of 18 /18
UY BAN NHAN DAN HUYEN MINH LONG CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM DC1p-TIrdo-Hanhphnc Minh Long, ngày.ftháng 01 nám 2019 BAO CÁO Kêt qua thirc hin Chu'o'ng trinh MTQG xây dijng nông thôn m&i giai dojn 2016 - 2018; nhim vi i i và giãi pháp thrc hin giai doan 2019 den Ham 2020 trên dla bàn huyn Thrc hin Cong van s 102 1-CV/HIJ ngày 09/01/2019 cüa Huyn üy Minh Long ye vic tharn rnuu ni dung chuân bj Hi nghi Huyên üy trong tháng 0 1 /2 019. UBND huyn Minh Long báo cáo nhu sau: I. KET QUA THTXC HIEN CONG TAC CHI DO, BIEU HANH THTC HIN CHI1€NG TRINH GIAI DON 2016-2018 1. Cong tác kin toàn b may ch do, diu hành và h thng co' quan tham miru, giñp vic to chfrc quãn 1 và triên khai Chtro'ng trInh & các cap: Qua 03 näm trin khai thrc hin Chuang trInh, b may chi do thirc hin Chuang trInh tIi huyn den xã dä duçc thành 1p và kin toàn, day là yêu to rat quan tr9ng de day nhanh tiên d xay dirng NTM trên dja bàn huyn. Ci i i the nirn sau: a) Ban Chi dio huyçn. LTBNID huyn dä ban hành Quyt djnh s 609/QD- UBND ngáy 09/5/20 17 ci:ia Chü tjch UBND huyn MinE Long ye vic thành 1p Ban Chi dto các Chu'ong trInh MTQG huyn giai doan 2016 - 2020; thành 1p Van phông diêu phôi Chucing trInh MTQG xây dçrng nông thôn mOi ti Quyêt dinh so 1750/QD-UBND ngày 0 4/1 1/2015 cüa ChU tjch UBND huyn; hang näm thumg xuyên kin toàn Ban chi dao cap huyn. Ngoài ra, UBND huyn con phân cong can b chuyên mon cüa các phông, ban dirng cánh dê ho trçi các xa triên khai thrc hin Chucrng trInh. b) Cá'p xd, thón: Co 05/05 xã dã thành 1p BCD và Ban quàn l Chuo'ng trInh. Ban Chi do xà do BI thu Dãng Uy xã lam Tru&ng ban; Ban quàn 1 xA do Chü tjch UBND xâ lam Trung ban. Co 43 thôn thành 1p Ban Phát triên thôn. Den nay, các xà dã bO trI can b kiêm nhim theo dOi, tong hçp, báo cáo tInh hInh thrc hin nOng thôn mi trên da bàn xã. 2. Ban hành các co' ch, chInh sách và van bàn hu'&ng dn thyc hin Chiro'ng trInh: a) KeXt qua ban hành các van ban htcàng dan, Cu the y hóa ccc Ca ch chInh sách và quy dinh cza Trung u'o'ng. Trên Ca s van bàn quy djnE cüa Trung uang, UBND huyn tham muu ban hành cac van bàn thirc hin Chuang trInh, ci i i the nhu sau: Nghi quyet so 04- NQ/DH ngày 2 6/8 /2015 cüa Di hi di bieu lan thir XVIII Dãng b huyn SDZ /BC-UBND

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM … fileUY BAN NHAN DAN HUYEN MINH LONG CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM DC1p-TIrdo-Hanhphnc Minh Long, ngày.ftháng 01 nám 2019

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM … fileUY BAN NHAN DAN HUYEN MINH LONG CQNG HOA...

 • UY BAN NHAN DAN HUYEN MINH LONG

  CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM DC1p-TIrdo-Hanhphnc

  Minh Long, ngày.ftháng 01 nám 2019

  BAO CÁO Kêt qua thirc hin Chu'o'ng trinh MTQG xây dijng nông thôn m&i

  giai dojn 2016 - 2018; nhim viii và giãi pháp thrc hin giai doan 2019 den Ham 2020 trên dla bàn huyn

  Thrc hin Cong van s 102 1-CV/HIJ ngày 09/01/2019 cüa Huyn üy Minh Long ye vic tharn rnuu ni dung chuân bj Hi nghi Huyên üy trong tháng 01/2019. UBND huyn Minh Long báo cáo nhu sau:

  I. KET QUA THTXC HIEN CONG TAC CHI DO, BIEU HANH THTC HIN CHI1€NG TRINH GIAI DON 2016-2018

  1. Cong tác kin toàn b may ch do, diu hành và h thng co' quan tham miru, giñp vic to chfrc quãn 1 và triên khai Chtro'ng trInh & các cap:

  Qua 03 näm trin khai thrc hin Chuang trInh, b may chi do thirc hin Chuang trInh tIi huyn den xã dä duçc thành 1p và kin toàn, day là yêu to rat quan tr9ng de day nhanh tiên d xay dirng NTM trên dja bàn huyn. Ciii the nirn sau:

  a) Ban Chi dio huyçn. LTBNID huyn dä ban hành Quyt djnh s 609/QD-UBND ngáy 09/5/20 17 ci:ia Chü tjch UBND huyn MinE Long ye vic thành 1p Ban Chi dto các Chu'ong trInh MTQG huyn giai doan 2016 - 2020; thành 1p Van phông diêu phôi Chucing trInh MTQG xây dçrng nông thôn mOi ti Quyêt dinh so 1750/QD-UBND ngày 04/11/2015 cüa ChU tjch UBND huyn; hang näm thumg xuyên kin toàn Ban chi dao cap huyn. Ngoài ra, UBND huyn con phân cong can b chuyên mon cüa các phông, ban dirng cánh dê ho trçi các xa triên khai thrc hin Chucrng trInh.

  b) Cá'p xd, thón: Co 05/05 xã dã thành 1p BCD và Ban quàn l Chuo'ng trInh. Ban Chi do xà do BI thu Dãng Uy xã lam Tru&ng ban; Ban quàn 1 xA do Chü tjch UBND xâ lam Trung ban. Co 43 thôn thành 1p Ban Phát triên thôn. Den nay, các xà dã bO trI can b kiêm nhim theo dOi, tong hçp, báo cáo tInh hInh thrc hin nOng thôn mi trên da bàn xã.

  2. Ban hành các co' ch, chInh sách và van bàn hu'&ng dn thyc hin Chiro'ng trInh:

  a) KeXt qua ban hành các van ban htcàng dan, Cu they hóa ccc Ca ch chInh sách và quy dinh cza Trung u'o'ng.

  Trên Ca s van bàn quy djnE cüa Trung uang, UBND huyn tham muu ban hành cac van bàn thirc hin Chuang trInh, ciii the nhu sau: Nghi quyet so 04-NQ/DH ngày 26/8/2015 cüa Di hi di bieu lan thir XVIII Dãng b huyn

  SDZ /BC-UBND

 • Mirth Long, n1irn k 2015 - 2020; Nghj quyêt s 23/2015/NQ-HDND ngày 25/12/2015 iHHi dông nhân dan huyn Minh Long ye nhim vr phát triên kinh t - xà hi giai don 2016 - 2020. UBND huyn ban hành Quyêt djnh so 130/QD-UBND ngày 22/9/20 16 cüa Chü tch UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt k hoch trin khai thirc hin phát trin nông nghip, xây dçmg nông thôn rni giai don 2016 - 2020.

  b) Kt qua ban hành Co ch& chInh sách dc thu cüa da phuang (bao gm: h trY dcu tu' xáy dyng cci so' hg tcng, thu goin, xvc lj rác thai, nithc thai, cái tqo cánh quan mOi tru'àng; pha't triên san xuát lien két theo chuói; Chu'cing trInh OCOP, lang ghép; cci ché dáu tu' dàc thii; ho trci lai xuát vay tin dyng; tiêu chI hông thón mài cap thôn, ban, tiêu chIxâ, huyn nOng thón mO'i náng cao, kiêu mau....). Huyn không ban hành co chê, chrnh sách dc th ciia da phu'ong.

  3. Co chê diu phi, phi hqp Va phân cp trong quãn 1, diu hành thic hin Chu'ong frInh:

  Dn nay, b may chi dao, t chirc thrc hin Chuong trInh CáC cp trên da bàn huyn dã co bàn dugC thành 1p và di vào hot dng thông nhât trongtoàn huyn. Ban Chi 4o Huyn kjp thè'i tiêp thu các van bàn cua trên và cr the hóa thành các kê hoch và van bàn chi do den CaC xä Va Các ngành có lien quan d to chic thuc hiên.

  Trong qua trInh thrc hin nhim vr CáC ban, ngành, doàn th Huyn có sr phôi hçip dông bO, thrc hin có hiu qua các mrc tieu, tiêu chI dà dê ra trong tüng näm, tung giai doan ci the gàn vi chuo'ng trInh mi1c tiêu giàm nghèo. Dông thôi, các phông, ban, ngành cUa huyn barn sat ni dung Chuo'ng trInh xây dirng NTM d tharn rnu'u UBND huyn ban hành day dü h thông van bàn chi dao yà trien khai, to chrc thirc hin. Quan tarn h try, hithng dn da phu'o'ng v chuyen mOn nghip yu, lông ghép thçrc hin các dr an du tu yào mic tieu xày dmg nOng thôn rnó'i, nhât là cho các xâ phân dâu dt xã nông thOn rni giai doan 2016 - 2020.

  COng tác kiêm tra, giám sat ducc thirc hin thuô'ng xuyen vói Ban chi dao các xà. Ngay tir dâu nàm, các xã dêu xây dçrng k hoch thirc hin, kjp thai b sung thành vien Ban Chi do dung thành phân, phân cOng nhim vu cu the. Thung xuyên phôi hgp thirc hin các m1rc tieu, tieu chi cüa chuong trInh. Dng th?i có sr tham gia cüa nguè'i dan trong thçrc hin Chuo'ng trInh xày drng NTM.

  4. Kêt qua thiyc hin các tiêu chI cilia tfrng xä:

  Kt qua thirc hin B tieu chI nOng thôn mi tren dja bàn huyn nàrn 2018: BInh quân dtt 12/19 tiêu chI, cr the:

  - Xà Long Son: 15 tieu chI;

  - Xà Long Hip: 11 tiêu chI

  - Xà Long Mai: 13 tiêu chI;

  - Xà Thanh An: 13 tiêu chI;

  2

 • - X Long Môn: 8 tiêu chI.

  (Chi tiê't theophi bié'u 01 kern theo,)

  II. KIT QUA THçC HiN CAC NQI DUNG CiJ THE CAC TIEU CIII CUA TUNG XA (Chi tjlt theo phii biêu 02 kern theo)

  1. Tiêu chI 01: Quy hoach

  - Quy hoach chung: Dn nay, 5/5 xâ dä hoàn thành quy hoach chung xây dirng nông thôn rnó'i cap xâ;

  - UBND các xã dã ban hânh quy chê quân 1 quy hoach.

  2. Tiêu chI s 02: Giao thông

  - Trong 03 närn 2016-2018, huyn d thirc hin nâng cp, lam mcii các tuyên duè'ng giao thông giao thông vii tong chiêu dài hcin 20km gôm các tuyên dung trung tarn huyn, du'ô'ng triic xã, du?rng triic thOn, du'ô'ng ngö xóm. T chc thic hin be tOng xi mäng các tuyên dung ngO xom, nâng cap, duy tu, sira chtta du'rng giao thông trc xã, lien xã; cóng hóa duông triic chInE ni dông. (trong do theo cci ché ho trc' 100% xi rnáng cia UBND tinh, cO 4,217km dzth'ng ng6 xOrn du'çrc be tong hOa). H thông câu, cong trên các tuyên dung huyên ducc xây dirng kiên cô, phü hpp vth cap duô'ng dã quy hoach, có 100% km dung huyn dugc bào trI hang näm. Hin nay có 04/05 xã dat tiêu chI. Phân dâu den hêt nàrn 2020 có 05/05 xã dat chuân ye tiêu chI Giao thông, chiêm t' l 100%.

  - Nhu cu du tu di vâi xã chu'a dat tiêu chI: (Xâ Long Môn)

  + Dithng triic thôn, bàn, p và ththng lien thôn, bàn, p It nht du9'c cimg hóa, dam bào 0 to di lai thuân tiên quanh närn: 9,6km.

  + Du'ô'ng ngö, xóm sach và không ly li vào rnüa mua: 2,8km.

  + Dithng triic chInh ni dng darn bào vn chuyn hang hóa thun tin quanhnarn: 12,3km.

  3. Tiêu chi s 03: v Thu5 lçri: Trong th?i gian qua, thc hin du tu mó'i, nâng cap, sira chüa các cOng trInh thüy 1çi, kiên cô hóa 22 tuyên kênh muang. Hin nay, 05/05 xA dat chuân ye tiêu chI Thu 1i, chiêm t 1 100%. Tiêp tic tp trung ixu tiên dâu tu kiên cô hoá các cong trInh thu igi dâu rnôi; tfxng buác hoàn thin h thông thuSl lçi ni dông nâng cao näng lirc tuéd tiêu dáp iirng yêu cau san xuât, dan sinh và phOng chong thiên tai. Phân dâu gi vü'ng tiêu chI thüy 1çi.

  4. Tiêu chI Din: Dn nay t 1 h ding din là 99,42%. Tip tçic hoàn thin va phát triên dông b h thông 1ui din dam bào phtic vi san xuat va dô'i sOng cña ngui dan khu virc nông thOn, nâng tST 1 h s1r dçmg din thurng xuyên, an toàn tix các ngun dat >99,5%. 5/5 x dt tiêu chi chim tT lê 100%.

  5. Tiêu clii Tru'ô'ng hyc: Thrc hin du tu xây dirng truông chun quc gia theo e an Dâu tu xây dirng ca s vt chat trung h9c thuc các xA dat chuân nOng thOn mi giai doan 20 17-2020. Xay dirng hoàn chinE các cOng trinh:

  3

 • phông hpc, nba hiu bO, nba da náng, nba bêp an, nhà lam vic, trmg rào, cng ngO, san nn cho các tnthng mu giáo, tiêu h9c, THCS trên dja bàn huyn. Den nay trên da bàn huyn có 01/05 xã dat tiêu chI (Xa Long San dat 80%); 04 xa

  con lai dat tix 60% - 77%.

  6. Tiêu chI Co s& vt chat van hoá: Tip tic quan tarn du tuxây dmg phát triên h thông thit ch van hoá, the thao co' sO hoàn thin h thông Trung tarn van hoá - th theo xã, Nhà van hoá - Khu the thao thôn; thirc hin có hiu qua chinh sách h trg xây dirng nba van hoá, khu th thao thôn cüa tinh giai doan 2017 - 2020. Dn nay có 3/5 xa dat tiêu chI (chiêm 60%), cOn 1aj 02 xã

  Long Hip Va Long Mon chua dat tiêu chI.

  7. Tiêu chI v Co' s& hi tng thu'o'ng mti nông thôn: H thng chc nông

  thôn, Ca s& ha tng thu'ang mai nông thôn trên dia bàn huyn dà Ca bàn hoàn thin. Trên da bàn huyn có 2 chg nông thôn hang III, 2 xã Long Mai và Thanh An không quy hoach chçi vi nm gân chg trung tarn xà Long Hip; xä Long Mon chua có chg; Thirc hin du tu nâng cap chg trung tarn xã Long San trong nàm 2019, tng s xã có ch9' dat chuân ye co so ha tang thuang rnai nông thôn là 04/05 xà, dat tST lê 80%.

  8. Tiêu chi v Thông tin và truyn thông: Tang cuOng Ca sO vt cht cho h thng thông tin và truyên thông ca sO', nâng cao chat lucing hoat dng truyên thông den ca sO, darn báo các thông tin duçc truyên tài den nguOi dan kjp thO'i, chInh xác, nâng cao hiu qua irng dyng cong ngh thông tin trong quàn l, diêu hành 0' cap xã. Den nay, 100% so xà Co diem phiic vi buu chinh djch vi viên thông, internet, iImg diing cong ngh thông tin trong cong tác quàn 1, diêu hành; 0 5/05 xä Co dài truyên thanh và h thông ba den CaC thôn, chiem tSr l 100% các xà dat tiêu chI Thông tin và truyên thông.

  9. Tiêu chi ye Nhà & dan cir: Tiêp tiic thirc hin rà soát, phân boai hin trang nba 0' khu virc nông thôn, tp trung h trçi xoá nhà tarn, nhà dt nat trên da bàn các xa. Den nay, toàn huyn có 05/05 xà dat tiêu chI, chiêm t5 l 100%.

  10. Tiêu chI ye Thu nhp: Toàn huyn chua dat tieu chI thu nhp. BInh quân toàn huyn 18,5 tr/ngu0'i/narn.

  11. Tiêu chI v H nghèo: TSr l h nghèo theo chun da chiu chim 25,7%; Thrc hin có hiu qua Chuo'ng trInh m1ic tieu quôc gia giàm nghèo ben vttng giai doan 20 16-2020, nang cao hiu qua các Chuang trInb an sinh xã hi trên dja bàn nông thôn; thrc hin dôi rnO'i cách thirc h trg nguO'i nghèo tr h trçi trc tiêp sang ho trçY dào tao, ho trg vic barn, h trp' von, phuang thirc phát triên san xuât d nguO'i dan chü dng yuan len thoát nghèo, hang nam giàm tSr l h nghèo tr 5-7% trO len.

  12. Tiêu chI v Lao dng có vic lam: Thirc hin t& các chInh sách v vic lam dôi vó'i lao dng trong d tuôi; thu hiit các doanh nghip v du tu trên dja bàn nông thôn dê tao vic lam cho lao dng nông thôn, dc bit quan tarn nâng cao chat lugng nguôn nhân 1rc khu VrC nOng thOn d thirc hin chuyên dch ca cau lao dng có hiu qua. Den nay, có 0 5/05 xà dat tiêu chI, chim t5' 1

  4

 • 100%. Phn du näm 2020, 100% s xã có t l lao dng khu vrc nông thôn có viêc lam dat> 90%.

  13. Tiêu clii v T chü'c san xut: Thành 1p mói 03 HTX, t hap tác trong nông nghiêp, nong thôn và khuyên khIch, tao diêu kiên thuân 1çi cho các HTX, to hçp tác phát triên; phát triên và nhân rng các mô hInh lien ket san xuât rnói có hiu qua trên dja bàn. Hiên nay có 02/05 xã dat tiêu chI

  14. Tiêu chI v Giáo duc và lJào tao:

  Cong táe Ph cap giáo due rnm non cho tré 5 tui, xóa mi ch, ph cp giáo dic tiêu h9c ding dQ tuôi; phO cp giáo djc trung hpc ca s dat 5/5 xâ chiêmtSilê 100%.

  T lê hoc sinh tt nghiêp trung h9e Ca s duçc tip tc h9c trung hpc @h thOng, bô tc, trung cap) Dat 4/5 xã (8 0%), xã Long Mon chua dat. T 1 lao dng có vic lam qua dâo tao Dat 4/5 xã (80%), xâ Long Mon chua dat.

  Nâng cao cht lung, hiu qua giáo dc và dào tao; thuc hin có hiu qua chü truo'ng ye dôi mo'i can bàn, toàn diên giáo diic và dào tao; dôi mo'i manh m cong tác quàn l giáo djc, nâng cao chat luo'ng gän vOi dôi mó'i phuang tho'c dào tao, xây drng di ngü giáo viên dat chuân ye trInh d; tIch crc vn dng phát triên các qu khuyên h9c, khuyên tài o' khu vrc nông thôn. Nâng cao chat lucmg dào tao nghe cho lao dng nông thôn, tiêp tic quan tam cong tác tu van h9c nghê và gió'i thiu vic lam; phát triên chuang trInh dào tao; M trg dâu tu ca so' vt chat cho các co' so' day nghê; nâng cao trInh d, nàng lirc can b quàn l giáo dc nghê nghiêp; xây dirng các mô hInh dào tao nghê có hiu qua cho lao dng nông thôn.

  15. Tiêu chI v Y tê: Nâng cao cht luçmg chàm soc sue khoê và khám chU'a bênh cho nhân dan; thuc hiên tot chIniTi sách báo hiêm y te, dan so kê hoach hoá gia dInh; giàm thiêu ti l tré em du'&i 5 tuôi bj suy dinh duö'ng the thâp côi... tiêp tic quan tam xây dirng và phát triên mng luo'i y tê ca so'. Den nay co 04/05 xã dat tiêu chI, xà Long Hiêp có tram y tê chixa dt tiêu chI quôc gia ye y té.

  16. Tiêu clii v Vãnhoá: Tip tiic quan tam phát trin, nâng cao hiu qua hoat dông cüa he thông thiet chê van hoá, the thao ca so', tao diêu kin dê nguo'i dan nông thOn tharn gia xây drng do'i sOng van hoá, the thao, trng buo'c dáp mg nhu câu vui chai, giài trI cüa nguo'i dan khu virc nOng thOn; nghiên cü'u, nhân rông các mO hlnh tOt ye phát huy bàn sac van hoá, truyên thông tot dçp cUa dja phuo'ng; to chuc triên khai thirc hin tOt cuc 4n dng "Toàn dan doàn kêt xây dçmg nOng thOn mo'i". Den nay có 4/5 xa dat tiêu chI.

  17. Tiêu chi v Môi trtthng vã an toàn thirc phm:

  T h h duçic sir dyng nuo'c hap v sinh và nuo'c sach theo quy djnh trên toàn huyn là: 78,87% (chua dat).

  TST l co' so' san xut - kinh doanh, nuOi trng thüy san, lang ngh dam bão quy djnh ye báo ye mOi truo'ng trên toàn huyen là 4 1.4% (chua dat).

  5

 • Tuyên truyên, 4n dng nguà'i dan giti gin v sinh môi tru?mg nông thôn; xây dimg và si1r dçing nhà t&m, nhà tiêu, be chra nuâc hçip v sinh, thay dôi thói quen, tp tiic 1c hu gay ô nhim môi tru'à'ng; xây dimg mó'i, nâng cap, cái to các cong trInh cp nuc sinli hot tp trung dam bâo cap nuó'c sch và nithc hcip v sinh theo quy djnh; xây dçrng md các diem thu gom, tp ket va xir 1 rae, chat thai dam bäo theo quy hoch; có bin pháp thu gorn, xi1 1 chat thai, nuâc thai tr các khu dan cu chua có dich vii thu gom; xây dirng, quân 1 nghia trang nhân dan theo quy hoch; CáC co' sâ san xuât, kinh doanh, dich vi dam báo các quy dnh v báo v môi triRmg; Co sâ chàn nuOi phái CO chuOng tri hçp v sinh

  d xü 1 chat thai chan nuOi; các Co s san xuât, kinh doanh thirc phâm phái tuân thu Cac quy dinh ye darn bâo v sinh an toàn thrc phâm.

  18. Tiêu chI ye H thông chinh trj và tiêp cn pháp 1ut:

  Can b, cong chic xä dt chun tren toàn huyn dt 95%.

  Tiep tic nâng cao chat 1ung, phát huy vai trO cüa t chuc Bang, chInh quyên, doàn the chinh trj - xã hi trong xây drng nông thôn mâi; chu trpng xay dirng Bang b và cac to chilic Doàn the chinh tr - xã hi trong sch, vU'ng mnh; tmg buó'c dào tao, bOi duOng di ngü can b xã dt chuan theo quy dinh; dam báo và tang cuè'ng khà nãng tiêp Cfl pháp 1ut cho nguO'i dan; lam t& cong tác darn báo bInh dang gii và phông chông bio 1irc gia dInh; báo v và h trçl nhü'ng nguô'i de b ton thuong trong linh virc cüa gia dInh và di sang xâ hi.

  Triên khai thrc hin Be an rnt cüa ti UBND huyn và UBNID CaC Xa. Trien khai thçrc hin Nghj quyet so 05-NQ/TU ngày 05/12/20 16 cüa Tinh üy và Chuo'ng trInh hành dng sO 19-CTr/HU ngày 16/01/2017 cüa Huyn üy ye cãi cách hành chInh. Tiên hành kiêrn tra cong tác câi cách hành chinh ti UBND các xa.

  19. Tiêu chI ye Quôc phông Va An ninh: TInE hInh an ninh chInh trj dugc giü vU'ng. Duy tn nghiem chê d trirc sn sang chiên dau. Day mnh thirc hin phong trào "Toàn dan báo v an ninh to quôc". Xây dçrng the trn quôc phOng toân dan kêt hp vOi the trn an ninh nhân dan; Chü dng phOng nga và dâu tranh có hiu qua, kiem chê si.r gia tang các ti phm, tai nan, t nn xa hi. Den nay có 4/5 xà dt tieu chi, xà Long Mai chua dat.

  III. JJANH GIA CHUNG

  1. Mt diroc:

  - Trong qua trInh trin khai thrc hin Chuong trInh miic tiêu quc gia v xây dmg NTM giai don 2016 - 2018, dà'i song vt chat và tinh than cüa nguôi dan nOng thôn ducic nâng len, an ninE nOng thOn dugc bao dam, b mt nOng thôn dã có nhieu khi sac. Kt câu h tang kinh te - xa hi ngày rnt phát triên nhu: h thông duè'ng giao thông tir huyn den xA, ti.r xã den thôn; trung h9c, các thiêt che yàn hoa-the thao CO So..., to ra din mo mi cho huyn nhà.

  - Các hot dng yn hóa, van ngh, th thao qun chñng dugc dy mnh. Chat luçrng giáo dic ngày càng tang, cong tác phô cp giáo dc tiep tVc duc duy

  6

 • trI i tt cá các xã. Cong tác phông bnh, chärn soc sirc khóe nhân dan dat kt qua tot, t l ngui dan tharn gia BHYT ngày mt tang.

  - H thông quán 1, thrc hin Chuang trInh các cp dã duçc thành 1p, kiên toàn, di vâo hoat dng co ban hiu qua. Các van ban làinh dao, chi dao thuc hin Chuung trInh cña huyên drnc ban banE khá dy dü, kip thi.

  - Nhn thxc trong di ngü can b cong chirc các cp và nhân dan v xay dirng NTM dã có slr thay dôi rö ret; vai trô chü the cüa ngui dan trong xa dung NTM dã tàng bu'ó'c duçc xác djnh rö rang, qua do dã khuyn khIch, dng viên thrc nguO'i dan tham gia dóng gop xây drng NTM. Cong tác dâo tao, tp huân ye xây drng NTM duçc tO chic kjp thi, dung dOi tu'çing; ni dung, th&i lu'crng vâ phuung pháp truyên dat phü h9p cho tiimg dôi tuung.

  - Các chInh sách h trg phát trin san xut cüa trung u'ong, tinh duac trin khai kp thO'i, sâu rQng qua các dê an, chumg trInh, kê hoach cii the; các mô hmnh phát triên san xuât có hiu qua duçic chü nhân rng. Dâo tao ngh cho lao dng nông thôn dã buOc dâu có hiu qua, thu nhp cüa ngi.thi dan nông thOn ngày duyc nâng cao, di sOng vt chat vâ tinE than cüa ngui dan trng buó'c dime cãi thiên.

  - Phong trâo thi dua chung süc xay dirng NTM duçc nhân dan và xã hi dông tInh huâng rng manh me, tao ra sue lan tôa ion và that sir mang lai hiu qua thiêt thrc dOi vOi chuong trInh xây dimg NTM.

  2. Hn ch, t1n ti chü yu Va nguyen nhân

  a,) Han chê', tn tai:

  - Cong tác trin khai thçrc hin mt s các chi tiêu, tiêu chI NTM 0 các xã chârn. Chat iucng mt sO các tiêu chI NTM dã dat tai rnt so xã con han chê. Cãnh quan môi truOng nông thôn chua that sr xanE - sach - dçp. TinE trang ô nhim môi trung nông thôn có xu huO'ng gia tang & nhiêu nai.

  - Lien kk, hcTp tác trong san xut, ch bin, tiêu th con han ch. Viêc áp dung khoa h9c, cong ngh vâo san xuât chua nhiêu; Vic duy tn va phát huy các lang nghê truyên thông con gp nhiêu bat cap.

  - Vic huy dng ngun lirc cho xay dmg NTM con gp nEiu khó khän. Vn ngân sách nhà nuOc (ke ca von lông ghép tr các chuang trInh, dir an khác) con qua thâp so vO'i yeu câu; vOn huy dng trong dan rat han ché do thu nEp cüa ngu&i nông dan cOn thâp; von buy dng tr các doanh nghip không nhiêu.

  - D&i sang vt chit vã tinh than cüa cu dan nông thOn tuy duçc câi thiên nhung vn con & muc thâp. An ninE, trt tir an toàn xa hi 0 nông thôn có ni, cO luc chua báo dam. MOt so t nan xã hi chua duc ngan chn trit d.

  b,) Nguyen nhán cza ton tQi, han ché:

  - Dim xut phát xây dçmg NTM cüa huyn con thp. San xut nOng nghip vn con khó khan, hang hóa nOng san ban dja khó canE tranh.

  7

 • - Tp quán san xut, sinh hoat, tiêu ding cüa bà con chixa thrc s1r thoát khOi tInE Ui t1ic, tr cp. TInh trng thiu phucmg thirc canh tác nông nghip cOn tn tii & nhiêu noi. Các diêu kin khó khän hi ti.i i ngui nghèo nbiêu nên khó khc phic ngay dugc, ngithi nghèo cOn rat Füng tüng dê tir lixa ch9n phu'ang thirc thoát nghèo, tang thu nhp.

  - Nhân thiirc cüa môt b phn can b, dàng viên và ngthi dan con hn chê, nht là tu tuO'ng trông chi, i li vào sr dau tu tlr ngân sách nhà nurc, tinE t1r luc, t1r cuO'ng chua phát buy dung mirc.

  - Mt so noi chua lam bet trách nhim trong vic tuyên truyn, vn dng xây dirng NTM, cang nhu huy dng các nguOn lirc xã hi cho xây drng NTM. Vic thu hilit von dâu tu cüa doanh nghip vâo nông nghip, nông thôn cOn hn ch. Co ch h trçi von xây ding NTM cOn dan dêu giüa các yang có diêu kin dja1,kinhtê-xähikhácnhau.

  - Ngun içrc du Ui con hn ch so nhu cu nht là nhu cu du Ui xây dçrng phát triên kêt câu h tang nông thOn.

  IV. GIAI PHAP BE Ay NHANH TIEN BQ, NANG CAO HIU QUA TRIEN KHAI CHIXaNG TRINH BE 02 xA BiT TIEU CIII DEN CUOI NHIM KY

  1. Nhóm 1: Tiêu chI quy hoich và thrc hin quy hoich:

  Rà soát, diu chinE, b sung Quy hoch xây dirng nông thôn mi các xã theo huóng dn cüa B Xây drng, phü hçip vi tinE hInh thirc tê cüa dja phucmg; diêu chinh bô sung các quy hoch san xuât trong do an quy hoch san xuât trong dO an quy hoch xã nông thOnmó'i gän vth tái co câu nOng nghip.

  2. Nhóm 2: Ha tang kinh tê và xã hii

  - Tp trung tôi da mci ngun lirc và thirc hin lng ghép cac nguôn von cüa các Chucrng trInh m11c tiêu quôc gia khác, các chuong trinh, di.r an ho trg có mlic tiêu tren da bàn dé dâu tu xây dirng két câu h tang nông nghip, nông thôn trong xây dirng nOng thôn mri. Trong do in tiên 02 xã (Long Son, và Thanh An) ducc lira chn phân dâu dt chuân nOng thôn mi trong näm 2019 và djnh hung den narn 2020; CáC xã cOn li in tiên dâu tu các cOng trInh cap thiêt nEat phuc vu nhu câu phát triên kinh tê, on dnh d?i sOngdân Cu; CáC cOng trinh dê lam, It tOn kern, có the huy dng dugc silc dan và nguOn 1rc xà hi khác; cac cOng trInh cài tao, nâng cap dê nâng cao ngay dugc hiu qua sü dung.

  - Vic thrc hin các cOng trInh h tang nông thôn mói cn phài dugc nguO'i dan chü dng tham gia bàn bc, quyêt dnh và tr nguyen dóng gop; khuyên khIch thiic hin giao cong trinh phü hçip cho nguäi dan và cong dng dan ci trirc tiêp thi cOng, dam bào cOng khai, minh bach; vic buy dng dóng gop cüa ngui dan phài thirc hin tren co sâ tir nguyen, bàn bc dan chü không guçmg ép, qua suc dan.

  3. Nhóm 3: Nhóm kinh t và to chfrc san xuât

  8

 • - Tiep tic s1r dung có hiêu qua ngun vn h trçY phát triên san xuât tr nguôn von tr1rc tiêp cña Chuo'ng trmnh MTQG xay dirng nông thôn moi và các nguôn von cña tinh, các nguôn vn 1ng ghép d h try' mt s xã xây dirng các mO hInh san xuât theo hInh thirc h try' giông, cay con. Dôi tLrcYng lira chyn là các rnô hInh san xuât mangtInh on dnh lâu dài, là san phârn the manh cña dja phumig, có hiu qua kinh tê cao duçc nhân dan dang hu'&ng üng dê trng buóc nhan rng; uu tiên các mO hInh san xuât có khá näng hInh thành yang san xuât hang hoá tp trung.

  - Tip tiic thrc hin D an tái Co cu ngành nOng nghip gn vii xây drng nông thôn rnó'i huyn Minh Long giai doan 20 16-2020; tmg buó'c xác djnh các viing san xuât tp trung và các cay trông, 4t nuôi chii 1rc trên dia bàn huyên; day rnnh cong tác dào tao nghê cho lao dng nông thOn; thc hin lông ghép Chu'o'ng trInh rnic tiêu quôc gia v vic lam và dy nghê, giàm nghèo ben vU'ng; tang cu'O'ng cong tác khuyên nông, khuyên lam, thi y, bào v thirc 4t, quân l giông cay trông, vt nuOi dê tmg buOc nhân rng mô hInh, chuyên dôi co câu cay trOng vt nuoi, chuyên dOi Ca câu lao dng, dâu tu san xuât kinh doanh có hiu qua nhäm tang nhanh thu nhp cho cu dan nông thôn.

  - Tip tic di imri các hInh thtrc t chCrc san xut, khuyn khIch dy manh vic hInh thành các hy'p tác xã, to hap tác...; khuyên khIch, tao diêu kin dê doanh nghip dâu tLr vào nOng nghiêp, nông thôn. Tien hành tong kêt, rut kinh nghirn dê tIing buó'c nhân rng rnô hInh, chuyên dOi ca câu san xuât, tang thu nhp cho dan Cu' nông thôn dê hoàn thành các tiêu chI ye kinh tê Va to chirc san xuât.

  4. Nhóm 4: Nhóm van hóa xã hi và môi trtrô'ng

  - Nâng cao cht luy'ng, hiu qua giáo dic và dào tao; thixc hin có hiu qua chü truo'ng ye dôi mói can bàn, toàn din giáo diic và dào tao; day mnh các cOng tác dào tao nghê cho lao dng nOng thôn nhàm tang nhanh içrc luy'ng lao dng qua dào tao,

  - Nâng cao cht 1uçing chàm sOc sue khoé vàkhám ch&a bnh cho nhân dan; thuc hiên tot chinh sách bào hiêm y te, dan sO ke hoach hoá gia dInh, chOng suy dinh duO'ng cho tré em dixi 5 tuOi, nâng cao chat luy'ng di ngü y, bác s; tüng buOc dâu tu nang cap và xây mi các tram y tê xã dat chuân.

  - Quan tam du tu nâng cao cht luy'ng hoat dng Cüa cOng tác thông tin truyên thông tüng buc dáp 1rng yêu Câu cüa B tiêu chI quOc gia ye xây dçrng nOng thOn mdi.

  - Tip tic dy manh cong tác tuyên truyn d thay d& co' bàn v nhn thrc cüa ngixO'i dan. Các tiêu chI nOng thOn mi gän vO'i van hoá, xã hi, môi truO'ng là các tiêu chI dOi hOi su vào cuôc, üng ho tIch CirC cüa Ca cong dông, ma trirc tiëp là nguai dan. Các xà chi dao thôn bàn rà soát, diëu chinh, bô sung quy uóc, huo'ng uc thôn bàn Va to chüc thirc hin dê xây dirng di song van hoá mdi; xây dng mO hInh tO, nhóm dan Cu tir quàn trong quàn l v sinE mOi trithng tai thOn bàn.

  9

 • - Thçrc hin t& các Chuong trInh rn1ic tiêu quc gia ye van hóa, y tê, giáo dirc và dào tao, nithc stch và v sinh môi trung nông thôn, các chInh sách khác Co lien quan theo huó'ng barn sat B tiêu chI quôc gia ye nông thôn mdi. Tiêp tiic trin kbai phong trào thi dua gãn vâi xây d1rng nông thôn mái nhu: phong trào "Xây dçrng rnôi truO'ng nông thôn xanh sch dp", phong trào "5 kbông, 3 sch, 3 an toàn"... qua do nâng cao thñc, trách nbim giü' gin, báo ton và phát buy cá truyên thông van hoá dan tc, timg buO'c thay dôi nhn thirc, each song, nê np an & van mirth, ljch sx.

  - Dy rnnh cong tác tuyên truyn, vn dng, xây drng các rnô hInh t, nhórn dan cu tir quàn lam v sinh môi trrrO'ng ti thôn, xóm nhàm khäc phiic, xir 1 ô nhiêrn và câi thin rnOi truYng tai khu virc nOng thôn; CáC Co si san xuât kinh doanh thrC phrn phãi tuân thñ CáC quy dinh ye dam bâo v sinh ATTP.

  5. Nhóm 5: H thng chInh trj

  - Tiêp tyc nâng CO chat lucing, phát huy vai trô cüa t ChlrC Dàng, ChInh quyn, doàn the chInJa tr - xä hi trong xây dimg nông thOn mdi; bào dam va tang cuèng khà näng tiêp Cn pháp lust cho ngui dan. Tiêp tyc dào tao, bôi dumg di ngü can b x. dt chuân, co dü cac to chrc trong h thông chính trj Co s theo quy dnh. Nâng cao vai trô boat dng cua các tO chic doàn the tai dja bàn xã tren co' s phân cong, phân nhim ye thirc hin các Chi tiêu trong tmg tiêu chj Cu the tai Co 56, phân dâu và gifl' \rü'ng danh hiu trong sach, vffig manh.

  - Nâng CO Chat lugng thc hin phong trào "Toàn dan bào v an ninh T quOc" khu vrc nông thôn. Chü dng näm bat và dir báo tInh hInh, lam tot ông tác phông ngüa ti phrn, darn bào anh ninh trt tir nông thôn, dâu tranh, ngän chan và day lüi CáC loai ti phm, t nan xâ hôi, bào dam anninh, trt tir, khOng de xày ra các vi vic kéo dài, hInh thành các diem nóng ye an ninh, trt tir xä hôi và t nan xà hôi, nâng cao tInh tr quàn, tir bào v cüa cong dOng dan cu.

  -Nâng cao vaitrO cüa dOi ngü già lang, tru&ng bàn, ngui cO uy tin trong cong dOng dan cu d phOi hcip quàn 1 mçi mt dO'i song kinh te, van boa, xä hi; giü vng an ninh, trt tçr xã hi tai da phuong.

  V. BE XUAT, MEN NGH

  1. B xut: D nghj. Trung uong can di tang mr'rc h try vn trçrc tip ca Chuong trInh, nhât là vOn dâu tu phát trien, do dieu kin dja 1 dc thü, xut phát diem thçrc hiên nOng thOn mi cüa huyn rnic thâp. Dông thai, tang mc ho try von sr nghip d h try xay dirng các mO hInh phát triên san xut, nâng cao thu nhp cho ngui dan; ho try cOng tác tuyen truyen, cOng tác quy hoach xã NTM...

  2. Kiên nghj: Vê B tieu chI quc gia v nông thOn mdi: B tiêu chI quc gia ye nOng thOn rnâi can chia thành nhóm tieu chi bat buc, nhóm tieu chI khuyen khIch. ye tieu chuân (quy mO) k thut, quy hoach xay drng ha thng nông thOn cüng can phân quy djith cho giai doan truc mt và lau dài. Nhu vy së tao six chü dng, 1mb boat cho dja phuong, Co s trong trin khai thc hin xây dmg NTM, dáp 1rng dung thrc chat nhu câu phát trien kinh tê - x. hi, phü

  10

 • TM. UY BAN NHAN DAN KT. CHU TICH

  O CHU TICH

  Dinh Van Diet

  hçip dc thii tirng xã; tránh viêc lam hInh thtirc, may moe theo tiêu chI, gay lang phi nguôn lirc.

  Trên dlây là báo cáo so k& thirc hin Chuo'ng trInh MTQG xây di.mg Nông thôn rnó'i giai doan 2016 - 2018 cüa UBND huyn Minh Long./,

  1%/cri izliâi,: - Ban thu6ng vi Huyn üy; - TT. HDND huyn. - CT, PCT UBND huyên; - Phóng NN&PTNT huyn; - VP: C, PCVP; -Lu'u: VT.

  11

 • PHV BIEU 01 Kêt qua thrc hin b tiêu chi quôc gia ye nông thôn mó'i

  trên dja bàn huy (Kern theo Báo cá

  cia

  So TT

  A Ten tieu chi

  ti

  Afl

  dt du'çrc tiêu chI NTM thô'i diem báo cáo Ghi

  Than h An

  Long Mai

  Long Hip

  Long Mon

  chu vrr So'n

  NHOM 1: QUY HOACH

  1 Quy hoach và thuc hiên quy hoach x x x x x

  NHOM 2: HA TANG- KINH TE XA HO! 2 Giaothong x x x x 3 Thüylç'i x x x x x 4 Diên x x x x x 5 Truô'ng h9c x 6 Casvâtchtvänhóa x x x

  7 CSHT thiio'ng mai nông thon x x x x

  8 Thông tin và truyn thông x x x x x 9 Nhàdâncu x x x x x

  NHOM 3: KINH TE vA TO CH1YC SAN XUAT 10 Thunhp 11 Hnghèo 12 Lap dng Co vic lam x x x x x 13 T chñc san xuât X X

  NHOM 4: VAN HOA- XA HOI- MOI TRU?NG 14 Giáoducdàotao x x x x 15Yt x x x x 16 Vänhóa x x x x

  17 Môi trumg và an toàn thirc phâm

  NHOM 5: HE THÔNG CH!NH Tifi

  18 H tMng chInh trj vâ tip

  cn pháp 1ut

  19 Quc phOng và an ninh x x x x

  Tng s tiêu chI dtt tfrng xä 15 13 13 11 8

  ng den hêt nãm 2018 ND ngày /?1O1/2019

  Long)

  12

 • Kt qua thirc hin b tiêu chI quo (Kern theo Báo cáo só:2L /BC-

  on m&i trên dja bàn huyn Minh Long 1/2019 cia U ban nhán dan huyn,)

  T T

  Ten tiêu chI

  NOi dung tiêu chI Yêu

  Ti lê % dat du'oc các tiêu clii NTM Dn thôi dim báo cáo

  Thanh An Long Mai Long Hip

  Long Mon

  Ghi chü Long Son

  NHOM I. QUY HOICH

  Quy hoch và thirc hin quy

  hoach

  1.1. Co quy hoich chung xây dirng xä duçc phé duyt va du'çc cong bô cOng khai dung th?ci han Dat

  Dat Dat Dat Dat Dat

  Dt 5/5 x (100%) 1.2. Ban hành quy djnh quán 1 quy

  hoach chung xây drng xã và tO chirc thrc hin theo quy hoach Dat

  Dat Dat Dat Dat Dat

  NHOM II. Hi TANG KINH TE - xA HO!

  2 Giao thông

  2.1. Dung xä và du'Ong tü trung tam xã dn thrOng huyn duc nhira hóa hoc be tong hóa, dam báo 0 tO di lai thun tin quanh nam

  > 90% Dtt

  (100%) Dat (100%) Dat

  (100%) (100%)

  D (100%) Dat 5/5 xã

  (100%)

  2.2. Du&ng tric thôn, bàn, p và duOng lien thôn, bàn, âp It nht du?c cirng hóa, dam bào 0 tO di lai thun tin quanh näm

  > 55% Dt

  (100%) Dat (100%) Dat

  (67,4%) Dat

  (100%) Chua dat

  (50%) Dat 4/5 xã

  (80%)

  2.3. DuOng ngO, xóm sach Va không lAy lôi vào mua mua > —

  Dat (90,24%)

  Dt (85.71%)

  Dt (100%)

  Dt (83,6%)

  Chua dat (45%)

  Dat 4/5 xi (80%)

  2.4. DuOng tritc chinh ni dng dam bào vn chuyên hang hóa thun tin quanh näm > 55%

  Dat (75%) Dat (75%) Dat (60%) Dat

  (60,5%) Chua dat

  (10%) Dat 4/5 xä

  (80%)

  3 Thüylçn

  3.1. T 1 din tich dt san xuât nOng nghip duc tuOi va tiêu nuc chü dng

  80% Dat

  (91,6%) Dat

  (81%) Dat

  (90%) Dat

  (86,8%) Dat (80%) Dat 5/5 xâ

  (100%)

  1

 • 3.2. Dam bão dü diu kin dáp yêu câu dan sinh và theo quy djnh ye phông ching thiên tai tti ch

  Dat Dat Dat Dat Dat Dat

  Dat 5/5 xã (100%)

  4 Biên

  4.1. H thng din dt chuân Dtt Dt Dat Dat Dat Dat

  Dat 5/5 xã (100%)

  4.2. T' 1 h sii'r dung din thung xuyên, an toàn ti'T các nguôn

  >98% —

  Dat (99,2%)

  Dat (100%)

  Dat (100%)

  Dt (98%) Dt (100%)

  Dt 5/5 xã (100%)

  Tru'ô'ng hQc

  Ti lê trung hpc các cp: mâm non, mâu giáo, tiêu hoc, trung hpc Co s& có co sâ vt chat và thit bj dty h9c dtt chuân quc gia

  > 80% Dt (80%) Chua dt

  (60%) Chua dt

  (77%) Chua dat

  (77%) Chua dat

  (60%) Dat 1/5 xa

  (20%)

  6

  C s& vat

  hóa

  6.1. Xã có nba van hóa hoäc hôi tru'rng da nang Va san th thao phiic vi sinh hoat van b6a, th thao cia toàn xã

  Dat Dat Dat Dat Dat

  . Chu'a dat

  Dat 4/5 xã (80%)

  chtvän

  6.2. X có dim vui chai, giâi trI và th thao cho tré em Va nguñ cao tui theo quy djnh

  Co Dat Dat Dat Dat Chua dat Dat 4/5 xa

  (80%)

  6.3. T' lê thôn có nba van boa hoäc nci sinh hoit van hóa, the thao phic v1i cong dng

  100% Dt

  (100%) Dat (100%)

  Dat (100%)

  Chua dat (71.5%)

  Chu'a dat (NVH

  khong dt chuân)

  Dt 3/5 x (60%)

  CSHT thuoiig

  mi nông thôn

  Xä có chc nông thôn hoc noi mua ban, trao dôi hang hóa

  Co Dat

  Dt (xä không quy hoach

  chc)

  Dt Dt

  Chua dat Dt 4/5 Xa

  (80%)

  8 Thông tin vàtruyCn

  thông

  8.1. Xã có diem phic vi bu chInh Co Dt Dt Dt Dt Dat Dat 5/5 xä

  (100%)

  8.2. Xa có dich vu vin thông, internet . Co Dt Dt Dt Dt Dt

  Dt 5/5 xa (100%)

  - v 4 trvn thnb v?i he Co Dat Oat Dat Dt Dat Dat 5/5 x

  2

 • thé)ng ba dn các thôn (100%) 8.4. Xã có 1mg ding cong ngh thông tin trong cong tác quán 1, diêu hành Co Dat Dat Dat Dat Dat

  - Dat 5/5 xä

  (100%)

  Nhã &dân cir

  9.1. Nhà tam, dt nat Không Dt Dt Dat

  . Dat

  Dt Dat 5/5 xã

  (100%)

  9.2. T lê ho có nhà a dat tiêu chun theo quy djnh 80%

  Dat 83,5% (1125/134

  7 nhá)

  Dat 98% (905/923

  nba)

  Dat 86.83%

  ( 989/1.139

  nba)

  Dat 82% (967/1.18

  2 nha) Dat 81% (282/348

  nba)

  Dat 5/5 xã (100%)

  NHOM III. IUNH TE VA TO CH1C SAN XUAT

  10 Thu nhp Thu nIip bInh quân du ngui khu vrc nOng thôn (triu dng/ngui) 41 triêu

  Chua dat (23 tr)

  Chua dt (16 tr)

  Chu'a dt (2ltr)

  Chua dat (24,39tr)

  Chua dat (l2tr)

  Dat 0/5 xã (0%)

  11 H nghèo T' l ht nghèo da chiu giai don 2016-2020

 • 14 Giáo due vàdàotao

  tré 5 tui, xóa mit chit, pho cp giáo diic tiu h9c dung d tuôi; phô cp giáo diic trung hçc co sâ

  (100%)

  14.2. Ti l hc sinh t& nghip trung hçc co s dugc tip tic h9c trung h9c (ph thông, b titc, trung cap)

  80%

  Dt 85,4%

  (264/309 I-I.sinh)

  Dt 100 % (36/36 HS) Dat 100%

  Dat 97% Chua dat 75%

  Dat 4/5 xà (80%)

  14.3. T' l lao dng có vitc lam qua dào tao

  >40% —

  Dat 69,57%

  (2 15/309 l.dng)

  Dat41.1% (1325/3202

  l.dng) Dat 45°" (872/1.29 7 lao dng

  )

  Dat43% (1.280/2.9

  85 lao dng)

  Chiradat 20%

  Dat 4/5 xã (80%)

  15

  15.1. T l ngui dan tharn gia bâo him Y tê

  >30% —

  Dat 100% (5261/526 1 ngtthi)

  Dat 90.5% (3Ô88/3409

  ngmñ)

  Dat 100% (4:032/4.0 32ngu?ñ)

  Dat 91% (3.817/4.1 95 ngui)

  Dat 100% Dat 5/5 xã

  (100%)

  15.2. Xâ dat tiêu chI quc gia v y t Dat Dat Pat Dat Chua dat Dat Dat 4/5 xä

  (80%)

  15.3. T' l tré em du'i 5 tui bj SUY dinh dung th thp côi (chiu cao theo tui)

  31.4%

  Dat 2 1,2%

  (115/540 em)

  Dat (30%) Dat (24,7%)

  Dat (22,7%)

  Dat (27,7%)

  Dat 5/5 xä (100%)

  16 Van Iióa T lê thôn, bàn, p dat tiëu chun van boa theo quy djnh

  >70% —

  Dat 77.8% (7/9 thôn) Dat 71.4%

  (10/14 thôn) Dat 100% (9/9 thôn)

  Dat 7 1,43%

  (5/7 thôn) Chua dat Dat 4/5 xä

  (80%)

  17.1. T' l h duçc sir dung nuâc hgp v cnb v\ nithe 4—fhpn niiv 4inh >qX.

  Chua dat 8685% Chir dit

  Chu'a dat (76%)

  Chua dat (75%) Chua dat

  Dat 0/5 xã (0%)

  (>60% nuc sach) (1170/134 (86,6%) (69,9%) 4

 • 17

  Môi trtr?rng và

  an toàn thijc phâm

  7 ht)

  17.2. T lé ccy s san xut - kinh doanh, nuôi trng thüy san, lang nghê dam báo quy djnh v bão v môi trmmg

  100% Dat 100% Chu'a dat

  (47%) Chua dat

  (20%) Chu'a dat

  (20%) Chu'a dat

  (20%) Dat 1/5 xä

  (20%)

  17.3. Xây dirng cánh quan, môi trisng xanh - sach - dep

  Dat Dat Dat

  . Chua dat

  . Chua dat Chua dat Dat 2/5 xã

  (40%) 17.4. Mai tang phi hap vâi quy djnh va theo quy hotch: Co quy hoach nghTa trang lâu dài phü hap vâi quy hoach SU dçing dt và phong tic, tQ.p quán cüa da phuang duçic cp có thâm quyn phê duyt. XD quy ch v quan 1 ngha trang theo quy djnh

  Dat

  Chua dat Chua dat

  Chu'a dat .

  Chu'a dat Chua dat Dat 0/5 xa (0%)

  17.5. Cht thai va nrnc thai ducc thu gom, xir 1' theo quy djnh

  Dat Dat

  Dat Chua dat

  . Chu'a dat Chua dat Dat 2/5 xä

  (40%)

  17.6. T l h có nhà tiêu, nhà tam, b chtra nuót sinh hoat hap v sinh và dam bão 3 sach

  85%

  Chua dat 70,94%

  (669/943 h)

  Chua dat 38,9 %

  Chua dat 32,6%

  Chua dat (33.1%)

  (397/1.19 7 h)

  Chua dat (20.2%)

  Dat 0/5 xã (0%)

  17.7. T' 1 h chän nuôi có chung trai chän nuôi dam bao v sinh môi trung >75%

  Dat 77,9% (343/440

  h)

  Chua dat (47%) Chu'a dat

  (40%) Chua dat

  (33%)

  Chua dat (3 7%)

  Dat 1/5 xã (20%)

  17.8. Tr 1 h gia dinh và ca Sa Safl xut, kinh doanh thirc phm tuân thu các quy djnh v dam bão an toàn thlrc phtm

  100% Dat

  Chua dat .

  (43%) Chua dat

  (39%) Chua dat

  (45%)

  Chua dat (25%)

  Dat 1/5 xà (20%)

  5

 • NHOM V. HE THÔNG CHINH Tifi

  18

  H thng chInh trj vã

  tiep pháp Iut

  18.1. Can bô, cong chrc xä dat chun Dat Chua dat (20/21)

  Chua dt (21/22)

  Chua dat (19/20)

  Chua dat (19/20)

  Chua dat (19/21)

  Dat 0/5 xä (0%)

  18.2. Co di các t chüc trong h thng chInh trj co' sâ theo quy dnh

  Dat Dat Dat Dat Dat Dat Dtt 5/5 x

  (100%)

  18.3. Dâng b, chInh quyên a dat tiêu chuân "trong sach, vüng rnanh"

  Dat Dat Dat Dat Chua dat Dat Dat 4/5 xã

  (80%)

  18.4. T chrc chInh tii Xa hoi cua Xa dat loai khá trâ len

  100% Dat Dat Dat Dat Dat Dat 5/5 xã

  (100%)

  18.5. Xã dat chuân tip cn pháp luat theo quy djnh

  Dat Chua dat ChuB dat Chua dat Chu'a dat Chua dat Dat 0/5 xa

  (0%)

  1 8.6. Dam bão bInh dng gith và phông chng bao hrc gia dInh; bão và ho tr nhüng nguOi d bj ton thuo'ng trong các ITnh vrc cña gia dinh và diii sng x hi

  Dat Chu'a Dt Dat Dat Dat Dt Dat 1/5 xã

  (20%)

  19 Quc

  phông Va an ninh

  19.1. Xây drng 1?c lu'cmg dan quân "vüng manh, rng khap" và hoàn thành các chi tiêu quOc phông

  Dt Dat Dt Chua dat Dt Dat

  Dat 4/5 xä (80%)

  19.2. Xä dat chuân an toân v an ninh, trt tix xã hi và dam báo binh yen: không có khiu kin dông nguO'i kéo dài; không d xây ra trçng an; ti pham và t nan xä hi (ma thy, trm cap, c bac, nghin hut) ducc kiêm chê, giãm lien tic so vi các nãm truc

  Dat Dat

  Dat

  Dat Dat Dat Dat 5/5 xã (100%)

  6

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18