nhiem vu dugc neu trong Ke hoach theo dung tien dO va bao cao UBND tinh, BO Tu phap ket qua thuc hien.

  4

 • TM. tY BAN NHA N KT. CHU TICH HO CHU TICH

  4. Kinh phi thuc hien K6 hoach dugc 136 tri tix ngan sach nha mere trong du toan chi thuOng xuyen hang nam va cac nguon khac theo quy dinh ctia phap luat. Cac co quan ducyc phan &Ong chti tri thuc hien cac nhiem vu co the trong Ke hoach nay c trach nhiem lap du toan kinh phi bao dam viec trien khai thi hanh Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat nam 2015, giri Sa Tai chinh tong hop, bao cao UBND tinh.

  Trong qua trinh to chirc thuc hien, ne's.0 c vu6ng mac phat sinh, cac cor , quan, don vi kip thiYi thong tin den Sa Tu phap de tong hop, bao cao UBND tinh xem xet, chi dao giai quyet./.

  Nei nkin: - BO Tu phap (b/c);

  - TTr Tinh uy, TTr HDND tinh (b/c); - Cue Cong tic phia Nam Bq Tu phap - CT va cac PCT UBND Tinh; - Cac ser, ban, nginh trong tinh; - HDND vi UBND cac huyOn, thinh phO; - Dai PT-TH tinh,Brio BR-VT; - COng TTDT Tinh; - Luu: VT,STP.

  Nguyen Thanh Tinh

  5

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5

  2015-11-19T08:22:43+0700y ban nhn dn tnh