of 3 /3
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HUYEN TRANG BOM PQc lap - Ty do - Hanh phuc Sd;. 5Q /KH-UBND DdngNai, ngay-^fthdngO'^dm 2013 KE HOACH Kilm soat thA tuc hanh chinh nam 2013 cua UBND huyen Trang Bom - ^ 'Fhirc hien KI hoach s6 762/KH-UBND ngay 24/01/2013 ciia UBND tinh va ki6m soat thu tuc hanh chinh nam 2013 cua tinh D6ng Nai; K6 hoach s6 897/KH UBND ngay 29/1/2013 cua UBND tinh vh tuyen truyk h6 tro cong tic kilm soat thu tuc hanh chinh nam 2013; UBND huyen xay dung Kg hoach kilm soat thu tuc hanh chinh nam 2013 ciia huyen Trang Bom nhu sau: I. MUC BICH VA YEU CAU 1. Muc dich: Nham kilm soat, danli gia va theo doi tinh kha thi cdc quy dinh v6 thu tuc hanh chinh; darn bao sy can thilt, tinh hgp ly, tinh hop phap va c6 chi phi tuan thu thap nh§t; dap ung yeu cku con^ khai, minh bach, hieu qua trong thuc hien thu tuc hhnh chinh; nang cao tinh than trach nhiem cua cac nganh, cac dp, rihSt la vai tro, trach nhi?m cua thu truang cac phong, ban nganh va Chu tich UBND cdc xa-thi trin; ciia cdn bo, cong chuc, vien chuc trong thuc hien thu tuc hanh chinh va viec tiep nhan, xu ly phan anh, kien nghi cua ca nhan, t6 chuc Ve quy dinh hanh chinh. 2. Yeu chu: Xac dinh ro nhiem vu, trach nhiem cua tung nganh, dan vi; Chu tich UBND cac thi xa-TT trong qua trinh thuc hien cong tac kiem soat thu tuc hanh chinh va tiep nhan, xu: ly phan anh, kien nghi cua ca nhan, to chuc vh quy dinh hanh chinh thuoc thim quy6n. II. N O I DUNG VA THCg Gf AN TRIEN KHAI S6 TT Noi dung cong viec Ca quan chu tri Cff quan phoi hop Ket qua Thifi gian thuc hien I. KIEN TOAN CONG TAC^fiM SOAT THU T^C HANH CHINH Ra soat, bo sung cong nhan he thong can bo, cong chuc dau moi thuc hien nhiem vu Idem soat tliu tuc hanh chlnli tren dia ban huyen. Van phong UBND huyen Cac phong, ban nganh huyen, UBND cac xa-thi trail Quylt dinh cua Chu tich UBND huyen Nam 2013 * 1

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET …trangbom.dongnai.gov.vn/SiteAssets/Lists/Dost_ThongTinChiDao... · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU ... thuc hien cong tac kiem

 • Author
  vuthu

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET...

 • UY B A N NHAN DAN CQNG H O A X A HOI C H U NGHIA VIET N A M HUYEN TRANG BOM PQc lap - Ty do - Hanh phuc

  Sd;. 5 Q / K H - U B N D DdngNai, ngay-^fthdngO'^dm 2013

  K E HOACH Kilm soat thA tuc hanh chinh nam 2013

  cua UBND huyen Trang Bom

  - ^ 'Fhirc hien KI hoach s6 762/KH-UBND ngay 24/01/2013 ciia UBND tinh va ki6m soat thu tuc hanh chinh nam 2013 cua tinh D6ng Nai; K6 hoach s6 897/KH UBND ngay 29/1/2013 cua UBND tinh vh tuyen t ruyk h6 tro cong tic ki lm soat thu tuc hanh chinh nam 2013; UBND huyen xay dung Kg hoach ki lm soat thu tuc hanh chinh nam 2013 ciia huyen Trang Bom nhu sau:

  I. M U C BICH V A YEU CAU 1. Muc dich: Nham k i lm soat, danli gia va theo doi tinh kha thi cdc quy dinh v6 thu tuc

  hanh chinh; darn bao sy can thilt, tinh hgp ly, tinh hop phap va c6 chi phi tuan thu thap nht; dap ung yeu cku con^ khai, minh bach, hieu qua trong thuc hien thu tuc hhnh chinh; nang cao tinh than trach nhiem cua cac nganh, cac dp, rihSt la vai tro, trach nhi?m cua thu truang cac phong, ban nganh va Chu tich UBND cdc xa-thi trin; ciia cdn bo, cong chuc, vien chuc trong thuc hien thu tuc hanh chinh va viec tiep nhan, xu ly phan anh, kien nghi cua ca nhan, t6 chuc Ve quy dinh hanh chinh.

  2. Yeu chu: Xac dinh ro nhiem vu, trach nhiem cua tung nganh, dan vi; Chu tich

  UBND cac thi xa-TT trong qua trinh thuc hien cong tac kiem soat thu tuc hanh chinh va tiep nhan, xu: ly phan anh, kien nghi cua ca nhan, to chuc vh quy dinh hanh chinh thuoc thim quy6n.

  II. N O I D U N G V A THCg Gf A N T R I E N K H A I S6 TT

  Noi dung cong viec Ca quan

  chu tri

  Cff quan phoi hop

  Ket qua Thifi gian

  thuc hien

  I. KIEN TOAN CONG T A C ^ f i M SOAT THU T ^ C HANH CHINH Ra soat, bo sung cong nhan he thong can bo, cong chuc dau moi thuc hien nhiem vu Idem soat tliu tuc hanh chlnli tren dia ban huyen.

  Van phong UBND huyen

  Cac phong, ban nganh huyen, U B N D cac xa-thi trail

  Quylt dinh cua Chu tich U B N D huyen

  Nam 2013

  *

  1

 • II. RA SOAT C A C Q U Y DINH, T H U T U C H A N H C H I N H

  1 Trien khai thirc hien K8 hoach ra soat quy dinh, thu tuc hanh chinh nam 2013 cua UBND tinh va cua huyen nam 2013

  Van phong UBND huyen, phong Noi vu

  Cac phong, ban nganh huyen, UBND cac xa-thi tran

  Phuang an don gian hoa TTHC va cac sang kien ve cai each TTHC

  Nam 2013

  2. Xay dung Ke hoach ra soat quy dinh, thu tuc hanh chinh nam 2014

  Van phong UBND huyen

  Cac phong, ban nganh huyen, Chu tich UBND cac xa-thi tran

  Ke hoach cua UBND huyen

  Thang 12/2013

  III. C O N G T A C K I E M S O A T T H U T U C H A N H C H I N H

  1 Kilm tra cong tac kilm soat TTHC tren dia ban huyen

  Van phong UBND huyen, phong Noi vu huyen

  Chu tich UBND cac xa-thi tran

  Quyet dinh cua UBND huyen

  Thang 5/2013

  2 T6 churc tilp nhan, kilm tra, xur ly cac phan anh, kien nghi cua ca nhan, to chiic yk cac quy dinh hanh chinh

  Van phong UBND huyen

  Dan vi c6 lien quan

  Van ban chi dao cua UBND huyen

  Thuang xuyen

  3 Kiem tra vice niem yet, cong khai va thuc hien thu tuc hanh chinh tai cac ca quan, don vi, tren dia ban huyen

  Van phong HDND-UBND huyen, Phong Noi vu

  Thu truong cac phong, ban nganh; Chu tich UBND cac xa-thi tran

  Ke hoach cua UBND huyen

  Quy III/2013

  4 Trien idiai cac chuang trinh, du an, de an ve kiem soat thu tuc hanh chinh.

  Van phong UBND huyen

  Cac phong, ban nganh huyen, UBND cac xa-thi tran

  Van ban chi dao cua UBND huyen

  Thuang Xuyen

  5 Bao cao dinh ky tinh hinh, kk qua thuc hien cai each thu tuc hanh chinh, kiem soat thu tuc hanh chinh

  Van phong UBND huyen; phong Noi vu

  Thu truong cac phong, ban, Chu tich UBND cac xa-thi

  r

  tran

  Bao cao ciia UBND huyen

  Dinh ky hang quy

  2

 • 6 To chuc danh gia ket qua cong tac cai each thu tuc hanh chinh, kiem soat thu tuc hanh chinh nam 2013

  Van phong U B N D huyen; phong Noi vu

  Cac phong, ban nganh huyen, U B N D c4p huyen,

  Ke hoach cua U B N D huyen

  Quy IV/2013

  7 Xay dung chuang trinh, k8 hoach k i lm soat thu tuc hanh chinh nam 2014

  Van phong U B N D huyen

  Cac phong, ban nganh huyen, U B N D cac xa-thi trin

  Chuang trinh k l hoach cua U B N D huyen

  Quy IV/2013

  IV . C O N G T A C T H O N G T K V , T U Y E N T R U Y E N

  Xay dung chuyen muc, tuyen truyen ho trg cong tac kiem soat thu tuc hanh chinh.

  Phong VSn hoa-Thong tin

  Dai Truyen thanh huyen

  Chuong trinh k6 hoach cua U B N D tinh va cua U B N D huyen

  Thuong xuyen

  III. T O CHirC THlTC HIEN: 1. Can cu Ke hoach kiem soat thu tuc hanh chinh nam 2013; Thu truong

  cac phong, ban nganh, Chii tich U B N D cac xa-thi tran xac dinh cac nhiem vu trong tam, bien phap cu the, xay dung Ke hoach trien khai thuc hien t6t nhiem yu kiem soat thu tuc hanh chinh nam 2013 tren dia ban huyen; dinh ky, bao cao Uy ban nhan dan huyen (thong qua Van phong Uy ban nhan dan huyen);

  2. Van phong Uy ban nhan dan huyen chu tri phoi hop voi cac ca quan, don vi CO lien quan tham muru Uy ban nhan dan huyen trien khai, don d6c, kikm tra, bao cao va danh gia, xep loai ket qua thuc hien cong tac cai each hanh thii tuc hanh chinh, kiem soat thii tuc hanh chinh tren dia ban huyen;

  3. Phong Tai chinh Ke hoach c6 trach nhiem can d6i, b6 tri ngan sach d l dam bao dii kinh phi to chuc thuc hien ke hoach dung ti6n do./.

  Nffi nltan:lrl^ - Phong kiem sodt thu tuc h&nh chinh tinh - Chii tich, cdc Ph6 CT.UBH; - Chdnh, Pho VP.UBND huyen; - Cac phong, ban ngtah huyen; - UBND cac xa-thj tran; - LuTj VT, KSTTHC (D/c Ky).