of 5 /5
UY BAN NHAN DAN TINH DONG THAP 'BAN SAO1 CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM D'Oc 14p - Tkr do - Hanh phfic Dong Thai), ngay ,20 thang nam 2015 S"): Q9 /QD-UBND-TL QUYET DINH Ve viec thanh 14 Ban Chi dao co phAn hoi Cong ty TNHH MCA thanh vien Thurung mai Dau khi Bong Thar) s6 5 - L ,c4. . Can cu . Luat To chtrc Hoi dong nhan dan va US , ban nhan dan ngay 26 thang 11 nam 2003; Can cir Nghi dinh so 59/2011/ND-CP ngay 18 thang 7 nam 2011 dm. Chinh phu ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nix& thanh cong ty c6 phan; Can cir Nghi dinh so 189/2013/ND-CP ngdy 20 thang 11 nam 2013 cila Chinh phit sira d6i, b6 sung mot so dieu cua Nghi dinh so 59/2011/ND-CP, Can cir Thong tu . so 196/2011/TT-BTC ngay 26 thang 12 nam 2011 ctia 136 Tai chinh ve viec htrang dan ban co phan lan , dau va quan l‘f, sir dung tien thu tir co phan cac doanh nghiep 100% von nha nu& thtrc hien chuye doi thanh cong ty co phan; Xet de nghi cua Giant d6c So K'e hoach va Dau ttr tai Cong va 2296/SKHDT-DKKD ngay 29 thang 12 nam 2014; Theo de nghi cua Giam dOc Si N6i vv, QUYET DINH: Dieu 1. Thanh ldsp Ban Chi dao co phan hod COng ty TNHH M6t thanh vien Tht•ong mai Dau khi Dang Thap (goi tat la Ban Chi dao), gOm cac Ong, (BA) c6 ten sau: 1. Trtrong ban: Ong Chau HOng Phitc, Pho Chit tich Uy ban nhan clan Tinh. 2. Pho Tnrong ban thtrOng trtrc: Ong NO HOng Chieu, Giam d6c Tai chinh. s 3. PhO Trtrong ban: Ong Kirk Quang Dung, Giam d6c SO. hoach va Dau ttr. 4. Cac Uy vien: - Ong DO Minh Tri6t, Ph6 Giam dOc So . Lao ciOng - Thuong birth va - Ong TrAn Anh Dung, Wm dOc So . N6i vv; - Ong Pham Tan Xi6u, Ph6 Chanh Van ph6ng Uy ban nhan dan Tinh; cow; ry TNHH MOT THANH VftN rHUONG MAI DAU KHI DONG THA P CHU TECH UY BAN NHAN DAN TINH

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM …doimoidoanhnghiep.chinhphu.vn/Uploaded/hoangthithutrang/2018_08_09/8... · Chinh phu ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nix&

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM...

Page 1: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM …doimoidoanhnghiep.chinhphu.vn/Uploaded/hoangthithutrang/2018_08_09/8... · Chinh phu ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nix&

UY BAN NHAN DAN TINH DONG THAP

'BAN SAO1 CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM

D'Oc 14p - Tkr do - Hanh phfic

Dong Thai), ngay ,20 thang nam 2015 S"): Q9 /QD-UBND-TL

QUYET DINH Ve viec thanh 14 Ban Chi dao co phAn hoi Cong ty

TNHH MCA thanh vien Thurung mai Dau khi Bong Thar)

s6 5-L ,c4. .

Can cu. Luat To chtrc Hoi dong nhan dan va US, ban nhan dan ngay 26

thang 11 nam 2003; Can cir Nghi dinh so 59/2011/ND-CP ngay 18 thang 7 nam 2011 dm.

Chinh phu ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nix& thanh cong ty c6 phan;

Can cir Nghi dinh so 189/2013/ND-CP ngdy 20 thang 11 nam 2013 cila Chinh phit sira d6i, b6 sung mot so dieu cua Nghi dinh so 59/2011/ND-CP,

Can cir Thong tu. so 196/2011/TT-BTC ngay 26 thang 12 nam 2011 ctia 136 Tai chinh ve viec htrang dan ban co phan lan,dau va quan l‘f, sir dung tien

thu tir co phan cac doanh nghiep 100% von nha nu& thtrc hien chuye doi thanh cong ty co phan;

Xet de nghi cua Giant d6c So K'e hoach va Dau ttr tai Cong va 2296/SKHDT-DKKD ngay 29 thang 12 nam 2014;

Theo de nghi cua Giam dOc Si N6i vv,

QUYET DINH:

Dieu 1. Thanh ldsp Ban Chi dao co phan hod COng ty TNHH M6t thanh vien Tht•ong mai Dau khi Dang Thap (goi tat la Ban Chi dao), gOm cac Ong, (BA) c6 ten sau:

1. Trtrong ban: Ong Chau HOng Phitc, Pho Chit tich Uy ban nhan clan Tinh.

2. Pho Tnrong ban thtrOng trtrc: Ong NO HOng Chieu, Giam d6c Tai chinh.

s 3. PhO Trtrong ban: Ong Kirk Quang Dung, Giam d6c SO. hoach va

Dau ttr.

4. Cac Uy vien:

- Ong DO Minh Tri6t, Ph6 Giam dOc So. Lao ciOng - Thuong birth va

- Ong TrAn Anh Dung, Wm dOc So. N6i vv;

- Ong Pham Tan Xi6u, Ph6 Chanh Van ph6ng Uy ban nhan dan Tinh;

cow; ry TNHH MOT THANH VftN

rHUONG MAI DAU KHI DONG THA P

CHU TECH UY BAN NHAN DAN TINH

Page 2: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM …doimoidoanhnghiep.chinhphu.vn/Uploaded/hoangthithutrang/2018_08_09/8... · Chinh phu ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nix&

- Ong Vo Minh Tam, Ph6 Giam d6c Tdi nguyen va Moi trireng;

- Ong Le Him Dix, PhO Giam dO'c Sa Cong Thuang;

- Ong TrAn Quang Si, Chu tich HOi dOng thanh vien Cong ty TNHH IVFOt thanh vien Thuang mai Dau khi Dong Thap;

- 1\46i Ong Le Van Hoang, Pho Cuc truong Cpc thue Tinh tham gia Idm Uy vien;

- MO'i ba Phan Thi Quyen, Chu tich Lien doan Lao dOng Tinh tham gia lam Uy vien.

, Dieu 2. Ban Chi dao c6 nhiem vu US/ ban nhan dan Tinh chi ciao va to chirc thuv hien co phan hod. COng ty TNHH MOt thanh vien Thuang mai Dau khi Dong nap theo cac quy dinh hien hanh cua Nha nugc:

- Chi dao xay dung phuang an c6 phAn hoa va. dir thao Dieu le lan dAu cua cong ty co phan;

- Thdm tra va trinh US/ ban nhan dan Tinh quyet dinh cong bo gia tri doanh nghiep, quyet dinh phe duyet phuang an CO phan Ma;

- Chi dao doanh nghiep co phAn h6a phi hop vgi cac to chirc tai chinh trong gian to chirc ddu gia ban co phAn;

- Bao cao UST ban nhan dan Tinh iva chon phuang thdc ban co phan ran

- TOng hop bao cao UST ban nhan dan Tinh ket qua ban ca phAn;

- TOng hop va trinh UST ban nhan dan Tinh quyet dinh dieu chinh phuang an co phan h6a, quyet dinh diet' chinh gia tri doanh nghiep sau khi chuyen thanh cong ty co phan;

Xem xet, lira chon, de xudt, UST ban nhan dan Tinh cir ngtrai dai din phan von nhd nir6c g6p tai cong ty co phan;

- Bao cao Chu tich Uy ban nhan dan dan Tinh ve den dO va ket qua thkrc hien nhiem vu dugc giao.

Dieu 3. Giao Truong ban Ban Chi dao ban hanh ke hoach thirc hien, phan cong nhiem vu cu the cho cac thanh vien va thanh lap TO giup viec.

Thanh vien Ban Chi dao dugc huang phu cap theo quy dinh tai diem c, khoan 3, Dieu 12 Thong to 196/2011/TT-BTC ngay 26/12/2011 dia. BO 'raj chinh.

Truong ban ,sir dung con dAu cua Uy ban nhan dan Tinh, cac Pho Truong ban sir dung con dau cua ca quan minh trong qua trinh thkrc hien nhiem vv.

Dieu 4. Quyet dinh nay c6 hieu luc thi hanh ke tir ngdyk)"T va Ban Chi dao tlx giai the sau khi hoan thanh nhiem vu.

dAu;

2

Page 3: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM …doimoidoanhnghiep.chinhphu.vn/Uploaded/hoangthithutrang/2018_08_09/8... · Chinh phu ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nix&

TICH oN_N_

an Dining

Mt] 5. Chdnh Van phong iJ'Y ban nhan dan Tinh, Giam d(k S6 NOi vu, Thu truong cdc Sd, nganh tinh c6 lien quan; Chu tich Hoi (long thanh vien Cong

ty TNI1-1H,M6t thanh vien Thuang mai Dau Dang Thdp va cdc Ong, (BA) co

ten tai Dieu 1 chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nayit_

Nal ithOn: - Nita Di&I 5; - BO Tai chinh; - BCD DOi moi va Phat tri6n doanh nhiOp Tti; - Ban Thaang vu Tinh - Ban To chirc Tinh fly; - Ban Dan van Tinh - UBMTTQVN tinh va the doan th6;

- Lau: VT, NC/NC (Mc).

COG BAI SAO DUNG V61 BAN CiliNil

SO chhg thic , Quy'n s6 ,6 -SCUBS

Ngay thang . ntirn 20 LK.

3

Page 4: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM …doimoidoanhnghiep.chinhphu.vn/Uploaded/hoangthithutrang/2018_08_09/8... · Chinh phu ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nix&

UY BAN NHAN DAN TINH BONG THAP

CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM DOc lap - Ty do - Hanh phtic

8'6:404 /QD-UBND-TL Djrig Thap, ngay2,2thang Tnam 2016

QUYt T DINH Kien toan Ban Chi dao co phAn hoi

Cling ty TNHH Mot thanh vien Thwung mai Watt khi Deng Thar, *GONG TY TNHH MOT THANH Ulf N' TH1JiNG MAI DAU KHI DONG THAP

DE" ,, CHU TICH 0? BAN NHAN DAN TINH

Ngay : o.4.1.g./

Can cir Lula T&.chirc Chinh quyen did phuang ngay 19 thang 6 nam 2015; Can cir Nghi dinh so 59/20111ND-CP ngay 18 thang 7 nam 2011 cua

Chinh phu ye chuyen doanh nghiep 100% von nha nu& thanh ding ty co phan; Can cif Nghi dinh so 189/2013/ND-CP ngay 20 thdng 11 nam 2013 dm

Chinh phu sira doi, bO" sung mot so dieu cua Nghi dinh so 59/2011/ND-CP; Can cir Thong tu so 196/2011/TT-BTC ngay 26 thang 12 nam 2011 dm

Bo Tai chinh ye viec hung dan ban co phAn lan,d'au va quan UT, sir dung tien thu tir co phan hoa cdc doanh nghiep, 100% von nha nuOc thuc hien chuyen dOi thanh cong ty co pilau;

Xet de nghi cua Giam d6c So Ke hoach va DAu tu tai van ban so 1358/SKHDT-DKKD ngay 08 thang 7 nam 2016,

QUYET DINH: Dieu 1. Kien toan Ban Chi dao co phAn hod Cong ty 'TNHH MOt thanh

vien Thuong mai Dau Ichi Dong Thap (goi tat la Ban Chi dao), gom cac Ong, (Ba) c6 ten sau:

1. Tnrong ban: Ong Chau HOng Pluac, Ph6 Chu tich UST ban nhan dan Tinh. 2. Pho TruOng ban thuOng true: Ong NO HOng Chieu, Giam d'(')c So Tai chinh. 3. Pho TnxOng ban: Ong Throng Hoa Chau, Gidm dO'c SO Ke hoach va DAu tu. 4. Cac UST vien: - Ong DO Minh Triet, Ph6 Giam dOc SO Lao dOng - Thuong binh va X'a hOi; - Ong Phan Van Nhieu, Giam dOc Sir Noi vu; - Ong Pham T'An Xieu, Chanh Van phOng UST ban nhan dan Tinh; - Ong VO Minh Tam, Ph6 Giam dOc So Tai nguyen va Moi truong; - Ong Le Ha Ludn, Giam d'6c So X'ay dung; - Ong Tr'an Quang Si, Chil tich HOi dOng thanh vien Cong ty TNHH MOt

thanh vien Thuong mai Ddu khi [Xing Thai);

- Mei Ong Le Van Hoarig, Pho Cuc tnrong Cuc thu Tinh tham gia lam UST vien; - Mei ba Phan Thi Quyen, Chu tich Lien doan Lao cVong Tinh tham gia

lam UST vien.

Page 5: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM …doimoidoanhnghiep.chinhphu.vn/Uploaded/hoangthithutrang/2018_08_09/8... · Chinh phu ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nix&

Dieu 2. Ban Chi dao co nhiem vu giup UST ban nhan dan Tinh chi dao va to chirc thuc hien co phan boa Cong ty TNHH MOt thanh vien Thuang mai Dau khi Dong Thap theo cac quy dinh hien hanh caa Nha nuov:

- Chi dao xay dung phuang an co phn h6a va du thao Dieu le lan &Au dm cong ty co phan;

- Tham tra va trinh UST ban nhan dan Tinh guy& dinh cong bo gia tri doanh nghiep, quyet dinh phe duyet phtrang an co phan h6a;-

- , Chi ciao doanh nghiep co phn hoa phi hop voi cac chirc tai chinh trung gian chirc dau gia ban co phan;

- Bao cao UST ban nhan dan Tinh lira chon phuang thircfban c8 phAn ran dau; - T.8ng hop bao cao UST ban nhan dan Tinh ket qua bap c8 - T8ng hop va. trinh UST ban nhan dan Tinh quyet chinh-phucrfig---

an c8 phan h6a, quyet dinh dieu chinh gia tri doanh nghiep sau khi chuyen thanh cong ty co phan;

Xem xet, lua chon, de xuAt, UST ,ban nhan dan Tinh nguai dai din phan von nha mrac gOp tai cong ty c8 phan;

- Bao cao Chit' tich Uy ban nhan dan dan Tinh ve tin d8 va ket qua thuc hien nhiem vu &roc giao.

Dieu 3. Giao Truong ban Ban Chi dao ban hanh ice hoach thuc hien, phan cong nhiem vu cu. the cho cac thanh vien va thanh lap T6 giUp viec.

Thanh vien Ban Chi ciao dugc hu6ng phu cap th.eo quy dinh tai diem c, lchoan 3, Dieu 12 Thong to 196/2011/1T-BTC ngay 26/12/2011 ciia BO Tai chinh.

Twang ban sir dung con dau cila UST ban nhan dan Tinh, cac Pho Truong ban sir dung con dau dm co quan minh trong qua trinh thuc hien nhiem vu.

Dieu 4. Quyet dinh nay có hieu luc thi hanh ke tir ngay lcST va Ban Chi dao to giai the sau khi hoan thanh nhiem vu.

Quyet dinh nay, thay the Quyet dinh 09/QD-UBND-TL ngay 20 thang 01 nam 2015 va Quyet dinh so 13 8/QD-UBND-TL ngay 09 thang 12 nam 2015 ciia UST ban nhan dan tinh D6ng Thap.

Dieu 5. Chanh Van phong UST ban nhan dan Tinh, Giam dOc So NOi vu, Thu tnrang cac So, nganh tinh c6 lien quan; Chit tich HOi dung thanh vien Cong ty TNHH MOt thanh vien Thuong mai DLIkhi,DOng Thap va cac Ong, (Ba) c6 ten tai Dieu 1 ch. vvatittitosAbit)iffiliK013.004-1 nay./. Olt/

nhfm: SO clIng thlic 3T, Quyin s6 -SCRS

Nai Ng pang nam 20 .tr HiJ TICH

- Niur DiL 5; - BO Tai chinh; - BCD DOi m6i va Ph - Ban Thlkmg vu Ti - Ban To chirc Tinh u - Ban Dan van Tinh u - UBMTTQVN tinh N/A - Ltru: VT, KTTH-HST.

2